FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?"

Transkript

1 Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring af jern, f.eks. jernrør. Man kan populært sige, at der er mere kuldioxid i vandet end, hvad der burde kunne være. Ved udluftning af vandet vil dette kuldioxid afgives til luften. Ammoniak+Ammonium 0,05 0,005 Ammonium dannes, når ammoniak opløses i vand. Ammonium i drikkevandet kan stamme fra forurening. Ammonium vil normalt blive iltet til nitrit, som igen bliver iltet til nitrat. Hvis der ikke er ilt nok i jorden, kan ammonium altså give anledning til nitrit-forekomster. Ammoniumioner fra ammoniumklorid er ugiftigt, hvis det indtages, idet leveren omsætter forbindelsen til urinstof (urea). Nedbrydelse af protein i kroppen danner også ammoniak/ammoniumioner, som på samme måde omdannes til urea, før koncentrationen bliver for høj. Anioner total En anion er en negativt ladet ion. I jordbunden er anionerne dem, som lettest lader sig udvaske, da de ikke klæbes fast på overfladen af ler- eller humuskolloiderne. Det gør, at der er problemer med at holde planter forsynet med stofferne kvælstof og fosfor. Calcium 0,3 Calcium, der indgår i kalk, bestemmer sammen med magnesium i vands hårdhed. Meget calcium i vandet giver dermed hårdt vand, hvor kalk let aflejres, f.eks. i vaskemaskiner og kaffemaskiner. Calcium binder ligeledes sæbe, så der skal bruges mere sæbe, når der er meget calcium i vandet. Der findes ingen grænseværdier for indholdet af calcium, men indirekte sættes en grænse gennem vands hårdhed. Carbon 4 0,2 Carbon er et kulstof der opbygger utallige kemiske forbindelser baseret på en enestående atomar egenskab: Kulstofatomer kan danne elektronparbindinger (tidligere kaldt "kovalente" bindinger) med andre kulstofatomer og kan derfor opbygge molekyler Calcium er essentielt for alle levende organismer; mange dyrearter indeholder mere calcium end noget andet metal. Stoffet spiller en rolle for transmissionen af impulser i nerverne, reguleringen af hjerterytmen, blodets størkning, musklernes sammentrækning samt cellernes væskebalance, og det er en væsentlig "byggesten" i knogler og tænder. Man har desuden fundet ud af at calcium spiller en rolle i produktionen af lymfevæske. Carbon bundet i organiske forbindelser kaldes organisk.

2 i kæder og ringe, der kan udgøre et mønster med uhørt store variationsmuligheder. Carbondioxid 5 5 Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog), tidligere kaldet kultveilte) er en drivhusgas, en atmosfærisk luftart, som består af molekyler, der hver igen består af ét kulatom og 2 oxygenatomer. Chlor Chlor er et særdeles giftigt stof (den først anvendte krigsgas) og bruges derfor i meget små koncentrationer til at desinficere overfladevand, der skal bruges som drikkevand. Desuden benyttes det, hvis der kommer skadelige bakterier i forsyningsnettet. Clorid 250 0,5 Clorid (Klorid) er betegnelse for forbindelser mellem klor og andre grundstoffer samt for visse organiske klorforbindelser. Hovedparten af Klorid stammer fra salt - NatriumKlorid. Det forekommer i grundvandet i varierende mængder afhængig af afstanden til havvand, fra saltindholdet i regnvand og evt. fra forureninger fra vejsalt, husdyrgødning m.m. Kuldioxid kommer fra afbrænding af materiale der indeholder kulstof som fossile brændstoffer og andet organisk materiale, når der er tilstrækkelig ilt (oxygen) tilstede. Er der kun en ringe mængde ilt, dannes der kulmonooxid. Kuldioxid dannes også ved mikroorganismers fermentation og bliver som oxidationsprodukt udåndet af dyr og mennesker. Et menneske udånder ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag. Klorid indholdet i menneskets krop har stor betydning for væskebalancen og dermed hvordan kroppens celler fungerer. Den er uundværlig og har i sig selv ingen kendt bivirkning på mennesker. Derimod kan nogle af de metal ioner der forekommer sammen med Klorid, have en uønsket virkning, f.eks. Natrium. Det værste ved Klorid er at det er meget aktivt og aggressivt i nedbrydningen af metal vandrør, især hvis indholdet af bikarbonat er lille. Klorid kan i høje koncentrationer give smagsproblemer. Vandet smager salt ved ca. 400mg/l - risiko for tæring i varmtvandssystemer. Klorid kan teoretisk fjernes på samme måde som andre salte ved membramfiltrering eller ionbytning, men det gøres ikke. I stedet kan vandværket blande råvandet fra de forskellige boringer

3 Fosfor Fosfor i drikkevandet kan have geologisk oprindelse, f.eks. sammen med jern. Men det kan også være tegn på overfladeforurening fra husspildevand o.lign. Fluorid 1,5 0,02 Fluorid er ionformen af den naturlige gas fluor. Mængden af fluorid afhænger af jordbundsforholdene. Hydrogencarbonat 3 HCO3- (bikarbonat) Hydrogencarbonat kan dannes, når kuldioxid opløses i vand. Hydrogencarbonat kan derfor have indflydelse på udfældningen af kalk. Ionbalance Ionbalance, det forhold, at der i en levende celle opretholdes bestemte og forskellige koncentrationer af uorganiske ioner på hver side af plasmamembranen. Sådanne koncentrationsgradienter er betinget af, at plasmamembranen ikke er frit permeabel for ioner. Inddampningsrest 1, Inddampningsresten er som navnet siger, det der er tilbage, når al vandet er fordampet. Dette vil være udfældede salte som kalk. Bemærk, at hårdheden er et udtryk for mængden af calcium og magnesium, mens inddampningsresten er et udtryk for den samlede mængde salte. Jern 0,1 0,002 Jern danner sammen med oxygen forbindelsen okker, som er kendt for at virke farvende. Kalium 10 0,05 Kalium forekommer normalt ikke i drikkevandet i en nævneværdig mængde. Men i områder, (hvis der er flere) i et andet forhold eller forsøge sig med en ny boring. Fosfor bør ikke forekomme i drikkevand da det kan være næringsstof for bakterievækst. Fluorid er især kendt for sin styrkende virkning på tændernes emalje, jvf. fluortandpasta. Jern er et vigtigt stof for kroppen, idet det indgår i opbygningen af de røde blodlegemer. Et højt jernindhold vil derfor normalt ikke være skadeligt. Men et højt jernindhold giver vandet en uønsket misfarvning, som også ofte kan ses på tøj og andet som vandet kommer i berøring med. Der synes ikke at være smags- eller sundhedsmæssige gener af et forhøjet kaliumindhold

4 hvor der har været gødet meget, kan der være uønsket høje mængder i vandet. Magnesium 50 0,07 Magnesium giver sammen med calcium vandet dets hårdhed. Mangan 0,02 0,002 Mangan minder meget om jern og kan derfor give de samme problemer som jern. Manganforbindelser er ofte meget farvende, og bør derfor undgås. Et højt indhold af mangan kan ses ved et sort, lidt olieagtigt fedtet stof i vandet. Natrium 175 0,06 Natrium forekommer normalt i vandet sammen med chlorid (salt) og hydrogencarbonat.. Nitrat 50 0,3 Forekomsten af nitrat i drikkevandet skyldes normalt forurening fra spildevand, møddinger og gødning. Hvis vandet/jorden er iltfattig, kan bakterier omdanne nitraten til nitrit, som er et særdeles skadeligt. Nitrit 0,01 0,001 Når ammonium iltes dannes nitrit, som normal iltes videre til nitrat. Det kan dog ske, at der ophobes nitrit, som selv i små mængder er skadelig. Oxygen 0,2 Tilstedeværelsen af oxygen i vandet giver den friske smag. Permanganattal Udtryk for mængden af organisk materiale i vandet, som kan skyldes en forurening. Er der meget organisk materiale vil vandets ilt blive opbrugt af bakterier, der nedbryder stofferne. Dvs. bakterier får også gode levevilkår. Da magnesium samtidigt giver vandet en dårlig smag, bør mængden være lille. Magnesium i større mængde kan også virke som et svagt afføringsmiddel Et forhøjet indhold af natrium kan give saltsmag Nitrat i for høj mængde i drikkevandet kan være sundhedsskadeligt især for spædbørn hvor nitraten i fordøjelsessystemet bevirker at ilttilførelsen via de røde blodlegemer nedsættes og børnene bliver 'cyanotiske' - blå børn. Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet. Nitrit kan reagere med jern i blodet, og derfor specielt ved spædbørn hindre en tilstrækkelig iltoptagelse, idet spædbørn mangler et enzym, der kan genskabe den normale jernform. Desuden kan nitrit reagere med visse nedbrydningsprodukter i kroppen og danne nogle forbindelser, der mistænkes for at være kræftfremkaldende. Vand uden eller med meget lidt oxygen smager 'dovent'.

5 Sulfat 250 0,5 Sulfat kan, som Klorid, give smagsproblemer samtidig med at det i forbindelse med magnesium kan virke afførende. Mikrobiologiske MAX MIN Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Parametre mg/l mg/l Coliforme bakterier 0 1 Ikke-sygdomsfremkaldende bakterier. Tilstedeværelse af disse bakterier kan være et E. coli 0 1 Fækalie-bakterier, forureningskilden er normalt afføring fra dyr/mennesker. Tilstedeværelsen af disse bakterier betyder, at der kan være flere typer sygdomsfremkaldende bakterier og vira til stede i vandet. Kim 37 Gr <1 Antal/ml Kim 22 Gr <1 Antal/ml 5 1 Bakterier, der lever ved kroppens normale temperatur og som kan være sygdomsfremkaldende Bakterier, der forekommer naturligt i vand og jord. Bakterierne nedbryder de organiske stoffer, der måtte være i vandet, og de giver derfor vandet en kortere holdbarhed. tegn på forurening med f.eks. overfladevand. Vandet bør koges inden brug. Er der mange af disse bakterier i vandet, bør det koges inden brug, indtil tallet er bragt tilbage på et acceptabelt niveau. Øges antallet af kim pludseligt, er det normalt tegn på en forurening. Tilstandsparametre MAX MIN Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? mg/l mg/l Farvetal-Pt 5 1 Hvis der er mange humusstoffer eller meget jern i vandet, bliver dette farvet mere eller mindre gulligt. Drikkevand bør være helt farveløst. Vandets farve kan udtrykkes ved hjælp af farvetallet Pt. Hårdhed Total 0,02 Vands hårdhed er et udtryk for mængden af calcium og magnesium i vandet. Jo hårdere vand, desto større tilbøjelighed til udfældning af kalk/kedelsten. Blødt vand kan medføre korrosion i ledningsnettet. Er vandet blødt vand, betyder det der ikke skal benyttes så meget sæbe/vaskepulver, ligesom der ikke skal afkalkes vaskemaskiner mm. så ofte. 0-4 ºdH : Meget blødt vand 4-8 ºdH : Blødt vand 8-12 ºdH : Middelhårdt ºdH : Temmeligt hårdt ºdH : Hårdt over 30 ºdH : Meget hårdt

6 Konduktivitet 30 1 (Ledningsevne) Ledningsevnen er vandets emne til at lede strøm. Dette er et direkte udtryk for mængden af opløste salte i vandet. Turbiditet 0,3 0,05 Uklarhed. Måles i enheden FTU (Formazin Tubidity Units). FTU enheden er defineret ud fra opløsninger med et kendt indhold af stoffet formazin. Jo højere turbiditet desto mere uklart er vandet. Uklarheden fremkommer pga. uopløselige salte og organiske stoffer, der ikke er helt nedbrudte. For højt jern- eller manganindhold vil også registreres som forhøjet turbiditet. ph 7 Neutralt vand har ph-værdien 7. Er vandet surt, er ph-værdien mindre end 7, mens basisk vand har en ph-værdi højere end 7. Smag Bortset fra den opfriskende fornemmelsen ilten giver anledning til samt evt. svag smag af chlor, bør der ikke være smag i vandet. Temperatur Temperaturen har betydning for flere ting, bl.a. hvor meget ilt, der kan opløses i vandet. Jo højere temperaturen desto mindre ilt kan der opløses. Desuden vil en høj temperatur også give bedre vækstbetingelser for bakterier. Organisk MAX MIN mikroforurening mg/l mg/l Trichlorethan 1 0,05 Trichlormethan, også kaldet kloroform Trichlormethan er en forbindelse, der dannes i naturen specielt i forbindelse med nåleskove. Da vore boringer ligger i en nåleskov, er dette måske forklaringen på de målte værdier. Grænseværdien er sat til den samme som de øvrige stoffer i gruppen, selvom det ikke rigtig passer til trichlormethan. I kloreret drikkevand er grænseværdien 25 gange højere, ligesom analyser viser, at en ansvarlig grænseværdi for stoffet er 33 gange højere end den nuværende. Surt vand kan virke tærende på rørsystemet, desuden er kraftigt surt eller basisk vand skadeligt for kroppen. Drikkevand bør derfor være svagt basisk, altså med en ph-værdi på lidt over 7. Hvis vandet har en bismag, kan det være humusstoffer, magnesium, sulfat og andre uvedkommende forbindelser. Kildevand ligger typisk på ca. 7 grader, og drikkevandet bør ikke være mange grader højere afgang fra vandværket. Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

7 Pesticider og beslægtede produkter + metabolitter MAX mg/l MIN mg/l I forbindelse med en revision af loven overvejes det derfor politisk at tage trichlormethan ud af gruppen med de lave grænseværdier og tildele den en mere realistisk, netop også fordi det er et naturligt forekommende stof. Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? 2.4-D 0,1 0,01 2,4-Dichlor-phenoxy-eddikesyre 2,4-D er en kort udgave af navnet 2,4-Dichlorphenoxy-eddikesyre. AMPA 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Atrazin 0,1 0,01 Ukrudtsmidlet atrazin foreslås nu forbudt sammen med seks andre sprøjtemidler. Det sker på baggrund af en mistanke om, at et indhold af sprøjtemidlet atrazin i grundvandet ved Ejstrupholm vest for Nørre Snede kan være årsagen til, at syv børn inden for en radius af 10 km er blevet født med misdannelser. Vejle Amt har i en drikkevandsboring ved Ejstrupholm fundet atrazin, og boringen blev straks lukket. Forureningen skyldes, at atrazin i årene 1972 til 1986 blev brugt til at fjerne ukrudt på et DSBareal på området. Der er 4,5 mikrogram atrazin pr. liter, hvilket er 45 gange den tilladte grænseværdi. Stoffet er af WHO klassificeret som muligt kræftfremkaldende og mistænkes også for at skade arveanlæg. I dag må atrazin i Danmark kun bruges til majsmarker i meget begrænset omfang. Bentazon 0,1 0,01 Bentazon er et udbredt herbicid, ukrudtsmiddel, der hæmmer fotosyntesen hos tokimbladede planter. I nogle danske drikkevandsboringer er bentazon fundet i mængder, der overstiger den godkendte grænseværdi DEIA 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Stoffet har flg. opbygning : ADI-værdien er 0,3 mg pr. kg. legemsvægt. Dvs. en person på 75 kg. bør maksimalt få 0,0225 g. pr. dag gennem kosten. LD50-værdien er på 700 mg/kg. legemsvægt. Overvågning af grundvandet i Danmark har hidtil omfattet otte ukrudtsbekæmpelsesmidler, som er særligt mobile i jorden. Det drejer sig om hormonmidler (phenoxysyrer), phenoler ("gule midler") samt triaziner. Ifølge de foreløbige undersøgelser indeholder 5% til 7% af grundvandsboringerne pesticid-rester. Grænseværdien for sprøjtemidler i drikkevand er 0,1 mikrogram pr. liter, men da der i det europæiske drikkevand er påvist en stigende forurening med sprøjtemidler, har man i EU foreslået at hæve denne grænseværdi tvunget af omstændighederne.

8 Dichlobenil 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Dichlorprop 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Diuron 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Ethylenthiourea 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Glyphosat 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Hexazinon 0,1 0,01 Sprøjtemiddel MCPA 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Mechlorprop 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Metribuzin 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Simazin 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Simazin-hydroxy 0,1 0,01 Sprøjtemiddel Terbut azin-desethyl 0,1 0,01 Sprøjtemiddel

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVA Teknisk anvisning for marin overvågning 14 Sediment - ilt og næringsstoffer Henrik Fossing, Peter Bondo Christensen, Tage Dalsgaard & Søren Rysgaard Afd. for Sø- og Fjordøkologi Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Forsuring truer klokkelyng

Forsuring truer klokkelyng Forsuring truer klokkelyng Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske naturtyper; våd klitlavning og våd indlandshede. Nu er den ved at forsvinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende

Læs mere