DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION"

Transkript

1 DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

2 ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN ØGET VÆKST, VELFÆRD OG JOBSKABELSE er tre centrale udfordringer vi som samfund står overfor at skulle løse i skarp konkurrence med resten af verden. Akkurat som elektrificeringen medførte et velstandsmæssigt løft lokalt, regionalt, nationalt og globalt, har digitaliseringen potentiale til at forandre og forbedre vores levevis. Det kræver imidlertid en digital infrastruktur i verdensklasse, som kan omdanne Danmark til en digital vindernation. Målet understøttes af energiselskaberne, via udrulning af næste generations bredbåndsnet fibernet til borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i store dele af landet. De danske energiselskaber forventer samlet at investere mellem 4,7 5 milliarder kroner i fibernetudbygningen i Danmark over de næste 3 år. Både OECD og EU anser det fremtidssikre fibernet som en central katalysator for vækst og jobskabelse i samfundsøkonomien. Erfaringer fra Sverige viser, at for hver svensk krone investeret i fibernet er der et samfundsøkonomisk afkast på 1,5 svenske kroner i løbet af fire år. Overført til en dansk kontekst betyder det, at udrulning af fibernet til hele Danmark på kort sigt vil kunne skabe en samfundsøkonomisk gevinst på over 16 mia. kroner. I USA er der foretaget flere analyser, som viser beskæftigelseseffekten af fibernet. Blandt andet er 16 amerikanske landdistrikter, hvor der er udrullet fibernet, sammenlignet med 16 lignende områder uden fibernet. Beskæftigelsen er i gennemsnit 4,1 procent højere i områderne med fibernet. Udover et potentielt vækst-boost for Danmark rummer digital infrastruktur også innovationsmæssige perspektiver. Fibernet giver næsten ubegrænset båndbredde og åbner således op for nye tjenester og applikationer på tværs af alle sektorer i samfundet. Dermed muliggøres realiseringen af Danmark som foregangsland og test-bed nation af morgendagens digitale vinder-apps. Fibernet baner vejen for meget højere hastigheder, både når der modtages (download) og sendes (upload) data. Flere tjenester vil være afhængige af høje, hurtige og stabile hastigheder begge veje. Eksempelvis cloud computing-tjenester og offentlig brug af videobaserede velfærds- og sundhedstjenester. Konservative beregninger foretaget af Center for Digital Forvaltning viser, at der i de 46 land- og yderkommuner i Danmark ved brug af videokommunikation indenfor hjemmeplejen- og hjemmesygeplejen kan spares mio. kroner alene som følge af reduceret transporttid. For at realisere gevinsterne ved øget digitalisering er det imidlertid nødvendigt at der løftes i flok. Fra regeringen, regionerne, kommunerne og de private aktører. Særligt er der behov for en markant forbedring af rammevilkårene for udbredelse af en ny digital infrastruktur samt udvikling af digitalt indhold og tjenester til det danske samfund. KONKRETE FORSLAG TIL FORBEDRING OG FORANDRING Der er tre hovedområder, hvor der bør sættes ind med målrettede initiativer; det offentlige skal være et lokomotiv for den digitale udvikling, konkurrencesituationen og forbrugervilkårene på bredbåndsmarkedet skal forbedres og det skal sikres, at den digitale vækst bliver mulig for alle uanset geografisk placering. Initia tiverne er et indspil til en ny digital vækst dagsor den og en opdateret telepolitisk aftale, som afløser for den fortsat gældende aftale fra 1999.

3 STATEN, REGIONERNE OG KOMMUNERNE SOM LOKOMOTIV FOR DEN DIGITALE UDVIKLING DEN OFFENTLIGE SEKTOR skal være en digital drivkraft i samfundet og skubbe på udviklingen, for at realisere po tentialet ved digital vækst. Det gøres ved at både staten, regionerne og kommunerne bruger og efterspørger digitale tjenester og infrastruktur. Eksempelvis videobaseret velfærds- og sundhedsteknologi, som har store samfundsøkonomiske og sociale gevinster. Men det kræver, at der løftes samlet, at ambitionerne er høje og indsatsen koor dineres. Videobaseret kommunikation i høj billedkvalitet kræver stor symmetrisk båndbredde og vil fremme efter spørgslen og udbygning af lynhurtigt internet i hele landet. En særlig udfordring eksisterer for landets 98 kommuner, hvor hurtige bredbåndsforbindelser i stigende grad er afgørende for at stimulere erhvervsklimaet og understøtte bosætningen i de enkelte kommuner. Her bør kommunerne i højere grad bruge deres købekraft til at stille krav til adgang og dækning med højhastighedsbredbånd. 1. Regeringens bredbåndmålsætning skal gå begge veje. Regeringen bør sætte politisk fokus på upstream-hastigheder. Behovet for hurtige sende-hastigheder er i stigende grad en grundlæggende forudsætning for digital vækst og iværksætteri. Regeringens bredbåndsmål om 100 Mbit/s downstream bør suppleres med en tilsvarende målsætning for upstream-hastigheder lydende på adgang til mindst 100 Mbit/s til alle borgere og virksomheder i Lys Danmark op. Der bør etableres et Offentligt-Privat samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen og private aktører om at udvikle morgendagens digitale tjenester. Samarbejdet skal drage nytte af de kapaciteter, som er til stede i højhastighedsnetværk. Det kan blandt andet ske ved en udviklingskonkurrence af højhastigheds-tjenester efter inspiration fra US Ignite, som den amerikanske regering lancerede i midten af Det offentliges kommunikationskanaler med borgerne skal udvides. Alle kommuner skal frem mod 2015 have vedtaget en flerstrenget kanalpolitik, som omfatter betjening af borgere gennem videokommunikation over internettet. 4. Landsdækkende udrulning af videobaseret borgerservice. Kommunerne bør sammen med regeringen etablere en detaljeret køreplan for udbredelse af videobaseret kommunikation i de kommunale borger-servicecentre. 5. Flere patienter skal hjemlægges. De økonomiske incitamenter, herunder overenskomster, i sundhedssektoren bør tilpasses, så regioner og kommuner motiveres til at bruge telemedicinske løsninger og behandlinger af patienter i eget hjem. 6. Landsdækkende udrulning af digital ældrepleje. Regeringen og kommunerne bør sammen udarbejde en national plan for udrulning af landsdækkende digital ældrepleje. Fokus skal være på hvordan videokommunikation kan være med til at øge kvaliteten og omfanget af de ældres pleje samt kontakt med plejepersonale og pårørende. 7. Etablering af national videotolkning. Der gennemføres årligt ca tolkninger i den offentlige sektor. Der bør etableres en central løsning for videotolkning. Enten som et nationalt videotolkecenter, eller, som et virtuelt tolkecenter, hvor tolke hjemmefra tilkobles en fælles it-platform. 8. Virtuel undervisning på folkeskolerne. Introduktion af videokommunikation i supplement til interaktive undervisningstavler på de cirka 1500 danske folkeskoler, kan øge mulighederne for undervisning af eksterne lærere, eksperter fra museer, udlandet m.v. Det kan gavne de tyndtbefolkede områder, hvor det kan være svært at tiltrække kvalificerede lærere eller vikarer til alle fag. 9. Modernisering af kommunalfuldmagtsreglerne. Bredbånd er lige så vigtigt for kommunerne dets borgere og erhvervsliv som el, kloakering, vedligeholdelse af veje m.v. På trods af bredbånds vitale betydning, er infrastrukturen ikke sidestillet med de andre kritiske infrastrukturer. Kommunalfuldmagtsreglerne bør derfor have et serviceeftersyn i 2013, så barrierer for kommunernes rolle i forhold til digital infrastruktur fjernes. 10. En interaktiv vejledning i kommunale bredbåndsstrategier. De 98 danske kommuner spiller en central rolle i sikre digital vækst i hele Danmark. Erhvervsstyrelsen bør sammen med andre relevante myndigheder udarbejde en interaktiv vejledning i kommunale bredbåndsstrategier, som blandt andet indeholder forslag til hvordan kommunerne kan bruge deres købekraft til at skabe intelligente udbud, og hvordan videobaseret borgerservice, ældrepleje med videre kan udbredes. Vejledningen bør suppleres med et dynamisk Danmarkskort online, som løbende opsamler og fremstiller de gode cases rundt om i kommunerne. STATEN REGIONERNE KOMMUNERNE ENERGI- SELSKABERNE

4 STØRRE KONKURRENCE OG BEDRE FORBRUGERVILKÅR PÅ BREDBÅNDSMARKEDET SUND OG VELFUNGERENDE KONKURRENCE samt gennemsigtighed for forbrugerne, er en grundsten for at kunne realisere potentialet ved digital vækst. Stærk konkurrence og god forbrugergennemsigtighed er med til at understøtte udbredelsen af digitale tjenester og lynhurtigt samt prisbilligt, bredbånd til alle i Danmark. Tal fra EU viser imidlertid, at Danmark ligger i bunden, når det gælder konkurrence på kabelbaseret bredbånd. Samtidig viser årlige tal fra ForbrugerForholdIndekset fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at telebranchen siden 2005 har ligget i bunden, når det gælder gennemsigtighed. En målrettet indsats med konkrete konkurrencemæssige og forbrugerrettede initiativer skal iværksættes for at rette op på dette. Dels så Danmark som minimum kommer op på et EU-gennemsnit når det gælder en sund konkurrence og dels så forbrugerne i stigende grad får tillid til og kan gennemskue telemarkedet. 11. Nyt strategisk eftersyn af bredbåndsreguleringen. Erhvervsstyrelsen bør foretage et strategisk eftersyn af bredbåndsreguleringen for at vurdere, hvordan den infrastrukturbaserede konkurrence på bredbånd kan styrkes. Der er navnlig behov for at se på de regulatoriske værktøjer til at få Danmark væk fra bundplaceringen i EU. 12. Regulering af bredbånd og tv skal samtænkes. Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør sammen sikre fælles regulering af tv og bredbånd, så konkurrencen normaliseres. Tv og bredbånd løber således igennem de samme kabler, men kun bredbånd er reguleret. Lige konkurrence på bredbånd forudsætter lige adgang til distribution af tv-kanaler. 13. Undersøgelse af konsekvenserne af funktionel separation. Erhvervsstyrelsen bør gennemføre en undersøgelse af funktionel separation og dets betydning for konkurrencesituationen i Danmark, bl.a. med inddragelse af erfaringer fra Sverige og England. 14. Offentligt indkøb af bredbånd skal fremme konkurrencen. Det offentliges indkøb af bredbånd bygger i dag mest på pris. Der skeles ikke til kvalitative aspekter som teknologiudvikling, og hvorvidt store offentlige aftaler skævvrider konkurrencen på markedet. Retningslinjer for offentlige myndigheders indkøb af medarbejderbredbånd bør sikre, at kvalitative aspekter som teknologiudvikling og påvirkning af konkurrencesituationen inddrages. Regeringens egen bredbåndsmålsætning bør også indgå i overvejelserne. 15. Aktiv inddragelse af forbrugernes bredbånds-målinger og indførelse af dynamiske bredbånds-kort. Erhvervsstyrelsen bør etablere en interaktiv bredbåndsmåler, eksempelvis efter svensk eller amerikansk forbillede og dermed aktivt drage nytte af danske forbrugeres målinger af deres bredbåndshastigheder. Oversælges både dæknings- og adgangsmulighederne til ordentligt bredbånd, så undermineres brugernes tillid til markedet. 16. National undersøgelse af bredbåndskvaliteten i Danmark. Erhvervsstyrelsen bør iværksætte en landsdækkende undersøgelse af bredbåndskvaliteten i Danmark. Undersøgelsen bør afdække geografiske områder med utilstrækkelig infrastruktur, så det sikres, at eksempelvis offentlig brug af videobaseret velfærds- og sundhedsteknologi som stiller krav til den digitale infrastruktur kan nå så bredt ud i landet som muligt. TEMPERATURMÅLING PÅ KONKURRENCESITUATIONEN DANMARK I BUND Nye udbyderes markedsandele på kabelbaseret bredbånd i procent. (DVS. KONKURRENTERNE TIL DET TIDLIGERE MONOPOL) DANSKE FORBRUGERES VUR- DERING AF GENNEMSIGTIGHED, TILLID OG KLAGEFORHOLD PÅ BREDBÅNDSMARKEDET Placeringer på de årlige Forbruger ForholdsIndeks : 49 ud af 51 markeder : 45 ud af 51 markeder : 47 ud af 51 markeder Storbritannien Rumænien Bulgarien Polen Tjekkiet Sverige Slovenien Slovakiet Frankrig EU-gns. Holland Ungarn Grækenland Irland Belgien Tyskland Spanien Portugal Litauen Malta Italien Letland Østrig Estland Danmark Cypern Luxemburg Finland 2008: 38 ud af 51 markeder 2009: 48 ud af 51 markeder 2010: 42 ud af 49 markeder 2011: 44 ud af 49 markeder KILDE: EU-KOMMISSIONEN KILDE: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

5 ET HØJHASTIGHEDSSAMFUND HVOR ALLE ER MED DER SKAL SIKRES LIGE ADGANG til de digitale vækstmuligheder i hele Danmark. Derfor er det nødvendigt at understøtte og fremme den private investeringslyst i opgraderingen af den digitale infrastruktur til ægte højhastighedsforbindelser lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. En særlig udfordring er de geografiske områder, hvor markedskræfterne ikke alene har en økonomisk rentabel interesse i at levere højhastighedsforbindelser. De årlige danske bredbåndskortlægninger har været en god indikator for de steder, hvor markedskræfterne ikke slår til. Det skal der gøres noget ved, i form af en række værktøjer som sikrer, at det digitale potentiale kan udnyttes af alle borgere og virksomheder uanset deres geografiske placering. 17. Aktiv politik for hjemtagelse af EU-midler ved markedssvigt. I navnlig markedssvigtede områder, bør myndighederne aktivt bistå aktører med vejledning til at få hjemtaget dedikerede EUmidler på lige fod med alle andre EU-medlemslande. EU-Kommissionen er på vej med milliarder til digital infrastruktur. Erhvervsstyrelsen bør oprette et særskilt sekretariat, som fungerer som one-stop-shop i forhold til midler, blandt andet med inddragelse af de regionale vækstråd, således at der sikres en tværgående og ensartet tilgang udover landet. 20. Etablering af en højhastighedsfond. Der bør etableres en Højhastighedsfond, der understøtter offentlig udvikling af og efterspørgsel efter indhold, tjenester og udstyr, som anvender højhastighedsforbindelser. Fonden bør tillige kunne støtte de områder, hvor der er lille eller ingen økonomisk incitament til at foretage private investeringer i udbredelsen af højhastighedsnet uden offentlig indblanding. 18. Fradrag for tilslutning til ny højhastighedsforbindelse. Fremtidige skattefradragsordninger om ar-bejdsintensive investeringer i boligen, som Bolig-Job-ordningen, bør også omfatte installation af højhastighedsbredbånd. En fradragsordning kan med fordel afgrænses til de områder, hvor der i dag er ringest adgang til højhastighedsforbindelser. 19. Frekvensmidler til at imødegå markedssvigt. Staten råder over en økonomisk indbringende ressource i frekvenser, og har igennem tiden fået flere milliarder kroner ind ved auktioner. Midlerne er dog ikke i væsentlig grad gået til at sikre den digitale udvikling. Det bør laves om, så midler fra fremtidige frekvensauktioner i højere grad føres tilbage til det digitale område, og blandt andet er med til at sikre at markedssvigtede områder ikke lades i stikken. 75 % AF DANSKERNE mener at en ordentlig bredbåndsdækning i deres kommune er vigtig for bosætningen og erhvervsklimaet. 25 % AF DANSKERNE vil ved køb af nyt hjem helt fravælge et boligområde, hvis internetforbindelsen er for langsom.

6 OVERSIGT OVER ENERGISELSKABERNES FIBERNET KORTET KAN HENTES PÅ 1. Bredbånd Nord omfatter Nord Energi, HEF og Nyfors 2. 5 energiselskaber samt Lyse/Altibox 3. EnergiMidt 4. Verdo 5. Galten Elværk 6. NRGi 7. Østjysk Energi 8. SE 9. TRE-FOR 10. Energi Fyn 11. Sydfyns Intranet 12. SEAS-NVE Energiselskaber som udruller fibernet Kommunale energiselskaber lovmæssige restriktioner for udrulning af fibernet Ingen udmelding om fibernet Design: ESSENSEN.COM Foto: Dansk Energi 2013 KILDE: DANSK ENERGI BAGGRUND I 2009 fremlagde Dansk Energi og energiselskaberne en vision for skabelsen af Danmark som højhastighedssamfund: Vision 2015: 100 megabit til alle. Målet var at sikre ambitiøse politiske målsætninger for de kommende år, så borgere, virksomheder og den offentlige sektor kan få det fulde udbytte af den digitale udvikling. Inspireret af energiselskabernes vision, offentliggjorde den tidligere regering i 2010 så sin bredbåndsmålsætning om 100 megabit download til alle i I 2011 fulgte Dansk Energi op med initiativkataloget Danmark i digital forandring med konkrete anbefalinger til en ny it- og telepolitik. I 2012 opdaterede Dansk Energi kataloget med udgivelsen af Danmark som digital vindernation. I 2013 sætter Dansk Energi fokus på tiltag som kan sikre Digital vækst i HELE Danmark. Målet er at sikre den digitale vækst i hele landet uanset geografiske forhold og muliggøre, at Danmark kan blive et testland for nyt og avanceret digitalt indhold. Skal Danmark blive en digital vækst- og vindernation, er der behov for at supplere det politiske bredbåndsmål for Danmark med en målsætning for hastigheden, hvorved der kan sendes indhold (uploades). Alene at have et politisk mål for hastigheden på download, giver således ikke mening. Det offentlige skal gå forrest som efterspørger og bruger af både digitale løsninger og højhastighedsbredbånd, der fremmer de private aktørers incitament til at foretage investeringer. I den forbindelse spiller de 98 danske kommuner en hovedrolle. Konkurrencen og forbrugerforholdene skal samtidig forbedres markant, og paletten af værktøjer skal udvides, når det gælder om at håndtere markedssvigt, således at det sikres, at det digitale potentiale kan udnyttes uagtet geografiske forhold. FÅ MERE AT VIDE // KONTAKT Chefkonsulent Thomas Woldiderich M: Chefkonsulent Christian Berg M: Konsulent Mikael Bomholt Nielsen M: Dansk Energi Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere