Viborg Kommune. Februar ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v."

Transkript

1 Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

2 NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: - Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD UDBUDSMATERIALET Udbudsbetingelser Øvrige vilkår Arbejdsbeskrivelse Samarbejdsform Tilbud ARBEJDSBESKRIVELSE 1 Generelt Omfang Tilbudslisten - opdeling af ydelser på forskellige områder Opgaver, der ikke er omfattet af entreprisen Gældende normer og standarder for entreprisen Datagrundlag og -opdatering Standard- og bestillingsopgaver Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Arbejdsplads Materiel Materialer Plantepleje generelt Trafikafvikling Eksisterende ledninger Opgravning og retablering Ukrudtsbekæmpelse Affaldshåndtering Rapportering og eftersyn Borgerhenvendelser Udkald Asfaltbelægninger Reparation af huller, afskalninger, sætninger og kantskader Reparation af asfaltbelægning Udførelse af asfaltkraver Udførelse af asfaltvulster Udførelse af opkørselsramper Løse belægninger Stenmelsstier, niveau 1, BE

4 INDHOLD 3.2 Stenmelsstier, niveau 2, BE Stenmelsstier, niveau 3, BE Grusveje og pladser, BE Grusstier, BE Tilsyn med faldunderlag - legepladser Tilsyn med faldsand i springgrav Udskiftning af sandkassesand Bestillingsopgaver Faste belægninger Reparationer og fornyelse af faste belægninger Vej- og stirabatter Kanttilfyldning og kantfræsning Kanttilfyldning i forbindelse med slidlagsarbejder Kanttilfyldning i forbindelse med skyllerender Rabatafhøvling Vedligeholdelse af afvandingsanlæg Eftersyn og rensning af vejafvanding, udvalgte lokaliteter Tømning af sandfang i afløbskasser Rensning af tagrender Rensning af liniedræn, RH Reparation af rendestensbrønde og stikledninger TV-inspektion af vejafvandingsledninger Spuling af rørunderføringer og stikledninger mv Oprensning af grøfter Skilte og afmærkning Færdselstavler og skilte Kantpæle Kørebaneafmærkning Vask af færdselstavler Græs Generelt for græsslåning Prydplæne, GR Brugsplæne, GR Græsflade, GR Fælledgræs GR Trampestier GR Sportsplæne GR Rabatgræs langs stier, niveau 1, GR Rabatgræs langs stier, niveau 2, GR Rabatgræs i byområder, niveau 1, GR Rabatgræs i byområder, niveau 2, GR

5 INDHOLD 8.12 Rabatgræs langs veje uden for byerne, GR Græsslåning på rastepladser ved veje Naturgræs GR Græsslåning på nedlagte idrætspladser, GR Bestillingsopgaver Blomster Rosenbede, BL Staudebede, BL Sommerblomster, BL Løgvækster, BL Urtebede, BL Klatreplanter, BL Bestillingsopgaver Buske Prydbuske, BU Frugtbuske, BU Bunddækkende buske BU Busket, BU Krat BU Bestillingsopgaver Hæk og pur Prydhæk, HÆ Pur, HÆ Hæk, HÆ Fritvoksende hæk, HÆ Levende hegn og krat, HÆ5, BU Bestillingsopgaver Træer Fritvoksende træer, trægrupper, trærækker og alléer TR1, TR2, TR3 og TR Formede træer, TR Frugttræer TR Skov TR 8 og lund TR Juletræ Bestillingsopgaver Kanaler, søer, mindre vandløb og springvand Kanal på Borgvold, VA Søer, VA Mindre vandløb i grønne områder og parker, VA Springvand Bassin på Rådhuset, VA

6 INDHOLD 13.6 Bestillingsopgaver Vandløbsvedligeholdelse Generelt for vandløbsarbejder Grødeskæring Udlægning og optagning af grødespærringer Kantskæring Grødeoptagning og grødekørsel fra Entreprenørens og eksterne entrepriser Vandføringsmålinger Øvrige bestillingsopgaver Naturpleje og skovdrift Rydning af genvækst på græssede og ugræssede naturarealer Hegnsvedligehold Bestillingsopgaver Renholdelse Urenhedskategorier Fejning og opsamling af affald på faste belægninger Bestillingsopgaver Renholdelse af græsarealer og plantninger Ukrudtsbekæmpelse Tømning af affaldskurve Bestillingsopgaver Renholdelse af bænke og borde/bænkesæt Bestillingsopgave - skulpturer, monumenter, mindesten mm Vedligeholdelse af udstyr Affaldskurve, vedligeholdelse Pullerter og steler Buslæskure Bomme Kortborde Stipæle med piktogrammer Søafmærkning ved Hjarbæk Havn Legepladsudstyr Bål- og grillpladser Opfyldning af brænde Bænke og borde/ bænkesæt Redningsposter Trådhegn på idrætspladser Drift og renholdelse af offentlige toiletter Drift og renholdelse

7 INDHOLD 19 Vintertjeneste Generelt Tilstræbt kvalitet Materiel Materialer Mandskab Planlægning Beredskab og udkald Glatførebekæmpelse Snerydning på kørebaner Snerydning på cykelstier, gågader, fortove og pladser Håndrydning Læssevagt Særlige arrangementer Særlige arrangementer Diverse arbejder Driftsvagt Sikring af skadested Bekæmpelse af bjørneklo Muldvarpebekæmpelse Brovagt ved Virksunddæmningen Rensning af kæder på Virksunddæmningen Tilbuds- og afregningsgrundlag Asfaltbelægninger - tilbudslistens pos Løse belægninger tilbudslistens pos Faste belægninger tilbudslistens pos Vej- og stirabatter tilbudslistens pos Vedligeholdelse af afvandingsanlæg tilbudslistens pos Skilte og kørebaneafmærkning tilbudslistens pos Græsarealer tilbudslistens pos Blomster, buske, hæk og pur og træer - pos. 9, 10, 11 og Kanaler, søer, mindre vandløb og springvand pos Vandløbsvedligeholdelse tilbudslistens pos Naturpleje og skovdrift tilbudslistens pos Renholdelse tilbudslistens pos Vedligeholdelse af udstyr tilbudslistens pos Drift og renholdelse af offentlige toiletter tilbudslistens pos Vintertjeneste tilbudslistens pos Særlige arrangementer tilbudslistens pos Diverse arbejder tilbudslistens pos Regningsarbejde pos. 1 under de respektive tilbudslister

8 INDHOLD Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Fritrumsbeskæring Liste med grusveje Kornkurve, grusmateriale til kanttilfyldning Afvandingsarbejder, akutliste riste Afvandingsarbejder, tømning af sandfang Springvand, registreringsblade Vandløbsvedligeholdelse, vedligeholdelsesblade og -instruks Søafmærkning, billedillustration Eftersynsskema for legepladseftersyn Bilag 10 Offentlige toiletter, registreringsblade Bilag 11 Oversigt over vinterruter og materiel Bilag 12 Vejledning for skift af kæder for sluseporte på Virksunddæmning Bilag 13 Kort over Middelalderbyen, hvor Viborg Museum skal kontaktes forud for opgravninger Bilag 14 Vandføringsmålinger, stednumre Bilag 15 Skt. Hans bål på Borgvold Bilag 16 Teknisk anvisning Vingemåler Bilag 17 Brugervejledning vandføringsprogrammet Vinge Bilag 18 Teknisk dokumentation, vandføringsprogrammet Vinge Bilag 19 Oversigt over kommunale grundejere 6

9 1 GENERELT 1.1 Omfang Opgaven omfatter i hovedtræk følgende ydelser: Asfaltbelægninger Oplapning af slaghuller og afskalninger samt mindre asfaltarbejder i forbindelse med afvandings- og fortovsarbejder. Grusveje og øvrige løse belægninger Vedligeholdelse af løse belægninger på grusveje, -stier og -pladser. Faste belægninger Reparation af ansvarspådragende skader samt mindre reparationer og fornyelse af flisebelægninger, kantsten, betonstensbelægninger, klinke-, brostens- og chaussestensbelægninger. Vej- og stirabatter Kanttilfyldning og afhøvling samt rabatslåning. Afvandingsarbejder Reparation af brønde og ledninger. Tilsyn med udvalgte vejafvandingsanlæg samt enkelte ind-/udløb ved regnvandsbassiner. Skilte og kørebaneafmærkning Vedligeholdelse af skilte, kantpæle og kørebaneafmærkning. Kørebaneafmærkning består i maskinarbejde som vognbane- og kantlinier samt håndarbejde som genetablering af hajtænder, fodgængerfelter og andre små reparationer. Grønne elementer Pleje af græsarealer og beplantninger ved veje, i grønne områder, parker, skove og naturområder samt på fredede arealer på privat grund. Desuden pleje af beplantning for en række kommunale grundejere. Pleje af græsarealer på idrætspladser. Pleje af kanaler, søer, mindre vandløb i parker og springvand. Vandløb Vandløbsvedligeholdelse i fem større vandløb (gamle amtsvandløb). Renholdelse Renholdelse af grønne områder (græsarealer og beplantninger), belægninger og udstyr. Bekæmpelse af uønsket vegetation på belægninger. Tømning af affaldskurve. 1

10 Vedligeholdelse af udstyr Vedligehold af udstyr og inventar på veje, i grønne områder, parker, naturområder og skove. Drift og renholdelse af offentlige toiletter Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning på en del af de offentlige veje, stier, fortove og pladser samt hos en række kommunale grundejere. Læssevagt til læsning af salt og saltlage. Særlige arrangementer Flagning, afspærring og diverse arbejder i forbindelse med særlige arrangementer på vejarealer og grønne områder. Diverse opgaver Driftsvagt. Sikring af skadested. Bekæmpelse af bjørneklo. Muldvarpebekæmpelse. Brovagt ved Virksunddæmningen. Geografisk omfatter opgaverne hele Viborg Kommune. Private fællesveje er ikke omfattet. Dog vedligeholdelse af skilte som B11 tavler på private fællesveje. De omfattede opgaver fremgår af kort, se pkt Tilbudslisten - opdeling af ydelser på forskellige områder De udbudte opgaver er administrativt og budgetmæssigt opdelt på følgende forvaltninger: Teknik & Miljø (TM): Veje, grønne områder, skove og vandløb, kommunale ejendomme, Revas og Beredskab Børn & Unge (BU): Skoler, børnehaver, vuggestuer, klubber mv. Kultur, Service & Events (KSE): Udendørs idrætspladser, sportshaller, biblioteker, forsamlingshuse, museer mv. samt særlige arrangementer Job & Velfærd (JV): Plejecentre, ældreboliger, bosteder, aktivitetshuse mv. Kommunaldirektørens område (KD): Viborg Rådhus Inden for Teknik & Miljø opdeles opgaverne yderligere, hvilket afspejles i tilbudslisten, der er opdelt inden for følgende områder: Veje Parker og legepladser Skove og naturarealer Offentlige toiletter 2

11 Kommunale ejendomme Revas og Beredskab De øvrige forvaltningsområder indeholder opgaver, som det fremgår henholdsvis nedenfor og af tilbudslisten: Kultur, Service & Events særlige arrangementer Kultur, Service & Events udendørs idrætspladser Kultur, Service & Events sportshaller og kultur Job & Velfærd plejecentre mm. Børn & Unge skoler og børnehaver Kommunaldirektørens område Rådhuset Viborg Kommune (på tværs af forvaltningerne) - vintertjeneste Der anvendes betegnelsen kommunale grundejere for alle de kommunalt ejede ejendomme i Viborg Kommune, som er omfattet af denne entreprise. Ejendommene er fordelt på alle forvaltningerne, og er f.eks. skoler, børnehaver, plejecentre, sportshaller, museer, Rådhuset mv. En oversigt over de kommunale grundejere findes i bilag 19. Af tilbudslisterne fremgår det, hvilke ydelser, der knyttes til hvilke områder. Fakturering For fakturering henvises til Øvrige vilkår pkt Opgaver, der ikke er omfattet af entreprisen Viborg Kommune har valgt at bibeholde en mindre entrepriseenhed i eget regi. Entrepriseenheden udfører følgende opgaver, som derfor ikke indgår i denne entreprise: Fjernelse af graffiti Revneforsegling på asfalt og bygværker Drift og vedligeholdelse af broer og bygværker Vejtilsyn, herunder tilsyn med parkeringskældre En del af naturplejen på de fredede arealer Rørskæring og affaldsopsamling rundt om Nørre- og Søndersø Vandløbsvedligeholdelse af de mindre vandløb (tidligere kommunale vandløb) Administration og vedligeholdelse af vintermateriel 3

12 Indkøb af salt og administration af salt Overvågning og udkald på vintertjeneste Legepladsinspektioner og rådgivning om legepladser Følgende opgaver varetages af eksterne entreprenører og indgår således heller ikke i denne entreprise: Slidlag og større asfaltreparationer Kørebaneafmærkning nymarkering i forbindelse med slidlagsarbejder Vedligeholdelse og fornyelse af autoværn Gadebelysning Signalanlæg Vedligeholdelse af reklamefinansierede buslæskure Reparationer af broer og tunneller Specialopgaver i relation til skovdrift og naturpleje Del af vintertjenesten, der vedrører kørebaneruter Tømning af rendestensbrønde på offentlige veje 4 årlige kantstensfejninger af veje i byerne 1.4 Gældende normer og standarder for entreprisen Entreprisen skal udføres i henhold til alle på området gyldige love og regler og i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejder af den omhandlede art. Her skal specielt nævnes: Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 Beskæring af træer, Dansk Træplejeforening Vejregel for afmærkning af vejarbejde mm. af november 2002, revideret 2008 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 4. juli 2012 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 4. juli 2012 Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, februar 1995, december 2011 Vejdirektoratets udbudsforskrift Vejoverbygning Ledningsgrave, december 2008 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald med senere ændringer. "AAB, varmblandet asfalt", november

13 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 DS/EN 13285, Norm for ubundne vejmaterialer DS 1136, Norm for brolægning og belægningsarbejder DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1340, Betonkantsten. Krav og prøvningsmetoder Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord + tillæg DS 437, Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 2379, Brønde af PVC-U, PE og PP til jordlagte ledninger for bortledning af spilde- og regnvand Vejregler om færdselstavler af juli 2006 Vejregler om vejvisning af august 2003 Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmærkningsmateriel AAB for kørebaneafmærkning, juni 2010 DS/EN 1176 Legepladsredskaber og underlag Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger. 1.5 Datagrundlag og -opdatering Der hører et WebGIS kort til arbejdsopgaverne på de omfattede arealer. Kortet er struktureret som tilbudslisterne, og kan ses på følgende link: Tilbudsgiverne har view-adgang til alle kort og data. Tilbudsgiverne skal selv printe kort, hvis man har behov herfor. Den vindende Entreprenør vil fortsat have web-adgang til kort og data i kontraktperioden, og han skal herfra printe kortmateriale til eget brug. Viborg Kommune foretager opdatering af kortet 1 gang årligt, normalt i perioden november januar. 5

14 Entreprenøren forpligtes til løbende at underrette Viborg Kommune om aftalte og/eller konstaterede ændringer i forhold til kort og elementbeskrivelser. Senest den 1. november skal Entreprenøren have indberettet alle ændringer fra det forgangne år, så kortet til det kommende år kan opdateres. 1.6 Standard- og bestillingsopgaver Enhver delopgave er defineret enten som "standardopgave" eller som "bestillingsopgave". r er faste driftsopgaver, som altid skal udføres. Entreprenøren skal udføre standardopgaverne på eget initiativ (uden bestilling fra Viborg Kommune). Bestillingsopgaver er opgaver, som Entreprenøren kun skal udføre på bestilling fra Viborg Kommune. Bestillingsopgaver afregnes enten ved enhedspriser eller efter regning baseret på timepriser. Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er principielt opdelt i 2 typer: Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have i kontraktperioden. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt Udførelseskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse For de fleste tilstandskrav er beskrevet en vejledende frekvens for driftsindsats og vejledende tidspunkter. Disse vejledninger er et kvalificeret skøn, som ikke er bindende for Viborg Kommune. Omfanget af bestillingsarbejder afspejler omtrentligt, hvad der kan forventes over året. Bestillingsarbejder kan dog variere ubegrænset, jf. Øvrige vilkår, 9, stk Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Plejen skal udføres fagligt korrekt, og der må under arbejdet ikke voldes skader på beplantning, udstyr og omgivende anlæg. Normal arbejdstid defineres som kl til 18.00, mandag til fredag. Ved arbejde udenfor normal arbejdstid skal Entreprenøren være opmærksom på, at der kan være skærpede støjkrav. Der stilles principielt ikke begrænsninger for, hvornår Entreprenøren må udføre arbejderne, blot dette sker under hensyn til omgivelserne. Hvis en arbejdsopgave ikke kan gennemføres på grund af anlæggets beskaffenhed eller benyttelse eller på grund af pludselig opstået driftssvigt hos Entreprenøren, eksempelvis nedbrud af materiel, skal Entreprenøren straks underrette Viborg Kommune herom. Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at udføre driftsopgaven, når forholdene tillader dette, ligesom Entreprenøren er forpligtet til straks at indsætte reservemateriel. 6

15 Arbejdet skal tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse skal så vidt muligt ske i samspil med de øvrige arbejder, der foregår på arealerne. Det drejer sig blandt andet om: Større asfaltarbejder Større ledningsarbejder Viborg Kommune udarbejder hvert år en plan for større asfaltarbejder samt større ledningsarbejder på baggrund af ledningsejermøder. Denne plan udleveres til Entreprenøren, så arbejderne så vidt muligt kan koordineres. Herudover kan der være arrangementer på såvel vejareal som i grønne områder, jf. nedenfor. Ledningsarbejder Entreprenøren får kiggeadgang til it-systemet, hvor igennem der udstedes gravetilladelser til ledningsejerne. Entreprenøren skal således selv holde sig orienteret med de mindre ledningsarbejder, der løbende udføres på arealerne. Arbejdsopgaver på idrætsanlæggene Arbejdsopgaver i relation til idrætsanlæggene skal tilrettelægges i samarbejde med de ansvarshavende på anlæggene (halinspektør, idrætsforening eller lign.). Idrætsforeningerne flytter selv mål på de baner, hvor der er mere end 4 mål, og alle idrætsforeninger forestår selv kridtning af baner. Det er derfor vigtigt, at der samarbejdes tæt med idrætsforeningerne om udførelsen af driftsopgaverne. Arrangementer på de grønne områder I forbindelse med organiserede arrangementer på Kommunens grønne områder skal arrangørerne søge Kommunen om tilladelse. Viborg Kommune varetager den fornødne sagsbehandling. Tilladelserne udstedes således af Viborg Kommune med vilkår og retningslinjer. Entreprenøren modtager kopi af tilladelsen. I forbindelse med disse arrangementer, skal Entreprenøren som regel ikke udføre særlige opgaver. Entreprenøren har dog pligt til at tilrettelægge plejen hensigtsmæssigt i forbindelse med arrangementer, f.eks. til at sørge for græsslåning op til arrangementet. Arrangøren har pligt til at rengøre områderne efter arrangementet, og erfaringen er, at den pligt i vidt omfang overholdes. Entreprenøren skal dog indberette til Viborg Kommune, hvis arrangøren ikke har rengjort og reetableret efter sig. Særlige arrangementer De større, tilbagevendende arrangementer, som Hærvejsmarch, 24-timers løb m.fl. er undtaget. Her udfører Entreprenøren særlige opgaver, beskrevet under pkt

16 1.8 Arbejdsplads Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er Viborg Kommune berettiget til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entreprenørens tilgodehavende. Entreprenøren skal renholde vejstrækninger benyttet til Entreprenørens transport, således at de til stadighed henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Entreprenøren får så vidt muligt stillet en del af kørebanen til rådighed som arbejdsplads. For nogle veje (især smalle veje) vil der af hensyn til trafikafviklingen ikke være mulighed for at benytte kørebanen til depot for optagne fliser mv., og Entreprenøren må da transportere materialer til og fra depot andet sted. Såfremt Entreprenøren har brug for inddragelse af private arealer til arbejdspladsbrug, skal Entreprenøren selv træffe aftale med private lodsejere herom. Viborg Kommune skal underrettes, såfremt der træffes aftaler herom. Entreprenøren skal selv sørge for de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer, indrettet med de velfærdsfaciliteter og udstyr i øvrigt, som kræves iht. de af offentlige myndigheder herunder arbejdstilsynet stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Overholdelse af ovennævnte bestemmelser påhviler Entreprenøren. Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet. I mørke og usigtbart vejr må der ikke foregå nogen form for arbejdsaktiviteter på vejarealet undtagen de, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. I mørke og usigtbart vejr må der heller ikke ligge materialer på kørebanen. Berørte arealer skal være rengjorte samme dag senest ved arbejdstids ophør. 1.9 Materiel Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel til opgavernes udførelse. Ved anvendelse af maskiner skal følgende krav opfyldes: Brændstofdrevne motorer skal være med EURO II motor eller højere niveau. For materiel, hvor denne standard ikke benyttes, skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellets størrelse skal være afpasset, således at det ikke giver skader på belægninger og græsarealer særligt på idrætspladser. 8

17 Maskinernes koste/børster og disses tryk mod belægningen må ikke give unødig påvirkning af belægning og ikke mindst på fuger. Vintermateriel stilles dog til rådighed af Viborg Kommune i omfang som det fremgår af Arbejdsbeskrivelsen pkt Vilkår for Entreprenørens anvendelse af dette materiel fremgår ligeledes af Arbejdsbeskrivelsen pkt Materiel, der skal overtages af Entreprenøren Entreprenøren skal overtage materiel, som hidtil er blevet benyttet af Viborg Kommune til udførelse af de omfattede opgaver. Materiellet skal overtages ved kontraktperiodens start, jf. Øvrige vilkår punkt Materialer Som hovedregel skal Entreprenøren levere de materialer, der skal anvendes ved opgavernes udførelse. Udgiften hertil skal være indregnet i de respektive delpriser. Hvis Viborg Kommune leverer materialer til opgaven, vil dette fremgå af Arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren skal ved modtagelsen af materialer, herunder varer der er leveret af Viborg Kommune, sikre sig, at de overdragede materialer er i den forudsatte stand og udførelse, uden synlige fejl eller mangler, og skal ved overdragelsen kvittere for modtagelsen. Udskiftede materialer, som granitmaterialer, riste, karme, skilte mv., der er i god stand og kan genanvendes, er Viborg Kommunes ejendom og skal afleveres på Viborg Kommunes depotplads på Katmosevej 4-8, 8800 Viborg. Det samme gælder for tiloversblevne materialer, som Viborg Kommune har leveret eller betalt. Det tilsigtes, at der genanvendes flest mulige materialer. Alle af Entreprenøren leverede planter skal leveres med udspringsgaranti i første vækstsæson Plantepleje generelt Pleje af beplantninger udføres i henhold til Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006 samt Beskæring af træer fra Dansk Træplejeforening. Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger. Entreprenøren kan tappe vand uden omkostninger/afgift til vanding af træer, blomsterkummer, -bede og plantearealer på de lokaliteter, som fremgår af skemaet nedenfor. 9

18 Adresse Sted Aftapningshane Fabrikvej Viborg Dyrskuepladsen Lille og stor Fischers Plads 8800 Viborg Kælderen Lille Hjarbæk Skals Ved toiletterne Lille Randersvej Viborg Borgvold Lille Sct. Mathias Gade 8800 Viborg Latinerhaven Lille Sct. Mogens Gade 8800 Viborg Hans Tausens Minde Lille Vinkelvej 18 A 8800 Viborg Klosterhave Lille Birkesøvej Stoholm Toilet, Birkesø Lille Erhvervsparken 9632 Møldrup Brandhane Stor Gl. Tangevej Bjerringbro Materielgård Lille og stor Lergravsvej Tjele Bigum Søbad Lille Sct. Mathias Gade 8800 Viborg Nyt springvand Lille Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse undgå at beskadige planterne, både på rod og top. Al beskæring skal udføres fagligt korrekt med anvendelse af det korrekte værktøj. Entreprenøren skal ved fældnings- og rydningsarbejder udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet skal udføres, så der sker mindst mulig skade på tilgrænsende arealer, og så det er til mindst mulig gene for områdets brugere og naboer. Entreprenøren skal anvende organisk gødning på alle arealer. Der anvendes organisk gødning med næringsstofforhold svarende til 80 N, 60 K og P. Bekæmpelse af skadedyr i form af snegle skal bekæmpes efter aftale med Viborg Kommune. Til bekæmpelse af snegle anvendes Ferromol eller lign. 10

19 Fritrumsbeskæring For de enkelte elementer er anført udførelse af fritrumsbeskæring. Fritrumsbeskæring omfatter: Fritrumsbeskæring af udhængende grene over befærdede arealer, herunder græsarealer. Fritrum i højden skal være mindst 2,75 m over sti og fortov og andre befærdede arealer samt mindst 4,5 m over kørebane. Beskæring for opgroede grene i forhold til tekniske anlæg, bygninger, vinduer, døre mv. således at disse friholdes. Beskæring omkring gade- og stibelysning, så lyseffekten ikke begrænses. Buske må ikke vokse ud over plæner og belægninger, så de generer naturlig færdsel eller ophold. Planteelementer må aldrig vokse udover gader, veje, fortove, stier og trapper, så de generer naturlig færdsel. Trafikmæssig oversigt skal sikres ved max. højde på 80 cm. Fritrumsbeskæring udføres i henhold til bilag 1. Entreprenøren må som udgangspunkt ikke foretage beskæring på anden mands ejendom. Fritrumsbeskæring udføres løbende over sæsonen, dog med hovedparten udført ved den årlige beskæring. Træbeskæring må som udgangspunkt ikke foretages med hegnsklipper Trafikafvikling Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Entreprenøren er ansvarlig for, at skiltning og afspærring til enhver tid er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning og vejregler, herunder Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. af 4. juli Entreprenøren skal gennemføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til brugere af anlæggene og trafikanter, og på en sådan måde, at gener for anlæggenes brugere og naboer minimeres. Såfremt Entreprenøren udfører driftsopgaver, der har indvirkning på bustrafikken, skal Viborg Kommune kontaktes mindst 14 dage før arbejdet skal udføres. 11

20 1.13 Eksisterende ledninger Forinden udførelse af arbejder med risiko for beskadigelse af kabler og ledninger i jorden skal Entreprenøren indhente ledningsoplysninger hos ledningsejere (LER). Udgifter hertil skal være indeholdt i Entreprenørens tilbud. Viborg Kommune påtager sig intet ansvar for fremmede ledninger. Beskadigelse af ledninger er alene Entreprenørens ansvar og risiko. Skal der i forbindelse med arbejdet foretages forlægning af et eksisterende ledningsanlæg, udføres dette af ledningsejeren. Entreprenøren skal tåle, at ledningsejeren udfører dette arbejde, uden ekstra udgift for Viborg Kommune Opgravning og retablering For opgaver, hvor der skal foretages opgravning i vejarealer, skal Entreprenøren søge om opgravningstilladelse og vedlægge afspærringsplan til Viborg Kommunes godkendelse. Opgravningstilladelser søges i henhold til Bestemmelser for udførelse af ledningsarbejde i Viborg Kommune og elektronisk via WebGT, som kan findes på kommunens hjemmeside Det gælder generelt for opgravning på alle type af arealer, at der er risiko for at støde på forekomst af væsentlige fortidsminder. Dette gælder specielt på arealer, der ikke er frigivet af Viborg Museum. Et særligt forhold gælder for den middelalderlige bykerne jf. bilag 13, hvor der ikke må foretages opgravninger eller f.eks. udskiftes rendestensbrønde, uden at Viborg Museum er kontaktet på forhånd. Viborg Museum skal altid kontaktes i god tid forud for opgravninger på arealer, som ikke er frigivet, således at museet kan give en udtalelse om, hvorvidt der er risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder på det berørte areal jf. museumslovens Frigivne arealer er markeret med grønt på kortet, mens områder markeret med rødt indeholder kendte fortidsminder. Såfremt der under arbejde bliver påtruffet spor efter væsentlige fortidsminder, er Entreprenøren i henhold til museumslovens 27 stk. 2 pligtigt at standse arbejdet i det omfang, det berører fortidsminderne. Fundet skal straks anmeldes til Viborg Museum Ukrudtsbekæmpelse Der må ikke anvendes kemiske midler, pesticider eller lignende ved pleje af arealerne. Bekæmpelse af større forekomster af bjørneklo er undtaget, se pkt

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

VIBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV.

VIBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. VIORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. Tilbudsliste - samleside REV. 2, 24. april 2013 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte arbejde, som anført i udbudsmateriale,

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse

Arbejdsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse (ARB) Side 1 af 10 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse... 2 Alment... 2 Arbejdsområderne... 2 Definitioner... 2 Kvalitets- håndbogen... 2 Standardpleje... 2 Ekstra

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Formandens beretning 2012..

Formandens beretning 2012.. Formandens beretning 2012.. Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2012 og konstituerede sig som følger : Formand -------- Per Ole Overgaard nr. 112, Næstformand --- Lars Elgaard nr. 118, Sekretær

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015 1 Generalforsamlingen den 29. april Dagsorden Pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Generalforsamling 2015 Nordvangsparken Dyssevangen, Farum Vejudvalget: Henriette Freris, Niels Mandrup og Ernst Jørgensen. Projekt konklusion og indstilling

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver 1 af 7 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/0106-0401-0008/ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08.

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08. 28.05.08 HedeDanmark/ Søren Bo Johansen VMV,VN, VSD,VØ 08 TBL 1. På hvilke sideanlæg befinder tankene sig? For VN fremgår dette af bilag TOI-2 For VSD og VMV fremgår dette af bilag sidst i SAB 2. Hvor

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere