Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S"

Transkript

1 Ægte Bredbånd A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Telefon CVR nr Website Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S 2013

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Principale virksomhedsforhold Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 05/06 Generalforsamlingens godkendelse Organisationsplan Ledelsesberetning... 09/12 Regnskabspraksis... 13/15 Resultatopgørelse Balance aktiver Balance passiver Pengestrømsopgørelse Noter... 20/23 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 2/23

3 P R I N C I P A L E V I R K S O M H E D S F O R H O L D Virksomhed Ægte Bredbånd A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Telefon Telefax CVR-nummer Website EAN-nummer Stiftet 1. januar 2013 Hjemsted Kerteminde Kommune Vedtægt Seneste vedtægt er 3. udgave, april Hovedaktionær NEF Fonden Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde CVR-nummer Bestyrelse Søren Alrøe Jens Hansen Niels Mertz Rasmussen Direktion Anne Line Rosenørn Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Administrerende direktør Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 DK-5000 Odense C CVR-nummer Regnskabsår 1. januar til 31. december [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 3/23

4 L E D E L S E N S P Å T E G N I N G Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Påtegnet og underskrevet af direktionen Kerteminde, den 29. april Anne Line Rosenørn Nielsen Administrerende direktør Påtegnet og underskrevet af bestyrelsen Kerteminde, den 29. april Søren Alrøe Jens Hansen Bestyrelsesformand Næstformand Niels Mertz Rasmussen Bestyrelsesmedlem [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 4/23

5 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S E R K L Æ R I N G E R Til aktionæren i Ægte Bredbånd A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ægte Bredbånd A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, side 13 til 23. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser som nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 5/23

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Odense, den 29. april Brian Skovhus Jakobsen Michael Sig Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 6/23

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N S G O D K E N D E L S E Godkendt af generalforsamlingen med efterfølgende decharge til bestyrelse og direktion Kerteminde, den 29. april Dirigent på generalforsamlingen Underskrift [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 7/23

8 O R G A N I S A T I O N S P L A N Ægte Bredbånd A/S [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 8/23

9 L E D E L S E S BERET N I N G Virksomhedens formål Virksomhedens formål er at etablere, drive og udvikle et lyslederbaseret bredbåndssystem på Nordøstfyn, som giver kunderne adgang til indholdstjenester og kapacitetskrævende kommunikation. Ægte Bredbånd A/S ønsker at være en lokal og attraktiv leverandør med reelle ydelser og gunstige priser samt fordelagtige vilkår for de stabile og langvarige kunder. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, kan virksomhedens formål varetages alene eller ved deltagelse i fællesskaber. Dette formål er præciseret i virksomhedens mission og vision. Virksomhedens hovedaktiviteter Mission Ægte Bredbånd A/S dækker via fibernet behovet for ægte bredbåndsforbindelser hos kunder på Nordøstfyn på attraktive vilkår og til rimelige priser. Indholdstjenester tilbydes kunderne via serviceprovidere. Behovene dækkes gennem en bevidst og rationel adfærd. Vision Ægte Bredbånd A/S vil være lokalområdets foretrukne leverandør af bredbåndsforbindelser via fibernet gennem en stabil, reel og attraktiv totalleverance. Årets begivenheder Virksomheden er stiftet som ApS KRP nr og efterfølgende omstruktureret til Ægte Bredbånd A/S med det samme CVR-nummer. Værdierne i den foreliggende årsrapport for Ægte Bredbånd A/S er tilvejebragt med baggrund i ovenstående formål, mission og vision. Ægte Bredbånd A/S organisationen har i 2013 udelukkende været bemandet med en deltidsdirektør. Den beskedne bemanding skyldes, at Ægte Bredbånd A/S løbende indkøber varer og tjenesteydelser i NEF-koncernens øvrige virksomheder. Under hensyntagen til kundekategorien har funktionaliteten på det lyslederbaserede bredbåndssystem været tilfredsstillende i 2013, selvom enhver mangelfuld funktionalitet med kundegener er at beklage. Ved udgangen af 2013 var der indgået tilslutningsaftaler, og det erkendes, at kundetilslutningerne er gået langsommere end forventet, og at den nuværende globale og nationale situation ikke forventes at bidrage til en væsentlig større hastighed på kundetilgangen. For indeværende forventer Ægte Bredbånd A/S derfor en kundetilgang på 400 kunder i løbet af [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 9/23

10 I foråret 2010 tilsluttede NEF Fonden sig den af samtlige 15 energivirksomheder med fiberbredbånd etablerede indholdsvirksomhed Waoo A/S. Virksomheden ejes i dag af fem store aktionærer med hver knap 14 % af aktierne og ni små aktionærer med ejerandele fra knap 7 % til godt 2 %. NEF Fonden tilhører gruppen af små aktionærer med en ejerandel på 2,36 %. Waoo A/S er etableret med det formål at udvikle, tilvejebringe og levere indholdstjenester af enhver art til private slutbrugere via fibernet samt udvalgte tjenester til erhvervskunder via fibernet. Etableringen af Waoo A/S har medført, at priserne til kunder på Ægte Bredbånd er faldet, og bidraget til Ægte Bredbånd A/S er blevet større, en udvikling, der med baggrund i den i efteråret 2013 mellem 12 partnere og Waoo A/S indgåede hensigtserklæring om etablering af en ny forretningsmodel, forventes at fortsætte i et forøget tempo. De tidligere års massive investeringer i bredbåndssystemet er nu erstattet af den nødvendige merinvestering, som de med kunderne indgåede tilslutningsaftaler kræver. Fremover forventes der således ikke at ske yderligere udbygning af accessnettet, medmindre der foreligger tilslutningsaftaler fra minimum 80 % af kunderne i et eventuelt nyt område. I 2013 har de samlede investeringer i anlægsaktiver givet anledning til et likviditetstræk på kdkk. I 2014 budgetteres med et likviditetstræk til investeringer i anlægsaktiver på kdkk. Den samlede investering i Ægte Bredbånd er ultimo 2013 på cirka 176 MDKK og i 2014 budgetteres med en investering på cirka 4 MDKK, således at den samlede investering vedrørende Ægte Bredbånd ultimo 2014 forventes at være på cirka 180 MDKK. Med Waoo A/S som leverandør af indholdstjenester på fiberbredbånd er forholdet mellem produktindhold og pris blevet gunstigere for kunderne. Dette har i kombination med de via Waoo A/S gennemførte nationale kampagner, der suppleres med lokale markedsføringstiltag, givet et større forretningsomfang end forventet med den enkelte kunde, hvilket også har resulteret i et større dækningsbidrag fra den enkelte kunde. På trods af en kundetilgang, der er mindre end budgetteret, er de økonomiske resultater i 2013 således blevet bedre end forventet. Ovenstående bidrager til ledelsens overbevisning om, at investeringen i fiberbredbånd er relevant og vil bidrage til sit formål og derigennem blive en økonomisk positiv investering for Ægte Bredbånd A/S. Årets resultat og den økonomiske stilling Årets aktiviteter i Ægte Bredbånd A/S har resulteret i en omsætning på kdkk, et driftsresultat på 641 kdkk og et resultat på kdkk, en balancesum på kdkk og en egenkapital på kdkk samt en rentebærende kapital på kdkk. Alle forhold taget i betragtning, herunder markedsforholdene og de samfundsmæssige forhold i øvrigt anses såvel resultatet som den økonomiske stilling for at være acceptabel. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 10/23

11 Usikkerheder og usædvanlige forhold Investeringen i bredbåndssystemet er stor og langsigtet, og ydelserne henvender sig til et volatilt marked i kraftig forandring, hvorfor forretningsområdet er behæftet med en betydelig usikkerhed. For indeværende er der dog mange indikationer på, at bredbåndsforbindelser baseret på fiberkabler - altså Ægte Bredbånd - er nødvendig og relevant for et samfund, der vil udvikle sig. På bare lidt længere sigt forventes efterspørgslen på fiberbredbånd derfor at blive væsentlig større, således at den til forretningsområdet knyttede usikkerhed viser sig at være positiv. For fortsat at sikre et attraktivt indhold i bredbåndsnettet er NEF Fonden blevet medejer af energivirksomhedernes indholdsvirksomhed Waoo A/S, som derved er blevet leverandør af bredbåndsprodukter til Ægte Bredbånd A/S. Dette engagement har resulteret i en national branding og markedsføring af energivirksomhedernes bredbåndsprodukter. Endvidere er forholdet mellem indhold og pris blevet mere attraktivt for kunderne, hvortil kommer, at bidraget til Ægte Bredbånd A/S per kunde er blevet større. Situationen i og omkring Waoo A/S har været usikker, efter at SE har købt Stofa A/S og trukket sig som kunde hos Waoo A/S, men i efteråret 2013 blev der indgået en hensigtserklæring mellem 12 partnere og Waoo A/S om etablering af en ny forretningsmodel. Den nye forretningsmodel forventes at bidrage til en fortsættelse af den gunstige udvikling, som samarbejdet mellem Waoo A/S og Ægte Bredbånd A/S har været inde i, og det i et forøget tempo. Risikoprofil og risikostyring Ægte Bredbånd A/S har som aktør i bredbåndsmarkedet en betydelig risikoprofil, som løbende tilstræbes elimineret, minimeret eller håndteret gennem tiltag og foranstaltninger samt drøftelser med og rapportering til bestyrelsen. Virksomhedens tekniske og finansielle kapacitet skønnes tilstrækkelig til virksomhedens drift og risikoprofil, hvorfor Ægte Bredbånd A/S fortsat i enhver henseende er i forsvarlig drift. Videnressourcer Da forsyningsvirksomhed med hertil hørende netvirksomhed, eldistributionsvirksomhed og elhandelsvirksomhed er både kompliceret og risikofyldt, er NEF-koncernens eksistens i stor udstrækning afhængig af den kompetence, viden og erfaring, som koncernens menneskelige ressourcer besidder. Det er derfor af vital betydning for NEF-koncernen, at de samfundsmæssige forhold og lovgivningen samt de styrende organer giver mulighed for at opbygge denne kompetence, og at NEF-koncernen evner at rekruttere, fastholde og udvikle den nødvendige kompetence, viden og erfaring til såvel elforsyning som Ægte Bredbånd. Miljøpåvirkninger Hvad miljøpåvirkninger og ressourceforbrug angår, tilstræber NEF-koncernen i enhver henseende at optræde bevidst og forsvarligt. NEF-koncernens aktiviteter og virksomheder skønnes derfor ikke at give anledning til særlige miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 11/23

12 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Virksomheden har ikke deltaget og deltager ikke i forskningsaktiviteter, men overalt i organisationen og på alle niveauer deltager medarbejderne engageret i udviklingsaktiviteter, som kan fremme produktivitet og kvalitet. Begivenheder efter status Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Det tidligere etablerede koncept vedrørende Ægte Bredbånd skønnes fortsat at være rationelt og omfatter overordnet en hovedringforbindelse med to tilslutninger til det nationale backbonenet og otte aktive knudepunkter, hvorfra der fuldt udbygget kan etableres en bredbåndsforbindelse baseret på fiberkabel til omkring mediebokse hos kunderne. Aktiviteter og investeringer i Ægte Bredbånd skønnes for indeværende at have resulteret i en acceptabel status og udvikling, hvad distributionsnettet angår, men kundetilslutningen og kundetilgangen har tidligere været mindre end forventet. Der er fortsat ingen tegn på, at den teknik og det koncept, som er basis for fiberbredbånd, på nogen måde er forfejlet. Lyslederen er såvel nu som i en overskuelig fremtid det eneste medium, som kan levere den af alle sagkyndige forventede efterspørgsel på kommunikationskapacitet. Forventningen til fremtiden er derfor, at en endnu større andel af de potentielle kunder i området vil tilslutte sig det lyslederbaserede bredbåndssystem hos Ægte Bredbånd A/S. En forventning der styrkes af de politiske tiltag som Region Syddanmark sammen med de fynske kommuner primo 2014 har iværksat for at fremme adgangen til bredbåndsforbindelser på Fyn. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 12/23

13 R E G N S K A B S P R A K S I S Årsrapporten for 2013 for Ægte Bredbånd A/S er funktionsopdelt og udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Minustegn foran en talværdi angiver negative værdier, mens parentes om en talværdi angiver, at værdien skal trækkes fra i opstillingen. I balancen er virksomhedens åbningsbalance per anvendt som sammenligningstal. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivernes værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige, økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter salg af bredbåndsydelser, der indregnes liniært i takt med at ydelserne leveres. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til køb af bredbåndsydelser samt omkostninger i forbindelse med levering af ydelser. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på aktiver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter vederlag til bestyrelse og direktion samt husleje, forsikringer og ydelser vedrørende administrative opgaver. Finansielle poster Finansielle indtægter og finansielle omkostninger indeholder renteindtægter og -udgifter, modtagne udbytter, værdireguleringer til dagsværdi samt gebyrer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 13/23

14 Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Ægte Bredbånd A/S er sambeskattet med de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion). Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter et lyslederbaseret bredbåndssystem bestående af et regionalt backbonenet med otte knudepunkter og et hertil tilsluttet accessnet. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Afskrivninger Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. Den forventede brugstid for aktiver i bredbåndsystemet er 5 til 40 år. Aktiver, som købes eller sælges i årets løb, afskrives forholdsmæssigt. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 14/23

15 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering eller en vurdering på porteføljeniveau. Værdipapirer Aktier og obligationer, der er omsætningsaktiver, opgøres til dagsværdi på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Egenkapital - udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Investeringsbidrag Investeringsbidrag er indtægter fra investeringsbidrag, som indtægtsføres over de tilhørende materielle anlægsaktivers afskrivningsperiode. Herved opnås symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets driftsresultat reguleret for ikke kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger afledt af ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens egenkapital samt optagelse af og afdrag i langfristet gæld og betaling af udbytte. Likvider og værdipapirer Likvider og værdipapirer omfatter beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 15/23

16 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Regnskab Note 2013 kdkk Nettoomsætning Produktionsomkostninger (5.759) 2 Bruttoresultat Distributionsomkostninger (2.158) 3 Administrationsomkostninger (1.884) 4 Driftsresultat 641 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (0) 6 Resultat før skat Skat af årets resultat (-1.290) 7 Årets resultat Resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 Overført til årets resultat Resultatdisponering i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 16/23

17 B A L A N C E AKTIVER 1. januar Regnskab Note kdkk kdkk Produktionsanlæg Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpemidler Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 17/23

18 B A L A N C E PASSIVER 1. januar Regnskab Note kdkk kdkk Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital i alt Investereringsbidrag Langfristet gæld i alt Kreditinstitutter 0 0 Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Hæftelser med videre 14 Nærtstående parter 15 Medarbejderforhold 16 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 18/23

19 P E N G E S T R Ø M S O P G Ø R E L S E Regnskab 2013 kdkk Driftsresultat 641 Ned- og afskrivninger Indtægtsført investereringsbidrag -151 Modtaget investereringsbidrag 146 Ændring i varebeholdning -57 Ændring i tilgodehavender fra salg 133 Ændring i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Ændring i øvrige tilgodehavender Ændring i leverandørgæld Ændring i gæld til tilknyttede virksomheder 0 Ændring i anden gæld -412 Pengestrøm fra drift Finansielle indtægter 567 Finansielle omkostninger (0) Betalt selskabsskat 0 Sambeskatningsbidrag Pengestrøm fra driftsaktivitet -947 Investering i anlægsaktiver (4.527) Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra drift og investeringer 0 Udloddet udbytte 0 Ændring i tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0 Årets pengestrøm Likvider og værdipapirer primo året Likvider og værdipapirer ultimo året [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 19/23

20 N OTER Note 1, 2, 3, 4 og 5 Regnskab 2013 kdkk Note 1 Nettoomsætning Ægte Bredbånd Nettoomsætning i alt Note 2 Produktionsomkostninger Ægte Bredbånd Produktionsomkostninger i alt Note 3 Distributionsomkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg Ned- og afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver (0) Distributionsomkostninger i alt Note 4 Administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelse 0 Vederlag til direktion 0 Gager/ydelser, administrative opgaver 689 Tab på debitorer -200 Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Note 5 Finansielle indtægter Koncerninterne renter 567 Øvrige finansielle indtægter 0 Finansielle indtægter i alt 567 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 20/23

21 NOTER Note 6, 7, og 8 Regnskab 2013 kdkk Note 6 Finansielle omkostninger Koncerninterne renter 0 Øvrige finansielle omkostninger 0 Finansielle omkostninger i alt 0 Note 7 Skat af årets resultat Aktuel skat 0 Sambeskatningsbidrag Ændring i udskudt skat Anvendelse af ikke indregnet skatteaktiv Skat af årets resultat i alt Virksomheden har ultimo 2013 et skatteaktiv på kdkk, hvoraf 581 kdkk vedrører et uudnyttet skattemæssigt underskud. Skatteaktivet er ikke indregnet i årsrapporten for 2013, idet ledelsen vurderer, at udnyttelsen heraf er forbundet med væsentlig usikkerhed. Note 8 Produktionsanlæg Anskaffelsessum primo Årets investeringer Årets afgang (0) Anskaffelsessum ultimo Opskrivninger primo 0 Årets opskrivninger 0 Opskrivninger ultimo 0 Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo ( ) Produktionsanlæg i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 21/23

22 NOTER Note 9, 10, 11, 12 og 13 Regnskab 2013 kdkk Note 9 Anlæg under udførelse Anskaffelsessum primo Årets tilgang 290 Årets afgang (1.119) Anlæg under udførelse i alt 290 Note 10 Virksomhedskapital Virksomhedskapital primo 80 Kapitalforhøjelse Virksomhedskapital i alt Note 11 Overført resultat Overført resultat primo Årets resultat Overført resultat i alt Note 12 Investeringsbidrag Investeringsbidrag primo Årets tilgang 146 Årets indtægtsføring (151) Investeringsbidrag i alt Note 13 Anden gæld Øvrig anden gæld 128 Anden gæld i alt 128 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 22/23

23 NOTER Note 14, 15 og 16 Note 14 Hæftelser med videre Virksomheden indgår i sambeskatning med de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Virksomhederne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter, kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af kildeskatter vil kunne medføre, at virksomhedernes hæftelse udgør et andet beløb. Note 15 Nærtstående partner Nærtstående parter omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Note 16 Medarbejderforhold Regnskab 2013 kdkk Vederlag til bestyrelse 0 Vederlag til direktion 0 Andre omkostninger til social sikring 0 Medarbejderforhold i alt 0 Regnskab 2013 stk Medarbejderækvivalenter 0,0 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 23/23

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere