Telepolitikken tilbage på sporet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telepolitikken tilbage på sporet"

Transkript

1 Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af den samlede danske IT- og telesektor. Hver dag forsyner vi omkring 4 mio. kunder med bredbånd, telefoni, tv og underholdning både erhverv og private. Vores branche er mere på teknologisk forkant end andre, og det er vores tjenester og forbindelser, der får samfundet til at hænge sammen og sikrer fortsat vækst og øget effektivitet i mange andre brancher. Men vi er også en presset branche. Konkurrencesituationen befinder sig på et uholdbart niveau, og det er ikke et optimalt fundament, hvis man ønsker hurtigt bredbånd til alle ligesom regeringen gør det i sin 100 Mbit til alle i målsætning. Hvis der for alvor skal gøres noget, der kan bidrage til at indfri ambitionerne bør regeringen have en vision om, at Danmark flyttes fra at være blandt de fem bundskrabere i Europa til at komme i top-fem - målt på en velfungerende konkurrence på det faste bredbåndsmarked dvs. den procentvise andel af markedet, de alternative operatører kan mønstre. I dag ligger Danmark som nr. 24 blandt 27 EU-lande. TDC s kobbernet vil også i den kommende årrække være en meget vigtig vej ud til samtlige danske husstande når det gælder stabile høje bredbåndshastigheder. Alternativet fibernettet er i dag ikke landsdækkende, og spørgsmålet er, om det nogensinde bliver det i samme udstrækning, som TDC s kobbernet. Det mobile 4G netværk er samtidig fortsat under hastig udbygning. Regeringen har i sit udspil Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark lanceret sit bud på, hvordan mobil og bredbåndsdækningen i Danmark kan forbedres. Der er mange positive takter i udspillet, der uden tvivl vil komme en bedre dækning til gavn og som branchen har taget positivt imod. Imidlertid adresserer udspillet kun i ringe grad spørgsmålet om de pressede konkurrencevilkår på telemarkedet. Det konkurrencemæssigt udfordrende består i, at TDC ejer det landsdækkende kobber-accessnet. Mange års regulering har IKKE skabt den ønskede konkurrence på teleområdet. Det kunne ellers have gavnet innovationen, investeringsniveauet, dækningen og givet en hurtigere udrulning af nye teknologier. Erhvervsstyrelsen har løbende konstateret, at der eksisterer en række alvorlige udfordringer for konkurrencen på det danske marked for fast bredbånd og telefoni. Der er bare ikke fundet en holdbar løsning på problemet, og de senere år er TDC s dominans i markedet fastholdt og visse steder styrket. Vi er derfor langt fra klar til at tilbagerulle den sektorspecifikke regulering, sådan som det ellers forudsættes at skulle ske i det nuværende teleforlig. Sker det, vil det have store konsekvenser for forbrugerne. Derudover har der gennem en årrække været store udfordringer ift. mobildækningen. Der er her behov for et nyt syn på fordelingen af frekvenser samt på mulighederne for lettere udbygning af mobil infrastruktur.

2 Med henblik på at sikre en fair konkurrence på fastnetområdet samt at øge investeringslysten når det gælder højhastighed på både mobil- og fastnetområderne, ønsker vi at pege på nogle helt konkrete udfordringer og komme med forslag til tilpasninger af telereguleringen, der vil forbedre disse forhold. 1) Selskaberne skal en gang for alle sikres lige adgang til accessnettet Udfordring: Telereguleringen har siden 1999 været baseret på en ambition om gradvist at nedtrappe reguleringen af de øvrige selskabers adgang til TDC s kobbernet med henblik på at tilskynde til investeringer i nye infrastrukturer. I dag må det konstateres, at denne tilgang ikke har skabt den ønskede konkurrence på fastnetmarkedet. Tværtimod har TDC i dag en markedsandel, der ligger helt i top i forhold til tidligere monopoler i resten af EU. (Se tabel i bilag). Kun Luxembourg, Finland og Cypern har tidligere monopoler med større dominans på deres respektive markeder. Øget konkurrence er ønskværdigt da det vil give mulighed for en højere grad af innovation, flere valgmuligheder for kunderne, mere investering i Danmark, flere arbejdspladser, hurtigere udrulning af nye teknologier, samt større chance for at flere aktører i markedet vil kunne hjælpe med at indfri de politiske målsætninger som fx 100 Mbit/s til alle i Men for at vi for alvor kan spille en aktiv rolle kræver det, at vi reelt har samme vilkår at agere på, som TDC. Der er et stort behov for at etablere en ægte level playing field. Vi må have adgang til de samme landsdækkende produkter, de samme oplysninger og de samme omkostninger som TDC således, at det for alvor sikres, at alle selskaber har den samme spillebane, som TDC. Målet er fuldstændig lige adgang til kobberet equality of input. Dette vil skabe fundamentet for ægte konkurrence mellem selskaberne. Hvis ovenstående skal være en mulighed er der imidlertid brug for et paradigmeskift i reguleringen af den danske telesektor, gennem fx: En tydeligere opdeling af TDC s infrastruktur og TDC s forretningsenheder. Dette vil forbedre TDC s tilskyndelse til at tilbyde en åben og gennemsigtig adgang til TDC s infrastruktur og gavne ligebehandlingen mellem TDC og TDC s konkurrenter, når de køber ydelser på TDC s accessnet. Og det vil medvirke til at fremme en sund konkurrence på bredbåndsmarkedet. En effektiv fjernelse af prisklemmer på bredbåndsmarkedet. Markedet har alt for længe været præget af konkurrencehæmmende prisklemmer. Erhvervsstyrelsens nyligt introducerede værktøj til brug mod prisklemmer er desværre helt utilstrækkelig, da den indeholder flere åbenbare svagheder. Alternativt kan der etableres en fælles produktionsplatform for hele telesektoren. Et sådant branchefælles infrastrukturselskab ville have til formål at tilbyde kunderne (teleselskaber og andre serviceudbydere) så hurtige og teknologisk opdaterede forbindelser som muligt, til de lavest mulige priser. Dvs. maksimal tilskyndelse til løbende teknologisk og markedsmæssig innovation, til priser der svarer til de reelle produktionsomkostninger. Endelig er der brug for, at telereguleringen indrettes på at betragte TV og bredbånd som sammenhængende produkter, som det helt entydigt er i dag. Med den nuværende regulering, der tager udgangspunkt i marked og teknologi i 1999, har kun TDC bæredygtig økonomisk mulighed for at tilbyde TV som en del af et triple-play produkt. 2

3 2) Der skal være adgang til at konkurrere på nye infrastrukturer til gavn for forbrugerne Udfordring: Der er en overhængende risiko for, at der opstår flaskehalsproblemer og regionale monopoler på de coax- og fibernet der er under opbygning forskellige steder i landet. Det hidtidige princip i telereguleringen om at benytte en relativ dyr prissætning af kobbernettet for at understøtte etablering af alternative infrastrukturer sikrer ikke konkurrence til fordel for forbrugerne, hvis man samtidig tillader, at ejerne af de alternative infrastrukturer må udelukke andre teleselskaber fra deres net. Telereguleringen skal sikre øvrige udbydere adgang til de alternative infrastrukturer på rimelige vilkår med henblik på ikke at overføre den dårlige konkurrencesituation på kobbermarkedet til nye, lukkede alternative infrastrukturer. 3) Der skal sikres fair konkurrence i forhold til indholdsleverandører Udfordring: Indholdsleverandører som Google, Apple, Skype og Facebook har fri adgang til at levere tjenester over teleoperatørernes net, hvilket er med til at drive efterspørgslen efter bredbåndsprodukter. Imidlertid skal disse operatører ofte ikke leve op til de samme krav, som teleselskaberne, bl.a. 112, 114, saldokontrol og datalogning. OTT-selskaberne er desuden oftest baseret i andre lande og bidrager dermed ikke i samme omfang som de danske teleselskaber til skatteindtægter eller beskæftigelse. Der bør derfor skabes en ægte level playing field, hvor det skal sikres, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med indholdsleverandører også selvom der er tale om globalt dominerende spillere som Apple, Google, Skype og Facebook. Alternativt må det overvejes, hvordan man kan lempe vilkårene i modsat retning. Der bør foretages en samlet analyse af den danske regulering på området med henblik på at udjævne ubegrundede forskelle i reguleringen af teleselskaber og indholdsleverandører. Parallelt med analysen bør der indføres et moratorium, der sikrer, at der ikke indføres yderligere forpligtelser, før det samlede overblik er tilvejebragt 4) Samarbejde mellem offentlige og private aktører Udfordring: For at kunne gøre det mere økonomisk interessant at investere i tyndt befolkede områder bør der også fokuseres på samarbejde mellem offentlige og private aktører. Mobilselskaberne bør sikres mulighed for at leje sig ind på offentligt ejede arealer og bygninger til omkostningsbaserede priser, når der skal opsættes mobilantenner. Regeringen har i sit udspil på teleområdet åbnet for muligheden i særlige tilfælde, men teleselskaberne bør gives en generel, landsdækkende ret hertil. Mobilselskaberne er allerede i dag forpligtet til at give adgang til hinandens mobilmaster på omkostningsbaserede vilkår. 5) Frekvenser skal fordeles, så de styrker konkurrencen bedst muligt Baggrund: Frekvenser er en knap ressource, som er helt afgørende for at udbydere kan levere mobiltelefoni og mobilt bredbånd til danskerne. Som ved 800 MHz-auktionen vil regeringen stille dækningskrav også ved kommende frekvensauktioner, herunder i forbindelse med de vigtige auktioner i 2016 og 2018 vedrørende 1800 MHz og 900 MHz 3

4 frekvenserne. Effekten af kravene i 800 MHz-auktionen bør kortlægges og kendes, inden der lægges yderligere dækningsforpligtelser over på teleselskaberne. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at kommende auktioner designes således, at det ikke også er hensigten, at staten opnår mest muligt i provenu. Vi støtter fuldt ud regeringens bestræbelser på at allokere så mange frekvensressourcer som muligt til mobilt bredbånd, da der vil være et stadigt stigende behov herfor. I den forbindelse er der f.eks. mulighed for at tilføre teleområdet yderligere infrastruktur, når 700 MHz-frekvenserne, der i dag benyttes til TVformål, udløber i Ved de kommende auktioner over 900 og 1800 MHz-frekvenserne bør det sikres, at auktionsdesignet bidrager til fortsat at stimulere en ligelig konkurrence på mobilmarkedet i Danmark. 700 MHz-frekvenserne bør afsættes til brug for mobile bredbåndsformål, når tilladelsen udløber i Det vil betyde markant bedre dækning, højere hastigheder og øgede investeringer i IT infrastrukturen investeringer, der er afgørende for væksten i resten af samfundet. 6) Bedre bredbånd og mobildækning Tankerne i regeringens teleudspil om, hvordan det offentlige kan støtte og stimulere udbredelsen af bredbånd i Danmark, samt hvordan det offentlige i samspil med blandt andre telebranchen kan søge bæredygtige løsninger på at forsyne alle danskere med bredbånd herunder sikre god mobildækning bør afspejles i teleforliget i form af konkrete målsætninger. Dette bør primært ske gennem en stimulering af efterspørgslen, f.eks. gennem øget offentlig anvendelse af digitale løsninger, telemedicin m.v. Der kunne også være tale om øgede investeringer i forskning på it- og teleområdet for at dæmme op for den hjerneflugt, som Danmark har oplevet ved lukningen af Nokia, Motorola og andre virksomheders udviklingsafdelinger. Sådanne investeringer ville også kunne medvirke til skabelsen af yderligere arbejdspladser og kompetenceudvikling. Vedrørende problematikken omkring mobildækning ønsker vi fortsat at tage medansvar i samspil med det offentlige i samfundspligten om at sikre en god mobildækning for alle danskere. Det betyder følgende: Vi vil forpligte os til at gå ind i en fokuseret og dedikeret dialog om at løse de problemer, som TDC s udbygning i 800 MHz båndet efterlader. En mulighed kunne være i fælleskab at anlægge de nødvendige master og kabler og stille dem til rådighed for alle teleselskaber også TDC som et åbent net. Det vil skabe et reelt grundlag for et varieret udbud af teletjenester også i de yderste områder af Danmark. Udgangspunktet for udbygningen vil være Erhvervsstyrelsens kortlægning af bredbåndsdækningen i Danmark med udgangen af 2015, hvor TDC s licensforpligtelser skal være opfyldt. 4

5 7) Bedre muligheder for finansiering Udfordring: Regeringens målsætning på bredbåndsområdet er at alle hustande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelser på mindst 100/30 Mbit/s i Derudover har regeringen som målsætning, at sikre en bedre dækning for mobiltelefoni. I den forbindelse har regeringen i sit udspil Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark tilkendegivet, at man vil forbedre rammerne for branchens forsatte investeringer i bredbånds- og mobiltaledækning. En væsentlig forudsætning for, at telebranchen kan gennemføre investeringer, som fremmer regeringens målsætninger om bl.a. bedre dækning, er, at branchen har adgang til at finansiere investeringerne på en rentabel måde. Som følge af de ringe konkurrencevilkår på det danske telemarked er det imidlertid vanskeligt at tilvejebringe de fornødne økonomiske midler til investeringer i bl.a. udkantsområder. Det skyldes bl.a., at muligheder for at tilvejebringe kapital fra den danske finanssektor er begrænsede og ofte uattraktive. Hertil kommer, at det heller ikke er attraktivt for udenlandske investorer og teleselskaber at investere i Danmark, og endelig er det særdeles vanskeligt for de danske alternative teleoperatører at finde finansieringsmidler inden for egne budgetter. Hvis den danske telesektor skal bidrage aktivt til regeringens målsætninger om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark, er det vigtigt, at rammerne for finansiering af infrastrukturen forbedres. Dette kunne f.eks. være ved at fastsætte regler, der muliggør realkreditfinansiering af investeringer i teleinfrastrukturen. Marek Slacik, Ken Helleskov Andersen Stig Myken Niels Zibrandtsen Adm. dir. Adm. dir. Adm. dir. Adm. Dir. Telenor Danmark Telia Bredbånd Concepy GlobalConnect 5

6 Bilag: Nøgletal om investeringer, overskud og markedsandele i telesektoren Faldende investeringsniveau i telesektoren også sammenholdt med øvrige brancher Investeringerne på det danske telemarked har været gradvist dalende de seneste år og er nu på niveau med investeringerne i Dette skyldes ikke mindst de ulige konkurrencemuligheder på det danske marked. 1 INVESTERINGER I TELEBRANCHEN I DANMARK, Mio. kr. i perioden Vækst Investeringer i løbende priser ,3 % Investeringer i faste priser (2009) ,7 % Ser man på telebranchens investeringsniveau i forhold til dens omsætning og sammenligner med det tilsvarende tal for de samlede investeringer i Danmark på tværs af øvrige brancher, kan det derfor desværre konstateres, at telebranchen fra at ligge noget over gennemsnittet, nu ligger væsentligt under. INVESTERINGSGRAD, Faste priser Telebranchens investeringsgrad 21% 18% 17% Samlet investeringsgrad i Danmark 19% 19% 22% Investeringsniveauet holdes desuden i nogen grad oppe af energiindustriens investeringer i fibernet. De reelle investeringstal for den traditionelle telebranche er således langt lavere, end de officielle tal giver udtryk for. Hvis fiberselskabernes dårlige forretninger over tid fører til, at deres investeringer ophører, står Danmark med en samlet telebranche, der kun investerer i et minimalt omfang. De ulige konkurrencemuligheder og den meget hårde priskonkurrence på det danske telemarked har desuden ført til at samlet fald i omsætningen på markedet. Kun for så vidt angår datakommunikation kan der konstateres en lille vækst i omsætningen men denne marginale vækst skal sammenholdes med den massive stigning i danskernes forbrug af data. Denne udvikling bidrager naturligvis også negativt til den vigende investeringslyst i Danmark. OMSÆTNING, Mio. kr Vækst Fastnettelefoni ,1% Mobiltelefoni ,2% Datakommunikation og internet ,6% Øvrige indtægter ,2% Omsætning i alt ,7% Omsætning i alt, faste priser (2009) ,3% Konsekvensen af de faldende investeringer og omsætningstal og fortsatte negative forventninger hertil kan desuden aflæses direkte i antallet af ansatte i telebranchen. 1 De viste tabeller for investeringer, omsætning og antal ansatte stammer fra Erhvervsstyrelsens publikation Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 (http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/263419/okonomiske_noegletal_telebranchen_2011.pdf) 6

7 FULDTIDSANSATTE, Ultimo Vækst Fuldtidsansatte ,2% Desværre slår de ovenstående trends primært igennem hos de alternative selskaber. De alternative selskabers i forvejen faldende indtjening er således i særlig grad under yderligere pres. Sammenligner man f.eks. indtjeningsgraden (EBITDA) for Telia og Telenor i Danmark med hhv. TDC i Danmark og med Telenor-enheder i andre lande, så tegner der sig et billede af et dansk telemarked, hvor de alternative operatører for det første er hårdt presset i forhold til den tidligere monopolist, TDC, og hvor EBITDA-niveauet sammenlignet med andre lande er faretruende lavt, og hvor der ikke er udsigt til markante afkast: Den manglende konkurrence på fastnetmarkedet Udviklingen på det danske telemarked har været foruroligende set ud fra et ønske om øget konkurrence. Mens udrulningen af fastnetbaseret bredbånd er en succes, så er det samme ikke tilfældet for konkurrencen på fastnetbredbåndsmarkedet. TDC har fortsat solide markedsandele, mens de alternative operatører halter bagefter sammenlignet med andre lande: 7

8 Kilde: EU-kommissionen, Digital Agenda, juni 2011 Som et eksempel på, hvor vanskelige vilkår de alternative operatører har i Danmark, har Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med konkurrencen på telemarkedet i Danmark, i sine seneste afgørelser på fastnetbredbåndsmarkederne konstateret, at TDC s konkurrenter helt konkret og aktuelt udsættes for prisklemmer på det danske kobber-baserede bredbåndsmarked. Det gør det selvsagt vanskeligt at tjene penge og udfordre TDC s markedsdominans. TDC har desuden gennem de seneste år har konsolideret sig ved opkøb af en række selskaber og infrastrukturer (M1, Song Networks, Onfone og Dong Energys fibernet). Da TDC er det selskab, der har den største kundebase, vil selskabet til enhver tid have så store fordele af sådanne opkøb, at det er usandsynligt, at andre selskaber vil kunne matche TDC i en købssituation. TDC s dominans giver således i sig selv selskabet særlig god mulighed for at konsolidere sig yderligere og kvæle konkurrencen gennem opkøb som ved de nævnte selskaber. Situationen på Mobilmarkedet På mobilsiden er der også inden for de næste år en række udfordringer og en række muligheder. TDC, Telia og Telenor råder på nuværende tidspunkt over frekvenserne i de vigtige 900 og 1800 MHzfrekvensbånd, der bruges både til tale og mobilt bredbånd. Disse tilladelser udløber i hhv og 2017, hvorefter de skal genudstedes formentlig via auktion. 3 s tilladelser i disse frekvensbånd udløber først i 2032 og I den forbindelse er det vigtigt ved designet af de kommende auktioner, at TDC ikke vil få tildelt så store frekvensmængder, at konkurrencen efterfølgende lider skade. Imidlertid er der også mulighed for at tilføre telebranchen yderligere infrastrukturressourcer i form af de såkaldte 700 MHz-frekvenser, der for tiden anvendes til tv-formål. Tilladelsen til disse frekvenser udløber i Herefter vil det være oplagt at afsætte disse frekvenser til mobile bredbåndsformål. 8

9 De vigtigste aspekter i forhold til dels et kommende teleforlig og dels reguleringen på teleområdet er transparens og regulatorisk vished der kan medføre, at teleselskabernes internationale aktionærer kan bibringes en opfattelse af tillid til det danske lovgivningssystem. Jo længere tid i forvejen, de regulatoriske vilkår er kendt, jo større tilbøjelighed vil der være for branchen til at investere. Dertil kommer, at det fortsat er uhyre vigtigt, at udviklingen på telemarkedet baseres på princippet om teknologineutralitet. 9

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Sag Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Deltagere: Lasse Andersen, Gitte Bengtsson, Christian Berg, Jes Brinchmann Christensen, Bjarke M. Christensen, Christian Hannibal, Ann-Louise

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Investeringer og incitamenter i telesektoren. Rapport

Investeringer og incitamenter i telesektoren. Rapport Investeringer og incitamenter i telesektoren Rapport Erhvervsstyrelsen, september 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 6 3 Kortlægning af investeringer 8 3.1 Udviklingen i investeringer

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN ØGET VÆKST,

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere