Dato 10. februar Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB."

Transkript

1 Referat Teknisk Udvalg Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming Rasmussen (O) Kenneth Bergen (A) Peter E. Nielsen (C) Karl Falden (A) Bahram Dehghan (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udbud af vintertjeneste Hestvangvej 10 - Understedvej 124, Understed Bangsboudvalget i Frederikshavn Kommune Orientering fra administrationen...10 Underskrifter: Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 2 af 11

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Udbudsgrundlag_2013_2014_excl_rutekort.pdf /14 Åben _v1_Tidsplan udbud 2014_2017X.pdf /13 Åben Bilag 1 - fremtidig offentlig sti.pdf /14 Åben Notat-Trygfonden - livreddertårnet.pdf /14 Åben Oversigtsplan_Parallelvej.pdf /14 Åben Notat, Parallelvej.pdf Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 3 af 11

4 1. Udbud af vintertjeneste Sagsfremstilling Som besluttet på møde i Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 genoptages sagen omkring udbud af vintertjeneste. Åben sag Sagsnr: 13/22302 Forvaltning: CPV Sbh: joaa Besl. komp: TU Udførslen af vintertjeneste er af afgørende betydning for borgernes fremkommelighed og trafiksikkerhed. Samfundets døgnrytme har ændret sig igennem de seneste år, hvor skiftende arbejdstider og døgnproduktion på virksomhederne nu er en naturlig del af erhvervsstrukturen, og der er således i stigende grad krav og forventninger om tilgængelighed i alle henseender. Dette gør vintertjenesten og dennes beredskab særlig central i forhold til at have en velfungerende infrastruktur, og her er erfaring og professionelt kendskab til området og opgaven helt essentiel. I Frederikshavn Kommune er der ca km. kommuneveje, der skal ryddes for sne og saltes. Langs en del af disse strækninger er der også stier og fortove. Teknisk Udvalg er ansvarlig for vintertjenesten og Center for Park & Vej varetager i det daglige udførslen af vintervedligeholdelsen. For at udføre vintertjeneste, som det er besluttet i vinterregulativet, er der i alt 101 forskellige vinterruter med varierende materiel og mandskab for at dække veje, fortove og stier i hele kommunen. Ud af disse i alt 101 ruter har 43 ruter været udført at private entreprenører igennem de seneste to vintersæsoner. Ruterne har været udbudt til private entreprenører via 1-årige udbud. Udbuddet har været opbygget således, at der kan gives tilbud på en eller flere enkeltruter. Dette sikrer, at også mindre entreprenører og vognmænd kan byde på opgaverne. Ligeledes er et krav om kort udkaldsvarsel indbygget i udbuddet for at overholde serviceniveauet. (Nærmere udbuds-specifikationer for det seneste udbud fremgår af bilagsmaterialet) Flerårigt udbud af vintertjenesten Med baggrund i erfaringerne fra de seneste udbud ønskes nu et 3-årigt udbud af vintertjenesten med en option på 2 år. Fordelene ved et 3-årigt udbud er: Indkøringsperioden for de private chauffører mindskes, og der vil kunne opnås større rutine i snerydningen på ruterne. Erfarne chauffører på de enkelte ruter medfører færre skader på vejanlæg og inventar. Der vil være færre omkostninger forbundet med den omstilling og klargøring af materiel, der sker forud for hver sæson. Der er økonomiske besparelser på administrationen af vintertjenesten ved ikke at skulle udarbejde udbudsmateriale, afholde licitation mv. hvert år. Der vil kunne opnås billigere tilbudspriser på de enkelte ruter, når udbuddet strækker sig over en længere periode og entreprenørerne derved er sikret Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 4 af 11

5 større stabilitet i opgaven. Et 3-årigt udbud med option på 2 år vil for vintertjenestens vedkommende betyde, at udbudssummen vil være over 1,5 mio. kr., og så skal udbuddet udbydes i henhold til reglerne for EU-udbud. I praksis er dette ikke af afgørende betydning for de bydende private entreprenører, idet proceduren for tilbudsgivning og informationsmøder mv. vil være det samme som ved de tidligere 1-årige udbud på vintertjenesten. Tidsfristerne er dog anderledes ved EU-udbud (se bilag), og dette betyder, at beslutningen omkring 3-årigt udbud af vintertjenesten skal tages senest i februar for at kunne nå at blive realiseret til vintersæsonen 2014/2015. Selvom der træffes beslutning om 3-årigt udbud af vintertjenesten, vil serviceniveauet i vinterregulativet stadig kunne reguleres årligt. Til orientering har de øvrige nordjyske kommuner ligeledes udbud på vintertjenesten, hvor private byder på et vis antal ruter. De øvrige nordjyske kommuner har igennem flere år praktiseret, og haft gode erfaringer med, flerårige udbud af vintertjenesten. Økonomiske konsekvenser Et 3-årigt udbud vil i forhold til 1-årige udbud på en normalvinter medføre besparelser på udførslen af vintertjenesten. Indstilling Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at det kommende udbud for vintertjenesten sæson 2014/2015 bliver et 3-årigt udbud med option på yderligere 2 år. Beslutning Teknisk Udvalg den 10. februar 2014 Fraværende: Peter E. Nielsen. Peter E. Nielsen s stedfortræder Karsten Drastrup deltog i mødet. Indstillingen tiltrædes, idet der skal udarbejdes et oplæg om, hvorvidt yderligere ruter kan udbydes fra og med vinteren 2015/2016. Bilag Udbudsgrundlag_2013_2014_excl_rutekort.pdf (dok.nr.20146/14) _v1_Tidsplan udbud 2014_2017X.pdf (dok.nr.20166/14) Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 5 af 11

6 2. Hestvangvej 10 - Understedvej 124, Understed Sagsfremstilling I forbindelse med det tværkommunale samarbejde, der skal videreføre Hærvejen fra Viborg til Vensyssel, har Center for Teknik og Miljø fastlagt vandreruten til at gå forbi et eksisterende shelter syd for Understed. Imidlertid er vejadgangen for almenheden til shelteret aldrig blevet sikret ved skriftlig aftale, tinglyst deklaration eller optagelse af offentlig sti på strækningen. Formålet med optagelsen af en offentlig sti er således at fremtidssikre forløbet ad den nationale hærvejsrute. Åben sag Sagsnr: 11/8976 Forvaltning: CTM Sbh: chni Besl. komp: TU Center for Teknik og Miljø oplyser, at den private fællesvej, som er vist på kortet er udlagt i matriklen i en ca. bredde på 3,77 m. Vejen går fra vest over matr. nre. 13-n, 14-e, 14-f, 14-a, 8-b, 8-z, 1-b, 15-a og 1-a Den sydvestlige Del, Understed. I det væsentligste stemmer matrikelkortets oplysninger overens med den faktiske placering af vejen. Vejen henligger i dag som en grusvej - visse steder med græs mellem køresporene. Den pågældende private fællesvej og placering af shelter fremgår på bilag 1. Center for Park og Vej har indgået aftale om at bidrag med vedligeholdelsen af vejen i form af græsklipning og det må forventes, at der ikke vil ske en væsentlig stigning i udgiften. Optages en offentlig sti på en privat fællesvej, så bidrager kommunen alene med den del af vedligeholdelsen, som den offentlig trafik medfører dvs. det slid, som kan henføres til vandrere og eventuelle cyklister til og fra shelteret. Teknisk Udvalg behandlede den 26. november 2013 spørgsmålet om optagelse af offentlig sti på privat fællesvej. Et flertal i Teknisk Udvalg besluttede at iværksætte procedure med henblik på at optage en offentlig sti på privat fællesvej mellem Hestvangvej og Understedvej. Efter udvalgsbehandlingen er der foretaget en partshøring, ved at de berørte lodsejere er blevet direkte tilskrevet. Høringsfristen er udløbet den 22. januar Center for Teknik og Miljø har modtaget en enkelt tilbagemelding fra forstanderen fra Granly, der dog ikke er direkte part i sagen. Hun oplyser, at de ingen indvendinger har til optagelsen, forudsat at snerydning og almindelig vedligehold ikke tilfalder dem. Økonomiske konsekvenser Når en privat fællesvej optages som en offentlig sti, vil der normalt ikke skulle udbetales erstatning, da der ikke kan dokumenteres et værditab. Kommunen afholder udgifter til drift og vedligehold, som kan henføres til almenhedens slid på stien. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der optages offentlig sti på Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 6 af 11

7 privat fællesvej fra Hestvangvej til Understedvej, forbi shelter ved Granly. Beslutning Teknisk Udvalg den 10. februar 2014 Fraværende: Peter E. Nielsen. Peter E. Nielsen s stedfortræder Karsten Drastrup deltog i mødet. Indstillingen tiltrædes. Bilag Bilag 1 - fremtidig offentlig sti.pdf (dok.nr /13) Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 7 af 11

8 3. Bangsboudvalget i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Bangsboudvalget er et rådgivende brugerudvalg med politisk deltagelse, der har virket siden Formålet (jf. Byrådets sagsfremstilling ) med udvalget har været at udvikle Bangsbo-området som et attraktivt helsårsområde for både fastboende og turister. Herunder skulle udvalget sikre en samordning af Bangsbområdets aktiviteter og koordinering interessenterne imellem, med det mål at skabe en sammenhængende udvikling og markedsføring af Bangsbo-området. Åben sag Sagsnr: 10/1546 Forvaltning: CPV Sbh: befo Besl. komp: TU Bangsbo-området er et geografisk område i den sydlige del af Frederikshavn by, der dækker attraktionerne Cloostårnet, Vandværksskoven, Dyrehaven, Bangsbo Museum, Botanisk Have, Restaurant Møllehuset, Pikkerbakken og Bangsbo Fort. De primære resultater af udvalgets arbejde har været et sammenhængede design af informationsskiltning i området, markedsføring i lokale og regionale medier, samt en række initiativer til arrangementer og oplevelser i området. Udvalget konstituerer sig hvert fjerde år efter kommunalvalget, med politisk udpegning af formændene for Teknisk Udvalg og formanden for Kultur & Fritidsudvalget. Udvalget er herudover sammensat således: Formand: Formanden for Teknisk Udvalg Næstformand: Formanden for Kultur & Fritidsudvalget 1 sekretær (Center for Park & Vej leverer sekretærbistand) 1 repræsentant fra Frederikshavn Erhvervsråd (erhvervschefen) 1 repræsentant Frederikshavn Turistforening (Turistchefen) 1 repræsentant fra Møllehuset aps 1 repræsentant fra restaurant Møllehuset 2 repræsentanter fra Bangsbo Botanisk Have (Bestyrelsesformand og bisidder) 2 repræsentanter fra Nordjyllands Kystmuseum (Bestyrelsesformand og bisidder) 1 repræsentant fra Flådestation Frederikshavn 1 repræsentant fra Bangsbo Fort 1 repræsentant fra Center for Park & Vej 1 repræsentant fra Center for Kultur & Fritid Ved seneste Bangsboudvalgsmøde ( ) blev der fra politisk side ytret ønske om en vurdering af udvalgets fremtidige politiske repræsentation, kommisorium og virke for området. Indstilling Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at Teknisk Udvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Frederikshavn Kommunes fremtidige repræsentation til Bangsboudvalget. Beslutning Teknisk Udvalg den 10. februar 2014 Fraværende: Peter E. Nielsen. Peter E. Nielsen s stedfortræder Karsten Drastrup Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 8 af 11

9 deltog i mødet. Udvalget besluttede, at der ikke længere skal være politisk repræsentation i udvalget, og at der derudover ses på udvalgets fremtidige sammensætning. Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 9 af 11

10 4. Orientering fra administrationen Sagsfremstilling 1. Orientering om status vedr. vintertjenesten Åben sag Sagsnr: 13/25439 Forvaltning: CTM Sbh: befo Besl. komp: TU 2. Trygfonden imødekommer ansøgning om Livreddertårn ved Skagen Sønderstrand. 1 bilag vedlagt 3. Orientering om kystsikring 4. Renovering af Parallelvej, Frederikshavn. 2 bilag vedlagt 5. Udvalgsbesøg på de enkelte centre. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø og Park & Vej indstiller sagen til orientering. Beslutning Teknisk Udvalg den 10. februar 2014 Fraværende: Peter E. Nielsen. Peter E. Nielsen s stedfortræder Karsten Drastrup deltog i mødet. Orientering. Bilag Notat-Trygfonden - livreddertårnet.pdf (dok.nr.20345/14) Oversigtsplan_Parallelvej.pdf (dok.nr.22440/14) Notat, Parallelvej.pdf (dok.nr.22468/14) Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 10 af 11

11 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Lars Mejlvang Møller Anders Broholm Flemming Rasmussen Kenneth Bergen Peter E. Nielsen Karl Falden Bahram Dehghan Teknisk Udvalg - Referat februar 2014 Side 11 af 11

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere