Sydbanks årsresultat 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbanks årsresultat 2007"

Transkript

1 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 35 pct. Resultatopgørelsen for 2007 er bl.a. karakteriseret ved: Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 11 pct. Stigning i handelsindtjening på 13 pct. Omkostningsstigning på 8 pct. Indtægtsførsel vedrørende nedskrivninger på udlån med 568 mio. kr. Beholdningsresultat på -193 mio. kr. Avance ved salg af anlægsaktiver på 55 mio. kr. Basisresultatet på mio. kr. ligger inden for rammerne af de senest den 11. december 2007 offentliggjorte forventninger. Resultat efter skat udgør mio. kr. i forhold til mio. kr. i Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 26 pct., og resultatet pr. aktie er steget med 16 pct. Resultatet er det bedste i koncernens historie. Der forventes i 2008 et basisresultat før nedskrivninger på udlån i niveauet mio. kr. Sydbank overtager i begyndelsen af 2008 banktrelleborg. Overtagelsen forventes at bidrage med ca. 40 mio. kr. til koncernens resultat før skat i Til generalforsamlingen den 28. februar 2008 indstilles, at der udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie og udloddes 20 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond. Sydbanks årsrapport 2007 forventes at foreligge den 19. februar. Venlig hilsen Carsten Andersen adm. direktør Henvendelser vedrørende meddelelsen til adm. direktør Carsten Andersen, tlf direktør Mogens Asmund, tlf

2 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/ januar / 16

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Regnskab Sydbank-koncernen Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapital 12 Solvens 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15 2 / 16

4 Koncernens hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før avance ved salg af anlægsaktiver Avance ved salg af anlægsaktiver Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 74,5 65,5 53,5 41,8 34,9 Udlån til dagsværdi 8,6 7,7 7,2 5,7 4,7 Indlån og anden gæld 66,0 50,0 43,6 38,6 37,8 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10,0 6,7 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud 3,8 3,5 2,8 1,8 1,3 Egenkapital 6,7 6,3 5,0 4,4 4,3 Aktiver i alt 132,3 114,8 98,9 78,6 73,5 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 25,6 22,1 13,7 10,7 9,1 Årets resultat udvandet 25,6 22,1 13,7 10,7 9,1 Børskurs ultimo 219,3 270,0 151,0 107,8 80,3 Indre værdi 104,6 92,1 72,9 63,6 57,8 Børskurs/indre værdi 2,10 2,93 2,07 1,69 1,39 Gennemsnitlig antal aktier i omløb (mio. stk.) 66,7 68,5 68,6 70,3 73,6 Foreslået udbytte 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,9 11,8 11,1 11,4 11,1 Kernekapitalprocent 8,9 9,0 8,1 9,3 8,9 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 34,6 36,2 27,9 22,3 25,7 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 26,2 26,7 19,9 17,0 16,5 Indtjening pr. omkostningskrone 2,37 2,10 1,68 1,51 1,53 Renterisiko 2,5 2,0 2,3 3,4 4,8 Valutaposition 1,6 10,3 2,8 1,5 4,1 Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,0 1,2 1,1 1,1 0,9 Udlån i forhold til egenkapital 11,1 10,3 10,7 9,4 8,1 Årets udlånsvækst 13,7 22,4 28,0 19,9 3,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 103,3 74,0 95,1 114,2 139,4 Summen af store engagementer 46,4 34,7 93,9 61,5 79,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 1,6 2,1 2,6 2,9 Årets nedskrivningsprocent -0,6-0,2 0,1 0,4 0,6 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Regnskabs- og nøgletallene for 2003 er ikke tilpasset IFRS. 3 / 16

5 Beretning Hovedtræk Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 35 pct. Resultatopgørelsen for 2007 er bl.a. karakteriseret ved: Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 11 pct. Stigning i handelsindtjening på 13 pct. Omkostningsstigning på 8 pct. Indtægtsførsel vedrørende nedskrivninger på udlån med 568 mio. kr. Beholdningsresultat på -193 mio. kr. Avance ved salg af anlægsaktiver på 55 mio. kr. Basisresultatet på mio. kr. ligger inden for rammerne af de senest den 11. december 2007 offentliggjorte forventninger. Resultat efter skat udgør mio. kr. i forhold til mio. kr. i Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 26 pct., og resultatet pr. aktie er steget med 16 pct. Resultatet er det bedste i koncernens historie. Sammendrag af resultatopgørelse Koncernen mio. kr Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før avance på anlægsaktiver Avance ved salg af anlægsaktiver Resultat før skat Skat Årets resultat Vedrørende balanceudviklingen i 2007 kan fremhæves, at Bankudlån steg med 14 pct. til 74,5 mia. kr. Indlån er steget med 32 pct. til 66,0 mia. kr. Solvensen er 11,9 pct., heraf kernekapital 8,9 pct. Moody s rating af Sydbank-koncernens langfristede gæld er i 2007 øget fra A2 til Aa3. Rating vedrørende kortfristet gæld henholdsvis finansiel styrke er uændret P-1 og C+. 4 / 16

6 Der forventes i 2008 et basisresultat før nedskrivninger på udlån i niveauet mio. kr. Sydbank overtager i begyndelsen af 2008 banktrelleborg. Overtagelsen forventes at bidrage med ca. 40 mio. kr. til koncernens resultat før skat i Til generalforsamlingen den 28. februar 2008 indstilles, at der udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie og udloddes 20 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 241 mio. kr. til mio. kr. Koncernen mio. kr Rentemarginal mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre driftsindtægter I alt Indtægterne fra rentemarginal mv. udgør mio. kr., hvilket er en fremgang på 13 pct. Den positive udvikling er afledt af stigningen i bankudlån på 14 pct. Fremgang i realkreditaktiviteten og bankudlån har i 2007 medført stigende indtægter fra realkredit samt omprioriterings- og lånegebyrer. Indtægter fra uden- og indenlandsk betalingsformidling er ligeledes steget som følge af øget forretningsaktivitet. Øvrige provisioner er i 2007 reduceret med 29 mio. kr. til 55 mio. kr. Reduktionen kan henføres til bortfald af indtægter fra selskabsadministration som følge af afhændelsen af dattervirksomheden DMK-Holding pr. 1. januar Handelsindtjening En fortsat stigende aktivitet vedrørende kapitalforvaltning samt handel med værdipapirer mv. har medført, at handelsindtjeningen er vokset med 13 pct. fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i Den positive forretnings- og indtjeningsudvikling er bl.a. båret af private banking kunders handel med aktier og investeringsbeviser, ligesom virksomheders afdækning af risici på valuta- og renteområdet bidrager til indtjeningsstigningen. Koncernen mio. kr Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt / 16

7 Omkostninger og afskrivninger Koncernens omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr., hvilket er en stigning på 8 pct. i forhold til Koncernen mio. kr Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter 11 2 Omkostninger i alt Heraf vedrørende beholdningsresultat 13 9 Koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere (omregnet til heltid) mod i I løbet af året er to mindre afdelinger lukket. Antallet af danske afdelinger udgør herefter 106. Bankens tredje tyske afdeling blev åbnet 1. april i Kiel. Afdelingen, der med 15 medarbejdere har udgangspunkt i den overtagne privatkundedel af Kiel-banken Bank Companie Nord, er kommet godt fra start med overskud i 2007 og et stigende forretningsomfang. I forbindelse med nybyggerier er der netto foretaget nedskrivninger med 46 mio. kr. Basisresultat før nedskrivninger Basisresultatet før nedskrivninger udgør mio. kr. en stigning på 240 mio. kr. eller 15 pct. Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån mv. er i 2007 i alt indtægtsført med 568 mio. kr. Beløbet er sammensat af en indtægtsførsel af nedskrivninger på udlån med 501 mio. kr. og indgået på tidligere afskrevne fordringer med 67 mio. kr. I 2006 blev der tilsvarende i alt indtægtsført 171 mio. kr. Udviklingen afspejler dels de gode konjunkturer i Danmark og en heraf følgende lavere kreditrisiko på porteføljen, dels at flere af bankens større engagementer hvor der tidligere var objektiv indikation for værdiforringelse enten er indfriet, eller at sikkerhederne er styrket, eller at der i øvrigt er sket en positiv udvikling. Basisresultat Det samlede basisresultat udgør mio. kr. en stigning på 637 mio. kr. eller 36 pct. Beholdningsresultat Efter afholdte finansieringsomkostninger og efter henførbare omkostninger på 13 mio. kr. er beholdningsresultatet på -193 mio. kr. (2006: 173 mio. kr.). Heraf vedrører -44 mio. kr. 4. kvartal. Det samlede beholdningsresultat er påvirket af et urealiseret kurstab på koncernens beholdning af CDO er på 80 mio. kr. Markedsværdien af CDO-porteføljen er pr. 31. december 2007 opgjort til 250 mio. kr. Avance ved salg af anlægsaktiver I løbet af 2007 er DMK-Holding og 5 ejendomme solgt med en avance på henholdsvis 26 mio. kr. og 29 mio. kr. 6 / 16

8 Dattervirksomheder Datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der driver private banking aktiviteter i St. Gallen, realiserede et basisresultat før nedskrivninger på 20 mio. kr. (2006: 7 mio. kr.). Nedskrivninger på udlån udgjorde 43 mio. kr., hvilket medførte et resultat før skat på -23 mio. kr. Resultatet før skat i Ejendomsselskabet udgjorde -3 mio. kr. (2006: -20 mio. kr.). Årets resultat Resultatet før skat udgør mio. kr. mod mio. kr. i Beregnet skat udgør 547 mio. kr. (2006: 537 mio. kr.). Herefter udgør årets resultat mio. kr. mod mio. kr. i Forrentning Forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital udgør 26,2 pct. mod 26,7 pct. i Resultatet pr. aktie steg fra 22,1 kr. til 25,6 kr. svarende til en stigning på 16 pct. Kvartalsrapport kvartal 2007 Som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 11. december 2007 er koncernens nedskrivninger blevet reguleret pr. 30. september Reguleringen medfører, at indtægtsførslen under nedskrivninger på udlån forøges med 251 mio. kr. fra 357 mio. kr. til 608 mio. kr., og at skatten forøges fra 387 mio. kr. til 450 mio. kr., samt at periodens resultat forøges fra mio. kr. til mio. kr. Herudover reguleres udlån til amortiseret kostpris fra mio. kr. til mio. kr. og egenkapitalen fra mio. kr. til mio. kr. Balance Ultimo 2007 udgjorde koncernbalancen 132,3 mia. kr. mod 114,8 mia. kr. ultimo Aktiver ultimo mia. kr Tilgodehavende hos kreditinstitutter mv. 19,1 16,3 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 8,6 7,7 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 74,5 65,5 Værdipapirer og kapitalandele mv. 17,7 14,4 Aktiver tilknyttet puljeordninger 6,8 6,5 Andre aktiver mv. 5,6 4,4 I alt 132,3 114,8 Koncernens bankudlån udgør 74,5 mia. kr. en stigning på 14 pct. De individuelle og gruppevise nedskrivninger og hensættelser udgør ultimo mio. kr. (2006: mio. kr.) svarende til 0,9 pct. af de samlede udlån og garantier (2006: 1,6 pct.). For koncernens domicilejendomme har årets omvurdering medført en samlet opskrivning på 91 mio. kr. Stigningen i de omvurderede værdier er indregnet i posten Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Koncernens indlån og anden gæld udgør 66,0 mia. kr. mod 50,0 mia. kr. ultimo Stigningen på 32 pct. kan hovedsagelig henføres til stigning i anfordrings- og aftaleindlån. 7 / 16

9 Passiver ultimo mia. kr Gæld til kreditinstitutter mv. 26,5 26,5 Indlån og anden gæld 66,0 50,0 Indlån i puljeordninger 6,8 6,5 Udstedte obligationer 10,1 10,0 Andre passiver mv. 12,2 11,6 Hensatte forpligtelser 0,2 0,4 Efterstillede kapitalindskud 3,8 3,5 Egenkapital 6,7 6,3 I alt 132,3 114,8 Efterstillet kapital Den supplerende kapital udgør uændret 340 mio. euro svarende til mio. kr. ultimo Til yderligere styrkelse og optimering af bankens kapitalstruktur er der under GMTN programmet i årets løb optaget 49 mio. euro hybrid tier-1 kapital. Herefter udgør hybrid kapital i alt 175 mio. euro eller mio. kr. (2006: 939 mio. kr.). Den samlede efterstillede kapital udgør mio. kr. ultimo 2007 (2006: mio. kr.). Aktiekapital Aktiekapitalen er den 19. december 2007 nedsat med kr. og udgør ultimo kr. Sydbank-aktien Gns. antal udestående aktier Antal udestående aktier ultimo året Antal udstedte aktier ultimo året Antallet af udstående aktier er reduceret fra (98,47 pct.) ved udgangen af 2006 til (94,87 pct.) ved udgangen af Sydbank-aktiens indre værdi er 105. Sydbank-aktiens lukkekurs var ultimo ,3 og kurs/indre-værdi 2,10. Egenkapital Ultimo 2007 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse med 348 mio. kr. siden primo Ændringen er sammensat af afgange hidrørende fra udbytteudlodningen mv. i marts 2007 på netto 222 mio. kr., en kapitalnedsættelse på 579 mio. kr. samt netto køb af egne aktier på 712 mio. kr., og tilgange fra omvurdering domicilejendomme på 91 mio. kr., indtægtsførsel af skat vedrørende egenkapitalposteringer på 60 mio. kr. samt årets resultat på mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 3 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt 202,5 mio. kr. samt 20 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond. Koncernens solvens Basiskapitalen efter fradrag er i årets løb forøget med 542 mio. kr. til mio. kr. ultimo / 16

10 Solvens ultimo mio. kr Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Kernekapitalprocent 8,9 9,0 Solvensprocent 11,9 11,8 Den beskedne stigning i de risikovægtede poster fra 78,6 mia. kr. ultimo 2006 til 81,9 mia. kr. ultimo 2007 skal ses i sammenhæng dels med koncernens overgang til standardmetoden pr. 1. januar 2007, der reducerede de risikovægtede aktiver med 4 mia. kr. og dels bortfald af tabsgarantier i forbindelse med overgang til en ændret samarbejdsmodel med Totalkredit, der reducerede de risikovægtede aktiver med 2 mia. kr. Stigningen inklusive reduktionen i årets løb kan hovedsagelig henføres til den i årets løb genererede udlånsvækst. Solvensprocenten ultimo 2007 er opgjort til 11,9 pct., hvoraf 8,9 procentpoint kan henføres til kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) mod henholdsvis 11,8 og 9,0 ultimo Forventninger til 2008 De omtalte forventninger nedenfor omfatter ikke effekten af overtagelsen af banktrelleborg. Overtagelsen forventes særskilt at bidrage med ca. 40 mio. kr. til koncernens resultat før skat. Det er forventningen, at 2008 bliver endnu et tilfredsstillende år for Sydbank-koncernen. Koncernens budget for 2008 er baseret på en forventning om en afdæmpet vækst i dansk økonomi i Der forventes en vækst i koncernens bankudlån i niveauet 10 pct., bl.a. understøttet af en større vækst i bankudlån ydet fra Tyskland og Schweiz. Basisindtjeningen ekskl. handelsindtjening forventes bl.a. positivt påvirket af væksten i bankudlån, således at den samlede indtjening herfra forventes at stige med ca. 5 pct. Handelsindtjeningen antages ikke at kunne fastholdes på det høje 2007 niveau, men forventes at falde med op til 10 pct. dog meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. Der budgetteres med en reduktion i bemandingen på 1 pct. og en omkostningsstigning i niveauet 5-6 pct. Forøgelsen kan primært henføres til den generelle løn- og inflationsudvikling. Samlet forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger på udlån i niveauet mio. kr. i Koncernen forventer ikke som i 2007 at kunne realisere en indtægt under posten nedskrivninger på udlån. På baggrund af en forventet afdæmpning i væksten i dansk økonomi og en tilfredsstillende bonitet i udlånsporteføljen forventes dog relativt beskedne nedskrivninger på udlån i Beholdningsresultatet vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, men koncernen forventer et positivt afkast i Resultat før skat forventes som en konsekvens heraf at blive noget lavere end i Koncernens skat er budgetteret med 25 pct. 9 / 16

11 Resultatopgørelse Mio. kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter 11 2 Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder * 37 3 Resultat før skat Skat Årets resultat * Heraf udgør avance ved salg af DMK-Holding 26 mio. kr. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition Foreslået udbytte Foreslået anvendt til andre formål Henlagt til egenkapital I alt anvendt Årets resultat pr. aktie (kr.) * 25,6 22,1 Årets resultat pr. aktie udvandet (kr.) * 25,6 22,1 Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) 3 3 * Beregnet ud fra gns. antal udestående aktier. 10 / 16

12 Balance Mio. kr AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme 3 44 heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver 23 6 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser 91 - Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver 8 8 Overført overskud Egenkapital i alt * Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte mv / 16

13 Egenkapital Bunden Reserve for nettoopskr. Aktie- Opskrivnings- sparekasse- efter indre Overført Foreslået Mio. kr. kapital henlæggelser reserve værdis metode overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2007: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Ejendomsopskrivninger Årets resultat Indkomst i alt Kapitalnedsættelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo / 16

14 Solvens Mio. kr Koncernen anvender pr følgende metoder ved opgørelse af solvens: Kreditrisiko uden for handelsbeholdning Modpartsrisiko Værdifastsættelse af sikkerhedsstillelser Markedsrisiko Operationel risiko Standardmetoden Markedsværdimetoden Udbyggede metode Standardmetoden Standardindikatormetoden Koncernens beholdning af anlægsaktier består af strategiske sektoraktier mv. og indgår ved koncernens solvensopgørelse under kreditrisiko uden for handelsbeholdningen. Der anvendes forskellige typer af sikkerhedsstillelse med henblik på at reducere risikoen på koncernens udlånsportefølje. De væsentligste sikkerhedsstillelser udgøres af pantsætninger, kautioner og garantier. Pantsætninger omfatter indlånskonti og finansielle aktiver i form af obligationer og aktier. Koncernen sikrer, at det pantsatte er adskilt fra kundernes råderet og at pantet er juridisk gyldigt. Værdiansættelsen sikres via kravene i den udbyggede metode i kapitaldækningsbekendtgørelsen, som reducerer værdien af sikkerhedsstillelse ud fra udsteder, løbetid og likviditet. Modparter i form af garantistiller eller kautionist er kreditinstitutter eller andre udstedere med tilsvarende eller lavere vægt. Koncernen har indgået nettingaftaler med alle væsentlige modparter. Ved opgørelsen af koncernens solvens er der ikke taget højde for effekten heraf. Mio. kr * Solvensprocent 11,9 11,8 Kernekapitalsprocent 8,9 9,0 Basiskapitalen efter fradrag sammensætter sig på baggrund af de nye regler således : Kernekapital Foreslået udbytte Aktiverede skatteaktiver Hybrid kernekapital Halvdelen af kapitalandele > 10 % Halvdelen af summen af kapitalandele, mv. > 10 % Kernekapital (inkl. hybrid kapital) efter fradrag Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser 91 0 Hybrid kernekapital Basiskapital før fradrag Halvdelen af kapitalandele > 10 % Halvdelen af summen af kapitalandele, mv. > 10 % Kapitalandele i associerede virksomheder Basiskapital efter fradrag Risikovægtede aktiver * 2006 er opgjort efter de tidligere gældende regler. 13 / 16

15 Pengestrømsopgørelse Mio. kr Driftsaktivitet: Årets resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke kontante driftsposter: Resultat af associerede virksomheder -5-3 Afskrivning på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån/garantier Andre ikke kontante driftsposter I alt Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter og centralbanker Handelsbeholdning Andre finansielle instrumenter til dagsværdi Udlån Indlån Andre aktiver/passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb af kapitalandele i associerede virksomheder Salg af kapitalandele i associerede virksomheder 7 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver 67 6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider primo Årets pengestrømme (ændring i året) Likvider ultimo / 16

16 Noter Mio. kr Anvendt regnskabspraksis: Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser 2 2 Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hens atte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings - og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt Andre eventualforpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Koncernen er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. 15 / 16

17 Noter Mio. kr Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings - og hensættelsessaldo primo Valutakursregulering 0 0 Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Individuelt nedskrevne udlån Individuelt nedskrevne garantier Individuelt nedskrevne udlån og garantier Individuelle nedskrivninger og hensættelser Individuelt nedskrevne udlån og garantier efter nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings - og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivning og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter gruppevise nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo: Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen: Nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån mv / 16

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 9 Skive, den 2. august 2005 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere