Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms."

Transkript

1 Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr md. Oprettelse Bredbånd op til 10/1 Mbit 6 mdr. 179,00 99,00 Bredbånd op til 20/2 Mbit 6 mdr ,00 Bredbånd op til 30/5 Mbit 6 mdr. 239,00 99,00 Bredbånd op til 50/10 Mbit 6 mdr. 289,00 99,00 Inkluderede services Wi-Fi-router med automatisk opsætning Tillægsservices Abonnement pr md. Oprettelse DSL Linjeservice 15,00 0,00 Global IP 30,00 0,00 Global IP + incl. Reverse DNS 200,00 995,00

2 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for Bredbånds-abonnementer og tilhørende tjenester hos Telenor. Disse abonnementsbetingelser gælder i tillæg til generelle abonnementsbetingelser for alle bredbånds-abonnenterne hos Telenor. 2 Parterne Parterne i denne aftale om bredbåndsabonnement er kunden og Telenor. Kunden må ikke, uden skriftlig tilladelse fra Telenor, lade IP-adresser overtage eller på anden måde lade andre disponere over internetadgangen. Abonnementet må således ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes virksomhed/ medarbejder. Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen. Kunden vil ved indgåelse af aftale om Bredbåndsabonnement få udleveret produktspecifikationer for det valgte Bredbånds-abonnement og angivelse af eventuelle særlige vilkår gældende for dette abonnement. 3 Indgåelse og oprettelse Kunden kan ved telefonisk, elektronisk, personlig eller skriftlig henvendelse til Telenor, anmode om oprettelse af abonnement. Kunden har pligt til ved aftaleindgåelsen at oplyse korrekt navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer og som herefter ligger til grund for aftaleforholdene. Ved ændringer af disse forhold skal kunden straks give Telenor meddelelse herom. Telenor forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise en kunde, der er registreret som dårlig betaler i et kreditvurderingsinstitut, eller andre for Telenor relevante registre. 4 Priser og betaling Bredbåndsabonnementer faktureres månedsvis forud med en betalingsfrist på 26 dage. Der opkræves ved fakturering et administrationsgebyr. Betaling via Betalingsservice (PBS) koster 9,75 kr. Incl. moms. Ved betaling via PBS vil din faktureringsperiode gå fra den 18. i en måned til den 17. i den næste måned. Beløbet vil blive trukket fra din bankkonto den 1. i hver måned. Telenor kan opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser m.v. Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan indhentes ved henvendelse til Telenor eller på /erhverv Såfremt en faktura ikke betales fremsendes en rykker. Efter to rykkere overgår sagen til retslig inkasso eller Telenors interne juraafdeling, og bredbånds-forbindelsen lukkes. Kontraktlige forhold forbliver bindende. 5 Levering I samarbejde med vores net operatør undersøges muligheden for etablering af bredbåndsforbindelsen. Er det muligt, meddeles leveringstidspunktet til kunden i form af en skriftlig ordrebekræftelse. 6 Sikkerhed for bredbåndstjenesten Når kunden bestiller et bredbåndsabonnement, får kunden fremsendt brugernavn og adgangskode til brug ved internetadgang. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for tredjemands misbrug af disse oplysninger. 7 Etablering af fysisk tilslutning til internettet Kunden kan, såfremt denne har en analog fastnettelefon (PSTN), typisk vælge en Gør Det Selv-løsning. Skal Bredbåndsforbindelsen etableres ved teknikerbesøg, er kunden forpligtet til at give den af Telenor anviste net operatør adgang til installationsadressen, således at det er muligt at foretage installation af nødvendigt bredbånds-stik. Net operatøren bestemmer den nærmere placering af bredbånds-stikket. Hvis der tidligere er etableret et bredbåndsstik på adressen, benyttes dette. Hvis kunden derimod ønsker en anden placering af bredbånds-stikket, kan kunden aftale en særlig placering af bredbånds-stikket med teknikeren. Telenor vil efterfølgende opkræve kunden for dette iht. den enhver tid gældende pris på. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at trække nye kabler langs husmur o.l. Installationen vil ske på arbejdsdage i tidsrummet mellem kl og Abonnenten skal være på bopælen ved installationen.

3 Er det ikke muligt for abonnenten at være på bopælen i det oplyste tidsrum, skal dette meddeles til Telenor minimum 48 timer før besøget. Såfremt det ikke sker rettidigt, eller abonnenten ikke er på adressen når teknikeren møder op, faktureres dette med et gebyr. Kunden må ikke foretage indgreb i net operatørens udstyr og installationer. Telenor er alene forpligtet til at yde support på ydelser leveret af Telenor, herunder installation af bredbånd. Se for specifikke ydelser der gives support på. 8 Særligt vedrørende bredbåndsudstyr Samtidig med oprettelse af bredbåndsabonnement fremsender Telenor bredbåndsudstyr (splitter, router/modem etc.). Telenor har, medmindre andet er aftalt skriftligt, ejendomsretten til alt leveret udstyr, og kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsæt- te, m.v.) udstyret eller foretage indgreb i dette. Tilsidesættelse medfører øjeblikkelig nedlukning af kundens Bredbånds-forbindelse, samt evt. erstatningskrav. Ved tyveri, force majeure o.l. er det kunden eller dennes forsikring, der skal dække Telenors tab. Telenor forbeholder sig ret til at opkræve erstatning for defekt udstyr, hvor defekten er opstået ved ikke normalt brug af udstyret. Ved abonnementsaftalens ophør skal kunden senest 14 dage efter aftalens ophør returnere udstyret til Telenor. Telenor forbeholder sig ret til at tage et gebyr, såfremt kunden ikke har returneret udstyret i løbet af de 14 dage. Endvidere er kunden pålagt erstatningspligt og vil blive faktureret for eventuelt manglende/defekt udstyr. Kunden bør gemme kvitteringen for returneret udstyr i 12 måneder. 9 Særligt vedrørende bredbånd på delt rå kobber Telenor forsøger som udgangspunkt at levere DSL via delt rå kobber. Det er en betingelse for levering af bredbånd på delt rå kobber, at der på leveringsadressen allerede er etableret en analog telefon (PSTN). Det er endvidere en forudsætning, at der på linjen ikke leveres tjenester udenfor det frekvensbånd, PSTN er etableret på. Såfremt kunden opsiger eller supplerer PSTNtjenesten med tjenester udenfor ovennævnte frekvensbånd, er Telenors net operatør typisk berettiget til at opsige den individuelle aftale om levering af bredbånd på delt rå kobber, fra samme tidspunkt som abonnementet på PSTN-tjenesten opsiges eller ændres. Forholdet mellem kunden og Telenor forbliver bindende i henhold til den indgåede aftale i tilfælde af ovenstående. Såfremt kundens PSTN, og dermed bredbånds-forbindelse, lukkes af net operatøren pga. misbrug, manglende betaling eller lignende, forbliver forholdet mellem kunden og Telenor bindende som beskrevet ovenfor. 10 Tilslutning af kundes udstyr og telenet til eget brug Kunden skal sikre, at bredbånds-forbindelsen benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i bredbåndsnettet eller på internettet. Indtræder sådanne forstyrrelser, skal kunden straks træffe de fornødne foranstaltninger herfor. Dette kan være at regulere ankommende trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til bredbåndsnettet. Udstyr, der tilsluttes bredbåndsnettet, skal overholde de til enhver tid gældende krav til udstyr på det danske telemarked. Kunden skal sikre, at udstyr der tilsluttes, er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 11 Driftssikkerhed Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i transmissionshastigheden via bredbåndsforbindelsen. Udsving kan bl.a. forekomme som følge af svingninger i kobberkvalitet og som følge af påvirkningen mellem down- og upload ved høj belastning af forbindelsen. Endvidere går en del af båndbredden til informationer, der ikke umiddelbart er synlige. Det kaldes "overhead". Overhead kan udgøre op til 15% af din båndbredde. Telenor forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og

4 sikkerhedsmæssige forhold. 12 Opgradering og nedgradering Kunden har mulighed for at op- og nedgradere sin bredbånds-forbindelse inden for det produktsortiment Telenor udbyder, såfremt det teknisk er muligt. En opgradering vil ske hurtigst muligt, og en nedgradering vil ske ved udløb af sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som et skift til en båndbredde der koster mindre end den kunden havde i forvejen. Ved nedgradering forbeholder Telenor sig retten til at opkræve et gebyr. Den til enhver tid gældende pris fremgår af Ved skift fra en bredbåndsteknologi til en anden, forbeholder Telenor sig retten til at opkræve et gebyr. Den til enhver tid gældende pris fremgår af En konvertering kræver nyt udstyr hos kunden og i nogle tilfælde på centralen. Det kan betyde, at konverteringen tager nogle uger. Telenor fremsender nyt udstyr til kunden, og kunden skal returnere det gamle udstyr efter samme retningslinjer som ved opsigelse af abonnement. 13 Fejlretning Telenor forpligter sig til hurtigst muligt, at afhjælpe fejl i egne anlæg og installationer. Fejlretning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag til fredag kl til kl ). Såfremt kunden er tydeligt skyld i unødig fejlretning for Telenor, forbeholder Telenor sig retten til, at fakturere kunden for denne unødige fejlretning. I tilfælde af forgæves teknikerbesøg i forbindelse med fejlretning, forbeholder Telenor sig ret til at viderefakturere kunden for opstående omkostninger ved dette. 14 Flytning Kunden kan bestille flytning af bredbåndsabonnementet indenfor Danmarks grænser mod betaling af et flyttegebyr, jf. Såfremt det ikke er muligt at etablere en bredbåndsforbindelse på kundens nye installationsadresse, ophører abonnementsaftalen, såfremt flytning ligger efter endt bindingsperiode. Ved manglende meddelelse om adresseændring kan Telenor opkræve et gebyr for manuelt at finde den nye adresse. Telenor vil sende fakturaer til den gamle adresse indtil meddelelsen om adresseændring er modtaget. Kunden er, også efter adresseændring, forpligtet til at sikre betaling af dennes fakturaer på normal vis. Ved flytning inden for eventuel bindingsperiode, i det tilfælde at der ikke kan etableres bredbåndsforbindelse på den nye adresse, forbliver kontrakten bindende. Såfremt flytning af bredbåndsforbindelsen ikke kan lade sig gøre, refunderes for meget indbetalt abonnementsafgift ikke. 15 Ejerskifte på abonnementsaftalen Kunden kan kun overdrage abonnementsaftalen til tredjemand, såfremt dette accepteres af Telenor. Overdragelsen vedrører alene ejeren af abonnementet. Bredbånds-linjen kan ikke flyttes til anden adresse. Overdragelse finder sted ved brug af en særlig overdragelsesblanket. Telenor forbeholder sig ret til at fakturere et overdragelsesgebyr til den, der overtager abonnementet. Hvis kunden vil skifte leveringsadressen, skal abonnementet opsiges og oprettes på ny med anden adresse. 16 Opsigelse Abonnementsaftalen er uopsigelig i den aftaleperiode der er aftalt mellem Telenor og Kunden ved aftalens indgåelse. Lukning af forbindelsen i bindingsperioden kan derfor kun ske ved betaling for den resterende del af bindingsperioden. Aftalen kan opsiges med et varsel på 30 dage til udløb af en regningsperiode, tidligst til bindingsperiodens udløb. Forudbetalt abonnementsafgift refunderes ikke. Opsigelsen skal meddeles til Telenor pr. brev eller . Adressen kan indhentes ved kontakt til Telenor Kundeservice eller på 17 Ændring af abonnementsbetingelser og priser Telenor forbeholder sig ret til at ændre de specifikke abonnementsbetingelser og priser med samme varsel som

5 foreskrevet i Standardabonnementsbetingelserne for Telenor. Produktspecifikationen gælder i tillæg til standard-abonnementsbetingelserne. I tilfælde af uforenelighed går produktspecifikationen forud for standard-abonnementsbetingelserne. Oprettelse af abonnement Se gældende oprettelsesafgift på Abonnementsafgift Se gældende abonnementsafgift på Fri trafik Med mindre andet angives på ordrebekræftelsen, er abonnementet et såkaldt flat rate abonnement. Det betyder, at der ikke er forbrugsafregning på mængden af data der hentes og sendes. Fast IP adresse Fast IP (Internet Protokol) adresse betyder, at routeren vil have den samme IP adresse, når kunden er online. Ved centralopgradering el.lign., kan kunden risikere at få en ny fast IP-adresse. Telenor A/S Skelagervej 9 Telefon: Aalborg telenor.dk/kontakt CVR Web:

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere