Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S"

Transkript

1 Ægte Bredbånd A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Telefon CVR nr Website Å R S R A P P O R T ÆGTE B R E D B ÅND A / S 2013

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Principale virksomhedsforhold Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 05/06 Generalforsamlingens godkendelse Organisationsplan Ledelsesberetning... 09/12 Regnskabspraksis... 13/15 Resultatopgørelse Balance aktiver Balance passiver Pengestrømsopgørelse Noter... 20/23 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 2/23

3 P R I N C I P A L E V I R K S O M H E D S F O R H O L D Virksomhed Ægte Bredbånd A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Telefon Telefax CVR-nummer Website EAN-nummer Stiftet 1. januar 2013 Hjemsted Kerteminde Kommune Vedtægt Seneste vedtægt er 3. udgave, april Hovedaktionær NEF Fonden Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde CVR-nummer Bestyrelse Søren Alrøe Jens Hansen Niels Mertz Rasmussen Direktion Anne Line Rosenørn Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Administrerende direktør Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 DK-5000 Odense C CVR-nummer Regnskabsår 1. januar til 31. december [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 3/23

4 L E D E L S E N S P Å T E G N I N G Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Påtegnet og underskrevet af direktionen Kerteminde, den 29. april Anne Line Rosenørn Nielsen Administrerende direktør Påtegnet og underskrevet af bestyrelsen Kerteminde, den 29. april Søren Alrøe Jens Hansen Bestyrelsesformand Næstformand Niels Mertz Rasmussen Bestyrelsesmedlem [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 4/23

5 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S E R K L Æ R I N G E R Til aktionæren i Ægte Bredbånd A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ægte Bredbånd A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, side 13 til 23. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser som nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 5/23

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Odense, den 29. april Brian Skovhus Jakobsen Michael Sig Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 6/23

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N S G O D K E N D E L S E Godkendt af generalforsamlingen med efterfølgende decharge til bestyrelse og direktion Kerteminde, den 29. april Dirigent på generalforsamlingen Underskrift [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 7/23

8 O R G A N I S A T I O N S P L A N Ægte Bredbånd A/S [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 8/23

9 L E D E L S E S BERET N I N G Virksomhedens formål Virksomhedens formål er at etablere, drive og udvikle et lyslederbaseret bredbåndssystem på Nordøstfyn, som giver kunderne adgang til indholdstjenester og kapacitetskrævende kommunikation. Ægte Bredbånd A/S ønsker at være en lokal og attraktiv leverandør med reelle ydelser og gunstige priser samt fordelagtige vilkår for de stabile og langvarige kunder. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, kan virksomhedens formål varetages alene eller ved deltagelse i fællesskaber. Dette formål er præciseret i virksomhedens mission og vision. Virksomhedens hovedaktiviteter Mission Ægte Bredbånd A/S dækker via fibernet behovet for ægte bredbåndsforbindelser hos kunder på Nordøstfyn på attraktive vilkår og til rimelige priser. Indholdstjenester tilbydes kunderne via serviceprovidere. Behovene dækkes gennem en bevidst og rationel adfærd. Vision Ægte Bredbånd A/S vil være lokalområdets foretrukne leverandør af bredbåndsforbindelser via fibernet gennem en stabil, reel og attraktiv totalleverance. Årets begivenheder Virksomheden er stiftet som ApS KRP nr og efterfølgende omstruktureret til Ægte Bredbånd A/S med det samme CVR-nummer. Værdierne i den foreliggende årsrapport for Ægte Bredbånd A/S er tilvejebragt med baggrund i ovenstående formål, mission og vision. Ægte Bredbånd A/S organisationen har i 2013 udelukkende været bemandet med en deltidsdirektør. Den beskedne bemanding skyldes, at Ægte Bredbånd A/S løbende indkøber varer og tjenesteydelser i NEF-koncernens øvrige virksomheder. Under hensyntagen til kundekategorien har funktionaliteten på det lyslederbaserede bredbåndssystem været tilfredsstillende i 2013, selvom enhver mangelfuld funktionalitet med kundegener er at beklage. Ved udgangen af 2013 var der indgået tilslutningsaftaler, og det erkendes, at kundetilslutningerne er gået langsommere end forventet, og at den nuværende globale og nationale situation ikke forventes at bidrage til en væsentlig større hastighed på kundetilgangen. For indeværende forventer Ægte Bredbånd A/S derfor en kundetilgang på 400 kunder i løbet af [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 9/23

10 I foråret 2010 tilsluttede NEF Fonden sig den af samtlige 15 energivirksomheder med fiberbredbånd etablerede indholdsvirksomhed Waoo A/S. Virksomheden ejes i dag af fem store aktionærer med hver knap 14 % af aktierne og ni små aktionærer med ejerandele fra knap 7 % til godt 2 %. NEF Fonden tilhører gruppen af små aktionærer med en ejerandel på 2,36 %. Waoo A/S er etableret med det formål at udvikle, tilvejebringe og levere indholdstjenester af enhver art til private slutbrugere via fibernet samt udvalgte tjenester til erhvervskunder via fibernet. Etableringen af Waoo A/S har medført, at priserne til kunder på Ægte Bredbånd er faldet, og bidraget til Ægte Bredbånd A/S er blevet større, en udvikling, der med baggrund i den i efteråret 2013 mellem 12 partnere og Waoo A/S indgåede hensigtserklæring om etablering af en ny forretningsmodel, forventes at fortsætte i et forøget tempo. De tidligere års massive investeringer i bredbåndssystemet er nu erstattet af den nødvendige merinvestering, som de med kunderne indgåede tilslutningsaftaler kræver. Fremover forventes der således ikke at ske yderligere udbygning af accessnettet, medmindre der foreligger tilslutningsaftaler fra minimum 80 % af kunderne i et eventuelt nyt område. I 2013 har de samlede investeringer i anlægsaktiver givet anledning til et likviditetstræk på kdkk. I 2014 budgetteres med et likviditetstræk til investeringer i anlægsaktiver på kdkk. Den samlede investering i Ægte Bredbånd er ultimo 2013 på cirka 176 MDKK og i 2014 budgetteres med en investering på cirka 4 MDKK, således at den samlede investering vedrørende Ægte Bredbånd ultimo 2014 forventes at være på cirka 180 MDKK. Med Waoo A/S som leverandør af indholdstjenester på fiberbredbånd er forholdet mellem produktindhold og pris blevet gunstigere for kunderne. Dette har i kombination med de via Waoo A/S gennemførte nationale kampagner, der suppleres med lokale markedsføringstiltag, givet et større forretningsomfang end forventet med den enkelte kunde, hvilket også har resulteret i et større dækningsbidrag fra den enkelte kunde. På trods af en kundetilgang, der er mindre end budgetteret, er de økonomiske resultater i 2013 således blevet bedre end forventet. Ovenstående bidrager til ledelsens overbevisning om, at investeringen i fiberbredbånd er relevant og vil bidrage til sit formål og derigennem blive en økonomisk positiv investering for Ægte Bredbånd A/S. Årets resultat og den økonomiske stilling Årets aktiviteter i Ægte Bredbånd A/S har resulteret i en omsætning på kdkk, et driftsresultat på 641 kdkk og et resultat på kdkk, en balancesum på kdkk og en egenkapital på kdkk samt en rentebærende kapital på kdkk. Alle forhold taget i betragtning, herunder markedsforholdene og de samfundsmæssige forhold i øvrigt anses såvel resultatet som den økonomiske stilling for at være acceptabel. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 10/23

11 Usikkerheder og usædvanlige forhold Investeringen i bredbåndssystemet er stor og langsigtet, og ydelserne henvender sig til et volatilt marked i kraftig forandring, hvorfor forretningsområdet er behæftet med en betydelig usikkerhed. For indeværende er der dog mange indikationer på, at bredbåndsforbindelser baseret på fiberkabler - altså Ægte Bredbånd - er nødvendig og relevant for et samfund, der vil udvikle sig. På bare lidt længere sigt forventes efterspørgslen på fiberbredbånd derfor at blive væsentlig større, således at den til forretningsområdet knyttede usikkerhed viser sig at være positiv. For fortsat at sikre et attraktivt indhold i bredbåndsnettet er NEF Fonden blevet medejer af energivirksomhedernes indholdsvirksomhed Waoo A/S, som derved er blevet leverandør af bredbåndsprodukter til Ægte Bredbånd A/S. Dette engagement har resulteret i en national branding og markedsføring af energivirksomhedernes bredbåndsprodukter. Endvidere er forholdet mellem indhold og pris blevet mere attraktivt for kunderne, hvortil kommer, at bidraget til Ægte Bredbånd A/S per kunde er blevet større. Situationen i og omkring Waoo A/S har været usikker, efter at SE har købt Stofa A/S og trukket sig som kunde hos Waoo A/S, men i efteråret 2013 blev der indgået en hensigtserklæring mellem 12 partnere og Waoo A/S om etablering af en ny forretningsmodel. Den nye forretningsmodel forventes at bidrage til en fortsættelse af den gunstige udvikling, som samarbejdet mellem Waoo A/S og Ægte Bredbånd A/S har været inde i, og det i et forøget tempo. Risikoprofil og risikostyring Ægte Bredbånd A/S har som aktør i bredbåndsmarkedet en betydelig risikoprofil, som løbende tilstræbes elimineret, minimeret eller håndteret gennem tiltag og foranstaltninger samt drøftelser med og rapportering til bestyrelsen. Virksomhedens tekniske og finansielle kapacitet skønnes tilstrækkelig til virksomhedens drift og risikoprofil, hvorfor Ægte Bredbånd A/S fortsat i enhver henseende er i forsvarlig drift. Videnressourcer Da forsyningsvirksomhed med hertil hørende netvirksomhed, eldistributionsvirksomhed og elhandelsvirksomhed er både kompliceret og risikofyldt, er NEF-koncernens eksistens i stor udstrækning afhængig af den kompetence, viden og erfaring, som koncernens menneskelige ressourcer besidder. Det er derfor af vital betydning for NEF-koncernen, at de samfundsmæssige forhold og lovgivningen samt de styrende organer giver mulighed for at opbygge denne kompetence, og at NEF-koncernen evner at rekruttere, fastholde og udvikle den nødvendige kompetence, viden og erfaring til såvel elforsyning som Ægte Bredbånd. Miljøpåvirkninger Hvad miljøpåvirkninger og ressourceforbrug angår, tilstræber NEF-koncernen i enhver henseende at optræde bevidst og forsvarligt. NEF-koncernens aktiviteter og virksomheder skønnes derfor ikke at give anledning til særlige miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 11/23

12 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Virksomheden har ikke deltaget og deltager ikke i forskningsaktiviteter, men overalt i organisationen og på alle niveauer deltager medarbejderne engageret i udviklingsaktiviteter, som kan fremme produktivitet og kvalitet. Begivenheder efter status Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Det tidligere etablerede koncept vedrørende Ægte Bredbånd skønnes fortsat at være rationelt og omfatter overordnet en hovedringforbindelse med to tilslutninger til det nationale backbonenet og otte aktive knudepunkter, hvorfra der fuldt udbygget kan etableres en bredbåndsforbindelse baseret på fiberkabel til omkring mediebokse hos kunderne. Aktiviteter og investeringer i Ægte Bredbånd skønnes for indeværende at have resulteret i en acceptabel status og udvikling, hvad distributionsnettet angår, men kundetilslutningen og kundetilgangen har tidligere været mindre end forventet. Der er fortsat ingen tegn på, at den teknik og det koncept, som er basis for fiberbredbånd, på nogen måde er forfejlet. Lyslederen er såvel nu som i en overskuelig fremtid det eneste medium, som kan levere den af alle sagkyndige forventede efterspørgsel på kommunikationskapacitet. Forventningen til fremtiden er derfor, at en endnu større andel af de potentielle kunder i området vil tilslutte sig det lyslederbaserede bredbåndssystem hos Ægte Bredbånd A/S. En forventning der styrkes af de politiske tiltag som Region Syddanmark sammen med de fynske kommuner primo 2014 har iværksat for at fremme adgangen til bredbåndsforbindelser på Fyn. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 12/23

13 R E G N S K A B S P R A K S I S Årsrapporten for 2013 for Ægte Bredbånd A/S er funktionsopdelt og udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Minustegn foran en talværdi angiver negative værdier, mens parentes om en talværdi angiver, at værdien skal trækkes fra i opstillingen. I balancen er virksomhedens åbningsbalance per anvendt som sammenligningstal. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivernes værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige, økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter salg af bredbåndsydelser, der indregnes liniært i takt med at ydelserne leveres. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til køb af bredbåndsydelser samt omkostninger i forbindelse med levering af ydelser. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på aktiver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter vederlag til bestyrelse og direktion samt husleje, forsikringer og ydelser vedrørende administrative opgaver. Finansielle poster Finansielle indtægter og finansielle omkostninger indeholder renteindtægter og -udgifter, modtagne udbytter, værdireguleringer til dagsværdi samt gebyrer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 13/23

14 Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Ægte Bredbånd A/S er sambeskattet med de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion). Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter et lyslederbaseret bredbåndssystem bestående af et regionalt backbonenet med otte knudepunkter og et hertil tilsluttet accessnet. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Afskrivninger Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. Den forventede brugstid for aktiver i bredbåndsystemet er 5 til 40 år. Aktiver, som købes eller sælges i årets løb, afskrives forholdsmæssigt. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 14/23

15 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering eller en vurdering på porteføljeniveau. Værdipapirer Aktier og obligationer, der er omsætningsaktiver, opgøres til dagsværdi på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Egenkapital - udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Investeringsbidrag Investeringsbidrag er indtægter fra investeringsbidrag, som indtægtsføres over de tilhørende materielle anlægsaktivers afskrivningsperiode. Herved opnås symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets driftsresultat reguleret for ikke kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger afledt af ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens egenkapital samt optagelse af og afdrag i langfristet gæld og betaling af udbytte. Likvider og værdipapirer Likvider og værdipapirer omfatter beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 15/23

16 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Regnskab Note 2013 kdkk Nettoomsætning Produktionsomkostninger (5.759) 2 Bruttoresultat Distributionsomkostninger (2.158) 3 Administrationsomkostninger (1.884) 4 Driftsresultat 641 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (0) 6 Resultat før skat Skat af årets resultat (-1.290) 7 Årets resultat Resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 Overført til årets resultat Resultatdisponering i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 16/23

17 B A L A N C E AKTIVER 1. januar Regnskab Note kdkk kdkk Produktionsanlæg Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpemidler Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 17/23

18 B A L A N C E PASSIVER 1. januar Regnskab Note kdkk kdkk Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital i alt Investereringsbidrag Langfristet gæld i alt Kreditinstitutter 0 0 Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Hæftelser med videre 14 Nærtstående parter 15 Medarbejderforhold 16 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 18/23

19 P E N G E S T R Ø M S O P G Ø R E L S E Regnskab 2013 kdkk Driftsresultat 641 Ned- og afskrivninger Indtægtsført investereringsbidrag -151 Modtaget investereringsbidrag 146 Ændring i varebeholdning -57 Ændring i tilgodehavender fra salg 133 Ændring i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Ændring i øvrige tilgodehavender Ændring i leverandørgæld Ændring i gæld til tilknyttede virksomheder 0 Ændring i anden gæld -412 Pengestrøm fra drift Finansielle indtægter 567 Finansielle omkostninger (0) Betalt selskabsskat 0 Sambeskatningsbidrag Pengestrøm fra driftsaktivitet -947 Investering i anlægsaktiver (4.527) Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra drift og investeringer 0 Udloddet udbytte 0 Ændring i tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0 Årets pengestrøm Likvider og værdipapirer primo året Likvider og værdipapirer ultimo året [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 19/23

20 N OTER Note 1, 2, 3, 4 og 5 Regnskab 2013 kdkk Note 1 Nettoomsætning Ægte Bredbånd Nettoomsætning i alt Note 2 Produktionsomkostninger Ægte Bredbånd Produktionsomkostninger i alt Note 3 Distributionsomkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg Ned- og afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver (0) Distributionsomkostninger i alt Note 4 Administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelse 0 Vederlag til direktion 0 Gager/ydelser, administrative opgaver 689 Tab på debitorer -200 Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Note 5 Finansielle indtægter Koncerninterne renter 567 Øvrige finansielle indtægter 0 Finansielle indtægter i alt 567 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 20/23

21 NOTER Note 6, 7, og 8 Regnskab 2013 kdkk Note 6 Finansielle omkostninger Koncerninterne renter 0 Øvrige finansielle omkostninger 0 Finansielle omkostninger i alt 0 Note 7 Skat af årets resultat Aktuel skat 0 Sambeskatningsbidrag Ændring i udskudt skat Anvendelse af ikke indregnet skatteaktiv Skat af årets resultat i alt Virksomheden har ultimo 2013 et skatteaktiv på kdkk, hvoraf 581 kdkk vedrører et uudnyttet skattemæssigt underskud. Skatteaktivet er ikke indregnet i årsrapporten for 2013, idet ledelsen vurderer, at udnyttelsen heraf er forbundet med væsentlig usikkerhed. Note 8 Produktionsanlæg Anskaffelsessum primo Årets investeringer Årets afgang (0) Anskaffelsessum ultimo Opskrivninger primo 0 Årets opskrivninger 0 Opskrivninger ultimo 0 Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo ( ) Produktionsanlæg i alt [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 21/23

22 NOTER Note 9, 10, 11, 12 og 13 Regnskab 2013 kdkk Note 9 Anlæg under udførelse Anskaffelsessum primo Årets tilgang 290 Årets afgang (1.119) Anlæg under udførelse i alt 290 Note 10 Virksomhedskapital Virksomhedskapital primo 80 Kapitalforhøjelse Virksomhedskapital i alt Note 11 Overført resultat Overført resultat primo Årets resultat Overført resultat i alt Note 12 Investeringsbidrag Investeringsbidrag primo Årets tilgang 146 Årets indtægtsføring (151) Investeringsbidrag i alt Note 13 Anden gæld Øvrig anden gæld 128 Anden gæld i alt 128 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 22/23

23 NOTER Note 14, 15 og 16 Note 14 Hæftelser med videre Virksomheden indgår i sambeskatning med de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Virksomhederne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter, kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af kildeskatter vil kunne medføre, at virksomhedernes hæftelse udgør et andet beløb. Note 15 Nærtstående partner Nærtstående parter omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Note 16 Medarbejderforhold Regnskab 2013 kdkk Vederlag til bestyrelse 0 Vederlag til direktion 0 Andre omkostninger til social sikring 0 Medarbejderforhold i alt 0 Regnskab 2013 stk Medarbejderækvivalenter 0,0 [JGU-HEB SA-ALN DOCX] Side 23/23

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 JS Holding Vejle ApS Nørrediget 64 7100 Vejle CVR-nummer: 28296134 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 9. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 11. februar 2016. Dirigent: Anders Gaba c/o Fynske Bank

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup CVR-nr. 32 31 81 50 Årsrapport 1. januar - 31.

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05 2014 Jan Grevelund dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Extra Fabriksparken ApS

Extra Fabriksparken ApS Extra Fabriksparken ApS CVR-nr. 35 05 31 82 Årsrapport for 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05 2015 Henrik Fruergaard Dirigent

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS

Frydenland Innovation ApS Frydenland Innovation ApS Frederiksberg C CVR nr. 32306586 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLEANPOINT A/S. Årsrapport 9. august december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CLEANPOINT A/S. Årsrapport 9. august december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CLEANPOINT A/S Årsrapport 9. august 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Kasper Søgaard Kristensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere