Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 4. december Mødetidspunkt Kl. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 4. december 2013. Mødetidspunkt Kl. 8."

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 4. december 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl forud for mødet besøges Børnehuset Lyngborghave, Lyngborghave Birkerød. Efterfølgende afholdes Børne- og Skoleudvalgets møde i "Colosseum" Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Erik Fabrin (V), Jeppe Vejlby Brogård (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Solveig Andreasen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler 5 3 Kvalitetsrapport for Rudersdal Kommunes Folkeskoler Digitalisering på skolerne - indkøb af hardware 9 5 Håndtering af PCB på Skovlyskolen. Tillægsbevilling 13 6 Revision af ombygning af institutionen på Bakkevej 17 7 LUKKET PUNKT - Ombygning af Kohavehuset - resultat af udbud. Anlægsbevilling 20 2/20

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Kvalitetsrapport for Rudersdal Kommunes Folkeskoler Høringssvar KR13 samlet (154254/13) 2. Kvalitetsrapport 2013 Høringsudgave 02 (135467/13) 3. KR 2013 Nøgletal (135470/13) 4. Digitalisering på skolerne - indkøb af hardware 1. Fordele og ulemper ved valg af ipads (153784/13) 2. Juridiske problemstillinger ifm. indkøb af hardware til skoleområdet (153799/13) 6. Revision af ombygning af institutionen på Bakkevej 1. Revideret projekt Bakkevej (152750/13) 3/20

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Martin Tinning orienterede om den nyligt afholdte uddannelsesdag for kommunens skoleansatte og viste den nye hjemmeside Hjemmesidens er et tilbud til skoleledere, lærere, elever og forældre om vidensdeling i forbindelse med folkeskolereformen. Dorte Bloch oplyste, at forvaltningen har været i kontakt med samtlige forældre til børn fra daginstitutionen Egehegnet, som lukker til sommer. Alle forældre har fået opfyldt deres ønske om anden institution. Anna Scharling Brun spurgte til en konkret sag på Skovlyskolen. Kristine Thrane spurgte til færdiggørelse af Birkerød Skole og til en status for Egebækskolen. 4/20

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler BSU Sagsnr. 13/30786 Resumé Børne- og Skoleudvalget har en årlig pulje til at understøtte læremidler til skolerne. Børne- og Skoleudvalget besluttede besluttede udvalget at tildele de skoler, der valgte at tilbyde engelsk fra 1. klasse kr. pr. spor til læremidler til den tidlige engelskundervisning. I alt 12 spor er startet med begynderengelsk i skoleåret 2013/14 og der fordelt kr. til disse skoler. Skole og Familie fremlægger hermed forslag til anvendelse af den resterende pulje. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets pulje til understøttelse af særlige læremidler er i 2013 på Herfra skal dog fratrækkes et merforbrug på kr. vedrørende 2012, hvorefter den samlede pulje i 2013 herefter udgør kr. Børne- og Skoleudvalget besluttede at tildele kr. pr. spor til de skoler, der valgte at indføre engelsk fra 1.klasse til indkøb af læremidler til begynderengelsk. 12 spor er startet med begynderengelsk fra Skoleåret 2013/14. Disse skoler har på den baggrund fået tildelt kr. Herefter er der kr. tilbage til fordeling til at understøtte indkøb af særlige læremidler på skolerne. Skole og Familie vil på den baggrund anbefale følgende: LEC (LEGO Education centre) til skolerne Børne- og Skoleudvalget bevilgede oprindeligt indkøb af LEC til Dronninggårdskolen, Nærum Skole og Bistrupskolen. Trørødskolen valgte efterfølgende selv at investere i et LEC. På Børne- og Skoleudvalgets møde besluttede udvalget at indkøbe LEC til Vedbæk Skole, Vangeboskolen, Skovlyskolen, Sjælsøskolen og Birkerød Skole. Børne- og Skoleudvalget besluttede samtidig, at det i forbindelse med uddelingen af læremiddel puljen for 2013 skulle vurderes om, der skulle indkøbes LEC til de resterende skoler. På den baggrund vil Skole og Familie anbefale, at der indkøbes LEC til Ny Holte Skole og Toftevangskolen samt at de oprindelige LEC på Dronning- 5/20

6 gårdskolen, Nærum skole, Bistrupskolen og Trørødskolen opgraderes til de øvrige skolers LEC. Den samlede pris for dette er kr. Læremidler til den understøttende undervisning Skole og Familie anbefaler, at det resterende beløb på kr. anvendes til skolernes indkøb af læremidler til den understøttende undervisning, der indføres i forbindelse med Folkeskolereformen. I den understøttende undervisning skal der være mulighed for at eleverne kan forfølge deres passioner og arbejde med faglig fordybelse indenfor udvalgte områder. Et bærende princip for fremtidens skole vil være fokus på børnenes læring og deres naturlige motivation for at være nysgerrige og undersøgende. Det er Skole og Families anbefaling, at skolerne iværksætter et udviklingsarbejde, der ud fra et bredt læremiddelbegreb stiller spørgsmålet: Hvordan kan forskellige typer af engagerende, eksperimenterende, fysisk eller intellektuelt udfordrende, emotionelt eller æstetisk stimulerende læremidler understøtte elevernes lyst til at fordybe sig eller til at forfølge deres egen nysgerrighed? Til dette formål anbefales, at skolerne tildeles den resterende pulje til læremidler med beløb, der tager højde for skolernes forskellige elevtal: Trørødskolen kr., Birkerød Skole, Dronninggårdskolen, Sjælsøskolen og Bistrupskolen hver kr. Nærum Skole, Vedbæk Skole, Vangeboskolen, Toftevangskolen, Skovlyskolen og Ny Holte Skole hver kr. samt Høsterkøb Skole og Egebækskolen hver kr. Indstilling Direktionen foreslår, at den resterende pulje af læremidler fordeles med kr. til indkøb og opdatering af skolernes LEC og kr. til læremidler til skolernes arbejde med den understøttende undervisning, jf. den anbefalede fordeling mellem skolerne. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 6/20

7 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Kvalitetsrapport for Rudersdal Kommunes Folkeskoler 2013 BSU Sagsnr. 13/27121 Resumé Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en kvalitetsrapport om udviklingen på kommunens skoler og det samlede skolevæsen. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten skal fremlægges til udtalelse i skolebestyrelserne før den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen. Den foreløbige rapport blev derfor sendt i høring med svarfrist Forud for den endelige behandling på Kommunalbestyrelsens møde fremlægges Kvalitetsrapporten 2013 og skolebestyrelsernes høringssvar for Børneog Skoleudvalget. Ni skolebestyrelser har indsendt høringssvar, som er indsat i den samlede kvalitetsrapport. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Ni skolebestyrelser har indsendt udtalelser til den udsendte Kvalitetsrapport. En del af bestyrelserne tager alene rapporten til efterretning uden særlige kommentarer. For de skolebestyrelsers vedkommende, der har valgt at komme med mere uddybende kommentarer til rapporten er der kun få fællestræk. Det mest gennemgående tema er rapportens anvendelse af nøgletal med fokus på elevernes udbytte af undervisningen. Dels stilles der forslag om en konkretisering af kriterier for opnåelse af målene, fx andel af eleverne, der mindst opnår et givet resultat ved afgangsprøverne og dels et ønske om opstilling af nøgletal for eleverne trivsel. Begge forslag vil blive omfattet af folkeskolereformen. Dels vil der blive opstillet nationale kriterier for en række fagområder og dels vil der blive stillet krav om skolernes brug af trivselsundersøgelser. Derudover vil hele rammen for kommunernes kvalitetsrapporter blive ændret som del af reformen. 7/20

8 Rammen er endnu ukendt, men det er intentionen, at rammen skal forenkles og forstærke fokus på elevernes læringsudbytte. Som støtte for dette arbejde vil regeringen tage initiativ til opbygning af en national nøgletalsdatabase, der både øger kvaliteten og sammenligneligheden af rapportens nøgletal og yderligere forenkler skolernes anvendelse heraf. Skole og Families anbefaler, at Skolebestyrelsernes udtalelser tages til efterretning og at Kvalitetsrapporten godkendes. På mødet vil høringssvarene kort blive præsenteret af Skole- og Familiechef Martin Tinning. Bilag 1 Høringssvar KR13 samlet 2 Kvalitetsrapport 2013 Høringsudgave 02 3 KR 2013 Nøgletal Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Kvalitetsrapporten 2013 med udtalelser godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 8/20

9 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Digitalisering på skolerne - indkøb af hardware BSU Sagsnr. 13/27734 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte Den Gode Digitale Skole som grundlag for digitalisering af folkeskolen i Rudersdal Kommune, herunder udbygning af netværk på samtlige skoler. Af beslutningen fremgår, at sagen genoptages i november 2013, hvor et samlet forslag til investeringer i hardware forelægges samt en afklaring af juridiske aspekter, erstatningsansvar mv. Sagen forelægges med et samlet forslag til investeringer i hardware samt en status for projektet, herunder at der sker indkøb af ipads samt et mindre antal bærbare og stationære computere via SKI-rammeaftalen. Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Status på arbejdet med den Gode Digitale Skole Skole og Familie har sammen med Rudersdal IT igangsat arbejdet med etablering og udbygning af netværk på samtlige skoler. Der er tale om både kapacitetsudvidelse og om at øge de områder på skolerne, der skal være dækket af trådløst netværk. Arbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet. Der er afsat 9 mio.kr. til projektet. Digitalisering på skolerne er ikke kun et hjælperedskab i undervisningen, men en integreret del af arbejdet med at understøtte målsætningen i aftalen om folkeskolen om mest mulig læring for alle elever. Dette omfatter f.eks. arbejde med tydelige læringsmål og løbende opfølgning samt at skabe nye læringsformer og anvendelse af digitaliseringens muligheder i elevernes læring. Alle skoler arbejder frem mod årsskiftet med at udarbejde egen digitaliseringsstrategi, som bl.a. skal sikre at alle medarbejdere forpligtiger sig til at anvende og indgå i udviklingen af og anvendelsen af it i alle fag. Skolerne modtager processtøtte i dette arbejde, og skoleledelserne har det sidste halve år arbejdet med implementeringen af skolereformen, herunder muligheder og udfordringer i arbejdet med at integrere it i alle fag. I arbejdet med den digitale arbejdsplads/læringsplatform er markedet for forskellige systemer, der understøtter dette blevet afdækket i regi af 4-kommunesamarbejdet 9/20

10 (Lyngby Tårbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal). I Rudersdal arbejdes indtil videre med to leverandører, der understøtter henholdsvis lærernes arbejde med oprettelse og deling af undervisningsforløb, og arbejdet med opstilling af læringsmål og måling af elevernes progression. Systemerne vil være uafhængig af valget af digital enhed og forventes implementeret i forbindelse med udrulningen af det nye hardware. Forslag til indkøb af hardware Status på nuværende it-udstyr på skolerne Ca. 800 af den nuværende bestand af Windowsbaserede elev-pc er (bærbare og stationære) kan iflg. Rudersdal-IT ikke længere serviceres på grund af alder og slitage. Ca. 400 bærbare elev-pc ere, kan de næste 2 3 år leve op til de moderne krav, men vil derefter skulle udskiftes. Hovedparten af lærernes PC er er 5 6 år gamle og iflg. Rudersdal IT slidte og af en ældre type, der ikke længere kan serviceres. Valg af 1-1 strategien Nogle lærere i Rudersdal anvender it i dag, mest til forberedelse af undervisningen og i mindre grad i selve undervisningen. Der er dog langt til visionen om, at digitalisering skal skabe grundlag for nye læringsformer og at alle lærere i Rudersdal anvender it til at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen hver gang, det fremmer læring. Valget af 1:1 strategien skal ses i den sammenhæng. Alle lærere skal opleve så få tekniske udfordringer som muligt, bl.a. ved at alle har let adgang til samme digitale enhed. Erfaringerne ved 1:1 løsninger viser derudover, at såfremt udstyret personliggøres falder behovet for teknisk service drastisk. Der er ikke hjemmel til at give alle elever/lærere en privat tablet. Der vil derfor være tale om, at man stiller en tablet til rådighed for lærerne og for hvert barn fra 3. klasse og opefter. Tabletten er kommunens/skolens ejendom og udlånes til eleven og lærerne, så længe de er tilknyttet skolen. Det er en forudsætning for at kunne undervise samt modtage undervisning, at tabletten er opdateret med de installerede programmer og medbringes i skolen hver dag. For børn fra klasse bliver tabletten på skolen. Her indkøbes tablets, således at der vil være en udpræget adgang samtidig med, at det afspejler, at der foregår mange andre aktiviteter uden digitalisering. Der vil blive indkøbt en digital enhed pr. 3 elever. I indskolingen vurderes det, at eleverne ikke selv bør have ansvar for selv at medbringe tabletten. Der indkøbes ligeledes tablets til alle lærere, således at de arbejder på samme platform og med samme udstyr som eleverne. Derudover vil lærerne få adgang til bærbare eller stationære computere, bl.a. til brug for større arbejdsopgaver. I 9. og 10. klasse vurderes det, at størstedelen af elever har deres egen digitale enhed, som de allerede medbringer og anvender og som også vil være en del af deres arbejdsredskab videre i ungdomsuddannelserne. I de få tilfælde hvor eleven ikke selv har mulighed for at medbringe, stiller skolen en digital enhed til rådighed. 10/20

11 Økonomi Børne- og Skoleudvalget godkendte Den Gode Digitale Skole med tilhørende finansieringsmodel på i alt 52 mio. kr. fordelt over årene Hvis den enkelte skole har andre strategiske overvejelser om anvendelse af it i fagene, der kræver indkøb af flere tablets, må skolen selv betale evt. ekstra indkøb. Valg af tablets Uanset hvilken IT-platform man vælger, vil der være specifikke fordele og ulemper. Skole og Familie har gennem længere tid indsamlet informationer og erfaringer og testet forskellige digitale enheder. Valg af tablets fremfor andre digitale enheder skyldes ønsket om at understøtte lærere i at skabe læringssituationer præget af fleksibilitet og mobilitet, hvor elevernes egne digitale færdigheder kan komme i spil og fremme at eleverne går fra modtager af læring til medskaber af læring. Markedet for tablets er i rivende udvikling. Skole og Familie anbefaler, at der indkøbes Apple tablets- ipads. Dette primært fordi der på undervisningsområdet både nationalt og internationalt er gjort mange gode erfaringer med anvendelsen af ipads. Der er ligeledes indhentet gode erfaringer med anvendelse af ipads i enkelte klasser/årgange på Høsterkøb Skole, Toftevangskolen, Dronninggårdskolen samt på Egebækskolen. Der er endvidere mulighed for at indgå en attraktiv samarbejdsaftale med Apple om implementeringsstøtte og kompetenceudvikling for lærerne, skoleledelsen samt itpersonale. Se bilag om Fordele/ulemper i forhold til valg af ipads. Supplerende indkøb De fleste klasselokaler er udstyret med en projektor eller storskærm, og centralt indkøbes en enhed, der muliggør trådløs gengivelse af skærmbilleder på elevers og læreres tablets. Derudover indkøbes enkelte skærme/tastaturer m.m. til udvalgte faglokaler og til elever med særlige behov samt sikre opbevaringsbokse til de tablets, der opbevares på skolerne. Der indkøbes endvidere tastatur til alle lærere. For at nedbringe antallet af skader på tablets skal der indkøbes udvalgte covers, som udover at beskytte ipad en også sikrer rigtig ergonomisk korrekt stand til skrivning og læsning. Det forventes, at skolerne kan indgå aftale med forældrene om medfinansiering af disse. Juridiske aspekter ved 1:1 strategien Der er vedlagt bilag, der beskriver de juridiske aspekter ved 1:1 strategien. Tidsplan Det forventes, at udbud via SKI kan være gennemført primo 2014, og at tablets derefter kan udrulles til lærerne forår 2014 og til elever i forbindelse med skolestart 11/20

12 2014 i den takt som skolerne ønsker. Bilag 1 Fordele og ulemper ved valg af ipads 2 Juridiske problemstillinger ifm. indkøb af hardware til skoleområdet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at indkøb via SKI-rammeaftale af Apple ipads til lærere og elever samt et mindre antal bærebare og stationære computere godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 12/20

13 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Håndtering af PCB på Skovlyskolen. Tillægsbevilling BSU Sagsnr. 12/32917 Resumé Økonomiudvalget besluttede at iværksætte PCB-handlingsplan, fase 1, samt at iværksætte fase 2. På baggrund af fase 2 blev sagen fremlagt til orientering for Børne- og Skoleudvalget og til beslutning for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med henblik på beslutning om iværksættelse af tiltag. Økonomiudvalget besluttede den at iværksætte tiltag 1 som pilotprojekt, udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgely og fagklassefløj, ultimo juni 2013, samt at sagen skulle genoptages efter vurdering af effekt af tiltag 1 i efteråret. Der blev givet en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2013 på kr. finansieret af kommunekassen. Sagen fremlægges hermed til orientering for Børne- og Skoleudvalget og til beslutning for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med henblik på beslutning om iværksættelse af tiltag 3. Sagsfremstilling Hermed forelægges en opsummering af foranstaltninger samt forslag til nyt tiltag som opfølgning på vurdering af effektmåling foretaget i oktober Tiltag 2011 Fase 1 var en undersøgelse af anvendt fugemateriale og luftmålinger på Skovlyskolen Fase 2 afdækkede, hvordan en hel eller delvis udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg kunne afhjælpe PCB-forureningen Tiltag 1, udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgely blev udført i sommerferien 2013 iht. anbefaling fra Golder Associates A/S og projekteret af rådgivende ingeniørfirma Torkil Laursen A/S. De nye ventilationsanlæg blev dimensioneret i henhold til bygningsreglementet /20

14 Målinger Der blev første gang udtaget luftprøver i november Disse levede imidlertid ikke op til Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende retningslinjer for prøvetagning af PCB i indeluft, hvorfor nye prøver var nødvendige. Firmaet Golder Associates A/S har efterfølgende gennemført tre målinger i marts og i maj 2012 samt effektmåling efter udførelse af tiltag 1 i oktober Målingerne foretaget i oktober 2013 efter tiltag 1 har vist, at der i lokale K16 er et tilfredsstillende lavt PCB-niveau på 200 ng/m3, som ikke overstiger Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi på 300 ng/m3. I lokalerne K17, K19, K21 og fælleområdet er der målt mellem ng/m3, hvor de største koncentrationer er målt i K19 og K21. Forskellen i koncentrationen i de forskellige rum skyldes, ifølge Golder Associates A/S, at de gamle anlæg formentlig har fungeret forskelligt i de enkelte rum, hvorfor muligheden for ophobning på overfladerne har været forskellige i de enkelte rum. Det fortsat høje niveau af PCB i nogle områder kan forklares med, at PCB er ophobet i andre materialeoverflader og udgør en buffer, der afgiver PCB til luften og opretholder en balance med et højt PCB-indhold i luften i nogle områder. PCB niveauet forventes at falde over tid, hvor lang tid er usikkert. Golder Associates vurderer på baggrund af målingerne, at den rigtige løsning er ventilation, men at ventilationen i dette tilfælde må suppleres med andre tiltag for at bringe PCB-indholdet i indeluften ned under Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Anbefaling Konklusionen på effektmålingerne i Bøgely er, at der skal gøres yderligere tiltag for at bringe PCB-niveauet ned under grænseværdien. Da det ikke på nuværende tidspunkt entydigt kan afklares, hvad ventilationen skal suppleres med for at nedbringe PCB-indholdet anbefales det, at der bør gennemføres tiltag 3, benævnt pilotprojekt, i Bøgely med forskellige handlinger med det formål, at danne et forbedret grundlag for en beslutning om, hvilken løsning, som vurderes mest effektiv i forhold til at assistere/understøtte ventilationen. Der foreslås følgende tre forsøg: A) Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader B) Fjernelse af fuger C) Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige beton og tegloverflader Som opfølgning og verifikation af indsats skal udføres nye målinger, når tiltagene er udført. Golder Associates A/S anbefaler at lokalerne K19, K20 og K 21 anvendes til i tiltag 3. Som lokale til vurdering af langtidseffekten af fortsat ventilation foreslås anvendt K17. Tiltag 3 skal afklare, hvilke foranstaltninger der har den fornødne effekt. Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune iværksætter supplerende tiltag iht. 14/20

15 anbefaling fra Golder Associates A/S. Sideløbende med tekniske tiltag og målinger er der efter anbefaling fra rådgiver og embedslæge iværksat adfærdsmæssige afværgeforanstaltninger der fastholdes generelt og for Bøgelys vedkommende indtil målinger er under aktionsværdierne: Udeordning for alle elever i 10 og 12 frikvarteret Øget udluftning Opfordring til lærerne om at håndhæve de nye regler i klasser Hovedrengøring De vejledende retningslinjer for håndtering af PCB angiver, at det er kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger. Da værdierne på Skovlyskolen er målt til mellem 300 og ng/m3, skal Rudersdal Kommune lægge en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3. Med iværksættelse af tiltag 3 lever kommunen op til retningslinjerne. Arbejdstilsynet er orienteret, og kommunallægen har haft løbende samarbejde med embedslægen for at sikre, at alle tiltag og afværgeforanstaltninger er i henhold til embedslægens anbefalinger. Tiltag 3 udføres på baggrund af tiltag 1 s manglende resultat. Tiltag 1 blev iværksat indenfor kommunens handlepligt i det Sundhedsstyrelsen ved PCB-niveau/m3 v/ ng anbefaler, at der maksimalt går to år, før varig løsning påbegyndes. Kommunikation Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret og har truffet beslutning vedr. tiltag (fase 1, fase 2 og tiltag 1) Forældre på Skovlyskolen har i perioden modtaget ni orienteringsbreve via Forældreintra. Skovlyskolens bestyrelse er skriftligt orienteret om prøver samt orienteret på skolebestyrelsesmøder, og skolelederen har løbende orienteret skolens medarbejdere. Yderligere information, herunder rapporter af luftprøvemålinger udarbejdet af Golder Associates A/S, fakta om PCB fra Sundhedsstyrelsen samt embedslægens udtalelser, er lagt på Skovlyskolens hjemmeside Økonomi Nedenstående oversigt er Rudersdal Ejendommes overslag over samlet anlægsøkonomi for tiltag 3. Kr kr. ekskl. moms inkl. rådgivning og inkl kr. for at udføre arbejdet i juleferien. Lokation Arbejde Udgift ekskl. moms Bøgely A) Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader. B) Fjernelse af fuger. C) Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige /20

16 Generelt Meromkostning Uforudsete udgifter beton og tegloverflader. Effektmålinger og afrapportering efter udførelse samt udgifter for delvis udførelse af arbejdet i juleferien Delvis udførelse i juleferie % Samlet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at orienteringen tages til efterretning, 2) at tiltag 3 igangsættes ultimo 2013, 3) at sagen genoptages efter vurdering af effekt af tiltag 3 i foråret 2014, og 4) at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2014 på kr finansieret af kommunekassen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 16/20

17 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Revision af ombygning af institutionen på Bakkevej BSU Sagsnr. 13/9065 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at yde en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til færdiggørelse af udbudsmaterialet vedr. om- og tilbygningsprojektet for Bakkevej 23 i Birkerød under områdeinstitution Birkehaven, så bygningen kan benyttes som børnehus for årige. Styregruppen for projektet blev bemyndiget til at færdiggøre materialet til udbud. Sagen skulle herefter genoptages i efteråret 2013, når tilbud fra entreprenører var modtaget, med henblik på ansøgning om resterende anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb. Der er i anlægsbudgettet for 2014 afsat 16,3 mio. kr. til renovering af Bakkevej. Dertil kommer allerede bevilgede 2 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af udbudsmateriale. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på forøgelse af anlægsrammen forud for udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale. Sagen forventes genoptaget, når udbudsresultat foreligger. Sagsfremstilling Styregruppen har i samarbejde med Virumgaard Arkitekter søgt at indpasse projektet indenfor de afsatte anlægsmidler. Dette har ikke vist sig muligt, idet hovedhusets klimaskærm er dårligere end først antaget. For tilbygningen gælder, at en ombygning til børnehus for 0-5 årige, ikke er rentabel i forhold til en nybygning. I det reviderede projekt, som tager udgangspunkt i Masterplanen og Masterkonceptet, er arealudnyttelsen blevet optimeret ved bl.a. at nedlægge den eksisterende trappe i det oprindelige hovedhus. Dette giver ekstra plads i 3 etager (kælder, stue og 1. sal) i den kommende børnehavedel. Der etableres ny trappe til alle etager i den nye del. Det ekstra areal i hovedhuset har givet mulighed for etablering af større rum til børnegrupper og aktivitetsrum i forskellig størrelse i forhold til det oprindelige forslag. Endvidere kan arealet i kælderen i hovedhuset udnyttes, så der bliver forbedrede garderobeforhold til børnehavebørnene og en forbedring af personalefaciliteter. 17/20

18 Derudover bliver hovedhuset energirenoveret. Da bygningen er bevaringsværdig, er det ikke muligt at energirenovere facader. Det forslås derfor, at der lægges nyt tag med ekstra isolering, og at vinduer udskiftes. Desuden vil de tekniske installationer blive gennemgået og optimeret. Der bygges en helt ny tilbygning til hovedhuset med plads til de mindste børn og med hjerterum. Der er udarbejdet skitse med nyetableret legeplads og adgangsforhold. Gående og kørende trafik vil blive adskilt. Desuden udnyttes dele af parkeringspladsen til legepladsareal midt på dagen. Beslutningen om etableringen af nyt børnehus sker under forudsætning af godkendelse af ny lokalplan, som ved at blive udarbejdet. Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse i foråret Styregruppens overvejelser Styregruppen har overvejet hvilket projekt, der kan gennemføres indenfor den afsatte anlægsramme. De projekter, der er udarbejdet indenfor rammerne af de 18,0 mio. kr. indeholder et børnehus til ca. 75 børn, men uden hjerterummet og med et mindre antal aktivitetsrum. Med de nuværende bygningsmæssige rammer på Bakkevej og de afsatte midler på ca. 18,0 mio. kr. vil det ikke være muligt at om- og nybygge børnehuset til årige børn og samtidig leve op til Masterkonceptet med f.eks. hjerterum og aktivitetsrum, der kan sikre det pædagogiske arbejde med læreplansmålene. På den baggrund anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med det reviderede projekt på Bakkevej. Økonomi Det reviderede projekt har et anlægsbudget på kr. Dvs. projektet ligger kr. over den nuværende politisk godkendte budgetramme. Projektets udgifter fordeler sig som vist i nedenstående tabel. Håndværkerudgifter m.m kr. Renovering af hovedhusets facade kr. Legeplads m.m kr. Tekniske og administrative bygherreudgifter kr. Rådgivning kr. Hårde hvidevarer, inventar m.m kr. Montering kr. Anlægsudgifter i alt kr. Styregruppen anbefaler, at det reviderede forslag til om- og nybygning godkendes med følgende finansiering: Anlægsbudget Bakkevej kr. 18/20

19 Anlægsbudget Bakkevej kr. Anlægsprojekt Renovering af Børnehuse i kr. Anlægsprojekt Renovering af Børnehuse i kr. Finansiering i alt: kr. Bilag 1 Revideret projekt Bakkevej Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at styregruppen under direktionen bemyndiges til at færdiggøre det reviderede projekt til at sende i udbud, 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2014 på kr. for anlægsprojektet Nyt børnehus ved Bakkevej (projekt 20031), 3) at der til rådighedsbeløb til projekt nr Renovering af børnehuse (Masterplan) tilsvarende gives en negativ tillægsbevilling på kr. til budget 2015 og på kr. til budget 2016, og 4) at sagen genoptages medio 2014, når tilbud fra entreprenør er modtaget med henblik på ansøgning om resterende anlægsbevilling. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 19/20

20 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser LUKKET PUNKT - Ombygning af Kohavehuset - resultat af udbud. Anlægsbevilling BSU Sagsnr. 12/10067 Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 20/20

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 18. december Mødetidspunkt Kl

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 18. december Mødetidspunkt Kl KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Toftevangsskolen Teglporten, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 4.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Toftevangsskolen Teglporten, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 4. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Toftevangsskolen Teglporten, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt Kl. 8.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Introduktion til skole og Familieområdet Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Indhold i orienteringen Skole- og Familie områdets organisation

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Høsterkøb Børnehave, Nedenomsvej 25, 2970 Natur- og Skovbørnehaven, Ravnsnæsvej 103A, og Børnehuset Sjælsø, Ravnsnæsvej 126, 3460. Områdeleder Dennis Danielsen viser

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal: præsentation

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse Januar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 1 Indholdsfortegnelse Første nyhedsbrev...2 Styregruppe for den ny skole...2 Den nye skole spørgsmål og svar...3 Proces og tidsplan...4 Aktuelt lige nu...5

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 18.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 18. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 18. august 2010 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene Pkt.nr. 7 Flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning. 263445 Indstilling: Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere