Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S"

Transkript

1 Ægte Bredbånd A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Telefon CVR nr Website Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S 2013

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Principale virksomhedsforhold Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 05/06 Generalforsamlingens godkendelse Organisationsplan Ledelsesberetning... 09/12 Regnskabspraksis... 13/15 Resultatopgørelse Balance aktiver Balance passiver Pengestrømsopgørelse Noter... 20/23 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 2/23

3 P R I N C I P A L E V I R K S O M H E D S F O R H O L D Virksomhed Ægte Bredbånd A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Telefon Telefax CVR-nummer Website EAN-nummer Stiftet 1. januar 2013 Hjemsted Kerteminde Kommune Vedtægt Seneste vedtægt er 3. udgave, april Hovedaktionær NEF Fonden Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde CVR-nummer Bestyrelse Søren Alrøe Jens Hansen Niels Mertz Rasmussen Direktion Anne Line Rosenørn Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Administrerende direktør Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 DK-5000 Odense C CVR-nummer Regnskabsår 1. januar til 31. december [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 3/23

4 L E D E L S E N S P Å T E G N I N G Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Påtegnet og underskrevet af direktionen Kerteminde, den 29. april Anne Line Rosenørn Nielsen Administrerende direktør Påtegnet og underskrevet af bestyrelsen Kerteminde, den 29. april Søren Alrøe Jens Hansen Bestyrelsesformand Næstformand Niels Mertz Rasmussen Bestyrelsesmedlem [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 4/23

5 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S E R K L Æ R I N G E R Til aktionæren i Ægte Bredbånd A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ægte Bredbånd A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, side 13 til 23. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser som nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 5/23

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Odense, den 29. april Brian Skovhus Jakobsen Michael Sig Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 6/23

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N S G O D K E N D E L S E Godkendt af generalforsamlingen med efterfølgende decharge til bestyrelse og direktion Kerteminde, den 29. april Dirigent på generalforsamlingen Underskrift [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 7/23

8 O R G A N I S A T I O N S P L A N Ægte Bredbånd A/S [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 8/23

9 L E D E L S E S BERET N I N G Virksomhedens formål Virksomhedens formål er at etablere, drive og udvikle et lyslederbaseret bredbåndssystem på Nordøstfyn, som giver kunderne adgang til indholdstjenester og kapacitetskrævende kommunikation. Ægte Bredbånd A/S ønsker at være en lokal og attraktiv leverandør med reelle ydelser og gunstige priser samt fordelagtige vilkår for de stabile og langvarige kunder. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, kan virksomhedens formål varetages alene eller ved deltagelse i fællesskaber. Dette formål er præciseret i virksomhedens mission og vision. Virksomhedens hovedaktiviteter Mission Ægte Bredbånd A/S dækker via fibernet behovet for ægte bredbåndsforbindelser hos kunder på Nordøstfyn på attraktive vilkår og til rimelige priser. Indholdstjenester tilbydes kunderne via serviceprovidere. Behovene dækkes gennem en bevidst og rationel adfærd. Vision Ægte Bredbånd A/S vil være lokalområdets foretrukne leverandør af bredbåndsforbindelser via fibernet gennem en stabil, reel og attraktiv totalleverance. Årets begivenheder Virksomheden er stiftet som ApS KRP nr og efterfølgende omstruktureret til Ægte Bredbånd A/S med det samme CVR-nummer. Værdierne i den foreliggende årsrapport for Ægte Bredbånd A/S er tilvejebragt med baggrund i ovenstående formål, mission og vision. Ægte Bredbånd A/S organisationen har i 2013 udelukkende været bemandet med en deltidsdirektør. Den beskedne bemanding skyldes, at Ægte Bredbånd A/S løbende indkøber varer og tjenesteydelser i NEF-koncernens øvrige virksomheder. Under hensyntagen til kundekategorien har funktionaliteten på det lyslederbaserede bredbåndssystem været tilfredsstillende i 2013, selvom enhver mangelfuld funktionalitet med kundegener er at beklage. Ved udgangen af 2013 var der indgået tilslutningsaftaler, og det erkendes, at kundetilslutningerne er gået langsommere end forventet, og at den nuværende globale og nationale situation ikke forventes at bidrage til en væsentlig større hastighed på kundetilgangen. For indeværende forventer Ægte Bredbånd A/S derfor en kundetilgang på 400 kunder i løbet af [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 9/23

10 I foråret 2010 tilsluttede NEF Fonden sig den af samtlige 15 energivirksomheder med fiberbredbånd etablerede indholdsvirksomhed Waoo A/S. Virksomheden ejes i dag af fem store aktionærer med hver knap 14 % af aktierne og ni små aktionærer med ejerandele fra knap 7 % til godt 2 %. NEF Fonden tilhører gruppen af små aktionærer med en ejerandel på 2,36 %. Waoo A/S er etableret med det formål at udvikle, tilvejebringe og levere indholdstjenester af enhver art til private slutbrugere via fibernet samt udvalgte tjenester til erhvervskunder via fibernet. Etableringen af Waoo A/S har medført, at priserne til kunder på Ægte Bredbånd er faldet, og bidraget til Ægte Bredbånd A/S er blevet større, en udvikling, der med baggrund i den i efteråret 2013 mellem 12 partnere og Waoo A/S indgåede hensigtserklæring om etablering af en ny forretningsmodel, forventes at fortsætte i et forøget tempo. De tidligere års massive investeringer i bredbåndssystemet er nu erstattet af den nødvendige merinvestering, som de med kunderne indgåede tilslutningsaftaler kræver. Fremover forventes der således ikke at ske yderligere udbygning af accessnettet, medmindre der foreligger tilslutningsaftaler fra minimum 80 % af kunderne i et eventuelt nyt område. I 2013 har de samlede investeringer i anlægsaktiver givet anledning til et likviditetstræk på kdkk. I 2014 budgetteres med et likviditetstræk til investeringer i anlægsaktiver på kdkk. Den samlede investering i Ægte Bredbånd er ultimo 2013 på cirka 176 MDKK og i 2014 budgetteres med en investering på cirka 4 MDKK, således at den samlede investering vedrørende Ægte Bredbånd ultimo 2014 forventes at være på cirka 180 MDKK. Med Waoo A/S som leverandør af indholdstjenester på fiberbredbånd er forholdet mellem produktindhold og pris blevet gunstigere for kunderne. Dette har i kombination med de via Waoo A/S gennemførte nationale kampagner, der suppleres med lokale markedsføringstiltag, givet et større forretningsomfang end forventet med den enkelte kunde, hvilket også har resulteret i et større dækningsbidrag fra den enkelte kunde. På trods af en kundetilgang, der er mindre end budgetteret, er de økonomiske resultater i 2013 således blevet bedre end forventet. Ovenstående bidrager til ledelsens overbevisning om, at investeringen i fiberbredbånd er relevant og vil bidrage til sit formål og derigennem blive en økonomisk positiv investering for Ægte Bredbånd A/S. Årets resultat og den økonomiske stilling Årets aktiviteter i Ægte Bredbånd A/S har resulteret i en omsætning på kdkk, et driftsresultat på 641 kdkk og et resultat på kdkk, en balancesum på kdkk og en egenkapital på kdkk samt en rentebærende kapital på kdkk. Alle forhold taget i betragtning, herunder markedsforholdene og de samfundsmæssige forhold i øvrigt anses såvel resultatet som den økonomiske stilling for at være acceptabel. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 10/23

11 Usikkerheder og usædvanlige forhold Investeringen i bredbåndssystemet er stor og langsigtet, og ydelserne henvender sig til et volatilt marked i kraftig forandring, hvorfor forretningsområdet er behæftet med en betydelig usikkerhed. For indeværende er der dog mange indikationer på, at bredbåndsforbindelser baseret på fiberkabler - altså Ægte Bredbånd - er nødvendig og relevant for et samfund, der vil udvikle sig. På bare lidt længere sigt forventes efterspørgslen på fiberbredbånd derfor at blive væsentlig større, således at den til forretningsområdet knyttede usikkerhed viser sig at være positiv. For fortsat at sikre et attraktivt indhold i bredbåndsnettet er NEF Fonden blevet medejer af energivirksomhedernes indholdsvirksomhed Waoo A/S, som derved er blevet leverandør af bredbåndsprodukter til Ægte Bredbånd A/S. Dette engagement har resulteret i en national branding og markedsføring af energivirksomhedernes bredbåndsprodukter. Endvidere er forholdet mellem indhold og pris blevet mere attraktivt for kunderne, hvortil kommer, at bidraget til Ægte Bredbånd A/S per kunde er blevet større. Situationen i og omkring Waoo A/S har været usikker, efter at SE har købt Stofa A/S og trukket sig som kunde hos Waoo A/S, men i efteråret 2013 blev der indgået en hensigtserklæring mellem 12 partnere og Waoo A/S om etablering af en ny forretningsmodel. Den nye forretningsmodel forventes at bidrage til en fortsættelse af den gunstige udvikling, som samarbejdet mellem Waoo A/S og Ægte Bredbånd A/S har været inde i, og det i et forøget tempo. Risikoprofil og risikostyring Ægte Bredbånd A/S har som aktør i bredbåndsmarkedet en betydelig risikoprofil, som løbende tilstræbes elimineret, minimeret eller håndteret gennem tiltag og foranstaltninger samt drøftelser med og rapportering til bestyrelsen. Virksomhedens tekniske og finansielle kapacitet skønnes tilstrækkelig til virksomhedens drift og risikoprofil, hvorfor Ægte Bredbånd A/S fortsat i enhver henseende er i forsvarlig drift. Videnressourcer Da forsyningsvirksomhed med hertil hørende netvirksomhed, eldistributionsvirksomhed og elhandelsvirksomhed er både kompliceret og risikofyldt, er NEF-koncernens eksistens i stor udstrækning afhængig af den kompetence, viden og erfaring, som koncernens menneskelige ressourcer besidder. Det er derfor af vital betydning for NEF-koncernen, at de samfundsmæssige forhold og lovgivningen samt de styrende organer giver mulighed for at opbygge denne kompetence, og at NEF-koncernen evner at rekruttere, fastholde og udvikle den nødvendige kompetence, viden og erfaring til såvel elforsyning som Ægte Bredbånd. Miljøpåvirkninger Hvad miljøpåvirkninger og ressourceforbrug angår, tilstræber NEF-koncernen i enhver henseende at optræde bevidst og forsvarligt. NEF-koncernens aktiviteter og virksomheder skønnes derfor ikke at give anledning til særlige miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 11/23

12 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Virksomheden har ikke deltaget og deltager ikke i forskningsaktiviteter, men overalt i organisationen og på alle niveauer deltager medarbejderne engageret i udviklingsaktiviteter, som kan fremme produktivitet og kvalitet. Begivenheder efter status Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Det tidligere etablerede koncept vedrørende Ægte Bredbånd skønnes fortsat at være rationelt og omfatter overordnet en hovedringforbindelse med to tilslutninger til det nationale backbonenet og otte aktive knudepunkter, hvorfra der fuldt udbygget kan etableres en bredbåndsforbindelse baseret på fiberkabel til omkring mediebokse hos kunderne. Aktiviteter og investeringer i Ægte Bredbånd skønnes for indeværende at have resulteret i en acceptabel status og udvikling, hvad distributionsnettet angår, men kundetilslutningen og kundetilgangen har tidligere været mindre end forventet. Der er fortsat ingen tegn på, at den teknik og det koncept, som er basis for fiberbredbånd, på nogen måde er forfejlet. Lyslederen er såvel nu som i en overskuelig fremtid det eneste medium, som kan levere den af alle sagkyndige forventede efterspørgsel på kommunikationskapacitet. Forventningen til fremtiden er derfor, at en endnu større andel af de potentielle kunder i området vil tilslutte sig det lyslederbaserede bredbåndssystem hos Ægte Bredbånd A/S. En forventning der styrkes af de politiske tiltag som Region Syddanmark sammen med de fynske kommuner primo 2014 har iværksat for at fremme adgangen til bredbåndsforbindelser på Fyn. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 12/23

13 R E G N S K A B S P R A K S I S Årsrapporten for 2013 for Ægte Bredbånd A/S er funktionsopdelt og udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Minustegn foran en talværdi angiver negative værdier, mens parentes om en talværdi angiver, at værdien skal trækkes fra i opstillingen. I balancen er virksomhedens åbningsbalance per anvendt som sammenligningstal. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivernes værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige, økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter salg af bredbåndsydelser, der indregnes liniært i takt med at ydelserne leveres. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til køb af bredbåndsydelser samt omkostninger i forbindelse med levering af ydelser. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på aktiver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter vederlag til bestyrelse og direktion samt husleje, forsikringer og ydelser vedrørende administrative opgaver. Finansielle poster Finansielle indtægter og finansielle omkostninger indeholder renteindtægter og -udgifter, modtagne udbytter, værdireguleringer til dagsværdi samt gebyrer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 13/23

14 Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Ægte Bredbånd A/S er sambeskattet med de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion). Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter et lyslederbaseret bredbåndssystem bestående af et regionalt backbonenet med otte knudepunkter og et hertil tilsluttet accessnet. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Afskrivninger Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. Den forventede brugstid for aktiver i bredbåndsystemet er 5 til 40 år. Aktiver, som købes eller sælges i årets løb, afskrives forholdsmæssigt. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 14/23

15 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering eller en vurdering på porteføljeniveau. Værdipapirer Aktier og obligationer, der er omsætningsaktiver, opgøres til dagsværdi på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Egenkapital - udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Investeringsbidrag Investeringsbidrag er indtægter fra investeringsbidrag, som indtægtsføres over de tilhørende materielle anlægsaktivers afskrivningsperiode. Herved opnås symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets driftsresultat reguleret for ikke kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger afledt af ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens egenkapital samt optagelse af og afdrag i langfristet gæld og betaling af udbytte. Likvider og værdipapirer Likvider og værdipapirer omfatter beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 15/23

16 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Regnskab Note 2013 kdkk Nettoomsætning Produktionsomkostninger (5.759) 2 Bruttoresultat Distributionsomkostninger (2.158) 3 Administrationsomkostninger (1.884) 4 Driftsresultat 641 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (0) 6 Resultat før skat Skat af årets resultat (-1.290) 7 Årets resultat Resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 Overført til årets resultat Resultatdisponering i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 16/23

17 B A L A N C E AKTIVER 1. januar Regnskab Note kdkk kdkk Produktionsanlæg Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpemidler Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 17/23

18 B A L A N C E PASSIVER 1. januar Regnskab Note kdkk kdkk Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital i alt Investereringsbidrag Langfristet gæld i alt Kreditinstitutter 0 0 Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Hæftelser med videre 14 Nærtstående parter 15 Medarbejderforhold 16 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 18/23

19 P E N G E S T R Ø M S O P G Ø R E L S E Regnskab 2013 kdkk Driftsresultat 641 Ned- og afskrivninger Indtægtsført investereringsbidrag -151 Modtaget investereringsbidrag 146 Ændring i varebeholdning -57 Ændring i tilgodehavender fra salg 133 Ændring i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Ændring i øvrige tilgodehavender Ændring i leverandørgæld Ændring i gæld til tilknyttede virksomheder 0 Ændring i anden gæld -412 Pengestrøm fra drift Finansielle indtægter 567 Finansielle omkostninger (0) Betalt selskabsskat 0 Sambeskatningsbidrag Pengestrøm fra driftsaktivitet -947 Investering i anlægsaktiver (4.527) Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra drift og investeringer 0 Udloddet udbytte 0 Ændring i tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0 Årets pengestrøm Likvider og værdipapirer primo året Likvider og værdipapirer ultimo året [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 19/23

20 N OTER Note 1, 2, 3, 4 og 5 Regnskab 2013 kdkk Note 1 Nettoomsætning Ægte Bredbånd Nettoomsætning i alt Note 2 Produktionsomkostninger Ægte Bredbånd Produktionsomkostninger i alt Note 3 Distributionsomkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg Ned- og afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver (0) Distributionsomkostninger i alt Note 4 Administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelse 0 Vederlag til direktion 0 Gager/ydelser, administrative opgaver 689 Tab på debitorer -200 Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Note 5 Finansielle indtægter Koncerninterne renter 567 Øvrige finansielle indtægter 0 Finansielle indtægter i alt 567 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 20/23

21 NOTER Note 6, 7, og 8 Regnskab 2013 kdkk Note 6 Finansielle omkostninger Koncerninterne renter 0 Øvrige finansielle omkostninger 0 Finansielle omkostninger i alt 0 Note 7 Skat af årets resultat Aktuel skat 0 Sambeskatningsbidrag Ændring i udskudt skat Anvendelse af ikke indregnet skatteaktiv Skat af årets resultat i alt Virksomheden har ultimo 2013 et skatteaktiv på kdkk, hvoraf 581 kdkk vedrører et uudnyttet skattemæssigt underskud. Skatteaktivet er ikke indregnet i årsrapporten for 2013, idet ledelsen vurderer, at udnyttelsen heraf er forbundet med væsentlig usikkerhed. Note 8 Produktionsanlæg Anskaffelsessum primo Årets investeringer Årets afgang (0) Anskaffelsessum ultimo Opskrivninger primo 0 Årets opskrivninger 0 Opskrivninger ultimo 0 Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo ( ) Produktionsanlæg i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 21/23

22 NOTER Note 9, 10, 11, 12 og 13 Regnskab 2013 kdkk Note 9 Anlæg under udførelse Anskaffelsessum primo Årets tilgang 290 Årets afgang (1.119) Anlæg under udførelse i alt 290 Note 10 Virksomhedskapital Virksomhedskapital primo 80 Kapitalforhøjelse Virksomhedskapital i alt Note 11 Overført resultat Overført resultat primo Årets resultat Overført resultat i alt Note 12 Investeringsbidrag Investeringsbidrag primo Årets tilgang 146 Årets indtægtsføring (151) Investeringsbidrag i alt Note 13 Anden gæld Øvrig anden gæld 128 Anden gæld i alt 128 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 22/23

23 NOTER Note 14, 15 og 16 Note 14 Hæftelser med videre Virksomheden indgår i sambeskatning med de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Virksomhederne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter, kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af kildeskatter vil kunne medføre, at virksomhedernes hæftelse udgør et andet beløb. Note 15 Nærtstående partner Nærtstående parter omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Note 16 Medarbejderforhold Regnskab 2013 kdkk Vederlag til bestyrelse 0 Vederlag til direktion 0 Andre omkostninger til social sikring 0 Medarbejderforhold i alt 0 Regnskab 2013 stk Medarbejderækvivalenter 0,0 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 23/23

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere