SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT"

Transkript

1 STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december

2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik... 4 Rytmisk Korledelse... 7 Sammenspilsledelse Orkesterledelse Sang, Dans og Spil (SDS) og SDS-ledelse Hørelære (Rytmisk) Sangskrivning Rytmisk Komposition Børnemusik/EM (Elementær Musikopdragelse) Voksen EM (Elementær Musikopdragelse) instrument Elektronisk Musik Rytmisk lyd- og musikproduktion (1-årigt forløb) Rytmisk lyd- og musikproduktion (2-årigt forløb)

3 Generelt Forudsætning for deltagelse Eksterne ansøgere, som på en Kandidat-uddannelse ønsker et hovedfag, som den studerendes Bachelor-eksamen ikke indeholder, skal kvalificere sig til det pågældende hovedfag ved en optagelsesprøve. Interne ansøgere med relevant uddannelse og relevant eksamen i hovedinstrument og hovedfag skal ikke til yderligere prøver. Andre interne ansøgere skal skriftligt ansøge om nyt hovedfag. Ansøgningen skal indeholde: o Baggrund for at søge faget (personlig erfaring etc.) o Motivation for at søge faget. Omfang: linjer. Denne ansøgning indgår som et vigtigt element i en samtale med studielederen. Formålet med samtalen er at opnå en fælles vurdering af ansøgerens niveau og muligheder i faget. Hvis dette ikke opnås, kan der foranstaltes en prøve i faget. Omfang Studerende på Mmus Rytmisk Musikpædagog skal opnå 30 ECTS i supplerende hovedfag fordelt med 20 ECTS på 1. år og 10 ECTS på 2. år af kandidatuddannelsen. Studerende på Mmus Almen Musikpædagog skal opnå 50 ECTS i supplerende hovedfag fordelt med 30 ECTS på 1. år og 20 ECTS på 2. år af kandidatuddannelsen. Et supplerende hovedfag er 1-årigt, og udgør 10 ECTS eller er 2-årigt og udgør 20 ECTS. Mmus Rytmisk Musikpædagog skal følge et 2-årigt + et 1-årigt forløb i supplerende hovedfag ELLER tre 1-årige forløb. Mmus Almen Musikpædagog skal følge to 2-årige og et 1-årigt forløb ELLER et 2-årigt og tre 1-årige forløb Eksamination Alle 1-årige forløb (2 semestre) evalueres med intern censur. Alle 2-årige forløb (4 semestre) evalueres med ekstern censur. Læringsmålene, der ligger til grund for bedømmelsen, gradueres i forhold til fagets ECTS-point. 3

4 Hovedinstrumentpædagogik Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Hovedinstrumentpædagogik Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk praksis samt om relevante pædagogiske og didaktiske teorier, begreber og metoder. Forstår at integrere praktiske og teoretiske aspekter på et højt niveau. Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingsforløb Mestrer videregående undervisningsfærdigheder samt musikalske og tekniske færdigheder Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt træffe kvalificerede og reflekterede valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i pædagogiske processer. Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold I samråd med underviseren i Hovedinstrumentpædagogik gennemfører den studerende praktikforløb som beskrevet under tidsmæssig placering. I den tilknyttede undervisning (vejledning) gennemgås med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger - undervisningsmetodik og pædagogik med henblik på udarbejdelse af et relevant og progressivt ordnet undervisningsrepertoire til brug i praktikforløbet. For tilvejebringelse af praktikelever står den studerende i samarbejde med underviseren. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. Der kan tilrettelægges holdundervisning efter behov og muligheder (f.eks. i.f.t. udarbejdelse af undervisningsmateriale). Tidsmæssig placering Undervisningen finder sted i forbindelse med flg. undervisningspraktikker i hovedinstrument: semester eller (for 1-årige forløb startende på 3. semester) semester: semester A. Praktik med 2 soloelever to selvstændige forløb med to soloelever om muligt placeret umiddelbart efter hinanden tidsmæssigt. Minimum 20 gange á 30 minutter per elev. Omfang svarende til 10 ECTS incl. vejledning/undervisning. ELLER 4

5 B. Praktik med hold (minimum 2 elever). Eleverne skal være børn/unge op til 18 år. Minimum 20 gange á 45 minutter. Omfang svarende til 10 ECTS incl. vejledning/undervisning. Forløbet afsluttes med eksamen (se eksamens- og prøvebestemmelser) semester: C. Koncentrerede praktikker intensive forløb (workshops, seminarer, clinics m.v.): Den studerende planlægger, arrangerer og afvikler minimum 2 intensive forløb. Omfang svarende til 3 ECTS (= 75 arbejdstimer) incl. forberedelse og vejledning/undervisning. Den studerende afleverer senest 7 dage efter hvert forløb en rapport til vejlederen med beskrivelse og evaluering af forløbet (omfang 2-4 sider). Praktikken afsluttes med en skriftlig evaluering fra vejlederen (1/2 1 side), som afleveres til studiekontoret senest 14 dage efter afslutningen af det sidste forløb. D. Praktik med en soloelev. Minimum 20 gange á 30 minutter. Omfang svarende til 7 ECTS incl. vejledning/undervisning. Praktikken afsluttes med eksamen (se eksamens- og prøvebestemmelser). Omfang Den studerende vælger et 1-årigt forløb (10 ECTS), som afsluttes efter 2 semestre eller et 2-årigt forløb (20 ECTS), som afsluttes efter 4 semestre. Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamen efter 2. semester Praktikforløb A eller B er eksamenspraktik. I samråd med HI-pædagogikunderviseren gennemfører den studerende et undervisningsforløb på A: minimum 20 gange á 2 x 30 minutter (med 2 soloelever) eller B: minimum 20 gange á 45 minutter med et hold af børn/unge op til 18 år. På en af studiekontoret udmeldt dato afleverer den studerende en pædagogisk rapport (4 eksemplarer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. For forløb A gælder, at begge praktikker skal beskrives, og det skal fremgå hvilken af eleverne, der deltager i eksamen. Rapporten (6-10 sider excl. bilag) skal indeholde: Elevbeskrivelser, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, evaluering af forløbet og som bilag: mindst 2 sider selvstændigt udarbejdet undervisnings-materiale og liste over gennemgåede titler. 5

6 Eksamensform: Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved A) A: en prøve af 30 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion med den ene af praktikeleverne. I en samtale af ca. 10 minutters varighed efter lektionen kommenterer den studerende praktikken, praktikrapporten og lektionens forløb samt besvarer spørgsmål fra censorerne. Samlet varighed inkl. votering og kort mundtlig orientering: 60 minutter B) B: en prøve af 45 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion med praktikholdet. I en samtale af ca. 10 minutters varighed efter lektionen kommenterer den studerende praktikken, praktikrapporten og lektionens forløb samt besvarer spørgsmål fra censorerne. Samlet varighed inkl. votering og kort mundtlig orientering: 75 minutter Intern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Eksamen efter 4. semester Praktikforløb D er eksamenspraktik. I samråd med HI-pædagogiklæreren gennemfører den studerende et undervisningsforløb på min. 20 gange á 30 minutter (fordelt ligeligt på de to semestre) med en soloelev. På en af studiekontoret udmeldt dato afleverer den studerende en pædagogisk rapport (4 eksemplarer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten (8-10 sider excl. bilag) skal indeholde: Elevbeskrivelser, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, evaluering af forløbet og som bilag afleveres mindst 3 sider selvstændigt udarbejdet undervisningsmateriale og liste over gennemgåede titler. Eksamensform: A) Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve af 30 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion. I en samtale af ca. 10 minutters varighed efter lektionen, kommenterer den studerende praktikken, praktikrapporten samt lektionens forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne. Samlet varighed inkl. votering og kort mundtlig orientering: 60 minutter. B) Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve af 30 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion med en tilstillet elev (på alder og niveau med eleven fra praktikforløbet). Den studerende indstuderer en tilstillet opgave. I opgaven kan indgå specifikke krav, f.eks. improvisation. Samlet varighed inkl. votering og kort mundtlig orientering: 60 minutter. Ekstern censur. Én samlet karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. 6

7 Rytmisk Korledelse Forudsætning for deltagelse Korledelseseksamen på AM Bachelor, BA i kirkemusik eller optagelsesprøve. Læringsmål At den studerende ved afslutning af Rytmisk Korledelse: Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk praksis, samt specialiseret og internationalt anerkendt viden om relevante korpædagogiske begreber og metoder Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis samt i relation til undervisningsforløb Mestrer videregående undervisningsfærdigheder samt musikalske og tekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan selvstændigt igangsætte, arrangere for og lede Rytmisk Kor og tværfagligt samarbejde i rollen som musiker og pædagog Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Videreudvikling af den studerendes kvalifikationer inden for Rytmisk korpædagogik med fokus på at den studerende integrerer praktiske og teoretiske aspekter. Ledelse, instruktion og arrangement for vokale grupper af forskellige typer, såvel a cappella som med rytmegruppe. Undervisningen vil rette sig mod at den studerende kan varetage opgaver på musikskoler og semi-profesionelle grupper og kor. Gennemgang af undervisningsmetodik og pædagogik med henblik på udarbejdelse af et relevant og progressivt ordnet undervisningsrepertoire til brug i praktikforløbene. Med udgangspunkt i de til undervisningen knyttede praktikforløb, gennemgås emner som f.eks.: Tilrettelæggelse af undervisningsforløb Progression Repertoire- og stilkendskab Indstuderingsmetodik Ledelses-teknik Akkompagnement og repetition Intonation, korisk stemmedannelse og klangopfattelse Opvarmning og sammensyngning. 7

8 Mikrofonforstærkning og lyddesign Improvisation Arrangement Tilrettelæggelse af undervisningsforløb Kendskab til sangteknik Groove, puls, feeling Arbejde med rytmegruppe Frasering i forskellige rytmiske genrer Direktion Kendskab til børne- og ungdomsstemmer Vokalpercussion Undervisningens form og tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges som holdlektioner, samt i form af vejledning i tilknytning til praktikforløbene Praktik på 1. og 2. semester I samråd med vejlederen gennemfører den studerende (evt. to studerende i fællesskab) et undervisningsforløb på min. 15 lektioner (á min. 45 minutter) med et kor på musikskoleniveau. Den studerende udarbejder en skriftlig rapport for arbejdet med praktikholdet. Rapporten skal indeholde målsætning, beskrivelse af koret, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, metodiske og pædagogiske overvejelser, evaluering af målsætning og korets udvikling i forløbet, materialevalg og eksempler på anvendt undervisningsmateriale (bilag). (6-10 sider) Vejlederen evaluerer rapport og forløb i en evalueringssamtale med den studerende. Praktik på 3. og 4. semester I samråd med vejlederen gennemfører den studerende et undervisningsforløb på min. 20 lektioner (á min. 45 min.) Praktikken er valgfri m.h.t. indhold. Praktikken afsluttes med kandidateksamen. Omfang Den studerende vælger et 1-årigt forløb (10 ECTS), som afsluttes efter 2 semestre eller et 2-årigt forløb (20ECTS), som afsluttes efter 4 semestre. Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamen efter 4. semester Senest 14 dage før eksamen afleveres en pædagogisk rapport, omfang: 6-10 sider, 4 eksemplarer, der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde målsætning, beskrivelse af koret, elevbeskrivelser, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, metodiske og pædagogiske overvejelser, evaluering af målsætning, 8

9 forløb og korets såvel som enkeltes udvikling, liste over gennemgåede titler(bilag) og eksempler på anvendt undervisningsmateriale (bilag). Undervisningsdemonstration med eget kor Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve af 30 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion. I en samtale af ca. 10 minutters varighed efter lektionen kommenterer den studerende praktikken og lektionens forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne. Praktikrapporten vil ligeledes blive inddraget. Undervisningsdemonstration med tilstillet kor Den studerende ny-indstuderer en tilstillet opgave med koret. I opgavestillelsen kan indgå specifikke krav, f.eks. længde, valg af stemmetyper, improvisation m.m. Varighed 30 minutter. Den tilstillede opgave meddeles den studerende 14 dage inden eksamen. Den tilstillede opgave og det tilstillede hold vælges af en af studieleder udpeget faglærer. Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 90 minutter. Ekstern censur, karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Er rytmisk korledelse valgt som ét-årigt forløb, 10 ECTS afsluttes med eksamen som beskrevet under Undervisningsdemonstration med eget kor med intern censur. Samlet varighed 40 min. Arrangement Arrangement er integreret i faget Rytmisk korledelse. Arrangementseksamen efter 4. semester (ekstern censur) Senest 1. maj afleveres 8 arrangementer - selvstændigt udarbejdet af den studerende i KAstudietiden - indeholdende følgende arrangementstyper: A) 2 Arrangementer for børne- ungdomskor med rytmegruppe (mindst et for lige stemmer) B) 2 a cappella arrangementer for kor/vokalgruppe på højt niveau C) 2 arrangementer udarbejdet i forbindelse med korledelsesundervisningen på semester D) 2 Andre arrangementstyper. Arrangementstyperne A-C skal alle foreligge i skriftlig form Andre arrangementstyper kan jf. pkt. D) indgå. For eksempel: Improvisations-oplæg, lydproduktion eller lignende. Maksimalt 2 arrangementer kan afleveres som lydproduktion. Lydproduktion i denne forbindelse forstås som værker afleveret på CD eller andet digitalt medie, tilvirket på lydstudiets præmisser og/eller på basis af computerteknologi. Liveoptagelser betragtes således ikke som lydproduktioner. I den udstrækning andre har medvirket, må det fremgå, hvori den studerendes andel består. Optagelser af de nedskrevne arrangementer må gerne vedlægges. Samlet varighed: 30 minutter. 9

10 Ekstern censur, karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Er rytmisk korledelse valgt som ét-årigt forløb, 10 ECTS afsluttes arrangement med eksamen som beskrevet under punkterne A) og B). Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 20 minutter. Intern censur, karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Sammenspilsledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Sammenspilsledelse: Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk praksis, samt specialiseret og anerkendt viden om relevante pædagogiske og didaktiske begreber og metoder Formår at integrere praktiske og teoretiske aspekter på et højt niveau. Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingsforløb Mestrer videregående undervisningsfærdigheder samt musikalske og tekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i pædagogiske processer i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte og lede musikalsk sammenspil og tværfagligt samarbejde i rollen som musiker og pædagog Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats 10

11 Indhold Med udgangspunkt i de tilknyttede praktikforløb arbejdes der med emner, der gør den studerende i stand til at motivere, lede og instruere samt komponere og arrangere for forskellige sammenspilsgrupper. Der arbejdes med emner som: Tilrettelæggelse af undervisningsforløb Kreative processer Projektstyring Komposition Improvisation Arrangement Instrumentale/vokale teknikker Repertoire- og stilkendskab Musik og bevægelse Indstuderingsteknikker Lyddesign/-produktion Direktion Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning og som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. Tidsmæssig placering semester eller (for 1-årige forløb startende på 3. semester) semester: semester Undervisningsforløbet planlægges af hovedunderviseren/tovholderen i samarbejde med de studerende og tilrettelægges som ugentlige holdlektioner samt som vejledning i tilknytning til praktikforløbene: Efter en mere generel introduktion med vægt på kreative processer og processtyring, tages der udgangspunkt i intensive praktikforløb, valgt af de studerende, hvortil der kan knyttes en særlig underviser/vejleder. Disse forløb kan være i form af workshops, kurser, musicals, clinics eller lignende. Den studerende planlægger, arrangerer og afvikler minimum 2 intensive forløb, alene eller sammen med en medstuderende. Omfang svarende til 3 ECTS incl. forberedelse og vejledning/undervisning. Den studerende afleverer før eksamen en rapport over forløbene (omfang 6 8 sider). Der skal vedlægges DVD eller anden form for billed- og lyddokumentation). Forløbene afsluttes med en eksamen (intern censur) semester (kun for 2-årige forløb) Der tilrettelægges undervisningsforløb som ugentlige holdlektioner i tilknytning til eksamenspraktikken. 11

12 Valgfrit eksamenspraktikforløb. Eksempler på forløb: - Sammenspilsledelse for børn - Sammenspilsledelse med arrangement med særlig vægt på kor og blæsere - Sammenspilsledelse med fokus på komposition - Sammenspilsledelse med inddragelse af elektronik - Sammenspilsledelse med fokus på improvisation - I samråd med underviseren/vejlederen gennemfører den studerende et undervisningsforløb på minimum 20 lektioner á 90 minutter. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre praktikken. Forløbet afsluttes med eksamen med ekstern censur. - Sammenspilsledelseslæreren overværer løbende den studerendes undervisning og giver i forbindelse hermed vejledning. Omfang Den studerende vælger et 1-årigt forløb (10 ECTS), som afsluttes efter 2 semestre eller et 2-årigt forløb (20ECTS), som afsluttes efter 4 semestre. Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 2. semester (intern censur) På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en rapport (6-8 sider i 3 eksemplarer), der beskriver de gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Elevbeskrivelser, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, evaluering af såvel den enkeltes udvikling som af holdet som helhed, liste over gennemgåede titler og eksempler på undervisningsmateriale. Der skal vedlægges DVD eller anden form for billed- og lyddokumentation for alle praktikforløb. Den studerende har ved eksamen 15 minutter til at præsentere sine intensive praktikprojekter. I en samtale af ca. 10 minutters varighed kan censorerne stille spørgsmål ud fra præsentationen, rapporten og DVD en.. Intern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Efter 4. semester (ekstern censur) På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en pædagogisk rapport (6-10 sider i 3 eksemplarer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Elevbeskrivelser, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, evaluering af såvel den enkeltes udvikling som af holdet som helhed, liste over gennemgåede titler og eksempler på undervisningsmateriale. 12

13 Undervisningsdemonstration med eget praktikhold. Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve af 45 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion. Undervisningsdemonstration med tilstillet hold. Den tilstillede opgave meddeles den studerende 3 dage inden eksamen. Den tilstillede opgave og det tilstillede hold vælges af en af studielederen udpeget faglærer. Den studerende indstuderer en tilstillet opgave med holdet. I opgaven kan indgå specifikke krav, f.eks. om improvisation. Varighed 45 minutter. I en samtale af ca. 15 minutters varighed efter lektionerne kommenterer den studerende praktikken og lektionernes forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne. Praktikrapporten vil ligeledes blive inddraget. Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 145 minutter. Ekstern censur. Én samlet karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Orkesterledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk praksis inden for orkesterledelse, samt specialiseret og anerkendt viden om relevante pædagogiske og didaktiske begreber og metoder Formår at integrere praktiske og teoretiske aspekter på et højt niveau Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingsforløb Mestrer videregående undervisningsfærdigheder samt musikalske og tekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan komponere og arrangere for store rytmiske ensembler af forskellige typer på et teknisk højt niveau og med et personligt, kunstnerisk udtryk. Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i pædagogiske processer i en globaliseret verden Kan igangsætte, lede og instruere musikalsk sammenspil og indgå i tværfagligt samarbejde i rollen som musiker og pædagog Kan agere professionelt ift ansvar og etik 13

14 Kan tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Arrangementsteknikker for forskellige blæser- og strygergrupper Partituranalyse Repertoire- og stilkendskab Indstuderingsteknikker Direktionsteknikker (slagskemaer og anden kropslig visualisering, vokalt foredrag) Øvelsesforløb med forskellige ensembletyper Tilrettelæggelse af praktikforløb Komposition og arrangement for de i forløbet tilknyttede orkestre Arbejde med intonation, klangopfattelse, frasering, groove, puls, feeling Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning og som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. I særlige tilfælde kan undervisningen tilrettelægges som solotimer. Tidsmæssig placering semester eller (for 1-årige forløb startende på 3. semester) semester: Praktik på 1. og 2. semester Egne færdigheder 1. semester: På første semester arbejdes med arrangement, metodik og indstuderingsmetoder. Der er fokus på blæsere med henblik på en fælles øvelses-praktikperiode med et tilknyttet orkester. 2. semester: På andet semester arbejdes med arrangement, metodik og indstuderingsmetoder. Der er fokus på strygere med henblik på fælles øvelses-praktikperiode med orkester udvidet med strygekvartet eller større strygergruppe. Undervisningsfærdigheder Den studerende vælger mellem to former for praktikforløb: A) Praktikperiode. I samråd med vejlederen gennemfører den studerende et undervisningsforløb på min. 10 lektioner (á min. 50 minutter) med et orkester (min. 10 blæsere/strygere + rytmegruppe) på selvvalgt niveau. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre praktikken. Omfanget af praktikken svarer til 3 ECTS incl. forberedelse og vejledning/undervisning. Undervisningen i forbindelse med praktikken tilrettelægges som individuel vejledning. Forløbet afsluttes med en eksamen (intern censur). I forbindelse med praktikforløbet afleveres en rapport og lyd-/billeddokumentation. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. 14

15 ELLER B) Intensive praktikforløb. Den studerende planlægger, arrangerer og afvikler 1-2 intensive forløb, alene eller sammen med en medstuderende. Disse forløb kan være i form af workshops, kurser, musicals, clinics eller lignende. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre forløbene. Der kan knyttes en særlig underviser/vejleder til forløbene. Omfanget af praktikkerne svarer til 3 ECTS incl. forberedelse og vejledning/undervisning. Forløbet afsluttes med en eksamen (intern censur). I forbindelse med praktikforløbene afleveres en rapport og lyd-/billeddokumentation. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. Praktik på semester (kun for 2-årige forløb) Egne færdigheder 3. semester: På tredje semester arbejdes videre med større detaljeringsgrad i arrangement (orkestrering, harmonisering, notation mm), analyse og kompositionsteknikker. Hvor det er formålstjenligt, indlægges fælles praktikprojekt. 4. semester: Undervisningen planlægges i tilknytning til et valgfrit praktikforløb, f.eks.: Orkesterledelse med særlig vægt på kor Orkesterledelse med fokus på valgfri genre Orkesterledelse med fokus på Soundpainting Orkesterledelse med inddragelse af elektronik Orkesterledelse med fokus på improvisation Undervisningsfærdigheder Undervisningen tilrettelægges som vejledning i tilknytning til eksamenspraktikken. Praktik på 4. semester I samråd med underviseren/vejlederen gennemfører den studerende et praktikforløb på minimum 10 gange á 90 minutter. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre praktikken. Vejlederen overværer løbende den studerendes undervisning og giver i forbindelse hermed vejledning. I forbindelse med praktikforløbet afleveres en rapport. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. Praktikken afsluttes med eksamen (ekstern censur). Omfang Den studerende vælger et 1-årigt forløb (10 ECTS), som afsluttes efter 2 semestre eller et 2-årigt forløb (20 ECTS), som afsluttes efter 4 semestre. 15

16 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamen efter 2. semester (intern censur) Egne færdigheder Senest 1. maj afleveres 3 arrangementer - selvstændigt udarbejdet af den studerende i studietiden - indeholdende følgende arrangementstyper: a) 1 arrangement for orkester med min. 10 blæsere b) 1 arrangement for strygekvartet eller strygergruppe (evt. med rytmegruppe) c) Valgfrit arrangement Mindst et af arrangementerne skal være egen komposition. Arrangementerne skal foreligge i skriftlig form og afleveres som Sibelius-filer på portfolio eller (efter aftale med læreren) på cd - og om muligt som lydoptagelse. Eksamen former sig som en samtale (ca. 20 minutter) med den studerende ud fra det afleverede materiale. Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 30 minutter. Intern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Undervisningsfærdigheder På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en rapport (5-8 sider excl. bilag i 3 eksemplarer), der beskriver de(t) gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Beskrivelse af rammerne for praktikken, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af forløbet, evaluering af forløbet, evaluering af holdets udvikling, refleksion over processen og konklusion (perspektiverende ift faget og karriereaspektet) og som bilag: eksempler på materiale fra forløbet. Forløbet skal desuden dokumenteres på den studerendes portfolio eller (efter aftale med læreren) på vedlagt DVD (varighed minutter). Afleveres ligeledes i 3 eksemplarer. Den studerende har ved eksamen 15 minutter til at præsentere sit praktikprojekt. I en samtale af ca. 10 minutters varighed kan censorerne stille spørgsmål ud fra præsentationen, rapporten og billed-/lyddokumentationen. Intern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. 16

17 Eksamen efter 4 semestre (intern censur) Egne færdigheder Senest 1. maj afleveres 3 arrangementer i tilknytning til fagets indholdsbeskrivelse - selvstændigt udarbejdet af den studerende på 3. og 4. semester. Mindst et af arrangementerne skal være skrevet til praktikholdet på 4. semester. Mindst et af arrangementerne skal være egen komposition. Arrangementerne skal foreligge i skriftlig form og afleveres som Sibelius-filer på portfolio eller (efter aftale med læreren) på cd - og om muligt som lydoptagelse. Eksamen former sig som en samtale (ca. 20 minutter) med den studerende ud fra det afleverede materiale. Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 30 minutter. Ekstern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Undervisningsfærdigheder På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en rapport (6-8 sider excl. bilag i 4 eksemplarer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Beskrivelse af rammerne for praktikken, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af forløbet, evaluering af forløbet, evaluering af holdets udvikling, refleksion over processen og konklusion (perspektiverende ift faget og karriereaspektet) og som bilag: eksempler på materiale fra forløbet. Eksamensform: Undervisningsdemonstration med praktikholdet Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve der former sig som en undervisningsgang med praktikholdet. Varighed 45 minutter. Undervisningsdemonstration med tilstillet hold En tilstillet opgave meddeles den studerende 14 dage inden eksamen. Den tilstillede opgave og det tilstillede hold vælges af en af studielederen udpeget faglærer. Den studerende indstuderer den tilstillede opgave med holdet. I opgaven kan indgå specifikke krav f.eks. ift form, instrumentering, improvisation m.m. Varighed 45 minutter. I en samtale af ca. 20 minutters varighed efter undervisningsdemonstrationerne kommenterer den studerende praktikken og lektionernes forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne. Praktikrapporten vil ligeledes blive inddraget. Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 145 minutter 17

18 Ekstern censur. Én samlet karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Sang, Dans og Spil (SDS) og SDS-ledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Sang, Dans og Spil og SDS-ledelse Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk/kropslig praksis, samt specialiseret viden om relevante pædagogiske og didaktiske begreber og metoder Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis samt i relation til undervisnings- og formidlingsforløb Evner at integrere teoretiske og praktiske aspekter i faget Mestrer videregående undervisningsfærdigheder samt musikalske og teknisk/kropslige færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til SDS og SDS-praksis Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i såvel pædagogiske processer som i udfoldelsen af et musikerskab i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte og lede musikalsk sammenspil og tværfagligt samarbejde på en motiverende og inspirerende måde - i rollen som musiker og pædagog Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold I en praktisk funderet undervisning arbejdes der med emner som: Kropslige, musikalske og tekniske aspekter Personligt udtryk Improvisation Fortolkning Komposition og arrangement Fordybelse i udvalgte stilarter Kreative og kollektive processer Metodik Pædagogisk formidling 18

19 Motivation og inspiration Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning og som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. Sang, Dans og Spil; egne færdigheder Ugentlig holdundervisning, hvor det er muligt og formålstjenligt. Ellers soloundervisning, supervision, workshops, kurser m.v. SDS-ledelse Undervisningen tilrettelægges som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. Tidsmæssig placering Undervisningsforløbet planlægges af hovedunderviseren/tovholderen i samarbejde med de studerende og tilrettelægges som ugentlige holdlektioner samt som vejledning i tilknytning til praktikforløbene. Sang, Dans og Spil-ledelse: semester eller (for 1-årige forløb startende på 3. semester) semester semester Intensive praktikforløb: Den studerende planlægger, arrangerer og afvikler minimum 2 intensive forløb, alene eller sammen med en medstuderende. Disse forløb kan være i form af workshops, kurser, musicals, clinics eller lignende. Der kan knyttes en særlig underviser/vejleder til forløbene. Omfang svarende til 3 ECTS incl. forberedelse og vejledning/undervisning. Den studerende afleverer før eksamen en rapport over forløbene (omfang 6 8 sider). Der skal vedlægges DVD eller anden form for billed- og lyddokumentation). Forløbene afsluttes med en eksamen (intern censur) semester (kun for 2-årige forløb): Valgfrit eksamenspraktikforløb: I samråd med underviseren/vejlederen gennemfører den studerende et undervisningsforløb på minimum 12 lektioner á 90 minutter. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre praktikken. Forløbet afsluttes med eksamen med ekstern censur. Underviseren/vejlederen overværer løbende den studerendes undervisning og giver i forbindelse hermed vejledning. I forløbet gennemgås undervisningsmetodik og pædagogik bl.a. med henblik på udarbejdelse af et relevant og progressivt ordnet undervisningsmateriale til brug i praktikforløbet. Omfang svarende til 4 ECTS incl. forberedelse og vejledning/undervisning. Omfang Den studerende vælger et 1-årigt forløb (10 ECTS), som afsluttes efter 2 semestre eller 19

20 et 2-årigt forløb (20 ECTS), som afsluttes efter 4 semestre. Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamen efter 2. semester (intern censur) SDS-ledelse På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en rapport (6-8 sider i 4 eksemplarer), der beskriver de gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Beskrivelse af holdene generelt, elevbeskrivelser, rammer og målsætning(er), beskrivelse af en eller flere udvalgte passager, evaluering af holdets udvikling samt forløbet som helhed. Som bilag: Liste over gennemgåede titler og eksempler på undervisningsmateriale. Der skal vedlægges DVD eller anden form for billed- og lyddokumentation for alle praktikforløb. Den studerende har ved eksamen 15 minutter til at præsentere sine intensive praktikprojekter. I en samtale af ca. 10 minutters varighed kan censorerne stille spørgsmål ud fra præsentationen, rapporten og DVD en. Intern censur. Én samlet karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Sang, Dans og Spil; egne færdigheder Eksamen afholdes som en koncert i Sang, Dans og Spil af 15 minutters varighed, hvor den studerende har en væsentlig rolle som musikalsk leder og musiker. Der lægges i bedømmelsen vægt på den studerendes personlige udtryk samt den tekniske og kunstneriske udførelse af de 3 elementer sang, dans og spil. Endvidere lægges der vægt på koncertoplevelsen som helhed. Samlet varighed incl. votering: 45 minutter Ekstern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Eksamen efter 4. semestre (ekstern censur) SDS-ledelse På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en pædagogisk rapport (6-10 sider i 4 eksemplarer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Elevbeskrivelser, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner, evaluering af såvel den enkeltes udvikling som af holdet som helhed. Som bilag: Liste over gennemgåede titler og eksempler på selvstændigt udarbejdet undervisningsmateriale. Undervisningsdemonstration med eget praktikhold. Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve af 45 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion. 20

21 Undervisningsdemonstration med tilstillet hold. Den tilstillede opgave meddeles den studerende 3 dage inden eksamen. Den tilstillede opgave og det tilstillede hold vælges af en af studielederen udpeget faglærer. Den studerende indstuderer en tilstillet opgave med holdet. I opgaven kan indgå specifikke krav, f.eks. om improvisation. Varighed 45 minutter. I en samtale af ca. 15 minutters varighed efter lektionerne kommenterer den studerende praktikken og lektionernes forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne. Praktikrapporten vil ligeledes blive inddraget. Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 145 minutter. Ekstern censur. Én samlet karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Sang, Dans og Spil; egne færdigheder Eksamen afholdes som en koncert i Sang, Dans og Spil af 30 minutters varighed, hvor den studerende har en væsentlig rolle som musikalsk leder og musiker. Der lægges i bedømmelsen vægt på den studerendes personlige udtryk samt den tekniske og kunstneriske udførelse af de 3 elementer sang, dans og spil. Endvidere lægges der vægt på koncertoplevelsen som helhed. Samlet varighed incl. votering: 60 minutter. Ekstern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Hørelære (Rytmisk) Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder specialiseret viden om praksis inden for hørelære, samt specialiseret og anerkendt viden om relevante pædagogiske og didaktiske begreber og metoder Formår at integrere praktiske og teoretiske aspekter på et højt niveau Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingsforløb Besidder videregående hørelærefærdigheder med henblik på et udøvende, skabende og pædagogisk virke Besidder videregående pædagogiske, didaktiske og metodiske færdigheder inden for undervisning på forskellige niveauer Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister 21

22 Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i pædagogiske processer i en globaliseret verden Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Egne færdigheder Undervisningen kan indeholde: Musikalsk udtryk (eksempelvis dynamik, frasering og parafrasering), melodisk og rytmisk imitation, trinfornemmelse, intervaller/intervalstrukturer, akkorder, skalaer, nodelæsning (f.eks. bladsang og rytmelæsning), improvisation, gehørsindstudering, auditiv og visuel analyse (f.eks. genreforståelse og formanalyse), transskriptioner, diktater og komposition. Undervisningsfærdigheder I relation til praktikforløb opøves evner og færdigheder til selv at forestå et metodisk og progressivt opbygget undervisningsforløb; herunder udarbejdelse og inddragelse af eget undervisnings-materiale. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges som hold- eller soloundervisning og som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. Tidsmæssig placering semester eller (for 1-årige forløb startende på 3. semester) semester semester Egne færdigheder På 1. og 2. semester arbejdes med hørelære på et videregående niveau med generelle emner (se under indhold ) samt mere specifikke temaer, der aftales mellem den studerende og underviseren. Undervisningsfærdigheder 1. semester: Observationsbesøg: På første semester skal den studerende i samråd med læreren arrangere besøg på minimum tre steder, hvor der undervises i hørelære på forskellige niveauer og alderstrin. 2. semester: På andet semester gennemfører den studerende i samråd med vejlederen et undervisningsforløb på minimum 10 lektioner (á minimum 45 minutter) med et hold (3-8 personer) på selvvalgt niveau og alderstrin. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre praktikken. 22

23 Undervisningen i forbindelse med praktikken tilrettelægges som individuel vejledning. Vejlederen overværer løbende den studerendes undervisning og giver i forbindelse hermed vejledning. I tilknytning til praktikforløbet afleveres en rapport. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. Forløbet afsluttes med en eksamen (intern censur) semester (kun for 2-årige forløb) Egne færdigheder På tredje og fjerde semester arbejdes detaljeret på et videregående niveau med mere specifikke temaer. Indholdet aftales med underviseren med udgangspunkt i den studerendes ønsker og behov. Undervisningsfærdigheder I samråd med vejlederen gennemfører den studerende et undervisningsforløb på min. 15 lektioner (á minimum 45 minutter) med et hold på selvvalgt niveau og alderstrin. Den studerende har selv ansvar for at etablere og gennemføre praktikken. Undervisningen i forbindelse med praktikken tilrettelægges som individuel vejledning. Vejlederen overværer løbende den studerendes undervisning og giver i forbindelse hermed vejledning. I tilknytning til praktikforløbet afleveres en rapport. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. Forløbet afsluttes med eksamen med ekstern censur. Omfang Den studerende vælger et 1-årigt forløb (10 ECTS), som afsluttes efter 2 semestre eller et 2-årigt forløb (20 ECTS), som afsluttes efter 4 semestre. Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamen efter 2. semester Egne færdigheder (kun for studerende, der afslutter faget efter 2 semestre) Eksamensindhold og eksamensform: - Skriftlig prøve: Transskriptionsopgaver (melodisk, rytmisk og harmonisk). Varighed 4 timer. - Mundtlig prøve: Med 20 minutters forberedelsestid: o Melodi med becifringer indstuderes. o Melodien synges 2 gange. Første gang som noteret (a cappella) og anden gang fortolket (med tilstillet klaverakkompagnement). 23

24 o Med udgangspunkt i becifringen synges selvvalgt basgang 2 gange. Første gang a cappella og anden gang med tilstillet klaverakkompagnement. o Med tilstillet klaverakkompagnement synges 2 gange, første gang guidetonelines og anden gang sungen improvisation. Varighed 20 minutter. Uden forberedelsestid: o Bladsang o Sungen/vokal improvisation o Sungen/vokal melodisk imitation o Rytmisk imitation Varighed 20 minutter. Samlet varighed inkl. forberedelse, eksamination, votering og kort mundtlig orientering: 90 minutter. Intern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Undervisningsfærdigheder: Eksamensindhold: På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en rapport (5-8 sider excl. bilag i 3 eksempla-rer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Beskrivelse af rammerne for praktikken, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af forløbet, evaluering af forløbet, refleksion over forløbet (incl. observationsbesøg), konklusion (perspektiverende ift faget og karriereaspektet) og som bilag: eksempler på materiale fra forløbet. Eksamensform: Eksamen former sig som en undervisningssituation med den studerendes praktikhold. Prøven skal forløbe som en almindelig lektion, hvor der dels arbejdes med kendt stof og dels med præsentation af nyt stof. Varighed i alt 45 minutter. Prøven suppleres med en kort samtale (10 minutter). Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 90 minutter Intern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Eksamen efter 4. semester Egne færdigheder Eksamensindhold og eksamensform: 24

25 - Skriftlig prøve: Transskriptionsopgaver (melodisk, rytmisk og harmonisk). Varighed 4 timer. 25

26 - Mundtlig prøve: Med 20 minutters forberedelsestid: o Melodi med becifringer indstuderes. o Melodien synges 2 gange. Første gang som noteret (a cappella) og anden gang fortolket (med tilstillet klaverakkompagnement). o Med udgangspunkt i becifringen synges selvvalgt basgang 2 gange. Første gang a cappella og anden gang med tilstillet klaverakkompagnement. o Med tilstillet klaverakkompagnement synges 2 gange, første gang guidetonelines og anden gang sungen improvisation. Varighed 20 minutter. Uden forberedelsestid: o Bladsang o Sungen/vokal improvisation o sungen/vokal melodisk imitation o rytmisk imitation Varighed 20 minutter. Samlet varighed incl. forberedelse, eksamination, votering og kort mundtlig orientering: 90 minutter. Sværhedsgraden af prøven er øget i relation til ECTS-mængden sammenlignet med den tilsvarende prøve efter to semestre. Ekstern. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Undervisningsfærdigheder Eksamensindhold og eksamensform: På en af studiekontoret udmeldt dato afleveres en rapport (6-8 sider excl. bilag i 4 eksemplarer), der beskriver det gennemgåede praktikforløb. Rapporten skal indeholde: Beskrivelse af rammerne for praktikken, beskrivelse af målsætning, beskrivelse af forløbet, evaluering af og refleksion over forløbet, konklusion (perspektiverende ift faget og karriereaspektet) og som bilag: eksempler på materiale fra forløbet. Undervisningsdemonstration med eget praktikhold: Den studerende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder ved en prøve af 45 minutters varighed, der former sig som en undervisningslektion. Prøven skal forløbe som en almindelig lektion, hvor der dels arbejdes med kendt stof og dels med præsentation af nyt stof. Varighed i alt 45 minutter. Prøven suppleres med en kort samtale (10 minutter). 26

27 Samlet varighed incl. votering og kort mundtlig orientering: 90 minutter. Ekstern censur. Karakter og kort mundtlig orientering. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Sangskrivning Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk praksis inden for sangskrivning samt specialiseret og anerkendt viden om relevante pædagogiske og didaktiske begreber og metoder Besidder kendskab til tekniske og æstetiske indgangsvinkler inden for moderne sangskrivning Formår kreativt at integrere praktiske og teoretiske aspekter på et højt niveau Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingsforløb Mestrer sangskrivningsfærdigheder på et højt kunstnerisk niveau Mestrer undervisningsfærdigheder på et videregående niveau Behersker kritiske og analytiske tilgange til sangskrivning Kan vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede valg Kan varetage musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i pædagogiske processer i en globaliseret verden Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Vejledning i arbejdet med egne sange og sange til brug i pædagogiske sammenhænge. Perspektivering ved analyse af tilgange til sangskrivning repræsenterende et bredt spektrum af rytmiske stilarter. Undervisning i kreativitet: udvikling af den studerendes egen kreativitet og vejledning i at fremme andres - både praktisk og med inddragelse af væsentlig litteratur. Tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges som hold- eller soloundervisning og som vejledning i forbindelse med den studerendes praktikforløb. 27

28 Tidsmæssig placering semester eller (for 1-årige forløb startende på 3. semester) semester: semester Egne færdigheder Efter en mere generel introduktion med vægt på kreative processer og processtyring, arbejdes der med forskellige tilgange til sangskrivning. Undervisningsfærdigheder Undervisningen i forbindelse med praktikken tilrettelægges som individuel vejledning. Den studerende vælger mellem model A og B: A) Sangskriverpraktik: Den studerende arbejder som sangskriver på skole, højskole, gymnasium, teater, musical eller lignende. Den studerende udarbejder i samarbejde med de eksterne aktører sange til brug for undervisningen/forestillingen etc. Der lægges vægt på det formidlingsmæssige aspekt i samarbejdet. Omfanget af praktikken svarer til 3 ECTS incl. forberedelse og vejledning. I forbindelse med praktikken afleveres en rapport. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. Praktikken afsluttes med en eksamen (intern censur). ELLER B) Praktik med intensive undervisningsforløb: Den studerende planlægger, arrangerer og afvikler 1-2 intensive forløb, alene eller sammen med en medstuderende. Disse forløb kan være i form af workshops, kurser, musicals, clinics eller lignende. Omfanget af praktikkerne svarer til 3 ECTS incl. forberedelse og vejledning/undervisning. I forbindelse med praktikken afleveres en rapport. Se nærmere under Evaluering og eksamensbestemmelser. Praktikken afsluttes med en eksamen (intern censur) semester (kun for 2-årige forløb) Egne færdigheder Undervisningen tilrettelægges som ugentlige hold- eller sololektioner. Der arbejdes med egne sangskrivningsfærdigheder og kreative færdigheder. Undervisningsfærdigheder Undervisningen tilrettelægges som ugentlige hold- eller sololektioner. 28

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Katalog over 1-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 1-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 1-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt af rektor den 21. december 2011 Version August 2014 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Samlet katalog over HOLD-HOVEDFAG November 2009 1 Indholdsfortegnelse Hold-hovedfag med direkte adgang for DJMs BA-studerende... 3 Rytmisk

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2013 1 Indhold

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2014 1 Indhold

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2014

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning... 3

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 9. juni 2017 Version: Juni 2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS)

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) STUDIEPLAN Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: August 2015 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS)

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) STUDIEPLAN Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16. 1 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje Klassisk Orkester Aarhus Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015

Læs mere