Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier"

Transkript

1 Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier

2 Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne, og selvom huseftersynet er stikprøvevis, er der et strengt kontrolregime. Man risikerer at blive hængt op på den mindste fejl med alle deraf følgende konsekvenser. Efter hvad jeg forstår, føler de bygningssagkyndige derfor behov for faste retningslinjer, noget de kan tage med hjem og bruge. Der er jo altså retningslinjer: Håndbogen og ikke mindst nævnets årsberetninger. Men kan jeg give jer faste retningslinjer i øvrigt? Nej, ikke generelt! Men det er der efter min vurdering heller ingen andre, der kan. Men hvorfor står jeg så her i det hele taget?

3 Hvorfor det er mig, der er her Kort præsentation: Jurist. Tidligere dommer i mange år (retspræsident). Har skrevet bøger om mangler ved fast ejendom i forholdet mellem køber og sælger, herunder om huseftersynsordningen, i mange udgaver efter hinanden. Seneste udgave af min bog»mangler ved fast ejendom«er udkommet i juli i år. Har også en materialesamling om bl.a. mangler ved fast ejendom på internetadressen Har ikke deltaget i huseftersynsordningens udformning på nogen måde og repræsenterer kun mig selv. Det, jeg kan, er at give et billede af, hvordan huseftersynsordningen tager sig ud set udefra af en interesseret jurist. Efter aftale gør jeg det på den måde, at jeg gennemgår nogle udvalgte emner efter hinanden. Undervejs bliver der mulighed på at komme ind på forskellige ting.

4 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade Huseftersynsordningen består af tre forskellige dele: 1. Reglerne om selve huseftersynet og tilstandsrapporten, 2. reglerne om, hvad ejerskifteforsikringen skal dække, og 3. reglerne om sælgers (fritagelse for) mangelshæftelse. Del 1 og 2 hænger nøje sammen og er i virkeligheden to underdele af det samme. Kan det være et problem, at disse to dele hører under hver sit ministerium? Tilstandsrapporten har først og fremmest har betydning for ejerskifteforsikringens dækningspligt. Ejerskifteforsikringen skal ikke dække de K/UN-forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten. Men den skal (med visse undtagelser) dække de forhold, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Centralt i denne sammenhæng er: Huseftersynet skal afdække»skade«og»nærliggende risiko«for skade, og ejerskifteforsikringen skal dække skade og nærliggende risiko for skade, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

5 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade Først nærliggende risiko for skade: I forhold til ejerskifteforsikringens dækningspligt synes det ret diffust, hvad det egentlig betyder. I virkeligheden betyder det vist normalt ikke noget særligt. I forhold til de bygningssagkyndiges forpligtelser: Så vidt jeg kan se, siger begrebet nærliggende risiko for skade ikke så meget i sig selv. Det drejer sig mere om de konkrete forpligtelser, der kan udledes af nævnets praksis. Karaktererne bortset fra K1 sigter jo også direkte til risiko for skade.tilfældige eksempler: Nævnets årsberetning for 2012: Det skal angives i tilstandsrapporten, hvis manglende udluftning af et vådrum medfører risiko for vandskade, navnlig hvis der er træbelægning. Årsberetning 2008: For lav taghældning skal som udgangspunkt ikke angives. Visuelt konstaterbart manglende fodblik skal som udgangspunkt nævnes.

6 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade Så begrebet skade? Det er noget med, at huset adskiller sig negativt fra normale huse af samme type og alder. I relation til ejerskifteforsikringen er det i virkeligheden indviklet og umiddelbart svært tilgængeligt, hvad det betyder. Eksempel: Det er ikke en skade, at et 100-årigt hus på landet mangler fugtspærre mellem fundament og ydervægge. Men hvis den manglende fugtspærre har medført fugtopstigning i væggene og deraf følgende vandskade på træværk, er selve vandskaden på træværket en skade. (Det er i øvrigt heller ikke nødvendigvis en skade, at et nyt hus mangler en sådan fugtspærre!). I relation til de bygningssagkyndiges forpligtelser: Det bedste jeg kan finde på, er at henvise til nævnets årsberetninger m.m.

7 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade På dette sted er det hensigtsmæssigt at kort at gennemgå tilstandsrapportens hovedafsnit. De er jo følgende: 1. Det afsnit, hvor den bygningssagkyndige skal angive K/UN-forholdene. 2. Afsnittet med sælgers oplysninger. 3. Afsnittet med den bygningssagkyndiges oplysninger til ejerskifteforsikring. (4. Afsnittet med hustypebeskrivelse m.m.). Afsnittet med K/UN-forholdene: Det er netop i dette afsnit og kun i det, at den bygningssagkyndige skal angive et forhold, der er en»skade«, eller som volder»nærliggende risiko«for skade. Afsnittet med den bygningssagkyndiges oplysninger til ejerskifteforsikring: Det, der står i dette afsnit, angår ikke skade eller nærliggende risiko for skade. Derfor bliver den bygningssagkyndige ikke erstatningsansvarlig over for køber for forkerte angivelser i dette afsnit. En forkert oplysning i denne rubrik er ikke en»skade«.

8 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade Vestre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2011 s. 328: I tilstandsrapportens rubrik for oplysninger til ejerskifteforsikring var angivet, at ydervæggene bestod af massivt murværk, betonblokke ol. Efter overtagelsen konstaterede køber, at ydermurene var pudset træ. Det fremgår, at dette gjorde huset værdiløst, og køber havde tilsyneladende købt huset i tillid til oplysningen. Angivelsen skyldtes tilsyneladende en faglig fejl hos den bygningssagkyndige. Bl.a. havde den bygningssagkyndige vist en tidligere tilstandsrapport, hvor det var angivet rigtigt. Den bygningssagkyndige var imidlertid ikke erstatningsansvarlig over for køber. Landsrettens hovedbegrundelse herfor var, at ydervæggenes konstruktion ikke var en»skade«.

9 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade Vestre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2011 s. 328 fortsat: Køber havde ikke tegnet ejerskifteforsikringen, men den ville heller ikke have dækket, hvis den havde været tegnet. For ejerskifteforsikringen skal jo dække skader, og forkerte oplysninger i tilstandsrapportens rubrik om oplysninger til ejerskifteforsikring er som sagt ikke skader heller ikke i forhold til ejerskifteforsikringens dækningspligt. Efter min opfattelse er tilstandsrapportens rubrik om oplysninger til ejerskifteforsikring et væsentligt problem i huseftersynsordningen. Det, der står i rubrikken, ligner en varedeklaration og bliver formentlig også opfattet sådan. Men køber kan ikke regne med, hvad der står i rubrikken. Forkerte oplysninger i den er købers egen risiko. Dette fører ind på følgende: Hvad er tilstandsrapportens formål egentlig, og hvorfor har man i årevis arbejdet på at øge tilstandsrapporternes kvalitetsniveau?

10 Emne 1. Skade og nærliggende risiko for skade Eller sagt på en anden måde: Hvorfor er kontrolregimet med de bygningssagkyndige blevet strengere og strengere gennem årene? Det er svært for mig at svare sikkert på, da jeg som sagt ikke har deltaget i huseftersynsordningens udformning. Men det ser ud til at skyldes to ting: 1. Selvom tilstandsrapporten ikke er en varedeklaration, vil man alligevel gerne have, at den kan indgå i købers beslutningsgrundlag på en eller anden måde. Dette har også i nogle år stået i tilstandsrapporten (hvad der i øvrigt virker lidt dristigt). 2. Pres fra forsikringsbranchen. Produktet ejerskifteforsikring er ikke et godt produkt for forsikringsselskaberne, og jo flere defekter der nævnes i tilstandsrapporterne, jo mindre taber forsikringsselskaberne på ejerskifteforsikringerne. Forsikringsselskabernes krav til tilstandsrapporterne er utvivlsomt ikke blevet mindre efter de nye regler, der har udvidet ejerskifteforsikringernes dækningspligt væsentligt. Der er vist også flere forbehold i policerne end før.

11 Emne 2. Hele bygninger, der ikke er undersøgt Visse selvstændige sekundære hele bygninger kan jo holdes uden for huseftersynet. Ejerskifteforsikringen skal ikke dække fejl ved en sådan bygning, der ikke er undersøgt, hvis det er angivet i tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt. Ifølge nævnets årsberetning for 2012 er der tale om to typer bygninger: a. bygninger ikke brugbare på grund af slid og ælde, b. bygninger af ringe byggeteknisk værdi. Ifølge årsberetningen er det meget vigtigt at nævne, om der er tale om den ene eller anden type. Dette synes tænkt som en kontrol af, at bygningen i det hele taget kan holdes uden for huseftersynet (?).

12 Emne 2. Hele bygninger, der ikke er undersøgt Hvis en bygning ikke er undersøgt ved huseftersynet, er det afgørende nødvendigt at huske at få det nævnt i tilstandsrapporten. Hvis den bygningssagkyndige glemmer det, skal ejerskifteforsikringen dække, hvorfor den bygningssagkyndige bliver erstatningsansvarlig over for ejerskifteforsikringen. Således Vestre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 s. 1910: Den bygningssagkyndige havde ikke undersøgt en garage, der tilsyneladende nærmest var nedrivningsmoden, men havde glemt at nævne det i tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikringen havde over for køber dækket udgiften tilsyneladende nærmest til genopførelse af garagen. Den bygningssagkyndige var erstatningsansvarlig over for ejerskifteforsikringen (med ca kr.). Omvendt: Hvis en bygning med urette er holdt uden for huseftersynet, men det er nævnt i tilstandsrapporten, at den er holdt udenfor, risikerer den bygningssagkyndige en påtale (der kan ikke blive tale om erstatningsansvar), nævnets årsberetning for 2012.

13 Emne 3. Bygningsdele, der ikke er undersøgt Den forrige slide angik hele bygninger, der ikke er undersøgt ved huseftersynet. Noget helt andet gælder for bygningsdele, der ikke er undersøgt. Der er jo to forskellige rubrikker i tilstandsrapporten om utilgængelige bygningsdele. Dels en almindelig rubrik om bygningsdele, der normalt er tilgængelige, men som ikke har kunnet efterses ved det konkrete hus, dels en rubrik om bygningsdele, der er gjort utilgængelige. Hvorfor er der to rubrikker? Fordi det har forskellig betydning for ejerskifteforsikringens dækningspligt, alt efter hvilken af rubrikkerne en bygningsdel er nævnt i. Hvis en bygningsdel er nævnt i rubrikken om gjort utilgængelig, skal ejerskifteforsikringen pr. automatik ikke dække den pågældende bygningsdel. Hvis en bygningsdel er nævnt i den anden rubrik, skal ejerskifteforsikringen derimod dække, medmindre forsikringen har taget forbehold. Meningen med denne rubrik er netop at give ejerskifteforsikringen mulighed for at tage forbehold.

14 Emne 3. Bygningsdele, der ikke er undersøgt Først rubrikken om gjort utilgængelig: Den sigter til bygningsdele, som sælger har gjort utilgængelige for at forhindre den bygningssagkyndige i at komme til at se dem. Det vil vel normalt være meget vanskeligt for den bygningssagkyndige at konstatere med sikkerhed, om dette virkelig er tilfældet. Jamen kan man ikke bare sætte en angivelse i denne rubrik for en sikkerheds skyld? Nej! Ankenævnet for Forsikrings afgørelse af 21. april 2008 i sag 72172: Den bygningssagkyndige havde i rubrikken om gjort utilgængelig angivet, at det meste af tagkonstruktionen ikke kunne besigtiges, fordi der var opsat vindtæt tagpap. Som følge deraf afviste ejerskifteforsikringen at dække fejl ved tagkonstruktionen. Ankenævnet udtalte, at angivelsen skulle have stået i den anden rubrik, og at ejerskifteforsikringen derfor skulle dække alligevel. I et sådant tilfælde bliver den bygningssagkyndige vel erstatningsansvarlig over for ejerskifteforsikringen.

15 Emne 3. Bygningsdele, der ikke er undersøgt Den anden rubrik om utilgængelige bygningsdele, altså den almindelige rubrik: Forbavsende nok kan emnet»normalt«tilgængelige bygningsdele tilsyneladende give anledning til tvivlsspørgsmål. Jeg er blevet opmærksom på i hvert fald to. Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 4. marts 2013 i sag 82885: Den bygningssagkyndige angav, at kælderen ikke var var medtaget i tilstandsrapporten, fordi den var under total istandsættelse. Ejerskifteforsikringen tog derfor forbehold om skader i kælderen. Angivelsen stod for sig selv, ikke i den omtalte rubrik. Sagen drejede sig kun, om forbeholdet i forsikringsvilkårene også angik en udvidet dækning mod ulovlige bygningsindretninger, men eksemplet giver anledning til følgende spørgsmål:

16 Emne 3. Bygningsdele, der ikke er undersøgt Er det, at en bygningsdel er under total renovering, tilstrækkelig grund til ikke at undersøge den? Umiddelbart formentlig nej. (Medmindre renoveringen gør besigtigelsen umulig). Det er selvfølgelig prisværdigt at oplyse det i tilstandsrapporten. Men man kunne lige præcis tænke sig, at den bygningssagkyndige bliver erstatningsansvarlig over for ejerskifteforsikringen på grund af følgende: Forsikringsselskabet tager forbehold på grund af angivelsen, men Ankenævnet for Forsikring tilsidesætter forbeholdet med den begrundelse, at angivelsen er i strid med reglerne. Forsikringen skal derfor dække trods forbeholdet, men kunne have taget et gyldigt forbehold, hvis angivelsen havde været i overensstemmelse med reglerne. Dette er ikke sikkert, men det viser alligevel, at man kan tænke sig problemer for den bygningssagkyndige som følge af uberettigede angivelser i tilstandsrapporten. Man kunne også forestille sig en påtale.

17 Emne 3. Bygningsdele, der ikke er undersøgt Hvad vil det sige, at en bygningsdel»normalt«er tilgængelig? Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 10. juni 2013 i sag 83713: I den almindelige rubrik om utilgængelige bygningsdele angav den bygningssagkyndige, at tagkonstruktionen ikke var besigtiget, fordi den var en lukket parallel tagkonstruktion, og at krybekælderen ikke havde kunnet besigtiges på grund af manglende lem. Ejerskifteforsikringen tog som følge heraf forbehold om tagkonstruktionen, og sagen drejede sig om, hvorvidt dette forbehold var gyldigt. Ankenævnet henviste sagen til afgørelsen ved domstolene (noget besynderligt efter min mening), men sagen giver anledning til at spørge: Er en parallel tagkonstruktion og en krybekælder ikke normalt utilgængelige? Hvis ja, er det forkert at nævne deres utilgængelighed i den omtalte rubrik i tilstandsrapporten. Problematikken om erstatningsansvar/påtale er den samme her.

18 Emne 4. Bygningssagkyndiges erstatningsvar Som tidligere omtalt kan en bygningssagkyndig i visse tilfælde blive erstatningsansvarlig over for ejerskifteforsikringen. Men først og fremmest drejer det sig om den bygningssagkyndiges erstatningsansvar over for køber af huset. Typisk angår erstatningsansvaret enten 1) den bygningssagkyndige har overset et forhold, som han burde have set, eller 2) den bygningssagkyndige har nok angivet et forhold i tilstandsrapporten, men har ikke angivet det tilstrækkeligt (fx K1 i stedet for K3). Afgørelserne om disse spørgsmål træffes reelt normalt af en skønsmand på grundlag af en konkret vurdering i den enkelte sag. Det gælder både i nævnet og ved domstolene. Da der er tale om en konkret teknisk vurdering, er det vanskeligt at udlede faste generelle retningslinjer af afgørelserne. Der er måske også et vist retssikkerhedsmæssigt problem:

19 Emne 4. Bygningssagkyndiges erstatningsvar En skønsmand kan naturligvis tage fejl ligesom alle andre mennesker, men i praksis er skønsmandens afgørelse endelig. Østre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2008 s. 1446: Den bygningssagkyndige var erstatningsansvarlig for ikke have bemærket nedbøjning af en etageadskillelse, som han ifølge skønsmanden burde havde bemærket. Den bygningssagkyndige bestred forgæves, at etageadskillelsen var nedbøjet ved huseftersynet. Vestre Landsrets dom i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2012 s. 79: Tag tætnet med»pur«-skum. I tilstandsrapporten var med karakteren K1 nævnt, at der var risiko for fugtophobning som følge af skummet, men at der dog ikke var tegn på skader. Nævnets skønsmand udtalte: Taghældningen var for lav til anvendelse af skummet. Desuden var der betydelige skader i taget, og den bygningssagkyndige burde have nævnt skaderne med karakteren K3. Nævnet fandt herefter den bygningssagkyndige erstatningsansvarlig over for køber.

20 Emne 4. Bygningssagkyndiges erstatningsvar Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2012 s. 79 fortsat: Sagen kom imidlertid til landsretten, der frifandt den bygningssagkyndige. Landsrettens begrundelse for frifindelse gik ud på følgende: Ifølge en skønsmand for landsretten var det (kort gengivet) ikke almindelig byggefaglig viden på huseftersynets tidspunkt, at skummet ikke kunne anvendes til huse med lav taghældning. Desuden var det ikke bevist, at der var tegn på skader på huseftersynets tidspunkt, og køber var blevet tilstrækkeligt advaret ved den omtalte angivelse i tilstandsrapporten. Landsrettens afgørelse viser flere ting: 1. Generel byggefaglig viden kan være afgørende for den bygningssagkyndiges erstatningsansvar. 2. Opfattelsen hos nævnets skønsmand om almindelig byggefaglig viden og om skader ved huseftersynet var tilsyneladende forkert. Altså et eksempel på, at en skønsmand kan tage fejl. 3. Landsretten havde ikke forstået karaktersystemet! (En K1'er kan umuligt fungere som advarsel).

21 Emne 4. Bygningssagkyndiges erstatningsvar I visse tilfælde bygger den bygningssagkyndiges erstatningsansvar dog på andet end udtalelserne fra en skønsmand. Et eksempel er Vestre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 s. 264 V: Tagbeklædningen var fra 1971 og skulle snart udskiftes. I tilstandsrapportens almindelige del var imidlertid angivet, at tagbeklædningen var ny. Den bygningssagkyndige kunne ikke huske huseftersynet og kunne kun give den forklaring, at angivelsen skyldtes en»fejl«. Den bygningssagkyndige blev dømt til at erstatte købers udgift til ny tagbelægning med et forbedringsfradrag. Hvor mon den forkerte angivelse kom fra? Sammenblanding af to sager? Eller fra sælger? Og hvad, hvis angivelsen havde stået i rubrikken for oplysninger til ejerskifteforsikringen i stedet for i tilstandsrapportens almindelige del?

22 Emne 4. Bygningssagkyndiges erstatningsvar Forholdet mellem sælger og den bygningssagkyndige: Mange af angivelserne i tilstandsrapporten bygger formentlig reelt mere eller mindre på sælgers oplysninger, og sælger skal jo også give oplysninger direkte til tilstandsrapporten i rubrikken herom. Sælgers oplysninger er nok ikke altid lige præcise, for nu at sige det sådan, men sælgerne slipper normalt for ansvar. Derimod er den bygningssagkyndige undergivet et strengt kontrolregime. Er dette ikke uretfærdigt? Jo, det er det måske, men det viser noget, der har været meningen med huseftersynsordningen fra starten: Sælger skal behandles mildt og overbærende, og den bygningssagkyndige skal behandles ud fra en (streng) faglig målestok. Sælger bliver kun ansvarlig, hvis han har handlet mindst groft uagtsomt, og det skal meget til. Grov uagtsomhed er næsten det samme som svig/bedrageri, og det skal kunne bevises.

23 Emne 4. Bygningssagkyndiges erstatningsvar Kan den bygningssagkyndige gøre noget for at beskytte sig mod det strenge kontrolregime? Man kunne måske forestille sig en tendens til at skrive ting i tilstandsrapporten for en sikkerheds skyld, at»overangive«. Men jeg er ikke sikker på, at dette er vejen frem. Som også tidligere nævnt kan»overangivelser«måske ligefrem i visse tilfælde føre til erstatningsansvar over for ejerskifteforsikringen, eller påtaler. Det rigtige må være, at man skriver det i tilstandsrapporten, der er meningen med den, altså det, som det er meningen, at der skal stå, hverken mere eller mindre. Men hvad er det så helt bestemt meningen, at der skal stå, og hvor finder man de faste og sikre retningslinjer for det? Og her er vi så tilbage ved udgangspunktet!

24 Tak for opmærksomheden

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej Holbæk Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej Holbæk Tlf.: for ejendommen Sælger Majken Dalgaard Adresse Kallerupvej 40 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 04.03.2016 Udløbsdato 04.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V for ejendommen Sælger Maria og Jonas Lindhardsen Adresse Rosenkildevej 29 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 26.01.2015 Udløbsdato 26.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Sådan udnytter du din ejerskifteforsikring

Sådan udnytter du din ejerskifteforsikring Sådan udnytter du din ejerskifteforsikring Der tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med de fleste hushandler, men det er sjældent, at forsikringerne bliver brugt. I denne guide kan du blive klogere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dorte Myrhøj Stengel Hansen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dorte Myrhøj Stengel Hansen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Dorte Myrhøj Stengel Hansen Adresse Strandvej 97 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 13.10.2015 Udløbsdato 13.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Nordea Ejendomsinvestering A/S Adresse Lyngbakken 13 Postnr. og by 6720 Fanø Dato 19.03.2014 Udløbsdato 19.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. LV-connect Hybenhaven 23 3060 Espergærde Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. LV-connect Hybenhaven 23 3060 Espergærde Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by VED PARKEN 286A ApS Marie Grubbes Alle 3A 2800 Kgs. Lyngby Dato 09.09.2015 Udløbsdato 09.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-connect Hybenhaven 23

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf. for ejendommen Sælger Martin olsen Adresse Strandbjerggårdsvej 23 Postnr. og by 4400 Kalundborg Dato 04.03.2013 Udløbsdato 04.03.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Svend Aage Nielsen. Autoriseret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service. L. PS ApS Dalumvej Odense SV Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service. L. PS ApS Dalumvej Odense SV Tlf. for ejendommen Sælger Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service Adresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 10.12.2014 Udløbsdato 10.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980 Kokkedal Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980 Kokkedal Tlf.: for ejendommen Sælger Poul Pedersen Adresse Sjælsø Alle 6 Postnr. og by 3450 Allerød Dato 29.08.2012 Udløbsdato 29.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Svend Aage Sundenæs Adresse Hyldeholm 8 Postnr. og by 4000 Roskilde Dato 09.06.2015 Udløbsdato 09.06.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74 84 63 37

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74 84 63 37 for ejendommen Sælger Miljøministeriet Adresse Povlskrovej 53 Postnr. og by 6780 Skærbæk Dato 30.04.2015 Udløbsdato 30.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Københavns Kommune Adresse Genuavej 52 Postnr. og by 2300 København S Dato 01.11.2016 Udløbsdato 01.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.: 48 24 22 40. HG Rune

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.: 48 24 22 40. HG Rune for ejendommen Sælger Kurt larsen Adresse Eng-Ager 4 Postnr. og by 3250 Gilleleje Dato 06.03.2014 Udløbsdato 06.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Jesper Bruun-Olsen Adresse Fjordbakken 48 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 19.09.2016 Udløbsdato 19.09.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Svendborg Kommune Adresse P A Wedels Vej 2 Postnr. og by 5881 Skårup Fyn Dato 11.02.2014 Udløbsdato 11.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Søndergade 43,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Hans Peter Andersen. LV-connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Hans Peter Andersen. LV-connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Boet efter Hans Peter Andersen Adresse Skovbakken 68 Postnr. og by 3520 Farum Dato 20.08.2014 Udløbsdato 20.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-connect Axel Heides Vej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Søren Guldfeldt Madsen, Zahnsgade 2, st 6000 Kolding Dato 27.01.2015 Udløbsdato 27.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Peer Carl Løber Jepsen Adresse Lyngbakken 6 Postnr. og by 7500 Holstebro Dato 26.02.2014 Udløbsdato 26.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Jesper Marquardsen Adresse Thorsvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.08.2015 Udløbsdato 18.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Proeftersyn Kaldehøjs-Åsen Gilleleje Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Proeftersyn Kaldehøjs-Åsen Gilleleje Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Kurt Allan Olsen Højdevej 12A 3600 Frederikssund Dato 04.10.2016 Udløbsdato 04.10.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Proeftersyn Kaldehøjs-Åsen 2 3250

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Conni Steensgaard Nielsen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Conni Steensgaard Nielsen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Conni Steensgaard Nielsen Adresse Lillegårdsvej 4 Postnr. og by 3450 Allerød Dato 15.10.2015 Udløbsdato 15.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. MÅRTENSSON EL ApS Vangen Nykøbing Sj

Elinstallationsrapport for ejendommen. MÅRTENSSON EL ApS Vangen Nykøbing Sj for ejendommen Sælger Linda Johansen Adresse Kløvermarksvej 39 Postnr. og by 4300 Holbæk Dato 24.11.2016 Udløbsdato 24.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed MÅRTENSSON EL ApS Vangen 10 4500 Nykøbing

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Liselotte og Christen Trap Christensen Adresse Bergthorasvej 59 Postnr. og by 5210 Odense NV Dato 27.11.2015 Udløbsdato 27.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Proeftersyn Kaldehøjs-Åsen Gilleleje Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Proeftersyn Kaldehøjs-Åsen Gilleleje Tlf.: for ejendommen Sælger Mogens Bokkenheuser Adresse Haraldslundvej 35 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 01.11.2016 Udløbsdato 01.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Proeftersyn Kaldehøjs-Åsen 2

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jacob Aagaard Andreasen / Aagaard Ejendomme I/S. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jacob Aagaard Andreasen / Aagaard Ejendomme I/S. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger cob Aagaard Andreasen / Aagaard Ejendomme I/S Adresse Hammelvej 272 Postnr. og by 8870 Langå Dato 07.10.2015 Udløbsdato 07.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Laurits og Asta Broe Adresse Svendborgvej 6 Postnr. og by 5800 Nyborg Dato 22.07.2015 Udløbsdato 22.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10038 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. K.K. klager over at kælderen er meget fugtig, samt at gulvet gynger kraftigt i det ene af ejendommens kælderrum. Ad.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. LH-Elteknik Industrivangen 13C 4550 Asnæs Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. LH-Elteknik Industrivangen 13C 4550 Asnæs Tlf.: for ejendommen Sælger Michael Dirksen Adresse Sørningevej 7 Postnr. og by 4450 Jyderup Dato 05.11.2015 Udløbsdato 05.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LH-Elteknik Industrivangen 13C 4550 Asnæs

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04 for ejendommen Sælger Per Ranch Samuelsen Adresse Søvang 15 Postnr. og by 4000 Roskilde Dato 27.07.2015 Udløbsdato 27.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarets Bygningstjeneste. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarets Bygningstjeneste. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Forsvarets Bygningstjeneste Adresse Nordre koppelvej 112 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 10.05.2012 Udløbsdato 10.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet, c/o Dorthe Wolfsgruber. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet, c/o Dorthe Wolfsgruber. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf. for ejendommen Sælger Energinet, c/o Dorthe Wolfsgruber Adresse Koldingvej 115 Postnr. og by 6500 Vojens Dato 04.04.2014 Udløbsdato 04.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Trio-El A/S Kildevældets Allé 12 2600 Glostrup Tlf.: 36722214

Elinstallationsrapport for ejendommen. Trio-El A/S Kildevældets Allé 12 2600 Glostrup Tlf.: 36722214 for ejendommen Sælger Malik Yajur Saleem Adresse Bredekærs Vænge 154 Postnr. og by 2635 Ishøj Dato 12.08.2014 Udløbsdato 12.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Trio-El A/S Kildevældets Allé 12

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.: for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Nørregade 91 Postnr. og by 9870 Sindal Dato 10.02.2017 Udløbsdato 10.02.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Ulla Birgitte Bitsch-Larsen Adresse Kortevej 8 Postnr. og by 3210 Vejby Dato 14.10.2014 Udløbsdato 14.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars Nielsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Fischer ApS Sønder Boulevard København V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Fischer ApS Sønder Boulevard København V Tlf.: for ejendommen Sælger Søren Rom Adresse Virum Overdrevsvej 20 Postnr. og by 2830 Virum Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Anders Fischer ApS Sønder Boulevard 67 1720

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.A Østre Ringvej Ringe Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.A Østre Ringvej Ringe Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Svendborg Kommune Skovvej 16A 5700 Svendborg Dato 18.08.2016 Udløbsdato 18.08.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.A Østre Ringvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade Haslev Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade Haslev Tlf.: for ejendommen Sælger Elsebeth Risager Adresse Ludvig Holsteins Alle 47 Postnr. og by 2750 Ballerup Dato 15.07.2016 Udløbsdato 15.07.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.: for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Højersgade 2 Postnr. og by 9850 Hirtshals Dato 14.11.2016 Udløbsdato 14.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Christina Hobel og Michael André Burnside Skjold

Elinstallationsrapport for ejendommen. Christina Hobel og Michael André Burnside Skjold for ejendommen Sælger Christina Hobel og Michael André Burnside Skjold Adresse Lundensvej 6 Postnr. og by 3700 Rønne Dato 01.08.2014 Udløbsdato 01.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Steven Bork & Louise Koch Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Steven Bork & Louise Koch Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Steven Bork & Louise Koch Christensen Adresse Grønningen 3 Postnr. og by 6100 Haderslev Dato 13.07.2015 Udløbsdato 13.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Ele$ersyn på lejligheden 171 A + rapport fællesejet

Ele$ersyn på lejligheden 171 A + rapport fællesejet Ele$ersyn på lejligheden 171 A + rapport fællesejet Eleftersyn for ejendommen Sælger Ejerforeningen Stærmosevej 171 Adresse Stærmosevej 171 Postnr. og by 5690 Tommerup Dato 06.11.2014 Udløbsdato 06.11.2015

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Tommi Svend Højbjerg Adresse Langstedgyden 5 Postnr. og by 5610 Assens Dato 09.03.2014 Udløbsdato 09.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Torsted El & Automatik ApS Norgesvej 8. 8700 Horsens. Tlf.: 75 64 74 66

Elinstallationsrapport for ejendommen. Torsted El & Automatik ApS Norgesvej 8. 8700 Horsens. Tlf.: 75 64 74 66 for ejendommen Sælger Mona Juul Adresse Kraghsvej 10 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 11.02.2014 Udløbsdato 11.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Torsted El & Automatik ApS Norgesvej 8 8700 Horsens

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Jean-Paul Peronard Adresse Kirke Søbyvej 63 Postnr. og by 5610 Assens Dato 17.09.2015 Udløbsdato 17.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Boet efter Oliver Hansen Adresse Åbakken 3 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 26.04.2017 Udløbsdato 26.04.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Kurt Holm Holst Adresse Olafsvej 12 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 26.09.2016 Udløbsdato 26.09.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR

DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR 10. FEBRUAR 2011 DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR Bygningssagkyndig var erstatningsansvarlig, da det ikke var nok advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten for det forhold, at taget

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Strøh A/S Værkstedsvej 10 A 6000 Kolding Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Strøh A/S Værkstedsvej 10 A 6000 Kolding Tlf.: for ejendommen Sælger n Christensen Adresse Staushedevejen 34 Postnr. og by 6622 Bække Dato 05.11.2012 Udløbsdato 05.11.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Strøh A/S Værkstedsvej 10 A 6000 Kolding

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Bent Holm Adresse Mikkels Banke 17 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 18.02.2014 Udløbsdato 18.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Ørving & Morten Bredning. LV-Connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Ørving & Morten Bredning. LV-Connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Tina Ørving & Morten Bredning Adresse Slugten 12 Postnr. og by 3300 Frederiksværk Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-Connect Axel Heides

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Ruth Jensen v/ Advokat Kjeld Klausen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Ruth Jensen v/ Advokat Kjeld Klausen for ejendommen Sælger Boet efter Ruth Jensen v/ Advokat Kjeld Klausen Adresse Herluf Trolles Vej 13 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 01.04.2016 Udløbsdato 01.04.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere