AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32"

Transkript

1 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende for afdeling: 10 Indhold: sidenumre i parentes 1. Generelle bestemmelser (2) a. Kontorets træffetider b. Servicekoordinatorens træffetider. c. Huslejebetaling. d. Ændringer i det lejede. e. Antenner. f. Fælleshuse. (3) g. Forsikring. 2. Ordensregler gældende for afdelingen a. Fællesarealer 1. Parkeringsarealer. 2. Grønne områder. 3. Gangstier. 4. Legepladser. 5. Carporte. 6. Fælles renovationsbeholdere. b. Husdyr/kæledyr (positivliste) (4) c. Dyr der passes for andre(5) 3. Udvendig vedligeholdelse. a. Bygninger. b. Haver og egne parkeringsarealer c. Renholdelse, snerydning og grusning. d. Haveaffald og afbrænding. (6) e. Utætheder. 4. Standard for boligens vedligeholdelse ved indflytning a. Standard ved indflytning. b. Syn ved indflytning. c. Indflytningsrapport. d. Nøgler. 5. Vedligeholdelse i boperioden. (7) a. A-ordningen kort fortalt. b. Særlige regler ang. maling m.m. c. Vedligeholdelse af vandlåse. (8) d. Udlejers vedligeholdelse i boperioden. e. Anmeldelse af skader. f. Udluftning. 6. Fraflytning. a. Normalistandsættelse. b. Misligholdelse(9) c. Ekstraordinær rengøring d. Undladelse af normalistandsættelse. e. Udenoms arealer. f. Syn ved fraflytning. g. Fraflytningsrapport. h. Arbejdets udførelse. i. Oplysning om istandsættelses udgifter. j. Endelig opgørelse. (10) k. Istandsættelse ved bytte af bolig. 7. Ikrafttrædelse m.m. a. Dato for ikrafttræden b. Ændring af lejekontrakt c. Beboerklagenævn d. Sidste rettelser 1

2 1. Generelle bestemmelser: a. Kontorets træffetider. Kontoret på Kallemosen 16 er åbent for personlig betjening mandag og onsdag fra kl til samt torsdag fra kl til Kontoret på Ternevænget 3 er åbent mandag og torsdag fra til Derudover besvares mails på mandag torsdag fra kl og fredag fra kl I nødstilfælde der kræver omgående hjælp, henvises der til nødtelefon på kontorets hovednummer b. Servicekoordinator. Kan træffes på tlf.: mandag til fredag fra kl til 9.00, på mail: eller via selskabets hjemmeside under driftsforstyrrelse og reparation. c. Huslejebetaling. Husleje skal iflg. lejekontrakten betales senest den 1. hverdag efter den 1. på selskabets fastsatte måde og sted. Huslejeopkrævningssystemet er baseret på Pengeinstitutternes Betalings Systemer (PBS), hvorfor husleje enten opkræves - Enten ved tilsendelse af indbetalingskort, eller - Ved opkrævning gennem bankernes betalingsservice. Tilmelding til betalingsservice sker ved lejerens egen foranstaltning ved henvendelse til egen bankforbindelse. Det bemærkes: - At der, hvis husleje ikke betales rettidigt, iht. lejelovens 90 stk. 2 pålægges et gebyr. - At der af hensyn til betalingskontrollen ikke må bruges andre end ovennævnte betalingsformer. - At for sen indbetaling af husleje kan medføre opsigelse af lejemålet (lejekontraktens 9) - d. Ændringer i det lejede. Der må ikke uden selskabets skriftlige samtykke foretages nogen form for ændringer i det lejede, eller opføres nogen form for bygningsværker uden skriftlig tilladelse. Der henvises i øvrigt til udleveret materiale omkring råderet. (Råderetskatalog) 2 e. Antenner. Der må ikke opsættes antenner, paraboler eller lignende uden selskabets skriftlige samtykke. Der vil normalt ikke kunne forventes givet tilladelse til opsætning på selskabets bygninger.

3 f. Fælleshuse. Beboere fra alle afdelinger har mulighed for at leje fælleshuse beliggende på Stagehøjvej i Bov, Egevænget i Bolderslev, og Tinglevhus i Tinglev. Derudover råder selskabet over en gæstebolig på Tinglevhus, som kan lejes af alle beboere i selskabets afdelinger. g. Forsikring. Boligselskabet har tegnet kollektiv hus og grundejerforsikring, herunder glas, kumme og rørskader. Skader på selskabets ejendom skal omgående anmeldes til kontoret. Det er særdeles vigtigt selv at have sit indbo forsikret via en indboforsikring, da det er den der skal dække såvel indbo som genhusning, i tilfælde af skader hvor dette kan blive aktuelt. 2. Ordensregler gældende for afdelingen: a. Fællesarealer: 1. Parkeringsarealer. Parkeringsarealerne må ikke bruges til andet end parkering af div. brugbare køretøjer. Det er således ikke tilladt at henstille uregistrerede køretøjer. Campingvogne og lignende må ikke henstå mere end max. 2 døgn for pakning eller udpakning efter ferie. Trailere henvises til parkering på anvist areal om muligt på egen grund. Cykler, knallerter og lignende må ikke optage en parkeringsplads. 2. Grønne områder. De til afdelingen hørende grønne områder, må bruges under normal hensynstagen til beplantning m.m. der forventes at man rydder op efter sig. 3. Gangstier. Der må ikke køres med hverken cykler eller knallerter på gangstier. 4. Legepladser. Legepladsen er til brug for alle afdelingens beboere samt disses gæster, og der forventes at man selv sørger for at rydde op på området efter brug. 5. Carporte. Carporte udlejes efter venteliste. Carportene er beregnet til at have biler og andre køretøjer holdende, og må ikke bruges som oplagsplads for andre ting. 6. Fælles renovationsbeholdere. Køkkenaffald skal lægges i lukkede poser før de puttes i renovationsbeholderen, og der må ikke fyldes mere i, end at beholderne kan lukkes. Genbrugeligt affald skal puttes i de dertil beregnede beholdere, og sorteres efter de anvisninger der fremgår af beholderne. Papkasser skal slås sammen så de fylder mindst muligt. 3

4 b. Husdyr/kæledyr: 1. Generelt. Alle dyr der er tilladt efter nedenstående positivliste skal holdes forsvarligt indelukket enten i hus eller have så de ikke på nogen måde generer. Hunde der luftes skal altid holde i snor, på selskabets områder, og deres efterladenskaber skal omgående fjernes. Dyr må ikke være til gene, hverken ved lyd, lugt eller på anden måde, og tilladelsen kan til enhver tid inddrages, hvis der gentagne gange er indløbet klager. Dyr der efter dansk lovgivning er ulovlige (eksempelvis kamphunde) må ikke forefindes i selskabets lejemål, ej heller i forbindelse med gæstebesøg. 2. Der kan gives tilladelse til at holde flg. dyr i afdelingen. Art. Tilladt/ikke tilladt Efter ansøgning til administrationen Meddeles til administrationen Mindre stuefugle i bur. (str. Kanariefugle, undulater m.m. Større stuefugle (papegøjer mfl.) Hamstre og lignende i bur Kaniner indendørs i bur Kaniner udendørs i bur Tilladt Nej Nej Tilladt Nej Nej Tilladt Nej Nej Ikke tilladt Max 2 Nej Nej Fisk i akvarium Tilladt Nej Nej Slanger, krybdyr og lignende i terrarium. Høns udendørs i bur Hund Kat Ikke tilladt Ikke tilladt Ja, se bem. Ja, se bem. 4

5 Vedr. hund og kat er der følgende restriktioner: der må max. Holdes 2 katte eller 1 kat og 1 hund. På Østergade 8 må hverken hund eller kat holdes. På Gråstenvej må der kun holdes hund og kat i lejligheder i stueetagen, og gæstedyr må ikke benytte elevatoren af hensyn til allergi. Dyr der ikke er nævnt i skemaet tillades ikke. c. Dyr der passes for andre. Kan i nogle tilfælde tillades, men kontoret skal altid spørges først. 3. Udvendig vedligeholdelse: a. Bygninger. Al udvendig vedligeholdelse af bygninger påhviler udlejer. Vedligeholdelsen følger fastsat vedligeholdelsesplan. Udlejer kan indgå særlig skriftlig aftale med den enkelte lejer om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. b. Haver og egne parkeringsarealer. Haver tilhørende de enkelte boliger skal til enhver tid holdes rene for ukrudt så frø ikke spredes til naboerne. Græsplæner skal klippes med jævne mellemrum så de ser vel vedligeholdte ud. Hække skal klippes i nødvendigt omfang dog senest 1. september. Indkørsler, parkeringsarealer og carporte tilhørende den enkelte bolig skal holdes opryddede og der må heller ikke her henstilles uregistrerede køretøjer eller andet der skæmmer hverken bolig eller bebyggelse. Læhegn må opstilles omkring terrasser under forudsætning af at hegnet er udført i gængse materialer, i et udseende og indfarvning der ikke skæmmer hus eller kvarter. Hegnet må max være 1,50 meter i højden. Der er i afdelingen vedtaget nedenstående særregler: c. Renholdelse, snerydning og grusning. Beboerne har pligt til at renholde det til boligen hørende areal, afgrænset af skelstene/hække, samt det ud for boligen liggende vej, for tov og stiareal, herunder også pligt til snerydning og evt. grusning. I afdelinger hvor der er ansat personale til pasning af fællesarealer, sørger disse også for rydning af interne stianlæg. For afdelingen er der flg. særregler: 5

6 d. Haveaffald og afbrænding. Der må ikke opbevares affald på selskabets ejendom, dog må der forefindes kompostbeholder til haveaffald. Afbrænding af haveaffald og andet er ikke tilladt iht. kommunens beredskabsvedtægt. e. Utætheder. Eventuelle utætheder i tage og vægge skal straks meldes til kontoret. Under snefygning skal lejeren selv hold øje med om der kommer sne på loftet og fjerne det hvis det er tilfældet. Administrationen skal straks efter konstateret snefygningsskade besigtige denne, og sørge for at skaden og evt. følgeskader bliver udbedret. Skulle det ved besigtigelse konstateres at skaden er opstået pga. manglende tilsyn fra lejerens side, påhviler ansvar og evt. omkostninger lejeren. 4. Standard for boligens vedligeholdelse ved indflytning: a. Standard ved indflytning. Ved lejerens overtagelse af boligen skal lofter og vægge fremtræde nyistandsatte. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat når det efter udlejerens skøn har været behov for det, og kan bære præg af almindeligt slid for et lejemål af den pågældende type og alder. b. Syn ved indflytning. Ved lejemålets begyndelse foretager udlejer et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsestilstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. 6 c. Indflytningsrapport. Ved indflytningssynet udarbejder udlejer en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet evt. bemærkninger. Kopi af rapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftlig påtale disse over for udlejeren Udlejeren kan vurdere at en eller flere at de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning, når disse er påtalt inden for de første 2 uger. d. Nøgler. I forbindelse med overtagelse af lejemålet udleveres 3 nøgler pr. bolig. Såfremt disse er systemnøgler kan yderligere nøgler kun fås ved henvendelse til kontoret, og såfremt de udleverede systemnøgler bliver væk i boperioden vil det betragtes som misligholdelse og lejer vil komme til at betale for omstilling af låse samt nyt sæt nøgler.

7 Selskabet opbevarer ikke ekstra nøgler til boligen, og kan derfor ikke yde assistance i forbindelse med oplukning eller lignende i tilfælde af tab af nøgler. En sådan oplukning udføres af låsesmed for lejerens regning. 5. Vedligeholdelse i bo perioden: a. Alle boliger i selskabet hører under A-ordningen som kort fortalt betyder at. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Lejer optjener 1 procent af en normalistandsættelse pr. måned man bor i lejligheden, dvs. at man efter 8 år og 4 måneder har optjent en normalistandsættelse. (hvis der ikke er nogen misligholdelse kan man flytte uden at få nogen regning til istandsættelse) Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. b. Særlige regler ang. maling m.m. Stuer, værelser og entre: Køkken: Badeværelse: Vægge: Tapet og maling i glanstrin 5 og derover må benyttes. Vægge: males med glanstrin 10 eller derover. Fliser og anden fast vægbeklædning ud over tapet må ikke overmales uden skriftlig tilladelse fra kontoret. Vægge: males med glanstrin 15 eller derover. Fliser og anden fast vægbeklædning ud over tapet må ikke males uden skriftlig tilladelse fra kontoret. Lofter: For hele lejligheden gælder det at der skal males med glanstrin 3 eller derover. Træværk: Inventar: Males med glanstrin 40 eller derover. Må kun males med skriftlig tilladelse fra kontoret. 7

8 c. Vedligeholdelse af vandlåse. Lejer skal med regelmæssige mellemrum rense vandlåse i gulvafløb samt håndvaske, således at lugtgener og dårlige afløb undgås. d. Udlejers vedligeholdelsespligt i bo perioden. Det påhviler udlejeren at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Dvs. udlejer vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand og gashaner, wc kummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet, med mindre andet gør sig gældende i henhold til råderetskataloget. Ligeledes vedligeholder og om nødvendigt uskifter, udlejer ejendommens varmesystem. Udlejer kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligen ud over det der fremgår af punkt e. e. Anmeldelse af skader. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejer straks meddele dette til udlejeren, undlades en sådan meddelelse, hæfter lejeren for de evt. merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. f. Udluftning. Der påhviler lejeren, at lufte effektivt ud gennem vinduer og døre, for at undgå fugt og skimmelskader på boligen. 6. Fraflytning: a. Normalistandsættelse. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig - hvidtning eller maling af lofter og overvægge - maling eller tapetsering af vægge - rengøring Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, med mindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelses reglementets afsnit 5. Lejeren kan vælge selv at udføre normalistandsættelsen helt eller delvist, men det skal i så fald udføres håndværksmæssigt korrekt og med de i oversigten i afsnit 5 omtalte materialer. Dette skal være udført inden udflytningssynet. Efter denne dato vil istandsættelsesarbejdet bliver udført på udlejers foranledning. Hvis lejeren vælger at lade udlejer sørge for normalistandsættelsen, betaler lejeren for normalistandsættelsen med fradrag af 1 % pr. måned fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Dvs. at såfremt lejemålet har varet 100 måneder eller mere overtager udlejer hele udgiften til normalistandsættelse. 8

9 b. Misligholdelse. Lejer afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele deraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre som lejeren har givet adgang til boligen. c. Ekstraordinær rengøring. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. ved fraflytniningssynet, betragtes det som misligholdelse. d. Undladelse af normalistandsættelse. Kan undlades for bygningsoverflader som ved fraflytningssynet fremtræder som håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat (se afsnit a) e. Udenoms arealer. Udendørsarealer, såsom have, indkørsel m.m. som det påhviler lejeren at holde istandsat, skal afleveres rengjorte og vel vedligeholdt. Manglende vedligeholdelse betragtes som misligholdelse og vil blive rengjort på lejerens regning. f. Syn ved fraflytning. Udlejer foretager syn af lejemålet senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. g. Fraflytningsrapport. Ved synet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse og hvilke der er misligholdelse som betales af lejeren, og hvilke øvrige istandsættelser der betales af udlejeren. h. Arbejdets udførelse. Iht. punkt a. udføres al istandsættelse efter udflytningssyn på udlejers foranstaltning. i. Oplysning om istandsættelsesudgifter. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og evt. misligholdelse. 9

10 j. Endelig opgørelse. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. k. Istandsættelse ved bytning af bolig. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Der kan ikke indgås aftaler om overtagelse af boliger uden udført normalistandsættelse m.m. 7. Ikrafttræden m.m.: a. Dato for ikrafttræden. Med virkning fra dags dato erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. b. Ændring af lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. c. Beboerklagenævn. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Vedtaget på beboermødet den d. Sidste rettelser: Administrative rettelser sket ved sammenlægning af afd. 10&31 til afd. 10 d. 1. januar

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. «Selskab_Adresse» «Selskab_Lokalby» «Selskab_Postby» Tlf. «Selskab_Tlfnr» Fax «Selskab_Faxnr» «Selskab_wwwAdresse» «Selskab_Email» Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Hus-og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus-og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk «Lejer_Sel»«Lejer_Afd»«Lejer_Lejemaal» Hus-og havereglement med ordensregler

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K.

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K. «Selskab_Adresse» «Selskab_Lokalby» «Selskab_Postby» Tlf. «Selskab_Tlfnr» Fax «Selskab_Faxnr» «Selskab_wwwAdresse» «Selskab_Email» BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 3 Merianvænget 1-34 Ternevænget

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 7. Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen 208A 214B Sejsbjerg 15-95 Stubbæk

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 7. Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen 208A 214B Sejsbjerg 15-95 Stubbæk Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 7 Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

HUS-OG HAVEREGLEMENT

HUS-OG HAVEREGLEMENT D_4_20160412113439526bm_1_774DDAE4-0BDC-4FC7-A179-741171511F76 Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 HUS-OG HAVEREGLEMENT Afdeling

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk «Afdeling_nr» Aabenraa Almene Boligselskab HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 21

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk «Afdeling_nr» Aabenraa Almene Boligselskab HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 34

Læs mere

HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 56. Pilevej og Egevej

HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 56. Pilevej og Egevej Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 56 Pilevej og Egevej 1 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk «Afdeling_nr» Aabenraa Almene Boligselskab HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 38

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Afd. 50. Fiskervænget

Afd. 50. Fiskervænget Afd. 50 Fiskervænget Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 50 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

HUS- OG HAVEREGLEMENT

HUS- OG HAVEREGLEMENT RØDEKRO ANDELSBOLIGFORENING Afdeling 1. Højgade & Højvang HUS- OG HAVEREGLEMENT Hensigtserklæring for afdeling 1: At vi som beboere i afdelingen vil tage hensyn til hinanden for at fastholde det gode naboskab

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 5

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 5 D_4_20160412111333777bm_1_44591013-92CB-406B-A851-2A3029D346DA Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Aabenraa Almene Boligselskab

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Aabenraa Almene Boligselskab AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Aabenraa Almene Boligselskab HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 3 Merianvænget 1-34

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Afd. 24 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab

Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 26 Præsteskoven Aabenraa Revideret Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse: Side. Generelle oplysninger og bestemmelser: 3-5 Herunder: Kontortid 3 Huslejebetaling

Læs mere

Afd. 46 Østerkobbel 98-176

Afd. 46 Østerkobbel 98-176 Afd. 46 Østerkobbel 98-176 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 46 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 2 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej & 34 49

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej & 34 49 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej 94 166 & 34 49 Adresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Hjemmeside: E-mail: www.domibolig.dk mail@domibolig.dk Telefon- og ekspeditionstid:

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere