Viborg Kommune. Februar ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v."

Transkript

1 Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

2 NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: - Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD UDBUDSMATERIALET Udbudsbetingelser Øvrige vilkår Arbejdsbeskrivelse Samarbejdsform Tilbud ARBEJDSBESKRIVELSE 1 Generelt Omfang Tilbudslisten - opdeling af ydelser på forskellige områder Opgaver, der ikke er omfattet af entreprisen Gældende normer og standarder for entreprisen Datagrundlag og -opdatering Standard- og bestillingsopgaver Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Arbejdsplads Materiel Materialer Plantepleje generelt Trafikafvikling Eksisterende ledninger Opgravning og retablering Ukrudtsbekæmpelse Affaldshåndtering Rapportering og eftersyn Borgerhenvendelser Udkald Asfaltbelægninger Reparation af huller, afskalninger, sætninger og kantskader Reparation af asfaltbelægning Udførelse af asfaltkraver Udførelse af asfaltvulster Udførelse af opkørselsramper Løse belægninger Stenmelsstier, niveau 1, BE

4 INDHOLD 3.2 Stenmelsstier, niveau 2, BE Stenmelsstier, niveau 3, BE Grusveje og pladser, BE Grusstier, BE Tilsyn med faldunderlag - legepladser Tilsyn med faldsand i springgrav Udskiftning af sandkassesand Bestillingsopgaver Faste belægninger Reparationer og fornyelse af faste belægninger Vej- og stirabatter Kanttilfyldning og kantfræsning Kanttilfyldning i forbindelse med slidlagsarbejder Kanttilfyldning i forbindelse med skyllerender Rabatafhøvling Vedligeholdelse af afvandingsanlæg Eftersyn og rensning af vejafvanding, udvalgte lokaliteter Tømning af sandfang i afløbskasser Rensning af tagrender Rensning af liniedræn, RH Reparation af rendestensbrønde og stikledninger TV-inspektion af vejafvandingsledninger Spuling af rørunderføringer og stikledninger mv Oprensning af grøfter Skilte og afmærkning Færdselstavler og skilte Kantpæle Kørebaneafmærkning Vask af færdselstavler Græs Generelt for græsslåning Prydplæne, GR Brugsplæne, GR Græsflade, GR Fælledgræs GR Trampestier GR Sportsplæne GR Rabatgræs langs stier, niveau 1, GR Rabatgræs langs stier, niveau 2, GR Rabatgræs i byområder, niveau 1, GR Rabatgræs i byområder, niveau 2, GR

5 INDHOLD 8.12 Rabatgræs langs veje uden for byerne, GR Græsslåning på rastepladser ved veje Naturgræs GR Græsslåning på nedlagte idrætspladser, GR Bestillingsopgaver Blomster Rosenbede, BL Staudebede, BL Sommerblomster, BL Løgvækster, BL Urtebede, BL Klatreplanter, BL Bestillingsopgaver Buske Prydbuske, BU Frugtbuske, BU Bunddækkende buske BU Busket, BU Krat BU Bestillingsopgaver Hæk og pur Prydhæk, HÆ Pur, HÆ Hæk, HÆ Fritvoksende hæk, HÆ Levende hegn og krat, HÆ5, BU Bestillingsopgaver Træer Fritvoksende træer, trægrupper, trærækker og alléer TR1, TR2, TR3 og TR Formede træer, TR Frugttræer TR Skov TR 8 og lund TR Juletræ Bestillingsopgaver Kanaler, søer, mindre vandløb og springvand Kanal på Borgvold, VA Søer, VA Mindre vandløb i grønne områder og parker, VA Springvand Bassin på Rådhuset, VA

6 INDHOLD 13.6 Bestillingsopgaver Vandløbsvedligeholdelse Generelt for vandløbsarbejder Grødeskæring Udlægning og optagning af grødespærringer Kantskæring Grødeoptagning og grødekørsel fra Entreprenørens og eksterne entrepriser Vandføringsmålinger Øvrige bestillingsopgaver Naturpleje og skovdrift Rydning af genvækst på græssede og ugræssede naturarealer Hegnsvedligehold Bestillingsopgaver Renholdelse Urenhedskategorier Fejning og opsamling af affald på faste belægninger Bestillingsopgaver Renholdelse af græsarealer og plantninger Ukrudtsbekæmpelse Tømning af affaldskurve Bestillingsopgaver Renholdelse af bænke og borde/bænkesæt Bestillingsopgave - skulpturer, monumenter, mindesten mm Vedligeholdelse af udstyr Affaldskurve, vedligeholdelse Pullerter og steler Buslæskure Bomme Kortborde Stipæle med piktogrammer Søafmærkning ved Hjarbæk Havn Legepladsudstyr Bål- og grillpladser Opfyldning af brænde Bænke og borde/ bænkesæt Redningsposter Trådhegn på idrætspladser Drift og renholdelse af offentlige toiletter Drift og renholdelse

7 INDHOLD 19 Vintertjeneste Generelt Tilstræbt kvalitet Materiel Materialer Mandskab Planlægning Beredskab og udkald Glatførebekæmpelse Snerydning på kørebaner Snerydning på cykelstier, gågader, fortove og pladser Håndrydning Læssevagt Særlige arrangementer Særlige arrangementer Diverse arbejder Driftsvagt Sikring af skadested Bekæmpelse af bjørneklo Muldvarpebekæmpelse Brovagt ved Virksunddæmningen Rensning af kæder på Virksunddæmningen Tilbuds- og afregningsgrundlag Asfaltbelægninger - tilbudslistens pos Løse belægninger tilbudslistens pos Faste belægninger tilbudslistens pos Vej- og stirabatter tilbudslistens pos Vedligeholdelse af afvandingsanlæg tilbudslistens pos Skilte og kørebaneafmærkning tilbudslistens pos Græsarealer tilbudslistens pos Blomster, buske, hæk og pur og træer - pos. 9, 10, 11 og Kanaler, søer, mindre vandløb og springvand pos Vandløbsvedligeholdelse tilbudslistens pos Naturpleje og skovdrift tilbudslistens pos Renholdelse tilbudslistens pos Vedligeholdelse af udstyr tilbudslistens pos Drift og renholdelse af offentlige toiletter tilbudslistens pos Vintertjeneste tilbudslistens pos Særlige arrangementer tilbudslistens pos Diverse arbejder tilbudslistens pos Regningsarbejde pos. 1 under de respektive tilbudslister

8 INDHOLD Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Fritrumsbeskæring Liste med grusveje Kornkurve, grusmateriale til kanttilfyldning Afvandingsarbejder, akutliste riste Afvandingsarbejder, tømning af sandfang Springvand, registreringsblade Vandløbsvedligeholdelse, vedligeholdelsesblade og -instruks Søafmærkning, billedillustration Eftersynsskema for legepladseftersyn Bilag 10 Offentlige toiletter, registreringsblade Bilag 11 Oversigt over vinterruter og materiel Bilag 12 Vejledning for skift af kæder for sluseporte på Virksunddæmning Bilag 13 Kort over Middelalderbyen, hvor Viborg Museum skal kontaktes forud for opgravninger Bilag 14 Vandføringsmålinger, stednumre Bilag 15 Skt. Hans bål på Borgvold Bilag 16 Teknisk anvisning Vingemåler Bilag 17 Brugervejledning vandføringsprogrammet Vinge Bilag 18 Teknisk dokumentation, vandføringsprogrammet Vinge Bilag 19 Oversigt over kommunale grundejere 6

9 1 GENERELT 1.1 Omfang Opgaven omfatter i hovedtræk følgende ydelser: Asfaltbelægninger Oplapning af slaghuller og afskalninger samt mindre asfaltarbejder i forbindelse med afvandings- og fortovsarbejder. Grusveje og øvrige løse belægninger Vedligeholdelse af løse belægninger på grusveje, -stier og -pladser. Faste belægninger Reparation af ansvarspådragende skader samt mindre reparationer og fornyelse af flisebelægninger, kantsten, betonstensbelægninger, klinke-, brostens- og chaussestensbelægninger. Vej- og stirabatter Kanttilfyldning og afhøvling samt rabatslåning. Afvandingsarbejder Reparation af brønde og ledninger. Tilsyn med udvalgte vejafvandingsanlæg samt enkelte ind-/udløb ved regnvandsbassiner. Skilte og kørebaneafmærkning Vedligeholdelse af skilte, kantpæle og kørebaneafmærkning. Kørebaneafmærkning består i maskinarbejde som vognbane- og kantlinier samt håndarbejde som genetablering af hajtænder, fodgængerfelter og andre små reparationer. Grønne elementer Pleje af græsarealer og beplantninger ved veje, i grønne områder, parker, skove og naturområder samt på fredede arealer på privat grund. Desuden pleje af beplantning for en række kommunale grundejere. Pleje af græsarealer på idrætspladser. Pleje af kanaler, søer, mindre vandløb i parker og springvand. Vandløb Vandløbsvedligeholdelse i fem større vandløb (gamle amtsvandløb). Renholdelse Renholdelse af grønne områder (græsarealer og beplantninger), belægninger og udstyr. Bekæmpelse af uønsket vegetation på belægninger. Tømning af affaldskurve. 1

10 Vedligeholdelse af udstyr Vedligehold af udstyr og inventar på veje, i grønne områder, parker, naturområder og skove. Drift og renholdelse af offentlige toiletter Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning på en del af de offentlige veje, stier, fortove og pladser samt hos en række kommunale grundejere. Læssevagt til læsning af salt og saltlage. Særlige arrangementer Flagning, afspærring og diverse arbejder i forbindelse med særlige arrangementer på vejarealer og grønne områder. Diverse opgaver Driftsvagt. Sikring af skadested. Bekæmpelse af bjørneklo. Muldvarpebekæmpelse. Brovagt ved Virksunddæmningen. Geografisk omfatter opgaverne hele Viborg Kommune. Private fællesveje er ikke omfattet. Dog vedligeholdelse af skilte som B11 tavler på private fællesveje. De omfattede opgaver fremgår af kort, se pkt Tilbudslisten - opdeling af ydelser på forskellige områder De udbudte opgaver er administrativt og budgetmæssigt opdelt på følgende forvaltninger: Teknik & Miljø (TM): Veje, grønne områder, skove og vandløb, kommunale ejendomme, Revas og Beredskab Børn & Unge (BU): Skoler, børnehaver, vuggestuer, klubber mv. Kultur, Service & Events (KSE): Udendørs idrætspladser, sportshaller, biblioteker, forsamlingshuse, museer mv. samt særlige arrangementer Job & Velfærd (JV): Plejecentre, ældreboliger, bosteder, aktivitetshuse mv. Kommunaldirektørens område (KD): Viborg Rådhus Inden for Teknik & Miljø opdeles opgaverne yderligere, hvilket afspejles i tilbudslisten, der er opdelt inden for følgende områder: Veje Parker og legepladser Skove og naturarealer Offentlige toiletter 2

11 Kommunale ejendomme Revas og Beredskab De øvrige forvaltningsområder indeholder opgaver, som det fremgår henholdsvis nedenfor og af tilbudslisten: Kultur, Service & Events særlige arrangementer Kultur, Service & Events udendørs idrætspladser Kultur, Service & Events sportshaller og kultur Job & Velfærd plejecentre mm. Børn & Unge skoler og børnehaver Kommunaldirektørens område Rådhuset Viborg Kommune (på tværs af forvaltningerne) - vintertjeneste Der anvendes betegnelsen kommunale grundejere for alle de kommunalt ejede ejendomme i Viborg Kommune, som er omfattet af denne entreprise. Ejendommene er fordelt på alle forvaltningerne, og er f.eks. skoler, børnehaver, plejecentre, sportshaller, museer, Rådhuset mv. En oversigt over de kommunale grundejere findes i bilag 19. Af tilbudslisterne fremgår det, hvilke ydelser, der knyttes til hvilke områder. Fakturering For fakturering henvises til Øvrige vilkår pkt Opgaver, der ikke er omfattet af entreprisen Viborg Kommune har valgt at bibeholde en mindre entrepriseenhed i eget regi. Entrepriseenheden udfører følgende opgaver, som derfor ikke indgår i denne entreprise: Fjernelse af graffiti Revneforsegling på asfalt og bygværker Drift og vedligeholdelse af broer og bygværker Vejtilsyn, herunder tilsyn med parkeringskældre En del af naturplejen på de fredede arealer Rørskæring og affaldsopsamling rundt om Nørre- og Søndersø Vandløbsvedligeholdelse af de mindre vandløb (tidligere kommunale vandløb) Administration og vedligeholdelse af vintermateriel 3

12 Indkøb af salt og administration af salt Overvågning og udkald på vintertjeneste Legepladsinspektioner og rådgivning om legepladser Følgende opgaver varetages af eksterne entreprenører og indgår således heller ikke i denne entreprise: Slidlag og større asfaltreparationer Kørebaneafmærkning nymarkering i forbindelse med slidlagsarbejder Vedligeholdelse og fornyelse af autoværn Gadebelysning Signalanlæg Vedligeholdelse af reklamefinansierede buslæskure Reparationer af broer og tunneller Specialopgaver i relation til skovdrift og naturpleje Del af vintertjenesten, der vedrører kørebaneruter Tømning af rendestensbrønde på offentlige veje 4 årlige kantstensfejninger af veje i byerne 1.4 Gældende normer og standarder for entreprisen Entreprisen skal udføres i henhold til alle på området gyldige love og regler og i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejder af den omhandlede art. Her skal specielt nævnes: Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 Beskæring af træer, Dansk Træplejeforening Vejregel for afmærkning af vejarbejde mm. af november 2002, revideret 2008 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 4. juli 2012 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 4. juli 2012 Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, februar 1995, december 2011 Vejdirektoratets udbudsforskrift Vejoverbygning Ledningsgrave, december 2008 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald med senere ændringer. "AAB, varmblandet asfalt", november

13 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 DS/EN 13285, Norm for ubundne vejmaterialer DS 1136, Norm for brolægning og belægningsarbejder DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1340, Betonkantsten. Krav og prøvningsmetoder Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord + tillæg DS 437, Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 2379, Brønde af PVC-U, PE og PP til jordlagte ledninger for bortledning af spilde- og regnvand Vejregler om færdselstavler af juli 2006 Vejregler om vejvisning af august 2003 Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmærkningsmateriel AAB for kørebaneafmærkning, juni 2010 DS/EN 1176 Legepladsredskaber og underlag Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger. 1.5 Datagrundlag og -opdatering Der hører et WebGIS kort til arbejdsopgaverne på de omfattede arealer. Kortet er struktureret som tilbudslisterne, og kan ses på følgende link: Tilbudsgiverne har view-adgang til alle kort og data. Tilbudsgiverne skal selv printe kort, hvis man har behov herfor. Den vindende Entreprenør vil fortsat have web-adgang til kort og data i kontraktperioden, og han skal herfra printe kortmateriale til eget brug. Viborg Kommune foretager opdatering af kortet 1 gang årligt, normalt i perioden november januar. 5

14 Entreprenøren forpligtes til løbende at underrette Viborg Kommune om aftalte og/eller konstaterede ændringer i forhold til kort og elementbeskrivelser. Senest den 1. november skal Entreprenøren have indberettet alle ændringer fra det forgangne år, så kortet til det kommende år kan opdateres. 1.6 Standard- og bestillingsopgaver Enhver delopgave er defineret enten som "standardopgave" eller som "bestillingsopgave". r er faste driftsopgaver, som altid skal udføres. Entreprenøren skal udføre standardopgaverne på eget initiativ (uden bestilling fra Viborg Kommune). Bestillingsopgaver er opgaver, som Entreprenøren kun skal udføre på bestilling fra Viborg Kommune. Bestillingsopgaver afregnes enten ved enhedspriser eller efter regning baseret på timepriser. Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er principielt opdelt i 2 typer: Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have i kontraktperioden. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt Udførelseskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse For de fleste tilstandskrav er beskrevet en vejledende frekvens for driftsindsats og vejledende tidspunkter. Disse vejledninger er et kvalificeret skøn, som ikke er bindende for Viborg Kommune. Omfanget af bestillingsarbejder afspejler omtrentligt, hvad der kan forventes over året. Bestillingsarbejder kan dog variere ubegrænset, jf. Øvrige vilkår, 9, stk Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Plejen skal udføres fagligt korrekt, og der må under arbejdet ikke voldes skader på beplantning, udstyr og omgivende anlæg. Normal arbejdstid defineres som kl til 18.00, mandag til fredag. Ved arbejde udenfor normal arbejdstid skal Entreprenøren være opmærksom på, at der kan være skærpede støjkrav. Der stilles principielt ikke begrænsninger for, hvornår Entreprenøren må udføre arbejderne, blot dette sker under hensyn til omgivelserne. Hvis en arbejdsopgave ikke kan gennemføres på grund af anlæggets beskaffenhed eller benyttelse eller på grund af pludselig opstået driftssvigt hos Entreprenøren, eksempelvis nedbrud af materiel, skal Entreprenøren straks underrette Viborg Kommune herom. Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at udføre driftsopgaven, når forholdene tillader dette, ligesom Entreprenøren er forpligtet til straks at indsætte reservemateriel. 6

15 Arbejdet skal tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse skal så vidt muligt ske i samspil med de øvrige arbejder, der foregår på arealerne. Det drejer sig blandt andet om: Større asfaltarbejder Større ledningsarbejder Viborg Kommune udarbejder hvert år en plan for større asfaltarbejder samt større ledningsarbejder på baggrund af ledningsejermøder. Denne plan udleveres til Entreprenøren, så arbejderne så vidt muligt kan koordineres. Herudover kan der være arrangementer på såvel vejareal som i grønne områder, jf. nedenfor. Ledningsarbejder Entreprenøren får kiggeadgang til it-systemet, hvor igennem der udstedes gravetilladelser til ledningsejerne. Entreprenøren skal således selv holde sig orienteret med de mindre ledningsarbejder, der løbende udføres på arealerne. Arbejdsopgaver på idrætsanlæggene Arbejdsopgaver i relation til idrætsanlæggene skal tilrettelægges i samarbejde med de ansvarshavende på anlæggene (halinspektør, idrætsforening eller lign.). Idrætsforeningerne flytter selv mål på de baner, hvor der er mere end 4 mål, og alle idrætsforeninger forestår selv kridtning af baner. Det er derfor vigtigt, at der samarbejdes tæt med idrætsforeningerne om udførelsen af driftsopgaverne. Arrangementer på de grønne områder I forbindelse med organiserede arrangementer på Kommunens grønne områder skal arrangørerne søge Kommunen om tilladelse. Viborg Kommune varetager den fornødne sagsbehandling. Tilladelserne udstedes således af Viborg Kommune med vilkår og retningslinjer. Entreprenøren modtager kopi af tilladelsen. I forbindelse med disse arrangementer, skal Entreprenøren som regel ikke udføre særlige opgaver. Entreprenøren har dog pligt til at tilrettelægge plejen hensigtsmæssigt i forbindelse med arrangementer, f.eks. til at sørge for græsslåning op til arrangementet. Arrangøren har pligt til at rengøre områderne efter arrangementet, og erfaringen er, at den pligt i vidt omfang overholdes. Entreprenøren skal dog indberette til Viborg Kommune, hvis arrangøren ikke har rengjort og reetableret efter sig. Særlige arrangementer De større, tilbagevendende arrangementer, som Hærvejsmarch, 24-timers løb m.fl. er undtaget. Her udfører Entreprenøren særlige opgaver, beskrevet under pkt

16 1.8 Arbejdsplads Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er Viborg Kommune berettiget til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entreprenørens tilgodehavende. Entreprenøren skal renholde vejstrækninger benyttet til Entreprenørens transport, således at de til stadighed henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Entreprenøren får så vidt muligt stillet en del af kørebanen til rådighed som arbejdsplads. For nogle veje (især smalle veje) vil der af hensyn til trafikafviklingen ikke være mulighed for at benytte kørebanen til depot for optagne fliser mv., og Entreprenøren må da transportere materialer til og fra depot andet sted. Såfremt Entreprenøren har brug for inddragelse af private arealer til arbejdspladsbrug, skal Entreprenøren selv træffe aftale med private lodsejere herom. Viborg Kommune skal underrettes, såfremt der træffes aftaler herom. Entreprenøren skal selv sørge for de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer, indrettet med de velfærdsfaciliteter og udstyr i øvrigt, som kræves iht. de af offentlige myndigheder herunder arbejdstilsynet stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Overholdelse af ovennævnte bestemmelser påhviler Entreprenøren. Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet. I mørke og usigtbart vejr må der ikke foregå nogen form for arbejdsaktiviteter på vejarealet undtagen de, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. I mørke og usigtbart vejr må der heller ikke ligge materialer på kørebanen. Berørte arealer skal være rengjorte samme dag senest ved arbejdstids ophør. 1.9 Materiel Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel til opgavernes udførelse. Ved anvendelse af maskiner skal følgende krav opfyldes: Brændstofdrevne motorer skal være med EURO II motor eller højere niveau. For materiel, hvor denne standard ikke benyttes, skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellets størrelse skal være afpasset, således at det ikke giver skader på belægninger og græsarealer særligt på idrætspladser. 8

17 Maskinernes koste/børster og disses tryk mod belægningen må ikke give unødig påvirkning af belægning og ikke mindst på fuger. Vintermateriel stilles dog til rådighed af Viborg Kommune i omfang som det fremgår af Arbejdsbeskrivelsen pkt Vilkår for Entreprenørens anvendelse af dette materiel fremgår ligeledes af Arbejdsbeskrivelsen pkt Materiel, der skal overtages af Entreprenøren Entreprenøren skal overtage materiel, som hidtil er blevet benyttet af Viborg Kommune til udførelse af de omfattede opgaver. Materiellet skal overtages ved kontraktperiodens start, jf. Øvrige vilkår punkt Materialer Som hovedregel skal Entreprenøren levere de materialer, der skal anvendes ved opgavernes udførelse. Udgiften hertil skal være indregnet i de respektive delpriser. Hvis Viborg Kommune leverer materialer til opgaven, vil dette fremgå af Arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren skal ved modtagelsen af materialer, herunder varer der er leveret af Viborg Kommune, sikre sig, at de overdragede materialer er i den forudsatte stand og udførelse, uden synlige fejl eller mangler, og skal ved overdragelsen kvittere for modtagelsen. Udskiftede materialer, som granitmaterialer, riste, karme, skilte mv., der er i god stand og kan genanvendes, er Viborg Kommunes ejendom og skal afleveres på Viborg Kommunes depotplads på Katmosevej 4-8, 8800 Viborg. Det samme gælder for tiloversblevne materialer, som Viborg Kommune har leveret eller betalt. Det tilsigtes, at der genanvendes flest mulige materialer. Alle af Entreprenøren leverede planter skal leveres med udspringsgaranti i første vækstsæson Plantepleje generelt Pleje af beplantninger udføres i henhold til Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006 samt Beskæring af træer fra Dansk Træplejeforening. Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger. Entreprenøren kan tappe vand uden omkostninger/afgift til vanding af træer, blomsterkummer, -bede og plantearealer på de lokaliteter, som fremgår af skemaet nedenfor. 9

18 Adresse Sted Aftapningshane Fabrikvej Viborg Dyrskuepladsen Lille og stor Fischers Plads 8800 Viborg Kælderen Lille Hjarbæk Skals Ved toiletterne Lille Randersvej Viborg Borgvold Lille Sct. Mathias Gade 8800 Viborg Latinerhaven Lille Sct. Mogens Gade 8800 Viborg Hans Tausens Minde Lille Vinkelvej 18 A 8800 Viborg Klosterhave Lille Birkesøvej Stoholm Toilet, Birkesø Lille Erhvervsparken 9632 Møldrup Brandhane Stor Gl. Tangevej Bjerringbro Materielgård Lille og stor Lergravsvej Tjele Bigum Søbad Lille Sct. Mathias Gade 8800 Viborg Nyt springvand Lille Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse undgå at beskadige planterne, både på rod og top. Al beskæring skal udføres fagligt korrekt med anvendelse af det korrekte værktøj. Entreprenøren skal ved fældnings- og rydningsarbejder udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet skal udføres, så der sker mindst mulig skade på tilgrænsende arealer, og så det er til mindst mulig gene for områdets brugere og naboer. Entreprenøren skal anvende organisk gødning på alle arealer. Der anvendes organisk gødning med næringsstofforhold svarende til 80 N, 60 K og P. Bekæmpelse af skadedyr i form af snegle skal bekæmpes efter aftale med Viborg Kommune. Til bekæmpelse af snegle anvendes Ferromol eller lign. 10

19 Fritrumsbeskæring For de enkelte elementer er anført udførelse af fritrumsbeskæring. Fritrumsbeskæring omfatter: Fritrumsbeskæring af udhængende grene over befærdede arealer, herunder græsarealer. Fritrum i højden skal være mindst 2,75 m over sti og fortov og andre befærdede arealer samt mindst 4,5 m over kørebane. Beskæring for opgroede grene i forhold til tekniske anlæg, bygninger, vinduer, døre mv. således at disse friholdes. Beskæring omkring gade- og stibelysning, så lyseffekten ikke begrænses. Buske må ikke vokse ud over plæner og belægninger, så de generer naturlig færdsel eller ophold. Planteelementer må aldrig vokse udover gader, veje, fortove, stier og trapper, så de generer naturlig færdsel. Trafikmæssig oversigt skal sikres ved max. højde på 80 cm. Fritrumsbeskæring udføres i henhold til bilag 1. Entreprenøren må som udgangspunkt ikke foretage beskæring på anden mands ejendom. Fritrumsbeskæring udføres løbende over sæsonen, dog med hovedparten udført ved den årlige beskæring. Træbeskæring må som udgangspunkt ikke foretages med hegnsklipper Trafikafvikling Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Entreprenøren er ansvarlig for, at skiltning og afspærring til enhver tid er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning og vejregler, herunder Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. af 4. juli Entreprenøren skal gennemføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til brugere af anlæggene og trafikanter, og på en sådan måde, at gener for anlæggenes brugere og naboer minimeres. Såfremt Entreprenøren udfører driftsopgaver, der har indvirkning på bustrafikken, skal Viborg Kommune kontaktes mindst 14 dage før arbejdet skal udføres. 11

20 1.13 Eksisterende ledninger Forinden udførelse af arbejder med risiko for beskadigelse af kabler og ledninger i jorden skal Entreprenøren indhente ledningsoplysninger hos ledningsejere (LER). Udgifter hertil skal være indeholdt i Entreprenørens tilbud. Viborg Kommune påtager sig intet ansvar for fremmede ledninger. Beskadigelse af ledninger er alene Entreprenørens ansvar og risiko. Skal der i forbindelse med arbejdet foretages forlægning af et eksisterende ledningsanlæg, udføres dette af ledningsejeren. Entreprenøren skal tåle, at ledningsejeren udfører dette arbejde, uden ekstra udgift for Viborg Kommune Opgravning og retablering For opgaver, hvor der skal foretages opgravning i vejarealer, skal Entreprenøren søge om opgravningstilladelse og vedlægge afspærringsplan til Viborg Kommunes godkendelse. Opgravningstilladelser søges i henhold til Bestemmelser for udførelse af ledningsarbejde i Viborg Kommune og elektronisk via WebGT, som kan findes på kommunens hjemmeside Det gælder generelt for opgravning på alle type af arealer, at der er risiko for at støde på forekomst af væsentlige fortidsminder. Dette gælder specielt på arealer, der ikke er frigivet af Viborg Museum. Et særligt forhold gælder for den middelalderlige bykerne jf. bilag 13, hvor der ikke må foretages opgravninger eller f.eks. udskiftes rendestensbrønde, uden at Viborg Museum er kontaktet på forhånd. Viborg Museum skal altid kontaktes i god tid forud for opgravninger på arealer, som ikke er frigivet, således at museet kan give en udtalelse om, hvorvidt der er risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder på det berørte areal jf. museumslovens Frigivne arealer er markeret med grønt på kortet, mens områder markeret med rødt indeholder kendte fortidsminder. Såfremt der under arbejde bliver påtruffet spor efter væsentlige fortidsminder, er Entreprenøren i henhold til museumslovens 27 stk. 2 pligtigt at standse arbejdet i det omfang, det berører fortidsminderne. Fundet skal straks anmeldes til Viborg Museum Ukrudtsbekæmpelse Der må ikke anvendes kemiske midler, pesticider eller lignende ved pleje af arealerne. Bekæmpelse af større forekomster af bjørneklo er undtaget, se pkt

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere