Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V"

Transkript

1 Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Focus2 A/S

2 Indholdsfortegnelse Rapportens formål og generelle bemærkninger Side 3 Bebyggelsens anvendelse og funktion Side 4 Overordnet konklusion Side 4 Teknisk registrering Side 5 Vedligeholdelsesplan Side 13 Bygningssyn af Abel Cathrines Gade Focus2 A/S 1. udgave Fremstillet til brug for Københavns Ejendomme Printed in Denmark 2015 Focus2 A/S 2/13

3 Rapportens formål og generelle bemærkninger Denne byggetekniske rapport beskriver: Bebyggelsens navn Abel Cathrines Gade 13 Ejerlav Udenbys Vester Kvarter, København Matr. nr. 630 Formålet med rapporten er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en kortere årrække (3 år). Disse arbejder prisfastsættes med prisbasis primo Alle priser er indeholdt eventuelle udgifter til stillads/lift og byggepladsomkostninger. Alle priser er ekskl. moms. Dertil skal lægges uforudseelige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for registreret tiltag. Dette byggetekniske notat skal betragtes som en generel overordnet tilstand, der er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Dette omfatter besigtigelse af kælder, etager, installationer samt besigtigelse af tag og facader. Facader og tagflader besigtiges fra terræn og tagflade. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. I den efterfølgende oversigt over de enkelte bygningsdele er disses byggetekniske tilstand inddelt i 3 kategorier: Kassabel - Ringe - Acceptabel. Disse kategorier defineres som følger: - Kassabel: Bygningsdelen skal straks gennemgribende repareres eller udskiftes. (Akutte mangler). Her og nu udgift. - Ringe: Bygningsdelen er mangelfuld og skal indenfor en kortere tidshorisont repareres eller udskiftes. 0-3 år - Acceptabel: Bygningsdelen er endnu fuldt funktionsdygtig, men udviser tegn på slid og ælde samt mindre skader. Der skal forventes udgifter til renovering indenfor 10 år. Focus2 A/S 3/13

4 Bebyggelsens anvendelse og funktion Følgende dokumenter er anvendt ved udarbejdelsen: - BBR-meddelelse Bebyggelserne er iflg. BBR-meddelelsen opført i år 1885 og renoveret i Ifølge BBR anvendes ejendommene til erhverv. Ejendommen har et samlet bygningsareal på 1840 m², der alle er oplyst som erhvervsareal. Ejendommen er fredet iht. Bygningsfredningsloven. Ejendommen opvarmes via fjernvarme. Overordnet konklusion Ejendommens bygningsdele: Ejendommen har undergået en gennemgribende renovering i 1993, og fremstår overordnet i god stand. Taget er opført som saddeltag, beklædt med teglsten og udført med undertag af banevarer. Selve konstruktionen og tagbelægningen fremstod i fin stand, men der blev registreret enkelte mindre forhold der bør eftergåes og udbedres. På loft ses et mindre område, hvor undertaget manglede, formodenlig grundet tidligere taggennemføring. Her anbefales det at få etableret undertag. Kviste fremstod med afskallende maling på fronter og vinduer og anbefales malerbehandlet. Der ses desuden en tilstoppet tagrende mod gård, samt enkelte defekter på nedløb og brøndkraver. Ejendommens facader fremstår i blankt murværk, og er generelt i god stand. På nederste skifer ses enkelte æstetiske skader på sten, der vurderes at skyldes saltning. Ved sålbænke ses der enkelte defekter i form af manglende sten og defekte fuger, hvilket anbefales udbedret. Vinduer er de oprindelige 1-lags trævinduer, udført med fortsatsrammer. Vinduerne fremstod med afskallende maling i varierende omfang, men var derudover i fin stand. Det anbefales at vinduer undergår en snedker- og malerbehandling, og efterfølgende undergå malerbehandling ca. hvert år. Udvendige døre er ligeledes udført i træ, og fremstod i fin stand. Disse bør ligeledes undergå løbende malerbehandling. På udvendig trappe mod gård, ses der manglende fuger i mellem granitstenene. Dette har medført vandindtrængning i underliggende murværk, hvilket har medført opfugtning og misfarvning. Det anbefales at få retableret fugerne på trappen og eftergået underliggende murværk. Ejendommens installationer: Ejendommen opvarmes via et 2-strenget fjernvarmeanlæg. Varmeanlægget var delvist lukket ned under besigtigelsen, men fremstod ud fra den visuelle gennemgang til at være i fin stand. I varmecentral ses en ældre pumpe der forventes at skulle udskiftes inden for en 10 årig periode. På varmtvandsbeholderen var isoleringskappen på inspektionsslemmen demonteret, hvilket bør retableres. Faldstammer var delvist udskiftet og fremstod i variende stand. I varmecentral ses et enkelt t-stykke med rustudblomstringer, hvilket bør udskiftes inden for en 10-årig periode. Ejendommen har flere ventilationsanlæg, der alle var af opført i forbindelse med renoveringen. Ventilationsanlæg fremstod i fin stand og vurderes at være velfungerende. Det anbefales at få renset udsugningskanaler ca. hvert 10 år, foruden den årlige service. Ejendommens indvendige overflader: Gulvbelægninger er udført med linoleum på adgangsveje, fællesrum og boliger. Linoleumen var flere steder begyndt at Kælderen fremstod med et fint og tørt indeklima, og var udført med mekanisk udsugning. Der ses afskallinger på nedre 0,5 meter af kældervæggene, der også fremstod lettere opfugtet. Afskallingerne er udelukkende af æstetisk karakter, og opfugtningen var i et begrænset niveau der ikke medfører skader på bygningen, i sit nuværende omfang, ligesom de ikke vurderes at nedsætte kælderen anvendelse. Øvrige etager fremstod med renoverede overflader og fremstod alle i fin stand. Trapper er udført med linoleumbelægning på trin og reposer, mens øvrige dele er malerbehandlet. Linoleumsbelægningen var af lidt ældre dato, men fremstod i fin stand. Focus2 A/S 4/13

5 Teknisk registrering 1.0 Tag 1.1 Taget er opført som et saddeltag, med undertag af banevarer. Taget er beklædt med røde tegl mod gård og sorte tegl mod gade. Taget vurderes udskiftet i 1994, hvor spær ligeledes er oprettet, og undertag etableret Tagbelægning Tagbelægningen fremstod i fin stand, og vurderes at have lang levetid, ved løbende vedligehold. På en enkelt muret rygning ses der lidt manglende mørtel, der anbefales retableret. Medtaget er etablering af manglende mørtel inkl. leje af lift Undertag Taget er udført med undertag af banevare. Der blev et enkelt sted registeret manglende undertag mod rygning, hvilket vurderes at skyldes der tidligere har været en taggennemføring. Medtaget er etablering af manglende undertag Tagrender Tagrender er udført i zink, og fremstod i fin stand. Mod gård er tagrender underført med duesikring. Mod gård vurderes rende at være tilstoppet i hjørne, ligesom der ses en enkelt defekt duesikring. Medtaget er rensning af tagrende og opsætning af løs duesikring mod gård Nedløb Tagnedløb er ligeledes udført i zink. Nedløbende fremstod i rimelig stand, med undtagelse af få samlinger der delvist var gået fra hinanden, samt enkelte defekte brøndkraver. Medtaget er eftergang af nedløb samt udskiftning af defekte brøndkraver Kviste Kviste ud mod gaden er beklædt med zink på tag og flunker, mens front og vinduer er udført i træ. Træbeklædningen fremstod med afskallende maling, og anbefales malerbehandlet. Efterfølgende bør træværk undergå løbende malerbehandling ca. hvert år. Medtaget er malerbehandling af træværk på kvist inkl. leje af lift Sum Focus2 A/S 5/13

6 2.0 Kælder / fundering 2.1 Ifølge BBR-meddelelsen, har ejendommen tilknyttet 588 m² kælder. Kælderen er udført med fuldmurede vægge og støbt beton gulv Fundament Fundament vurderes at være udført i fuldmuret tegl Kælder - generelt Kælderen fremstod generelt med et fint og tørt indeklima. Kælder er udført med mekanisk udsug Kældervægge Kældervægge fremstår pudset og malet. På nedre ca. 0,5 meter af kældervæggene, fremstod vægge i nogle områder opfugtet, med medfølgende pudsafskallinger. Fugten var under besigtigelsen i et omfang som ikke er til skade for ejendommen, og afskallingerne er udelukkende af æstetisk karakter Kældergulv Kældergulv er udført i beton og fremstår malerbehandlet. Der ses lidt malerafskallinger på kældergulve, men derudover fremstod kældergulve i fin stand. Sum Focus2 A/S 6/13

7 3.0 Facader / sokkel 3.1 Ejendommens facader er opført i murvæk. Facader fremstår i blankt murværk med røde sten, med udadkelet fuger, pånår nordvendt facade, der fremstår pudset Sokkel Sokkel er udført i granitsten, og fremstod i god stand Murværk - generelt Murværk omkring sålbænk Sten og fuger fremstod generelt i god stand. Der blev registreret enkelte sten på de nederste skifer, der fremstod med lidt skader, der vurderes at skyldes saltning. Enkelte sten og fuger omkring sålbænke fremstod med defekter i form af manglende/defekte sten, og porøse og manglende fuger. Medtaget er eftergang og udbedring af dette murværk Pudsede bånd Gårdfacader er udført med vandrette pudsede bånd, som fremstod med mindre revner og afskallinger. Skaderne vurderes i nuværende omfang udelukkende at være af æstetisk karakter, men medtaget er afsætningsbeløb til en fremtidig eftergang/opretning af pudsede bånd inkl. stillads Skiferindækning over murværk Mod gård var der over murværk etableret en inddækning i skiferplader. Samlingerne i mellem skiferpladerne fremstod med mindre skader og vurderes ikke at være helt tætte. Skifer inddækningen anbefales eftergået ved udskiftning/tætning Sum Focus2 A/S 7/13

8 Konstruktionsmæssige Tæthed af 4.0 Vinduer 4.1 Ejendommens vinduer er de oprindelige 1-lags vinduer, hvor på der er eftermonteret fortsatsrammer Vinduer Vinduer fremstod med afskallende maling i varierende omfang. Foruden maling, fremstod vinduerne fine og vurderes fuldt funktionsdygtige. Det anbefales at vinduer undergå en snedker-/malerbehandling inden for en kort årrække. Efterfølgende bør vinduer undergå løbende malerbehandling ca. hvert år. Medtaget er malerbehandling af vinduer (131 stk.) inkl. udgifter til lift/byggeplads Sålbænke Sålbænke er udført i skifer, og fremstod i varierende alder og stand. Ældre sålbænke var begyndt at delaminere, og disse anbefales udskiftet i forbindelse med malerbehanding af vinduerne. Medtaget er en udskiftning af 10 stk. sålbænke Kældervinduer - gitre På kældervinduer var monteret gitre. Der blev registreret 2 af disse gitre der var nedfaldet/løse. Medtaget er retablering af gitre Sum Focus2 A/S 8/13

9 Konstruktionsmæssige fejl/mangler 5.0 Udvendige døre 5.1 Udvendige døre er udført i træ. Ejendommen har 3 udvendige døre mod gade, samt 2 dørpartier mod gård Døre mod gade Udvendige døre er udført i træ. Udvendige døre fremstod generelt i fin stand, men bør undergå løbende vedligeholdelse, heriblandt malerbehandling. Medtaget er en malerbehandling af udvendige døre mod gade (3 stk.) Døre mod gård Mod den lukkede gårdhave er der etableret 2 dørpartier udført i træ. Disse fremstod i god stand, men bør ligeledes undergå almindelig løbende vedligehold. Medtaget er malerbehandling af dørpartier mod gård (2 stk.) Sum Trapper 6.1 Ejendommen har enkelt udvendig trappe, 1 trappetrin mod hoveddør, samt flere indvendige trapper Udvendig trappe Mod gårdhave er opført en muret trappe med trin i granit. Fugerne i mellem granitstenene manglede, hvilke medførte vandindtrængning og opfugtning af underliggende murværk. Det anbefales at få retableret fuger for at få stoppet vandindtrængningen/opfugtningen, samt få eftergået underliggende murværk ved udskiftning af defekte sten samt omfugning Indvendige trapper Indvendige trapper er udført i træ beklædt med linoleum på trin og reposer. Linoleumsbelægningen var af lidt ældre dato, men fremstod i fin stand Sum Focus2 A/S 9/13

10 Konstruktionsmæssige fejl/mangler 8.0 Etagedæk 8.1 Etageadskillelse mod kælder er insitu støbt mens øvrige etageadskillelser vurderes udført med bærende træbjælker Etageadskillelse Etageadskillelse mod kælder fremstod i god stand. Øvrige etageadskillelser kunne ikke besigtiges grundet gulv og loft belægninger. Sum Varmeanlæg 11.1 Ejendommen opvarmes via et 2 strenget fjernvarmeanlæg. Ejendommens varmecentral er placeret i kælderen. Varmeanlægget er opført i 1986, men vurderes ligeledes renoveret i Der er monteret et elektrolyseanlæg i varmecentralen Generelt Varmeanlægget var delvist lukket under besigtigelsen, da hovedparten af ejendommen ikke var i brug. Anlægget havde under besigtigelsen en dårlig afkøling på 23,8 C, hvilket kan skyldes at der delvist er lukket for varmen. Alternativt kan det skyldes en defekt klimastat eller manglende indregulering. Rørføringer, komponenter mv. fremstod i fin stand, og vurderes at være velfungerende. På varmtvandsbeholderen var en isoleringskappe demonteret. Medtaget er retablering af isoleringskappe på varmtvandsbeholder Rørstrækninger Rørføringer i kælder fremstod velisolerede. Der blev registreret enkelte begyndende tæringer omkring enkelte samlinger i kælder. Medtaget er afsætningsbeløb til udskiftning af tærede samlinger/rørføringer Pumpe Pumperne var en blanding af ældre og nyere pumper. Der blev bl.a. registreret en ældre Smedegaardspumpe, der vurderes at skulle udskiftes inden for en 10-årig periode. Medtaget er beløb til udskiftning af udtjente pumper Sum Focus2 A/S 10/13

11 12.0 Installationer 12.1 Ejendommens installationer vurderes at have undergået en gennemgribende renovering/udskiftning ifm. ejendommens renovering i Faldstammer Ejendommens faldstammer var hovedsageligt ført skjult. I kælder var faldstammerne af typen Loro-, og fremstod i fin stand. Der ses dog enkelte rustblomstringer på en faldstamme i varmecentralen. Medtaget er beløb til partiel udskiftning af tæret faldstammer Brugsvand Brugsvandsinstallationer var hovedsageligt ført skjult, og der kunne derfor kun foretages en begrænset besigtigelse. Besigtigede brugsvandsinstallationer var udført i varmforzinket stålrør, og fremstod som værende nyere, i god stand El Ejendommens el-installationer vurderes at være en blanding af gamle og nye installationer. I kælder blev der registreret enkelte løsthængende og blottede ledninger, men på øvirige etager fremstod el-installationerne i fin stand. Der er en elevator i køkkenet til varetransport. denne skal undergå løbende service fra tekniker hvis den stadig er i brug Vareelevator Der er en mindre vareelevator i køkkenet. denne skal undergå løbende service fra tekniker, såfremt den stadig anvendes Ventilation Ejendommen har flere mekaniske ventilationsanlæg med udsug og indblæsning, der alle er opført i forbindelse med renoveringen i Ejendommen har mekanisk udsug fra fælles områder og fra køkkener og badeværelser, samt indblæsning i køkken. Ventilationsaggregaterne fremstod i fin stand. Det anbefales at få renset udsugningskanaler ca. hvert 5. år for optimal sug, samt årligt service. Sum Focus2 A/S 11/13

12 Konstruktionsmæssige Tæthed af 13.0 Kloak 13.1 Ejendommens kloaksystem kunne ikke registreres under besigtigelsen Kloak Det anbefales at få udført en tv-inspektion af ejendommens kloaksystem ca. hvert 10. år, for at få klarlagt standen af denne. Medtaget er afsætningsbeløb til tv-inspektion Sum Private friarealer 19.1 Mod øst- og vestvendt facade er der tilknyttet to områder belagt med chaussesten og fliser, samt 1 mindre lukket gård beliggende inde i midten af ejendommen Udenoms-arealer Udenomsarealer anvendes til befærdelse for områdets beboere. Belægningen fremstod i god stand Gård Gårdbelægningen fremstod i fin stand Skur Mod bagside af ejendommen, er der etableret et skur, opført i træ. Dette fremstod i fin stand, men bør undergå løbende malerbehandling. Medtaget er en malerbehandling af skuret. Sum 0 0 Focus2 A/S 12/13

13 Genopretning Vedligehold Vedligeholdelsesplan Kassabel Ringe Acceptabel Nr. Bygningsdel Her & nu TAGVÆRK Tagbelægning Undertag Tagrender Nedløb Kviste KÆLDER/FUNDERING 3 FACADER & SOKKEL Murværk omkring sålbænk Pudsede bånd Skiferindækning over murværk VINDUER Vinduer Sålbænke Kældervinduer - gitre UDVENDIGE DØRE Døre mod gade Døre mod gård 6 TRAPPER Udvendig trappe ETAGEADSKILLELSER 11 VARMEANLÆG Generelt Rørstrækninger Pumpe INSTALLATIONER Faldstammer El 13 KLOAK Kloak ØVRIGE 19 PRIVATE FRIAREALER Skur Sum håndværkerudgifter pr. år Uforudsete udgifter, 10% giverhonorar, 15% Moms, 25% Sum byggearbejder Ovennævnte overslagspriser er udført på notatniveau +/- 20 % Focus2 A/S 13/13

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere