DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007"

Transkript

1 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar Rapporten indeholder en oversigt over det danske telemarkeds udvikling siden liberaliseringen i samt en analyse af liberaliseringens effekter især på markedet for serviceydelser. Liberaliseringen indebar, at Tele Danmarks monopol på at levere teleydelser blev afløst af et marked med andre aktører. Med denne markedsåbning fulgte også en regulering, som bl.a skulle sikre alternative operatørers adgang til Tele Danmarks net. Desuden skete der en hastig teknologiudvikling på teleområdet. Samspillet mellem disse faktorer er fokus for rapportens analyse. MORTEN FALCH, ANDERS HENTEN, KNUD ERIK SKOUBY & REZA TADAYONI Lyngby, December 2007

2 INDHOLD Forord... 3 Sammenfatning Indledning... 6 Rapportens sigte... 6 Parametre... 7 Metode De oprindelige målsætninger Udbredelse Fastnet, mobil og IP telefoni Bredbånd Omsætning Konkurrence Fastnettelefoni Mobiltelefoni Bredbånd HHI indeks Udviklingen i de danske telepriser Fastnet Mobilnet Internet International benchmarking af de danske telepriser Udvikling i priserne for samtrafik Investeringer på det danske telemarked Innovation Teleforskningsorganisation baggrund & udvikling DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

3 Ændret arbejdsdeling telesektorens f&u Serviceinnovationer aktørerne i dagens og fremtidens F&u Servicekvalitet Readiness index Opsummering og konklusion Opsummering Konklusion Referencer DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

4 FORORD Denne rapport er udarbejdet i efteråret 2007 på opfordring af TDC I forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af TDC (på daværende tidspunkt Tele Danmark) i januar Rapporten er udarbejdet af Morten Falch, Anders Henten, Knud Erik Skouby og Reza Tadayoni forskere ved Center for Information and Communication Technologies / IMM ved DTU. Indholdet, herunder eventuelle fejl og mangler, er udelukkende forskernes ansvar. Lyngby, December DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

5 SAMMENFATNING Rapporten omhandler telemarkedets udvikling i Danmark efter liberaliseringen i 1998, idet telemarkedet i denne rapport behandles som markedet for serviceydelser (fastnettelefoni, mobilkommunikation, bredbånd, osv.). På det generelle plan kan man med god ret hævde, at den teknologiske udvikling på IT og teleområdet og liberaliseringen er de vigtigste enkeltfaktorer, som afgørende har ændret udviklingsretningen og hastigheden på telemarkedet gennem de seneste år. Formålet med rapporten er at bidrage til en analyse af, hvordan dette samspil har formet telemarkedet i Danmark siden liberaliseringen, herunder en diskussion af liberaliseringens effekter. Udbredelsen af de centrale accesteknologier og serviceydelser er vigtig og det vises, at der generelt er sket en en relativ hurtig udbredelse af viften af ydelser. Indenfor bredbåndsaccess ligger Danmark i spidsen på globalt plan. Konkurrence er sammen med teknologiudviklingen de vigtiste drivkræfter. Med den styrkeposition som de gamle telefonselskaber havde, har det vist sig at være svært at etablere reel konkurrence på fastnetaccesområdet. I Danmark er det TDC, som ejer den ovevejende del af accesnettene på fastnetområdet. Generelt er Danmark imidlertid et af de lande, der har den stærkeste konkurrence på teleområdet. I perioden fra fulgte telepriserne stort set nettoprisindekset. I det følgende tiår faldt telepriserne med ca. 10%, mens nettoprisindekset steg med ca. 20%. I perioden siden 1998 er telepriserne faldet ganske meget mere. Dette indikerer, at liberaliseringen har haft en stor effekt på prisudviklingen, selvom teknologiske forbedringer og prisregulering også har spillet en rolle. Alt i alt kan man konkludere, at liberalisering og konkurrence har haft positive effekter på priserne for slutbrugerne. Investeringsniveauet ses gerne som en indikator for succes indenfor teleudviklingen. Blandt OECDlandene er investeringsniveauet i Danmark idag oppe i den bedre ende. For investeringsniveauet i telesektoren har liberaliseringen haft positive effekter, men svinger mere med konjunkturerne end i monopoltiden. Innovationsaktiviteten er på linie med investeringsniveauet en betydningsfuld indikator for succes indenfor teleudviklingen. Et fremtrædende udviklingstræk er, at der generelt er sket en fornyelse af arbejdsdelingen mellem teleoperatører og udstyrsproducenter. Grundlæggende teletekniske F&Uaktiviteter er stort set overtaget af udstyrsproducenterne. Hos teleoperatørerne er det i dag markedsnære innovationsaktiviteter, som er i centrum, med fokus på service og forretningskonceptinnovationer. Et sidste felt, som behandles er e readiness eller networked readiness. I disse undersøgelser klarer Danmark sig generelt særdeles godt. Det betyder ikke, at Danmark klarer sig bedst i alle kategorier. Men i det samlede billede indenfor udbud/efterspørgsel og politisk regulatorisk miljø på IT området står Danmark fint sammenlignet med andre lande. 4 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

6 Det konkluderes endeligt opsummerende, at liberaliseringspolitikken i Danmark må anses for at være gennemført med succes og generelt at have realiseret de målsætninger, som oprindelig var sat. Danmark er måske ikke bedst og billigst på alle områder, men er dog blandt de bedste og billigste på de fleste områder. 5 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

7 1 INDLEDNING RAPPORTENS SIGTE Rapporten omhandler telemarkedets udvikling i Danmark efter liberaliseringen. Med telemarkedet menes i denne rapport markedet for serviceydelser (fastnettelefoni, mobilkommunikation, bredbånd, osv.), mens udstyrsmarkedet kun berøres i visse afsnit som rammebetingelse for udviklingen på servicemarkedet. En yderligere afgrænsning er foretaget i forhold til indholdstjenester. Med den tiltagende konvergens mellem IT, tele og audiovisuelle medier, leveres et stigende antal indholdstjenester over telenettene. Men disse indholdstjenester er ikke i fokus for indeværende rapport. I rapporten fokuseres der på tjenester og infrastrukturelementer, som anvendes til interpersonel kommunikation og/eller transport af indholdstjenester ofte kaldet teletjenester. Det drejer sig således om de ydelser, som er omfattet af EU s telereguleringspakke. I Danmark blev telemarkedet liberaliseret i , et par år før den generelle EU liberalisering per 1. januar Enkelte andre EU lande liberaliserede også deres telemarkeder før EU s deadline og nogle enkelte også før den danske liberalisering. Men det var i de år (1990 erne), at telemarkederne blev liberaliseret i de fleste EU lande, og det er derfor muligt idag at se tilbage på liberaliseringens effekter over mindst en tiårsperiode. Det er det, som denne rapport har til formål. Det overordnede spørgsmål, som rapporten bidrager til at besvare, er, hvilke effekter liberaliseringen har haft på telemarkedets udvikling. Det sker i en stærkt kondenseret form. Hensigten har ikke været at give en fyldestgørende, meget detaljeret fremlæggelse af telemarkedets udvikling i løbet af de seneste ti år. Formålet med rapporten er at præsentere en fakta baseret analyse af det danske telemarkeds udvikling i en oversigtsmæssig form. Det er klart, at liberaliseringen ikke står alene. Liberaliseringen indebar, at Tele Danmarks 2 monopol på at levere teleydelser blev afløst af et marked, hvor andre aktører også kan agere. Men samtidig med denne markedsåbning fulgte også en regulering, som bl.a skulle sikre alternative operatørers adgang til Tele Danmarks net og en prisudvikling, som er til gavn for slutbrugerne. Endvidere blev liberaliseringen fulgt op af en privatisering af Tele Danmark med den begrundelse, at det ikke ville være hensigtsmæssigt, at staten på en og samme tid var regulator og (med)ejer af et af selskaberne i det liberaliserede marked. I 1994 blev statens aktieandel i Tele Danmark ved en aktieudstedelse reduceret til 51%, og i 1997 og januar 1998 blev den endelige privatisering fuldført. Derudover har Folketing og regering gennemført en lang række politiske tiltag, som har bidraget til den informations og kommunikationsteknologiske udvikling i Danmark, og dertil kommer den generelle teknologiske udvikling på IT og teleområdet, den økonomiske udvikling, herunder internationaliseringen, og en lang række andre og mindre betydningsfulde faktorer, som har påvirket telemarkedets udvikling. 1 Allerede før dette tidspunkt var markedet blevet åbnet indenfor visse ydelser, eksempelvis mobiltelefoni, hvor Sonofon i 1991 fik tildelt en GSM licens på linie med Tele Danmark. 2 Tele Danmark ændrede i 2000 navn til TDC. 6 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

8 Det er således ikke muligt at isolere en enkelt faktor (her liberaliseringen) i generelle analyser af telemarkedet og påstå, at det er denne faktor, som alene har drevet udviklingen. Der er tale om en multi faktor baseret udvikling, hvor de forskellige faktorer samvirker i et kompliceret samspil. Dette udelukker ikke, at der i analyser af specifikke udviklingstræk kan fremdrages faktorer, som har haft afgørende indvirkning på den pågældende udvikling. Men i en generel og overordnet analyse af telemarkedets udvikling må der nødvendigvis peges på sammenhængen mellem flere forskellige faktorer. Ikke desto mindre kan man på det generelle plan med god ret hævde, at den teknologiske udvikling på IT og teleområdet og liberaliseringen er de vigtigste enkeltfaktorer, som afgørende har ændret udviklingsretningen og hastigheden på telemarkedet gennem de seneste år. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at der er tale om mange og sammensatte relationer mellem teknologiudvikling og liberalisering. Visse analyser lægger vægt på, at den teknologiske udvikling stillede en ændring af markedsvilkårene (liberalisering) på dagsordenen, mens andre har fokuseret på liberaliseringen som en vigtig forudsætning for teknologiudviklingen. De to synsvinkler udelukker ikke hinanden, men lægger vægten på henholdsvis teknologiudviklingen og politikudviklingen som den afgørende eller udløsende faktor. Denne diskussion vil dog ikke blive tematiseret her. Vi vil nøjes med at pege på sammenhængen mellem de to faktorer og i den forbindelse slå fast, at en liberalisering indenfor andre teknologiske, infrastrukturelle og markedsmæssige områder ikke nødvendigvis vil have samme (positive) effekt, som den har haft indenfor teleområdet. Mange ting peger på, at teleområdet med sin hastige teknologiske udvikling, herunder mange nye og alternative netværksløsninger og serviceydelser, og sine stærkt faldende priser på vigtige hardware elementer har været velegnet til en liberalisering. Den tekniskøkonomiske udvikling på området har givet øgede muligheder for at skabe et konkurrencebaseret marked. PARAMETRE Formålet med rapporten er således at bidrage til en analyse af, hvordan telemarkedet i Danmark har udviklet sig siden liberaliseringen, herunder en diskussion af liberaliseringens effekter. I den forbindelse ses der på forskellige parametre: Udbredelse af accesteknologier og serviceydelser Omsætning Konkurrence Prisudvikling for ydelser til slutbrugerne Investering Innovation Servicekvalitet 7 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

9 Disse parametre falder i fire hovedkategorier: Ydelser, økonomi, innovation og konkurrence. Ydelser, økonomi og konkurrence er de parametre, der for det meste måles på. Her findes kvantitative data. Innovation derimod indgår ikke så ofte i undersøgelser af telemarkedets udvikling, hvilket delvis hænger sammen med, at det er vanskeligere at finde relevante kvantitative data. Der bliver i højere grad tale om en kvalitativ analyse. Dette gælder også i denne rapport. Først ses der på udbredelsen af de centrale accesteknologier og serviceydelser. Afsnittet viser, at der er sket en udvidelse af viften af de ydelser, der markedsføres, og at flere af disse ydelser er genstand for en relativ hurtig udbredelse. Derefter redegøres der for et økonomisk udtryk for denne udbredelse, nemlig omsætningen på forskellige delmarkeder. Det vises bl.a., at omsætningen ikke nødvendigvis er ligefrem proportional med den stigende udbredelse på grund af faldende priser. Herefter introduceres konkurrencen, som er en vigtig motor for telemarkedets udvikling. Endvidere ses der på prisudviklingen på ydelser til slutbrugerne og på priserne for samtrafikydelser. Derudover er der et afsnit om investeringer. Offentlige data på dette felt er relativt aggregerede, men er vigtige, eftersom investeringer kan ses som et betydningsfuldt udtryk for succesraten for den første politik. Endvidere diskuteres innovationsudviklingen på telemarkedet. Dette er også en helt central parameter for at måle successraten. Dog vil diskussionen, som nævnt, være af kvalitativ karakter i modsætning til de andre afsnit. Endelig er der en diskussion af udviklingen i servicekvaliteten. I monopoltiden var servicekvalitet et vigtigt reguleringsspørgsmål, men hvordan er det med udviklingen i servicekvaliteten i det liberaliserede marked? Udover disse parametre er der i rapporten til slut en kortfattet opsummering af de analyser af e readiness, osv., som ser på en bredere vifte af udbuds, efterspørgsels og anvendelseskriterier. Rapporten vil ikke gå ind i en egentlig undersøgelse af de kriterier, som indgår i sådanne analyser, men vil bruge dem som et afsæt for en diskussion af udviklingen på det informations og kommunikationsteknologiske område i Danmark mere generelt. METODE Eftersom det er liberaliseringens effekter, der er i centrum for undersøgelsen, vil der i analysen blive taget udgangspunkt i de målsætninger, som blev formuleret i forbindelse med liberaliseringen i rapporten Bedst og billigst gennem reel konkurrence (1995) 3, idet beskrivelsen af den faktiske udvikling sammenholdes med de oprindeligt formulerede målsætninger. Endvidere anvendes en komparativ metode. Rapporten fokuserer på udviklingen i Danmark, men det komparative perspektiv er en afgørende faktor i analysen. Det betyder, at der sammenlignes med 3 Forskningsministeriet: Bedst og billigst gennem reel konkurrence, DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

10 udviklingen i andre lande, først og fremmest de lande, som mest umiddelbart er sammenlignelige med Danmark, dvs. nordeuropæiske lande, men også med EU som sådan og med OECD landene. Udover det komparative perspektiv, som kan illustrere, hvordan Danmark har klaret sig sammenlignet med andre lande, inddrager rapporten også data fra før liberaliseringen for at kunne belyse liberaliseringens effekter over tid. Rapporten baserer sine analyser på eksisterende skriftligt kildemateriale, først of fremmest rapporter og statistiksamlinger fra IT og Telestyrelsen, rapporter fra EU, herunder de årlige implementeringsrapporter og materiale fra OECD (se litteraturlisten). 9 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

11 2 DE OPRINDELIGE MÅLSÆTNINGER I 1995 udgav Forskningsministeriet et politsik udspil, Bedst og billigst gennem reel konkurrence. Titlen sammenfatter hovedmålsætningen med det telepolitiske udspil: At ydelserne skulle være bedst og billigst, og at dette skulle ske ved at fremme reel konkurrence. I selve udspillet blev det specificeret, at Danmark inden år 2000 skulle have verdens bedste og billigste teleydelser hverken mere eller mindre. Bedst og billigst gennem reel konkurrence indeholdt en lang række udspil vedrørende målsætninger og midler. Den kortfattede udgave blev formuleret på flg. måde (Forskningsministeriet, 1995, s ): Verdens bedste og billigste teleydelser skulle sikres ved hjælp af rammer, der fremmer reel konkurrence Dette indebærer forenkling af tele reguleringen og fuld udnyttelse af den almindelige konkurrence og forbrugerbeskyttelseslovgivning understøttet af supplerende, nødvendig sektor specifik regulering Den sektor specifikke regulering, der skal sikre fair og lige konkurrence, skal omfatte: o At mindre eller nye konkurrenter til Tele Danmark... har reelle muligheder for at udbyde teleydelser o En hensigtsmæssig adgang til og/eller deling af begrænsede resourcer som radiofrekvenser, adgang til at nedgrave kabler, adgang til forsyningsselskabers m.fl. s eksisterende infrastruktur m.v. Lovgivning der afspejler det politiske ønske om at garantere alle brugere adgang til visse basale teletjenester (herunder telefoni) til konstant faldende maksimalpriser Generel sikring af øvrige forbruger interesser (forbrugerbeskyttelses lovgivning m.v.) Initiativer, bl.a. i EU regie, der fremmer grænseoverskridende konkurrence indenfor telesektoren Det fremgår af denne oversigt, at udover verdens bedste og billigste teleydelser sikret gennem en fair og lige konkurrence var lovgiverne bekymrede for liberaliseringens effekter for de private brugere. Frygten var, at liberaliseringen måske nok ville sikre bedre og billigere ydelser til erhvervskunder, men at private brugere kunne blive tilsidesat i denne proces. Deraf ønskerne om at garantere alle brugere adgang til visse basale tjenester til konstant faldende priser og generel sikring af øvrige forbrugerinteresser. Men derudover blev der også udtrykt ønske om at sikre et varieret og innovativt præget udbud af teletjenester og en velfungerende telesektor, præget af vækst og innovation til fordel for det danske erhvervslivs konkurrenceevne og mulighederne for at sikre effektiviseringer og serviceforbedringer i den offentlige sektor (Forskningsministeriet, 1995, s. 15). Mere specifikt blev det præciseret, at teleydelser, der består af integrerede fastnet og mobil løsninger... udgør et stort udviklingspotentiale indenfor ITog telesektoren, og at Danmark har potentialet til frem mod år 2000 at blive et internationalt udstillingsvindue indenfor kombinationen fastnet/mobil (Forskningsministeriet, 1995, s. 16). 10 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

12 Udover bekymringen for hvad en liberalisering eventuelt kunne betyde for privatkunder blev der således lagt vægt på de innovative effekter, herunder Danmarks mulighed for at at gå i front på visse teknologiske områder. 11 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

13 3 UDBREDELSE Dette afsnit indeholder en analyse af udbredelsesforholdene for væsentlige teleydelser i Danmark. Målet er at identificere liberaliseringens og teknologiudviklingens effekter på udbredelsen. Endvidere er det målet at lave en benchmarking med lande vi normalt sammenligner os med for at identificere, hvordan udviklingen er i Danmark i forhold til disse lande. Datamaterialet til dette afsnit er baseret på 4 hovedkilder: OECD s Communications Outlook 2007, Teleårbogen 2006, ITST halvårsstatistik 2007 samt EU s 12. Implementeringsrapport. Afsnittet fokuserer således på udbredelsen af telefoni, herunder fastnet, mobil, og IP telefoni. I fastnettelefoni er udviklingen i PSTN og ISDN analyseret i lyset af den samlede udvikling i telefoniydelser. Mht. mobiltelefoni ser vi på udviklingen fra NMT over til GSM og endelig UMTS. Vi ser på hvordan udbredelsen af disse teknologier har været over længere tid. Endelig ser vi på udviklingen i IP telefoni og dennes effekt på udbredelsen af fastnettelefoni. Det andet emneområde som analyseres i dette afsnit er bredbåndsudviklingen. Her ser vi på udbredelsen af forskellige infrastrukturer samt kapacitetsudviklingen over tid. Udviklingen af bredbånd har primært været drevet af behovet for stabil og hurtig Internet forbindelser til private såvel som erhvervsbrugere. Adgang til Internettet er stadig en hovedårsag til bredbåndsudviklingen, men i de sidste 3 4 år driver kombinationen af Internet og telefoni (dual play) samt Internet, telefoni, og IPTV (triple play) i stadig højere grad bredbåndsudviklingen. Udbredelsen af kommunikationsydelser i Danmark har været forholdsvis høj. Som det fremgår af Figur 3.1 har udviklingen i udbredelsen af mobil og bredbånd været imponerende høj i Danmark. Som det også fremgår, er udviklingen i almindelig telefoni dalet i de sidste år. Dette skyldes at mobil og IPtelefoni i stadig højere grad erstatter almindelig telefoni. 12 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

14 Figur 3.1: Udbredelsen af kommunikationsteknologier i Danmark per 100 indbyggere, H H H H H H H H H H H H H Bredbånd Internet Fastnet Mobil pr. 100 indbyggere Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007 Også set i forhold til lande vi sammenligner os med, har udviklingen været tilfredsstillende. Tabel 3.1 viser udviklingen af de samlede kommunikationsveje per 100 indbyggere i udvalget OECD lande. Samlede kommunikationsveje betegner summen af PSTN, ISDN, bredbånd (DSL og kabelmodem) samt mobilabonnenter. Tabel 3.1: Totale kommunikationsadgangsveje per 100 indbyggere i udvalgte OECD lande Danmark 56,6 58,1 62,0 86,9 87,2 96,8 109,4 124,4 137,7 148,7 156,4 166,7 175,0 Frankrig 49,6 53,2 57,3 57,8 63,3 70,4 84,4 97,9 109,4 112,6 119,5 127,7 136,7 Tyskland 50,7 44,7 51,4 57,0 59,6 66,3 77,4 107,2 118,7 123,7 131,8 145,8 156,2 Norge 50,3 52,9 56,8 85,4 94,3 102,6 114,6 125,8 132,7 138,1 144,8 159,8 165,0 Sverige 68,3 68,4 68,6 96,8 104,5 115,2 126,8 141,4 151,8 161,0 171,2 172,2 177,5 UK 44,1 45,2 50,3 63,0 65,7 76,0 94,7 114,2 130,3 137,2 143,9 159,1 172,4 USA 53,9 55,8 55,2 65,6 71,1 76,4 82,6 90,8 94,7 100,3 103,7 112,6 122,8 OECD 39,7 41,4 45,4 53,8 59,3 66,2 76,7 90,0 99,2 105,9 111,8 121,0 130,6 Note: Totale kommunikationsadgangsveje = analoge linier + ISDN linier + DSL + kabel modem + mobilabonnenter. Kilde: Communication s Outlook 2007 Indholdet af tabellen afbildes også i Figur 3.2. Her er sammenligningen med andre lande mere synliggjort, og det viser sig, at udviklingen i Danmark pænt følger de lande vi sammenligner os med, og at den ligger rimeligt højt i forhold til gennemsnittet af OECD lande. 13 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

15 Figur 3.2: Totale kommunikationsadgangsveje per 100 indbyggere I udvalgte OECD lande Kilde: Communications Outlook 2007 I resten af dette afsnit fremlægges analyser af udviklingen struktureret i to underafsnit 1) Telefoni (fast, mobil og IP) og 2) bredbånd. FASTNET, MOBIL OG IP TELEFONI Som det fremgår af Tabel 3.2 har antal abonnent linier til almindelig telefoni (+ ISDN) være stigende indtil Dog har tilgangen været beskeden, idet telefonimarkedet i Danmark var rimeligt udbygget også inden liberaliseringen startede. Tilgangen fra 1987 til 2001 skyldes bl.a. introduktion af ISDN. Fra 2001 sker der et fald i antallet af abonnent linier, hvilket skyldes fremgangen i anvendelsen af mobiltelefoni samt i løbet af de sidste par år også introduktionen af IP telefoni. Disse tendenser fremgår af tabel 3.3 og tabel DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

16 Tabel 3.2: Fastnettelefoni abonnenter i Danmark, Ultimo perioden Abonnentlinier Tilgang, netto i % Abonnentlinier pr. 100 indbyggere ,5 52, ,7 54, ,0 55, ,2 56, ,4 57, ,8 58, ,8 58, ,1 59, ,3 61, ,8 61, ,7 63, ,7 65, ,1 68, ,7 71, ,5 71, ,2 68, ,4 67, ,4 64, ,0 61, ,6 56,9 Kilde: Teleårbogen 2006 Forholdet mellem ISDN og PSTN ses grafisk i Figur 3.3. Her ses også, at ISDN topper i 2001 og er for nedadgående de følgende år. Dog er ISDN 30, der primært er tiltænkt erhvervsbrugere, uændret. Nedgangen i PSTN/ISDN abonnementer må givetvis kunne mærkes af TDC, som er den største telefoniudbyder i Danmark, men samtidig må man sige, at TDC har en stor andel af mobilabonnenterne. Til gengæld har TDC ikke været så hurtig til at introducere IP telefoniydelser, hvilket har medført at TDC ikke foreløbig har haft stor andel på dette nye marked. I det sidste års tid har TDC dog haft en synlig strategi både på kabel TV bredbånd og DSL området ved at udbyde kombinationen af bredbånd og IPtelefoni. 15 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

17 Figur 3.3: PSTN og ISDN abonnentlinier, ISDN-2 ISDN-30 Abonentlinier FlexISDN Almindelig telefoni / PSTN H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H H H H 2007 Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007 Tabel 3.3 viser udviklingen i antal mobilabonnenter i Danmark fra 1987 til Her kan vi se en behersket tilgang i den del af perioden, hvor den eneste standard var NMT. Det fremgår endvidere, at antallet af mobilabonnenter steg markant et par år efter introduktionen af GSM i 1992, og at denne stigning er fortsat gennem de følgende mange år. I 2003 introduceredes UMTS, og i 2005 og 2006 UMTS bidrager til stigningen i udbredelsen af mobiltelefoni, men med knap så kraftig vækst som GSM i introduktionsårene. 16 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

18 Tabel 3.3: Mobilabonnenter i Danmark, Ultimo perioden pr. 100 indbyggere I alt Nettotilgang i % NMT GSM UMTS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Kilde: Teleårbogen 2006 Som det fremgår af Figur 3.4 har hovedparten af mobilabonnenterne i Danmark i dag et grundabonnement og ca. 20% anvender taletidskort. Pre paid (taletidskort) er ellers en af de innovationer, som globalt set har størst effekt på udviklingen af mobiltelefoni. Denne effekt ses primært i ulandene, og som det fremgår af figuren, har pre paid ikke haft en signifikant rolle i udbredelsen af mobiltelefoni i Danmark. 17 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

19 Figur 3.4: Mobilabonnenter med udspecificering af pre paid, Tusinde / H H Taletidskort, aktive seneste 6 mdr. Taletidskort, aktive seneste 3 mdr. Grundabonnementer 2. H H H H H H H H H H Ultimo Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007 Tabel 3.4 viser antallet af IP telefoniabonnenter de sidste par år. Hvis man medtager de data, der er tilgængelige fra 2007, kan man se, at tilgangen til IP telefoni nu for alvor har taget fart, og at vi i fremtiden må se stadig større fald i antallet af almindelige telefoniabonnenter. Udover IP telefoni abonnenter, som erstatter almindelige telefoniabonnenter, er der en del brugere der anvender IPtelefoniapplikationer som Skype o.l. Disse applikationer bliver i høj grad anvendt som komplementære til almindelig telefoni, men specielt i international trafik må de betragtes som en konkurrent. Tabel 3.4: IP telefoni abonnenter i Danmark, Ultimo perioden Abonnenter Tilgang, netto i % Abonnentlinjer pr. 100 indbyggere , ,1 *Midt I 2007 var der ca IP telefoni abonnenter i Danmark (Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007) Kilde: Teleårbogen 2006 I Figur 3.5 er data fra Tabel 3.2 Tabel 3.4 afbildet grafisk. Her kan man tydelig se den høje vækst i udbredelsen af mobiltelefoni samt tilgangen til IP telefoni de sidste par år. Man kan endvidere se, at antal abonnentlinier til fastnettelefoni topper på det tidspunkt, hvor antallet af mobilabonnenter overstiger de faste. 18 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

20 Figur 3.5: Antal (fastnet, mobil og IP telefoni ) abonnenter per 100 indbyggere, I international sammenhæng har udviklingen i Danmark været på samme niveau, som de lande vi normalt sammenligner os med. 19 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

21 Tabel 3.5: Fastnet abonnenter i udvalgte OECD lande, per 100 indbyggere Danmark 61,8 59,8 60,4 59,8 60,1 59,3 57,2 55,6 53,9 51,6 Frankrig 53,8 53,6 51,8 50,2 48,8 47,8 47,1 46,3 45,8 44,9 Tyskland 50,3 49,8 49,4 48,9 48,2 48,2 48,1 47,7 47,4 47,3 Norge 56,7 56,2 56,7 54,8 53,1 51,3 50,6 48,3 47,0 41,6 Sverige 68,6 68,6 68,8 68,9 68,4 67,1 65,5 64,3 62,6 60,2 UK 51,2 51,1 53,9 53,9 54,1 54,2 52,6 52,0 51,3 50,2 USA 49,2 50,9 51,3 51,1 50,0 47,2 42,6 39,8 37,3 35,4 OECD 42,7 43,8 44,0 44,4 44,1 43,3 41,8 40,7 39,6 38,4 Note: Fastnet telefoni = analoge + ISDN linier. Kilde: Communications Outlook 2007 Tabel 3.6: Mobilabonnenter i udvalgte OECD lande Danmark 25,0 27,3 36,4 49,4 63,0 73,9 83,3 88,4 95,7 100,9 Frankrig 4,1 9,6 18,7 34,2 48,9 60,5 62,7 67,3 71,5 76,7 Tyskland 7,1 10,0 17,0 28,6 58,6 68,2 71,7 78,5 90,1 96,0 Norge 28,8 38,1 47,5 59,7 72,2 79,6 83,5 89,0 98,6 102,9 Sverige 28,2 35,8 46,4 57,9 71,8 80,7 89,1 98,2 97,7 100,6 UK 11,7 14,5 22,3 40,8 60,1 75,5 82,3 86,5 97,6 106,3 USA 16,3 20,3 25,1 30,8 38,8 43,2 51,3 54,5 62,8 71,8 OECD 10,9 15,4 22,0 32,1 44,7 53,1 59,4 64,2 71,8 79,6 Kilde: Communication s Outlook 2007 Figur 3.7 giver en grafisk fremstilling af, hvordan Danmark placerer sig, når det gælder antal mobilabonnenter. Tabel 3.5 og Tabel 3.6 samt Figur 3.6 og Figur 3.7 viser udviklingen i antal fastnetlinier samt antallet af mobilabonnenter. Det er tydeligt, at udviklingen i Danmark følger samme forløb som i de lande vi sammenligner os med, og at niveauet i udbredelsen af telefoni ligger over gennemsnittet i OECD landene. Endvidere ses samme form for nedgang i antallet af fastnetabbonenter samt relativ høj vækst i antallet af mobilabonnenter i andre OECD lande. 20 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

Det danske telemarkeds udvikling,

Det danske telemarkeds udvikling, Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Det danske telemarkeds udvikling, 1998-2007 Falch, Morten; Henten, Anders; Skouby, Knud Erik; Tadayoni, Reza Publication date: 2008 Document Version Også kaldet

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2010

Telestatistik Første halvår 2010 Telestatistik Første halvår 2010 Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Version af 21. december 2010 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 11 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion It-infrastruktur skal bidrage til fremtidens vidensamfund Kapitlets indhold Stigende udbredelse af bredbånd Faldende priser Fortsat højt investeringsniveau

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2008

Teleankenævnet i tal 2008 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 414 391 Overført fra tidligere år 179 218 I alt til behandling 593 609 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen Telefagligt Forum 27. august 2014 Agenda u Velkomst u Præsentation af Telefagligt Forum u Status på Liberaliseringsprocessen u Indlæg fra TELE-POST u

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2016

Telestatistik Andet halvår 2016 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18 Andre

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af en teleliberalisering i Grønland

Samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af en teleliberalisering i Grønland Samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af en teleliberalisering i Grønland Grønlands Telestyrelse 18 marts 2016 0 Forfattere: Christian Jervelund Mie la Cour Sonne Signe Rølmer Niels Christian Fredslund Samfundsøkonomisk

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Teleankenævnet i 2008

Teleankenævnet i 2008 Teleankenævnet i Traditionen tro indledes årsberetningen med et par ord fra formanden om nævnets virksomhed i det forgangne år. Igen i år har Teleankenævnet behandlet et bredt udvalg af klager, både hvad

Læs mere

Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek<v

Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek<v CMI working paper no. 1, 2013 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2013

Teleankenævnet i tal 2013 1 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 323 474 Overført fra tidligere år 56 114 I alt til behandling 379 588 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere