Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd"

Transkript

1 Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund Strategiske muligheder Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk relevant Satsningsgrad 1 passiv tilpasning Satsningsgrad 2 Aktivistisk tilgang Handlemuligheder Smidig graveproces Proces for mastegodkendelse Kortlægning af infrastruktur Koordinering af kommunale anlægsressourcer Koordinering af grave og anlægsarbejder Maste- og netværksplanlægning Løbende kontakt til leverandører og aktører Mulighed for at forberede infrastruktur i forbindelse med udbud på dækning af kommunens egne behov Aktivering af borgergrupper...5 Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 1 af 7

2 1 Baggrund Ballerup Kommune har i forlængelse af det politiske notat behov for en stillingtagen mellem forskellige strategiske muligheder, herunder også en afklaring af de handlemuligheder der pt. foreligger for så vidt angår kommunens involvering i den fortsatte udbygning og opretholdelse af adgang til højhastigheds netforbindelser. Området er under forandring, og notatet er ikke statisk, idet både national og EU lovgivning løbende justeres til navnlig for at imødekomme ændrede behov i de områder, der ikke er dækket af bredbånd i dag. 2 Strategiske muligheder 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk relevant Vi kan i Ballerup Kommune kan tage et strategisk valg baseret på, at regeringens målsætning for 2020 på 100/30 Mbit/s i henholdsvis download/upload vil ske af sig selv som en følge af den udvikling de frie markedskræfter skaber. Ballerup Kommune kan følge udviklingen ved at sikre kompetencer og viden om bredbåndsinfrastrukturen i kommunen samt optimere de interne processer i forbindelse med samgravning og mastegodkendelse. 2.2 Satsningsgrad 1 passiv tilpasning Snittet for indsatsen i Ballerup Kommune lægges der, hvor det er muligt at høste lavt hængende frugter. Udover at følge udviklingen af bredbåndsinfrastrukturen i området for Ballerup Kommune kan vi som kommune optimere investeringer på andre infrastrukturtiltag ved at supplere med bredbåndsinfrastrukturudbygning. Med udgangspunkt i kommunens viden om bredbåndsinfrastrukturen fokuseres der primært på de sårbare og dårligt forsynede områder af kommunen. Denne strategi kræver, at kommunen koordinerer indsatser på tværs af forvaltninger og afdelinger og supplerer viden om infrastrukturen med en sektorplanlægning og tættere dialog med teleoperatørerne. Det vil kræve ressourcer til intern planlægning og koordinering og der vil være meromkostninger i tilknytning til andre infrastrukturrelaterede aktiviteter, som skal indarbejdes i investeringsoversigten. 2.3 Satsningsgrad 2 Aktivistisk tilgang Vi kan i Ballerup Kommune kan vælge en strategi, hvor kommunens indsats i forhold til bredbåndsinfrastruktur tænkes ind som et aktivt element i kommunens samlede strategi for erhversudvikling, bosætning og kommunens muligheder for digitalisering af specielt velfærdsservice. Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 2 af 7

3 Strategien kræver, at Ballerup Kommune gør en aktiv indsats på flere planer. Helt overordnet skal der udvikles en sektorplan for bredbåndsinfrastruktur i Ballerup Kommune. Kommunen skal tage en aktiv rolle i at forberede infrastrukturen til 100/30 Mbit/s i henholdsvis download/upload, erhvervsliv og borgere skal inddrages og der skal indledes et tæt samarbejde med teleoperatører og andre mulige samarbejdspartnere. Strategien kræver, at indsatsen bliver selvstændigt budgetlagt på investeringsoversigten 2016 og frem. 3 Handlemuligheder Handlemulighederne er søgt rangordnet i forhold til de tre strateginiveauer jf tabellen side 6, således at de hører til satsningsgrad 0, (udvidet) henhører satsningsgrad 1 og alle punkter hører til satsningsgrad Smidig graveproces Ballerup Kommune kan understøtte teleoperatører/entreprenører, der har aktiviteter i kommunen, gennem en smidig proces ved indhentning af gravetilladelser. I denne sammenhæng kan Ballerup Kommune ligeledes vælge at stille krav om, at graveentrepriser bliver tilbudt andre aktører, så planlægningen af gravearbejdet i kommunen bliver så koordineret som muligt. 3.2 Proces for mastegodkendelse Ballerup Kommune kan udarbejde en enkel og smidig proces for godkendelse at masteansøgninger og en transparent prissætningsmodel. En klar politik på området vil gøre det let og attraktivt for teleoperatør at gennemføre aktiviteter i kommunen. 3.3 Kortlægning af infrastruktur Der findes i dag ikke en struktureret sammenhængende kortlægning af den samlede infrastruktur i landets kommuner. Nogle kommuner har gjort en større indsats for at får indtegnet infrastruktur i de kommunale GIS planer, og Ballerup Kommune har et forholdsvist godt billede af egen infrastruktur. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedligeholdes det såkaldte LER register (Ledningsejerregister 1 ), som teoretisk skulle indeholde en komplet fortegnelse over al kabelbåret infrastruktur. I praksis er LER kun delvist opdateret, og kan i dag ikke anvendes som udgangspunkt for en kommunal kortlægning af infrastruktur. Et nøjagtigt kendskab til kablet infrastruktur kommunens egen såvel som alle andre ledningsejeres infrastruktur er ganske afgørende for den kommunale udvikling. Denne viden gør det muligt for kommunen at identificere, hvor i kommunen, der mangler bredbåndsinfrastruktur og sætte fokus på disse 1 ) Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 3 af 7

4 områder fx når kommunen dækker egne behov. Derfor er en åbenlys handlemulighed, at benytte ressourcer i Ballerup Kommune til at opbygge og vedlige holde præcise GIS informationer om al infrastruktur. 3.4 Koordinering af kommunale anlægsressourcer Særligt når det gælder kommunens egne anlægsarbejder, er mulighederne for at koordinere indsatsen på tværs af sektorer til stede. Selvom der allerede i dag sker en vis koordinering, vil en struktureret koordinering, hvori der også indgår planer for den digitale infrastruktur, betyde en bedre udnyttelse af kommunale ressourcer. Det bør overvejes, om der skal afsættes en dedikeret ressource til planlægning og koordinering på tværs af sektorer og forvaltninger. Koordineringen bør gennemføres så langt, at også eventuelle private aktører involveres. 3.5 Koordinering af grave og anlægsarbejder Den væsentligste omkostning ved etablering af bredbåndsinfrastruktur er etableringsarbejdet specielt gravearbejdet. Det tilstræbes således, at der i forbindelse med alle grave- og anlægsarbejder også fokuseres på eventuel etablering af kabelføring. Ballerup Kommune gør allerede dette i mindre omfang, men er naturligvis ikke i stand til at koordinere processer, som gennemføres af private aktører, eller aktører som ikke direkte er relateret til egentlige gravearbejder i forhold til infrastruktur (f.eks. større byggeprojekter). Vi kan derfor i Ballerup Kommune med fordel udbygge de muligheder, der ligger i at udføre en bedre og mere omfattende koordinering af alle anlægsaktiviteter (kommunale såvel som private) i kommunen, med henblik på at optimere udnyttelsen af de investeringer, som allerede bliver anvendt på sådanne arbejder. Det er naturligvis ikke sikkert, at et gravearbejde altid kan tilføre værdi til anlæg af en digital infrastruktur, men koordineringen bør som minimum gennemføres så langt, at man ud fra en overordnet maste- og infrastruktur plan vil være i stand til at afgøre, om et givent anlægsarbejde skal inkludere etablering af f.eks. tomrør til fremføring af kommunikationslinjer. 3.6 Maste- og netværksplanlægning Et væsentligt element i at kunne udnytte fælles infrastrukturressourcer, koordinere anlægsarbejder osv. er, at der eksisterer en samlet plan for hvorledes kommunens ønskede infrastruktur ser ud. En sådan plan muliggør, at man hurtigt kan afgøre omfanget af en koordinering, samt graden af involvering på tværs af sektorer. Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 4 af 7

5 Ballerup Kommune har allerede igangsat udviklingen af en sådan planlægning, der når den er gennemført kan give et sammenhængende billede af kommunens indsats. Planen bør relateres til både den kablede infrastruktur såvel som strukturen for mastepositioner for mobildækning. Planen bør vedligeholdes dynamisk, så den tilpasses både de øvrige kommunale udviklingsplaner og udviklingen i teknologi og telemarked i øvrigt. 3.7 Løbende kontakt til leverandører og aktører Telemarkedet er i konstant udvikling også i de områder af landet, hvor der på nuværende tidspunkt er underforsyning. Teleselskaberne udvikler i takt med markedet egne udviklingsplaner. Kendskab til disse planer kan i mange tilfælde være værdifulde i forhold til den kommunale planlægning, ligesom selskabernes kendskab til kommunens planer kan påvirke etableringsplanerne. Det er derfor betydningsfuldt, at Ballerup Kommune etablerer et forum i hvilket, man kan vedligeholde en dialog og kontakt til potentielle bredbåndsleverandører i kommunen. Et sådant forum bør desuden repræsentere både teleselskaber, lokale aktører, lokale brugere samt de forskellige kommunale afdelinger med interesser i bredbåndsområdet. 3.8 Mulighed for at forberede infrastruktur i forbindelse med udbud på dækning af kommunens egne behov Med henblik på at styrke og fremme mulighederne for erhvervsudvikling har Ballerup Kommune også mulighed for at forberede infrastruktur til understøttelse af højhastighedsbredbånd til erhvervslivet i forbindelse med udbud af kommunes egne behov for dækning på skoler og institutioner m.m. Denne forberedelse af infrastruktur, kan selvfølgelig også have den indirekte effekt, at også borgere i området får forbedret deres adgang til højhastighedsbredbånd. Forudsætningen for denne handlemulighed er, at kommunen går i udbud med egne behov samt at kommunens geografi ikke allerede er forsynet på konkurrencemæssige vilkår og det vil kræve en kortlægning af den eksisterende og planlagte bredbåndsinfrastruktur. 3.9 Aktivering af borgergrupper Danske kommuner kan inden for den nuværende lovgivning etablere en vis bredbåndsdækning som primært er orienteret imod udvikling af erhvervslivet i kommunen. Bredbåndsbehovet er dog stigende også til privat brug, og mange steder ses allerede en sammenhæng mellem f.eks. huspriser, muligheden for udlejning af sommerhuse, bosætningsbeslutninger og adgangen til bredbånd. Dette er, eller kan også blive tilfældet, i de dårligst forsynede områder af Ballerup Kommune. Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 5 af 7

6 Selv om kommuner ikke direkte kan finansiere bredbåndsudrulning rettet mod borgerne, så har kommuner forskellige muligheder for at medvirke i forskellige lokale borgerrelaterede aktiviteter. Netop sådanne aktiviteter har i Sverige ført til, at over 1 mio. husstande i dag er opkoblet på hurtige bredbåndsforbindelser, under den fælles interesseorganisation Stadsnätföreningen. Modellen bygger på, at borgere som ikke kan få bredbåndsforbindelser, eller hvor markedets leverandører tager en uforholdsmæssig høj pris for sådanne forbindelser, på eget initiativ kan gå i gang med at etablere netværk. Det forudsætter naturligvis nødvendige gravetilladelser, men der ud over er markedet frit og enhver borger eller borgergruppe har ret til at etablere sådanne net. Kommunen har den mulighed, at man kan opfordre til og støtte en sådan udvikling, f.eks. ved at gøre ansøgninger om gravetilladelse lettere, stille eventuel kommunal overskudskapacitet til rådighed, hjælpe med koordinering og indgåelse af aftaler osv. Erfaringerne fra Sverige er gode, og Ballerup Kommune vil med fordel kunne igangsætte f.eks. forundersøgelser til et sådan projekt. Tabelvisning af sammenhænge mellem satsnings grader og handlinger Satsningsgrad 0 Satsningsgrad 1 Satsningsgrad 2 Smidig graveproces Smidig graveproces Smidig graveproces Proces for mastegodkendelse Proces for mastegodkendelse Proces for mastegodkendelse Kortlægning af infrastruktur Kortlægning af infrastruktur Kortlægning af infrastruktur Koordinering af kommunale anlægsressourcer Koordinering af kommunale anlægsressourcer Koordinering af grave og anlægsarbejder Koordinering af grave og anlægsarbejder Maste- og netværksplanlægning Maste- og netværksplanlægning Løbende kontakt til leverandører og aktører Mulighed for at forberede infrastruktur i forbindelse med udbud på dækning af kommunens egne Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 6 af 7

7 behov Aktivering af borgergrupper Ballerup Kommune Strategi og handlemuligheder Side 7 af 7

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere