Regnhaver: Etablering og vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnhaver: Etablering og vedligeholdelse"

Transkript

1 Regnhaver: Etablering og vedligeholdelse f Linne Marie Lauesen, Vand og ffald, Svendborg 27. marts 2014 En regnhave er en betegnelse for et havebed (kaldet regnbed), hvori der opsamles regn- og overfladevand fra hustage og befæstede arealer gennem tilledning fra kanaler, rør eller direkte afstrømning på overflader. Et regnbed ligner et helt almindeligt havebed, men forskellen er, at dette bed typisk ligger i en lavning, og dermed kan opsamle, rense og opmagasinere regnvand som et led i tilbageholdelse af regnvand på egen grund. Det kaldes Lokal fledning af Regnvand (LR). Et regnbed er ikke en dam eller et vådområde. Regnbedets jordlag er opbygget til opsamling og rensning af regnvand, og vegetationen (blomsterne) i bedet vil omsætte næringsstofferne og fordampe en del af regnvandet igen. Det er ikke meningen, at der skal stå vand i regnbedet i længere tid. Typisk vil regnbedet opmagasinere vandet i op til et døgn, hvorefter dette fordamper eller nedsiver 1. illede 1: Regnhave med tilløb i sten Den store forskel mellem et regnbed og havens andre bede er, at regnbedet typisk kræver meget lidt vedligeholdelse. Den kræver ikke kunstig tilførsel af gødning eller pesticider for, at planterne trives. Regnbedet tilplantes med planter, som egner sig til klimaet og jordforholdene, og lever så at sige af de næringsstoffer, der tilføres med almindelig regnvand. Yderligere tåler de planter, der typisk sættes i et regnbed, de eventuelle stoffer, der følger med regnvand, efter det har mødt såvel tagflader som andre befæstningsarealer på grunden. Et regnbed etableres typisk i en forsænkning i haven, enten en naturlig lavning eller en kunstig skabt lavning. Men det er også muligt at lave et regnbed som et højbed med kanter omkring. Man kan også etablere det på mere flade områder, hvis det kombineres med en regnvandstønde med en tilløbsledning, der løber direkte ned i regnbedets jord. illede 2: ålplads som opsamlingsdam Regnhaver kan være økonomisk fordelagtige sammenlignet med en traditionel separatkloakering på privat grund. De kan etableres på alle typer jordområder, dog med det forbehold, at lerjorde nedsiver meget mindre end sandjorde, hvormed effektiviteten af et regnbed på lerjord vil være mindre end på sandjord set i 1

2 forhold til tilbageholdelse af regnvand. Dette kan der tages højde for ved at bygge regnbedet større i lerede områder. Et regnbed kombineres typisk af forskellige blomster, stauder, flotter græsser, og buske, så haven bliver meget smuk af en sådan kombination. Farveønsker kan typisk imødekommes eftersom mange blomster og stauder egner sig godt til regnbede. Et regnbed tiltrækker typisk også mange af havens skønne dyrebesøg såsom fugle, sommerfugle og natsværmere. Ejendommens bygninger og flisearealer kan eventuelt tilkobles en regnvandstønde, hvorfra der løber en slange til regnbedet. Det er også muligt at undlade regnvandstønden og lede tagnedløb m.v. direkte til bedet 2 gennem et rør. Vand fra terasser må ledes direkte ud i egen have uden at skulle igennem regnbedet. Regnbedet skal være veldrænet og bestå af en kombination af vandelskende planter og mindre vandelskende planter. I lerede områder vil leret holde på vandet, så der konstant er tilgang til et minimum af vand til planter også under tørkeperioder. Sandjorde dræner fortrinligt, men leder også hurtigere vandet væk. I lerede områder kan det være fordelagtigt at vælge vandelskende planter, således at regnbedet også kan tåle at opmagasinere vand. Dog er det mere fordelagtigt at lade regnvandstønder klare opmagasineringen og regnbedet konsumeringen af regnvandet løbende. Dette for ikke at risikere for meget stillestående vand, som tiltrækker uønskede insekter som myg og lignende. lt afhænger af de faktiske jordbundsforhold i haven hvilke planter og udformninger, der er mest velegnede lokalt. Typisk vælger man at udskifte tunge lerjorde med veldrænede jord- og sandlag for det bedste resultat af regnhaven. illede 3: Regnhave med tilløbskanal i chaussésten For at opsamle regnvand fra indkørsler og carporte er det fordelagtigt at etablere en swale langs med disse befæstelser som en stribe eller en kanal. Hermed kan man undgå at skulle lave unødige tilledninger gennem slanger og ledninger. Se afsnittet om velegnede plantetyper i appendikset. Man skal holde sig for øje, at planter, der egner sig til regnbede og swales, typisk udvikler et langt rodnet, hvorfor man ikke bør etablere dette i nærhed af andre eksisterende ledningssystemer og dræn 3 for at undgå at disse clogger til med rødder. Ligeledes bør man også være forsigtig med at etablere regnbede nær bygningsfundamenter, eftersom dette bed er meget glad for vand og fundamentet måske ikke er helt tæt. Se afstandskrav i dokumentet: Idekatalog over metoder til lokal afledning af regnvand på private ejendomme. illede 4: Tilledningkanal til regnbed 2

3 Dimensionering og planlægning af et regnbed For at undgå at skulle grave unødigt i sin have er det vigtigt at planlægge sit regnbed godt. Det er fordelagtigt, at vand kan løbe ned i regnbedet enten naturligt eller via drænslanger. En høj beliggenhed af regnbedet er sjældent fordelagtigt. Regnbedet bør være horisontalt og ikke skråne nedad i sig selv. Hermed undgår man, at vandet samler sig i den ene ende af bedet, og enten tilgodeser de planter her, eller kommer til at drukne disse og tørre andre ud. illede 5: Nyetableret regnbed Vintersituationen En regnhave passer sig selv om vinteren. Om vinteren er regnbede velegnede til at opsamle vand fra sne, som senere vil smelte. Sne opmagasineret i regnbede holder desto mere på varmen og beskytter rødderne for kold udtørring 4. Dog kan sne blandet med salt (via saltning) ødelægge planterne, med mindre de er valgt til at kunne tåle en vis mængde salt. Det er godt at planlægge regnbedet i sollys, da dette sikrer en bedre vækst og fordampning. Men skygge er ingen hindring for regnbede, hvis det er, hvad der er muligt. Regntønder må tages ned om vinteren for at undgå at de sprækker på grund af frost. lternativt kan man frostsikre sin regntønde, så den kan stå ude hele året. Udløb l regn skal blive på egen grund. illede 6: Kanal i græsarealet Når regnbedet ikke kan tage mere regn, er det praktisk med en overløbsfunktion til et andet bed eller et bassin. Ved at installere en overløbsfunktion i selve regnbedet, risikerer man ikke, at bedet oversvømmes. En sådan overløbsfunktion kan være et rør, en drænledning eller en overfladekanal af natursten eller kunststen, der leder vandet væk fra regnbedet. Dette kan være placeret i toppen af bedet i græsplæne-niveau. Overløbet skal jo kun træde i funktion, når bedet er fuldt. Dette sikrer også, at regnbedets jordmaterialer ikke flyder med ud i resten af haven, når regnbedet flyder over. Forskellige smarte løsninger findes på markedet til at sprede indløbet, for eksempel pop-up-ventiler eller stendynger. Til- og afledning af regnvandet til regnbedet eller andre dele af haven, for eksempel forsinkelsesdamme eller lavninger kan også foregå via smalle stenrender. Spørg din lokale anlægsgartner, hvilke muligheder der findes. Regulering af tilløbet til regnbedet Når det regner kraftigt, vil regnen måske løbe for hurtigt ned til regnbedet og dermed vanskeliggøre en god spredning og absorbering af vandet til bedet. Dette kan imødegås ved at etablere en lille stensætning i indløbet til at sprede vandet ud i bedet. Hvis regnbedet etableres på hældende skråning, kan en lille jordvold i 3

4 nedadhældende side forhindre, at vandet løber forbi den øverste del af bedet. Med små forhøjninger kan man således kontrollere vandets vej og spredning gennem regnbedet - også på skrånende arealer. Terrasser og serier af bede Regnbede kan med fordel sættes i serier på skråninger. Enten som terrasser eller blot efter hinanden. Man må i den forbindelse sætte sig ind i, hvordan man styrer vandets vej bedst. Hertil kan man blot huske, at sten leder vand videre og spreder, mens jord/ler-kanter eller bræmmer holder vandet indenfor bedet. På den måde kan man lege med vandet og få det præcist derhen man ønsker det, så længe føringsvejen hælder mere end 2 %. illede 8: Regnbed i terasser Vandfordeling Nogle planter er gode til at agere vandspredere. For eksempel jordbærplanter i begyndelsen af et regnbed er gode til at sprede vandet videre i systemet. illede 9: Jordbærplanter som "vandspredere" Jordbærplanter egner sig også fortrinligt til bunddække på små jordvolde, og de suger kun en lille del af tilløbsvandet, mens de samtidigt ser smukke ud og giver bær 5. Fyrrehalm er også godt at dække små jordvolde med og holde ukrudtet stangen. Swale En swale er en anden form for regnbed. Denne er især velegnet til at afvande gangarealer, terrasser og indkørsler. En swale etableres typisk som et længdegående stribe-bed i tragtform, som hælder indad mod midten af striben. illede 10: Swale fstand til bygninger f hensyn til bygningers fundamenter og eventuelle kældre anbefales det, at et regnbed eller en swale placeres i behørig afstand fra bygninger af hensyn til bygningens kontakt med vandmagasinet. En forsigtighedsregel siger mindst 5 meter fra bygningen og 5 meter fra skel. lt afhængig af jordbundens beskaffenhed og bygningens øvrige drænforhold kan førstnævnte dog modereres. Et parcelhus uden kælder bygget på moræneler kan typisk bedre tåle en tættere kontakt med et regnbed fyldt med regnvand. Man skal være opmærksom på det forhold, at vand udvider sig 9 % når det fryser, og dette kan skabe problemer i form af frostsprængninger. Derfor bør man holde en vis respektafstand selv til kælderløse fundamenter. 4

5 Plantetyper i regnbede og swaler Regnbedet planlægges som principskitsen viser. Indløbet føres ind i midten af regnbedet, hvor det skal spredes ud til resten af bedet. Figur 1: Opbygning af et regnbed I Zone plantes typisk de mest vandelskende planter. Herefter fordeler vandet sig udad, hvorfor der typisk plantes lidt mindre vandelskende planter i Zone, som ikke altid vil få så meget vandtilførelse som i Zone. I yderkanten plantes de mindst vandkrævende planter, som kan klare sig med lidt vand, men som også tåler at blive vandfyldt i ny og næ. Se appendiks 1 for hvilke planter der egner sig bedst til henholdsvis Zone, og. Overløbet fra bedet skal etableres gennem alle zonerne, så det først træder i kraft, når regnbedet er fyldt helt op med vand. Herfra skal der etableres et dræn eller en overløbsledning til den videre afvanding. Vedligehold af regnhaven En regnhave kræver ikke mere vedligeholdelse end andre af havens bede. Ofte viser det sig, at en regnhave kræver mindre vedligeholdelse, hvis man sammenligner med mere krævende havebede. Eftersom regnhaven er selvforsynende med næringsstoffer, skal der typisk ikke tilføres ekstra gødning. Dog vil regnhaven skulle passes og jævnligt tilses for at sikre, at denne vedbliver at have sin funktion som LR-løsning. Se yderligere beskrivelse omkring Forpligtigelser og nsvar i det indledende dokument: Idekatalog over metoder til lokal afledning af regnvand på private ejendomme. 5

6 ppendiks 1: Plante-eksempler, der egner sig til regnbede og swales Figurforklaring: Lysforhold: Fuld sol Halvskygge Helskygge Vandforhold: Yderst vandelskende Meget vandelskende Vandelskende illede Navn Lysforhold Zone lomster merikansk mjødurt: Præriens Dronning lind Gentian Hjortetrøst Høst-Solbrud Kardinal Lobelia Margurite Stribet Iris Sølvlys eller sort slangerod Virginsk Ærenpris Græsser Lysesiv 6

7 lomster nemone regne Drejeblomst Duehoved Nyengelsk sters Okseøje Pragtskær Skålplante Solhat Græsser Fladaks Kalkunfod Præriehirse uske og små træer merikansk knapbusk (knopbusk) 7

8 låbær ærmispel Drueved (Henry s Garnet) Konvalbusk Kristtjørn Storbladet surbær Tandbladet kalkved Thuja lomster chillea Moonshine låstjerne Farvebælg Fjerbusk Elisabeth nn geranium Høstfloks 8

9 Pinnata Purpursolhat Venushår Græsser Mosebunke uske og små træer Egebladet hortensia Judastræ Troldnød (Witch-Hazel) lomster keleje Fingerbølrørblomst Guldrøllike Hestetunge Silkeplante Skønhedsøje Grandiflora 9

10 lomster Hasselurt Jordbær Jakobsstige Prydløg Skumblomst Græsser jørnegræs Referencer Shuster, W. D., Morrison, M.. & Thurston, H. W (2010). Seasonal and situational impacts on the effectiveness of a decentralized stormwater management program in the reduction of runoff volume (incinnati OH, US). Paper published at NOVTEH 2010, 7th International onference on Sustainable Techniques and Strategies for Urban Water Management, Lyon, France. Steiner, Lynn M. & Domm, Robert W. (2012). Rain Gardens. Sustainable Landscaping for a eautiful Yard and a Healthy World. Minneapolis, US: Voyageur Press, an Imprint of MI Publishing ompany. 1 (Steiner & Domm, s. 15). 2 (Shuster et al., 2010). 3 (Steiner & Domm, s. 25) 4 (Steiner & Domm, s. 31) 5 (Steiner & Domm, s. 67) 10

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere