Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4."

Transkript

1 Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af TREFOR Bredbånds Fibernet (herefter kaldet TFB- Fibernet) til erhverv i TREFOR Bredbånds (herefter kaldet TFB) forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på 1. Definitioner Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som abonnenten løbende skal betale for de erhvervede tjenester i henhold til nærværende tilslutnings- og abonnementsaftale. Ved Abonnenten forstås den juridiske person/virksomhed, som har indgået nærværende aftale med TFB om tilslutning til og bestilling af tjenester via TFB Fibernet. Ved Aktiveringsbetaling forstås den engangsbetaling, som abonnenten skal betale for a) aktivering af en Passiv Tilslutning hos TFB, eller b) aktivering af produkter eller c) når en ny abonnent overtager tilslutningen fra en fraflyttet abonnent, som har været ejer/lejer af bygningen, eller d) genaktivering efter at have været afbrudt. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, Kristi himmelfartsdag samt efterfølgende fredag og grundlovsdag. Ved Dag forstås arbejdsdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører TFB, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder eksempelvis router, switch, telefon, computer, LAN-udstyr m.m. Ved Fiberboks forstås Termineringspunktet tilhørende TFB, der installeres hos abonnenten, og som udgør grænsefladen mellem TFB Fibernet og Abonnentens Eget Udstyr. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende TFB, der udgør det yderste led i Fibernettet, fra hovednettets fordelercentral (POP-station) og frem til Termineringspunktet hos Abonnenten. Ved Fibernet forstås TFBs til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til Området. TFB fibernet markedsføres under navnet TREFOR Bredbånd Erhverv. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende TFB, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etableringen af Fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, nedbrud, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt medarbejdere. Ved Indholdstjenester forstås de tjenester bortset fra Internettjeneste - som TFB eller en anden Tjenesteudbyder leverer til Abonnenterne via TFB fibernet i henhold til særskilt aftale. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til TFB fibernet etableret. Ved Internettjeneste forstås de internetydelser, som TFB leverer til Abonnenten via Fibernettet i henhold til denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Internettjeneste omfatter blandt andet internetadgang efter Abonnentens nærmere valg. Ved IP-adresser forstås såvel statiske som dynamiske IP-adresser som TFB stiller til rådighed for Abonnenten i henhold til denne Tilslutnings- og abonnementsaftale. Ved Området forstås det geografiske område, som TFB dækker. Ved Oprettelsesbetaling forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for oprettelse af en tjeneste hos TFB, herunder for oprettelse af det valgte Internetabonnement. Ved Ordrebekræftelse forstås TFBs skriftlige accept af Abonnentens bestilling vedrørende adgang til TFB fibernet. Ved Passiv Tilslutning forstås fysisk tilslutning til Fibernettet på adressen, uden at Abonnenten har en aktiv tilslutnings- og abonnementsaftale med TFB, hvorfor tilslutningen ikke kan anvendes.

2 Ved Service- og supportbetingelser forstås de rammer, indenfor hvilke TFB foretager fejlretning og tilbyder support for erhvervsabonnenter på Fibernettet. Aftale herom indgås ved tillæg til nærværende tilslutnings- og abonnementsvilkår. Ved Termineringspunkt forstås Fiberforbindelsens afslutningspunkt i Fiberboksen på Abonnentens Installationsadresse. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Abonnenten opnår adgang til TFB samt den løbende adgang til TFB, hvorigennem Abonnenten kan modtage Indholdstjenester. Ved Tilslutnings- og abonnementsaftalen forstås nærværende vilkår for tilslutning til TFB fibernet og for levering af Internettjeneste, IP-adresser og service- og supportaftale fra TFB med eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. Ved Tilslutningsbetaling forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for etablering af tilslutning af den fysiske adresse til Fibernettet, herunder blandt andet omkostninger til anlægsarbejde, fremføring af fiberkabel og opsætning af Fiberboks. Ved Tomrør forstås det plastikrør tilhørende TFB, der nedgraves på installationsadressen til brug for etablering af fiberforbindelsen. Ved Tjenesteudbyder forstås TFB eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med TFB om ret til levering af Indholdstjenester til Abonnenterne via TFB fibernet. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører TFB og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter typisk Fiberrør, Fiberforbindelse, Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. 2. Tilslutnings- og abonnementsaftalens omfang og indgåelse Installationsadresse. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod TFB i den anledning. Hvis der for senere Abonnenter allerede findes en Passiv Tilslutning på adressen, og Abonnenten ønsker at benytte Fibernettet til tjenester mv., sker dette ved indgåelse af nærværende Tilslutningsog Abonnementsaftale. Når Abonnenten har bestilt en Fiberforbindelse og den valgte internettjenste iht. nærværende tilslutnings- og abonnementsvilkår hos TFB og modtaget en Ordrebekræftelse, er Tilslutnings- og abonnementsaftalen bindende. Det fremgår af ordrebekræftelsen, hvad Tilslutnings- og abonnementsaftalen omfatter, herunder altså hvilken Internettjeneste samt eventuelle øvrige tjenester, som Abonnenten har tegnet abonnement for, samt tidspunkt for opstart af disse. Tilslutnings- og abonnementsaftalen samt rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed kan ikke af Abonnenten overdrages til tredjemand. TFB kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. Hvis Abonnenten får stillet 8 eller flere statiske IP-adresser til rådighed, indberetter TFB Abonnentens navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer til et offentligt tilgængeligt register over tildelte IP-adresser hos RIPE (den internationale organisation, der administrerer tildeling af IP-adresser). Eventuelle statiske IP-adresser tilhører TFB og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører. TFB har ret til at ændre Abonnentens statiske IP-adresser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet. TFB informerer Abonnenten om ændringer med 14 dages varsel. Abonnenten afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i udstyr mv. som følge af ændringerne. Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til TFB fibernet og Abonnentens Internettjeneste og eventuelt Kabel-TV via TFB fibernet. Abonnentens adgang til og levering af andre Indholdstjenester via TFB fibernet, leveret af TFB eller andre Tjenesteudbydere, sker i medfør af særskilt indgåede aftaler. TFB påtager sig intet ansvar for Indholdstjenester leveret af andre Tjenesteudbydere. Det er en forudsætning for indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen, at abonnentens installationsadresse er beliggende indenfor det Område, som er dækket af TFB Fibernet, og at TFB efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte Abonnenten til Fibernettet. TFB forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn, at nægte at indgå aftale med abonnenten om levering af tilslutning og internettjeneste. TFB indhenter nødvendige gravetilladelser fra offentlige myndigheder, i tilfælde af områder med private lodsejere hjælper abonnenten med at indhente gravetilladelser. Hvis TFB ikke opnår de nødvendige tilladelser, bortfalder TFBs forpligtelse til at etablere forbindelsen til Fibernettet og levere tjenesterne til den pågældende 3. Abonnentens oplysningspligt og TFBs behandling af person- og virksomhedsoplysninger Abonnenten er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene i nærværende tilslutnings- og abonnementsaftale og hæfter for alle betalinger i henhold til vilkårene. Kun myndige og tegningsberettigede personer kan indgå aftale med TFB. Abonnenten skal i forbindelse med bestilling give TFB oplysninger om navn, Installationsadresse, selskabsform, CVR-nummer, kontaktperson, telefonnummer, adresse samt andre for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som TFB måtte bede om. Disse oplysninger ligger til grund for aftaleforholdet. Hvis betalingsopkrævning skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end Installationsadressen, skal denne adresse oplyses. Ved bestilling af tilslutning til Fibernettet skal Abonnenten oplyse overfor TFB, om denne er ejer af ejendommen på Side 2 af 7

3 Installationsadressen. Hvis Abonnenten ikke er ejer af Installationsadressen, skal Abonnenten indhente tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af tilslutningen. Sker der ændringer i de angivne kundeoplysninger, skal disse straks meddeles til TFB. Abonnenten skal, hvis det skønnes nødvendigt efter TFBs anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. TFB behandler person- og virksomhedsoplysninger om Abonnenten i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af denne Tilslutnings- og abonnementsaftale og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Ved sin bestilling giver Abonnenten samtykke til, at TFB om nødvendigt kan indhente kreditoplysninger om Abonnenten til brug for en kreditvurdering. Skulle en sådan vurdering give anledning til bemærkninger kan TFB afslå installationen eller anmode om forudbetaling. Ved bestilling af Fiberforbindelsen og den valgte Internettjeneste iht. nærværende vilkår giver Abonnenten samtykke til, at TFB må videregive oplysninger om kundens kontaktdata til Tjenesteudbydere, der har ret til at leverer indholdstjenester til Abonnenterne via Fibernettet til brug for afregning direkte overfor abonnenterne. Bortset herfra videregiver TFB ikke oplysninger om Abonnenten uden Abonnentens udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre videregivelse er påkrævet i lovgivningen. 4. Leveringstidspunkt Det præcise leveringstidspunkt fastsættes af TFB ud fra en nærmere vurdering af arbejdets omfang, Abonnentens ønsker mv. Det forventede tilslutningstidspunkt vil så vidt muligt fremgå af ordrebekræftelsen og vil ellers så hurtigt som muligt derefter blive meddelt Abonnenten. TFB forbeholder sig retten til at udskyde leveringstidspunktet, hvis det på grund af særlige omstændigheder, herunder manglende levering fra underleverandører eller uforudsete fysiske eller vejrlige forhold, herunder generelle forsinkelser i udrulningsprojektet ikke er muligt at gennemføre tilslutningen på det forventede tilslutningstidspunkt. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod TFB i den anledning. 5. Tilslutning af Abonnenten til Fibernettet Tilslutning til Fibernettet omfatter ved den første fysiske tilslutning af Installationsadressen til TFBs Fibernet. Dette omfatter således fremføring af Fiberforbindelsen, herunder fiberrør og fiberkabler på Installationsadressen frem til og med Fiberboksen inde i Abonnentens ejendom. Tilslutning til Fibernettet omfatter desuden efterfølgende aktivering af en Passiv Tilslutning af en Installationsadresse ved aktivering af denne Installation. Tilslutning til Fibernettet tilrettelægges og varetages af TFB eller en eller flere af TFB udpegede underleverandører. TFB fastlægger fremførelsesform og linjeføring, idet dette så vidt muligt foretages i offentlige vejarealer. TFB har ret til at forsyne andre med adgang til Fibernettet via Fiberforbindelsen over Abonnetens ejendom. Fremføringen og indføringen af Fiberforbindelsen gennem Abonnentens ydermur samt den endelige placering af Fiberboksen fastlægges af TFB og abonnenten. Placeringen sker med størst hensyntagen til Abonnentens ønsker. Fiberboksen skal dog placeres i et opvarmet og isoleret beboelsesrum og må ikke placeres i et eksempelvis uopvarmet loft, krybekælder eller vådrum. Hvis Abonnenten ønsker anden kabel-/ledningsføring og/eller placering af Termineringspunktet end det af TFB valgte, etableres dette efter regning. Efterfølgende ændringer af kabel- /ledningsføring og/eller placering af Termineringspunktet forestår TFB efter regning. Al indvendig kabelføring fra indføringen af Fiberforbindelsen gennem ydermuren og frem til Termineringspunktet forestås af TFB eller dennes underleverandør og bekostes af Abonnenten. Abonnenten sørger for al nødvendig fremførelse af elinstallationer og anden kabling til Termineringspunktet, og alle udgifter hertil påhviler Abonnenten. Tilslutningssarbejdet omfatter nedgravning og tildækning af Fiberforbindelsen, Tilslutningsarbejdet, herunder installation af Fiberboksen i Termineringspunktet omfatter ikke bygningsmæssige forandringer ud over murgennemføring, som ovenfor nævnt. Eventuelle efterreparationer, som f.eks. maling, pudsning og tapetsering mv., opstået som en nødvendig følge af tilslutning til tjenesten sker for Abonnentens regning og på Abonnentens foranledning. Omkostninger ved tilslutningen afholdes af Abonnenten med udgangspunkt i TFBs til enhver tid gældende prisblad. Abonnenten skal sørge for, at der er uhindret adgang for TFB til at etablere kabel-/ledningsføring og opsætte Fiberboks. Gives der ikke TFB uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er TFB berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Hvis der på den pågældende Installationsadresse findes en Passiv Tilslutning, omfatter tilslutningen alene aktivering af denne Passive Tilslutning ved indgåelse af nærværende Tilslutnings- og abonnementsaftale med TFB samt betaling af Aktiveringsbetaling. Den praktiske aktivering af tilslutningen samt Internettjeneste, herunder hvorvidt det er nødvendigt for TFB at få adgang til udstyret på Abonnentens ejendom, aftales nærmere mellem Parterne. 6. TFBs ejendomsret til Udstyret Side 3 af 7

4 TFB har den fulde ejendomsret til Udstyret. Abonnenten må derfor ikke disponere over udstyret - herunder sælge, pantsætte, udleje, udlåne - eller foretage indgreb i dette. Enhver form for drift og vedligeholdelse, fejlafhjælpning mv. af Udstyret varetages af TFB. Abonnenten er forpligtet til at give TFB adgang til egne anlæg, installationer o.lign. med henblik på at varetage drift, vedligeholdelse, fejlafhjælpning mv. Risikoen for Udstyret overgår til Abonnenten efter installation/tilslutning af Udstyret på Installationsadressen, og bæres af denne indtil Udstyret er tilbageleveret i TFBs varetægt. Abonnenten er forpligtet til at lade selve Fiberforbindelsen, Fiberrør og Fiberboksen sidde efter kontraktens ophør. Udstyret må ikke uden TFBs accept fjernes fra Installationsadressen. Demontering og nedpakning af Udstyret må kun foretages af TFB. Det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. 7. Abonnentens forpligtelser Abonnenten har alene ret til at anvende Tilslutningen til erhvervelse af Internettjeneste fra TFB samt eventuelle øvrige Indholdstjenester fra TFB eller Tjenesteudbydere, som måtte have indgået aftale med TFB. Abonnenten skal sørge for strømtilslutning, strømforsyning og passende klimaforhold til Udstyret. Eget Udstyr, der tilsluttes Fibernettet, skal være CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylde kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Abonnenten skal sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til TFBs net, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis abonnentens eget udstyr, der tilsluttes TFBs Fibernet giver anledning til forstyrrelser i Fibernettet, er Abonnenten forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. Abonnenten må under ingen omstændigheder foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen og Udstyret, herunder særligt Fiberboksen. Abonnenten skal følge TFBs råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret. Abonnenten hæfter for Udstyret og forpligter sig til at behandle og vedligeholde det på forsvarlig vis, også efter kontraktophør. Abonnenten har fra tidspunktet for Udstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret til TFB pligt til at drage omsorg for Udstyr, som befinder sig på Abonnentens ejendom og Abonnenten bærer risikoen for et eventuelt tab af eller skade på udstyret. Hvis Udstyr beskadiges, ønskes demonteret eller bortkommer, faktureres Abonnenten for erstatning for Udstyret samt etablering/montering/installation af det udskiftede Udstyr. Såfremt Abonnenten forårsager eller konstaterer skade på Fiberforbindelsen eller udstyret i øvrigt, skal TFB straks kontaktes for at udbedre skaden. Abonnenten må under ingen omstændigheder berøre eller forsøge at udbedre skaden, men skal lade Fiberforbindelsen mv. henligge uberørt. Det understeges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Foretager Abonnenten bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberboksen, skal flytningen foretages af TFB for Abonnentens regning. Hvis Abonnenten forårsager beskadigelse af Fiberforbindelsen, genetablerer TFB denne for Abonnentens regning. Abonnenten skal sikre, at Fiberforbindelsen benyttes på en sådan måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af Udstyret og/eller trafikken i Fibernettet. Indtræder der forstyrrelser m.v., skal Abonnenten straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. afbryde Eget udstyr, regulere ankommende og afgående trafikmængder, tilkøbe yderligere forbindelser til TFBs Fibernet. Tilslutningen må ikke anvendes til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet, spredning af virus eller udøvelse af ulovlige eller strafbare forhold på Internettet, eller ved IP-telefoni, uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet. Abonnenten er selv ansvarlig for indholdet af den information, der overføres og for de varer og tjenesteydelser, som tilbydes via Internettjenesten. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på Internettet, har TFB intet ansvar for Abonnentens eller tredjemands indbyrdes mellemværende. Brug uden samtykke af kunstneriske, litterære billeder og andre ophavsretligt beskyttede værker kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Det er til enhver tid Abonnentens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. Abonnenten må ikke anvende Fiberforbindelsen til formidling af trafik for andre end Abonnenten og Abonnentens brugere. Som Abonnentens brugere defineres som: Hvor der mellem Abonnenten og brugeren består et vedvarende ansættelsesforhold Hvor Abonnenten og brugeren indgår i samme koncern Hvor Abonnenten er en uddannelsesinstitution og brugeren er tilmeldt denne institution som led i et uddannelsesforløb Hvor Abonnenten og brugeren er nærtstående, f.eks. ægtefælle, samlever, forældre, børn e.lign. I øvrigt i særlige situationer i en begrænset periode for et begrænset antal brugere, hvor disse er gæster, forpagter, værge, e.lign. Hvor Abonnenten er f.eks. plejehjem, ungdomsklub m.m og på baggrund af en TFB konkret vurdering. Side 4 af 7

5 Abonnenten er ansvarlig over for TFB for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre. Abonnentens brug af Tilslutningen må ikke påføre TFB eller tredjemand tab, og Abonnenten skal holde TFB skadesløs for ethvert krav fra tredjemand opstået som følge af Abonnentens brug af Tilslutningen og Fibernettet. 8. TFBs ydelser TFB sørger for tilslutning af Abonnenten til Fibernettet samt den af Abonnenten valgte Internettjeneste, og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernettet med tilhørende udstyr. Arbejdet tilrettelægges og varetages af TFB eller en eller flere af TFB udpegede underleverandører. 9. Kvalitets- og serviceniveau TFB foretager afhjælpning af fejl eller driftsforstyrrelser, der måtte opstå i Tilslutningen eller den af TFB leverede Internettjeneste. Fejlafhjælpningen sker efter retningslinier herfor i TFBs til enhver tid gældende Service- og supportbetingelser for Erhverv. Abonnenten er som minimum sikret af Serviceaftale Basis Erhverv. Herudover kan Abonnenten tegne Abonnement på yderligere service og support ved særskilt Serviceaftale. TFB forbeholder sig ret til at foretage test på Abonnentens udstyr af relevante grænseflader til TFBs internetserver. TFB forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanset kommerciel kommunikation) herunder aktivere spamfilter o.lign. TFB har ret til at foretage nødvendige ændringer, logninger (samt opbevaring af registreringer) mv. af Internettjenesten for at sikre tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav eller krav i henhold til gældende lovgivning. Hvis ændringerne mv. af TFB skønnes at have væsentlig betydning for Abonnentens brug af Internettjenesten informeres Abonnenten herom. 10. Pris og betaling Prisen for Tilslutningsbetaling/Aktiveringsbetaling samt Oprettelsesbetaling fastsættes med udgangspunkt i TFBs gældende priser på tidspunktet for bestilling af Tilslutnings- og Abonnentsmentsaftale, og fremgår af Ordrebekræftelsen uanset tidspunktet for den faktiske Tilslutning/Aktivering af Fiberforbindelsen og/eller den valgte tjeneste. Herudover kan TFB opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser, f.eks. fejlretning som følge af abonnentens forhold, installation af ekstraudstyr, flytning af Fiberboks mv. Tilslutningsbetaling opkræves, når Tilslutning af Fiberforbindelsen er sket til betaling inden den i fakturaen anførte betalingsfrist. Aktiveringsbetaling samt Oprettelsesbetaling opkræves sammen med første opkrævning af Abonnementsbetalingen. Abonnementsbetaling opkræves løbende til betaling inden den i fakturaen anførte betalingsfrist. Ved forsinket betaling er TFB berettiget til at opkræve rykkergebyr samt morarenter efter lovgivningens regler herom. Herudover har TFB ret til at afbryde forbindelsen, indtil fuld betaling er erlagt, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af Tilslutningen og Internettjenesten. 11. Abonnentens misligholdelse I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser efter nærværende Tilslutnings- og Abonnetmentsaftale, er TFB berettiget til uden varsel at hæve aftalen og/eller afbryde Tilslutningen og Internettjenesten helt eller delvist. TFB underretter efterfølgende Abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: 1) Opkrævning af Tilslutningsbetaling mv. samt løbende Abonnementsbetaling eller Aktiveringsbetaling eller betaling/gebyrer i øvrigt ikke betales efter TFBs rykkerbrev herom. 2) Abonnenten efterlever ikke påbud fra TFB om at træffe foranstaltninger med henblik på at bringe misbrug af Fiberforbindelsen til ophør eller afhjælpe andre forstyrrelser mv. af trafikken i Fibernettet. 3) Abonnenten foretager væsentlige indgreb i TFBs Udstyr eller efterlever ikke påbud fra TFB om at ophøre med at foretage mindre væsentlige indgreb heri. 4) Abonnenten har tilsluttet Eget Udstyr, der ikke er CEmærket eller godkendt af TFB eller beregnet til tilslutning til TFBs fibernet, og efterlever ikke påbud fra TFB om at frakoble udstyret. 5) Abonnenten efterlever ikke påbud fra TFB om at afbryde tilslutning af udstyr, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til forstyrrelser i TFBs Fibernet. 6) TFB afskæres fra at få adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer med henblik på vedligeholdelse og fejlretning. 7) Abonnenten efterlever ikke påbud fra TFB om at ophøre med videresalg af Tilslutningen eller at ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af Tilslutningen. 8) Overdragelse, deling og/eller videresalg af Internettjenesten til andre end Abonnenten og dennes brugere uden TFBs udtrykkelige samtykke. 9) Anvendelse af Tilslutningen eller Internettjenesten til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller netværk i øvrigt, spredning af virus eller udøvelse af ulovlige eller strafbare forhold på Internettet eller IP-telefoni, uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet. Herunder blandt andet overtrædelse af straffelovens bestemmelser om racistiske, nedgørende eller krænkende budskaber, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af persondataloven og alle former for distribution af uanmodet markedsføring i strid med markedsføringsloven. Side 5 af 7

6 10) Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet. 11) Gentagne overtrædelser af andre vilkår i nærværende aftale end nævnt i nr ovenfor. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Tilslutningen eller Internettjenesten. I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens tilslutning eller Internettjeneste, påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Abonnenten straks underrette TFB herom. Afbrydelse af Tilslutningen og Internettjenesten som følge af misligholdelse medfører ikke afslag i abonnementsbetalingen for den pågældende periode eller ret til erstatning fra TFB. En Abonnent, der væsentligt har misligholdt Tilslutnings- og abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med TFB om Tilslutning- og Abonnement til Internettjeneste, før gælden er betalt. TFB er berettiget til at afvise en abonnent, som tidligere væsentligt har misligholdt sine forpligtelser for Tilslutnings- og Abonnementsaftalen til TFB. Ligesom TFB er berettiget til at kræve depositum eller anden form for sikkerhed for fremtidige betalinger, hvis det skønnes, at der er risiko for, at abonnenten kommer i restance eller at betalingskrav bliver uerholdelige. TFB er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af Tilslutningen og Internettjenesten. Abonnenten er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Abonnenten eller nogen, som Abonnenten har ansvaret for, herunder for beskadigelse af TFBs Udstyr samt hændelige skader 12. TFBs misligholdelse TFB foretager afhjælpning af fejl eller drifts-forstyrrelser efter reglerne i pkt. 9. Hvis der sker afbrydelse på Abonnentens Tilslutning eller Internettjenesten eller aftalte leveringstider for Internettjenesten ikke overholdes, som følge af TFBs forhold, yder TFB efter skriftlig anmodning fra Abonnenten forholdsmæssigt afslag i Internetabonnementet i henhold til de for Abonnenten gældende Servicebetingelser. Beløbet fratrækkes ved den efterfølgende opkrævning. Det er dog et krav, at Abonnenten har foretaget fejlmelding i henhold til Service- og supportbetingelserne til TFB om den manglende adgang eller overholdelse af leveringstider, straks Abonnenten konstaterer den manglende forbindelse. TFB er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom, med følgende begrænsninger: 1. TFB er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelse eller ændring af TFBs Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, eller er pålagt af myndighederne, medmindre TFB ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. Medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, er TFB ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at adgangen til fibernettet ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand. 3. TFB er ikke ansvarlig for tab som følge af tab af personlige data eller installeret software m.m. i forbindelse med Abonnentens brug af Tilslutningen eller Internettjenesten. 4. TFB er ikke ansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data og/eller systemer. 5. TFB er ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure. 13. Opsigelse Tilslutnings- og abonnementsaftalen er for Abonnentens vedkommende uopsigelig i en periode på 12 måneder fra tidspunktet for TFBs levering af Tilslutningen til Fibernettet og Internettjenesten. Uopsigelighedsperioden kan dog ved særlig aftale mellem Abonnenten og TFB være forlænget, hvorfor sådan forlængelse og den samlede uopsigelighedsperiode vil fremgå af Ordrebekræftelsen fra TFB. Aftalen kan herefter af Abonnenten skriftligt opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned uden yderligere omkostninger. I forbindelse med TFBs ændringer af vilkår og priser i henhold til pkt. 14, kan Abonnenten dog opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden, med et varsel på mindst 30 dage, hvis der er tale om væsentlige ændringer. Ændringer, som kan gennemføres uden forudgående varsel, jfr. pkt. 14. afsnit 2 og 3 og kan ikke begrunde sådan opsigelse. Det er muligt at foretage flytning af Tilslutnings- og abonnementsaftalen til en anden Installationsadresse. Hvis Abonnenten ønsker at foretage sådan flytning, skal flytning af forbindelse og vilkår aftales med TFB. Omkostningerne afholdes af kunden. Opsigelse fra Abonnentens side i henhold til nærværende Tilslutnings- og Abonnementsaftale indebærer automatisk opsigelse af Abonnentens eventuelle aftaler vedrørende øvrige Indholdstjenester eller tilkøb af Tjenester fra TFB. TFB kan opsige Tilslutningsaftalen og dermed Tilslutningen, eksempelvis i tilfælde af ophør af udbud af bestemte abonnementstyper og/eller Indholdstjenester, med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Skriftlig opsigelse kan omfatte såvel alm. brev som elektronisk meddelelse, f.eks. . Ved en af parternes opsigelse opgør TFB parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat at dette overstiger 25 kr. Side 6 af 7

7 14. Ændring af abonnement, vilkår og priser TFB forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår i nærværende tilslutnings- og abonnementsaftale. Ændringer skal meddeles Abonnenten med 30 dages forudgående varsel (pr. Almindeligt brev eller ). Mindre ændringer af tekniske specifikationer kan til enhver tid og uden forudgående varsel meddeles Abonnenten på TFBs hjemmesidewww.trefor.dk/erhverv/fiberbredbånd. Ændringer af vilkår overfor Abonnenten, f.eks. prisreduktioner eller ændringer som følge af pålæg fra offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller lignende kan gennemføres uden forudgående varsel. Abonnenten har mulighed for at foretage op- eller nedgradering af Internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til TFB. Anmodning om opgradering effektueres hurtigst muligt uden omkostninger for Abonnenten. Nedgradering kan ske pr. Den første i en måned ved anmodning herom senest 5 arbejdsdage før udløb af en betalingsperiode. Op- eller nedgradering af Internettjenesten kan alene ske, når Abonnenten ikke er i restance med betaling overfor TFB. Betaling for den ændrede Internettjeneste sker fra tidspunktet for levering af den ændrede tjeneste. 15. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og TFB om forhold, der udspringer af Tilslutnings- og Abonnementsaftalen, kan Abonnenten klage til TFB. TFB træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Klager kan oprette en klage på sende en til eller sende et brev til: TREFOR Bredbånd A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding. Teleankenævnet behandler klager omhandlende telefoni og internettjenester. Nævnet behandler dog i begrænset omfang erhvervsklager. For nærmere information omkring Teleankenævnets kompetence til at behandle erhvervsklager henvises til klagevejledningen på Teleankenævnets hjemmeside, hvor der ligeledes kan læses mere om betingelserne og gebyr for at klage. Øvrige erhvervsklager skal indbringes for de danske domstole. Tvister skal i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole med Kolding som stedligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale. Tillæg til Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet vedr. Erhvervs-TV Med Erhvervs- TV forstås TV-visning i fællesrum m.v. ikke i offentlig rum som receptioner m.v.. Er der tale om beboelse på f.eks. værelser, betragtes dette som selvstændig bolig og skal derfor forsynes med en privat TV forbindelse. TREFOR Bredbånd leverer Kabel-TV signal ind til fiberboksen i virksomheden. Herfra kan signalet distribueres til det antal TV, som virksomheden ønsker. Betalingen er udelukkende for forsyning af Erhvervs-TV signal. Alle forpligtelser med hensyn til Licens, Koda, Copydan eller andre forpligtelser, er virksomhedens eget ansvar og TREFOR Bredbånd uvedkommende. Bindingsperioden er 6 måneder, og herefter er opsigelsen løbende måned plus 30 dage. Ved opstart af leverancen betales et etableringsgebyr. Side 7 af 7

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET (Gældende fra 1. september 2016) INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om tilslutning til privat brug i EWII Bredbånd A/S ( EWII )s forsyningsområde.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere