Studieordning for Laborantuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Laborantuddannelsen"

Transkript

1 Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009

2 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu, Laborantafdelingen, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse. Den er udarbejdet med henblik på at informere de studerende, undervisere, virksomheder, censorer samt Undervisningsministeriet. Grundlaget for studieordningen er. 1) Bekendtgørelse om Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for laboratorieområdet (laborant AK) nr. 619 af 18. juni ) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) nr. 766 af 26. juni ) Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved visse videregående uddannelser (adgangsbekendtgørelsen) nr. 96 af 20. februar ) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen) nr. 262 af 20. marts ) Bekendtgørelsen om Kvalitetsudvikling og Kvalitetskontrol i erhvervsakademi uddannelserne nr. 635 af 30. juni Studieordningen gælder for studerende, der optages fra januar 2009 Sidst opdateret januar 2009 Laborantuddannelsen 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål Adgangskrav Struktur Indhold Uddannelsen på skolen. 7 Indhold 7 Undervisningsforløb. 8 Temabeskrivelser. 9 Kemisk laboratorieteknik. 9 Mikrobiologi 9 Analyseteknik 10 Fødevarer.. 11 Syntese.. 11 Molekylærbiologi.. 12 Kemiteknologisk speciale 13 Bioteknologisk speciale.. 14 Oversigt over temaer og ECTS-point Uddannelsen i virksomheden 15 Indhold Mål for specialeforløb.. 15 Afsluttende eksamensprojekt Evaluering og eksamen.. 17 Evalueringer.. 17 Interne tests Eksterne prøver Indstilling til prøve m.m Sygdom Prøver Omprøver Beståelseskriterier Dispensation Merit Klager 25 Bilag: Tilmelding til eksamen/prøve Framelding til eksamen/prøve Dispensationsansøgning for længere eksamenstid Laborantuddannelsen 3

4 1. Formål og mål Formålet med uddannelsen til laborant er: At kvalificere den uddannede til at kunne planlægge og løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for laboratorieområdet i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel private som offentlige virksomheders tekniske laboratorier. Målet er at den uddannede kan Kombinere viden om tekniske, miljømæssige og organisatoriske forhold i forbindelse med planlægning, udførelse, dokumentation og kvalitetsvurdering af arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter. Samarbejde med andre faggrupper herunder indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forskning. Tilegne sig ny viden i relation til området og tilgrænsende områder. Indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig, og kulturel baggrund. 2. Adgangskrav 1. En gymnasial uddannelse med Matematik C og Kemi C. 2. En erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør med Matematik C og Kemi C eller Naturfag C. 3. En adgangseksamen på ingeniøruddannelserne med Matematik C og Kemi C eller Naturfag C. 4. En ansøger kan optages på et andet grundlag (dispensation) end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen, jf. adgangsbekendtgørelsen. Studerende med udenlandsk baggrund skal have bestået studieprøven eller kunne dokumentere et tilsvarende niveau. Optagelseskriterier: a. I tilfælde hvor antallet af ansøgere overstiger Erhvervsakademiets kapacitet optages procentvis lige mange ansøgere med faglig som med gymnasial uddannelse. b. Er der flere ansøgere end der kan optages, optages først ansøgere der opfylder adgangsbetingelserne og derefter ansøgere på dispensation. 3. Struktur Laborantuddannelsen er normeret til 2 år, svarende til 120 ECTS-point (European Credit Transfer System). 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen i 1 studieår. Uddannelsen består af en obligatorisk del, der har et omfang svarende til 80 ECTS-point og en valgdel svarende til 40 ECTS-point. Laborantuddannelsen 4

5 Den obligatoriske del er inddelt i 3 emneområder. Emneområder er 1. Alment (27 ECTS) 2. Kemiteknologi (26 ECTS) 3. Bioteknologi (27 ECTS) Valgdelen består af : 1. Speciale (30 ECTS) 2. Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS) De første 3 semestre er af hver ca. 20 ugers varighed. 4. semester tilrettelægges som lønnet virksomhedsuddannelse og har en varighed på 6 måneder. Virksomhedsuddannelsen kan forlænges med et lønnet traineeforløb på op til 6 måneder. Uddannelsens forløb kan ud fra bekendtgørelsen planlægges på én af følgende måder: Alment 27 ECTS Kemiteknologi 16 ECTS Bioteknologi 17 ECTS Skoleuddannelse Kemiteknologi 10 ECTS Bioteknologi 10 ECTS Speciale 10 ECTS Virksomhedsuddannels e Speciale Afslutnings (14 uger) projekt (7 uger) 20 ECTS 10 ECTS* 1 år 1½ år 2 år Skoleuddannelse Alment Kemiteknologi 27 ECTS 10 ECTS Kemiteknologi Bioteknologi 16 ECTS 10 ECTS Bioteknologi Speciale 17 ECTS 10 ECTS Speciale (14 uger) 20 ECTS Virksomhedsuddannelse Trainee Afslutnings projekt (7 uger) 10 ECTS* 1 år 1½ år 2½ år Laborantuddannelsen 5

6 4. Indhold Uddannelsens obligatoriske del indeholder følgende emneområder: 1. Alment, der skal kvalificere den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige problemer inden for laboratorieområdet. I området indgår følgende emner: Kemi, IT, sikkerhed, kvalitet, matematik, kommunikation samt grundlæggende laboratorieteknik. 2. Kemiteknologi, der skal kvalificere den studerende til både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at kunne planlægge, udføre, dokumentere samt vurdere arbejde i det kemiske laboratorium. I området indgår følgende emner: Apparatteknik samt analysemetoder. 3. Bioteknologi, der skal kvalificere den studerende til både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at kunne planlægge, udføre, dokumentere og vurdere arbejde i det biologiske laboratorium. I område indgår følgende emner: Mikrobiologi samt grundlæggende bioteknologi. Uddannelsens valgdel bygger på den obligatoriske del. Den består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. 1. Valgdelens specialeforløb, skal kvalificere den studerende til at opnå dybere kunnen og viden om specifikke forhold i relation til uddannelsens formål. 2. Afsluttende eksamensprojekt, hvor den studerende skal dokumentere evnen til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde og formidle en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Laborantuddannelsen 6

7 5) Uddannelsen på skolen 5.1 Indhold: Emneområde ECTS-point Alment 27 Kemiteknologi 26 Bioteknologi 27 Speciale 10 Uddannelsen på skole strækker sig over de 3 første semestre. Efter afslutningen af 2. semester er det målet, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan udføre opgaver inden for det kemiske og biologiske laboratorieområde under hensyntagen til kvalitets- og sikkerhedsmæssige aspekter. Herunder: At kunne planlægge, forberede og udføre kemisk og biologisk arbejde At kunne redegøre for de tilhørende principper for såvel metoder som apparatur At kunne beregne og dokumentere resultater Med udgangspunkt i de erhvervede kvalifikationer og kompetencer på 1. studieår er det målet efter 3. semester, at den studerende kan analysere, ræsonnere og vurdere inden for og på tværs af uddannelsens emner. Laborantuddannelsen 7

8 5.2 Undervisningsform og forløb: Undervisningen på skolen er helhedsorienteret og tematiseret. Temaerne tager udgangspunkt i praktisk laboratoriearbejde og tilhørende teori inden for relevante emner. De studerende arbejder i grupper og undervisningsformen bevæger sig fra overvejende lærerstyret til overvejende deltagerstyret undervisning. Der vil være afrapportering i hver enkelt tema. Rapporteringen vil foreligge som en delrapport, teknisk rapport og/eller prøvningsrapport. I skoleuddannelsens forløbet indgår: praktisk laboratoriearbejde afrapportering teoriundervisning opgaveløsning eksterne foredragsholdere studiebesøg på virksomheder mulighed for studietur til udlandet evalueringer projekter Eksempel på de enkelte temaers placering og omtrentlige varighed fremgår af nedenstående skemaer: 1. og 2. semester: Tematitel Kemisk Mikrobiologi Analyseteknik laboratorieteknik Varighed (ca) 6 uger 5 uger 6 uger Tematitel Fødevarer Synteser Molekylærbiologi prøve 1 Varighed (ca) 5 uger 6 uger 6 uger 2 uger 3. semester: Tematitel Kemi- og bioteknologi Prøve 2 Prøve 3 Varighed (ca) 14 uger 4 uger 5 uger Efter hvert tema afholdes en temaevaluering. På hvert semester afholdes yderligere en intern test. Laborantuddannelsen 8

9 5.3 Temabeskrivelser Kemisk Laboratorieteknik Formål At kunne kvalificere den studerende til at udføre grundlæggende laboratoriearbejde i det kemiske laboratorium på forsvarlig vis. Mål At den studerende kan: Udføre grundlæggende analysearbejde på laboratoriet på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Dokumentere og afrapportere eget arbejde, samt foretage beregninger Indhold Emneområde: Alment Samarbejdstræning Periodiske system, grundstoffer og kemiske forbindelser Reagensfremstilling, samt titrering af syrer og baser (manuelt og potentiometrisk) Laboratoriejournal, samt dokumentation af reagensfremstilling Beregning af koncentrationer, samt beregning af ph i stærke syrer og baser Sikkerhedsregler på laboratoriet, samt klassificering og mærkning af syrer og baser Vurdering af analyseresultater ved hjælp af enkle statistiske metoder Kontrol af almindeligt forekommende laboratorieudstyr Tekstbehandlingssystem Mikrobiologi Formål At kunne kvalificere den studerende til at udføre grundlæggende laboratoriearbejde i det biologiske laboratorium på forsvarlig vis. Mål At den studerende kan: Udføre grundlæggende analysearbejde på laboratoriet på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Fremstille substrater og reagenser Dyrke og beskrive bakterier Dokumentere og afrapportere eget arbejde, samt foretage beregninger Rendyrke og identificere bakterier Foretage kimtalsbestemmelser Indhold Emneområde: Alment Fremstilling af substrater og dyrkning af bakterier Laborantuddannelsen 9

10 Mikroskopi Emneområde: Bioteknologi Undersøgelse, rendyrkning og identifikation af bakterier Procaryote og eucaryote cellers opbygning og funktion Kimtalsbestemmelser og identifikation af bakterier Mikroorganismers vækst Analyseteknik Formål At kvalificere den studerende til at kunne planlægge, udføre og dokumentere kemiske analyser på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Mål At den studerende kan Planlægge, udføre og dokumentere laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt Redegøre for analyseprincipper og anvendt apparatur Foretage prøveudtagning og prøvepræparation Beregne resultater og vurdere disse statistisk Kunne dokumentere sine resultater Søge oplysninger i databaser og på Internet Indhold Emneområde: Alment Saltes opløselighed og reaktion i vandig opløsning Beregne ph i syrer, baser og stødpuder Kemiske vandanalyser Anvendelse af referenceprøver Fremstilling, klassificering og mærkning af reagenser Hypotesetest og lineær regression Regneark Søgeprogrammer inden for lovgivning Emneområde: Kemiteknologi. Opbygning og funktion af det i temaet anvendte udstyr og apparater f. eks. Elektroder, spektrofotometer, FIA, titrator, flammefotometer og AAS Laborantuddannelsen 10

11 5.3.4 Fødevarer Formål At kunne kvalificere den studerende til at udføre og dokumentere kemiske og biologiske levnedsmiddelanalyser på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Mål At den studerende kan Tilrettelægge, udføre og dokumentere laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt Redegøre for analyseprincipper og anvendt apparatur Foretage prøveudtagning og prøvepræparation Beregne resultater og vurdere disse statistisk Foretage skriftlig rapportering Indhold Emneområde: Alment Fedtstoffers, proteiners og kulhydraters kemiske opbygning Analyse af fødevarer f.eks. bestemmelse af protein, fedt, vand, tørstof, salte, vitaminer og mikroorganismer Risikovurdering Fremstilling, klassificering og mærkning af reagenser Hypotesetest og lineær regression Teknisk rapport Anvendelse af informationsteknologi, f. eks. søgning i databaser og på Internettet Hygiejnekontrol Emneområde: Bioteknologi Principper og fremgangsmåde ved relevante arbejdsopgaver i det mikrobiologiske laboratorium, f.eks. bestemmelse af kimtal. Emneområde: Kemiteknologi Opbygning og funktion af de i temaet anvendte apparater, f.eks. flammefotometer, destruktions-, destillations- og ekstraktionsudstyr og titrator Syntese Formål At kvalificere den studerende til at kunne forberede og gennemføre simple synteser i praksis og karakterisere produkterne. Mål At den studerende kan Oversætte og tilpasse en udenlandsk synteseforskrift Planlægge, udføre og dokumentere syntesearbejde sikkerheds-, sundhedsog miljømæssigt forsvarligt Redegøre for aktuelle kemiske reaktioner Laborantuddannelsen 11

12 Redegøre for analyseprincipper og anvendt apparatur Indhold Emneområde: Alment Syntese af organiske/ uorganiske produkter Risikovurdering Enhedsoperationer Kvalitativ og kvantitativ analyse på produkterne f. eks. smelte- og kogepunkt, IR, TLC, GC og HPLC. Kontrol af analyseudstyr Teknisk engelsk Emneområde: Kemiteknologi Opbygning og funktion af de i temaet anvendte apparater f. eks. Chromatografiske metoder og spekrofotometri (IR, UV) Måleprincipper for de anvendte metoder Molekylærbiologi Formål At kvalificere den studerende til at kunne forberede og udføre grundlæggende mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunkemiske teknikker Mål At den studerende Kan udføre simpel fermentering Kan dyrke og identificere skimmelsvampe Opnår kendskab til immunkemiske analysemetoder Opnår kendskab til grundlæggende molekylærbiologiske metoder Indhold Emneområde: Alment Makromolekyler og biokemiske reaktionsmekanismer Risikovurdering Fremstilling, klassificering og mærkning af substrater og reagenser Emneområde: Bioteknologi Skimmel- og gærsvampe Fermentering Immunkemiske analysemetoder f. eks. ELISA, raketimmunelektroforase og immunpræcipitation Molekylærbiologiske teknikker, f. eks. oprensning af DNA, gelelektroforese, skæring med restriktionsenzymer, transformation og enzymkinetik Laborantuddannelsen 12

13 5.3.7 Kemiteknologi speciale Formål At kvalificere den studerende til at varetage arbejde i det kemiske laboratorium. Mål At den studerende Kan planlægge, udføre, dokumentere og vurdere kemisk laboratoriearbejde sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt Har indsigt i sammenhæng mellem måleprincipper og de anvendte metoder Har praktisk kendskab til anvendte apparaters opbygning og funktion Kan betjene og vedligeholde apparatur, samt foretage elementær fejlfinding Kan udvælge og anvende fysiske målemetoder til karakterisering af kemiske stoffer og produkter Kan omsætte analytisk-kemiske metoder til praktisk arbejde Kan foretage simple metodeoptimeringer og enkel metodevalidering Kan kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde Indhold: Emneområde: Kemiteknologi Måleprincipper Betjening og vedligeholdelse af apparatur Elementær fejlfinding Fysiske målemetoder til karakterisering af kemiske stoffer og produkter Analytisk-kemiske metoder Metodeoptimering og -validering Valgdel: Speciale Laboratorietekniske metoder og teknikker Kvalitetssikring af resultater samt dokumentation Kvalitetsstyringssystem Standarder indenfor kvalitetsstyring Informationsteknologi Undervisningsform De studerende arbejder i grupper, og der lægges vægt på en deltagerstyret undervisning Bioteknologi speciale Formål At kvalificere den studerende til at varetage grundlæggende bioteknologiske arbejdsopgaver. Mål At den studerende Kan planlægge, udføre, dokumentere og vurdere bioteknologisk laboratoriearbejde sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt Laborantuddannelsen 13

14 Har indsigt i proteinoprensning og karakterisering Har indsigt i enzymologi Har indsigt i grundlæggende molekylærbiologiske teknikker Kan kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde Indhold Emneområde: Bioteknologi Teknikker til oprensning og karakterisering af proteiner, f.eks. fældning, dialyse, gelfiltrering, affinitetschromatografi, PAGE, immunblotting og aktivitetsbestemmelse af enzymer. Molekylærbiologiske teknikker, f.eks. PCR, gensplejsning, kloningsteknik og nukleinsyreanalyser. Valgdel: Speciale Laboratorietekniske metoder og teknikker Kvalitetssikring af resultater samt dokumentation GLP for bioteknologisk laboratoriearbejde Informationsteknologi Undervisningsform De studerende arbejder i grupper, og der lægges vægt på en deltagerstyret undervisning. 5.4 Varighed af de enkelte temaer /emneområder opgjort i ECTS-point (30 ECTS pr. halvår): 1. og 2. semester: Tema Kemisk laboratorieteknik Mikrobiologi Analys eteknik Synteser Fødevarer Molekylærbiologii Sum af ECTS Emneområde Alment Kemiteknologi Bioteknologi Sum af ECTS semester: Kemiteknologi Bioteknologi Prøve Sum speciale speciale 2 og 3 Kemiteknologi Bioteknologi Speciale Sum Laborantuddannelsen 14

15 6. Uddannelsen i Virksomheden Formålet med virksomhedsuddannelsen er at den studerende uddyber sin viden og praktiske kompetence indenfor kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedurer, informationsteknologi og laboratoriemetoder. Desuden er det formålet, at den studerende opnår kendskab til arbejdspladsens organisering, samarbejdsformer og samspil med omverdenen. 6.1 Indhold Speciale forløb Emne ECT - point Arbejdspladsens organisering 2 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø 4 Kvalitetssystemer 4 Laboratorietekniske metoder 10 Afsluttende eksamensprojekt 10 I alt 30 I løbet af de første 2 uger udarbejder virksomheden og den studerende i fællesskab en uddannelsesplan, der sikrer at målene for specialeforløbet nås. Desuden skal det fastlægges hvornår afslutningsprojektet placeres. Skolen kan inddrages som konsulent ved tilrettelæggelse af planen, hvis der er behov for dette. Derefter fremsendes planen til godkendelse på den skole, hvor den studerende har gået på 3. semester. Hvis der opstår problemer med godkendelsen, revideres planen efter rådgivning fra skolen. Den formelle kommunikation foregår mellem virksomhed og Erhvervsakademiet v.hj.a. uddannelsens dokumenter. Se tillige Notat vedr. virksomhedsprojekt, der udleveres til den studerende inden afslutning af skoledelen. Dokumenter og notat kan hentes på under erhvervsakademiet/laborant. 6.2 Mål for specialeforløb Arbejdspladsens organisering Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens organisering, samarbejdsformer, indkøbsprocedure og samspil med omverdenen, at Den studerende kan forstå de kommunikationsprocesser, der forekommer i virksomheden, og på den baggrund løse opgaver ved samarbejde/gruppearbejde. Laborantuddannelsen 15

16 Den studerende kan forstå begrebet kultur og virksomhedskultur, som udtryk for forskellige sæt af værdier, normer og adfærdsmønstre. Den studerende kan overskue virksomhedens organisationsstruktur. Den studerende har kendskab til virksomhedens indkøbsprocedurer. Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens sikkerhedsprocedurer, at Den studerende kan planlægge og udføre laboratoriearbejde sikkerhedsog miljømæssigt forsvarligt. Den studerende kan medvirke ved udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger. Den studerende kan foretage valg af personlige værnemidler. Den studerende kan medvirke ved arbejdspladsvurdering. Den studerende har kendskab til virksomhedens affaldshåndteringsprocedurer, således at kemikalier kan bortskaffes korrekt. Kvalitetssystemer Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens kvalitetssystem, at Den studerende kan medvirke til vedligeholdelsen/udbygningen af virksomhedens kvalitetssystem Den studerende kan dokumentere eget arbejde i henhold til systemet, herunder registrering, journalisering og arkivering efter de stillede krav Den studerende kan medvirke i virksomhedens praktiske validering af apparater og metoder Laboratorietekniske metoder Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens laboratoriearbejde, at den studerende kan planlægge, gennemføre og vurdere et bredt udsnit af laboratoriets analyser og metoder 6.3 Afsluttende eksamensprojekt Målet for det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende kan dokumenterer evnen til på et metodisk grundlag, at kunne bearbejde og formidle komplekse problemstillinger i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Laborantuddannelsen 16

17 7. Evaluering og eksamen Ved hver semesterstart offentliggøres eksamensplan for semesteret. Prøverne skal give den studerende mulighed for at dokumentere evne til Analyse, ræsonnement og vurdering indenfor og på tværs af emnerne Selvstændighed, samarbejde og fornyelse samt Skriftlig og mundtlig fremstilling og kommunikation 7.1 Evalueringer I slutningen af 1. semester tilbydes de studerende en samtaleevaluering, hvis primære formål er at indkredse problemer af studiemæssig karakter. Efter hvert tema foretages en ordinær skemaevaluering samt evaluering efter aftale med lærerteam i henhold til Kvalitetshåndbogen for Erhvervsakademiet. 7.2 Interne test I løbet af de to første semestre afholdes 3 interne test. De interne test omfatter de emner, der er behandlet på det pågældende tidspunkt. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Testene er vejledende for den studerende og underviserne med henblik på fortsat gennemførelse af uddannelsen. Testresultaterne, samt undervisernes vurdering af den studerendes indsats i undervisningen, danner grundlag for vejledning af den studerende m.h.t. det fortsatte uddannelseforløb og prøver. Test 1: Placering: Ved afslutningen af 1. semester Formål Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at bearbejde måledata og gennemføre laboratorieberegninger incl. Statistiske beregninger og mærkning af produkter Prøvegrundlag De 3 temaer, der er gennemført i 1. semester Prøveform Skriftlig 4 timer Hjælpemidler Håndbog for laboratoriefolk + suppl. formelblad Bedømmelse Efter 7-trinsskalaen Meddelelse af Resultatet offentliggøres 2-3 uger efter prøvens afholdelse prøveresultat Laborantuddannelsen 17

18 Test 2: Placering: Midt i 2. semester Formål Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at bearbejde måledata og gennemføre laboratorieberegninger incl. Statistiske beregninger og mærkning af produkter Prøvegrundlag De 3 temaer, der er gennemført i 1. semester samt de temaer, der er gennemført på 2. semester Prøveform Skriftlig 4 timer Hjælpemidler Håndbog for laboratoriefolk + suppl. formelblad Bedømmelse Efter 7-trinsskalaen Meddelelse af Resultatet offentliggøres 2-3 uger efter prøvens afholdelse prøveresultat Test 3: Placering: Midt i 3. semester inden valgfag Formål Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at planlægge og udføre laboratoriearbejde med inddragelse af sikkerhed og kvalitetsstyring, metodevalidering og/eller optimering bearbejde resultater dokumentere og fremlægge, redegøre og diskutere aspekter i relation til opgavens formulering Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse De temaer, der er gennemført tidligere i uddannelsesforløbet Laboratorieteknik Mikrobiologi Analyseteknik Fødevarer Syntese Molekylærbiologi Kemiteknologi Bioteknologi Mundtlig prøve med udgangspunkt i en temarapport, der tildeles ved lodtrækning 1 uge inden prøven. De studerende eksamineres enkeltvis. Den studerende fremlægger rapporten selvstændigt. Fremlæggelsen bør vare min. Den resterende tid eksamineres den studerende. Prøvetid. 20 min. incl. karaktergivning Til den mundtlige prøve medbringer den studerende sin rapport, evt. en disposition og præsentationsmateriale. Efter 7-trinsskalaen Meddelelse af prøveresultat Umiddelbart efter votering Laborantuddannelsen 18

19 7.3 Eksterne prøver Indstilling til prøve m.m. Indstilling For at blive indstillet til prøverne skal den studerende - have været studieaktiv - have gennemført de interne test, der er placeret før eksamensterminen. For at blive indstillet til prøve 2 og 3 skal prøve 1 være bestået. At være studieaktiv vil sige, at man skal aflevere alle de stillede opgaver til tiden, ligesom man skal deltage aktivt og være fysisk tilstede, når der arbejdes i grupper og ved projektarbejde. Dette kan præciseres af interne regler. Hvis man ikke opfylder krav til studieaktivitet vil der normalt blive tale om, at studietiden forlænges, da man ikke kan indstilles til den førstkommende prøve. De studerende stempler ind og ud af laboratoriet hver laboratoriedag. Stempelkort hænger på opslagstavler i laboratorierne. Har man været til stede i mindst 85 % af øvelsesdagene/tiden bliver det godkendt d.v.s. at den studerende har været studieaktiv. Har man været til stede i mindre end 85 % af øvelsesdagene/tiden får den studerende tildelt et gult kort. Dette offentliggøres i laboratoriet. Den studerende kan få slettet sit gule kort ved at få godkendt næste tema. Får den studerende 2 gule kort i træk, får den studerende det røde kort. Den studerende skal til samtale med studieleder, hvor det aftales, hvad der kræves for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen og blive indstillet til eksamen. Aftalen underskrives af begge og lægges i den studerendes journalmappe. Af aftalen fremgår det, hvilke krav, der er til den studerende samt tidsfrister for arbejdet. Overholdes aftalen ikke indstilles den studerende ikke til eksamen. Tilmelding til prøve Alle studerende, der er studieaktive, er automatisk tilmeldt til de ordinære prøver. For at deltage i en syge- eller omprøve skal man tilmelde sig prøven på tilmeldingsblanketten (bilag 1), der afleveres til en lærer i klassens team. Tilmelding skal ved sygeprøve ske ved raskmelding. Ved omprøve fremgår tilmeldingsfrister af eksamensplanen. Framelding til prøve Laborantuddannelsen 19

20 Ønsker en studerende ikke at deltage i en prøve, som man er tilmeldt, skal framelding ske skriftligt på frameldingsblanket (bilag 2) senest 14 dage inden prøven. Ved prøve 2 og 3 skal framelding ske skriftligt inden 1. Laboratoriedag, som er første dag i prøven. Sker framelding senere, tæller det som et eksamensforsøg. Prøve på særlige vilkår Studerende, der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har et andet modersmål end dansk, kan søge om prøve på særlige vilkår. En forudsætning for at få dette bevilget er, at Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende er ringere stillet end andre i prøvesituationen. (Bilag 3) Sygdom Generelt: Bliver en studerende syg før eller under en prøve henvises til Eksamensreglement for Erhvervsakademiet. Specielt: Prøve 2 består både af valgfaget og mundtlig prøve. Den første dag i prøve 2 er den dag, hvor opgaven udleveres. Prøve 3 består både af projektperioden og mundtlig prøve Den første dag i prøve 3 er 1. dag laboratoriedag (P-dage medregnes ikke). Bliver en studerende i en gruppe syg og må sygemeldes i valgfags- eller projektperioden fortsætter de andre gruppemedlemmer deres arbejde. Omfatter den studerendes sygeperiode maximalt 3 dage kan den studerende efterfølgende genoptage sit valgfags- eller projektarbejde i gruppen og gå til prøve i den fælles rapport. Overstiger sygdomsperioden 3 dage skal den studerendes gruppe fortsætte projektarbejdet og gå til prøve uden den sygemeldte studerende og den sygemeldte går senere til sygeeksamen. Sygeeksamen planlægges efter raskmelding. Ved den mundtlige eksamen henvises til Eksamensreglement for Erhvervsakademiet Prøver Alle prøver gennemføres efter retningslinier beskrevet i Erhvervsakademiets eksamensreglement. I skoledelen gennemføres 3 prøver og i virksomhedsdelen gennemføres 1 prøve. Prøve 1 er placeret inden afslutningen af 2. semester. Prøve 2 og 3 er placeret inden afslutningen af 3. semester. Ved bedømmelsen af prøverne deltager akademiets undervisere samt eksterne censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Laborantuddannelsen 20

21 Prøve 1 (på 2. semester): Prøve 1 består af 2 delprøver. Målet for 1. år evalueres ved prøve 1, der tilrettelægges, så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1.års undervisning. Prøve 1, del 1: skriftlig Formål Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at bearbejde måledata og gennemføre laboratorieberegninger incl. Statistiske beregninger og mærkning af produkter Mål At den studerende kan gennemføre beregninger til fremstilling af reagenser, stamopløsninger og fortyndinger m.m. incl. ph-beregninger dimensionering af forsøg Kvantitative og kvalitative bestemmelser inden for det kemiske, apparattekniske og det biologiske område Behandle data til identifikation og kvantificering indenfor biologi/bioteknologi Statistisk behandling af resultater Klassificering og mærkning af farlige produkter Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Meddelelse af prøveresultat De 6 temaer, der er gennemført i 1. og 2. semester Skriftlig 4 timer Håndbog for Laboratoriefolk, Teknisk forlag og supplerende formelsamling for Selandia Efter 7-trinsskalaen Resultatet offentliggøres 2-3 uger efter prøvens afholdelse Prøve 1, del 2: mundtlig Formål Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at kombinere teoretisk viden og praktisk indsigt i laboratoriearbejde vedrørende planlægning og gennemførsel af analyser af såvel kemiske som biologiske agenser og vurdering af analysemetoder og principper og herunder kunne inddrage sikkerhed og kvalitetssikring. Mål Med udgangspunkt i laboratoriearbejde skal den studerende kunne Gøre rede for teori, metoder og principper Forklare opbygning og funktion af udstyr Forstå og anvende fagets termer Vurdere analysemetoder herunder præcision, nøjagtighed, følsomhed, interferens samt statistisk vurdering Gøre rede for risikovurdering Laborantuddannelsen 21

22 Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Meddelelse af prøveresultat De 6 temaer, der er gennemført i 1. og 2. semester Laboratorieteknik Mikrobiologi Analyseteknik Fødevarer Syntese Molekylærbiologi Mundtlig 30 minutter. Den studerende trækker et spørgsmål og har en forberedelsestid på 30 minutter. Til spørgsmålet kan der være bilag, der kan anvendes af den studerende. I forberedelsen: Alle lærebøger, noter og rapporter Til den mundtlige eksamination må den studerende medbringe det udtrukne eksamensspørgsmål med tilhørende bilag samt egne noter fra forberedelsen. Efter 7-trinsskalaen Resultatet meddeles umiddelbart efter prøvens afslutning Samlet karakter Den endelige karakter er gennemsnittet af de to delkarakterer. Beståelseskriterium 2,0 (kan ikke fremkomme ved oprunding) d.v.s at summen af de to delkarakterer skal være mindst 4. Laborantuddannelsen 22

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere