Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Claus Omann Jensen Borgmester"

Transkript

1 Sundhedspolitik

2 Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet for år 2021 danner baggrund for sundhedspolitikken. Med sundhedspolitikken ønsker vi at sætte fokus på sundhed og trivsel for alle borgere i Randers Kommune. Især er det vigtigt, at der er opmærksomhed på en tidlig indsats i forhold til børn og unge. Vi ønsker desuden at øge ligheden i såvel den fysiske som den mentale sundhed. Fysisk aktivitet anser vi for grundlæggende for et sundt liv, og bevægelse indtager derfor en fremtrædende plads i politikken. Vores mål er, at sundhedspolitikken og sundhedsindsatsen i Randers Kommune medvirker til at øge borgernes kompetencer i retning af at kunne mestre en sund tilværelse. Claus Omann Jensen Borgmester 2

3 Randers i sund bevægelse! Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. Sundhed er ikke fordelt ligeligt i alle grupper af samfundet, og med denne politik sigter vi mod, at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at styrke eget ansvar for et sundt liv og tilegne sig sunde vaner. Vi ser sundhed som mere end fraværet af sygdom, og vi vægter både den fysiske og mentale sundhed. Det handler ikke kun om at leve længere, men også om at have det godt, mens vi lever. Denne sundhedspolitik vil på baggrund af byrådets visioner for 2021 og de udfordringer, vi ser i sundhedsprofilen, fokusere indsatsen imod følgende områder: Randers i sund bevægelse Borgere i trivsel Lige muligheder for et sundt liv Flere gode leveår Teknologi og digitalisering Sundhedspolitikken er med revisionen i 2014 justeret i henhold til nye anbefalinger og fokusområder, herunder Sundhedsstyrelsens 11 Forebyggelsespakker samt de nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år, Sundere liv for alle. Randers Kommune har desuden via et 6-by-samarbejde med andre større kommuner et særligt fokus på tobaksforebyggelse og røgfrihed: Røgfri Randers Læs mere om Røgfri Randers 2025 under afsnittet Flere gode leveår. 3

4 Randers i (sund) bevægelse Udfordring I en tid, hvor stillesiddende aktiviteter fylder mere og mere, og bevægelse i stadig mindre grad er en naturlig del af hverdagen, finder vi det særligt vigtigt at prioritere indsatsen i forhold til bevægelse og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Randers Kommune udgør en ramme for borgernes hverdag dels i form af de fysiske omgivelser og dels i form af de kommunale tilbud som daginstitutioner, skoler, ældrecentre osv., hvor en stor del af kommunens borgere har deres daglige gang som brugere eller medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at kommunen indrettes, så det sunde valg gøres til det lette valg. Vi skal sikre, at det offentlige rum motiverer til bevægelse. Fysisk aktivitet har positive effekter i forhold til borgernes samlede sundhed. Fysisk aktive personer lever længere og har større chancer for at undgå en lang række livsstilssygdomme. Fysisk aktivitet og bevægelse forbedrer desuden den mentale sundhed ved at øge livsglæden, overskuddet, selvtilliden og den sociale trivsel. Mål Det er vores mål, at vi som kommune tænker sundhed ind i alle de sammenhænge, hvor vi møder borgerne. Randers Kommune vil skabe gode rammer for bevægelse. For at gøre det sunde valg til det lette valg skal kommunens institutioner fastlægge lokale politikker for sundheden. Borgerne i Randers Kommune 17 % er fysisk inaktive (laver fysisk aktivitet mindst 30 minutter højst én dag om ugen) 48 % dyrker ikke idræt eller motion i fritiden 75 % transporterer sig passivt til arbejde eller uddannelse (bil eller knallert). 58 % cykler sjældent. Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Bind 1. Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

5 Rammer for bevægelse Børn i kommunens skoler, institutioner og dagplejetilbud skal have mulighed for udendørs bevægelse og aktivitet hver dag. Det stiller krav til både personale og faciliteter. Det samme fokus skal vi også have på fritidslivet og foreningerne i kommunen. Det er derfor en målsætning, at alle rammer omkring vores børn, i såvel institutioner som i fritiden, giver gode muligheder for bevægelse. Erfaringer viser, at jo tidligere man starter en aktiv tilværelse desto lettere bliver det som voksen at fortsætte et aktivt liv. Målsætning for 2017: Højst 12 % af de voksne er fysisk inaktive 58 % dyrker idræt eller motion i fritiden, heraf er 37 % moderat til hårdt fysisk aktive Højst 8 % er stillesiddende i fritiden Andelen af borgere, der sjældent cykler, nedbringes til 50 % Det moderne arbejdsliv bliver generelt mere og mere stillesiddende. Derfor skal flere arbejdspladser have fokus på bevægelse i forbindelse med arbejdet. Randers Kommune har som en af byens største arbejdspladser en vigtig rolle i at gå forrest. Bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen. Borgerne skal have lettere ved at transportere sig rundt i kommunen ved f.eks. at cykle, gå eller løbe. Det gælder transport til og fra daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter, naturoplevelser osv. Det skal være nemmere at bruge en aktiv transportform, ligesom den offentlige transport skal opprioriteres. Der skal derfor være let adgang til rekreative områder i by og på land, hvor borgerne kan nyde naturen, eller hvor der er legepladser, aktivitetsbaner, faciliteter til uorganiseret idræt og andet, der indbyder til bevægelse. Det er målet for Randers Kommune, at andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden, øges svarende til den nationale målsætning på området. Der skal sættes særligt ind i forhold til udvalgte boligområder og til områder, hvor der er langt til rekreative områder. 5

6 Borgere i trivsel Udfordring For både børn, unge, voksne og ældre handler sundhed om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Den mentale sundhed kan påvirke den fysiske tilstand, ligesom den fysiske tilstand kan have indflydelse på den psykiske sundhed og oplevelsen af livskvalitet. Den fysiske sundhed påvirkes udover fysisk aktivitet - i høj grad af, hvad og hvor meget vi spiser, om vi ryger, og om vi drikker for meget alkohol. Mål Velvære og trivsel skal være et grundlag for alle børn og unge i Randers Kommune og skal prioriteres højt. Vi skal være med til at skabe robuste børn og unge, som kan håndtere deres eget liv. Gennem øget fokus på trivsel på arbejdspladserne vil vi reducere andelen af borgere, som lider af stress. Blandt ældre vil vi arbejde på at modvirke ensomhed. Borgerne i Randers Kommune 27 % af borgerne i Randers Kommune har et højt stressniveau 27 % af borgerne i Randers Kommune har nogenlunde/dårlig selvvurderet trivsel og livskvalitet Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Bind 1. Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 Målsætning for 2017: Andelen af borgere i Randers Kommune med højt stressniveau falder i forhold til det nuværende niveau Andelen af borgere i Randers Kommune med nogenlunde/dårlig selvvurderet livskvalitet reduceres til 23 % 6

7 7

8 Lige muligheder for et sundt liv Udfordring Udfordringen omkring lighed i sundhed er meget kompleks og kan ikke alene løses i sundhedspolitikken, men kræver at der samarbejdes på tværs af de kommunale forvaltningsområder og politikker. En indsats på tværs af skole-, uddannelses-, arbejdsmarkeds-, kultur- og fritids-, ældre- og sundhedsområdet vil resultere i samlet større sundhed og livskvalitet. Der er behov for en differentieret indsats med særlige tilbud rettet mod udsatte grupper, herunder borgere med sindslidelser, borgere uden uddannelse og arbejde, borgere med anden etnisk oprindelse end dansk samt flygtninge. I arbejdet med at bryde den sociale arv, bør arbejdsmarkedsindsatsen og et øget fokus på uddannelse tænkes ind, da det er med til at underbygge de sundhedsfremmende mål. Mål Det er særligt vigtigt at have fokus på de børn, der rammes af uligheden i sundhed dels fordi de sunde vaner grundlægges i barndommen, og dels fordi sundhedstilstanden har indflydelse på børnenes mulighed for at lære. Sundhedstiltag i daginstitutioner og skoler vil i særlig grad komme de børn til gode, hvis forældre har behov for støtte til at sikre sundhedstilstanden. I forhold til de voksne borgere skal vi sikre at den fysiske og/eller mentale sundhedstilstand ikke er en barriere for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at sundhed er en del af beskæftigelsesindsatsen, så flere bliver i stand til at varetage uddannelse og arbejde. Målsætning for 2017: For de områder af kommunen, der har de højeste andele af borgere, der har kort uddannelse, er uden for arbejdsmarkedet og har lav bruttoindkomst er målet at: At andelen af borgere med stress, dårligt selvvurderet helbred og dårlig selvvurderet livskvalitet falder At andelen af dagligrygere falder At andelen af borgere, der ikke dyrker motion eller idræt i fritiden falder 8

9 Flere gode leveår Udfordring Vi skal leve længere og vi skal have flere gode leveår. Det gælder både raske borgere og dem, der allerede lever med kronisk sygdom. I Randers Kommune er der personer, der vurderer, at de har et dårligt helbred borgere, der lider af flere end 4 kroniske sygdomme personer, der har tegn på alkoholproblemer. Blandt borgere med et lavt uddannelsesniveau er der 27 %, der ryger dagligt Blandt borgere med et højt uddannelsesniveau er der 10 %, der er dagligrygere Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Bind 1. Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 Mål Alle borgere skal have mulighed for rådgivning og støtte til at leve et sundt og godt liv. Vi skal sikre, at flest muligt har et liv med høj livskvalitet, også på trods af sygdom. Vi vil fortsætte med at målrette og udvikle vores tilbud til dem, der er i risiko for at blive syge, er syge, eller kommer til skade. Borgere med kroniske sygdomme, som f.eks. hjertesygdom, kræft, sukkersyge, alkoholmisbrug eller KOL, skal opleve, at der er sammenhæng og koordinering mellem praksislæge, hospital, den kommunale sundhedsindsats og arbejdsmarkedsindsatsen, og at de får hjælp til at kunne håndtere deres sygdom. Der skal således være fokus på for borgerne at sikre smidige og fagligt velfungerende overgange mellem de regionale og kommunale opgaveområder. Der skal fortsat være fokus på forebyggelse af indlæggelser blandt ældre. Vi vil have særligt fokus på børns sundhed, og på at børn i udsatte familier tilbydes støtte og behandling. 9

10 Borgere, der ryger, drikker for meget alkohol, er overvægtige eller som på anden måde er i risiko for at udvikle sygdom, skal have mulighed for at få rådgivning og støtte til sundere levevis. Der skal via tværfagligt samarbejde sættes fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer, således at borgere med et misbrug kan blive tilbudt behandling. Randers Kommunes målsætning er at reducere andelen af borgere, der drikker for meget alkohol, svarende til de nationale mål på området. Målsætning for 2017: Andelen af voksne med tegn på alkoholproblemer er faldet til 12 % Andelen af borgere, der drikker over højrisikogrænsen (14/21) er reduceret til 5 % Andelen, der drikker 5 eller flere genstande ved samme lejlighed én gang om ugen eller oftere, er faldet til 7 % I forhold til rygning er der i Randers Kommune formuleret en vision om røgfrihed i Vision for Røgfri Randers 2025 Alle har ret til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder og leger. Børn og unge skal sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden tobak. Alle rygere fortjener støtte og hjælp til at blive røgfri. Randers Kommune har derfor tilsluttet sig 6-by samarbejdet om røgfrihed på nationalt og internationalt plan (Røgfri Randers 2025). 6- by samarbejdet skal gavne menneskers hverdagsliv og har som mål at skabe flere gode leveår. Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred er faldet til 14 % Randers Kommune er placeret blandt den tredjedel af kommunerne i Region Midt, der har den laveste sygdomsbelastning i forhold til 15 kroniske sygdomme Udfordring I Randers Kommune er der 19 % af de voksne, der ryger dagligt (2013). Rygere har større risiko for at få en lang række kroniske sygdomme, et kortere liv og færre år uden sygdom. Rygning hører i høj grad sammen med den sociale ulighed i sundhed. 10

11 En intensiveret indsats På nuværende tidspunkt er der flere indsatser på tobaksområdet i Randers Kommune, herunder rygestopkurser til forskellige målgrupper af unge og voksne, satspuljeprojekt: Ung uden røg ( ), forebyggende undervisning i folkeskolen, samt kampagne- og informationsaktiviteter. En intensivering af indsatsen vil have gode betingelser, da Sundhedsfremmeenheden i Randers Sundhedscenter har opbygget viden i forhold til tobaksindsatser. Elementer i en intensiveret indsats Visionen om Røgfri Randers 2025 skal promoveres og udbredes med start Fokus vil være på, at Randers Kommune indgår partnerskaber, der igangsætter aktiviteter og handlinger i tråd med visionen, og at kommunen som organisation går forrest i indsatsen. Elementer i indsatsen: Mål Indgåelse af partnerskaber med virksomheder, uddannelsessteder, organisationer, foreninger og detailhandlen mm. Systematisk indsats med henblik på opfyldelse af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke på tobaksområdet Målet med Røgfri Randers er, at højst 5 % af den voksne befolkning i kommunen er dagligrygere i 2025 Randers Kommunes delmål for 2017 er at reducere andelen af rygere svarende til de nationale mål på området. Målsætning for 2017: Højst 12 % af de voksne er dagligrygere Randers Kommune som rollemodel - røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte Flere røgfri matrikler, hvor børn og unge færdes, herunder røgfri skoletid 11

12 Teknologi og digitalisering Udfordring Udviklingen af digitale medier og teknologiske sundhedsløsninger går hurtigt i disse år. Vi ser det som en vigtig opgave, at udnytte denne udvikling mest muligt såvel i kommunikation med borgeren som i forbindelse med konkrete aktiviteter. Dette stiller krav til kommunens IT-løsninger herunder også til udviklingen af ny software, som kan understøtte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Randers Sundhedscenter vil skabe et tydeligt fokus på mulighederne inden for sundhedsområdet for at etablere og øge samarbejdet mellem kommunen og virksomheder omkring innovation. Formålet hermed er at bidrage til på den ene side en bedre sundhedsfaglig service og på den anden side udnytte kommunens sundhedsdrift som en bevidst driver for at skabe vækst i erhvervslivet. Mål Randers Kommune vil udvikle brugen af digitale medier i kommunikation med borgerne. De digitale medier skal sikre borgerne optimal kommunikation i forhold til kommunens sundhedstilbud. Det er målet, at Randers Kommune med ny teknologi vil kunne udvikle og tilrettelægge nye og bedre tilbud samt variere allerede eksisterende tilbud. Målsætning for 2017: Der er løbende foretaget afprøvning af nye, teknologiske sundhedsløsninger i samarbejde mellem virksomheder og Randers Sundhedscenter/Randers Kommune Der er udviklet nye, teknologiske løsninger til fremme af borgernes sundhed, f.eks. i form af en sundhedshøjskole 12

13 Sundhed i Randers Kommune Udfordring Mål % er fysisk inaktive (laver fysisk aktivitet mindst 30 minutter højst én dag om ugen) 48 % dyrker ikke idræt eller motion i fritiden 75 % transporterer sig passivt til arbejde eller uddannelse (bil eller knallert). 58 % cykler sjældent 27 % af borgerne i Randers Kommune har et højt stressniveau 27 % af borgerne i Randers Kommune har nogenlunde/dårlig selvvurderet trivsel og livskvalitet 19 % af de voksne er dagligrygere Højst 12 % af de voksne er dagligrygere Højst 12 % af de voksne er fysisk inaktive 58 % dyrker idræt eller motion i fritiden, heraf er 37 % moderat til hårdt fysisk aktive Højst 8 % er stillesiddende i fritiden Andelen af borgere, der sjældent cykler, nedbringes til 50 % Andelen af borgere i Randers Kommune med højt stressniveau falder i forhold til det nuværende niveau Andelen af borgere i Randers Kommune med nogenlunde/dårlig selvvurderet livskvalitet reduceres til 23 % personer (14 %) har tegn på alkoholproblemer 7 % drikker over højrisikogrænsen (14/21 genstande) I de områder af kommunen, der har de højeste andele af borgere, der har kort uddannelse, er uden for arbejdsmarkedet og har lav bruttoindkomst, er andelen af borgere med stress, dårligt selvvurderet helbred og dårlig selvvurderet livskvalitet markant højere end i de andre områder. Det samme gælder andelen af dagligrygere og andelen af borgere, der ikke dyrker motion i fritiden personer (16 %) vurderer, at de har et dårligt helbred borgere lider af flere end 4 kroniske sygdomme * Andelen af voksne med tegn på alkoholproblemer er faldet til 12 % Andelen af borgere, der drikker over højrisikogrænsen (14/21) er reduceret til 5 % For de områder af kommunen, der har de højeste andele af borgere, der har kort uddannelse, er uden for arbejdsmarkedet og har lav bruttoindkomst, er målet at: At andelen af borgere med stress, dårligt selvvurderet helbred og dårlig selvvurderet livskvalitet falder At andelen af dagligrygere falder At andelen af borgere, der ikke dyrker motion eller idræt i fritiden falder Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred er faldet til 14 % Randers Kommune er placeret blandt den tredjedel af kommunerne i Region Midt, der har den laveste sygdomsbelastning i forhold til 15 kroniske sygdomme *Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Bind 1. Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

14 Fra politik til handling Det overordnede ansvar for den samlede koordinering af sundhedsindsatserne i Randers Kommune forankres i sundhedsafdelingen, der sikrer, at der arbejdes systematisk med sundhedspolitikkens implementering og løbende udvikling i alle forvaltninger. En forudsætning for, at sundhedspolitikken kan implementeres, er samtidig, at der i de kommunale forvaltninger tænkes på tværs i forhold til sundhed, og at det tværfaglige samarbejde omkring sundhed prioriteres både blandt ledere og medarbejdere, med henblik på at frembringe helhedsorienterede indsatser for borgerne. Implementeringsplan For at sikre at de fastlagte politikker og strategier bliver gennemført, er det vedtaget, at der nedsættes en række implementeringsgrupper i de enkelte forvaltninger, som har til opgave at føre politikken ud i livet. For hver gruppe vil det fremgå, hvilken fagchef, der er ansvarlig for implementeringen. Det vil også fremgå, hvilke relevante fagchefer, der indgår i samarbejdet om implementeringen. Sundhedsfremmeenheden i Sundhedscentret vil være repræsenteret i grupperne. Implementeringsgrupperne udarbejder handleplaner for konkrete indsatser, og der følges op på implementeringen årligt. En sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal bygge på dokumenteret viden og skal i sig selv dokumenteres. Randers Sundhedscenter December

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus?

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Temamøde om sundhed i udfordrede boligområder Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Finn Breinholt Larsen Martin Mejlby Jensen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere