DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION"

Transkript

1 DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

2 ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN ØGET VÆKST, VELFÆRD OG JOBSKABELSE er tre centrale udfordringer vi som samfund står overfor at skulle løse i skarp konkurrence med resten af verden. Akkurat som elektrificeringen medførte et velstandsmæssigt løft lokalt, regionalt, nationalt og globalt, har digitaliseringen potentiale til at forandre og forbedre vores levevis. Det kræver imidlertid en digital infrastruktur i verdensklasse, som kan omdanne Danmark til en digital vindernation. Målet understøttes af energiselskaberne, via udrulning af næste generations bredbåndsnet fibernet til borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i store dele af landet. De danske energiselskaber forventer samlet at investere mellem 4,7 5 milliarder kroner i fibernetudbygningen i Danmark over de næste 3 år. Både OECD og EU anser det fremtidssikre fibernet som en central katalysator for vækst og jobskabelse i samfundsøkonomien. Erfaringer fra Sverige viser, at for hver svensk krone investeret i fibernet er der et samfundsøkonomisk afkast på 1,5 svenske kroner i løbet af fire år. Overført til en dansk kontekst betyder det, at udrulning af fibernet til hele Danmark på kort sigt vil kunne skabe en samfundsøkonomisk gevinst på over 16 mia. kroner. I USA er der foretaget flere analyser, som viser beskæftigelseseffekten af fibernet. Blandt andet er 16 amerikanske landdistrikter, hvor der er udrullet fibernet, sammenlignet med 16 lignende områder uden fibernet. Beskæftigelsen er i gennemsnit 4,1 procent højere i områderne med fibernet. Udover et potentielt vækst-boost for Danmark rummer digital infrastruktur også innovationsmæssige perspektiver. Fibernet giver næsten ubegrænset båndbredde og åbner således op for nye tjenester og applikationer på tværs af alle sektorer i samfundet. Dermed muliggøres realiseringen af Danmark som foregangsland og test-bed nation af morgendagens digitale vinder-apps. Fibernet baner vejen for meget højere hastigheder, både når der modtages (download) og sendes (upload) data. Flere tjenester vil være afhængige af høje, hurtige og stabile hastigheder begge veje. Eksempelvis cloud computing-tjenester og offentlig brug af videobaserede velfærds- og sundhedstjenester. Konservative beregninger foretaget af Center for Digital Forvaltning viser, at der i de 46 land- og yderkommuner i Danmark ved brug af videokommunikation indenfor hjemmeplejen- og hjemmesygeplejen kan spares mio. kroner alene som følge af reduceret transporttid. For at realisere gevinsterne ved øget digitalisering er det imidlertid nødvendigt at der løftes i flok. Fra regeringen, regionerne, kommunerne og de private aktører. Særligt er der behov for en markant forbedring af rammevilkårene for udbredelse af en ny digital infrastruktur samt udvikling af digitalt indhold og tjenester til det danske samfund. KONKRETE FORSLAG TIL FORBEDRING OG FORANDRING Der er tre hovedområder, hvor der bør sættes ind med målrettede initiativer; det offentlige skal være et lokomotiv for den digitale udvikling, konkurrencesituationen og forbrugervilkårene på bredbåndsmarkedet skal forbedres og det skal sikres, at den digitale vækst bliver mulig for alle uanset geografisk placering. Initia tiverne er et indspil til en ny digital vækst dagsor den og en opdateret telepolitisk aftale, som afløser for den fortsat gældende aftale fra 1999.

3 STATEN, REGIONERNE OG KOMMUNERNE SOM LOKOMOTIV FOR DEN DIGITALE UDVIKLING DEN OFFENTLIGE SEKTOR skal være en digital drivkraft i samfundet og skubbe på udviklingen, for at realisere po tentialet ved digital vækst. Det gøres ved at både staten, regionerne og kommunerne bruger og efterspørger digitale tjenester og infrastruktur. Eksempelvis videobaseret velfærds- og sundhedsteknologi, som har store samfundsøkonomiske og sociale gevinster. Men det kræver, at der løftes samlet, at ambitionerne er høje og indsatsen koor dineres. Videobaseret kommunikation i høj billedkvalitet kræver stor symmetrisk båndbredde og vil fremme efter spørgslen og udbygning af lynhurtigt internet i hele landet. En særlig udfordring eksisterer for landets 98 kommuner, hvor hurtige bredbåndsforbindelser i stigende grad er afgørende for at stimulere erhvervsklimaet og understøtte bosætningen i de enkelte kommuner. Her bør kommunerne i højere grad bruge deres købekraft til at stille krav til adgang og dækning med højhastighedsbredbånd. 1. Regeringens bredbåndmålsætning skal gå begge veje. Regeringen bør sætte politisk fokus på upstream-hastigheder. Behovet for hurtige sende-hastigheder er i stigende grad en grundlæggende forudsætning for digital vækst og iværksætteri. Regeringens bredbåndsmål om 100 Mbit/s downstream bør suppleres med en tilsvarende målsætning for upstream-hastigheder lydende på adgang til mindst 100 Mbit/s til alle borgere og virksomheder i Lys Danmark op. Der bør etableres et Offentligt-Privat samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen og private aktører om at udvikle morgendagens digitale tjenester. Samarbejdet skal drage nytte af de kapaciteter, som er til stede i højhastighedsnetværk. Det kan blandt andet ske ved en udviklingskonkurrence af højhastigheds-tjenester efter inspiration fra US Ignite, som den amerikanske regering lancerede i midten af Det offentliges kommunikationskanaler med borgerne skal udvides. Alle kommuner skal frem mod 2015 have vedtaget en flerstrenget kanalpolitik, som omfatter betjening af borgere gennem videokommunikation over internettet. 4. Landsdækkende udrulning af videobaseret borgerservice. Kommunerne bør sammen med regeringen etablere en detaljeret køreplan for udbredelse af videobaseret kommunikation i de kommunale borger-servicecentre. 5. Flere patienter skal hjemlægges. De økonomiske incitamenter, herunder overenskomster, i sundhedssektoren bør tilpasses, så regioner og kommuner motiveres til at bruge telemedicinske løsninger og behandlinger af patienter i eget hjem. 6. Landsdækkende udrulning af digital ældrepleje. Regeringen og kommunerne bør sammen udarbejde en national plan for udrulning af landsdækkende digital ældrepleje. Fokus skal være på hvordan videokommunikation kan være med til at øge kvaliteten og omfanget af de ældres pleje samt kontakt med plejepersonale og pårørende. 7. Etablering af national videotolkning. Der gennemføres årligt ca tolkninger i den offentlige sektor. Der bør etableres en central løsning for videotolkning. Enten som et nationalt videotolkecenter, eller, som et virtuelt tolkecenter, hvor tolke hjemmefra tilkobles en fælles it-platform. 8. Virtuel undervisning på folkeskolerne. Introduktion af videokommunikation i supplement til interaktive undervisningstavler på de cirka 1500 danske folkeskoler, kan øge mulighederne for undervisning af eksterne lærere, eksperter fra museer, udlandet m.v. Det kan gavne de tyndtbefolkede områder, hvor det kan være svært at tiltrække kvalificerede lærere eller vikarer til alle fag. 9. Modernisering af kommunalfuldmagtsreglerne. Bredbånd er lige så vigtigt for kommunerne dets borgere og erhvervsliv som el, kloakering, vedligeholdelse af veje m.v. På trods af bredbånds vitale betydning, er infrastrukturen ikke sidestillet med de andre kritiske infrastrukturer. Kommunalfuldmagtsreglerne bør derfor have et serviceeftersyn i 2013, så barrierer for kommunernes rolle i forhold til digital infrastruktur fjernes. 10. En interaktiv vejledning i kommunale bredbåndsstrategier. De 98 danske kommuner spiller en central rolle i sikre digital vækst i hele Danmark. Erhvervsstyrelsen bør sammen med andre relevante myndigheder udarbejde en interaktiv vejledning i kommunale bredbåndsstrategier, som blandt andet indeholder forslag til hvordan kommunerne kan bruge deres købekraft til at skabe intelligente udbud, og hvordan videobaseret borgerservice, ældrepleje med videre kan udbredes. Vejledningen bør suppleres med et dynamisk Danmarkskort online, som løbende opsamler og fremstiller de gode cases rundt om i kommunerne. STATEN REGIONERNE KOMMUNERNE ENERGI- SELSKABERNE

4 STØRRE KONKURRENCE OG BEDRE FORBRUGERVILKÅR PÅ BREDBÅNDSMARKEDET SUND OG VELFUNGERENDE KONKURRENCE samt gennemsigtighed for forbrugerne, er en grundsten for at kunne realisere potentialet ved digital vækst. Stærk konkurrence og god forbrugergennemsigtighed er med til at understøtte udbredelsen af digitale tjenester og lynhurtigt samt prisbilligt, bredbånd til alle i Danmark. Tal fra EU viser imidlertid, at Danmark ligger i bunden, når det gælder konkurrence på kabelbaseret bredbånd. Samtidig viser årlige tal fra ForbrugerForholdIndekset fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at telebranchen siden 2005 har ligget i bunden, når det gælder gennemsigtighed. En målrettet indsats med konkrete konkurrencemæssige og forbrugerrettede initiativer skal iværksættes for at rette op på dette. Dels så Danmark som minimum kommer op på et EU-gennemsnit når det gælder en sund konkurrence og dels så forbrugerne i stigende grad får tillid til og kan gennemskue telemarkedet. 11. Nyt strategisk eftersyn af bredbåndsreguleringen. Erhvervsstyrelsen bør foretage et strategisk eftersyn af bredbåndsreguleringen for at vurdere, hvordan den infrastrukturbaserede konkurrence på bredbånd kan styrkes. Der er navnlig behov for at se på de regulatoriske værktøjer til at få Danmark væk fra bundplaceringen i EU. 12. Regulering af bredbånd og tv skal samtænkes. Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør sammen sikre fælles regulering af tv og bredbånd, så konkurrencen normaliseres. Tv og bredbånd løber således igennem de samme kabler, men kun bredbånd er reguleret. Lige konkurrence på bredbånd forudsætter lige adgang til distribution af tv-kanaler. 13. Undersøgelse af konsekvenserne af funktionel separation. Erhvervsstyrelsen bør gennemføre en undersøgelse af funktionel separation og dets betydning for konkurrencesituationen i Danmark, bl.a. med inddragelse af erfaringer fra Sverige og England. 14. Offentligt indkøb af bredbånd skal fremme konkurrencen. Det offentliges indkøb af bredbånd bygger i dag mest på pris. Der skeles ikke til kvalitative aspekter som teknologiudvikling, og hvorvidt store offentlige aftaler skævvrider konkurrencen på markedet. Retningslinjer for offentlige myndigheders indkøb af medarbejderbredbånd bør sikre, at kvalitative aspekter som teknologiudvikling og påvirkning af konkurrencesituationen inddrages. Regeringens egen bredbåndsmålsætning bør også indgå i overvejelserne. 15. Aktiv inddragelse af forbrugernes bredbånds-målinger og indførelse af dynamiske bredbånds-kort. Erhvervsstyrelsen bør etablere en interaktiv bredbåndsmåler, eksempelvis efter svensk eller amerikansk forbillede og dermed aktivt drage nytte af danske forbrugeres målinger af deres bredbåndshastigheder. Oversælges både dæknings- og adgangsmulighederne til ordentligt bredbånd, så undermineres brugernes tillid til markedet. 16. National undersøgelse af bredbåndskvaliteten i Danmark. Erhvervsstyrelsen bør iværksætte en landsdækkende undersøgelse af bredbåndskvaliteten i Danmark. Undersøgelsen bør afdække geografiske områder med utilstrækkelig infrastruktur, så det sikres, at eksempelvis offentlig brug af videobaseret velfærds- og sundhedsteknologi som stiller krav til den digitale infrastruktur kan nå så bredt ud i landet som muligt. TEMPERATURMÅLING PÅ KONKURRENCESITUATIONEN DANMARK I BUND Nye udbyderes markedsandele på kabelbaseret bredbånd i procent. (DVS. KONKURRENTERNE TIL DET TIDLIGERE MONOPOL) DANSKE FORBRUGERES VUR- DERING AF GENNEMSIGTIGHED, TILLID OG KLAGEFORHOLD PÅ BREDBÅNDSMARKEDET Placeringer på de årlige Forbruger ForholdsIndeks : 49 ud af 51 markeder : 45 ud af 51 markeder : 47 ud af 51 markeder Storbritannien Rumænien Bulgarien Polen Tjekkiet Sverige Slovenien Slovakiet Frankrig EU-gns. Holland Ungarn Grækenland Irland Belgien Tyskland Spanien Portugal Litauen Malta Italien Letland Østrig Estland Danmark Cypern Luxemburg Finland 2008: 38 ud af 51 markeder 2009: 48 ud af 51 markeder 2010: 42 ud af 49 markeder 2011: 44 ud af 49 markeder KILDE: EU-KOMMISSIONEN KILDE: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

5 ET HØJHASTIGHEDSSAMFUND HVOR ALLE ER MED DER SKAL SIKRES LIGE ADGANG til de digitale vækstmuligheder i hele Danmark. Derfor er det nødvendigt at understøtte og fremme den private investeringslyst i opgraderingen af den digitale infrastruktur til ægte højhastighedsforbindelser lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. En særlig udfordring er de geografiske områder, hvor markedskræfterne ikke alene har en økonomisk rentabel interesse i at levere højhastighedsforbindelser. De årlige danske bredbåndskortlægninger har været en god indikator for de steder, hvor markedskræfterne ikke slår til. Det skal der gøres noget ved, i form af en række værktøjer som sikrer, at det digitale potentiale kan udnyttes af alle borgere og virksomheder uanset deres geografiske placering. 17. Aktiv politik for hjemtagelse af EU-midler ved markedssvigt. I navnlig markedssvigtede områder, bør myndighederne aktivt bistå aktører med vejledning til at få hjemtaget dedikerede EUmidler på lige fod med alle andre EU-medlemslande. EU-Kommissionen er på vej med milliarder til digital infrastruktur. Erhvervsstyrelsen bør oprette et særskilt sekretariat, som fungerer som one-stop-shop i forhold til midler, blandt andet med inddragelse af de regionale vækstråd, således at der sikres en tværgående og ensartet tilgang udover landet. 20. Etablering af en højhastighedsfond. Der bør etableres en Højhastighedsfond, der understøtter offentlig udvikling af og efterspørgsel efter indhold, tjenester og udstyr, som anvender højhastighedsforbindelser. Fonden bør tillige kunne støtte de områder, hvor der er lille eller ingen økonomisk incitament til at foretage private investeringer i udbredelsen af højhastighedsnet uden offentlig indblanding. 18. Fradrag for tilslutning til ny højhastighedsforbindelse. Fremtidige skattefradragsordninger om ar-bejdsintensive investeringer i boligen, som Bolig-Job-ordningen, bør også omfatte installation af højhastighedsbredbånd. En fradragsordning kan med fordel afgrænses til de områder, hvor der i dag er ringest adgang til højhastighedsforbindelser. 19. Frekvensmidler til at imødegå markedssvigt. Staten råder over en økonomisk indbringende ressource i frekvenser, og har igennem tiden fået flere milliarder kroner ind ved auktioner. Midlerne er dog ikke i væsentlig grad gået til at sikre den digitale udvikling. Det bør laves om, så midler fra fremtidige frekvensauktioner i højere grad føres tilbage til det digitale område, og blandt andet er med til at sikre at markedssvigtede områder ikke lades i stikken. 75 % AF DANSKERNE mener at en ordentlig bredbåndsdækning i deres kommune er vigtig for bosætningen og erhvervsklimaet. 25 % AF DANSKERNE vil ved køb af nyt hjem helt fravælge et boligområde, hvis internetforbindelsen er for langsom.

6 OVERSIGT OVER ENERGISELSKABERNES FIBERNET KORTET KAN HENTES PÅ 1. Bredbånd Nord omfatter Nord Energi, HEF og Nyfors 2. 5 energiselskaber samt Lyse/Altibox 3. EnergiMidt 4. Verdo 5. Galten Elværk 6. NRGi 7. Østjysk Energi 8. SE 9. TRE-FOR 10. Energi Fyn 11. Sydfyns Intranet 12. SEAS-NVE Energiselskaber som udruller fibernet Kommunale energiselskaber lovmæssige restriktioner for udrulning af fibernet Ingen udmelding om fibernet Design: ESSENSEN.COM Foto: Dansk Energi 2013 KILDE: DANSK ENERGI BAGGRUND I 2009 fremlagde Dansk Energi og energiselskaberne en vision for skabelsen af Danmark som højhastighedssamfund: Vision 2015: 100 megabit til alle. Målet var at sikre ambitiøse politiske målsætninger for de kommende år, så borgere, virksomheder og den offentlige sektor kan få det fulde udbytte af den digitale udvikling. Inspireret af energiselskabernes vision, offentliggjorde den tidligere regering i 2010 så sin bredbåndsmålsætning om 100 megabit download til alle i I 2011 fulgte Dansk Energi op med initiativkataloget Danmark i digital forandring med konkrete anbefalinger til en ny it- og telepolitik. I 2012 opdaterede Dansk Energi kataloget med udgivelsen af Danmark som digital vindernation. I 2013 sætter Dansk Energi fokus på tiltag som kan sikre Digital vækst i HELE Danmark. Målet er at sikre den digitale vækst i hele landet uanset geografiske forhold og muliggøre, at Danmark kan blive et testland for nyt og avanceret digitalt indhold. Skal Danmark blive en digital vækst- og vindernation, er der behov for at supplere det politiske bredbåndsmål for Danmark med en målsætning for hastigheden, hvorved der kan sendes indhold (uploades). Alene at have et politisk mål for hastigheden på download, giver således ikke mening. Det offentlige skal gå forrest som efterspørger og bruger af både digitale løsninger og højhastighedsbredbånd, der fremmer de private aktørers incitament til at foretage investeringer. I den forbindelse spiller de 98 danske kommuner en hovedrolle. Konkurrencen og forbrugerforholdene skal samtidig forbedres markant, og paletten af værktøjer skal udvides, når det gælder om at håndtere markedssvigt, således at det sikres, at det digitale potentiale kan udnyttes uagtet geografiske forhold. FÅ MERE AT VIDE // KONTAKT Chefkonsulent Thomas Woldiderich M: Chefkonsulent Christian Berg M: Konsulent Mikael Bomholt Nielsen M: Dansk Energi Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C

DANMARK SOM DIGITAL VINDERNATION ANBEFALINGER TIL EN NY IT- OG TELEPOLITIK 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

DANMARK SOM DIGITAL VINDERNATION ANBEFALINGER TIL EN NY IT- OG TELEPOLITIK 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION DANMARK SOM DIGITAL VINDERNATION ANBEFALINGER TIL EN NY IT- OG TELEPOLITIK 0100010001100001011 01110011011010110000 10111001001101011001 00000011100110110111 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Danmark i digital forandring. Anbefalinger til en ny it- og telepolitik

Danmark i digital forandring. Anbefalinger til en ny it- og telepolitik Danmark i digital forandring Anbefalinger til en ny it- og telepolitik indhold FORORD: Anbefalinger til en ny it- og telepolitik 2 1. Den offentlige sektors digitaliserings- potentiale skal udnyttes 4

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur

Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Digital infrastruktur forandrer samfundet Agenda

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Kommunernes sundhedsopgaver Palliation Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark Muligheder og udfordringer for digital forvaltning Digital forvaltning i Danmark Den offentlige sektors strategi 2004-06 Thomas Nielsen, Den Digitale Taskforce Ålborg, d. 2. juni 2004 Dagsorden Mange internationale

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Vækst i et reguleret marked. PwC, 1/ v/stig Pastwa, CFO TDC Group

Vækst i et reguleret marked. PwC, 1/ v/stig Pastwa, CFO TDC Group Vækst i et reguleret marked PwC, 1/6-2017 v/stig Pastwa, CFO TDC Group 1 Agenda 1. TDC i et samfundsperspektiv Vores bidrag til det danske samfund 2. TDC i dag Fastholdt højt investeringsniveau trods presset

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere