Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer"

Transkript

1 By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003

2

3 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

4

5 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst Jan de Place Hansen Morten Hjorslev Hansen Rob Marsh By og Byg Anvisning 207 Statens Byggeforskningsinstitut 2003

6 Titel Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Serietitel By og Byg Anvisning 207 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2003 Forfattere Carsten Pedersen, Ernst Jan de Place Hansen, Morten Hjorslev Hansen, Rob Marsh Sprog Dansk Sidetal 154 Litteraturhenvisninger Side Emneord Alternativ isolering, isoleringsmaterialer, bygningskonstruktioner, byggeteknik, papir, træfibre, hør, hamp, perlit, halm ISBN ISSN Pris Tegninger Fotos Tryk Udgiver Kr. 325,00 inkl. 25 pct. moms Klavs Feilberg Hansen, Rob Marsh Jørgen True Nørhaven Book By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut, P.O. Box 119, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: By og Byg Anvisning 207: Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer (2003).

7 Indhold Forord...6 Indledning...7 Del 1 Isoleringsmaterialer...13 Introduktion...15 Byggetekniske egenskaber...16 Tilsætningsstoffer...24 Papirisolering...27 Træfiberisolering...30 Hørisolering...33 Hampeisolering...36 Ekspanderet perlit...39 Halm...42 Del 2 Funktionskrav...47 Introduktion...49 Brand...50 Varme...59 Fugt...63 Lyd...67 Miljøvurdering...73 Arbejdsmiljø...79 Del 3 Konstruktiv anvendelse...83 Introduktion...85 Ydervægge...87 Tage Dæk Indervægge Etageadskillelser Forudsætninger for de anviste løsninger Litteraturliste Ordliste

8 Forord I Danmark har der gennem de seneste år været en stigende interesse for alternativer til etablerede isoleringsmaterialer, f.eks. papir, hør og ekspanderet perlit. Disse produkter kaldes under ét alternative isoleringsmaterialer. For at imødekomme behovet for information og for at vejlede i anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer, således at bygningsreglementernes krav er opfyldt, har By og Byg udarbejdet denne anvisning. Anvisningen indeholder viden om materialernes egenskaber og de funktionskrav, der har betydning for deres anvendelse, således at læseren sættes i stand til at bedømme andre konstruktionsudformninger end de viste. Kapitlet om brand er udarbejdet i samarbejde med Dansk Brandog sikringsteknisk Institut ved civilingeniør Ejnar Danø og civilingeniør Hanne Høeg Jensen. Kapitlet om lyd er udarbejdet i samarbejde med DELTA ved akademiingeniør Henrik Olesen, civilingeniør Dan Hoffmeyer og civilingeniør Dan Brøsted Pedersen. Disse institutter samt Arbejdsmiljøinstituttet ved cand. scient Thomas Schneider har deltaget i den afsluttende kvalitetssikring af anvisningens manuskript. Foruden anvisningens forfattere har en lang række By og Byg medarbejdere medvirket ved udarbejdelsen. By og Byg vil gerne rette en tak til de fagfolk, der er fremkommet med kommentarer og forslag til ændringer, samt til medlemmerne af det faglige udvalg under Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder, for mange nyttige kommentarer og diskussioner under manuskriptets tilblivelse. Den præsenterede viden er i vid udstrækning tilvejebragt gennem en række udviklings- og demonstrationsprojekter gennemført under Energistyrelsens udviklingsprogram, hvorfra der også er ydet finansiel støtte til anvisningens udarbejdelse. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet September 2003 Jørgen Nielsen, Forskningschef 6

9 Indledning I takt med skærpede krav til bygningers varmeisolering er isoleringsmaterialernes betydning vokset gennem de seneste årtier. Siden oliekriserne i 1970 erne har vi i Danmark således halveret behovet for energi til opvarmning. En udvikling, der forventes at fortsætte også i de kommende år, bl.a. begrundet i et ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser og begrænse forbruget af ressourcer til opvarmning. Den foreliggende By og Byg anvisning beskriver anvendelse af alternativer til mineraluldsprodukter ved isolering af bygninger. Udarbejdelsen af anvisningen er finansieret med midler fra Energistyrelsens udviklingsprogram Miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder, der blev igangsat i På daværende tidspunkt var mineraluldsisolering af verdenssundhedsorganisationen WHO risikoklassificeret i den såkaldte gruppe 2B muligvis kræftfremkaldende hos mennesker, og som det formuleres i en del af udviklingsprogrammets afgrænsning: med direkte irritation på hud og i øjne og slimhinder. Hvilke isoleringsmaterialer omhandler anvisningen Udvalget af isoleringsmaterialer, der behandles i denne anvisning, og som kort benævnes alternative isoleringsmaterialer, består af: papirisolering træfiberisolering hørisolering hampeisolering ekspanderet perlit halm. Kriteriet for udvælgelse af materialer til behandling i anvisningen har været, at de kan anvendes som egentlige isoleringsmaterialer, at anvendelse ikke er velbeskrevet andetsteds, samt at de forhandles i et vist omfang på det danske marked eller forventes markedsført i umiddelbar fremtid. Udvælgelsen er ikke sket ud fra en miljø- og arbejdsmiljøvurdering af materialerne, idet der på nuværende tidspunkt (sommer 2003) ikke findes alment accepterede kriterier til en præcis fastlæggelse og samlet vurdering af disse forhold. 7

10 Kriteriet om, at anvisningen kun omhandler egentlige isoleringsmaterialer, har betydet, at anvendelse af træbeton- og træfiberplader, pore- og letklinkerbeton, muslingeskaller samt Cemskum ikke behandles. Celleplast og letklinker er velbeskrevet andre steder, fx i SBI-anvisning 189: Småhuse, og anvises derfor kun anvendt i de tilfælde, hvor de ovenstående materialer ikke kan finde anvendelse. Kokos og bomuld forhandles ikke, og ekspanderet vermiculit, kork, savsmuld og fåreuld har alle et meget lille volumen på det danske marked. Anvisningens målgruppe Anvisningen er rettet mod projekterende og udførende i byggebranchen, til bygningsmyndigheder samt til producenter af alternative isoleringsmaterialer. Anvisningens udformning og indhold Anvisningens indhold er baseret på den på nuværende tidspunkt tilgængelige viden, dels i form af videnskabelige undersøgelser, dels i form af erfaringer med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Det skal bemærkes, at erfaringerne med anvendelse af de behandlede isoleringsmaterialer i dansk byggeri er begrænsede. Anvisningen falder i tre hoveddele: Del 1 præsenterer de alternative isoleringsmaterialers egenskaber og deres tilsætningsstoffer, del 2 omhandler generelle funktionskrav, og del 3 viser eksempler på materialernes anvendelse i bygningskonstruktioner. Der er lagt vægt på, at de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, hvorfor enkelte gentagelser kan forekomme. Del 1. Isoleringsmaterialer De seks behandlede isoleringsmaterialers sammensætning og vigtigste byggetekniske egenskaber beskrives. Følgende egenskaber behandles på materialeniveau: varmeledningsevne densitet og sætning fugtmæssige egenskaber brandtekniske egenskaber lydisolation. Desuden beskrives materialernes fremstilling og anvendelsesmuligheder samt indhold og type af tilsætningsstoffer. 8

11 Der tages udgangspunkt i produkter på det danske marked, dog således, at specifikke produktnavne ikke optræder. Del 2. Funktionskrav Her præsenteres de funktionskrav, der har særlig betydning ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Kravene er udgangspunkt for eksemplerne i del 3 og kan også anvendes ved udvikling af andre løsninger. Med udgangspunkt i bygningsreglementerne præsenteres funktionskrav på følgende områder: brandmæssige forhold varmeisolering fugtforhold lydisolation. Del 2 indeholder desuden kapitlerne: miljøvurdering arbejdsmiljø. I kapitlet om miljøvurdering behandles de væsentligste indikatorer af betydning for de alternative isoleringsmaterialers miljøbelastning. Miljøindikatorernes betydning perspektiveres i forhold til bygningers miljøbelastning i deres samlede levetid. I kapitlet om arbejdsmiljø præsenteres de forhold, der bør iagttages, for at isoleringsarbejdet kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt, samt baggrunden for disse forhold. Del 3. Konstruktiv anvendelse Anvisningens del 3 indeholder vejledninger om og eksempler på, hvordan typiske bygningsdele kan udformes med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, således at kravene i bygningsreglementerne er opfyldt. Følgende bygningsdele behandles: ydervægge tage terrændæk og krybekælderdæk indervægge etageadskillelser. De i del 3 viste løsninger er eksempler, og andre løsninger, der opfylder bygningsreglementernes krav, vil naturligvis også kunne anvendes. 9

12 Historisk tilbageblik De fleste af de alternative isoleringsmaterialer, der findes i dag, er ikke nye, men interessen for at anvende disse materialer har været stigende gennem de seneste år. Specielt siden 1997 er der fremkommet megen ny viden om alternative isoleringsmaterialer i forbindelse med udviklingsprogrammet Miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder under Energistyrelsen. Går man tilbage til 1930 erne vil man opdage, at udvalget af isoleringsmaterialer var enormt, om end materialerne langt fra alle vil blive opfattet som isoleringsmaterialer i dag. (Spiegel, 1935) nævner således over 70 forskellige produkter fra hule teglsten og lavabeton over ekspanderet korksmuld til mos- eller tangmåtter og plader af sukkerrørsfibre. Det store udvalg af isoleringsmaterialer var et resultat af, at stål og beton på det tidspunkt for alvor begyndte at blive anvendt i byggeriet i Danmark. Anvendelsen af stål og beton førte til forholdsvis tynde ydervægskonstruktioner, sammenholdt med massive murstensvægge på halvanden stens tykkelse, som var referencen med hensyn til isoleringsevnen på daværende tidspunkt (Dahl & Wedebrunn, 2000). Mange af datidens isoleringsmaterialer var organiske med deraf følgende risiko for nedbrydning på grund af råd og insektangreb. Andre af materialerne er siden blevet forbudt af brandmæssige årsager. Først efter 2. verdenskrig blev mineraluldsprodukter udbredt, og efterhånden blev de mange organisk baserede materialer delvist udkonkurrerede. At andre isoleringsmaterialer end mineraluldsprodukter så småt er på vej ind på markedet i dag, skyldes en voksende bevidsthed omkring miljø og arbejdsmiljø, problemer med bortskaffelse af konventionel isolering samt et voksende udbud af anvendelige affalds- og biprodukter. På det tyske marked findes således over 30 forskellige produkter i gruppen af alternative isoleringsmaterialer baseret på cellulose (papirisolering), fåreuld, kork, træfibre, hør m.fl. (Lund Nielsen & Pedersen, 1999). Anvendelse af alternativ isolering i moderne byggeri Blandt andet gennem Energistyrelsens program for miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder har alternative isoleringsmaterialer gennem de seneste år fundet anvendelse, ikke blot blandt selvbyggere og i særligt økologisk byggeri, men også i mere traditionelt byggeri, fx i en række demonstrationsbyggerier. To af de største og mest markante af disse byggerier er Borup Seniorby og Munksøgård. I Borup Seniorby er en række forskellige 10

13 alternative isoleringsmaterialer anvendt i såvel facader som loft ved opførelsen af 24 moderne seniorboliger fordelt på 3 længehuse. Papirisolering, ekspanderet perlit og træfiberisolering er anvendt i form af løsfyld, og hør er anvendt i måtteform. Figur 1. Borup Seniorby. Her er en række forskellige alternative isoleringsmaterialer anvendt i såvel facader som loft ved opførelsen af 24 seniorboliger. Foto: Jan Carl Westphall. 11

14

15 Del 1 Isoleringsmaterialer

16

17 Introduktion Hensigten med denne del af anvisningen er at give en samlet beskrivelse af de byggetekniske egenskaber og deres betydning for anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer. De vigtigste byggetekniske egenskaber præsenteres i tabelform for at lette sammenligningen af materialerne. Typiske egenskaber for mineraluld, celleplast og letklinker er anført i tabellerne som sammenligningsgrundlag. Desuden beskrives de anvendte tilsætningsstoffer til forbedring af egenskaberne i forhold til fx brandpåvirkning og tilsætningsstoffernes betydning for miljøvurderingen af isoleringsmaterialerne. Dette sker i kapitlerne Byggetekniske egenskaber og Tilsætningsstoffer. For hvert enkelt af isoleringsmaterialerne gives desuden en kort beskrivelse med fokus på deres fremstilling og anvendelsesmuligheder. Materialespecifikke oplysninger er så vidt muligt placeret under de enkelte isoleringsmaterialer, mens oplysninger af mere generel art findes i de førnævnte kapitler. Del 1 kan bl.a. benyttes som grundlag for en beslutning om, hvilke af de pågældende isoleringsmaterialer der ønskes benyttet til en konkret byggeopgave. Følgende byggetekniske egenskaber indgår: varmeledningsevne densitet og sætning fugtmæssige egenskaber brandtekniske egenskaber lydisolation. 15

18 Byggetekniske egenskaber Varmeledningsevne Varmeledningsevnen af et isoleringsmateriale er et udtryk for hvor godt det isolerer. Jo lavere varmeledningsevnen er, desto bedre isolerer materialet, og jo bedre materialet isolerer, desto mindre bliver bygningens varmetab. Siden 1. marts 2003 har der været krav til producenter om at angive en deklareret værdi for varmeledningsevnen af isoleringsmaterialer, som beskrevet i DS 418, 6. udgave (Dansk Standard, 2002). Værdierne i tabel 1 gælder for specifikke produkter på det danske marked. For nærmere oplysninger henvises til relevante produktdatablade. For halmballer vil deklarerede værdier ikke kunne forventes som følge af de betingelser, hvorunder produktionen foregår. Her må i stedet søges dispensation fra kravet om en deklareret værdi i hvert enkelt tilfælde. Fugtindholdet i isoleringsmaterialet kan påvirke varmeledningsevnen i negativ retning. Fugtafhængigheden er dog ganske lille, svarende til en stigning på 0,005 W/m K, så længe det gennemsnitlige fugtindhold i materialet er mindre end fugtindholdet ved 75 % RF (Rudbeck & Rode, 2001; Nicolajsen, 2001; Hjorslev Hansen & Skibstrup Eriksen, 2000; Kristiansen & Rode, 1999; Salonvaara & Kokko, 1992). Et lavt fugtniveau er samtidig en fordel for holdbarheden af konstruktionen, idet fx nedbrydning af træværk pga. råd mindskes, jf. afsnittet Fugtmæssige egenskaber på side

19 Isoleringsmateriale fremstillet af Form Varmeledningsevne, deklareret værdi (λ deklareret ) 1), W/m K Densitet 2), kg/m 3 Sætning, løst udblæst på loft, % Tabel 1. Isoleringsmaterialers varmeledningsevne, densitet og sætning. Papir Træfibre Hør Hamp Eksp. perlit Halm Løsfyld Løsfyld Måtte / rulle Måtte Løsfyld Balle 0,040 Forventes ultimo ,040 Forventes , ) ) 10 5) EPS Letklinker Glasuld Stenuld Plade Løsfyld Måtte / rulle Løsfyld Måtte / rulle Løsfyld 0,034-0,041 0,075-0,085 0,034-0,040 0,044 0,034-0,039 0, ) Gælder for specifikke produkter. For papirisolering forventes værdier for ikke deklarerede produkter senere i For halm kan ikke forventes deklarerede værdier, jf. side 16. 2) Densitet i praktisk brug, for løsfyld producentens anbefalede værdier. 3) Sætning ved densitet 45 kg/m 3, fugtindhold 10 vægtpct. (Valdbjørn Rasmussen, 2002b). 4) Sætning ved densitet kg/m 3, fugtindhold vægtpct. (Svennerstedt, 1986). 5) Sætning ved densitet 46 kg/m 3, fugtindhold 20 vægtpct. (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2002a). Densitet og sætning I tabel 1 angives en typisk densitet svarende til et vandindhold på ca. 10 vægtpct. For løsfyldsprodukter er der tale om den af producenten anbefalede minimumdensitet ved indblæsning i lukkede hulrum eller udblæsning på loft. Den anbefalede densitet afhænger af, hvor isoleringsmaterialet anvendes, og vil normalt være lavere ved løs udblæsning på loft end ved indblæsning i et lukket hulrum. For løsfyldsprodukter er det væsentligt at vide, hvor meget isoleringsmaterialet sætter sig. Løsfyldsisolering udblæst på vandrette flader, fx lofter, vil sætte sig med tiden, når det udsættes for et tryk fra det materialelag, der ligger ovenover, hvorved isoleringstykkelsen og dermed isoleringsevnen reduceres. Ved indblæsning i lukkede hulrum fører sætning af materialet til, at der opstår luftspalter og dermed kuldebroer i konstruktionen, dvs. forøget varmetab. Sætningens størrelse afhænger af den densitet, materialet indblæses med. Jo større densitet, desto mindre sætning og dermed mindre risiko for kuldebroer. Sammenhængen mellem densitet og sætning er forskellig fra isoleringsmateriale til isoleringsmateriale, og afhænger af de fugtforhold materialet udsættes for, de anvendte konstruktionsmaterialer, kon- 17

20 struktionsudformningen, samt af isoleringstykkelse og -højde. Det skal naturligvis også sikres, at isoleringsmaterialet kommer ud i alle hjørner af konstruktionen. Sætning imødegås ved at indblæse med en overtykkelse (løst udblæst) eller en minimumdensitet (lukkede hulrum), jf. DS 418, 6. udgave (Dansk Standard, 2002). På By og Byg er udviklet et beregningsværktøj, der gør det muligt at beregne den nødvendige minimumdensitet af løsfyldsisolering for at undgå sætning ved indblæsning (Valdbjørn Rasmussen, 2001, 2002b). I tabel 1 angives, hvor meget papir- og træfiberisolering sætter sig, når det udlægges løst på et loft, og ved hvilke densiteter det er målt. I DS 418 stilles der krav om en overtykkelse på 25 % ved udlægning på loft. Forskningsresultater tyder på, at løst udblæst papir- og træfiberisolering stabiliserer sig ved en densitet på 50 kg/m 3 (Valdbjørn Rasmussen, 2001, 2002a, 2002c). Der er således overensstemmelse mellem forskningsresultaterne og kravene i DS 418, når densiteten ved udblæsning på loft er omkring 40 kg/m 3. Hvor der findes en produktstandard eller en europæisk teknisk godkendelse for det pågældende isoleringsmateriale, skal kravene i denne følges. Produkter på måtte- eller rulleform anvendt i lodrette konstruktioner forudsættes at være fastgjort til konstruktionen, fx ved hjælp af ståltråd, idet de ellers kan sætte sig. Af samme grund bør halmballerne i en halmvæg spændes sammen, inden de pudses. Fugtmæssige egenskaber Hvad angår evnen til at transportere og binde fugt afviger flere af de alternative isoleringsmaterialer fra de traditionelle, idet de typisk er i stand til at binde og transportere væsentlig mere fugt. Fugtbinding Isoleringsmaterialernes evne til at binde fugt udtrykt ved vandindholdet i vægtpct. er afhængig af omgivelsernes relative luftfugtighed (RF). Det er derfor ikke muligt at angive et materiales fugtbindingsevne ved ét tal. Fugtbindingsevnen udtrykkes i stedet ved en såkaldt sorptionsisoterm, som angiver, hvor meget fugt materialet indeholder, når det er i ligevægt ved en given RF, dvs. når det hverken afgiver fugt til eller optager fugt fra luften. I figur 2 er vist sorptionsisotermer for en række alternative og traditionelle isoleringsmaterialer. Figuren illustrerer, at cellulosebaseret isolering (papir, træfiber, hør, hamp og halm) binder gange mere fugt end plastbaseret isolering (EPS) og de uorganiske isoleringsmaterialer (mineraluld, perlit, letklinker). Ved en RF på 90 % og 18

21 derover binder visse produkter baseret på hørfibre eller papir 80 til 100 vægtpct. vand. Træ har samme evne som cellulosebaseret isolering til at binde fugt, dog kan træ maksimalt optage 30 vægtpct. fugt fra luften. Til gengæld er densiteten af træ gange større end densiteten af isoleringsmaterialer, og træ kan derfor optage relativt meget fugt pr. m 3. For hamp er målingerne gengivet i figur 2 udført på materialeprøver uden tilsætningsstoffer, hvilket ikke har betydning for fugtbindingsevnen under normale forhold. Fugttransport Vanddamp transporteres let gennem de fleste isoleringsmaterialer, såvel alternative som traditionelle, da de overvejende består af luft og derfor er meget åbne materialerne har en meget høj vanddamppermeabilitet. Denne størrelse angiver, hvor meget vand, der kan transporteres gennem materialet pr. tidsenhed, regnet i forhold til, hvor tykt materialet er, og i forhold til, hvor stor en forskel i relativ luftfugtighed eller i damptryk, der er fra den ene til den anden side af materialet. I tabel 2 angives typiske værdier for isoleringsmaterialers vanddamppermeabilitet. Denne størrelse viser sig at være relativt uafhængig af RF under normale forhold. 19

22 Figur 2. Sorptionsisotermer for isoleringsmaterialer ved 20 C. Data fra (Olsson, 2001; Strømdahl, 2000; de Place Hansen & Kielsgaard Hansen, 1999a; Hedenblad, 1996; Kielsgaard Hansen, 1994). Et højt vandindhold ved en given RF er udtryk for en stor fugtbindingsevne. Isoleringsmaterialer betegnes som kapillarsugende eller ej, afhængig af, hvor stor en fugtmængde de opsuger, hvis de kommer i direkte kontakt med vand, fx slagregn, der trænger gennem en utæt formur. Det kan påvirke materialets isoleringsevne i negativ retning og evt. 20

23 Isoleringsmateriale fremstillet af Papir, løsfyld Træfiber, løsfyld Hør, måtte/rulle Hamp, måtte/rulle Eksp. perlit, coated Halm, baller Vanddamppermeabilitet kg/pa m s ) Kapillarsugningsevne kg/m 3 > 180 1) 100 1) 2,5 1) Tabel 2. Isoleringsmaterialer. Vanddamppermeabilitet og kapillarsugningsevne. EPS, plade Letklinker, coatede Glasuld, måtte/rulle Stenuld, måtte/rulle Luft, stillestående Fugtegenskaber: (Munch-Andersen & Møller Andersen, in press; Olsson, 2001; de Place Hansen & Kielsgaard Hansen, 1999b; Kielsgaard Hansen & de Place Hansen, 1999) og produktdatablade (EPS). 1) Værdierne er ikke bestemt ved forsøg, men skønnes for træfiberisolering at svare til værdierne for papirisolering, og for hampeisolering og halm at svare til hørisolering. ødelægge isoleringsmaterialet og de tilgrænsende konstruktionsmaterialer. Kapillarsugningsevnen er angivet i tabel 2. Ekspanderet perlit uden coatning er stærkt kapillarsugende (kapillarsugningsevne > 300 kg/m 3 ). Materialet markedsføres ikke til isoleringsformål. Brandtekniske egenskaber De alternative isoleringsmaterialer, ekspanderet perlit undtaget, er fremstillet af organiske materialer, som er brændbare. Disse materialer afgiver relativt meget varme og giver samtidig anledning til en betydelig røgudvikling ved brand, sammenholdt med mineraluldsisolering. Alternative isoleringsmaterialer på det danske marked, med undtagelse af dansk produceret hørisolering, tilsættes derfor brandhæmmere, der bevirker, at varmeafgivelse og røgudvikling reduceres, ligesom materialerne bliver sværere at antænde. Derimod påvirkes den hastighed, hvormed materialerne brænder igennem, kun i begrænset omfang (Messerschmidt, Hellensberg & Danø, 1999; Messerschmidt, Nisted, Beckerlee & Danø, 1998). Brandhæmmere beskrives nærmere i kapitlet Tilsætningsstoffer. I tabel 3 angives, hvilke brandklasser isoleringsmaterialerne tilhører i henhold til det hidtidige klassifikationssystem, beskrevet i DS og DS (Dansk Standard, 1993; Dansk Standardiseringsråd, 1990a). Et nyt europæisk klassifikationssystem, der er undervejs, beskrives nærmere i kapitlet Brand i del 2. 21

24 Tabel 3. Isoleringsmaterialer. Brandklasse og lydisolation. Isoleringsmateriale fremstillet af Brandklasse Kan anvendes som absorbent i lydisolerende konstruktioner (Ja/Nej) Papir, løsfyld Træfiber, løsfyld Hør, måtte/rulle Hamp, måtte/rulle Eksp. perlit, coated Halm, baller Ringere end klasse B Ringere end klasse B Ringere end klasse B Ringere end klasse B Normalt ubrændbar Ringere end klasse B Ja 1) Ja 1) Ja Ja 1) Ja 1) Ja 1) EPS, plade Letklinker, coatede Glasuld, måtte/rulle Stenuld, måtte/rulle Ringere end klasse B Normalt ubrændbar Normalt ubrændbar Normalt ubrændbar Nej Nej Ja Ja 1) Kan anvendes med visse forbehold, jf. nedenstående afsnit Lydisolation. Lydisolation Isoleringsmaterialer, herunder de fleste alternative isoleringsmaterialer, bidrager gennem deres lydabsorberende egenskaber til at forøge fx tages, etageadskillelsers og vægges lydisolation. I tabel 3 angives, hvilke isoleringsmaterialer der kan anvendes som lydabsorberende materiale i en bygningsdel. Et materiales lydabsorberende egenskaber er knyttet til dets luftstrømningsmodstand, der normalt opgives som den specifikke strømningsmodstand. For at et materiale kan anses for at være tilstrækkeligt lydabsorberende, bør den specifikke strømningsmodstand være 7 kpa s/m 2 eller derover. Orienterende målinger tyder på, at en specifik luftstrømningsmodstand større end 7 kpa s/m 2 kan opnås med en densitet på ca. 35 kg/m 3 for hørisolering og kg/m 3 for papir- og træfiberisolering (Teknologisk Institut, 2002). Visse materialer med en lavere specifik luftstrømningsmodstand end 7 kpa s/m 2 kan dog have acceptable lydabsorberende egenskaber. Det gælder hampemåtter samt papir- og træfiberisolering som løsfyld med en densitet på ca. 30 kg/m 3, fx som umiddelbart efter udblæsning på et loft. I forbindelse med konstruktioner, hvor der er behov for maksimal effekt af det lydabsorberende isoleringsmateriale, bør anvendelse af materialer med en specifik luftstrømningsmodstand væsentligt under 7 kpa s/m 2 dog vurderes omhyggeligt. Anvendes ekspanderet perlit og papir- og træfiberisolering med en densitet større end ca. 50 kg/m 3 i lette dobbeltkonstruktioners hulrum, er der en risiko for, at isoleringsmaterialet skaber en kobling mellem konstruktionens to halvdele. Dette vil medføre en forringelse af lydisolationen. 22

25 De lydabsorberende egenskaber for halm berettiger kun til anvendelse som hele halmballer i halmvægge. Til sammenligning har gængse mineraluldsprodukter i ruller eller som måtter en specifik strømningsmodstand på 7 kpa s/m 2 eller derover. EPS (plade) med lukket struktur og letklinker (løsfyld) er uegnede som lydabsorbenter. 23

26 Tilsætningsstoffer I dette kapitel gives en generel beskrivelse af de anvendte tilsætningsstoffer, deres funktion og egenskaber, samt den betydning, tilsætningsstofferne har for miljøvurderingen af isoleringsmaterialerne. Anvisningens del 2 indeholder en analyse af isoleringsmaterialernes betydning ved miljøvurderingen af bygningsdele. Funktion og typer De fleste alternative isoleringsmaterialer indeholder tilsætningsstoffer for at øge modstandsevnen over for fx brandpåvirkning. Hør- og hampeisoleringsmåtter eller -ruller indeholder desuden støttefibre af polyester, der smeltes sammen for at sikre formstabilitet, se tabel 4. Som tilsætningsstoffer benyttes borax (Na 2 B 4 O 7 10H 2 O) og borsyre (H 3 BO 3 ) under ét kaldet borsalte aluminiumhydroxid (Al(OH) 3 ), ammoniumfosfat ((NH 4 ) 2 HPO 4 ), silikoneharpiks eller soda (natriumcarbonat, Na 2 CO 3 10H 2 O). Med hensyn til angivelse af specifikke mængder og typer af tilsætningsstoffer henvises til beskrivelsen af de enkelte isoleringsmaterialer samt til specifikke produktdatablade. Borsalte har brandhæmmende egenskaber og beskytter desuden mod råd, svamp og skadedyr. Aluminiumhydroxid, ammoniumfosfat og soda har alle brandhæmmende egenskaber. Silikoneharpiks benyttes for at gøre et materiale vandafvisende. Hør- og hampeisolering tilsættes syntetiske støttefibre af polyester for at opnå elastiske og formstabile måtter/ruller. Syntetiske støttefibre nedbrydes i modsætning til organiske fibre ikke af fugt, men er meget let antændelige. Det tilstræbes derfor at minimere indholdet af støttefibre. Mineraluldsisolering indeholder ligeledes en række tilsætningsstoffer og bindemidler, fx urea-modificeret fenol-formaldehyd harpiks (bakelit) og mineralsk olie. Brandhæmmende tilsætningsstoffer Borsalte, aluminiumhydroxid, ammoniumfosfat og soda har brandhæmmende egenskaber, fordi stofferne afgiver vand under opvarmning. 24

27 Isoleringsmateriale fremstillet af Indhold af tilsætningsstoffer (Ja/Nej) Mod råd, svamp og skadedyr Brandhæmmende Fugtafvisende Støttefibre/ bindemiddel Tabel 4. Tilsætningsstoffer. Produkter på det danske marked. Papir, løsfyld Træfiber, løsfyld Hør, måtte/rulle Hamp, måtte/ rulle Eksp. perlit, coated Halm, baller Ja Ja Ja/Nej 1) Ja Nej Nej Ja Nej Ja/Nej 1) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej EPS, plade Letklinker, coatede Glasuld, måtte/ rulle Glasuld, løsfyld Stenuld, måtte/ rulle Stenuld, løsfyld Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja 1) Kun det ene af to produkter på det danske marked fremstilles p.t. med henholdsvis brandhæmmer og svampehæmmende middel. Det er vanskeligt at få borsalte og aluminiumhydroxid til at hæfte på cellulosefibre. Der skal derfor tilsættes forholdsvis store mængder af disse stoffer for at opnå den ønskede effekt. (Jørgensen & Schneider, 1999). Det har vist sig ved brandprøvning, at tilsætningsstofferne især har en effekt, når det gælder antændelighed, varmeafgivelse og røgudvikling under brand, mens gennembrændingshastigheden kun påvirkes i begrænset omfang ved tilsætning af brandhæmmere (Messerschmidt et al., 1999). Tilsætning af brandhæmmer til cellulosebaseret isolering i form af borsalte og/eller aluminiumhydroxid vil ikke bevirke en bedre klassifikation end træ (Danø, 2003; Pauner, 2002; Messerschmidt et al., 1999). Undersøgelser tyder på, at ammoniumfosfat, der p.t. anvendes som brandhæmmende tilsætningsstof i hør- og træfiberisolering, kan medføre korrosion af murbindere af galvaniseret stål i ældre murværkskonstruktioner (Egholm, Hansen, Pedersen, Vissing Pedersen & Rungø, 2000). Fugtpåvirkning Udsættes ammoniumsalte for meget høj fugtighed (97 % RF) optager tilsætningsstoffet op til 200 vægtpct. vand (de Place Hansen & Kielsgaard Hansen, 1999a), mens borsalte og aluminiumhydroxid optager mindre end 2 vægtpct. fugt. Det forklarer, hvorfor den hørisolering, der indeholder ammoniumsalte som brandhæmmer, har en særlig høj fugtbindingsevne ved en høj RF. 25

28 Miljøvurdering af tilsætningsstoffer Ingen af de anvendte tilsætningsstoffer i de alternative isoleringsmaterialer er på Miljøstyrelsens Liste over farlige stoffer (Miljøstyrelsen, 2002; Bekendtgørelse nr. 439, 2002) eller Effektlisten (Miljøstyrelsen, 2000a), men borsalte er optaget på Miljøstyrelsens Liste over uønskede stoffer (Miljøstyrelsen, 2000b). Der er fra dansk side taget initiativ til, at borsalte i EU klassificeres som reproduktionstoksiske, hvilket er en følge af, at de kan skade forplantningsevnen og fostres udvikling. Forekomsten af bor i indeklimaet i bygninger, hvor der er tilsat borsalte til isoleringen, adskiller sig ifølge feltundersøgelser ikke eller kun i meget ringe grad fra baggrundsforekomsten (Schneider, 1999). Forskellige alternativer til borsalte undersøges, men på nuværende tidspunkt (sommer 2003) foreligger ikke dokumenterede resultater. Ekspanderet perlit behandles med 0,2 % silikoneharpiks for at opnå en vandafvisende effekt. Ved reaktion med luftens CO 2 omdannes silikoneharpiks til kaliumkarbonat og methylkiselsyre. Kaliumkarbonat er ifølge Arbejdstilsynet ikke klassificeret som farligt støv, og man har ingen oplysninger om, at methylkiselsyre skulle fremkalde skader (Arbejdsgruppen for alternative isoleringsmaterialer, 1996). Bortskaffelse og genanvendelse Der er en markant forskel på isoleringsmaterialers miljøpåvirkning hvad angår bortskaffelse, hvilket skyldes, at mineraluldsisolering skal deponeres, mens organiske isoleringsmaterialer som papir- og hørisolering kan bortskaffes ved afbrænding på et forbrændingsanlæg. Af Miljøstyrelsen er mineraluldsisolering klassificeret som farligt affald, dog er kommunerne informeret om, at deponering kan ske som hidtil, dvs. som volumenaffald. For produkter der indeholder bor- eller aluminiumforbindelser bør afbrænding foretrækkes frem for deponering, mens der ikke er restriktioner for produkter, der fremstilles uden disse typer af tilsætningsstoffer, fx (Krogh, Rasmussen & Nielsen, 2001). Træfiber- og hampeisolering vurderes at kunne sidestilles med papir- og hørisolering mht. afbrænding, men er ikke undersøgt. Hverken halm, træfiber- eller hampeisolering indeholder bor- eller aluminiumsalte på nuværende tidspunkt (sommer 2003), og vil derfor kunne bortskaffes ved kompostering o.lign. Papir- og hørisolering kan genbruges som isolering. Ekspanderet perlit kan ligeledes genbruges, men kan ikke bortskaffes ved forbrænding. Træfiber- og hampeisolering vurderes at kunne sidestilles med papir- og hørisolering mht. genbrug, men er ikke undersøgt. For halm er genanvendelsesmulighederne i princippet ubegrænsede, da det ikke indeholder tilsætningsstoffer. 26

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Standardiseringsarbejde mv.

Standardiseringsarbejde mv. Standardiseringsarbejde mv. Et projekt udført med tilskud fra Energistyrelsens Program for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Rapporten er udarbejdet for, Landsforeningen Økologisk Byggeri faggruppen

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form Nyhedsbrev nr. 9 6. juli 2015 Hvordan vælger man en god isoleringsløsning, der er velegnet til en diffusionsåben konstruktion og har gode miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber? I dette nyhedsbrev vil

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Alternativa isoleringsmaterial 2015 11 26 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE

Alternativa isoleringsmaterial 2015 11 26 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE HYGROSKOPISKA EGENSKAPER HOS ALTERNATIVA ISOLERINGSMATERIAL FUKTCENTRUMS INFORMATIONSDAG 26.11.2015 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE Agenda Hvad er alternative isoleringsmaterialer? Hygroskopiske egenskaber

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

Byggematerialer med asbest

Byggematerialer med asbest SBi-anvisning 229 Byggematerialer med asbest 1. udgave, 2010 Byggematerialer med asbest Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2010 Titel Byggematerialer

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Anvendelse og fordele ved Isocell papirisolering fra CBI Danmark

Anvendelse og fordele ved Isocell papirisolering fra CBI Danmark Anvendelse og fordele ved Isocell papirisolering fra CBI Danmark Energiforbruget ved fremstillingen af papirgranulat er mange gange lavere end ved fremstilling af sten- og glasuldsprodukter. Papirisolering

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMÅHUSE Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

ET HOLDBART ALTERNATIV? EN YDELSESSAMMENLIGNING AF MINERALULD OG ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

ET HOLDBART ALTERNATIV? EN YDELSESSAMMENLIGNING AF MINERALULD OG ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER 17. MARTS 2016 ET HOLDBART ALTERNATIV? EN YDELSESSAMMENLIGNING AF MINERALULD OG ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER TOBIAS STORGAARD JENSEN KØBENHAVNS EHVERVSAKADEMI Forord Denne rapport er udarbejdet som

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19 isoleri"... ~ STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT KØBENHAVN. 1954. ANVSNNG NR.19 Hvor meget Alle traditionelle konstruktioner såsom mure af tunge teglsten, etageadskillelser med lerindskud og dobbelte bræddevægge

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Tagboliger byggeteknik. Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Tagboliger byggeteknik. Ernst Jan de Place Hansen (red.) Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger byggeteknik Serietitel SBi-anvisning 226 Udgave 1. udgave

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer

Korrosion i vvs-installationer SBi-anvisning 227 Korrosion i vvs-installationer 1. udgave, 2009 Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Beregning af dagslys i bygninger

Beregning af dagslys i bygninger By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Erwin Petersen 1. udgave, 2002 Titel Beregning af dagslys i bygninger Serietitel By og Byg Anvisning 203 Udgave

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Støttet af Energistyrelsen

Støttet af Energistyrelsen RAPPORT OM BRUG AF ALTERNATIV ISOLERING I FORBINDELSE MED RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEEJENDOMME Støttet af Energistyrelsen Udarbejdet af: Byfornyelse København (projektleder) Dominia A/S Forbundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Sagsansvarlig/Forskningschef

Sagsansvarlig/Forskningschef Prøvningsrapport Sag nr. For: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej DK-2970 Hørsholm T +4 486 33 F

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere