Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1"

Transkript

1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en radiosender/modtager siddende på antennemasten ved OLS, Hvedemarken 27, Lemvig. Hertil er fra starten ført en fælles TDC 4mb/s ADSL og hvorfra firewallbeskyttet internetadgang fordeles med radio efter x (2,4 ghz) standarden til medlemmerne. I resten af dette dokument omtales ovennævnte som mast+anlæg. 2. Foreningens interesseområde er Lemvig. Private husstande og mindre virksomheder kan efter bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer. Medlemmerne. 3. Man er medlem af foreningen når indskud er betalt. Foreningen holder styr på det tilsluttede udstyrs Mac-adresse(r). Systemet vil kun tillade registrerede Mac-adresser. Mac-adressen(-erne) finder systemadministratoren. Udskifter medlemmet udstyr, der er registreret med Mac-adresse i foreningen, skal netadministator indsætte det nye udstyrs Mac-adresse i systemet mens den gamle fjernes. Medlemmet er forpligtet til ikke at videregive/overlade Mac-adresser, netkort/hele pcanlæg til andre uden at foreningen er underrettet. 4. Bestyrelsen afgør, om et medlems PC(-er) skal køre med fast ip-adresse eller DHCP-tildelt ipadresse. 5. Medlemmet accepterer ved indmeldelse, 1) at det drejer sig om et fælles net og at systemets hastighed er afhængig af antal brugere i det pågældende øjeblik. 2) at systemet derfor er uegnet til online fjernsynskiggeri; at gense visse indslag fra TV er ok. 3) jævnligt at se i sin mailbox, da foreningen holder sig i kontakt med medlemmerne gennem mail. Bl.a. vil pris og dato for indbetaling af halvårligt abonnement blive sendt senest 1. uge i januar og 1. uge i juli. Indkaldelse til generalforsamling sendes også denne vej. 6. Medlemmers Pc er skal være forsynet med et antivirus-program, der skal være indstillet til daglig opdatering. Medlemmet er forpligtet til at kontrollere, at den daglige opdatering finder sted. Ligeledes skal medlemmet holde Windows-styresystemet opdateret med alt, hvad der er tilgængeligt fra Microsoft. Andre operativsystemer skal ligeledes holdes opdaterede. Anti- spionrobot-program skal holdes opdateret og køres. 7. Medlemmers private udstyr såsom routere og accespoints må ikke uddele ip-adresser. Det anbefales, at en kyndig fra foreningen hjælper med opsætning af sådant udstyr. Forkert opsætning medfører store gener for fællesskabet. 8. Medlemmerne skal investere i og selv montere en husstandssende/modtageenhed, hvorfra der skal være synlig kontakt til toppen af sendemasten. Opsætningen af Pc en(erne) påhviler medlemmet selv, men det anbefales at gøre brug af den ½ time inkluderet ved køb af husstandsudstyr på Lemvigegnens Landboforening.

2 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 2 9. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem, der ønsker at have 2 antenner på samme postadresse, f.eks. én til stuehus og én til kontor i driftsbygning, kan få rabat på driften. 10. Et medlem kan få trådløst netværk mellem 2 lokationer forudsat disse er inden for mastens område. 11. Foreningen har oprettet et domæne: Herved kan medlemmerne få subwebs som f.eks. og adresse som På kort sigt bruger alle deres eksisterende adresse; kun postserveren i kontoen skal ændres. 12. Ved medlemmets manglende halvårsbetaling af andel af driften, gives en påmindelse ved overskridelsen af tidsfristen. Er beløbet ikke indgået inden 8 hverdage efter påmindelsen udelukker netadministratoren medlemmet fra at kunne bruge systemet. Evt. omkostninger til lukning og genåbning påhviler medlemmet. Medlemskabet ophører ikke hermed jvf. 32 m.fl. 13. Kommer der nye medlemmer med i løbet af året, har bestyrelsen mulighed for at reducere den næste års/halvårs opkrævning. I god tid før betalingsterminen får medlemmet pr besked om det beløb, der skal indbetales. 14. I videst mulig omfang overfører medlemmerne den halvårlige betaling direkte til foreningens bankkonto med tydelig angivelse af indbetaler. 15. Etablerer foreningen mulighed for tilmelding til betalingsservice, skal medlemmerne benytte dette. 16. Intet medlem må på sin PC oprette en fil-delings-server, hvorfra man fra internettet kan hente data (musik, film, programmer m.v.). Intet medlem må oprette en spilserver, hvorfra der kan spilles. Store downloads, såsom musik, videoer samt programmer, må ikke finde sted i tidsrummet Foreningen kan aldrig bringes til ansvar for, at et medlem foretager sig noget ulovligt eller uetisk. 18. Observeres der store belastninger kan netadministratoren se, hvilke medlem(er), der forårsager det. Bestyrelsen kan beslutte at henstille til medlemmet(erne) om at undgå så store downloads samt på sigt undersøge muligheder for en teknisk løsning af problemet. (System-udbygning). Respekteres paragraf 16 ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at koble overtræderen af nettet eller indføre båndbredde-begrænsning på medlemmets udstyr. Medlemskabet ophører ikke herved. 19. Medlemskabet gælder én tilslutning. Det er således ikke tilladt at forbinde ikke medlemmers husstande eller virksomheder til nettet.

3 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 3 Generalforsamling 20. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 21. Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker ved fremsendelse af senest 21 dage før. Samtidig lægges indkaldelsen ud på hjemmesiden. 22. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3 Aflæggelse af regnskab. 4 Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år. 5 Eventuelle forslag. 6 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant. 8 Eventuelt. 23. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender de indkomne forslag til medlemmerne pr straks forslagene er modtaget. 24. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 1/4 af medlemmerne senest 21 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. 25. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer, der sidder i restance, er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen. 26. Hvert tilsluttet medlem har én stemme. Et medlem kan ved skriftligt fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. 27. Valgprocedure: Dirigenten beder forsamlingen om mundtlige forslag. Derefter stemmer forsamlingen skriftligt. Generalforsamlingen kan dog, hvis - 1) 2/3 af de tilstedeværende ønsker det, 2) der ikke er flere opstillede end der skal vælges beslutte, at skriftlig afstemning er unødvendigt.

4 Ledelse Hæftelse Vedtægter for Lidenlund Bredbånd Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 2 og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og netadministrator. Bestyrelsen kan vælge en netadministrator samt kasserer uden for bestyrelsen. På længere sigt kan disse aflønnes. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt. Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse. 29. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue eller gæld. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den nettrafik, der formidles via foreningen. REGNSKAB OG ØKONOMI: 30. Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Udtræk skal godkendes af formand og kasserer. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. 31. Hos det enkelte tilsluttede medlem skal foreningen opkræve omkostningerne til vedligeholdelse m.v. af anlæg og abonnement. Der kræves betaling for minimum ét kvartal ved start af et medlemskab. Dog kan bestyrelsen i forbindelse med forenings start fravige dette. Fremgangsmåde for beregning af medlemmernes betaling fastlægges af generalforsamlingen. OPHØR AF MEDLEMSKAB: 32. Hvis en husstand efter påkrav ikke har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade husstandens tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling. 33. Medlemskab af foreningen kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 6 måneders varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren. Ved fraflytning er tidsfristen 3 måneder. 34. Ved flytning inden for sendeområdet bibeholdes medlemskabet automatisk. 35. Ved flytning ud af sendeområdet opsiges medlemskabet jvf. 33. Dog kan medlemskab overdrages til en ny husejer efter at bestyrelsen har behandlet og godkendt sagen.

5 VEDLIGEHOLD OG TEKNISK TILSYN: Vedtægter for Lidenlund Bredbånd Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere et medlems installation i fald der er indicier for, at installationen giver forstyrrelser for helheden. 37. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende. Den tilsynsførende er over for den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at de fælles installationer ved masten vedligeholdes på forsvarlig måde og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget. 38. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget, såfremt udvidelserne på kortere sigt er rentable. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Sammenlægning af anlægget med tilsvarende må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR: 39. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstande stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for 3/4 af de tilsluttede husstande, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Anvendelsen af eventuel formue/overskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen. 40. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. 41. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 42. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

6 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 6 Vedtaget på generalforsamlingen 22. marts Kurt Pedersen.... Formand Knud Larsen.. Kasserer Ivar Lorentsen. Netadministrator Svend Rasmussen Sekretær

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere