HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E"

Transkript

1 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST Erstatter: HJVBST af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer. 2. Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK Superbrugere. 1. GENERELT Målet med denne bestemmelse er at fastsætte generelle retningslinjer for Hjemmeværnets myndigheders og underafdelingers anvendelse af internettet herunder HJV.DK HJV.DK er Hjemmeværnets vindue til offentligheden på internettet og er dermed virkemidlet til at synliggøre Hjemmeværnet over for befolkningen, pressen og andre interesserede. HJV.DK er tillige Hjemmeværnets planlægnings- og administrationsværktøj til frivillige og ansatte. HJV.DK er primært opbygget som et ekstranet, som giver brugerne funktionaliteter som fx aktivitetsplanlægning, samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, bookingfunktionalitet, adressebog, digital forvaltning m.v. Hertil kommer en komplet mail løsning til både frivillige og ansatte samt mulighed for afholdelse af online møder. Platformen benyttes også til hjemmesider (internet) for hjemmeværnets underafdelinger og myndigheder HJV.DK strategi HJV.DK strategi er fastsat således: HJV.DK er den overordnede portal, der giver adgang til vidensdeling af data i de net, der indeholder relevante data for alle niveauer i Hjemmeværnet. HJV.DK er den primære og samlende platform for Hjemmeværnets digitaliserede funktionaliteter, herunder digitale forvaltnings- og kommunikationsprocesser mellem Hjemmeværnets myndigheder, partnere og frivillige. HJV.DK skal bidrage til at effektivisere den digitale forvaltning på alle niveauer i Hjemmeværnet med fokus på, at den frivillige del af Hjemmeværnet oplever en forenkling i administrationen af UAFD og den enkelte. Der skal i Hjemmeværnets basisorganisation løbende fokuseres på en øget grad af digitalisering. Hjemmeværnet vil derfor bruge ekstra- og internettet aktivt i Hjemmeværnets operative virke, i den daglige forvaltning til og fra Hjemmeværnets medlemmer, som en integreret del af Hjemme- 1

2 værnets uddannelsessystem samt sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber kontinuerligt er til rådighed i nyeste version. Hjemmeværnet anvender internettet til, at formidle den information man ønsker, skal komme til kendskab for en bredere del af befolkningen. Hjemmeværnets hjemmesider på internettet er en kombination af indhentning og formidling af informationer samt digital forvaltning. Da formålet er at sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber er til rådighed, er det i Hjemmeværnets interesse, at alle myndigheder og enheder bidrager med relevante og ajourførte oplysninger. Hjemmeværnet stiller systemet til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder, enheder og medlemmer Forretningsansvar Det overordnede forretningsansvar for de enkelte funktionsområder fastlægges således: Nyheder og indholdssider HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Historisk arkiv HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Hvervemodul (kontakt) HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Aktivitetsmodul HJK Planlægnings- & operationsafdeling (PO) Booking HJK Driftsstøtteafdeling (DS) Publikationsadministration Hjemmeværnsskolen (HVS) Reglementsforvaltning Hjemmeværnsskolen (HVS) Uddannelsesveje Hjemmeværnsskolen (HVS) Alle øvrige funktionsområder HJK Driftsstøtteafdeling (DS) 1.3. Ansvarlig Brugermyndighed Ansvaret som Ansvarlig Brugermyndighed (ABM) varetages af HJK Driftsstøtteafdelings (DS) Itelement (DS-IT). 2. OPBYGNING AF HJEMMESIDER Hjemmeværnskommandoen har etableret en internetportal med domænet På denne adresse ligger der en række generelle oplysninger om Hjemmeværnet. Fra Hjemmeværnets overordnede hjemmeside er der mulighed for at bevæge sig gennem hele organisationen fra hjemmeværnsgrene til underafdelinger. Hjemmeværnskommandoen prioriterer dog den lokale indgangsvinkel og søger kontinuerligt at understøtte udbygningen af lokale hjemmesider, således at brugere kan fastholdes i dette miljø og her finde alle relevante og ønskede informationer. Hjemmeværnskommandoen baserer hjemmesider på Forsvarsministeriets Visuelle Retningslinjer for hjemmesider i Forsvarsministeriets koncern, og stiller på baggrund heraf en række skabeloner til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder og underafdelinger for at sikre genkendelighed og ensartet brug af farver, logoer med mere. Designet vil løbende blive udbygget. 3. TILSLUTNING TIL HJEMMEVÆRNETS HJEMMESIDER Der er oprettet hjemmesider til alle Hjemmeværnets myndigheder på Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved myndig- 2

3 hederne og de respektive chefer. Således vil ansvaret for indholdet på underlagte hjemmesider være pålagt den respektive chef. HJV myndigheder må ikke afholde udgifter, medmindre udgifterne er godkendt af Hjemmeværnskommandoen, til at oprette og vedligeholde internetløsninger uden for HJV.DK. Hjemmeværnets underafdelinger har plads på Hjemmeværnskommandoens internetportal på lige fod med Hjemmeværnets myndigheder. Hjemmeværnets underafdelinger har således adgang til egne og underlagte hjemmesider ved hjælp af udleverede brugernavne og passwords, placeret på Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved underafdelingernes chefer. Myndigheder og enheder, der arbejder med hjemmesider på Hjemmeværnskommandoens internetportal, accepterer samtidig, at de udpegede ansvarlige oprettes som administratorer i dette system. 4. INDHOLD AF HJEMMESIDER Ved udformning af hjemmesider skal følgende retningslinjer overholdes: Hjemmesider på internettet må kun indeholde ikke klassificeret og frigivet materiale. Hjemmesidens indhold skal overholde de i FKOBST angivne retningslinjer om informationer på internettet. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til nærmeste foresatte myndighed. Myndighedens, enhedens eller underafdelingens chef eller en af chefen udpeget person (eks. ICH/IOF/KOF/ROF) skal godkende, at informationerne må frigives til internettet. Dette kan systemets godkendelsesfunktionalitet benyttes til. Der skal løbende foretages vurdering af indholdet på hjemmesiden, således at den samlede mængde af oplysninger ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Billedmateriale skal bruges med omhu og bør ikke forevise objekter eller lignende, der er en del af Hjemmeværnets opgavekompleks. Ved brug af billeder, tekster, film eller lignende skal eventuelle copyrightspørgsmål være afklaret. Det påhviler således den enkelte redaktør at sikre, at brud på ophavsret og copyright ikke finder sted på Hjemmeværnets hjemmesider. Omtale af enkeltpersoner, via skrift eller billedmateriale, skal godkendes af personen selv før frigivelse. Hjemmesiden skal indeholde myndighedens eller underafdelingens navn, adresse, telefonnummer og/eller adresse til en kontaktperson. Hjemmesiden bør indeholde myndighedens eller underafdelingens våbenskjold, alternativt det pågældende værnsmærke eller hjemmeværnsmærket. Der må ikke optræde nogen form for reklame, annoncering eller finansiering af indholdet på hjemmesiden. Der må ikke oprettes links til kommercielle sider. Dette punkt er gældende for alle myndigheders og underafdelingers hjemmesider, uanset placering på eller uden for Hjemmeværnskommandoens internetportal. Hjemmesidens informationer skal være korrekte og opdaterede. Redaktører på hjemmesider bør være opmærksomme på at, ikke-medlemmer også har adgang til hjemmesiden og derfor være bevidst om brugen af forkortelser. 3

4 5. Alle brugere på HJV.DK har fået oprettet en adresse bestående af MA-nummer og det for Hjemmeværnet gældende domæne (eks.: Der er desuden etableret en standardiseret tilgang til funktionspostkasser. Alle ansatte, nøglepersonel ved alle UAFD samt delingsførere får en funktionspostkasse. Formålet med de standardiserede funktionspostkasser er, at samme funktion får samme forkortelse ved alle UAFD. Herudover sikres, at overdragelse af funktionspostkassen til en ny indehaver af funktionen kan ske enkelt og standardiseret. Særlige behov for postkasser fx: kan oprettes efter begrundet ansøgning vha. helpdesk på HJV.DK. Hjemmeværnets enheder tildeles to postkasser på HJV.DK. Den ene er en enhedspostkasse (eks.: samt en postkasse til brug for informations- og hverveformål (eks.: Enhedspostkassen skal fremgå af myndighedens hjemmeside. Postkassen skal tømmes jævnligt, og post modtaget via skal behandles på lige fod med anden modtaget post, modtaget fx via postvæsen eller telefax. Der oprettes automatisk følgende distributionslister, som kan ses af alle brugere: Pr. organisationsforkortelse (ORG-FORK) fx Org-1GRP-1DEL-HVKALM-HDNJY Det er på denne baggrund muligt at sende mail til alle i fx en gruppe eller afdeling. Pr. funktion i underafdelingen fx Alle-HVKBIL-GF-BEVGRP Internettet må kun anvendes til afsendelse af ikke klassificeret post. 6. HJV.DK STYRINGSSTRUKTUR Udvikling og drift af HJV.DK styres gennem en formaliseret struktur. For at sikre en formålstjenlig anvendelse og udvikling af HJV.DK samt til støtte for chefer og ledere i den funktionelle anvendelse af HJV.DK, er der opstillet IT-stillinger på flere niveauer. ITstillingerne omfatter IT-officerer (IT-OF) på distriktsniveau og IT-befalingsmand (IT-BM) på underafdelingsniveau. Forhold vedrørende IT-officerernes virke fremgår af bilag 1. Til at støtte den ansatte struktur er der ved alle myndigheder udpeget en ansat som HJV.DK superbruger. Forhold vedrørende HJV.DK superbrugernes virke fremgår af bilag 2. HJV.DK organisationen: 4

5 7. TEKNISKE STANDARDER Tekniske standarder fastsættes af Hjemmeværnskommandoen. Hjemmeværnets hjemmesider er hovedsageligt bygget på en Microsoft SharePoint Server, Microsoft Exchange Server og Microsoft Lync server, der kontinuerligt opdateres. Nærmere oplysninger herom kan indhentes fra Hjemmeværnskommandoens IT-element. 8. GOVERNANCE Formålet med HJV.DK Governance (styring og ledelse af HJV.DK) er at sikre, at HJV.DK ledes og anvendes i overensstemmelse med Hjemmeværnets strategi og mål. Governance omkring HJV.DK udvikles og revideres løbende. Derfor findes de til enhver tid gældende governanceregler på IT-INFO på HJV.DK. Det er enhver brugers ansvar, at governancereglerne efterleves. MYN- og UAFD chefer er ansvarlige for løbende at føre kontrol med, at reglerne efterleves. 9. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Denne bestemmelse er gældende fra den 10. november Sagsbehandlende afdeling er Hjemmeværnskommandoens Driftsstøtteafdeling. 5

6

7 Bilag 1 Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer Grundlaget Hjemmeværnskommandoen har oprettet en IT-struktur med hhv. IT-officerer (IT-OF) og ITbefalingsmænd (IT-BM) til at støtte i brugen af HJV.DK og øvrigt IT i UAFD. Der er én IT-officer forankret ved hvert distrikt og én IT-befalingsmand ved hver underafdeling. Til støtte i opgaveudførelsen har IT-OF tilknyttet 1 til 4 IT-BM i et lokalt IT-element i distriktsstaben. Myndighederne har ansvaret for at udpege den enkelte IT-officer. Skift af IT-OF meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK. IT-officerens profil IT-officeren skal være egnet til at yde brugersupport på superbrugerniveau. IT-officeren skal efterleve HJK politikker omkring brugen af og formidlingen omkring HJV.DK og IT i UAFD. Vilkår Vilkårene for at løse opgaven er: Der ydes rådighedsvederlag. HJV stiller en bærbar PC med de fornødne programmer til rådighed for IT-officeren. HJV stiller en projektor til rådighed for IT-officeren. Distriktet stiller en tjenstlig mobiltelefon (smartphone) til rådighed for IT-officeren. Distriktet sørger for internetforbindelse. Der kan vælges mellem om HJV opretter og betaler en fast internetforbindelse, en mobil internetforbindelse eller refunderer udgifter til privat betalt internet med op til kr. 150,- pr. måned. HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med IT-OF løsning af puljesager i iremedy. Opgaver IT-officerens opgaver fremgår af funktionsbeskrivelsen for IT-officerer. Information til IT-officerer HJK vil holde IT-officerer orienteret på superbrugerniveau via mail, HJV IT-INFO og seminarer. Seminarer bruges til at orientere om emner der er for omfattende til at blive udsendt i mail, og som kræver en uddybende forklaring. Seminarerne er også stedet hvor IT-officererne efteruddannes i nye eller ændrede funktionaliteter på HJV.DK og/eller PC/UAFD pakken. Ligeledes tilstræbes det, at IT-officererne får mulighed for at dele erfaringer. På disse seminarer orienterer IT-officeren HJK om lokale forhold i relation til den lokale IT-struktur og de frivilliges brug af HJV.DK og PC/UAFD pakken. Kompetence IT-officererne har rettigheder som OE-administrator på HJV.DK fra værnsniveau og nedefter. Herudover kan IT-officererne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse fra HJK IT-element. IT-officerernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godkendelse af brugerens nærmeste chef. 1

8

9 Bilag 2 Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK superbrugere Grundlaget Hjemmeværnskommandoen har til støtte og support af ansat personel i brugen af HJV.DK ved alle myndigheder oprettet en HJV.DK superbrugerordning. Den ansatte HJV.DK superbruger skal forestå support og uddannelse primært blandt de ansatte. Superbrugerne er forankret ved myndigheder o.l., som følger: Hærhjemmeværnsdistrikter (HHD) Marinehjemmeværnsdistrikter (MHD) Flyverhjemmeværnsdistriktet (FHD) Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (VHV) Totalforsvarsregioner (TR) Hjemmeværnsskolen (HVS) HVS Marinehjemmeværnssektionen (MHS) HVS Uddannelsescentre (UDC) Hjemmeværnskommandoen (HJK) 1 superbruger pr. distrikt 1 superbruger pr. distrikt 1 superbruger (ved distriktet) 1 superbruger (ved distriktet) 1 superbruger pr. region 2 superbrugere 1 superbruger 1 superbruger 6 superbrugere (1 pr. division/selvstændige afdeling) Myndighederne/afdelingerne har ansvaret for at udpege den enkelte superbruger, idet HJK ITelement (HJV.DK) til enhver tid holdes orienteret om, hvem der er myndighedens/afdelingens superbruger. Skift af HJV.DK superbrugere meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK. Vilkår Vilkårene for at løse opgaven er, som følger: HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med HJV.DK superbrugerens virke. HJK IT-element vil holde superbrugerne løbende opdateret. Der vil efter behov blive afholdt møder for superbrugere om aktuelle emner. Uddannelse HJV.DK superbrugere skal gennemføre alle HJV.DK onlinekurser på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS). Opgaver Superbrugernes opgaveportefølje omfatter bl.a.: Løser stillede opgaver med udgangspunkt i Hjemmeværnsbestemmelse Yde support til egen myndigheds ansatte i brug af HJV.DK. Deltager i HJK seminarer for superbrugere. Som superbruger ved distrikter, sammen med IT-officeren, planlægge og gennemføre møder for underafdelingernes IT-befalingsmænd (IT-BM). Deltager i opdatering af regionens/værnets/distriktets sider og oplysninger på HJV.DK. Virker som stedfortræder og hjælper for andre superbrugere ved andre myndigheder. Kompetence Superbrugere har rettigheder som OE-administrator på HJV.DK i eget distrikts område. Herudover kan Superbrugerne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse fra HJK IT-element. Superbrugernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godkendelse af brugerens nærmeste chef. 1

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere