ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015"

Transkript

1 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen. Virksomheden skal sikre sig, kopi eller original af alle udfyldte skemaer.

2 Vejledning For at styrke den praktiske uddannelse skal hver lærling have en uddannelsesbog, som følger lærlingen igennem hele uddannelsen. Uddannelsesbogen indeholder en beskrivelse af de arbejdsfunktioner, som lærlingen skal beskæftiges med i praktikuddannelsens r. Uddannelsesbogen skal udleveres af skolen. I Bilag 1 bagerst i uddannelsesbogen findes en nærmere beskrivelse af hvert enkelt paraktikmål der hører til uddannelsen. Virksomhedens ledelse, lærlingens kontaktperson og lærlingen skal udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktik. Uddannelsesbogen er bygget op omkring 3 skemaer for henholdsvis: grundlæggende -, speciale - og øvrige funktioner. Disse skemaer er ens for de forskellige praktik men indeholder afkrydsningsfelter for beskrivelse af varighed. Uddannelsesbogen skal i begyndelsen af hver skole forevises skolen og underskrives af klasselæreren eller en af skolen udpeget person. Det Lokale Uddannelsesudvalg for Transportuddannelser på skolen, som består af arbejdsmarkedets parter, har ansvaret for, at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende og uddannelsesbogen er et vigtigt værktøj i dette samspil. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til lærlingen. Der henvises i øvrigt til Uddannelsesordningen for vejgodstransportuddannelsen. Der udarbejdes en uddannelsesplan for lærlingens praktiske oplæring i virksomheden. I de tilfælde, hvor der afviges fra vejledningen, indarbejdes disse ændringer i uddannelsesplanen for lærlingens oplæring i virksomheden. Der udpeges en eller flere oplæringsansvarlige for de forskellige funktioner. Disse personer har til opgave at rådgive og bistå lærlingen under oplæringen. TUR henviser i den forbindelse også til Der skal i virksomheden til stadighed være medarbejdere, der behersker de grundlæggende funktioner, som lærlingen skal gennemgå som et led i den praktiske del af uddannelsen. n fremsender en vejledning til virksomheden om skoleuddannelsen efter hver skole. Indsæt kopi af den i uddannelsesbogen. Når praktikuddannelsen er ved at være afsluttet, sender virksomheden den afsluttende praktikerklæring til TUR som markering af, at uddannelsens praktiske del er gennemført efter reglerne. erklæringen er en forudsætning for, at der kan udstedes svendebrev til lærlingen. Virksomheden skal sikre sig, at den har kopi eller original af alle udfyldte skemaer i denne uddannelsesbog, som tilhører lærlingen. Som led i en styrkelse af samarbejdet omkring uddannelsen af lærlinge udpeges der ansvarlige for uddannelsen fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside. Disse personer deltager i vurderingen af den uddannelsesplan, som virksomheden anvender. 2

3 Arbejdsgiverens kontaktperson: Navn Lærlingens kontaktperson: Navn Anvendelse af uddannelsesbogen Inden afslutningen af hver praktik udfyldes og underskrives det afsnit, der hører til praktikn. Lærlingen bringer uddannelsesbogen med på skolen, som underskriver uddannelsesbogen for den relevante. Det er en god idé at se uddannelsesbogen igennem, når lærlingen vender tilbage fra skolen, også for at foretage en planlægning af næste praktik. 3

4 Transporterhvervets Uddannelser PRAKTIKREGLER for Vejgodstransportuddannelsen Jfr. Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen BEK nr. 336 af 26/03/2015. reglerne i denne uddannelsesbog vedrører ovennævnte uddannelse til og med uddannelsens trin 2. uddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet som renovationschauffør. Endvidere er det målet - sammen med skoleuddannelsen - at give lærlingen en sådan praktisk og teoretisk indlæring i erhvervet som renovationschauffør, at lærlingen selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, dette indebærer. Herudover er det målet at give lærlingen en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører renovationschaufførens arbejdsvilkår, at lærlingen selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne regler, rammer og vilkår. Endelig tilstræbes en sådan kvalitet og bredde i uddannelsen, at lærlingen får et tilstrækkeligt grundlag for brancheskift inden for transporterhvervet, herunder at sikre teknologisk og samfundsmæssig indsigt og personlig udvikling. I de praktikr, der følger efter en skole, skal virksomheden tilrettelægge arbejdet således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner, der har relation til den - eller de - sidste skoler, på en sådan måde at skoleuddannelsen og virksomhedsuddannelsen supplerer hinanden. Det skal tilstræbes, at uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes med stigende sværhedsgrad, og således at lærlingen ved afslutningen af den sidste praktik opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en færdiguddannet person inden for vejgodstransport - specialet renovationschauffør. Grundlæggende funktioner bør have særligt fokus på trin 1 og specialefunktioner ligeledes særligt fokus på trin 2. Under virksomhedsuddannelsen arbejdes der med de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. I øvrigt kan lærlingen beskæftiges i virksomheden med fagligt arbejde, der er relevant og værdifuldt for uddannelsen. Under virksomhedsuddannelsen er det vigtig, at de sikkerhedsregler der gælder for virksomheden for personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr, værktøj, køretøjer og maskiner mv., efterleves. 4

5 Skemaet skal udfyldes af arbejdsgivers kontaktperson, lærlingens kontaktperson og lærling i fællesskab efter hver praktik. Lærlingen skal i løbet af hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med alle de grundlæggende funktioner, men ikke nødvendigvis eller lige i hver praktik. Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden: Fra dato Til dato rne Hvor har lærlingen arbejdet med funktionen? Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Kontrol af lastbil i forhold til førerens ansvar Betjening, kontrol og sikring af lasbilens udstyr Renovationskørsel med lastbil med tilladt totalvægt over kg Betjening af forskellige lad- og læssesystemer Stuvning/surring/lastsikring af renovationsgods 5

6 Beregning af akseltryk i forhold til faktisk totalvægt samt tilladt totalvægt Anvendelse af relevant itteknologi i forbindelse med renovationsvirksomhedens kommunikations- og dokumentationsopgaver Udfyldelse og kontrol af brancherelevante transportdokumenter ordresedler, kørselsrapporter, ugesedler eller lignende Rute og læsseplanlægning Anvendelse af tur- og læsseplan i forhold til kunder Kundeservice Kontrol af lønseddel og lignende 6

7 Skemaet skal udfyldes af arbejdsgivers kontaktperson, arbejdstagers kontaktperson og lærling i fællesskab efter hver praktik. Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 2 af de 4 nedenstående speciale funktioner, indgå ofte i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden. Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: Fra dato Til dato Hvor har lærlingen arbejdet med funktionen? rne Speciale funktioner Transport af dagrenovation Transport af storskrald Transport af erhvervsaffald Transport af klinisk risikoaffald 7

8 Skemaet skal udfyldes af arbejdsgivers kontaktperson, arbejdstagers kontaktperson og lærling i fællesskab efter hver praktik. Øvrige funktioner skal indgå i lærlingens praktiske uddannelse hvis udstyret forefindes i virksomheden/på arbejdsstedet. Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende øvrige funktioner i virksomheden. Fra dato Til dato Hvor har lærlingen arbejdet med funktionen? rne Øvrige funktioner Kørsel med varebil med tilladt totalvægt på ikke over kg Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler Kørsel med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt over kg Kontrol og sikring af påhængskøretøj i forhold til førerens ansvar Transport af temperaturfølsomt gods Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Transport af farligt gods 8

9 Særgodstransport/ blokvognskørsel International transport Andet: 9

10 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 1. PRAKTIKPERIODE n foregår efter grundforløbet. Vejledende uddannelsesmodel for vejgodstransportuddannelsen specialet renovationschauffør Grundforløb KAT. B 1,5 2. CH1 8,2 3. Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH2 7,8 4. Specialet renovations chauffør 9 5. svende prøve 4,5 Trin 2 Renovationschauffør 6. Formålet med 1. praktik Lærlingen introduceres i virksomheden og præsenteres for virksomhedens arbejdsområder. Arbejdet tilrettelægges således, at lærlingen opnår et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner. Lærlingen beskæftiges med lettere arbejdsopgaver, fx kontrol af køretøj, virksomhedens administrative processer og andet relevant arbejde. 10

11 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 1. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato ns påtegning: Underskrift, dato og stempel 11

12 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE 1 12

13 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 2. PRAKTIKPERIODE n falder efter 1. skole hvor lærlingen har erhvervet kørekort kat. B til personbil. Grundforløb KAT. B 1,5 2. CH1 8,2 3. Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH2 7,8 4. Specialet renovations chauffør 9 5. svende prøve 4,5 Trin 2 Renovationschauffør 6. Formålet med 2. praktik Lærlingen beskæftiges i hovedsagen med det i den foregående skole indlærte. I særlig grad bør der lægges vægt på kundebetjening og transportpapirer. Ligeledes bør lærlingen opnå erfaring med kørsel med varebil op til kg tilladt totalvægt, hvor dette er muligt. I øvrigt bør lærlingen beskæftiges med relevant arbejde inden for sit brancheområde. 13

14 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 2. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato ns påtegning: Underskrift, dato og stempel 14

15 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE Chauffør 1 15

16 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 3. PRAKTIKPERIODE n foregår efter skole Chauffør 1 og efter at lærlingen har erhvervet kørekort kat. C til lastbil samt certifikat til gaffeltruck, ADR bevis og har påbegyndt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører (EU). Grundforløb KAT. B 1,5 2. CH1 8,2 3. Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH2 7,8 4. Specialet renovations chauffør 9 5. svende prøve 4,5 Trin 2 Renovationschauffør 6. Formålet med 3. praktik. Lærlingen beskæftiges i hovedsagen med det i den forudgående skole indlærte. Der bør lægges vægt på, at eleven beskæftiges med kørselsopgaver, hvori der er stor kundekontakt, således at kundebetjening, servicering og mundtlig kommunikation afprøves og udvikles. Lærlingen bør tillige have mulighed for, at opnå rutine i kørsel med lastbil over kg tilladt totalvægt samt betjening og arbejde med gaffeltruck. Lærlingen bør også arbejde med farligt gods i emballager inkl. klasse 1 og i tank/tankcontainer i det omfang, det er muligt. Lærlingen skal arbejde med forskellige former for lad og læssesystemer. Endvidere bør lærlingen beskæftiges i en med lettere administrativt arbejde, gerne med it-baserede administrative løsninger. 16

17 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 3. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato ns påtegning: Underskrift, dato og stempel 17

18 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING eller SKOLEBEVIS ved afstigning som Lastbilchauffør fra SKOLEPERIODE Chauffør 2 18

19 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 4. PRAKTIKPERIODE n foregår efter skole Chauffør 2 og efter at lærlingen har bestået den grundlæggende kvalifikationsuddannelse som chauffør (EU) og dermed erhvervet alle grundlæggende kvalifikationer i erhvervet, inkl. kørekort til kat. C + E. Grundforløb KAT. B 1,5 2. CH1 8,2 3. Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH2 7,8 4. Specialet renovations chauffør 9 5. svende prøve 4,5 Trin 2 Renovationschauffør 6. Formålet med 4. praktik: Lærlingen bør beskæftiges bredt for opnåelse af rutine inden for virksomhedens funktionsområder. Lærlingen bør også beskæftiges med selvstændige opgaver inden for transportplanlægning, såvel national som international ruteplanlægning. Lærlingen opnår rutine i praktisk by- og landevejskørsel med sættevogn i det omfang, det er muligt. Lærlingen opnår rutine i anvendelse af dokumenter, som vedrører renovation, køretøj og fører. Endvidere skal lærlingen selvstændigt varetage arbejdsopgaver i forbindelse med løbende kontrol og klargøring af køretøjer og transportmateriel. 19

20 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 4. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato ns påtegning: Underskrift, dato og stempel 20

21 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE Renovationschauffør Specialet 21

22 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 5. PRAKTIKPERIODE n foregår efter skole specialet renovationschauffør. Grundforløb KAT. B 1,5 2. CH1 8,2 3. Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH2 7,8 4. Specialet renovations chauffør 9 5. svende prøve 4,5 Trin 2 Renovationschauffør 6. Formålet med 5. praktik: Lærlingen skal i denne arbejde med arbejdsopgaver der har relation til det valgte speciale og til de valgfrie specialefag. For yderligere oplysninger om det specifikke indhold i specialerne og de valgfrie specialefag - henvises til uddannelsesordningen for uddannelsen, som kan findes her: Lærlingen skal have lejlighed til at udføre selvstændige opgaver, og skal i praktikn udvise den fornødne selvstændighed, der kendetegner den bredt uddannede renovationschauffør. 22

23 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 5. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato ns påtegning: Underskrift, dato og stempel 23

24 SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE SVENDEPRØVE 24

25 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 6. PRAKTIKPERIODE n foregår efter skole SVENDEPRØVE og efter at lærlingen har opnået speciel indsigt i energirigtig kørsel, internationale forhold og branchekendskab, været på studietur samt aflagt svendeprøve. Grundforløb KAT. B 1,5 2. CH1 8,2 3. Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH2 7,8 4. Specialet renovations chauffør 9 5. svende prøve 4,5 Trin 2 Renovationschauffør 6. Formålet med 6. praktik: Lærlingen skal have lejlighed til at udføre selvstændige opgaver, og skal i praktikn udvise den fornødne selvstændighed, der kendetegner den uddannede renovationschauffør. Lærlingen kan nu udføre alle renovationschaufføropgaver selvstændigt, herunder køre energirigtigt. 25

26 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 6. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato ns påtegning: Underskrift, dato og stempel 26

27 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE SVENDEPRØVE og kopi af SVENDEPRØVE-BEVIS Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Lærlingens kontaktperson Underskrift Dato Lærlingens Underskrift Dato 27

28 AFSLUTTENDE PRAKTIKERKLÆRING for specialet Renovationschauffør Lærling: CPR-nr.: Har gennemført praktikuddannelsen i virksomheden. Uddannelsesaftalen er trådt i kraft d. / 20 Uddannelsesaftalen ophører d. / 20 Lærlingen har hermed gennemført den praktiske del af vejgodstransportuddannelsen speciale renovationschauffør efter de fastsatte mål. Virksomhedens underskrift dato og stempel Sendes senest 4 før uddannelsens afslutning til Transporterhvervets Uddannelser Vesterbrogade 6 D, 4. sal 1780 København V samt kopi til lærlingen. Denne erklæring er en betingelse for, at lærlingen kan få sit svendebrev og dermed afslutte uddannelsen. Svendebrevet sendes fra TUR senest 1 uge inden lærlingen bliver udlært. 28

29 Spørgeskema Virksomheden anmodes om at udfylde følgende spørgeskema om den afsluttede uddannelse til brug for analyse og statistik. 1. Tilbyder virksomheden fortsat beskæftigelse til den tidligere lærling efter læretiden? 2. Har den tidligere lærling fået arbejde med sin uddannelse i en anden virksomhed? 3. Ønsker den nu udlærte at få andet arbejdet end uddannelsen sigter mod? 4. Har den nu udlærte været tilfreds med uddannelsens gennemførelse og indhold? 5. Har virksomheden været tilfreds med uddannelsens gennemførelse og indhold? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bemærkninger: Tak for hjælpen. 29

30 Bilag 1 mål for Renovationschauffør mål For trin 1 Lastbilchauffør Introduktion til virksomheden Godstransport med lastbil Kontrol af lastbil - føreransvar fagets mål 1) Eleven kan efter instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 2) Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold. 3) Eleven bliver orienteret om de arbejdsopgaver i virksomheden, der indgår i uddannelsen. 1) Eleven udfører godstransport på rutineret niveau med lastbil med en tilladt totalvægt over kg. 1) Eleven kan kontrollere, om lastbilen er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert. 2) Eleven kan aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollamper. 3) Eleven kan kontrollere at spejlene er, korrekt indstillede, rene og hele. 4) Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem lastbilens kontrolsystemer, funktioner og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel er lovlig og forsvarlig Godstransport med mindre lastbiler Transportdokumenter 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven transport med lastbil med en tilladt totalvægt over kg og op til kg. 1) Eleven udfylder og kontrollerer transportordrer, fragtbreve og kørselsrapporter eller lignende. 2) Eleven udfylder ugesedler eller lignende. 3) Elene kan kontrollere sin lønseddel. 4) Eleven anvender normalt forekommende transportdokumenter Kundeservice 1) Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service Rute- og 1) Eleven kan kontrollere - og udarbejde rute- og læsseplanlægning på læsseplanlægning grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser, samt i forhold til kunder Lastsikring 1) Eleven kan foretage lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på laddet. Dette omfatter håndtering og transport af forskellige godstyper, grundlæggende stuvning/surring/lastsikring af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling). 30

31 For trin 2 Renovationschauffør 4836 Hydraulisk 1) Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning Arbejde med lad- og læssesystemer 1) Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler Transport af temperaturfølsomt gods 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af temperaturfølsomt gods samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser Sværgods- eller blokvognskørsel 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgodseller blokvognskørsel samt anvende udstyr og efter gældende bestemmelser International transport Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler Kørsel med varevogn under kg IT-kommunikation og - dokumentation 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser. 2) Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til internationale kunder og leverandører. 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven kørsel - og arbejder med kran over 8 tm samt udfører sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder. 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser. 1) I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med varevogn under kg tilladt totalvægt. 1) Eleven anvender relevant it-teknologi i forbindelse med renovationsvirksomhedens kommunikations- og dokumentationsopgaver Renovationskørsel 1) Eleven udfører renovationskørsel med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for renovationsbranchen og efter gældende bestemmelser Udstyr på renovationskøretøjer 1) Eleven betjener det for renovationsbranchen mest almindeligt forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser Renovationsområder 1) Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 4 arbejdsopgaver: transport af dagrenovation, transport af erhvervsaffald, transport af storskrald, transport af klinisk risikoaffald. 31

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal ERHVERVSUDDANNELSE SOM LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN MED SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for. Version 07. november 2011

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN MED SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for. Version 07. november 2011 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN MED SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesjournal for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen BEK nr 336 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.10T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 364

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 26/03/2015 om vejgodstransportuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 1 Praktikvejledning for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 3 år og 9 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Svendeprøve Vejledning

Svendeprøve Vejledning Erhvervsuddannelsen til chauffør Svendeprøve Vejledning Transporterhvervets UddannelsesRåd Bygmestervej 5, 1.sal 2400 København NV August 2006 Forord Denne vejledning henvender sig til censorer, faglærere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Vesterbrogade 6D, 4. sal tlf.: 32 54 50 55 e-mail: sus@sus-udd.dk www.susudd.dk Praktikvejledning Laboratorietandtekniker Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Vejledning for censorer ved svendeprøver. Erhvervsuddannelsen til kranfører

Vejledning for censorer ved svendeprøver. Erhvervsuddannelsen til kranfører Vejledning for censorer ved svendeprøver Erhvervsuddannelsen til kranfører Transporterhvervets Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V Udarbejdet den 3. juni 2016, ee. Forord Denne vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere