EN DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling"

Transkript

1 EN DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke Eurocodes Tillæg til Nationale Annekser vedr. brospecifikke afsnit i Eurocodes for laster. Disse udgør sammen med de grundlæggende Eurocodes, med tilhørende nationale annekser, normgrundlaget for projektering af broer i Danmark. Gyldighedsområde Dette Nationale Anneks fastsætter betingelserne for implementeringen af EN Indhold Dette Nationale Anneks indeholder de nationale valg, der er gældende i Danmark. De nationale valg kan være i form af nationalt gældende værdier, valg mellem flere metoder eller tilføjelse af supplerende vejledning. I de nationale annekser kan der i forbindelse med de nationale valg være henvist til Banedanmarks Banenormer (f.eks. BN1-59) eller Vejdirektoratets Vejregler. Der kan ligeledes være henvist til infrastrukturforvalteren (IF). IF er den myndighed, der har ejerog/eller vedligeholdelsesansvaret for en vejbro eller for en jernbanebro. Eksempler på IF er Vejdirektoratet, kommuner, Banedanmark og regionsbanerne. Derudover indeholder det Nationale Anneks en oversigt over samtlige de punkter, hvor det har været muligt at foretage et nationalt valg. Side 1 af 6

2 Punkter hvor der er foretaget nationalt valg Side Punkt Emne Nationalt valg (1) Min. flydespænding f y,spec for ankre udført i højstyrkestål For ankre udført i højstyrkestål gælder f y,spec f y,spec,max = 500 MPa Anvendelse af forspændingsstål som ankre i form af stænger, styrkeforøget ved efterbehandling i forbindelse med produktionen, eller kabler opbygget af koldtrukne tråde og liner, kan kun ske såfremt de opfylder følgende duktilitetskrav, se pren til -4, DS/EN inkl. DK NA samt DS/INF 165: (f p,k /f p0,1k ) 1,1, ε uk 3,5% Armeringsstål og øvrige stangstål med gevindribber skal mindst opfylde kravene svarende til klasse B i Anneks C i DS/EN inkl. DK NA. Note: Flydespændinger og trækstyrke for typiske ankerstål fremgår af Anneks I i DS (1)P Laveste driftstemperatur som skal benyttes ved vurdering af slagsejhed (1) Korrosionshastigheder, som skal tages i regning ifm. design En temperatur på -30 C anvendes. De anbefalede værdier kan anvendes. Det skal altid vurderes om lokale forhold kan føre til større værdier end de anbefalede værdier i tabellerne, fx tilstedeværelsen af strømmende grundvand, placering tæt på vej og sti som saltes i vinterperioden m.m. Eller det skal jf. 4.1 vurderes, hvordan korrosionen kan begrænses, herunder kan svejsning af låse komme på tale, hvor der er risiko for vandgennemsivning i låsene. Korrosionstab svarende til en levetid på 120 år kan fastlægges ved lineær ekstrapolation. Korrosionsrater i ferskvand og havvand kan afvige markant fra de anførte, hvorfor anvendelse af et korrosionsbeskyttelsessystem kan være påkrævet (4) Partialkoefficienter på materialesiden Følgende værdier benyttes: γ M0 = 1,10 γ 3 γ 0 γ M1 = 1,20 γ 3 γ 0 γ M2 = 1,35 γ 3 γ 0 For forspændingsstål i form af stænger, efterbehandlet i forbindelse med produktionen, eller kabler opbygget af koldtrukne tråde og liner, skal anvendes en partialkoefficient for f p0,1k som for armering, se DS/EN inkl. DK NA: γ S = 1,20 γ 3 γ 0 Partialkoefficienten γ S = 1,20 γ 3 γ 0 skal ligeledes anvendes for f yk (f 0,2k ) for armeringsstål og øvrige stangstål med gevindribber. Vedr. γ 3 og γ 0 henvises til DS/EN DK NA, DS/EN DK NA og DS/EN 1990 DK NA. Note: Anvendelse af skærpet kontrol forudsætter uafhængig 3.parts kontrol af materialer og udførelsen, se DS/EN 1990 DK NA. Side 2 af 6

3 Side Punkt Emne Nationalt valg (2) Faktor β B for enkelt og dobbelt U-profiler, som tager hensyn til mulig mangel på forskydningskapacitet i låse (3) Faktor β D til bestemmelse af den effektive bøjningsstivhed af U-profiler (4) Partialkoefficienter på materialesiden for samlinger (2) Faktor k t på trækbæreevnen af anker med gevind Se Tabel DK NA.1 nedenfor med tilhørende noter. Note: Tabel NA.2 fra NA til BS EN1993-5:2007 er adopteret og tilpasset. Se Tabel DK NA.1 nedenfor med tilhørende noter. Note: Tabel NA.2 fra NA til BS EN1993-5:2007 er adopteret og tilpasset. Følgende værdier benyttes: γ M2 = 1,35 γ 3 γ 0 γ M3,ser = 1,20 γ 3 γ 0 Følgende faktorer kan anvendes, såfremt det ved detaljeringen er sikret, at der ikke opstår bøjning i ankret: Påvalsede gevindribber: k t = 1,0 Rullet gevind: k t = 0,9 Skåret gevind: k t = 0,75 Såfremt det ikke er tilfældet, skal ovenstående værdier reduceres med en faktor 2/3. Hvis et anker udføres med gevind på en strækning længere end 1m bør sikkerheden mod utilsigtet flydning sikres ved at erstatte A g med A s i formel (7.2) (4), NOTE Samling mellem to pæledele Samlinger mellem pæledele skal dimensioneres for de kræfter, som optræder både i den permanente situation og under ramningen. Det skal sikres, at der er den nødvendige kontakt mellem pæledelene. 93 D.2.2 (5), NOTE Krav til densitet af sand og stivhed af ler for udfyldte runde rør Eftervisning af sikkerheden mod foldning kan udelades lokalt, hvor røret er efterfyldt med beton eller sand. I alle andre tilfælde skal der ved eftervisningen tages hensyn til styrken og stivheden af materialet i røret. Side 3 af 6

4 Tabel DK NA.1 Type af U-profil Enkelt- eller dobbeltjern uden klem Klemt eller svejst dobbeltjern Antal strukturelle understøtningsniveauer Reduktionsfaktorer β B og β D omtalt i (2); (9); (2) og 6.4 (3) (se note 2, 3, 4 og 5) (se note 1) Meget ugunstige forhold (se note 6) Ugunstige forhold (se note 7) Gunstige forhold (se note 8) β B β D β B β D β B β D 0 0,40 0,30 0,50 0,35 0,60 0,40 1 0,55 0,35 0,60 0,40 0,70 0,45 > 1 0,65 0,45 0,70 0,50 0,80 0,55 0 0,70 0,60 0,75 0,65 0,80 0,70 1 0,80 0,70 0,85 0,75 0,95 0,80 > 1 0,90 0,80 0,95 0,85 1,00 0,90 NOTE 1 Enhver understøtning, som medfører, at forskydningskraften skifter fortegn, kan betragtes som en strukturel understøtning. Spidsen (foden) af spunsvæggen bør ikke betragtes som en understøtning. Den regningsmæssige effekt af en understøtning kan kun medtages efter etableringen af understøtningen. Understøtninger kan kun betragtes som strukturelle, når de er dimensioneret som sådanne i henhold til relevante konstruktionsnormer. NOTE 2 til 1,0). Hvis låsene ikke er behandlet med tætnings- eller smøremiddel, kan reduktionsfaktorerne øges med 0,05 (dog maksimalt NOTE 3 Låsene på enkeltjern eller dobbeltjern uden klem bør svejses med en kantsøm, min. a-mål 6 mm i toppen efter installering. Sømlængden bør være min. 100 mm for frie væghøjder op til 2,5 m. For større frie væghøjder bør sømlængden øges med 100 mm for hver yderligere meter fri væghøjde indtil en sømlængde på 500 mm (for frie væghøjder over 6,5 m). Såfremt sådanne svejsninger etableres, kan β B - og β B -faktorerne forøges jf. nedenstående tabel (dog maksimalt til 1,0). Forhold Forøgelse af β-faktorer ved svejsning iht. ovenstående Note 3. Meget ugunstige forhold (se note 6) 0,10 0,15 Ugunstige forhold (se note 7) 0,15 0,20 Gunstige forhold (se note 8) 0,20 0,25 NOTE 4 En forøgelse af β-faktorerne må tages i regning, hvis det ved beregning, prøvning eller på anden vis dokumenteres, at der kan mobiliseres en højere grad af forskydningsoverførsel, end ovenstående tabel DK NA.1 med tilhørende noter foreskriver. β B β D NOTE 5 β-faktorerne bør vælges svarende til de mindst gunstige forhold truffet over væghøjden. NOTE 6 Meget ugunstige forhold er: indfatninger med betydeligt frit vandtryk signifikant forekomst af finkornet jord med meget lav styrke eller meget løs lejret grovkornet jord (som defineret i DS/EN ISO og -2); kunstig svækkelse ved forboring i finkornet jord under endelig udgravningsniveau (med mindre det kan dokumenteres ved prøvning eller på anden måde, at den forborede jord fører til tilsvarende eller bedre friktion end finkornet jord med lav styrke eller løs lejret grovkornet jord, så gunstigere forhold kan antages); kunstig svækkelse af finkornet jord ved spuling (water jetting) med mere end 240 liter pr. minut (se anneks D.2 i DS/EN 12063:1999); eller kunstig svækkelse af grovkornet jord ved spuling (water jetting) med mere end 480 liter pr. minut (se anneks D.2 i DS/EN 12063:1999). NOTE 7 Ugunstige forhold er: signifikant forekomst af finkornet jord med lav styrke eller løs lejret grovkornet jord (som defineret i DS/EN ISO og - 2); kunstig svækkelse ved forboring i grovkornet jord under endelig udgravningsniveau (med mindre det kan dokumenteres ved prøvning eller på anden måde, at den forborede jord fører til tilsvarende eller bedre friktion end middel fast lejret grovkornet jord, så gunstigere forhold kan antages); kunstig svækkelse af finkornet jord ved spuling (water jetting) med mellem 60 og 240 liter pr. minut (se anneks D.2 i DS/EN 12063:1999) eller ved kunstig svækkelse af grovkornet jord med mellem 240 og 480 liter pr. minut. NOTE 8 Gunstige forhold kan antages, hvis ingen af de meget ugunstige eller ugunstige forhold er til stede. Side 4 af 6

5 Oversigt over mulige nationale valg Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationalt valg er muligt og hvilke informative annekser, der er gældende/ikke gældende. Samtidigt er det angivet, hvor der er foretaget nationalt valg. Endvidere er der i dette Nationale Anneks henvisninger til supplerende (ikke - modstridende) oplysninger, som kan være til hjælp for brugeren af Eurocoden. Side Punkt Emne Nationalt valg (1) Min. flydespænding f y,spec for ankre udført i højstyrkestål Dog er anført supplerende tekst (1)P Laveste driftstemperatur som Nationalt valg anført. skal benyttes ved vurdering af slagsejhed (1) Korrosionshastigheder, som skal tages i regning ifm. design. Dog er anført supplerende tekst (4) Partialkoefficienter på materialesiden. Nationalt valg anført (2) Faktor β B for enkelt og dobbelt Nationalt valg anført. U-profiler, som tager hen- syn til mulig mangel på forskydningskapacitet i låse (13) Minimumslængde l af stumpsømme i hver ende af låsen (7) Reduktionsfaktor β R for trækbæreevne af låsesamlinger for fladjernsprofiler (2) Reduktion af overordnet kapacitet af hovedelementer pga. kræfter introduceret af sekundære elementer via samlinger for kombinerede spunsvægge, f.eks. i tilfælde med stort differensvandtryk (3) Faktor β D til bestemmelse af Nationalt valg anført. den effektive bøjningsstivhed af U-profiler (4) Partialkoefficienter på materialesiden Nationalt valg anført. for samlinger (2) Faktor k t på trækbæreevnen af Nationalt valg anført. anker med gevind (4), NOTE Samling mellem to pæledele. Nationalt valg anført. Anneks A (Normativt) Tyndvæggede spunsprofiler. 67 A.3.1 (3) Minimumskrav til duktilitet. Anneks B Prøvning af tyndvæggede Annekset er gældende som informativt anneks. (Informativt) spunsprofiler. 83 B.5.4 (1) Faktor η sys som tager højde for mulig forskel i opførsel mellem drifts- og afprøvningssituation. Anneks C Retningslinier for projektering Annekset er gældende som informativt anneks. (Informativt) af spunsvægge. Anneks D (Informativt) Hovedelementer for kombinerede vægge. Annekset er gældende som informativt anneks. Side 5 af 6

6 Side Punkt Emne Nationalt valg 93 D.2.2 (5), NOTE Krav til densitet af sand og Nationalt valg anført. stivhed af ler for udfyldte runde rør. Note: Intet nationalt valg er ensbetydende med at anbefaling i normen følges. Side 6 af 6

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere