Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar I Bramdrupdam Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne"

Transkript

1 Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år Aflæggelse af revideret årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for år Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Indledningsvis bød antenneforeningens formand Knud Rasmussen velkommen til de 35 fremmødte medlemmer og erklærede generalforsamlingen for indledt, hvorefter dagsordenens pkt. 1 behandledes. Han gjorde opmærksom på, at ved en evt. afstemning på generalforsamlingen repræsenterer hver husstand 1 stemme, uanset om medlemmet bor i eje- eller lejebolig, hvilket også fremgår af foreningens vedtægter. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jens Christensen, som herefter blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet 6 uger før afholdelse, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden og overgav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning. Med et nyt års begyndelse, må vi både se tilbage og frem. Vi har ændret betalingsform, idet vi er overgået fra Tre-for til Stofa som administrator, fordi vi har opnået en økonomisk fordel derved, og en forenkling, idet Stofa i forvejen sender regninger på andre ydelser til mange af vore medlemmer. Vi har haft en del problemer med vor fælles forening ASIK, da en af de foreninger, som er med i denne sammenslutning, ønsker at være selvstændig, uden skelen til fællesskabets samarbejde om at udnytte de fordele, som en stor forening kan opnå, men det må blive deres egen sag. Fælles sammenslutningen ASIK (os) ejer hovednettet, som bliver vor ejendom i september 2017, hvor vi også er gældfri. Dette vil bevirke, at vi derefter kan opkræve et gebyr af udbyderne for anvendelse af vort net til f.eks. internet og telefoni.

2 Bramdrup Øst har haft store overvejelser med de nye kanalvalg efter afstemningen pr. mail. Dette har ikke i sig selv betydet de store ændringer. Men da regeringen på landsplan har solgt en stor del af vore hidtidige frekvenser til telefoni via 4G sendere, har vi måttet presse tv-signalerne sammen så meget som muligt og undlade nogle kanaler, da der simpelthen ikke længere er plads. Dette betyder endvidere, at vi fra årets udgang ikke længere sender analoge signaler. Herved får vi så ekstra plads næste år til de digitale kanaler. De tidligere omtalte 4G giver en del problemer med støj i form af flimmer på nogle medlemmers TV installationer, som bør afskærmes bedre med moderne kabler, stik etc. Vi har forhandlet med Stofa, som mod et gebyr på kr. 199 tilbyder at lade en montør gennemgå seernes installationer. Et sådant besøg kan aftales med fejlretteren. De medlemmer som måtte have et ældre, analogt TV, har 2 muligheder i år eller næste år. Enten at investere i et nyt Tv med indbygget 4c tuner, eller at købe/leje en Zaptor boks. Foreningen arbejder på, at kunne købe sådanne bokse til en betydelig lavere pris end i dag. Hvis dette lykkes vil det blive offentliggjort på vor Info-kanal. Kanalvalget er nu fastlagt for Vi har efter mange medlemmers ønske fået den tyske MDR kanal med i programmet. Ønsker man at få genskabt forbindelsen til denne kanal, skal man blot lade jeres tv søge efter den på enkelt kanal opdatering. Det er ligeledes blevet muligt fra 1. februar 2014 at til vælge enkelte kanaler, blot man i forvejen har en af vore tv-pakker (lille, mellem eller stor). Den lille pakke er udvidet med flere kanaler, bl.a. tv 3 Via Sat, som mange har ønsket. I den forbindelse bliver man forundret, når en skribent i Jyllands Posten oplyser som en nyhed, at nu vil en udbyder (Boxer) tilbyde frit valg til en pris af kr. 108 pr. kanal. Hvis vi skulle følge dette ville kontingentet blive himmelhøjt. Med alle de kanaler vi udbyder, ville prisen blive kr ,oo pr. måned. Man skal erindre, at de kanaler som Boxer udbyder ikke omfatter Viasat kanaler, eller SBS kanaler, d.v.s. Kanal 4, kanal 5, kanal 6. Vi i Bramdrup Øst giver frit valg til alle kanaler, blot man har en af vore 3 pakker. Den største hindring for 100 % frit valg, er de dyre fodbolde rettigheder, samt DRs licenskanaler. Når tvkanalerne satser store summer på fodbold, vil de naturligvis have vished for, at pengene kommer ind igen, og de skal bl.a. komme fra, at folk skal betale, hvis de vil se med. I dag har vi næsten alle tv-kanaler, gode radio-kanaler, Zaptor boks med eller uden harddiskoptager, og som nævnt mulighed for tilvalg af enkelte kanaler til vore standard pakker. Man kan således se tv, når det passer bedst, spole tilbage, se tv på sin tablet eller smartphone med Web tv to go, optage udsendelser via sin Zaptor boks, leje film o.s.v. Vi har endvidere mulighed for at tilbyde

3 lynhurtig bredbånd, Safe- mail beskyttelse mod virus/spam, telefoni til en rimelig pris, samt mulighed for mobil telefoni i løbet af indeværende år. Ønsker man at ændre kanal-pakke, tilkøbe ekstra enkelt-kanaler, få bredbånd eller telefoni, skal man blot kontakte Stofa, hvis medarbejdere kan informere yderligere om tingene. Alle disse mange tiltag kræver naturligvis, at vi har et opdateret net. Bramdrup Østs bestyrelse har indhentet tilbud på en videre udbygning af nettet. Vi har således allerede i dag flere Noet skabe, der fordeler signalerne til medlemmerne. Disse skabe vil fortsat blive installeret, så vi når op på det dobbelte antal, således at antallet af medlemmer pr skab kommer ned på ca. 25o. Dette giver Stofa mulighed for at fjernaflæse signal-styrken ude i hver enkelt gade, samt fjernstyret, at indregulere styrken så alle får det perfekte Tv-signal. Der kommer som nævnt flere og flere kanaler, som samtidig bliver dyrere og dyrere. Derfor har vi også gjort lille pakke bedre, samt gjort det muligt for det enkelte medlem at tilvælge enkelte favorit kanaler. Især er prisudviklingen stærk på sports kanaler, men andre kanaler følger efter. Jeg vil hermed slutte min beretning. En erfaren bestyrelse er ingen selvfølge, og jeg vil hermed opfordre medlemmerne til at genvælge foreningens bestyrelse, når vi når så langt i aftenens dagsorden, samt fortsat at bakke op om foreningen. Til slut vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået. Hermed overgiver jeg ordet til dirigenten. Dirigenten gav et kort resume at beretningen, som herefter blev lagt ud til forsamlingens godkendelse. Kommentarer/spørgsmål: Ivar Spanggaard: Stofa melder meget ofte om udfald/driftsforstyrrelser. K.R.: Disse oplysninger om udfald omfatter et meget stort område, og behøver ikke nødvendigvis at berøre os. Arne Thomsen: Vedr. evt. tilbud om køb af Zaptor boks via Bramdrup Øst. Stofa tilbyder allerede Zaptor boksen på favorable vilkår. K.R.: Vi forhandler, som nævnt med Stofa om et godt tilbud til vore medlemmer, og vil holde jer orienteret om udfaldet P. Bruus: Hvordan ser bestyrelsen på foreningen fremtid i et marked hvor SE, Stofa, Trefor og mange andre konstant kommer med nye tiltag? Og hvad var begrundelsen for at lade administrationsaftalen overgå fra Trefor til Stofa?

4 K.R.: Vi kan kun eksistere ved at samarbejde med andre, f.eks. som ASIK, som blev oprettet ved en sammenslutning af 27 små foreninger. SE opkøbte Stofa og droppede Waoo, hvilket foruroligede, men vi har fortsat et godt, stabilt samarbejde via ASIK. Og endelig har vi en god, solid økonomi og et opdateret net. Administrationsaftalen med Stofa gav os mange fordele, bl.a. er den billigere og meget mere omfattende, hvilket betyder en stor lettelse for især kassereren 3. Aflæggelse af revideret regnskab. Kasserer Folmer Petersen oplyste, at foreningen pr. 31/ havde 1511 medlemmer, hvilket er et fald på 48 medlemmer, (dog forventer foreningen at få 32 tilslutninger vedr. Centervej 7-17) heraf er 29o medlemmer på lille pakke, 161 på mellempakke, og resten 1060 på stor pakke. Kassereren gennemgik derefter det omdelte årsregnskab. Foreningens samlede indtægter beløb sig til kr medens de samlede udgifter udgjorde kr Resultatet af primær drift udviser således et overskud på kr Rente og udbytte gav en indtægt på kr , medens ekstraordinære udgifter, bl.a. nedskrivning af værdipapirer til kursværdi beløb sig til kr , således at årets endelige driftsresultat endte på kr i overskud. Årets overskud overførtes til egenkapitalen, som herefter udgjorde kr ved regnskabsårets udgang. Køb af betalingsprogrammer beløb sig til kr og udgjorde således en tungtvejende post. Foreningens aktiver udgør i alt kr , mens gælden beløber sig til kr Foreningens antenne anlæg er ikke værdisat. Nye anlæg og renovering udgiftsføres i det år, hvori arbejdet udføres. Aktier og investeringsbeviser er medtaget til kursværdien pr. 31/12. Copy-dan og Kodak indgår ikke i regnskabet, idet de betragtes som et momsfrit udlæg. Eventuel forpligtigelse: Ved en eventuel udmeldelse af ASIK, skal foreningen indbetale en forholdsvis andel af ASIK,s gæld overfor Telia Stofa, der er på 6,8 millioner. Foreningens andel andrager i øjeblikket ca. kr , faldende med ca. kr om året, frem til år Alle på lille eller mellempakke har forud betalt for afmontering af filtre, svarende til en eventuel forpligtigelse på ca. kr. 135.ooo Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. Kommentarer/spørgsmål: J. Laursen: Har via Stofa ændret pakkevalg og konstateret, at det koster kr F.P.: Dette er Stofas pris, som i øvrigt er billigere end vor tidligere takst. FP gennemgik herefter kort budgettet for det kommende år. 4. Indkomne forslag.

5 Der var indkommet 1 forslag fra F.Z. Mikkelsen om at gøre det muligt, at se alle andre regionskanaler end blot Tv-Syd. Iflg. B.P. er dette teknisk muligt, men der er pt ikke plads på nettet, og forslaget skal i øvrigt først være med i en fremtidig brugerafstemning. Vi vil forsøge at få ønsket opfyldt ved næste brugerafstemning. 5. Fastsættelse af kontingent. Foreningen følger ASIKs oplæg, som er forhandlet på plads med Stofa for os alle i ASIK. Kasserer Folmer Petersen fremlagde de aktuelle satser: Lille pakke.. kr Mellempakke kr Stor pakke kr Stigningen i kontingentet skyldes dels flere kanaler, og især en vis prisstigning på de bestående. Tilslutningsafgiften er uforandret kr Genåbningsafgiften er uændret kr Genåbning efter tvangslukning p.g.a. svigtende betaling er fastsat til kr Genåbningsafgift og afgift for filtermontering afregnes via Stofa iflg. deres prisliste. KR gjorde opmærksom på, at udover de ovenfor nævnte 3 pakkeløsninger, også er mulighed for i forbindelse med lille pakke at til vælge 4 favoritprogrammer mod en favorabel merpris. Kommentarer/spørgsmål: O. Hansen: Iflg. vedtægterne skal det kommende års kontingenter fastsættes efter afstemning på generalforsamlingen. Det er udmærket at satserne fastlægges ved forhandlinger mellem ASIK og Stofa, men så bør vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed. K.R.: Bestyrelsen tager dette til efterretning, og vil sørge for en vedtægtsændring inden næste generalforsamling. En vis arbejdskapital er nødvendig, men skal selvfølgelig heller ikke vokse uhæmmet. Netop nu sker der som tidligere nævnt en opgradering af nettet med flere Node-skabe og nye forstærkere m.m., og det kan vi betale kontant af egen kasse. Sætter vi egenkapitalen i forhold til antal medlemmer, svarer det til ca. kr pr. medlem, hvilket ikke synes overvældende. 6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen: Benny Pedersen - genvalgt. Erik Iversen - genvalgt Jan Rasmussen - genvalgt Søren Knudsen - genvalgt Valg af bestyrelsessuppleanter:

6 Gunnar Jacobsen, Augustvænget Lone L. Rasmussen Julivænget 14 genvalgt genvalgt. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: Henrik Larsen - genvalgt Hans Christensen - genvalgt Og som suppleanter: John Bjørkquist Søren Borg. Rønningsminde. genvalgt nyvalgt Eventuelt. Dirigenten og formanden takkede forsamlingen for en livlig debat samt god ro og orden, og erklærede mødet for afsluttet.

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere