Telepolitikken tilbage på sporet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telepolitikken tilbage på sporet"

Transkript

1 Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af den samlede danske IT- og telesektor. Hver dag forsyner vi omkring 4 mio. kunder med bredbånd, telefoni, tv og underholdning både erhverv og private. Vores branche er mere på teknologisk forkant end andre, og det er vores tjenester og forbindelser, der får samfundet til at hænge sammen og sikrer fortsat vækst og øget effektivitet i mange andre brancher. Men vi er også en presset branche. Konkurrencesituationen befinder sig på et uholdbart niveau, og det er ikke et optimalt fundament, hvis man ønsker hurtigt bredbånd til alle ligesom regeringen gør det i sin 100 Mbit til alle i målsætning. Hvis der for alvor skal gøres noget, der kan bidrage til at indfri ambitionerne bør regeringen have en vision om, at Danmark flyttes fra at være blandt de fem bundskrabere i Europa til at komme i top-fem - målt på en velfungerende konkurrence på det faste bredbåndsmarked dvs. den procentvise andel af markedet, de alternative operatører kan mønstre. I dag ligger Danmark som nr. 24 blandt 27 EU-lande. TDC s kobbernet vil også i den kommende årrække være en meget vigtig vej ud til samtlige danske husstande når det gælder stabile høje bredbåndshastigheder. Alternativet fibernettet er i dag ikke landsdækkende, og spørgsmålet er, om det nogensinde bliver det i samme udstrækning, som TDC s kobbernet. Det mobile 4G netværk er samtidig fortsat under hastig udbygning. Regeringen har i sit udspil Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark lanceret sit bud på, hvordan mobil og bredbåndsdækningen i Danmark kan forbedres. Der er mange positive takter i udspillet, der uden tvivl vil komme en bedre dækning til gavn og som branchen har taget positivt imod. Imidlertid adresserer udspillet kun i ringe grad spørgsmålet om de pressede konkurrencevilkår på telemarkedet. Det konkurrencemæssigt udfordrende består i, at TDC ejer det landsdækkende kobber-accessnet. Mange års regulering har IKKE skabt den ønskede konkurrence på teleområdet. Det kunne ellers have gavnet innovationen, investeringsniveauet, dækningen og givet en hurtigere udrulning af nye teknologier. Erhvervsstyrelsen har løbende konstateret, at der eksisterer en række alvorlige udfordringer for konkurrencen på det danske marked for fast bredbånd og telefoni. Der er bare ikke fundet en holdbar løsning på problemet, og de senere år er TDC s dominans i markedet fastholdt og visse steder styrket. Vi er derfor langt fra klar til at tilbagerulle den sektorspecifikke regulering, sådan som det ellers forudsættes at skulle ske i det nuværende teleforlig. Sker det, vil det have store konsekvenser for forbrugerne. Derudover har der gennem en årrække været store udfordringer ift. mobildækningen. Der er her behov for et nyt syn på fordelingen af frekvenser samt på mulighederne for lettere udbygning af mobil infrastruktur.

2 Med henblik på at sikre en fair konkurrence på fastnetområdet samt at øge investeringslysten når det gælder højhastighed på både mobil- og fastnetområderne, ønsker vi at pege på nogle helt konkrete udfordringer og komme med forslag til tilpasninger af telereguleringen, der vil forbedre disse forhold. 1) Selskaberne skal en gang for alle sikres lige adgang til accessnettet Udfordring: Telereguleringen har siden 1999 været baseret på en ambition om gradvist at nedtrappe reguleringen af de øvrige selskabers adgang til TDC s kobbernet med henblik på at tilskynde til investeringer i nye infrastrukturer. I dag må det konstateres, at denne tilgang ikke har skabt den ønskede konkurrence på fastnetmarkedet. Tværtimod har TDC i dag en markedsandel, der ligger helt i top i forhold til tidligere monopoler i resten af EU. (Se tabel i bilag). Kun Luxembourg, Finland og Cypern har tidligere monopoler med større dominans på deres respektive markeder. Øget konkurrence er ønskværdigt da det vil give mulighed for en højere grad af innovation, flere valgmuligheder for kunderne, mere investering i Danmark, flere arbejdspladser, hurtigere udrulning af nye teknologier, samt større chance for at flere aktører i markedet vil kunne hjælpe med at indfri de politiske målsætninger som fx 100 Mbit/s til alle i Men for at vi for alvor kan spille en aktiv rolle kræver det, at vi reelt har samme vilkår at agere på, som TDC. Der er et stort behov for at etablere en ægte level playing field. Vi må have adgang til de samme landsdækkende produkter, de samme oplysninger og de samme omkostninger som TDC således, at det for alvor sikres, at alle selskaber har den samme spillebane, som TDC. Målet er fuldstændig lige adgang til kobberet equality of input. Dette vil skabe fundamentet for ægte konkurrence mellem selskaberne. Hvis ovenstående skal være en mulighed er der imidlertid brug for et paradigmeskift i reguleringen af den danske telesektor, gennem fx: En tydeligere opdeling af TDC s infrastruktur og TDC s forretningsenheder. Dette vil forbedre TDC s tilskyndelse til at tilbyde en åben og gennemsigtig adgang til TDC s infrastruktur og gavne ligebehandlingen mellem TDC og TDC s konkurrenter, når de køber ydelser på TDC s accessnet. Og det vil medvirke til at fremme en sund konkurrence på bredbåndsmarkedet. En effektiv fjernelse af prisklemmer på bredbåndsmarkedet. Markedet har alt for længe været præget af konkurrencehæmmende prisklemmer. Erhvervsstyrelsens nyligt introducerede værktøj til brug mod prisklemmer er desværre helt utilstrækkelig, da den indeholder flere åbenbare svagheder. Alternativt kan der etableres en fælles produktionsplatform for hele telesektoren. Et sådant branchefælles infrastrukturselskab ville have til formål at tilbyde kunderne (teleselskaber og andre serviceudbydere) så hurtige og teknologisk opdaterede forbindelser som muligt, til de lavest mulige priser. Dvs. maksimal tilskyndelse til løbende teknologisk og markedsmæssig innovation, til priser der svarer til de reelle produktionsomkostninger. Endelig er der brug for, at telereguleringen indrettes på at betragte TV og bredbånd som sammenhængende produkter, som det helt entydigt er i dag. Med den nuværende regulering, der tager udgangspunkt i marked og teknologi i 1999, har kun TDC bæredygtig økonomisk mulighed for at tilbyde TV som en del af et triple-play produkt. 2

3 2) Der skal være adgang til at konkurrere på nye infrastrukturer til gavn for forbrugerne Udfordring: Der er en overhængende risiko for, at der opstår flaskehalsproblemer og regionale monopoler på de coax- og fibernet der er under opbygning forskellige steder i landet. Det hidtidige princip i telereguleringen om at benytte en relativ dyr prissætning af kobbernettet for at understøtte etablering af alternative infrastrukturer sikrer ikke konkurrence til fordel for forbrugerne, hvis man samtidig tillader, at ejerne af de alternative infrastrukturer må udelukke andre teleselskaber fra deres net. Telereguleringen skal sikre øvrige udbydere adgang til de alternative infrastrukturer på rimelige vilkår med henblik på ikke at overføre den dårlige konkurrencesituation på kobbermarkedet til nye, lukkede alternative infrastrukturer. 3) Der skal sikres fair konkurrence i forhold til indholdsleverandører Udfordring: Indholdsleverandører som Google, Apple, Skype og Facebook har fri adgang til at levere tjenester over teleoperatørernes net, hvilket er med til at drive efterspørgslen efter bredbåndsprodukter. Imidlertid skal disse operatører ofte ikke leve op til de samme krav, som teleselskaberne, bl.a. 112, 114, saldokontrol og datalogning. OTT-selskaberne er desuden oftest baseret i andre lande og bidrager dermed ikke i samme omfang som de danske teleselskaber til skatteindtægter eller beskæftigelse. Der bør derfor skabes en ægte level playing field, hvor det skal sikres, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med indholdsleverandører også selvom der er tale om globalt dominerende spillere som Apple, Google, Skype og Facebook. Alternativt må det overvejes, hvordan man kan lempe vilkårene i modsat retning. Der bør foretages en samlet analyse af den danske regulering på området med henblik på at udjævne ubegrundede forskelle i reguleringen af teleselskaber og indholdsleverandører. Parallelt med analysen bør der indføres et moratorium, der sikrer, at der ikke indføres yderligere forpligtelser, før det samlede overblik er tilvejebragt 4) Samarbejde mellem offentlige og private aktører Udfordring: For at kunne gøre det mere økonomisk interessant at investere i tyndt befolkede områder bør der også fokuseres på samarbejde mellem offentlige og private aktører. Mobilselskaberne bør sikres mulighed for at leje sig ind på offentligt ejede arealer og bygninger til omkostningsbaserede priser, når der skal opsættes mobilantenner. Regeringen har i sit udspil på teleområdet åbnet for muligheden i særlige tilfælde, men teleselskaberne bør gives en generel, landsdækkende ret hertil. Mobilselskaberne er allerede i dag forpligtet til at give adgang til hinandens mobilmaster på omkostningsbaserede vilkår. 5) Frekvenser skal fordeles, så de styrker konkurrencen bedst muligt Baggrund: Frekvenser er en knap ressource, som er helt afgørende for at udbydere kan levere mobiltelefoni og mobilt bredbånd til danskerne. Som ved 800 MHz-auktionen vil regeringen stille dækningskrav også ved kommende frekvensauktioner, herunder i forbindelse med de vigtige auktioner i 2016 og 2018 vedrørende 1800 MHz og 900 MHz 3

4 frekvenserne. Effekten af kravene i 800 MHz-auktionen bør kortlægges og kendes, inden der lægges yderligere dækningsforpligtelser over på teleselskaberne. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at kommende auktioner designes således, at det ikke også er hensigten, at staten opnår mest muligt i provenu. Vi støtter fuldt ud regeringens bestræbelser på at allokere så mange frekvensressourcer som muligt til mobilt bredbånd, da der vil være et stadigt stigende behov herfor. I den forbindelse er der f.eks. mulighed for at tilføre teleområdet yderligere infrastruktur, når 700 MHz-frekvenserne, der i dag benyttes til TVformål, udløber i Ved de kommende auktioner over 900 og 1800 MHz-frekvenserne bør det sikres, at auktionsdesignet bidrager til fortsat at stimulere en ligelig konkurrence på mobilmarkedet i Danmark. 700 MHz-frekvenserne bør afsættes til brug for mobile bredbåndsformål, når tilladelsen udløber i Det vil betyde markant bedre dækning, højere hastigheder og øgede investeringer i IT infrastrukturen investeringer, der er afgørende for væksten i resten af samfundet. 6) Bedre bredbånd og mobildækning Tankerne i regeringens teleudspil om, hvordan det offentlige kan støtte og stimulere udbredelsen af bredbånd i Danmark, samt hvordan det offentlige i samspil med blandt andre telebranchen kan søge bæredygtige løsninger på at forsyne alle danskere med bredbånd herunder sikre god mobildækning bør afspejles i teleforliget i form af konkrete målsætninger. Dette bør primært ske gennem en stimulering af efterspørgslen, f.eks. gennem øget offentlig anvendelse af digitale løsninger, telemedicin m.v. Der kunne også være tale om øgede investeringer i forskning på it- og teleområdet for at dæmme op for den hjerneflugt, som Danmark har oplevet ved lukningen af Nokia, Motorola og andre virksomheders udviklingsafdelinger. Sådanne investeringer ville også kunne medvirke til skabelsen af yderligere arbejdspladser og kompetenceudvikling. Vedrørende problematikken omkring mobildækning ønsker vi fortsat at tage medansvar i samspil med det offentlige i samfundspligten om at sikre en god mobildækning for alle danskere. Det betyder følgende: Vi vil forpligte os til at gå ind i en fokuseret og dedikeret dialog om at løse de problemer, som TDC s udbygning i 800 MHz båndet efterlader. En mulighed kunne være i fælleskab at anlægge de nødvendige master og kabler og stille dem til rådighed for alle teleselskaber også TDC som et åbent net. Det vil skabe et reelt grundlag for et varieret udbud af teletjenester også i de yderste områder af Danmark. Udgangspunktet for udbygningen vil være Erhvervsstyrelsens kortlægning af bredbåndsdækningen i Danmark med udgangen af 2015, hvor TDC s licensforpligtelser skal være opfyldt. 4

5 7) Bedre muligheder for finansiering Udfordring: Regeringens målsætning på bredbåndsområdet er at alle hustande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelser på mindst 100/30 Mbit/s i Derudover har regeringen som målsætning, at sikre en bedre dækning for mobiltelefoni. I den forbindelse har regeringen i sit udspil Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark tilkendegivet, at man vil forbedre rammerne for branchens forsatte investeringer i bredbånds- og mobiltaledækning. En væsentlig forudsætning for, at telebranchen kan gennemføre investeringer, som fremmer regeringens målsætninger om bl.a. bedre dækning, er, at branchen har adgang til at finansiere investeringerne på en rentabel måde. Som følge af de ringe konkurrencevilkår på det danske telemarked er det imidlertid vanskeligt at tilvejebringe de fornødne økonomiske midler til investeringer i bl.a. udkantsområder. Det skyldes bl.a., at muligheder for at tilvejebringe kapital fra den danske finanssektor er begrænsede og ofte uattraktive. Hertil kommer, at det heller ikke er attraktivt for udenlandske investorer og teleselskaber at investere i Danmark, og endelig er det særdeles vanskeligt for de danske alternative teleoperatører at finde finansieringsmidler inden for egne budgetter. Hvis den danske telesektor skal bidrage aktivt til regeringens målsætninger om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark, er det vigtigt, at rammerne for finansiering af infrastrukturen forbedres. Dette kunne f.eks. være ved at fastsætte regler, der muliggør realkreditfinansiering af investeringer i teleinfrastrukturen. Marek Slacik, Ken Helleskov Andersen Stig Myken Niels Zibrandtsen Adm. dir. Adm. dir. Adm. dir. Adm. Dir. Telenor Danmark Telia Bredbånd Concepy GlobalConnect 5

6 Bilag: Nøgletal om investeringer, overskud og markedsandele i telesektoren Faldende investeringsniveau i telesektoren også sammenholdt med øvrige brancher Investeringerne på det danske telemarked har været gradvist dalende de seneste år og er nu på niveau med investeringerne i Dette skyldes ikke mindst de ulige konkurrencemuligheder på det danske marked. 1 INVESTERINGER I TELEBRANCHEN I DANMARK, Mio. kr. i perioden Vækst Investeringer i løbende priser ,3 % Investeringer i faste priser (2009) ,7 % Ser man på telebranchens investeringsniveau i forhold til dens omsætning og sammenligner med det tilsvarende tal for de samlede investeringer i Danmark på tværs af øvrige brancher, kan det derfor desværre konstateres, at telebranchen fra at ligge noget over gennemsnittet, nu ligger væsentligt under. INVESTERINGSGRAD, Faste priser Telebranchens investeringsgrad 21% 18% 17% Samlet investeringsgrad i Danmark 19% 19% 22% Investeringsniveauet holdes desuden i nogen grad oppe af energiindustriens investeringer i fibernet. De reelle investeringstal for den traditionelle telebranche er således langt lavere, end de officielle tal giver udtryk for. Hvis fiberselskabernes dårlige forretninger over tid fører til, at deres investeringer ophører, står Danmark med en samlet telebranche, der kun investerer i et minimalt omfang. De ulige konkurrencemuligheder og den meget hårde priskonkurrence på det danske telemarked har desuden ført til at samlet fald i omsætningen på markedet. Kun for så vidt angår datakommunikation kan der konstateres en lille vækst i omsætningen men denne marginale vækst skal sammenholdes med den massive stigning i danskernes forbrug af data. Denne udvikling bidrager naturligvis også negativt til den vigende investeringslyst i Danmark. OMSÆTNING, Mio. kr Vækst Fastnettelefoni ,1% Mobiltelefoni ,2% Datakommunikation og internet ,6% Øvrige indtægter ,2% Omsætning i alt ,7% Omsætning i alt, faste priser (2009) ,3% Konsekvensen af de faldende investeringer og omsætningstal og fortsatte negative forventninger hertil kan desuden aflæses direkte i antallet af ansatte i telebranchen. 1 De viste tabeller for investeringer, omsætning og antal ansatte stammer fra Erhvervsstyrelsens publikation Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 (http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/263419/okonomiske_noegletal_telebranchen_2011.pdf) 6

7 FULDTIDSANSATTE, Ultimo Vækst Fuldtidsansatte ,2% Desværre slår de ovenstående trends primært igennem hos de alternative selskaber. De alternative selskabers i forvejen faldende indtjening er således i særlig grad under yderligere pres. Sammenligner man f.eks. indtjeningsgraden (EBITDA) for Telia og Telenor i Danmark med hhv. TDC i Danmark og med Telenor-enheder i andre lande, så tegner der sig et billede af et dansk telemarked, hvor de alternative operatører for det første er hårdt presset i forhold til den tidligere monopolist, TDC, og hvor EBITDA-niveauet sammenlignet med andre lande er faretruende lavt, og hvor der ikke er udsigt til markante afkast: Den manglende konkurrence på fastnetmarkedet Udviklingen på det danske telemarked har været foruroligende set ud fra et ønske om øget konkurrence. Mens udrulningen af fastnetbaseret bredbånd er en succes, så er det samme ikke tilfældet for konkurrencen på fastnetbredbåndsmarkedet. TDC har fortsat solide markedsandele, mens de alternative operatører halter bagefter sammenlignet med andre lande: 7

8 Kilde: EU-kommissionen, Digital Agenda, juni 2011 Som et eksempel på, hvor vanskelige vilkår de alternative operatører har i Danmark, har Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med konkurrencen på telemarkedet i Danmark, i sine seneste afgørelser på fastnetbredbåndsmarkederne konstateret, at TDC s konkurrenter helt konkret og aktuelt udsættes for prisklemmer på det danske kobber-baserede bredbåndsmarked. Det gør det selvsagt vanskeligt at tjene penge og udfordre TDC s markedsdominans. TDC har desuden gennem de seneste år har konsolideret sig ved opkøb af en række selskaber og infrastrukturer (M1, Song Networks, Onfone og Dong Energys fibernet). Da TDC er det selskab, der har den største kundebase, vil selskabet til enhver tid have så store fordele af sådanne opkøb, at det er usandsynligt, at andre selskaber vil kunne matche TDC i en købssituation. TDC s dominans giver således i sig selv selskabet særlig god mulighed for at konsolidere sig yderligere og kvæle konkurrencen gennem opkøb som ved de nævnte selskaber. Situationen på Mobilmarkedet På mobilsiden er der også inden for de næste år en række udfordringer og en række muligheder. TDC, Telia og Telenor råder på nuværende tidspunkt over frekvenserne i de vigtige 900 og 1800 MHzfrekvensbånd, der bruges både til tale og mobilt bredbånd. Disse tilladelser udløber i hhv og 2017, hvorefter de skal genudstedes formentlig via auktion. 3 s tilladelser i disse frekvensbånd udløber først i 2032 og I den forbindelse er det vigtigt ved designet af de kommende auktioner, at TDC ikke vil få tildelt så store frekvensmængder, at konkurrencen efterfølgende lider skade. Imidlertid er der også mulighed for at tilføre telebranchen yderligere infrastrukturressourcer i form af de såkaldte 700 MHz-frekvenser, der for tiden anvendes til tv-formål. Tilladelsen til disse frekvenser udløber i Herefter vil det være oplagt at afsætte disse frekvenser til mobile bredbåndsformål. 8

9 De vigtigste aspekter i forhold til dels et kommende teleforlig og dels reguleringen på teleområdet er transparens og regulatorisk vished der kan medføre, at teleselskabernes internationale aktionærer kan bibringes en opfattelse af tillid til det danske lovgivningssystem. Jo længere tid i forvejen, de regulatoriske vilkår er kendt, jo større tilbøjelighed vil der være for branchen til at investere. Dertil kommer, at det fortsat er uhyre vigtigt, at udviklingen på telemarkedet baseres på princippet om teknologineutralitet. 9

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Mail: postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: ILA Sagsnr: s2015-003 Doknr: d2015-070-26.0 19. januar 2015 Høring over analyse af

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen:

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K januar 2015

Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K januar 2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: postmar@erst.dk 19. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervs- og Vækstministeriets analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen Telefagligt Forum 27. august 2014 Agenda u Velkomst u Præsentation af Telefagligt Forum u Status på Liberaliseringsprocessen u Indlæg fra TELE-POST u

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Network Development Manager Lars L. Henneberg (Telenor) ved Fyns Fremtid 3, August 2013 Mobil infrastruktur, status og Fyns

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Bredbånd og mobil i digital topklasse

Bredbånd og mobil i digital topklasse MARTS 2018 Bredbånd og mobil i digital topklasse Fremtidens telepolitik for hele Danmark Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet MARTS 2018 2017/18:23 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Investeringer og incitamenter i telesektoren. Rapport

Investeringer og incitamenter i telesektoren. Rapport Investeringer og incitamenter i telesektoren Rapport Erhvervsstyrelsen, september 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 6 3 Kortlægning af investeringer 8 3.1 Udviklingen i investeringer

Læs mere

Indspil til dansk holdning til Kommissionshøringer om rammerne for EU-reguleringen af telekommunikationsområdet

Indspil til dansk holdning til Kommissionshøringer om rammerne for EU-reguleringen af telekommunikationsområdet Energistyrelsen Jakob Petersen Sendt pr. mail: jakop@ens.dk 30. oktober 2015 Indspil til dansk holdning til Kommissionshøringer om rammerne for EU-reguleringen af telekommunikationsområdet Teleindustrien

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Hiper fremsender hermed selskabets

Læs mere