DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007"

Transkript

1 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar Rapporten indeholder en oversigt over det danske telemarkeds udvikling siden liberaliseringen i samt en analyse af liberaliseringens effekter især på markedet for serviceydelser. Liberaliseringen indebar, at Tele Danmarks monopol på at levere teleydelser blev afløst af et marked med andre aktører. Med denne markedsåbning fulgte også en regulering, som bl.a skulle sikre alternative operatørers adgang til Tele Danmarks net. Desuden skete der en hastig teknologiudvikling på teleområdet. Samspillet mellem disse faktorer er fokus for rapportens analyse. MORTEN FALCH, ANDERS HENTEN, KNUD ERIK SKOUBY & REZA TADAYONI Lyngby, December 2007

2 INDHOLD Forord... 3 Sammenfatning Indledning... 6 Rapportens sigte... 6 Parametre... 7 Metode De oprindelige målsætninger Udbredelse Fastnet, mobil og IP telefoni Bredbånd Omsætning Konkurrence Fastnettelefoni Mobiltelefoni Bredbånd HHI indeks Udviklingen i de danske telepriser Fastnet Mobilnet Internet International benchmarking af de danske telepriser Udvikling i priserne for samtrafik Investeringer på det danske telemarked Innovation Teleforskningsorganisation baggrund & udvikling DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

3 Ændret arbejdsdeling telesektorens f&u Serviceinnovationer aktørerne i dagens og fremtidens F&u Servicekvalitet Readiness index Opsummering og konklusion Opsummering Konklusion Referencer DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

4 FORORD Denne rapport er udarbejdet i efteråret 2007 på opfordring af TDC I forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af TDC (på daværende tidspunkt Tele Danmark) i januar Rapporten er udarbejdet af Morten Falch, Anders Henten, Knud Erik Skouby og Reza Tadayoni forskere ved Center for Information and Communication Technologies / IMM ved DTU. Indholdet, herunder eventuelle fejl og mangler, er udelukkende forskernes ansvar. Lyngby, December DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

5 SAMMENFATNING Rapporten omhandler telemarkedets udvikling i Danmark efter liberaliseringen i 1998, idet telemarkedet i denne rapport behandles som markedet for serviceydelser (fastnettelefoni, mobilkommunikation, bredbånd, osv.). På det generelle plan kan man med god ret hævde, at den teknologiske udvikling på IT og teleområdet og liberaliseringen er de vigtigste enkeltfaktorer, som afgørende har ændret udviklingsretningen og hastigheden på telemarkedet gennem de seneste år. Formålet med rapporten er at bidrage til en analyse af, hvordan dette samspil har formet telemarkedet i Danmark siden liberaliseringen, herunder en diskussion af liberaliseringens effekter. Udbredelsen af de centrale accesteknologier og serviceydelser er vigtig og det vises, at der generelt er sket en en relativ hurtig udbredelse af viften af ydelser. Indenfor bredbåndsaccess ligger Danmark i spidsen på globalt plan. Konkurrence er sammen med teknologiudviklingen de vigtiste drivkræfter. Med den styrkeposition som de gamle telefonselskaber havde, har det vist sig at være svært at etablere reel konkurrence på fastnetaccesområdet. I Danmark er det TDC, som ejer den ovevejende del af accesnettene på fastnetområdet. Generelt er Danmark imidlertid et af de lande, der har den stærkeste konkurrence på teleområdet. I perioden fra fulgte telepriserne stort set nettoprisindekset. I det følgende tiår faldt telepriserne med ca. 10%, mens nettoprisindekset steg med ca. 20%. I perioden siden 1998 er telepriserne faldet ganske meget mere. Dette indikerer, at liberaliseringen har haft en stor effekt på prisudviklingen, selvom teknologiske forbedringer og prisregulering også har spillet en rolle. Alt i alt kan man konkludere, at liberalisering og konkurrence har haft positive effekter på priserne for slutbrugerne. Investeringsniveauet ses gerne som en indikator for succes indenfor teleudviklingen. Blandt OECDlandene er investeringsniveauet i Danmark idag oppe i den bedre ende. For investeringsniveauet i telesektoren har liberaliseringen haft positive effekter, men svinger mere med konjunkturerne end i monopoltiden. Innovationsaktiviteten er på linie med investeringsniveauet en betydningsfuld indikator for succes indenfor teleudviklingen. Et fremtrædende udviklingstræk er, at der generelt er sket en fornyelse af arbejdsdelingen mellem teleoperatører og udstyrsproducenter. Grundlæggende teletekniske F&Uaktiviteter er stort set overtaget af udstyrsproducenterne. Hos teleoperatørerne er det i dag markedsnære innovationsaktiviteter, som er i centrum, med fokus på service og forretningskonceptinnovationer. Et sidste felt, som behandles er e readiness eller networked readiness. I disse undersøgelser klarer Danmark sig generelt særdeles godt. Det betyder ikke, at Danmark klarer sig bedst i alle kategorier. Men i det samlede billede indenfor udbud/efterspørgsel og politisk regulatorisk miljø på IT området står Danmark fint sammenlignet med andre lande. 4 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

6 Det konkluderes endeligt opsummerende, at liberaliseringspolitikken i Danmark må anses for at være gennemført med succes og generelt at have realiseret de målsætninger, som oprindelig var sat. Danmark er måske ikke bedst og billigst på alle områder, men er dog blandt de bedste og billigste på de fleste områder. 5 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

7 1 INDLEDNING RAPPORTENS SIGTE Rapporten omhandler telemarkedets udvikling i Danmark efter liberaliseringen. Med telemarkedet menes i denne rapport markedet for serviceydelser (fastnettelefoni, mobilkommunikation, bredbånd, osv.), mens udstyrsmarkedet kun berøres i visse afsnit som rammebetingelse for udviklingen på servicemarkedet. En yderligere afgrænsning er foretaget i forhold til indholdstjenester. Med den tiltagende konvergens mellem IT, tele og audiovisuelle medier, leveres et stigende antal indholdstjenester over telenettene. Men disse indholdstjenester er ikke i fokus for indeværende rapport. I rapporten fokuseres der på tjenester og infrastrukturelementer, som anvendes til interpersonel kommunikation og/eller transport af indholdstjenester ofte kaldet teletjenester. Det drejer sig således om de ydelser, som er omfattet af EU s telereguleringspakke. I Danmark blev telemarkedet liberaliseret i , et par år før den generelle EU liberalisering per 1. januar Enkelte andre EU lande liberaliserede også deres telemarkeder før EU s deadline og nogle enkelte også før den danske liberalisering. Men det var i de år (1990 erne), at telemarkederne blev liberaliseret i de fleste EU lande, og det er derfor muligt idag at se tilbage på liberaliseringens effekter over mindst en tiårsperiode. Det er det, som denne rapport har til formål. Det overordnede spørgsmål, som rapporten bidrager til at besvare, er, hvilke effekter liberaliseringen har haft på telemarkedets udvikling. Det sker i en stærkt kondenseret form. Hensigten har ikke været at give en fyldestgørende, meget detaljeret fremlæggelse af telemarkedets udvikling i løbet af de seneste ti år. Formålet med rapporten er at præsentere en fakta baseret analyse af det danske telemarkeds udvikling i en oversigtsmæssig form. Det er klart, at liberaliseringen ikke står alene. Liberaliseringen indebar, at Tele Danmarks 2 monopol på at levere teleydelser blev afløst af et marked, hvor andre aktører også kan agere. Men samtidig med denne markedsåbning fulgte også en regulering, som bl.a skulle sikre alternative operatørers adgang til Tele Danmarks net og en prisudvikling, som er til gavn for slutbrugerne. Endvidere blev liberaliseringen fulgt op af en privatisering af Tele Danmark med den begrundelse, at det ikke ville være hensigtsmæssigt, at staten på en og samme tid var regulator og (med)ejer af et af selskaberne i det liberaliserede marked. I 1994 blev statens aktieandel i Tele Danmark ved en aktieudstedelse reduceret til 51%, og i 1997 og januar 1998 blev den endelige privatisering fuldført. Derudover har Folketing og regering gennemført en lang række politiske tiltag, som har bidraget til den informations og kommunikationsteknologiske udvikling i Danmark, og dertil kommer den generelle teknologiske udvikling på IT og teleområdet, den økonomiske udvikling, herunder internationaliseringen, og en lang række andre og mindre betydningsfulde faktorer, som har påvirket telemarkedets udvikling. 1 Allerede før dette tidspunkt var markedet blevet åbnet indenfor visse ydelser, eksempelvis mobiltelefoni, hvor Sonofon i 1991 fik tildelt en GSM licens på linie med Tele Danmark. 2 Tele Danmark ændrede i 2000 navn til TDC. 6 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

8 Det er således ikke muligt at isolere en enkelt faktor (her liberaliseringen) i generelle analyser af telemarkedet og påstå, at det er denne faktor, som alene har drevet udviklingen. Der er tale om en multi faktor baseret udvikling, hvor de forskellige faktorer samvirker i et kompliceret samspil. Dette udelukker ikke, at der i analyser af specifikke udviklingstræk kan fremdrages faktorer, som har haft afgørende indvirkning på den pågældende udvikling. Men i en generel og overordnet analyse af telemarkedets udvikling må der nødvendigvis peges på sammenhængen mellem flere forskellige faktorer. Ikke desto mindre kan man på det generelle plan med god ret hævde, at den teknologiske udvikling på IT og teleområdet og liberaliseringen er de vigtigste enkeltfaktorer, som afgørende har ændret udviklingsretningen og hastigheden på telemarkedet gennem de seneste år. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at der er tale om mange og sammensatte relationer mellem teknologiudvikling og liberalisering. Visse analyser lægger vægt på, at den teknologiske udvikling stillede en ændring af markedsvilkårene (liberalisering) på dagsordenen, mens andre har fokuseret på liberaliseringen som en vigtig forudsætning for teknologiudviklingen. De to synsvinkler udelukker ikke hinanden, men lægger vægten på henholdsvis teknologiudviklingen og politikudviklingen som den afgørende eller udløsende faktor. Denne diskussion vil dog ikke blive tematiseret her. Vi vil nøjes med at pege på sammenhængen mellem de to faktorer og i den forbindelse slå fast, at en liberalisering indenfor andre teknologiske, infrastrukturelle og markedsmæssige områder ikke nødvendigvis vil have samme (positive) effekt, som den har haft indenfor teleområdet. Mange ting peger på, at teleområdet med sin hastige teknologiske udvikling, herunder mange nye og alternative netværksløsninger og serviceydelser, og sine stærkt faldende priser på vigtige hardware elementer har været velegnet til en liberalisering. Den tekniskøkonomiske udvikling på området har givet øgede muligheder for at skabe et konkurrencebaseret marked. PARAMETRE Formålet med rapporten er således at bidrage til en analyse af, hvordan telemarkedet i Danmark har udviklet sig siden liberaliseringen, herunder en diskussion af liberaliseringens effekter. I den forbindelse ses der på forskellige parametre: Udbredelse af accesteknologier og serviceydelser Omsætning Konkurrence Prisudvikling for ydelser til slutbrugerne Investering Innovation Servicekvalitet 7 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

9 Disse parametre falder i fire hovedkategorier: Ydelser, økonomi, innovation og konkurrence. Ydelser, økonomi og konkurrence er de parametre, der for det meste måles på. Her findes kvantitative data. Innovation derimod indgår ikke så ofte i undersøgelser af telemarkedets udvikling, hvilket delvis hænger sammen med, at det er vanskeligere at finde relevante kvantitative data. Der bliver i højere grad tale om en kvalitativ analyse. Dette gælder også i denne rapport. Først ses der på udbredelsen af de centrale accesteknologier og serviceydelser. Afsnittet viser, at der er sket en udvidelse af viften af de ydelser, der markedsføres, og at flere af disse ydelser er genstand for en relativ hurtig udbredelse. Derefter redegøres der for et økonomisk udtryk for denne udbredelse, nemlig omsætningen på forskellige delmarkeder. Det vises bl.a., at omsætningen ikke nødvendigvis er ligefrem proportional med den stigende udbredelse på grund af faldende priser. Herefter introduceres konkurrencen, som er en vigtig motor for telemarkedets udvikling. Endvidere ses der på prisudviklingen på ydelser til slutbrugerne og på priserne for samtrafikydelser. Derudover er der et afsnit om investeringer. Offentlige data på dette felt er relativt aggregerede, men er vigtige, eftersom investeringer kan ses som et betydningsfuldt udtryk for succesraten for den første politik. Endvidere diskuteres innovationsudviklingen på telemarkedet. Dette er også en helt central parameter for at måle successraten. Dog vil diskussionen, som nævnt, være af kvalitativ karakter i modsætning til de andre afsnit. Endelig er der en diskussion af udviklingen i servicekvaliteten. I monopoltiden var servicekvalitet et vigtigt reguleringsspørgsmål, men hvordan er det med udviklingen i servicekvaliteten i det liberaliserede marked? Udover disse parametre er der i rapporten til slut en kortfattet opsummering af de analyser af e readiness, osv., som ser på en bredere vifte af udbuds, efterspørgsels og anvendelseskriterier. Rapporten vil ikke gå ind i en egentlig undersøgelse af de kriterier, som indgår i sådanne analyser, men vil bruge dem som et afsæt for en diskussion af udviklingen på det informations og kommunikationsteknologiske område i Danmark mere generelt. METODE Eftersom det er liberaliseringens effekter, der er i centrum for undersøgelsen, vil der i analysen blive taget udgangspunkt i de målsætninger, som blev formuleret i forbindelse med liberaliseringen i rapporten Bedst og billigst gennem reel konkurrence (1995) 3, idet beskrivelsen af den faktiske udvikling sammenholdes med de oprindeligt formulerede målsætninger. Endvidere anvendes en komparativ metode. Rapporten fokuserer på udviklingen i Danmark, men det komparative perspektiv er en afgørende faktor i analysen. Det betyder, at der sammenlignes med 3 Forskningsministeriet: Bedst og billigst gennem reel konkurrence, DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

10 udviklingen i andre lande, først og fremmest de lande, som mest umiddelbart er sammenlignelige med Danmark, dvs. nordeuropæiske lande, men også med EU som sådan og med OECD landene. Udover det komparative perspektiv, som kan illustrere, hvordan Danmark har klaret sig sammenlignet med andre lande, inddrager rapporten også data fra før liberaliseringen for at kunne belyse liberaliseringens effekter over tid. Rapporten baserer sine analyser på eksisterende skriftligt kildemateriale, først of fremmest rapporter og statistiksamlinger fra IT og Telestyrelsen, rapporter fra EU, herunder de årlige implementeringsrapporter og materiale fra OECD (se litteraturlisten). 9 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

11 2 DE OPRINDELIGE MÅLSÆTNINGER I 1995 udgav Forskningsministeriet et politsik udspil, Bedst og billigst gennem reel konkurrence. Titlen sammenfatter hovedmålsætningen med det telepolitiske udspil: At ydelserne skulle være bedst og billigst, og at dette skulle ske ved at fremme reel konkurrence. I selve udspillet blev det specificeret, at Danmark inden år 2000 skulle have verdens bedste og billigste teleydelser hverken mere eller mindre. Bedst og billigst gennem reel konkurrence indeholdt en lang række udspil vedrørende målsætninger og midler. Den kortfattede udgave blev formuleret på flg. måde (Forskningsministeriet, 1995, s ): Verdens bedste og billigste teleydelser skulle sikres ved hjælp af rammer, der fremmer reel konkurrence Dette indebærer forenkling af tele reguleringen og fuld udnyttelse af den almindelige konkurrence og forbrugerbeskyttelseslovgivning understøttet af supplerende, nødvendig sektor specifik regulering Den sektor specifikke regulering, der skal sikre fair og lige konkurrence, skal omfatte: o At mindre eller nye konkurrenter til Tele Danmark... har reelle muligheder for at udbyde teleydelser o En hensigtsmæssig adgang til og/eller deling af begrænsede resourcer som radiofrekvenser, adgang til at nedgrave kabler, adgang til forsyningsselskabers m.fl. s eksisterende infrastruktur m.v. Lovgivning der afspejler det politiske ønske om at garantere alle brugere adgang til visse basale teletjenester (herunder telefoni) til konstant faldende maksimalpriser Generel sikring af øvrige forbruger interesser (forbrugerbeskyttelses lovgivning m.v.) Initiativer, bl.a. i EU regie, der fremmer grænseoverskridende konkurrence indenfor telesektoren Det fremgår af denne oversigt, at udover verdens bedste og billigste teleydelser sikret gennem en fair og lige konkurrence var lovgiverne bekymrede for liberaliseringens effekter for de private brugere. Frygten var, at liberaliseringen måske nok ville sikre bedre og billigere ydelser til erhvervskunder, men at private brugere kunne blive tilsidesat i denne proces. Deraf ønskerne om at garantere alle brugere adgang til visse basale tjenester til konstant faldende priser og generel sikring af øvrige forbrugerinteresser. Men derudover blev der også udtrykt ønske om at sikre et varieret og innovativt præget udbud af teletjenester og en velfungerende telesektor, præget af vækst og innovation til fordel for det danske erhvervslivs konkurrenceevne og mulighederne for at sikre effektiviseringer og serviceforbedringer i den offentlige sektor (Forskningsministeriet, 1995, s. 15). Mere specifikt blev det præciseret, at teleydelser, der består af integrerede fastnet og mobil løsninger... udgør et stort udviklingspotentiale indenfor ITog telesektoren, og at Danmark har potentialet til frem mod år 2000 at blive et internationalt udstillingsvindue indenfor kombinationen fastnet/mobil (Forskningsministeriet, 1995, s. 16). 10 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

12 Udover bekymringen for hvad en liberalisering eventuelt kunne betyde for privatkunder blev der således lagt vægt på de innovative effekter, herunder Danmarks mulighed for at at gå i front på visse teknologiske områder. 11 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

13 3 UDBREDELSE Dette afsnit indeholder en analyse af udbredelsesforholdene for væsentlige teleydelser i Danmark. Målet er at identificere liberaliseringens og teknologiudviklingens effekter på udbredelsen. Endvidere er det målet at lave en benchmarking med lande vi normalt sammenligner os med for at identificere, hvordan udviklingen er i Danmark i forhold til disse lande. Datamaterialet til dette afsnit er baseret på 4 hovedkilder: OECD s Communications Outlook 2007, Teleårbogen 2006, ITST halvårsstatistik 2007 samt EU s 12. Implementeringsrapport. Afsnittet fokuserer således på udbredelsen af telefoni, herunder fastnet, mobil, og IP telefoni. I fastnettelefoni er udviklingen i PSTN og ISDN analyseret i lyset af den samlede udvikling i telefoniydelser. Mht. mobiltelefoni ser vi på udviklingen fra NMT over til GSM og endelig UMTS. Vi ser på hvordan udbredelsen af disse teknologier har været over længere tid. Endelig ser vi på udviklingen i IP telefoni og dennes effekt på udbredelsen af fastnettelefoni. Det andet emneområde som analyseres i dette afsnit er bredbåndsudviklingen. Her ser vi på udbredelsen af forskellige infrastrukturer samt kapacitetsudviklingen over tid. Udviklingen af bredbånd har primært været drevet af behovet for stabil og hurtig Internet forbindelser til private såvel som erhvervsbrugere. Adgang til Internettet er stadig en hovedårsag til bredbåndsudviklingen, men i de sidste 3 4 år driver kombinationen af Internet og telefoni (dual play) samt Internet, telefoni, og IPTV (triple play) i stadig højere grad bredbåndsudviklingen. Udbredelsen af kommunikationsydelser i Danmark har været forholdsvis høj. Som det fremgår af Figur 3.1 har udviklingen i udbredelsen af mobil og bredbånd været imponerende høj i Danmark. Som det også fremgår, er udviklingen i almindelig telefoni dalet i de sidste år. Dette skyldes at mobil og IPtelefoni i stadig højere grad erstatter almindelig telefoni. 12 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

14 Figur 3.1: Udbredelsen af kommunikationsteknologier i Danmark per 100 indbyggere, H H H H H H H H H H H H H Bredbånd Internet Fastnet Mobil pr. 100 indbyggere Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007 Også set i forhold til lande vi sammenligner os med, har udviklingen været tilfredsstillende. Tabel 3.1 viser udviklingen af de samlede kommunikationsveje per 100 indbyggere i udvalget OECD lande. Samlede kommunikationsveje betegner summen af PSTN, ISDN, bredbånd (DSL og kabelmodem) samt mobilabonnenter. Tabel 3.1: Totale kommunikationsadgangsveje per 100 indbyggere i udvalgte OECD lande Danmark 56,6 58,1 62,0 86,9 87,2 96,8 109,4 124,4 137,7 148,7 156,4 166,7 175,0 Frankrig 49,6 53,2 57,3 57,8 63,3 70,4 84,4 97,9 109,4 112,6 119,5 127,7 136,7 Tyskland 50,7 44,7 51,4 57,0 59,6 66,3 77,4 107,2 118,7 123,7 131,8 145,8 156,2 Norge 50,3 52,9 56,8 85,4 94,3 102,6 114,6 125,8 132,7 138,1 144,8 159,8 165,0 Sverige 68,3 68,4 68,6 96,8 104,5 115,2 126,8 141,4 151,8 161,0 171,2 172,2 177,5 UK 44,1 45,2 50,3 63,0 65,7 76,0 94,7 114,2 130,3 137,2 143,9 159,1 172,4 USA 53,9 55,8 55,2 65,6 71,1 76,4 82,6 90,8 94,7 100,3 103,7 112,6 122,8 OECD 39,7 41,4 45,4 53,8 59,3 66,2 76,7 90,0 99,2 105,9 111,8 121,0 130,6 Note: Totale kommunikationsadgangsveje = analoge linier + ISDN linier + DSL + kabel modem + mobilabonnenter. Kilde: Communication s Outlook 2007 Indholdet af tabellen afbildes også i Figur 3.2. Her er sammenligningen med andre lande mere synliggjort, og det viser sig, at udviklingen i Danmark pænt følger de lande vi sammenligner os med, og at den ligger rimeligt højt i forhold til gennemsnittet af OECD lande. 13 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

15 Figur 3.2: Totale kommunikationsadgangsveje per 100 indbyggere I udvalgte OECD lande Kilde: Communications Outlook 2007 I resten af dette afsnit fremlægges analyser af udviklingen struktureret i to underafsnit 1) Telefoni (fast, mobil og IP) og 2) bredbånd. FASTNET, MOBIL OG IP TELEFONI Som det fremgår af Tabel 3.2 har antal abonnent linier til almindelig telefoni (+ ISDN) være stigende indtil Dog har tilgangen været beskeden, idet telefonimarkedet i Danmark var rimeligt udbygget også inden liberaliseringen startede. Tilgangen fra 1987 til 2001 skyldes bl.a. introduktion af ISDN. Fra 2001 sker der et fald i antallet af abonnent linier, hvilket skyldes fremgangen i anvendelsen af mobiltelefoni samt i løbet af de sidste par år også introduktionen af IP telefoni. Disse tendenser fremgår af tabel 3.3 og tabel DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

16 Tabel 3.2: Fastnettelefoni abonnenter i Danmark, Ultimo perioden Abonnentlinier Tilgang, netto i % Abonnentlinier pr. 100 indbyggere ,5 52, ,7 54, ,0 55, ,2 56, ,4 57, ,8 58, ,8 58, ,1 59, ,3 61, ,8 61, ,7 63, ,7 65, ,1 68, ,7 71, ,5 71, ,2 68, ,4 67, ,4 64, ,0 61, ,6 56,9 Kilde: Teleårbogen 2006 Forholdet mellem ISDN og PSTN ses grafisk i Figur 3.3. Her ses også, at ISDN topper i 2001 og er for nedadgående de følgende år. Dog er ISDN 30, der primært er tiltænkt erhvervsbrugere, uændret. Nedgangen i PSTN/ISDN abonnementer må givetvis kunne mærkes af TDC, som er den største telefoniudbyder i Danmark, men samtidig må man sige, at TDC har en stor andel af mobilabonnenterne. Til gengæld har TDC ikke været så hurtig til at introducere IP telefoniydelser, hvilket har medført at TDC ikke foreløbig har haft stor andel på dette nye marked. I det sidste års tid har TDC dog haft en synlig strategi både på kabel TV bredbånd og DSL området ved at udbyde kombinationen af bredbånd og IPtelefoni. 15 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

17 Figur 3.3: PSTN og ISDN abonnentlinier, ISDN-2 ISDN-30 Abonentlinier FlexISDN Almindelig telefoni / PSTN H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H. 1. H H H H H 2007 Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007 Tabel 3.3 viser udviklingen i antal mobilabonnenter i Danmark fra 1987 til Her kan vi se en behersket tilgang i den del af perioden, hvor den eneste standard var NMT. Det fremgår endvidere, at antallet af mobilabonnenter steg markant et par år efter introduktionen af GSM i 1992, og at denne stigning er fortsat gennem de følgende mange år. I 2003 introduceredes UMTS, og i 2005 og 2006 UMTS bidrager til stigningen i udbredelsen af mobiltelefoni, men med knap så kraftig vækst som GSM i introduktionsårene. 16 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

18 Tabel 3.3: Mobilabonnenter i Danmark, Ultimo perioden pr. 100 indbyggere I alt Nettotilgang i % NMT GSM UMTS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Kilde: Teleårbogen 2006 Som det fremgår af Figur 3.4 har hovedparten af mobilabonnenterne i Danmark i dag et grundabonnement og ca. 20% anvender taletidskort. Pre paid (taletidskort) er ellers en af de innovationer, som globalt set har størst effekt på udviklingen af mobiltelefoni. Denne effekt ses primært i ulandene, og som det fremgår af figuren, har pre paid ikke haft en signifikant rolle i udbredelsen af mobiltelefoni i Danmark. 17 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

19 Figur 3.4: Mobilabonnenter med udspecificering af pre paid, Tusinde / H H Taletidskort, aktive seneste 6 mdr. Taletidskort, aktive seneste 3 mdr. Grundabonnementer 2. H H H H H H H H H H Ultimo Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007 Tabel 3.4 viser antallet af IP telefoniabonnenter de sidste par år. Hvis man medtager de data, der er tilgængelige fra 2007, kan man se, at tilgangen til IP telefoni nu for alvor har taget fart, og at vi i fremtiden må se stadig større fald i antallet af almindelige telefoniabonnenter. Udover IP telefoni abonnenter, som erstatter almindelige telefoniabonnenter, er der en del brugere der anvender IPtelefoniapplikationer som Skype o.l. Disse applikationer bliver i høj grad anvendt som komplementære til almindelig telefoni, men specielt i international trafik må de betragtes som en konkurrent. Tabel 3.4: IP telefoni abonnenter i Danmark, Ultimo perioden Abonnenter Tilgang, netto i % Abonnentlinjer pr. 100 indbyggere , ,1 *Midt I 2007 var der ca IP telefoni abonnenter i Danmark (Kilde: ITST Halvårsstatistik 2007) Kilde: Teleårbogen 2006 I Figur 3.5 er data fra Tabel 3.2 Tabel 3.4 afbildet grafisk. Her kan man tydelig se den høje vækst i udbredelsen af mobiltelefoni samt tilgangen til IP telefoni de sidste par år. Man kan endvidere se, at antal abonnentlinier til fastnettelefoni topper på det tidspunkt, hvor antallet af mobilabonnenter overstiger de faste. 18 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

20 Figur 3.5: Antal (fastnet, mobil og IP telefoni ) abonnenter per 100 indbyggere, I international sammenhæng har udviklingen i Danmark været på samme niveau, som de lande vi normalt sammenligner os med. 19 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

21 Tabel 3.5: Fastnet abonnenter i udvalgte OECD lande, per 100 indbyggere Danmark 61,8 59,8 60,4 59,8 60,1 59,3 57,2 55,6 53,9 51,6 Frankrig 53,8 53,6 51,8 50,2 48,8 47,8 47,1 46,3 45,8 44,9 Tyskland 50,3 49,8 49,4 48,9 48,2 48,2 48,1 47,7 47,4 47,3 Norge 56,7 56,2 56,7 54,8 53,1 51,3 50,6 48,3 47,0 41,6 Sverige 68,6 68,6 68,8 68,9 68,4 67,1 65,5 64,3 62,6 60,2 UK 51,2 51,1 53,9 53,9 54,1 54,2 52,6 52,0 51,3 50,2 USA 49,2 50,9 51,3 51,1 50,0 47,2 42,6 39,8 37,3 35,4 OECD 42,7 43,8 44,0 44,4 44,1 43,3 41,8 40,7 39,6 38,4 Note: Fastnet telefoni = analoge + ISDN linier. Kilde: Communications Outlook 2007 Tabel 3.6: Mobilabonnenter i udvalgte OECD lande Danmark 25,0 27,3 36,4 49,4 63,0 73,9 83,3 88,4 95,7 100,9 Frankrig 4,1 9,6 18,7 34,2 48,9 60,5 62,7 67,3 71,5 76,7 Tyskland 7,1 10,0 17,0 28,6 58,6 68,2 71,7 78,5 90,1 96,0 Norge 28,8 38,1 47,5 59,7 72,2 79,6 83,5 89,0 98,6 102,9 Sverige 28,2 35,8 46,4 57,9 71,8 80,7 89,1 98,2 97,7 100,6 UK 11,7 14,5 22,3 40,8 60,1 75,5 82,3 86,5 97,6 106,3 USA 16,3 20,3 25,1 30,8 38,8 43,2 51,3 54,5 62,8 71,8 OECD 10,9 15,4 22,0 32,1 44,7 53,1 59,4 64,2 71,8 79,6 Kilde: Communication s Outlook 2007 Figur 3.7 giver en grafisk fremstilling af, hvordan Danmark placerer sig, når det gælder antal mobilabonnenter. Tabel 3.5 og Tabel 3.6 samt Figur 3.6 og Figur 3.7 viser udviklingen i antal fastnetlinier samt antallet af mobilabonnenter. Det er tydeligt, at udviklingen i Danmark følger samme forløb som i de lande vi sammenligner os med, og at niveauet i udbredelsen af telefoni ligger over gennemsnittet i OECD landene. Endvidere ses samme form for nedgang i antallet af fastnetabbonenter samt relativ høj vækst i antallet af mobilabonnenter i andre OECD lande. 20 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING,

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder IT- og Telestyrelsen November 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder ISBN (internet):

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune En undersøgelse af virksomhedernes internetadgang 2006 i Ny Frederikshavn Kommune Udarbejdet af Martin Trier Lund på vegne af Frederikshavn Kommune og Erhvervenes Hus Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android & Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &. Windows standarder - Er tendensen mod et marked eller flere?"

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen IT- og Telestyrelsen August 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobildata og SMS'er fra udlandet ISBN (internet): 978-87-92311-41-2

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere