Forsikringsvilkår Camping Key Europe 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår Camping Key Europe 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN?"

Transkript

1 Forsikringsvilkår Camping Key Europe Gældende fra og med 1. januar Forsikringsgiver for denne forsikring er ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige. 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? Forsikringstager er Camping Key Allians HB, som har tegnet denne forsikring for de af dens kunder, der er indehavere af et Camping Key Europe Card. Med "kortindehaver" menes i disse forsikringsvilkår indehaveren af et gyldigt Camping Key Europe Card. Med "forsikrede" menes kortindehaveren og dennes familie samt tre (3) medfølgende børn under 18 år, som ikke er forsikredes egne børn, og som ledsager kortindehaveren på rejsen og bor sammen med denne under ferieopholdet. 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN? Forsikringen gælder under forsikredes ferieophold på en campingplads i Europa*, Marokko eller Tyrkiet. Med campingplads menes også "henstillingsplads" til autocampere, lejet hytte/hus og hotel. *Med Europa menes følgende lande: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Det Forenede Kongerige omfattende Storbritannien og Nordirland, Gibraltar, Grækenland, Guernsey, Holland, Hviderusland, Island, Isle of Man, Irland, Italien, Jersey, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Makedonien, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Sark, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovenien, Slovakiet, Svalbard og Jan Mayen, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Vatikanstaten, Østrig, Åland. For at stedet kan regnes som campingplads/autocamperplads til autocampere, hytte-/boligområde eller hotel kræves, at virksomheden drives på kommercielle vilkår, og at området er godt afgrænset. Forsikringen gælder udelukkende for skader, der måtte indtræffe inden for campingpladsens område, området omkring lejet hus/hytte, området omkring autocamperpladsen eller et hotel. For skader, der indtræffer uden for campingpladsen eller området omkring autocamperpladsen for autocampere eller hotellet, gælder forsikringen kun, hvis skaden er indtruffet under en aktivet, der blev organiseret og ledet af personale fra camping- /autocamperpladsen, hus-/hytteområdet eller hotellet. Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor forsikrede tjekker ind på camping- /autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotel, og gælder derefter under hele besøget. Forsikringen ophører umiddelbart med at gælde, når forsikrede tjekker ud fra eller forlader camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet. For at få udbetalt forsikring i henhold til denne forsikring skal der kunne fremvises en erklæring fra en repræsentant for camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet i forbindelse med skadesanmeldelsen for at bevise, at skaden er indtruffet inden for området eller under en aktivitet uden for området, der var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet. Forsikringen gælder ikke besøg i områder, som det svenske udenrigsministerium ifølge dettes anbefalinger fraråder at aflægge besøg i. 3. SELVRISIKO Forsikringen gælder uden selvrisiko med undtagelse af ansvarsforsikringsdelen. For afsnit 10, Ansvarsforsikring, gælder en selvrisiko på EUR 100 pr. skadetilfælde. DEFINITIONER Rejse: En rejse, som omfatter mindst en overnatning uden for hjemmet. Campingpladsområde: Campingplads, som drives erhvervsmæssigt. Området omfatter det område, som varetages af campingpladsen. Autocamperplads: Plads til autocampere, som drives erhvervsmæssigt, og hvor kortindehaveren har betalt en afgift for at bo. Det omfatter det område, som varetages af autocamperpladsen. Lejet hus/hytte: Hus eller hytte, som kortindehaveren har lejet og betalt for at bo i, og som omfatter det område, hus-/hytteejeren vedligeholder. Området: Hermed menes området på camping- /autocamperpladsen, omkring lejet hytte/hus eller hotel. Hotelområde: Hotel, som drives erhvervsmæssigt, og hvor kortindehaveren har betalt for sit ophold. Området omfatter det område, som hotellet vedligeholder. Ulykkestilfælde: Hermed menes en personskade, som rammer forsikrede ufrivilligt gennem en pludselig og uforudset ydre hændelse, dvs. et tilfælde af udefrakommende vold mod kroppen. Den dag, hvor skaden viser sig, anses for at være tidspunktet for ulykkestilfældet. 1

2 Familiemedlemmer: Hermed menes ægtefælle, sambo, registreret partner og disses egne børn eller børnebørn under 18 år. Kortindehaverens børn skal være tilmeldt folkeregisteret som boende hos kortindehaveren eller den anden forælder. Med sambo menes en person, som forsikrede bor sammen med under ægteskabslignende vilkår, og som har samme folkeregisteradresse, som kortindehaveren. Kortindehaver: Person, som er indehaver af et gyldigt Camping Key Europe Card. Forsikrede: Kortindehaveren og personer, som omfattes af kortindehaverens forsikring. Medforsikrede: Personer, som omfattes af samme forsikring som forsikrede, og som følger med denne senere på rejsen. Hjemmehørende Med hjemmehørende menes en person, der fortsat bor på en plads i mere end 183 dage. Pårørende: Ægtefælle/sambo/registreret partner, børn, stedbørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, svigerforældre, børnebørn, svigerbørn, svogre og svigerinder. Forældre og søskende til sambo og registreret partner skal i forbindelse med disse bestemmelser sidestilles med svigerforældre, svogre og svigerinder. 4. HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN? Skade-/hændelsestype Højeste erstatningsbeløb euro ( ) Ulykkesforsikring Sygeplejeudgifter i forbindelse med ulykkestilfælde Tandplejeudgifter pga. ulykkestilfælde Lokale rejseudgifter i forbindelse med pleje og behandling Merudgifter til hjemtransport Merudgifter til hjemtransport af afdøde eller begravelse på stedet Skadet genstand pga. ulykkestilfælde Besøg hos barn på sygehus (maks. 6 måneder), maks. 1 familiemedlem Rehabilitering og tekniske hjælpemidler Uudnyttet camping-/hytte-/autocampereller hotelafgift Beløb ved ulykkestilfælde Ved dødsfald Nødvendige og rimelige udgifter 1 000/forsikrede Nødvendige og rimelige udgifter Nødvendige og rimelige udgifter 2 500/forsikrede 2.000/forsikrede, 5.000/familie 200/måned 7.500/forsikrede 2.500/forsikrede 2.500/forsikrede Ved medicinsk invaliditet Ved invaliditetsgrad % 0-64 år /forsikrede Fra 65 år /forsikrede Ved invaliditetsgrad fra 50 % 0-64 år /forsikrede Fra 65 år /forsikrede Ansvarsforsikring - subsidiær Ved person- og/eller tingsskade Retsforsikring Ved personskade /skadetilfælde 7.500/skadetilfælde 2

3 5 ULYKKESFORSIKRING 5.1 Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen gælder for ulykkestilfælde, der indtræffer under besøget på campingpladsen. Med campingplads menes også "henstillingsplads" til autocampere, lejet hytte/hus og hotel. 5.2 Hvad menes der med ulykkesskade? Hermed menes en personskade, som rammer forsikrede ufrivilligt gennem en pludselig og ydre hændelse, dvs. et tilfælde af udefrakommende vold mod kroppen. Med ulykkestilfælde sidestilles personskader, som er opstået som følge af forfrysninger, hedeslag eller solsting. Den dag, hvor skaden viser sig, anses for at være tidspunktet for ulykkestilfældet. 5.3 Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter alle skader som følge af ulykker, som kræver lægehjælp, og som indtræffer inden for campingpladsens område, området omkring lejet hus/hytte, området omkring en autocamperplads eller et hotel. Hvis en skade som følge af ulykke, som kræver lægehjælp, er indtruffet uden for campingpladsen eller området omkring autocamperpladsen for autocampere eller hotellet, gælder forsikringen kun, hvis skaden er indtruffet under en aktivet, der blev organiseret og ledet af personale fra camping-/autocamperpladsen, hus- /hytteområdet eller hotellet. Forsikringen yder erstatning til nødvendige og rimelige udgifter til følgerne af ulykkeshændelsen, hvortil der ikke ydes erstatning fra anden side i henhold til lovgivning, forordninger, konventioner, anden forsikring, garantier, redningsabonnementer eller aftaler. Beklædning og andet tilbehør, som normalt bæres på kroppen, og som lider skade ved ulykken, der fører til læge- eller tandlægebesøg, erstattes jævnfør afsnit 7, "Merudgifter til skadet ejendom". Ved ulykkeshændelser udbetales forsikring i op til tre år fra ulykkestilfældet til forsikrede, som er hjemmehørende i EU/EØS og registreret under en national sygeforsikring. Forsikrede skal i første omgang benytte sig af almindelig pleje. Efterforsikring gælder ikke for personer, der er hjemmehørende uden for EU/EØS. For forsikrede, der er hjemmehørende uden for EU/EØS, gælder forsikringen ikke for udgifter eller krav, der opstår i forsikredes hjemland. Bemærk For at få udbetalt forsikring skal der kunne fremvises en erklæring fra en repræsentant for camping- /autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet i forbindelse med skadesanmeldelsen for at bevise, at skaden er indtruffet inden for området eller under en aktivitet uden for området, der var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet. 6. UDGIFTER, SOM DÆKKES AF ULYKKESFORSIKRINGEN 6.1 Lægeudgifter Forsikringen udbetaler erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til lægehjælp, lægemidler, behandling og hjælpemidler, som ordineres af hensyn til udbedring af skaden. 6.2 Tandbehandling pga. ulykkestilfælde Forsikringen udbetaler erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til tandpleje pga. ulykkestilfældet, som skal foretages af en upartisk tandlæge med den nødvendige uddannelse. Tygge- og bidskader regnes ikke som ulykkestilfælde. For forsikrede, der er hjemmehørende inden for EU/EØS og registreret i et nationalt socialsikkerhedssystem, kan tandbehandling pga. ulykkestilfældet, hvor behandlingen ifølge tandlægen skal udskydes, godkendes, hvis behandlingen påbegyndes inden for tre år og afsluttes inden for fem år efter ulykkestilfældet. Forsikrede skal i første omgang henvende benytte sig af almindelig tandpleje. Efterforsikring gælder ikke for personer, der er hjemmehørende uden for EU/EØS Højeste erstatningsbeløb Højeste erstatningsbeløb er EUR pr. forsikrede og skadetilfælde Begrænsning Tandplejeudgifter, der beløber sig til mere end EUR 500, skal godkendes af TMP-access, før behandlingen påbegyndes. Det første tandlægebesøg skal foretages under rejsen. Alle udgifter skal kunne godtgøres med original kvittering. Hvis forsikrede ikke følger anvisningerne, kan dette medføre, at forsikringen nedsættes eller helt bortfalder Undtagelser Tandbehandling, der ikke skyldes ulykkestilfældet. 6.3 Rejser i forbindelse med syge- eller tandpleje Er det nødvendigt for forsikrede at rejse for at få syge- eller tandpleje, udbetales erstatning for nødvendige og rimelige lokale rejseudgifter, til pleje og behandling, som foreskrives af læge/tandlæge med henblik på at helbrede skaden. Ved rejse i egen bil udbetales erstatning med EUR 0,18/km. Er den pågældende en forsikret under 12 år, udbetales også erstatning til rimelige rejseudgifter for en medforsikret voksen. 6.4 Merudgifter til hjemrejse Vurderer en upartisk læge med den nødvendige uddannelse, at forsikrede skal vende tilbage til sit hjemsted en anden dato end planlagt, udbetales erstatning for enten nødvendige og rimelige merudgifter til hjemrejsen eller til det krævede ophold. Såvel nødvendigheden af hjemrejsen og transportformen eller det forlængede ophold skal 3

4 være foreskrevet af lægen. Erstatning ydes også til nødvendige og rimelige merudgifter til en medforsikret, som kan ledsage forsikrede til hjemstedet. 6.5 Uudnyttet campingafgift Forsikringen erstatter også den del af afgiften til camping-/autocamperpladsen, hyttelejen eller udgifter til kost og logi på hotel, som resterer frem til den fastsatte dato for hjemrejsen som følge af skade i henhold til afsnit 6.4 med i alt EUR pr. skadestilfælde. Der udbetales ikke erstatning til returrejse til den plads eller det sted, hvor rejsen blev afbrudt Begrænsninger Det forlængede ophold og hjemrejsen skal godkendes af TMP-access, inden rejsen påbegyndes. Hjemrejsen skal foretages med et transportmiddel, som er forhåndsgodkendt af TMP-access. Årsagen til, at rejsen er afbrudt, eller opholdet er forlænget, skal kunne godtgøres med fornøden bekræftelse fra upartisk læge med nødvendig uddannelse. Alle udgifter/udlæg skal kunne godtgøres med original kvittering. Hvis forsikrede ikke følger ovennævnte anvisninger, kan dette medføre, at forsikringen nedsættes eller helt bortfalder. 6.6 Hjemtransport af afdød I tilfælde af at forsikrede afgår ved døden efter et ulykkestilfælde uden for hjemstedet, erstatter forsikringen nødvendige og rimelige merudgifter til transport af afdøde til hjemstedet, alternativt begravelse på stedet. TMP-access betaler ligeledes udgifter til de tiltag, der måtte være nødvendige af hensyn til transportens gennemførelse. Begravelse på stedet erstattes med højst EUR pr. forsikrede. 6.7 Besøg hos barn på sygehus Hvis et barn under 18 år kommer ud for et ulykkestilfælde, der kan give anledning til erstatning i henhold til nærværende forsikringsvilkår, og skal opholde sig på sygehus uden for hjemlandet under rejsen, udbetales erstatning til nødvendige og rimelige overnatningsog rejseudgifter for et familiemedlem, når denne besøger barnet på sygehuset, med op til EUR 200 pr. måned i højst seks måneder. 6.8 Begrænsninger og undtagelser til afsnit 6 For at få udbetalt forsikring skal der kunne fremvises en erklæring fra en repræsentant for camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet i forbindelse med skadesanmeldelsen for at bevise, at skaden er indtruffet inden for området eller under en aktivitet uden for området, der var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet. Al pleje skal være ordineret af behandlende læge/tandlæge, hvor forsikrede ydes pleje og behandling. Erstatning for udgifter til telefonsamtaler til og fra andre parter end TMP-access refunderes med højst EUR 10 pr. skadesanmeldelse. Alle udgifter skal kunne godtgøres med original kvittering, lægeerklæring, recept eller tilsvarende erklæring. Den læge/tandlæge, der foretager behandlingen og udsteder erklæringen, skal være upartisk og med nødvendig uddannelse. Hvis udgifterne beregnes til at overstige EUR 500, skal de forhåndsgodkendes af TMP-access eller af en af denne udpeget repræsentant med henblik på videre instruktioner. Hvis forsikrede ikke følger anvisningerne, kan dette medføre, at forsikringen nedsættes eller helt bortfalder. Erstatning udbetales ikke til udgifter til ulykkestilfælde, som på afgørende vis er forårsaget af alkohol, andre rusmidler, sovemidler eller narkotika som opstår i hjemlandet til forsikrede med hjemsted uden for EU/EØS til planlagte operationer og behandlinger og eventuelt hermed forbundne komplikationer som er forbundet med graviditet, og som er opstået efter graviditetens 32. uge til forebyggende sundhedspleje, vaccinationer, graviditetskontroller, normal tandpleje eller tandregulering som skyldes selvmord eller selvmordsforsøg til hjemtransport eller anden transport, der er foranlediget af forsikredes angst/uro for smittefare, hvis forsikrede af lægen er frarådet at påbegynde sin rejse som vedrører indkomsttab til en ulykke, som er opstået i forbindelse med fysisk arbejde, som en del af en virksomhed eller arbejde som kan erstattes af anden forsikring, fra anden side i henhold til lovgivning, andre forordninger, konventioner eller skadeserstatning til skade, som forsikrede rammes af under deltagelse i sport, træning, annoncerede konkurrencer, idræt, eventyr, ekspeditioner eller andre tilsvarende risikofyldte aktiviteter, som ikke er at betragte som motion eller fritidsaktiviteter i normalt omfang eller intensitet. Følgende er eksempler på risikofyldte fritidsaktiviteter: motorsport (hastighedskonkurrencer) dybhavsdykning (dybere end 30 m) sportsgrene, der omfatter spark og slag klatring på bjerge, klipper, is eller gletsjere såkaldt "vilde" aktiviteter 4

5 7. MERUDGIFTER TIL SKADET EJENDOM 7.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker erstatning til beklædning og andet tilbehør, som normalt bæres på kroppen, som har lidt skade pga. et ulykkestilfælde, der kan give anledning til erstatning i henhold til nærværende forsikringsvilkår. 7.2 Højeste erstatningsbeløb Erstatning for tingsskade eller reparationsudgifter dækkes med op til EUR pr. forsikrede og skadestilfælde, dog højst EUR pr. familie pr. skadestilfælde. Penge og rejseaktiviteter erstattes med højst EUR 100 pr. person eller EUR 300. pr. familie. Mobiltelefoner, minicomputere og solbriller erstattes med i alt højst EUR 100 pr. forsikrede og skadestilfælde. 7.3 Begrænsninger For at få udbetalt forsikring skal der kunne fremvises en erklæring fra en repræsentant for camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet i forbindelse med skadesanmeldelsen for at bevise, at skaden er indtruffet inden for området eller under en aktivitet uden for området, der var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus /hytte eller hotellet. I tilfælde af skade skal forsikrede nærmere angive sit erstatningskrav. Ved tab skal forsikrede kunne bevise værdien af det ejede samt påvise, at vedkommende var ejer af det ejede. Forsikrede kan blive anmodet om at fremlægge bekræftelse, bekræftelse fra behandlende læge/tandlæge, kvittering mv. alt efter skadestilfældet. Hvis forsikrede ikke følger anvisningerne, kan dette medføre, at forsikringen nedsættes eller helt bortfalder. udgifter, som kan erstattes fra anden side i henhold til lovgivning, andre forordninger, konventioner, anden forsikring, skadeserstatning Vurderings- og erstatningsregler Erstatningsregler Alt efter omstændighederne i det enkelte tilfælde kan erstatning udbetales i form af kontant erstatning i henhold til vurderingsreglerne til en ny eller brugt genstand eller til reparationsudgifterne. TMP-access afgør erstatningens art, samt hvor eventuelt køb eller reparation skal foretages Vurderingsregler Erstatning udbetales til direkte økonomisk tab, svarende til genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringstilfældet. Dette indebærer bl.a., at ved skade på eller tab af genstande har genstandens alder, slid, nutidighed og anvendelighed betydning for erstatningen. Følgende betragtes f.eks. ikke som direkte økonomisk tab: affektionsværdi tabt arbejdsfortjeneste værdi af eget arbejde fastholdt på fotografier, film, båndoptagelser, computerprogram, modeller eller lignende eller værdi af eget arbejde præsteret efter skaden Vurderingstabel Aldersfradrag regnet fra indkøbsdatoen i % af nyprisen Fradrag udgør ikke mere end 60 %, hvis genstanden var i funktionsdygtig stand ved tidspunktet for skadestilfældet. Genstand 1 år 2 år 3 år 4 år Briller 0 % 20 % 40 % 60 % Cykler 0 % 20 % 40 % 60 % Beklædning og øvrige genstande 0 % 20 % 40 % 60 % 7.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: frimærker, mønter og sedler med samlerværdi, manuskripter, tegninger eller værdipaprer dyr motorkøretøjer, autocampere eller andre former for bugserede køretøjer, inklusiv udstyr eller tilbehør til disse både eller lignende "transportmidler til havs" (med undtagelse af surfbrætter) fly eller andre "luftbårent" tilbehør til disse. Forsikringen gælder heller ikke til dele eller udrustning til ovennævnte køretøjer og fartøjer. Erstatning udbetales heller ikke til overfladiske skader, såsom buler, ridser og lignende uden væsentlig betydning for anvendeligheden udgifter, som opstår i hjemlandet til forsikrede med hjemsted uden for EU/EØS Ure < EUR 500 Ure > EUR 500 Skind/pels til mere end EUR Guld/smykker Foto- /båndoptagelser Video/videokamera radio/kamera/ computertilbehør 0 % 20 % 40 % 60 % Vurderes til markedsværdien Vurderes til markedsværdien Vurderes til markedsværdien Erstattes med efteranskaffelsesprisen på råmateriale Er genstanden mere end seks måneder gammel udbetales erstatning på 50 %. Derefter fradrag med 10 %/år og maks. 60 %. 5

6 8. ERSTATNING I TILFÆLDE AF INVALIDITET OG DØDSFALD 8.1 Hvad omfatter forsikringen? Der udbetales erstatning ved medicinsk invaliditet og dødsfald pga. ulykkestilfælde såsom eget værelse under besøget på campingpladsen. 8.2 Erstatning ved dødsfald Ved ulykkestilfælde, som indtræffer i forsikringsperioden, og som inden for tre år fra skadestilfældet fører til dødsfald, udbetales beløb i forbindelse med dødsfald i første omgang til forsikredes ægtefælle/sambo/registrerede partner og børn, eller hvis sådanne pårørende ikke forefindes, til arvinger i henhold til loven, medmindre andet er meddelt skriftligt til TMPaccess. Erstatning udbetales med forsikringsbeløbet for dødsfald, dvs. EUR pr. forsikrede. Hvis engangsbeløbet for invaliditet allerede er udbetalt i forbindelse med samme ulykkestilfælde fra denne forsikring, nedsættes erstatning for dødsfald med invaliditetserstatningen. 8.3 Erstatning ved medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menes en tilstand, hvor der efter den akutte sygeperiode forefindes en permanent nedsættelse af kropsfunktionen, som kan fastslås uafhængigt af forsikredes erhverv og arbejdsforhold eller fritidsinteresser. Til grund for bestemmelse af invaliditetsgraden lægges skader og symptomer, der er foranlediget af ulykkestilfældet, og som kan fastslås objektivt. Som medicinsk invaliditet regnes også tab af et elle flere indre organer. Erstatning udbetales kun ved invaliditetsgrader på mere end 20 % eller derover og da med et beløb, der svarer til invaliditetsgraden. Udbetaling skal ske til forsikrede. Hvis samme ulykkestilfælde har forårsaget skade på flere kropsdele, udregnes erstatning højst efter en beregnet invaliditetsgrad på 99 %. Erstatning udbetales med et beløb, der svarer til invaliditetsgraden. Der er tale om ret til erstatning, så snart invaliditeten definitivt er fastslået, dog tidligst et år efter skadestilfældet. Erstatning beregnes ud fra det forsikringsbeløb, som var gældende på tidspunktet for skadestilfældet. Hvis invaliditetsgraden er fastslået, og til den tilhørende erstatning er højere end beløb til udbetaling ved dødsfald, udbetales beløb ved dødsfald som forskellen mellem beløb ved dødsfald og den invaliditetserstatning, der er fastslået. Ved invaliditetsgrad % Erstatning udbetales ved invaliditetsgrader på % med et beløb, der svarer til invaliditetsgraden. For forsikrede i alderen 0-64 år udgør beløbet ved en invaliditetsgrad på % højst EUR pr. forsikrede. For forsikrede fra 65 år udgør beløbet ved en invaliditetsgrad på % højst EUR pr. forsikrede. Ved invaliditetsgrad fra 50 % Erstatning udbetales ved invaliditetsgrader, som er 50 % eller derover, og da med et beløb, som svarer til invaliditetsgraden. For forsikrede i alderen 0-64 år udgør beløbet ved en invaliditetsgrad fra 50 % højst EUR pr. forsikrede. For forsikrede fra 65 år udgør beløbet ved en invaliditetsgrad på 50 % højst EUR pr. forsikrede. 8.4 Retten til engangsbeløb Forsikrede har ret til invalidesum, hvis ulykkestilfældet forårsager invaliditet inden for tre år fra ulykkestilfældet og mindst 12 måneder efter ulykkestilfældet. Så snart invaliditetsgraden er endeligt fastslået, udbetales invaliditetssummen. Endelig fastsættelse af invaliditetsgraden skal om muligt ske inden for tre år efter ulykkestilfældet, men kan udskydes så længe dette ifølge lægelig erfaring eller med hensyn til de foreliggende rehabiliteringsmuligheder er nødvendigt. Forsikrede har ret til erstatning, hvis behandlingen er helt afsluttet, og invaliditetsgraden er endeligt fastlagt allerede inden for 12 måneder efter ulykkestilfældet. Indtræffer der dødsfald som følge af skaden, foretages slutafregning gennem udbetaling af et engangsbeløb svarende til den fastlagte medicinske invaliditet, som forelå inden dødsfaldet. Afgår forsikrede ved døden inden retten til erstatning ved invaliditet er indtrådt, udbetales ingen erstatning for invaliditet. 8.5 Rehabilitering samt tekniske hjælpemidler til udbedring af skaden Hvad omfatter forsikringen? Ud over bortfaldende invaliditetssum, og i de tilfælde hvor invaliditetsgraden fastsættes til mindst 20 %, udbetales erstatning i mindst tre år til hjælpemidler, hjemmehjælp og andre foranstaltninger med henblik på at fremme invaliditetstilstanden, og som ikke i henhold til lovgivning, særskilte forordninger eller forsikring erstattes fra anden side. Hjælpemidler, hjemmehjælp og andre foranstaltninger skal være foreskrevet af en læge. For at få udbetalt erstatning skal forsikrede have hjemsted inden for EU/EØS og være registreret under en national sygeforsikring. Efterforsikring gælder ikke for personer, der er hjemmehørende uden for EU/EØS. Erstatning udbetales med højst EUR pr. skadetilfælde. 6

7 8.6 Begrænsning For at få udbetalt forsikring skal der kunne fremvises en erklæring fra en repræsentant for camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet i forbindelse med skadesanmeldelsen for at bevise, at skaden er indtruffet inden for området eller under en aktivitet uden for området, der var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus /hytte eller hotellet. Omkostningerne skal forhåndsgodkendes af TMPaccess eller en repræsentant udpeget af TMPaccess. 8.7 Undtagelser til afsnit 8 Følgende udløser ikke udbetaling af erstatning: Skader, der er opstået som følge af smitte gennem bakterier, virus eller andre smittebærere. Skader, hvor hændelsen er forårsaget af alvorlig psykisk afvigelse, påvirkning af alkohol, andre rusmidler, sovemidler eller narkotika. Udgifter, som opstår i hjemlandet til forsikrede med hjemsted uden for EU/EØS. Selvmord eller selvmordsforsøg, kriminelle handlinger eller deltagelse i slagsmål, som ikke anses for selvforsvar. Skader som følge af fysisk arbejde, der udføres som en del af en forretningsmæssig eller erhvervsmæssig aktivitet. Skader, som skyldes, at forsikrede forsætligt har udsat sig selv for en åbenlys risiko for skade. Udgifter, som kan erstattes fra anden side i henhold til lovgivning, forordninger, konventioner, forsikringer eller skadeserstatning. Skader som følge af ulykkestilfælde, som forsikrede rammes af under deltagelse i sport, træning, konkurrencer, idræt, eventyr, ekspeditioner eller andre tilsvarende risikofyldte aktiviteter, som ikke er at betragte som motion eller fritidsaktiviteter i normalt omfang eller intensitet. Følgende er eksempler på risikofyldte fritidsaktiviteter: motorsport (hastighedskonkurrencer) dybhavsdykning (dybere end 30 m) sportsgrene, der omfatter spark og slag klatring på bjerge, klipper, is eller gletsjere 9. ANSVARSFORSIKRING 9.1 Hvad omfatter forsikringen? Ansvarsforsikringen gælder subsidiært og da kun, hvis forsikrede ikke har en privat ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen gælder for forsikrede som privatperson i dennes egenskab af rejsende. Ansvarsforsikringen gælder, hvis det kræves, at forsikrede skal betale skadeserstatning for en person- eller tingsskade, som forsikrede har forårsaget under besøget på camping- /autocamperpladsen, området omkring lejet hus eller hotel. Ansvarsforsikringen gælder også formueskade, som er en direkte følge af en person- 7 og tingsskade, der udløser erstatning. Krav om agtpågivenhed Hvis forsikrede forårsagede skaden ved at udvise stor skødesløshed, kan erstatningen sættes ned. Regler om nedsættelse kan findes i afsnit 11.3, "Almindelige vilkår". 9.2 Forsikringsgivers forpligtelse Hvis forsikrede opkræves erstatning for en skade, som kan være omfattet af forsikringen: udreder TMP-access, om forsikrede er erstatningspligtig forhandler TMP-access med den, som kræver skadeserstatning fører TMP-access forsikredes sag ved en retssag og hæfter i så fald også for sagsomkostningerne betaler TMP-access den skadeserstatning, som forsikrede skal udbetale. 9.3 Højeste erstatningsbeløb Erstatning udbetales med højst EUR pr. skadestilfælde. Dette beløb gælder også, hvis flere af dem, som forsikringsaftalen gælder for, er erstatningspligtige. Dette gælder også, hvis flere skader er opstået af samme årsag og ved samme tilfælde. I de tilfælde hvor forsikredes private ansvarsforsikring har en øvre grænse (maksimal erstatning), som er på mindre end EUR , erstatter forsikringen forskellen mellem forsikredes private ansvarsforsikrings maksimale erstatningsbeløb og EUR , hvis forsikredes forsikringsselskab udbetaler maksimal erstatning til forsikrede. Forsikringen har en selvrisiko på EUR Sikkerhedsforskrifter Hvis forsikrede uden godkendelse fra TMP-access medgiver at være erstatningspligtig, godkender et erstatningsbeløb eller betaler erstatning, er dette ikke bindende for forsikringsgiver. I tilfælde af retssag skal forsikrede snarest kontakte TMP-access og følge dennes anvisninger, da afgørelsen ellers ikke er bindende for TMPaccess Anmeldelse af erstatningsansvarskader, som kan medføre krav om erstatning mod forsikringsgiver, skal anmeldes til TMP-access så hurtigt som muligt. Er der fremsat krav om erstatning mod forsikrede, skal erstatningskravet fremsættes til TMP-access umiddelbart derefter. For at få udbetalt forsikring skal der kunne fremvises en erklæring fra en repræsentant for camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet i forbindelse med skadesanmeldelsen for at bevise, at skaden er indtruffet inden for området eller under en aktivitet uden for området, der var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, området omkring lejet hus/hytte eller hotellet.

8 9.4.2 Pligt til at afgive oplysninger Forsikrede har pligt til uden forsinkelse at informere TMP-access om handlinger og andre oplysninger, som kan være af betydning for kontrol af skaden. Hvis forsikrede med henblik på bedrageri opgiver, fortier eller skjuler noget af betydning for skaden bedømmelse, gælder forsikringen ikke Redningsforanstaltninger Forsikrede skal så vidt muligt afværge skader, som vil kunne indtræffe umiddelbart, eller begrænse skader, som allerede er indtruffet. Dette indebærer bl.a., at: forsikrede har pligt til at begrænse virkningerne af hændelser, som kan medføre, at denne kan blive erstatningspligtig. forsikrede skal medvirke til, at eventuelle efterkrav mod tredjemand opretholdes. de sikkerhedsforskrifter, som TMP-access udstikker, skal efterleves Strafrenter Forsikringen betaler ikke renter, som skyldes, at forsikrede har opsat at gøre det, der påhviler denne i henhold til dette. 9.5 Undtagelser For forsikrede, der er hjemmehørende uden for EU/EØS, gælder forsikringen ikke for udgifter eller krav, der opstår i forsikredes hjemland. Ansvarsforsikringen gælder ikke for: Ren formueskade, dvs. økonomisk skade, som er forbundet med person- eller tingsskade. Skader, som forsikrede har påtaget sig ansvaret for ud over gældende erstatningsret. Skader, som forsikrede har forårsaget nære slægtninge. Skader, som forsikrede har tilføjet en anden, der omfattes af denne forsikringen. Skader, som er forbundet med forsikredes udøvelse af virksomheds- eller erhvervsmæssige aktiviteter, officielle opgaver eller indkomstgivende aktiviteter. Skader på ejendom, som forsikrede har lejet, leaset, lånt, bearbejdet, repareret eller på anden vis har beskæftiget sig mere med end blot tilfældigt. Skader, som forsikrede kan holdes ansvarlig for som ejer af fast ejendom eller lejlighed eller som indehaver af lejeret til grund. Skader, som forsikrede kan holdes ansvarlig for som ejer, bruger eller fører af: a) motordrevet køretøj, hvor skaden er opstået som følge af kørsel med køretøjet. Bemærk: Undtagelsen gælder ikke for eldrevne kørestole b) damp-, motor- eller sejlbåde, vandscootere, luftpudebåde eller hydrokoptere c) luftfartøjer, luftballoner, paraglidere, windglidere, hangglidere eller lignende fartøjer. Skader, som er opstået i forbindelse med, at forsikrede har udført forsætlige handlinger, som i henhold til gældende lov er strafbare. Skader, som forsikrede forårsager i forbindelse med udøvelse af erhverv eller tjeneste eller erhvervsaktivitet. Atomskader, som forsikrede kan gøres ansvarlig for i henhold til den svenske atomansvarslov eller tilsvarende udenlandsk lovgivning. Skader, hvis opståen eller størrelse er direkte eller indirekte forårsaget af eller har forbindelse med krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, oprør eller optøjer. Udgifter, som kan erstattes fra anden side i henhold til lovgivning, andre forordninger, konventioner, anden forsikring, skadeserstatning. Udgifter, som er skyldes, at et fartøj eller fly som følge af forsikredes skade er nødt til at ændre sin fartplan. 10. RETSFORSIKRING 10.1 Forsikringen gælder for:retsforsikringen gælder for forsikrede som privatperson ved tvister, som indtræffer i forsikringsperioden. Forsikringen gælder for tvister, som kan prøves af byret eller tilsvarende domstol/nævn, eller som efter prøvning ved en sådan domstol kan prøves af landsret eller højesteret eller tilsvarende domstol(e) i det land, hvor sagsøgte har hjemsted Højeste erstatningsbeløb Højeste erstatningsbeløb er for hver enkelt skade/tvist: EUR pr. skadetilfælde. I tilfælde af flere tvister skal disse regnes som en tvist, hvis: forsikrede og den anden forsikrede står på samme side flere tvister vedrører samme sag påstandene i alt væsentligt støtter sig på samme hændelser eller samme omstændigheder Undtagne tvister For forsikrede, der er hjemmehørende uden for EU/EØS, gælder forsikringen ikke for udgifter eller krav, der opstår i forsikredes hjemland. Forsikringen gælder ikke for tvister: som er forbundet med udøvelse af erhverv eller tjenester eller anden erhvervsmæssig virksomhed som vedrører familierettens område som gælder økonomiske tiltag, som for en privatperson er af usædvanlig art eller omfang som vedrører kautionsforpligtelser 8

9 som vedrører krav eller fordringer, som er overdraget til forsikrede som gælder forsikrede i egenskab af ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, autocamper eller andet anhængerkøretøj, luftfartøj, dampskib, motorbåd, sejlbåd eller vandscooter som gælder skadeserstatning eller andet ansvar som følge af en handling, der er udført af forsikrede, og som har foranlediget mistanke om eller tiltale for brud, som giver anledning til strafbarhed hvis forsikrede ikke viser, at vedkommende en berettiget interesse i at få sin sag prøvet Udgifter som dækkes af retsforsikringen Der udbetales erstatning til nødvendige og rimelige udgifter til repræsentation og rettergang som følge af tvisten, og som forsikrede ikke kan få betalt af almindelige midler eller af modparten. Forsikrede kan få erstatning til nedennævnte udgifter, hvis de er nødvendige, rimelige og motiveret i forhold til tvistens beskaffenhed. Udgifter til honorar og udgifter forbundet med repræsentationen. Honorar udbetales til rimeligt tidsforbrug. Udgifter til udredning forud for rettergang, forudsat udredningen er bestilt af forsikredes repræsentant. Udgifter til rettergang, som det er blevet pålagt at betale til modparten eller staten efter prøvelse af tvisten ved domstol eller voldgift. Udgifter til rettergang, som forsikrede ved forlig under rettergangen har påtaget sig at betale til modparten, under forudsætning af, at det er åbenbart, at domstolen skulle have pålagt forsikrede at betale udgifterne til rettergang med et højere beløb, hvis tvisten var blevet prøvet. Udgifter til bevisførelse i retten og voldgiftsretten. Ekspeditionsudgifter til domstol Begrænsning For at forsikringen er gyldig, skal forsikrede repræsenteres i tvisten. Repræsentanten skal være kvalificeret i forhold til forsikredes bopæl, det sted, hvor tvisten er sat til at skulle prøves, samt tvistens beskaffenhed og omfang. For tvister, der anlægges i udlandet, skal repræsentanten være forhåndsgodkendt af TMP-access. Hvis der er udbetalt forsikring i henhold til ovennævnte, overtager forsikringsgiver forsikredes ret til at kræve erstatning af modparten, staten eller anden part. Forsikrede skal medvirke til, at eventuelle efterkrav opretholdes. Hvis domstolen har prøvet honoraret til repræsentanten i sagen, betaler vi højst idømte honorar. For at erstatning kan blive udbetalt, skal der kunne fremvises en kvittering fra en repræsentant for camping-/autocamperpladsen, hus-/hytteområdet eller hotellet i forbindelse med en skadesanmeldelse for at kunne godtgøre, at skaden er opstået inden for området eller under aktiviteter inden for området, som var organiseret og ledet af en repræsentant fra camping-/autocamperpladsen, hus-/hytteområdet eller hotellet Undtagelser Der udbetales ikke erstatning for udgifter i forbindelse med straffesager og heller ikke udgifter til tvister, som kun kan prøves af en administrativ domstol. Er forsikrede tilkendt erstatning i form af skadeserstatning, som også skal dække advokatudgifter, udbetaler forsikringen ikke erstatning til disse udgifter. Der udbetales ikke erstatning for udgifter, som kan erstattes fra anden side i henhold til lovgivning, andre forordninger, konventioner, forsikringer skadeserstatninger. Erstatning udbetales heller ikke for eget arbejde, tabt arbejdsfortjeneste, rejser og ophold eller andre udgifter for forsikrede eller andre forsikrede iværksættelse af dom, beslutning eller aftale merudgifter, som opstår, hvis forsikrede benytter flere repræsentanter eller skifter repræsentant udgifter til voldgiftsmand. 11. ALMINDELIGE VILKÅR 11.1 Redningspligt Når der indtræffer et forsikringstilfælde, eller det frygtes, at det er nært forestående, skal forsikrede så vidt muligt søge at hindre eller mindske skaden og, hvis nogen anden er erstatningspligtig, bevare den ret, forsikringsgiver har mod denne. Hvis forsikrede forsætligt har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til første afsnit, kan erstatningen nedsættes, for så vidt angår forsikrede, efter hvad der måtte være rimeligt med hensyn til forsikredes forhold og omstændigheder i øvrigt. Det samme gælder, hvis forsikrede har tilsidesat sine forpligtelser vel vidende, at det indebar en betydelig risiko for, at skaden ville indtræffe eller andet ved grov uagtsomhed Udbetaling af erstatning Der vil blive udbetalt erstatning en måned efter, at forsikrede har anmeldt hændelsen og udleveret de oplysninger, vi har brug for at kunne behandle sagen. Har forsikrede ret til et bestemt beløb, skal dette udbetales snarest. Beløbet afregnes i den endelige erstatning. For ejendom, der er repareret eller renoveret, udbetales erstatning, når forsikrede har godtgjort, at ejendommen er repareret eller renoveret Reduktion af erstatning ved skade Forårsagelse af forsikringstilfælde Hvis forsikrede forsætligt har forårsaget et forsikringstilfælde, udbetales ikke erstatning fra forsikringen, for så vidt angår forsikrede. Det samme gælder i den udstrækning, forsikrede forsætligt har forværret følgerne af et 9

10 forsikringstilfælde. Hvis forsikrede gennem grov uagtsomhed har fremprovokeret et forsikringstilfælde eller forværret følgerne, kan erstatningen nedsættes, for så vidt angår forsikrede efter, hvad der måtte være rimeligt med hensyn til forsikredes forhold og omstændighederne i øvrigt. Det samme gælder, hvis forsikrede i øvrige må antages at have handlet eller undladt at handle vel vidende, at dette ville indebære en betydelig risiko for, at skaden ville indtræffe Sikkerhedsforskrifter Hvis forsikrede ved forsikringstilfældet har undladt at følge en sikkerhedsforskrift, som fremgår af forsikringsvilkårene, eller af en forordning, som vilkårene henviser til, kan erstatningen fra forsikringen nedsættes, for så vidt angår forsikrede, efter hvad der er rimeligt med hensyn, hvordan forholdet hænger sammen med den indtrufne skade, hensigten eller den ubetænksomhed, som er forekommet, og omstændighederne i øvrigt. Med sikkerhedsforskrift menes en forskrift om visse nærmere angivne handlinger eller anordninger, som er egnede til at forebygge eller begrænse skader, og om visse nærmere bestemte kvalifikationer hos forsikrede eller dennes ansatte eller andre medhjælpere Når der ikke kan foretages reduktion Erstatningen kan ikke nedsættes i henhold til denne paragraf som følge af: 1. nedsat uagtsomhed 2. handlinger foretaget af en, der var alvorligt mentalt forstyrret, eller som var under tolv år, 3. handlinger, som havde til hensigt at forebygge skader på personer eller ting i nødværge, således at handlingen var forsvarlig. Ved ansvarsforsikring tillempes bestemmelserne ikke om reduktion for skader, som forårsages eller forværres ved grov skødesløshed eller ved brud på reglerne om sikkerhedsforskrifter og redningspligt i forhold til skadelidte. Hvis forsikrede ikke i henhold til nogen forordning er forpligtet til at have en ansvarsforsikring, som dækker skaden, skal forsikringen kun udbetale erstatning i den udstrækning denne ikke kan foretages af forsikrede Regler for øvrige særlige tilfælde Flyulykker Ved ulykkestilfælde under flyvning udbetales kun erstatning, hvis forsikrede var passager på et luftfartøj med nationalitetsbetegnelse. Som passagerer regnes udelukkende ombordværende, som ikke har eller udfører opgaver i forbindelse med flyvningen Krigsskader Forsikringen dækker ikke skader, som er forbundet med krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution eller oprør. Forsikringen dækker dog, hvis forsikrede var på besøg i det pågældende område ved udbruddet, og skaden indtraf inden for 14 dage, efter urolighederne brød ud. Forsikrede må ikke deltage i krigshændelserne eller fungere som indberetter eller lignende Skade på eller tab af ejendom som følge af krigsskader Erstatning af skade på eller tab af ejendom udbetales med højst halvdelen af det gældende maksimale beløb. Samme begrænsning gælder, hvis forsikredes ejendom bliver konfiskeret, efterlades eller går tabt ved evakuering eller internering Atomskader Der udbetales ikke erstatning for skade, hvis skaden er en direkte eller indirekte følge af atomkerneprocesser (atomkernereaktion, f.eks. kernespaltning, kernesammensmeltning eller radioaktivt nedfald) Hvis der er uenighed om vurdering af genstanden Hvis vi ikke kan enes om værdien af gestanden, skal denne vurderes af en vurderingsmand, der er autoriseret og udnævnt af det svenske handelskammer. Vurderingen skal foretages ifølge disse vilkår. Forsikredes udgifter til vurderingen beløber sig til EUR 50 samt 10 % af det overskydende beløb, dog højst halvdelen af honoraret til vurderingsmanden. Kommer vurderingsmanden frem til et højere beløb end det, som TMP-access tilbød, betales alle vurderingsudgifter Forældelsesfrist Den, der ønsker forsikringserstatning eller anden forsikringsdækning, skal gøre krav gældende inden for 10 år fra det tidspunkt, hvor forholdet, som ifølge forsikringsaftalen berettigede til en sådan dækning, indtrådte. Hvis kravet ikke gøres gældende inden for denne tidsfrist, fortabes retten til forsikringsdækning. Hvis den, der ønsker forsikringsdækning, har fremsat kravet over for forsikringsselskabet inden for den tidsfrist, som angives i første afsnit, er fristen til at gøre krav gældende altid mindst seks måneder fra det tidspunkt, hvor TMP-access har erklæret, at det har taget endelig stilling til kravet Force majeure Forsikringen gælder ikke tab, som kan opstå, hvis skadesudredningen, reparation eller udbetaling af forsikringen forsinkes pga. krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution eller oprør eller som følge af naturkatastrofer, myndighedsforanstaltninger, strejke, lockout, blokade eller lignende. 10

11 11.13 Fælles undtagelser Der udbetales ikke erstatning for udgifter, som kan erstattes af anden forsikring, fra anden side i henhold til lovgivning, andre forordninger, konventioner, forsikringer skadeserstatninger. Forsikringen gælder ikke ved skader, der opstår som følge af ulovlige handlinger, som begås af forsikrede, personer, der er begunstiget af forsikringen, eller lovlige arvinger. Forsikringsdækning, pligten til at betale skadeserstatning, eller at der skal erlægges en ydelse eller en tjeneste skal kun bevilges i det omfang og så længe, det ikke er i strid med økonomiske, handelsmæssige eller finansielle sanktioner eller embargoer, som er besluttet af EU eller Sverige, og som er direkte gældende for aftalens parter. Dette gælder også for økonomiske, handelsmæssige eller finansielle sanktioner eller embargoer, som er besluttet af USA i forhold til den islamiske republik Iran, Nordkorea eller Syrien, i det omfang de ikke er i strid med europæiske eller svenske lovbestemmelser Dobbeltforsikring Hvis samme interesse er forsikret mod samme risiko hos flere forsikringsselskaber, er hvert enkelt forsikringsselskab ansvarlig over for forsikrede, som om forsikringen kun var tegnet hos det selskab. Forsikrede har dog ikke ret til sammenlagt højere erstatning fra selskaberne end det, der svarer til skaden. Overstiger summen af ansvarsbeløbene skadens værdi, fordeles ansvaret mellem forsikringsselskaberne efter forholdet mellem ansvarsbeløbene Ret til regres Forsikringsselskabet indtræder i forsikredes ret til skadeserstatning pga. skaden i det omfang, denne er omfattet af forsikringen og har fået udbetalt erstatning af selskabet Lovvalg og værneting Svensk lov gælder for nærværende forsikringsaftale. Tvister angående nærværende forsikringsaftale eller nærværende forsikringsvilkår skal afgøres ved en svensk domstol. Dette gælder også, hvis tvisten vedrører skader, der er indtruffet i udlandet Øvrig lovgivning Forsikringen hører under svensk lov og jurisdiktion. Ud over forsikringsvilkårene gælder også bestemmelserne i den svenske forsikringsaftalelov (SFS 2005:104 - FAL) Fremgangsmåde i tilfælde af skader En skade, der er opstået under besøg på campingpladsen, skal anmeldes til campingpladsens reception så hurtigt som muligt. Der kan ligeledes foretages en skadesanmeldelse der. Skadesanmeldelsen sendes til: TMP-access Skadeavdelning, TMP-access AB Sveavägen 159 SE Stockholm, Sverige Tlf.: +46 (0) Alle anmeldelser af skader skal udspecificeres, og de dokumenter, der er nødvendige for at afgøre skadesanmeldelsen (f.eks. købskvittering eller lægeerklæring), skal vedlægges skadesanmeldelsen. Efterfølgende skal der også afgives en udtømmende redegørelse for de omstændigheder, hvorunder skaden opstod. Hvis der forefindes en anden forsikring, som dækker samme skade, skal oplysninger derom medtages i skadesanmeldelsen. Alle beskadigede genstande skal opbevares med henblik på senere undersøgelse. Hvis nærværende regler og andre instrukser, som gives i forbindelse med forsikringsselskabets behandling af spørgsmålet om skadeserstatning, ikke følges, kan erstatningen for skade blive sat ned i henhold til de regler, der gælder for branchen. Ved akut skadestilfælde I tilfælde af uheld, eller hvis der i øvrigt er behov for umiddelbar hjælp, kontaktes Euro-Center Prague Assistance Tvister vedrørende skadens værdi For anmeldelser vedrørende personlig ejendom gælder i første omgang de vurderingsregler, som er beskrevet i vilkårene. I tilfælde af at der ikke er enighed om værdien, skal der bedes om bekræftelse fra en vurderingsmand. Vurderingsmanden skal være autoriseret af det svenske handelskammer eller et tilsvarende europæisk organ. Udgifterne til forsikrede for en sådan vurdering beløber sig til EUR 50 samt 10 % af den overskydende beløb, dog højst halvdelen af vurderingsmandens honorar. Kommer vurderingsmanden frem til et højere beløb ind det, der blev fastlagt af TMP-access, betaler forsikringen alle vurderingsudgifter Efterkrav I det omfang, der udbetales erstatning, overtager forsikringsselskabet retten til at opkræve udbetalt erstatning af den, som er ansvarlig for skaden Rådgivning og fornyet vurdering uden for TMP-access Vurderingsmand Hvis forsikrede ikke er enig i vurderingen af den beskadigede genstand, kan en af parterne kræve, at den skal vurderes af en vurderingsmand, der er udpeget af det svenske handelskammer. 11

12 FORNYET VURDERING Hvis forsikrede ikke er tilfreds med erstatningen, skal denne først begære fornyet vurdering af den person, som behandlede skadesanmeldelsen. Der kan være opstået misforståelser, eller der kan være fremkommet nye omstændigheder. Hvis forsikrede fortsat er utilfreds, skal forsikringsselskabets sagsbehandler vurdere sagen igen. Det svenske forbrugerklagenævn, Allmänna Reklamationsnämnden Det svenske forbrugerklagenævn eller de almindelige domstole. Vores kundeservice er gerne behjælpelig med kontaktoplysninger til ovenstående. Ring til +45 (0) eller gå ind på Besøgsadresse: Löfströms Allé 6 A, Sundbyberg, Sverige, tlf.: +45 (0) , Fax +46 (0) , Virksomhedsnr.: , Styrelsens kontor: Sundbyberg, Sverige. Det svenske nævn for personforsikring, Personförsäkringsnämnden Afgiver udtalelser på begæring af forsikringstagere i sin egenskab af forbrugerrådgiver i tvister mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber i forbindelse med syge-, ulykkkes- og livsforsikringer. Adresse: Postboks (Karlavägen 108) Stockholm, Sverige, tlf.: +45 (0) Det svenske nævn for personlig ansvarsforsikring, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd Prøver skadespørgsmål vedrørende erstatning pga. personskader inden for ansvarsforsikring og andre forsikringer, som ikke er trafikforsikringer. Adresse: Postboks (Karlavägen 108) Stockholm, Sverige, tlf.: +46 (0) Det svenske forbrugerklagenævn, Allmänna Reklamationsnämnden Nævnet prøver klager fra privatpersoner, også vedrørende forsikringsspørgsmål. 12

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder rejser betalt fra den 1. april 2007 til og med den 31. marts 2008. 1. FORSIKRINGENS GENERELLE OMFANG OG

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011.

Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011. Vilkår SRGEU 4756: 1 (DK) Rejseforsikring Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011. 1. Definitioner Med rejsens pris menes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere