Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning."

Transkript

1 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt at arbejde med projekteringen af Multimediehuset i Århus. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Projektforslaget for installationer består af en Installationsdokumentation med tilhørende bilag og tegninger. Bagerst i hovedprojekt mappen sættes en cd, hvor hele projektets indhold er på. Tegningerne nummereres på følgerne måde: - Arkitekttegningernes tegningsnummer begynder med A - Konstruktionstegningernes tegningsnummer begynder med K - Installationstegningernes tegningsnummer begynder med I Der er henvisninger på planer, snit og opstalter til samtlige detaljer i projektet.

2 Multimediehuset i Århus Afgangsprojekt Ingeniørhøjskolen i KBH Installationsdokumentation Projektforslag Afleveret den 3. januar 2011 Navn Studienummer Underskrift Jane Gadeberg Kenneth Petersson Mikkel Hansen

3 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Indholdsfortegnelse 0. Installations dokumentation Beskrivelse af byggeriet Bygningens art, funktion og placering Ventilation Anlæggenes omfang, opbygning og hovedkomponenter Komfortventilation Ventilationsmetoder Ventilationsprincipper Overslagsberegninger Vurdering af kapaciteter Luftskifte Kanal dimensionering samt føringsveje Ventilationsaggregat Princip diagram af ventilationsaggregater Placering af aggregater BE06 15 Bygningsdele:...17 Ydervægge...17 Tagkonstruktion...17 Vinduer...17 Mekanisk køling...17 Solceller...18 Konklusion: Opvarmning Konvektorgrave Valg af konvektorgrav Ekstra foranstaltninger Facadekonvektor Traditionelle radiatorer Køling Frikøling Opbygning...21 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 2 af 28 Projektforslag

4 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 4.3 Strømningsforhold og vanddybder Energiforhold Lyd og arkitektur Fordele ved havvandskøling Ulemper ved havvandskøling Kølebafler Brand 24 6 Litteraturliste Opvarmning Køling Brand Bilag 26 8 Tegningsliste 27 Installationstegninger...27 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 3 af 28 Projektforslag

5 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 0. Installations dokumentation 0.1 Beskrivelse af byggeriet Bygningens art, funktion og placering Der skal opføres en 4 etagers bygning, som skal bruges til let erhverv og bibliotek. Derfor er der behov for store og mellemstore åbne rum, samt mindre lukkede lokaler på alle etager. Under bygningen, vil der blive etableret en underjordisk automatisk parkeringskælder. Byggeriet er placeret på den sydlige del af havnen i Århus Bygværkets opbygning Der er 9 stabiliserende kerner i bygningen, disse er markeret med røde cirkler på den nedenstående tegning. I disse kerne er der mulighed for placering af skakte som går igennem hele bygningen. Nord Figur 1: Niveau -1, øverste etage i automatisk P-kælder. Grundbygningens størrelse. Grundbygningen er 85 x 86 meter, som er målende mellem hjørnesøjler, som danner en firkant i huset. Se figur 2. Der er ingen vægge i stueetagen, da her bliver mulighed for at køre sin bil ind i den automatiske P- kælder under Multimediehuset, og det er også på dette niveau letbanen skal køre i. 1. etage i bygningen er hjørnerne af grundbygningen skåret af, i 2 forskellige vinkler. På 2. etage er etage størrelsen den samme som grundbygningen, men på dette plan er gulvniveauerne forskudt. På den øverste etage, niveau 3, som er en del af tagkonstruktionen, er konstruktionen udkraget på alle sider af bygningen. Udkragningen kan ses på figur 3. den største udkragning er 14,3 meter. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 4 af 28 Projektforslag

6 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus For hver 9,6 m nord-syd og 12,6-15 m øst-vest er der gennemgående søjler gennem hele bygningen, fra stuen til 3. etage. søjlerne er vist på nedenstående tegning som små firkanter. Nord Figur 2: Niveau 1,2. etage. + markering af hjørnesøjler. Nord Figur 3: Niveau 3, 3. etage. tag, med markering af grundbygning. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 5 af 28 Projektforslag

7 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 1. Ventilation 1.1 Anlæggenes omfang, opbygning og hovedkomponenter Grundet Multimediehuset størrelse og de mange forskellige rumtyper og anvendelsesmuligheder, vurderes det hensigtsmæssigt at benytte flere ventilationsaggregater. Dette sker for at sikre en optimal drift i ventilationsanlæggene. Hele bygningen inddeles i forskellige lejemål og hvert område tildeles et ventilationssystem. Således kan energiforbrug nemt afregnes med den enkelte lejer. Eneste afvigelse fra dette, er alle husets toiletter, som vil have et samlet ventilationsanlæg. Dette sker for at udgå lugtgener. Ventilationsaggregaterne placeres på bygningens tag. Herfra fordeler ventilationskanalerne sig ned igennem bygningen i skakterne placeret i de bærende kerner. Fra kernerne forgrenes kanalerne ud på de respektive etager. Opdeling af huset sker i følgende lejeplan - Etage 1 o Multimediehus område 1.1 o Multimediehus område 1.2 o Multimediehus område 1.3 o Toiletter - Etage 2 o Multimediehus område 2.1 o Kontor lejemål 1 o Kontor lejemål 2 o Kontor lejemål 3 o Toiletter - Etage 3 o Multimediehus administration o Kontor lejemål 4 o Kontor lejemål 5 o Kontor lejemål 6 o Toiletter Se tegning I1 for lejeplan. 1.2 Komfortventilation Multimediehuset er en bygning med mange forskellige anvendelsesformål. Bygningen skal både indeholde borgerservice, bibliotek, multimediesal, erhvervsområder mm. Forudsætningerne for bygningen er, at den skal kunne klare et meget varieret besøgsantal, og kunne bruges til mange forskellige arrangementer. Dette samtidig med, at indeklimaet opretholdes på et komfortabelt niveau. Ydermere forudsættes det, at bygningen skal være energibesparende, og det skal derfor sikres at der ikke bruges unødvendige ressourcer på at ventilere, hvor behovet ikke er til stede. For at opnå disse forudsætninger, vil det derfor være nødvendigt at benyttes sig af forskellige ventilationsmetoder og ventilationsprincipper. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 6 af 28 Projektforslag

8 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Ventilationsmetoder Opblandingsventilation Ved opblandingsventilation blæses den friske luft ind i lokalet på en måde, så den blandes med den forurenede luft, der findes i forvejen. Den blandede luft fordeler sig i lokalet, inden den suges ud. Opblandingsventilation er således ikke specielt effektiv, men fylder til gengæld ikke så meget som fortrængningsventilation og der er mindre fare for træk fra den kolde indblæsningsluft. Det vælges at benytte opblandingsventilation i rum så som, kontorer, mødelokaler, toiletter, osv Fortrængningsventilation Her blæses udeluften ind ved gulvet med en lidt lavere temperatur end rumluften. Efterhånden som luften varmes op, stiger den og suges ud i toppen af lokalet. Ved korrekt brug, vil størstedelen af den forurenede luft være over hovedhøjde. Brugerne får dermed fuld gavn af den friske luft. Fortrængningsventilation har således en høj effektivitet. Der kan dog være komplikationer. Bl.a. er det nødvendigt at der er et kølebehov i rummet, således at den indblæste luft er koldere end den eksisterende luft i rummet. Ellers vil den frisk indblæste luft blive suget direkte ud. Problemet ved dette er at der dermed kan være fare for træk og kuldegener. Der vælges at benytte fortrængningsventilation i rum som fx multisalen på niveau 1, samt rum med stor lofthøjde, hvor opblandingsventilation ikke har tilstrækkelig power til at opblande luften ordentligt Ventilationsprincipper CAV (Constant Air Volume) Betjenes vha. tidsregulering eller bevægelsessensorer og reguleres i to trin. Maksimal ydelse eller stærkt nedreguleret ydelse. Denne type af ventilation bruges i rum med et konstant ventilationsbehov, såsom toiletter, kopirum, depoter mm VAV (Variable Air Volume) Ventilationsanlægget betjener flere lokaler (eller zoner), der hver især styres manuelt eller via bevægelsessensor (PIR-sensor). Ventilationsanlæggets ydelse er fuldt variabel. Denne type af ventilation bruges i rum, hvor lokalet ønskes ventileret når rummet er i brug, såsom enkeltmandskontorer og andre lokaler som ikke har variabel personbelastning DCV (Demand Controlled Ventilation) Ventilationsanlægget betjener flere lokaler (eller zoner), der hver især styres af rummets belastning (f.eks. via temperatur- og/eller CO2-sensor). Ventilationsanlæggets ydelse er fuldt variabel. Denne type af ventilation bruges i lokaler med variable personbelastning. Dette vil være fordelagtigt, at bruge i f.eks. koncertsal, mødelokaler, større kontorer mm. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 7 af 28 Projektforslag

9 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 1.3 Overslagsberegninger Vurdering af kapaciteter Til dimensionering af ventilationsanlæggene, er det nødvendigt at fastlægge hvilke typer af belastninger der vil forekomme i bygningen. Multimediehusets ruminddeling er blevet vurderet, og ud fra dette er det valgt at arbejde videre med nedenstående rum-typer, som giver et godt repræsentativt billede af opbygningen af Multimediehuset. Pga. lugtgener samt forurening ses der bort fra køkkener placeret på niveau 1 og 3, da disse rum vil få egne udsugningsanlæg, specifikt til fjernelse af mados. Dette er ikke indeholdt i denne opgave. Følgende rumbetegnelser er udvalgt, og findes på arkitektplantegningerne. Bygningstype Lokaletype m 2 gulvareal I MMH Forsamlingslokaler Bibliotek Mediesamling Koncertsal Multisal Kontorer Enkeltmandskonterer Studiecelle Storrumskontorer Undervisning Restauranter Lokaler med selvbetjening Cafe Toiletter WC Diverse Depoter mm Depot Luftskifte For at beregne luftmængden i hele bygningen, er personbelastningen af bygningen vurderet i spidsbelastningen. Ud fra disse vurderinger er den maksimale belastning beregnet, og luftmængden bestemt ud fra 3 forskellige metoder, disse metoder er: 1. Bygningsreglementets Krav (BR08 Kap6). 2. Ventilationsnormen (DS 447). 3. CO 2 -indhold i luften. Beregning af luftskifte ud fra det termiske indeklima, med hensyntagen til belysning, personbelastning, elektronisk udstyr og solindfald mm., er ikke medregnet i dette projekt. Grunden til dette skyldes, at der ikke er lavet BSIM beregninger på bygningen og beregning af luftskiftet med hensyn til det termiske indeklima vil derfor blive upræcis og uanvendelige. Nedenunder ses de valgte luftskifte for hver rum type. Dette luftskifte er valg på baggrund af beregninger fortaget på bilag 1. Valgt luftskifte Metode q [m3/h] q [m3/h/m2] Mediesamling (bibliotek) ,6 1, Multisal ,3 11, Studiecelle (kontor) ,8 0,6 1.2 Undervisning ,4 3, Cafe ,9 2, WC ,0 1, Depot ,7 0,5 n -1 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 8 af 28 Projektforslag

10 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Kanal dimensionering samt føringsveje For at sikre at installationsskaktene i de bærende kerner er tilstrækkeligt store, dimensioneres alle hovedkanalerne fra de enkelte aggregater og ned igennem bygningens skakte. Dimensioneringen af hovedkanalerne, sker på baggrund af en simpel betragtning af lejemålets volumen, samt et fastsat luftskifte. Kanalerne er dimensioneret ud fra et ønske om et maks. tryktab på 1 Pa/m samt en maks. hastighed på 8 m/s. Kanaldimensionerne er indtegnet på lejeplansoversigterne, se tegning I1 og beregningerne findes i bilag 4. Ud fra nedenstående skema fremgår det at hastigheden i hovedkanalen til aggregat 2 har en hastighed over 8 m/s. I et eventuelt hovedprojekt skal det derfor undersøges om dette kan skabe støjgener. Oversigt over kanaldimensioner fra aggregat til skakt Område Luftmængde [m 3 /h] Hastighed [m/s] Modstand [Pa/m] Dim. Ø [mm] Aggregat ,1 0, Aggregat , Aggregat ,4 0, Aggregat ,2 0, Aggregat ,3 0,8 500 Aggregat ,9 0,7 520 Aggregat ,8 0,6 500 Aggregat ,5 0,4 620 Aggregat ,2 0,4 620 Aggregat ,6 400 I alt Derudover er grenledninger og tilslutningsledninger for området: Multimediehus område 1.3 dimensioneret. Ligeledes er hovedledningen fra Multimediehus område 1.3 og til aggregat 1 dimensioneret. Denne dimensionering er specificeret på de enkelte rumtyper, og er derfor en mere præcis betragtning i forhold til overslagsdimensioneringen af hovedkanalerne. Dette sker for at sikre at de valgte føringsveje, ikke skaber problemer eller kommer i konflikt med de bærende konstruktioner. Indblæsning: Niveau 1 Strækning Luftmængde [m3/h] Valgt dim Ø [mm] Hastighed [m/s] N1-I-K ,5 0,4 N1-I-K ,2 0,4 N1-I-K ,2 0,5 N1-I-K ,1 0,3 N1-I-K ,1 0,3 I-Skakt Niv. 1-Tag ,1 0,3 I-Skakt Niv. Tag-Aggregat ,1 0,3 Modstand [Pa/m] Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 9 af 28 Projektforslag

11 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Udsugning: Niveau 1 Strækning Luftmængde [m3/h] Valgt dim Ø [mm] Hastighed [m/s] Modstand [Pa/m] N1-U-K ,9 0,3 N1-U-K ,9 0,6 N1-U-K ,9 0,6 N1-U-K ,2 0,5 N1-U-K ,1 0,3 N1-U-K ,1 0,3 U-Skakt Niv. 1-Tag ,1 0,3 U-Skakt Niv. Tag-Aggregat ,1 0,3 Ud fra de beregnede kanal dimensioner fremgår det, at det er nødvendigt at føre nogle af kanalerne imellem TT etagedækkenes ribber. Dette er ikke noget problem, da etagedækkene spænder i samme retning som hovedkanalen løber, se detaljetegning I6 for kanalføring over nedhængt loft. Der opstår dog problemer, der hvor etagedækkene ligger af på de bærende KB-bjælker. Ud fra arkitekternes dispositionsforslag vil der kun være 450mm under KB bjælken. Det er derfor nødvendigt, at lave et overgangstykke til rektangulære kanaler. Dette gør sig gældende på samtlige strækninger, når disse skal krydse en bærende KB-bjælke. Ydermere vælges det at sænke det nedhængte loft med 100mm for at sikre at kanalerne kan ophænges samt eventuelt isoleres. Valg af Rektangulærkanal: Der tages udgangspunkt i N1-I-K4. Der vælges en rektangulær kanal med samme tværsnitsareal som den valgte cirkulære kanal. For detalje af valgte løsning se tegning I6 Snit D-D. Strækning Valgt dim [mm] Tværsnitsareal [m3] N1-I-K4 Ø1000 0,78 Under KB-bjælke 450x1800 0,81 Alle kanalerne er dimensioneret efter Lindab A/S kanalkatalog. Alle kanaler er som udgangspunkt fra systemet Safe og består udelukkende af cirkulære kanaler. Der benyttes dog rektangulære kanaler der hvor kanalerne krydser de bærende bjælker. Dimensionering af kanaler fremgår af bilag 3 og 4. Føringsveje fremgår af Ventilationsplantegninger, se tegning I2. I3 og I4 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 10 af 28 Projektforslag

12 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 1.4 Ventilationsaggregat Som det fremgår af foregående afsnit, skal hvert enkelt lejemål have sit eget ventilationsaggregat. På grund af bygningens facon og opbygning med meget glas, er der i projektet valgt at benytte både en køleflade samt en varmeflade. Begge tiltag benyttes, for at kunne opretholde de ideelle rumtemperaturer på ca. 22 grader celsius. Der installeres lyddæmpere både på indsugning og afkast, for at mindste støjgener. Det kan også være nødvendigt, at installere yderligere lyddæmpning i kanalsystemet, men dette er ikke medregnet i dette projekt.på indsuget til aggregatet placeres en stor jalousirist, som kan forhindre blade og lignende i at komme ind i aggregatet. Aggregaterne er dimensioneret under hensyntagen til BR10 krav. Af specifikke krav kan nævnes: Ventilationssystemer stk 6. o Varmegenvinding på mindst 70 pct Ventilationssystemer stk 9. o For anlæg med variabel luftydelse må elforbruget til lufttransport ikke overstige 2100 j/m3 udeluft ved maksimal ydelse og tryktab. Aggregatliste med tilhørende områder - Aggregat 1 (Dimensioneret) o Multimediehus område 1.2 o Multimediehus område Aggregat 2 o Multimediehus område 1.1 o Multimediehus område Aggregat 3 o Multimediehuset administration - Aggregat 4 o Kontor lejemål 1 - Aggregat 5 o Kontor lejemål 2 - Aggregat 6 o Kontor lejemål 3 - Aggregat 7 o Kontor lejemål 4 - Aggregat 8 o Kontor lejemål 5 - Aggregat 9 o Kontor lejemål 6 - Aggregat 10 o Toiletter Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 11 af 28 Projektforslag

13 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Se tegning I1 for oversigt over aggregat placering, og hvilke område de ventilerer Princip diagram af ventilationsaggregater De 10 ventilationsaggregater er dimensioneret ved hjælp af SystemAirCad Danvents beregningsprogram, ud fra forudsætning omkring luftmægde og tryktab. Ud fra disse beregninger er følgende principdiagrammer opsat: Aggregat 1 Danvent DV150: Aggregat 1 forsyner områderne: - Multimediehus område Multimediehus område 1.3 Luftmængde: 8,5 m3/2 Tryktab vurderes til 300 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 75,9 % Strømforbrug: 2.10 kw/(m3/s) Aggregat 2 Danvent DV240: Aggregat 2 forsyner områderne: - Multimediehus område Multimediehus område 2.1 Luftmængde: 12,5 m3/2 Tryktab vurderes til 300 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 71,8 % Strømforbrug: 1.88 kw/(m3/s) Aggregat 3 Danvent - DV150: Aggregat 3 forsyner områderne: - Multimediehuset administration Luftmængde: 7,7 m3/2 Tryktab vurderes til 250 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 77,4 % Strømforbrug: 1.79 kw/(m3/s) Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 12 af 28 Projektforslag

14 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Aggregat 4 Danvent DV50: Aggregat 4 forsyner områderne: - Kontor lejemål 1 Luftmængde: 3,1 m3/2 Tryktab vurderes til 250 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 76 % Strømforbrug: 2.05 kw/(m3/s) Aggregat 5 Danvent - DV25: Aggregat 5 forsyner områderne: - Kontor lejemål 2 Luftmængde: 1,4 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 77,4 % Strømforbrug: 1,85 kw/(m3/s) Aggregat 6 Danvent DV40: Aggregat 6 forsyner områderne: - Kontor lejemål 3 Luftmængde: 2,0 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 78,8 % Strømforbrug: 1,70 kw/(m3/s) Aggregat 7 Danvent DV20: Aggregat 7 forsyner områderne: - Kontor lejemål 4 Luftmængde: 1,1 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 77,2 % Strømforbrug: 1,93 kw/(m3/s) Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 13 af 28 Projektforslag

15 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Aggregat 8 Danvent DV30: Aggregat 8 forsyner områderne: - Kontor lejemål 5 Luftmængde: 1,6 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 79,2 % Strømforbrug: 1,70 kw/(m3/s) Aggregat 9 Danvent DV30: Aggregat 9 forsyner områderne: - Kontor lejemål 6 Luftmængde: 1,6 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 75,4 % Strømforbrug: 1,70 kw/(m3/s) Aggregat 10 Danvent DV20: Aggregat 8 forsyner områderne: - Alle bygningens toiletter Luftmængde: 0,7 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 84,5 % Strømforbrug: 1,55 kw/(m3/s) Alle aggregat beregninger findes på Bilag Placering af aggregater Alle 10 aggregater placeres på taget af Multimediehuset, og der er dermed ikke pladsmæssige problemer. Det eneste der skal tages hensyn til, er adgang til tagetagen, således at aggregaterne kan serviceres. Aggregaterne er placeret lige oven over deres respektive skakte og har alle indtag mod nord grundet Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 14 af 28 Projektforslag

16 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus køligere luft i sommerperioden. Afkastet føres lodret op igennem taghuset. Alle aggregater er afskærmet fra vind og vejr i et isoleret taghus. Placering af aggregater fremgår af tegning I1. 2 BE06 1 Gruppen har modtaget Alectias BE06 beregninger for bygningen. Ved at studere nøgletallene for bygningen, kan det ses at bygningen skal have en energiramme på under 50 kwh/m 2 pr. år, for at være en klasse 1 bygning. Ifølge Alectias beregninger, vil bygningen have et samlet energibehov på 42,2 kwh/m 2 pr. år. Dette betyder at bygningen har et lavt energibehov, hvilket også er i tråd med kommunens ambition om at nedsætte energibehovet for offentlige bygninger. Det forventes at kravene skærpes i BR10. Det forventes, at man skal have en energiramme på under 41 kwh/m 2 pr. år, for at have en klasse 1 bygning. Dette stiller store krav til bygningen, hvis den skal være fremtidssikret med hensyn til energien. Figur 4 - Bygningen nøgletal fra BE06. Beregningen er udført af Alectia A/S. Ud fra nøgletallene kan det ses, at bidraget til energibehovet kommer både fra varme og EL til bygningens drift. Rumvarmebehovet er 20,1 kwh/m 2 pr. år, hvilket er et godt resultat for en bygning på Multimediehusets størrelse. Der beskrives hvilke bygningsdele der er benyttet til BE06 beregningen, og om disse bygningsdele er realistiske i vores projekt. 1 BE06 beregninger udført af Alectia se bilag 17 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 15 af 28 Projektforslag

17 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 16 af 28 Projektforslag

18 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Bygningsdele: Ydervægge Der er for ydervæggene benyttet en U-værdi på 0,12 W/m 2 *K. Denne U-værdi er ifølge BR08 en lavenergi klasse 1 væg, hvilket er den næstbedste energiklasse for ydervægge. Dette vurderes ikke at være en umulig løsning, da en bagmur af beton på 100 mm, 300 mm isolering og en facadebeklædning giver en U-værdi på ca. 0,13 W/m 2 *K. 2 Tagkonstruktion For tagkonstruktionen er der benyttet en U-værdi på 0,09 W/m 2 *K. Ifølge Rockwool vil et fladt tag med en isoleringstykkelse på 350 mm på beton, have en U-værdi på omkring 0,10 W/m 2 *K, 3 hvilket vurderes at være realistisk for vores bygning. Vinduer Multimediehusets facader består hovedsageligt at glas. Der er i BE06 beregningen valgt vinduer med en U-værdi på 1,2 W/m 2 *K. Dette vurderes at være en normal U-værdi for vinduer, og denne kan muligvis optimeres på dele af bygningen. Hvor bygningen vender mod nord, vil det kunne betale sig, at benytte et vindue med en lavere U-værdi, da her ikke er meget sol på bygningen. Mod syd vil det være fornuftigt, at anvende et vindue med en høj g-værdi, dvs. glassets evne til at lade sollysets varme strømme gennem vinduet, men ikke ud igen. Dette vil betyde, at vinduerne mod syd ville have en højere U-værdi, men den gratis varme fra solen vil give et plus i energirammeberegningen. Mekanisk køling 4 Køleanlægget har en virkningsgrad på 7. Denne høje virkningsgrad skyldes, at der er benyttet havvandskøling, hvilket giver en højere virkningsgrad. I projektet er det påtænkt at benytte havvandskøling, hvilket er beskrevet i afsnittet om køling C3%B8lge+br10 4 Se litteraturliste 6.3 Køling Kilde: Projekteringsanvisning Generel udnyttelse af havvand til opvarmning og køling i større bygninger Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 17 af 28 Projektforslag

19 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Solceller Der er benyttet solceller til Multimediehuset. Der er benyttet et solcelle areal på m 2 i energirammeberegningen. Det giver en ydelse på 13 kwh/m 2 pr. år. Solcellerne vender mod syd og sættes med en hældning på 45, hvilket giver en virkningsgrad på 0,78. Ved at gange ydelsen på 13 kwh/m 2 pr. år med det opvarmede etageareal, får man en samlet ydelse for solcelleanlægget på kwt pr. år. Det vurderes at være realistisk for solcelleanlægget, da man ved at benytte dansksolenergi.dk s beregningsskema, får en elproduktion på kwt pr. år, for et anlæg med samme dimensioner som Multimediehusets. Denne ydelse er for et solcelleanlæg med monokrystallinske celler. Figur 5 - Konklusion: Generelt vurderes det, at der er gode muligheder for at udføre Multimediehuset som en lavenergi bygning. Alectias BE06 beregning har en energiramme på 42,2 kwh/m2 pr. år, hvilket betyder at det en klasse 1 bygning ifølge BR08. Men med de øgede krav til energiforbruget i byggeriet, vil kravene blive skærpet. Det forventes at energirammen skal under 41 kwh/m 2 pr. år, hvilket vurderes at være realistisk. Alectias beregninger er ikke langt fra de nye krav. Et forslag til forbedringer, kunne være at benytte vinduer med en lavere U-værdi. Da der skal benyttes store glasarealer i facaderne, vil et forbedret vindue give en mærkbar lavere U-værdi. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 18 af 28 Projektforslag

20 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 3 Opvarmning Til opvarmning af Multimediehuset, benyttes to forskellige løsninger afhængigt at rum og behov. 3.1 Konvektorgrave Der vælges at benytte konvektorgrave i næsten alle rum i Multimediehuset. Undtagelser er angivet i efterfølgende afsnit. Fordelen ved konvektorgravene er, at de giver en næsten usynlig opvarmningskilde og på den måde ikke virker afskærmende imod de store vinduesfacader, som går igennem hele Multimediehuset Valg af konvektorgrav Meinertz Danica A/S ProLine Konvektionsriste. Kanaldybde minimum: Kanaldybde tolerance: Ydelse [watt/m]: Stålprofil Belastning max: ProLine max. Længde: ProLine bredde: 100 mm +-10 mm watt 250 kg 6000 mm mm Konvektorgravene placeres ude langs vinduesfacaderne, som det fremgår af figuren til højre. På kontorer uden facadevinduer, placeres de, hvor det virker mest hensigtsmæssigt. Indbygning af konvektorgravene sker i etagedækket. Forsyningsrør til konvektoren bores igennem etagedækket, og føres i det nedsænkede loft på den underlæggende etage. På tegning I7 ses hvorledes konvektorgravene integreres i etagedækket. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 19 af 28 Projektforslag

21 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 3.2 Ekstra foranstaltninger Udover konvektorgravene kan det være nødvendigt at etablere konvektorer, der placeres horisontalt på vinduessprosserne ved de høje glasfacader. Her tænkes især på indgangspartiet, hvor glasfacaderne er over 6 meter høje. Der er i denne opgave ikke undersøgt videre, om det er nødvendigt at etablere facadekonvektor, ligesom der ikke er regnet på den nødvendige størrelse af konvektorgravene Facadekonvektor Meinertz Danica A/S SkyLine Facadekonvektor. Montering: Indbygningshøjde: Indbygningsdybde: Horisontal og vertikal 70mm mm 3.3 Traditionelle radiatorer I rum hvor de æstetiske krav ikke er så høje, eller hvor en kornvektorgrav ikke vil være fordelagtig, installeres der traditionelle radiatorer. Det kunne være rum som toiletter, depoter mv. Radiatorerne serieforbindes i hensigtsmæssige grupper 4 Køling Grundet de store vinduespartier, vil der hovedsageligt om sommeren være brug for køling. En energibesparende og smart løsning til dette kunne være vandkøling, da Multimediehuset netop bliver bygget lige ud til vandet i Århus Havn, kan havvandet i Århus Havn umiddelbart benyttes. Bygningens kølebehov skal have en vis størrelse, for at etablering af havvandskøling er relevant. Grundet de store vinduespartier vurderes det, at det er relevant at se nærmere på havvandskøling. Da der er store muligheder for frikøling, er et havvandskøleanlæg først og fremmest egnet for anlæg, hvor vand anvendes som sekundært kølemedie, fx. kølevand til ventilationskøleflader, fancoils og lignende, og det er netop også det, som er tænkt i dette projekt. Det er valgt at benytte anlægget til kølebafler. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 20 af 28 Projektforslag

22 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 4.1 Frikøling Der opnås frikøling, når luft- og havvandstemperaturen er lavere end kølevandstemperaturen, hvilket betyder at jo højere en kølevandstemperatur et system kan arbejde med, jo flere timer kan der anvendes gratis køling, denne metode kaldes frikøling. Hvis der anvendes en frikøleveksler, kan man opretholde produktionen af kølevand uden at kølemaskinen er i drift, dette kan benyttes en stor del af året. Dermed minimeres energiomkostningerne, da de kun skal dække udgifterne for driften af pumperne. Alt samen afhænger selvfølgelig af havvandstemperaturen, i forhold til den ønskede koldtvandstemperatur i bygningen. 4.2 Opbygning Opbygningen af et havvandskøleanlæg vurderes fra projekt til projekt, da blandt andet havvandstemperaturen og miljøforholdene spiller en stor rolle i forhold til opbygningen. Materialerne som havvandskølingsanlægget opbygges af, skal være modstandsdygtige overfor det salte havvands korrosion. Brønde kan bygges af beton eller et plastmateriale, som f. eks. PEH. Rør skal ligeledes udføres i et plastmateriale. Det er valgt at beskrive et eksempel på et havvandskøleanlæg. Det valgte eksempel består af indtag og udløb af to brønde, der er i forbindelse med havvandet som forbundne kar. 1. Fra indtagningsbrønden pumpes vandet med dykpumpe videre gennem et filter, til køling af kondensatorvekslere på koldtvandsaggregaterne og frikølingsveksleren. 2. I vekslerne varmes vandet op, typisk 5 C og ledes tilbage til udløbsbrønden. 3. Havvandet pumpes gennem parallelt anbragte pladevekslere for køleanlæg og frikøling. Figur 6: Princip for opbygning af havvandskøleanlæg. Se litteraturliste for ophav Det er muligt at benytte havvandskøleanlægget som varmepumpeanlæg. Den principielle opbygning af et varmepumpeanlæg med havvandskøling, er for havvandssiden den samme som et havvandskølingsanlæg. Anvendes det samme anlæg både som køling om sommeren og som varmepumpe om vinteren, vil det over Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 21 af 28 Projektforslag

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet Troels Kildemoes Ellehauge & Kildemoes Thyholm Huset i Skibet Kongstanken der skal også være plads til ganske almindelige parcelhus! Sydvest Sydøst Thyholm Huset

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere