HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E"

Transkript

1 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST Erstatter: HJVBST af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer. 2. Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK Superbrugere. 1. GENERELT Målet med denne bestemmelse er at fastsætte generelle retningslinjer for Hjemmeværnets myndigheders og underafdelingers anvendelse af internettet herunder HJV.DK HJV.DK er Hjemmeværnets vindue til offentligheden på internettet og er dermed virkemidlet til at synliggøre Hjemmeværnet over for befolkningen, pressen og andre interesserede. HJV.DK er tillige Hjemmeværnets planlægnings- og administrationsværktøj til frivillige og ansatte. HJV.DK er primært opbygget som et ekstranet, som giver brugerne funktionaliteter som fx aktivitetsplanlægning, samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, bookingfunktionalitet, adressebog, digital forvaltning m.v. Hertil kommer en komplet mail løsning til både frivillige og ansatte samt mulighed for afholdelse af online møder. Platformen benyttes også til hjemmesider (internet) for hjemmeværnets underafdelinger og myndigheder HJV.DK strategi HJV.DK strategi er fastsat således: HJV.DK er den overordnede portal, der giver adgang til vidensdeling af data i de net, der indeholder relevante data for alle niveauer i Hjemmeværnet. HJV.DK er den primære og samlende platform for Hjemmeværnets digitaliserede funktionaliteter, herunder digitale forvaltnings- og kommunikationsprocesser mellem Hjemmeværnets myndigheder, partnere og frivillige. HJV.DK skal bidrage til at effektivisere den digitale forvaltning på alle niveauer i Hjemmeværnet med fokus på, at den frivillige del af Hjemmeværnet oplever en forenkling i administrationen af UAFD og den enkelte. Der skal i Hjemmeværnets basisorganisation løbende fokuseres på en øget grad af digitalisering. Hjemmeværnet vil derfor bruge ekstra- og internettet aktivt i Hjemmeværnets operative virke, i den daglige forvaltning til og fra Hjemmeværnets medlemmer, som en integreret del af Hjemme- 1

2 værnets uddannelsessystem samt sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber kontinuerligt er til rådighed i nyeste version. Hjemmeværnet anvender internettet til, at formidle den information man ønsker, skal komme til kendskab for en bredere del af befolkningen. Hjemmeværnets hjemmesider på internettet er en kombination af indhentning og formidling af informationer samt digital forvaltning. Da formålet er at sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber er til rådighed, er det i Hjemmeværnets interesse, at alle myndigheder og enheder bidrager med relevante og ajourførte oplysninger. Hjemmeværnet stiller systemet til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder, enheder og medlemmer Forretningsansvar Det overordnede forretningsansvar for de enkelte funktionsområder fastlægges således: Nyheder og indholdssider HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Historisk arkiv HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Hvervemodul (kontakt) HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Aktivitetsmodul HJK Planlægnings- & operationsafdeling (PO) Booking HJK Driftsstøtteafdeling (DS) Publikationsadministration Hjemmeværnsskolen (HVS) Reglementsforvaltning Hjemmeværnsskolen (HVS) Uddannelsesveje Hjemmeværnsskolen (HVS) Alle øvrige funktionsområder HJK Driftsstøtteafdeling (DS) 1.3. Ansvarlig Brugermyndighed Ansvaret som Ansvarlig Brugermyndighed (ABM) varetages af HJK Driftsstøtteafdelings (DS) Itelement (DS-IT). 2. OPBYGNING AF HJEMMESIDER Hjemmeværnskommandoen har etableret en internetportal med domænet På denne adresse ligger der en række generelle oplysninger om Hjemmeværnet. Fra Hjemmeværnets overordnede hjemmeside er der mulighed for at bevæge sig gennem hele organisationen fra hjemmeværnsgrene til underafdelinger. Hjemmeværnskommandoen prioriterer dog den lokale indgangsvinkel og søger kontinuerligt at understøtte udbygningen af lokale hjemmesider, således at brugere kan fastholdes i dette miljø og her finde alle relevante og ønskede informationer. Hjemmeværnskommandoen baserer hjemmesider på Forsvarsministeriets Visuelle Retningslinjer for hjemmesider i Forsvarsministeriets koncern, og stiller på baggrund heraf en række skabeloner til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder og underafdelinger for at sikre genkendelighed og ensartet brug af farver, logoer med mere. Designet vil løbende blive udbygget. 3. TILSLUTNING TIL HJEMMEVÆRNETS HJEMMESIDER Der er oprettet hjemmesider til alle Hjemmeværnets myndigheder på Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved myndig- 2

3 hederne og de respektive chefer. Således vil ansvaret for indholdet på underlagte hjemmesider være pålagt den respektive chef. HJV myndigheder må ikke afholde udgifter, medmindre udgifterne er godkendt af Hjemmeværnskommandoen, til at oprette og vedligeholde internetløsninger uden for HJV.DK. Hjemmeværnets underafdelinger har plads på Hjemmeværnskommandoens internetportal på lige fod med Hjemmeværnets myndigheder. Hjemmeværnets underafdelinger har således adgang til egne og underlagte hjemmesider ved hjælp af udleverede brugernavne og passwords, placeret på Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved underafdelingernes chefer. Myndigheder og enheder, der arbejder med hjemmesider på Hjemmeværnskommandoens internetportal, accepterer samtidig, at de udpegede ansvarlige oprettes som administratorer i dette system. 4. INDHOLD AF HJEMMESIDER Ved udformning af hjemmesider skal følgende retningslinjer overholdes: Hjemmesider på internettet må kun indeholde ikke klassificeret og frigivet materiale. Hjemmesidens indhold skal overholde de i FKOBST angivne retningslinjer om informationer på internettet. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til nærmeste foresatte myndighed. Myndighedens, enhedens eller underafdelingens chef eller en af chefen udpeget person (eks. ICH/IOF/KOF/ROF) skal godkende, at informationerne må frigives til internettet. Dette kan systemets godkendelsesfunktionalitet benyttes til. Der skal løbende foretages vurdering af indholdet på hjemmesiden, således at den samlede mængde af oplysninger ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Billedmateriale skal bruges med omhu og bør ikke forevise objekter eller lignende, der er en del af Hjemmeværnets opgavekompleks. Ved brug af billeder, tekster, film eller lignende skal eventuelle copyrightspørgsmål være afklaret. Det påhviler således den enkelte redaktør at sikre, at brud på ophavsret og copyright ikke finder sted på Hjemmeværnets hjemmesider. Omtale af enkeltpersoner, via skrift eller billedmateriale, skal godkendes af personen selv før frigivelse. Hjemmesiden skal indeholde myndighedens eller underafdelingens navn, adresse, telefonnummer og/eller adresse til en kontaktperson. Hjemmesiden bør indeholde myndighedens eller underafdelingens våbenskjold, alternativt det pågældende værnsmærke eller hjemmeværnsmærket. Der må ikke optræde nogen form for reklame, annoncering eller finansiering af indholdet på hjemmesiden. Der må ikke oprettes links til kommercielle sider. Dette punkt er gældende for alle myndigheders og underafdelingers hjemmesider, uanset placering på eller uden for Hjemmeværnskommandoens internetportal. Hjemmesidens informationer skal være korrekte og opdaterede. Redaktører på hjemmesider bør være opmærksomme på at, ikke-medlemmer også har adgang til hjemmesiden og derfor være bevidst om brugen af forkortelser. 3

4 5. Alle brugere på HJV.DK har fået oprettet en adresse bestående af MA-nummer og det for Hjemmeværnet gældende domæne (eks.: Der er desuden etableret en standardiseret tilgang til funktionspostkasser. Alle ansatte, nøglepersonel ved alle UAFD samt delingsførere får en funktionspostkasse. Formålet med de standardiserede funktionspostkasser er, at samme funktion får samme forkortelse ved alle UAFD. Herudover sikres, at overdragelse af funktionspostkassen til en ny indehaver af funktionen kan ske enkelt og standardiseret. Særlige behov for postkasser fx: kan oprettes efter begrundet ansøgning vha. helpdesk på HJV.DK. Hjemmeværnets enheder tildeles to postkasser på HJV.DK. Den ene er en enhedspostkasse (eks.: samt en postkasse til brug for informations- og hverveformål (eks.: Enhedspostkassen skal fremgå af myndighedens hjemmeside. Postkassen skal tømmes jævnligt, og post modtaget via skal behandles på lige fod med anden modtaget post, modtaget fx via postvæsen eller telefax. Der oprettes automatisk følgende distributionslister, som kan ses af alle brugere: Pr. organisationsforkortelse (ORG-FORK) fx Org-1GRP-1DEL-HVKALM-HDNJY Det er på denne baggrund muligt at sende mail til alle i fx en gruppe eller afdeling. Pr. funktion i underafdelingen fx Alle-HVKBIL-GF-BEVGRP Internettet må kun anvendes til afsendelse af ikke klassificeret post. 6. HJV.DK STYRINGSSTRUKTUR Udvikling og drift af HJV.DK styres gennem en formaliseret struktur. For at sikre en formålstjenlig anvendelse og udvikling af HJV.DK samt til støtte for chefer og ledere i den funktionelle anvendelse af HJV.DK, er der opstillet IT-stillinger på flere niveauer. ITstillingerne omfatter IT-officerer (IT-OF) på distriktsniveau og IT-befalingsmand (IT-BM) på underafdelingsniveau. Forhold vedrørende IT-officerernes virke fremgår af bilag 1. Til at støtte den ansatte struktur er der ved alle myndigheder udpeget en ansat som HJV.DK superbruger. Forhold vedrørende HJV.DK superbrugernes virke fremgår af bilag 2. HJV.DK organisationen: 4

5 7. TEKNISKE STANDARDER Tekniske standarder fastsættes af Hjemmeværnskommandoen. Hjemmeværnets hjemmesider er hovedsageligt bygget på en Microsoft SharePoint Server, Microsoft Exchange Server og Microsoft Lync server, der kontinuerligt opdateres. Nærmere oplysninger herom kan indhentes fra Hjemmeværnskommandoens IT-element. 8. GOVERNANCE Formålet med HJV.DK Governance (styring og ledelse af HJV.DK) er at sikre, at HJV.DK ledes og anvendes i overensstemmelse med Hjemmeværnets strategi og mål. Governance omkring HJV.DK udvikles og revideres løbende. Derfor findes de til enhver tid gældende governanceregler på IT-INFO på HJV.DK. Det er enhver brugers ansvar, at governancereglerne efterleves. MYN- og UAFD chefer er ansvarlige for løbende at føre kontrol med, at reglerne efterleves. 9. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Denne bestemmelse er gældende fra den 10. november Sagsbehandlende afdeling er Hjemmeværnskommandoens Driftsstøtteafdeling. 5

6

7 Bilag 1 Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer Grundlaget Hjemmeværnskommandoen har oprettet en IT-struktur med hhv. IT-officerer (IT-OF) og ITbefalingsmænd (IT-BM) til at støtte i brugen af HJV.DK og øvrigt IT i UAFD. Der er én IT-officer forankret ved hvert distrikt og én IT-befalingsmand ved hver underafdeling. Til støtte i opgaveudførelsen har IT-OF tilknyttet 1 til 4 IT-BM i et lokalt IT-element i distriktsstaben. Myndighederne har ansvaret for at udpege den enkelte IT-officer. Skift af IT-OF meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK. IT-officerens profil IT-officeren skal være egnet til at yde brugersupport på superbrugerniveau. IT-officeren skal efterleve HJK politikker omkring brugen af og formidlingen omkring HJV.DK og IT i UAFD. Vilkår Vilkårene for at løse opgaven er: Der ydes rådighedsvederlag. HJV stiller en bærbar PC med de fornødne programmer til rådighed for IT-officeren. HJV stiller en projektor til rådighed for IT-officeren. Distriktet stiller en tjenstlig mobiltelefon (smartphone) til rådighed for IT-officeren. Distriktet sørger for internetforbindelse. Der kan vælges mellem om HJV opretter og betaler en fast internetforbindelse, en mobil internetforbindelse eller refunderer udgifter til privat betalt internet med op til kr. 150,- pr. måned. HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med IT-OF løsning af puljesager i iremedy. Opgaver IT-officerens opgaver fremgår af funktionsbeskrivelsen for IT-officerer. Information til IT-officerer HJK vil holde IT-officerer orienteret på superbrugerniveau via mail, HJV IT-INFO og seminarer. Seminarer bruges til at orientere om emner der er for omfattende til at blive udsendt i mail, og som kræver en uddybende forklaring. Seminarerne er også stedet hvor IT-officererne efteruddannes i nye eller ændrede funktionaliteter på HJV.DK og/eller PC/UAFD pakken. Ligeledes tilstræbes det, at IT-officererne får mulighed for at dele erfaringer. På disse seminarer orienterer IT-officeren HJK om lokale forhold i relation til den lokale IT-struktur og de frivilliges brug af HJV.DK og PC/UAFD pakken. Kompetence IT-officererne har rettigheder som OE-administrator på HJV.DK fra værnsniveau og nedefter. Herudover kan IT-officererne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse fra HJK IT-element. IT-officerernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godkendelse af brugerens nærmeste chef. 1

8

9 Bilag 2 Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK superbrugere Grundlaget Hjemmeværnskommandoen har til støtte og support af ansat personel i brugen af HJV.DK ved alle myndigheder oprettet en HJV.DK superbrugerordning. Den ansatte HJV.DK superbruger skal forestå support og uddannelse primært blandt de ansatte. Superbrugerne er forankret ved myndigheder o.l., som følger: Hærhjemmeværnsdistrikter (HHD) Marinehjemmeværnsdistrikter (MHD) Flyverhjemmeværnsdistriktet (FHD) Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (VHV) Totalforsvarsregioner (TR) Hjemmeværnsskolen (HVS) HVS Marinehjemmeværnssektionen (MHS) HVS Uddannelsescentre (UDC) Hjemmeværnskommandoen (HJK) 1 superbruger pr. distrikt 1 superbruger pr. distrikt 1 superbruger (ved distriktet) 1 superbruger (ved distriktet) 1 superbruger pr. region 2 superbrugere 1 superbruger 1 superbruger 6 superbrugere (1 pr. division/selvstændige afdeling) Myndighederne/afdelingerne har ansvaret for at udpege den enkelte superbruger, idet HJK ITelement (HJV.DK) til enhver tid holdes orienteret om, hvem der er myndighedens/afdelingens superbruger. Skift af HJV.DK superbrugere meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK. Vilkår Vilkårene for at løse opgaven er, som følger: HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med HJV.DK superbrugerens virke. HJK IT-element vil holde superbrugerne løbende opdateret. Der vil efter behov blive afholdt møder for superbrugere om aktuelle emner. Uddannelse HJV.DK superbrugere skal gennemføre alle HJV.DK onlinekurser på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS). Opgaver Superbrugernes opgaveportefølje omfatter bl.a.: Løser stillede opgaver med udgangspunkt i Hjemmeværnsbestemmelse Yde support til egen myndigheds ansatte i brug af HJV.DK. Deltager i HJK seminarer for superbrugere. Som superbruger ved distrikter, sammen med IT-officeren, planlægge og gennemføre møder for underafdelingernes IT-befalingsmænd (IT-BM). Deltager i opdatering af regionens/værnets/distriktets sider og oplysninger på HJV.DK. Virker som stedfortræder og hjælper for andre superbrugere ved andre myndigheder. Kompetence Superbrugere har rettigheder som OE-administrator på HJV.DK i eget distrikts område. Herudover kan Superbrugerne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse fra HJK IT-element. Superbrugernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godkendelse af brugerens nærmeste chef. 1

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv

Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/002799-637624 af 2014-06-30 (HJK Årsprogram 2015

Læs mere

magasinet de får én på opleveren Folk strømmer til hjemmeværnet Side 5-9 Ny kommitteret for hjemmeværnet Spørgsmål og svar 12 om uniformer

magasinet de får én på opleveren Folk strømmer til hjemmeværnet Side 5-9 Ny kommitteret for hjemmeværnet Spørgsmål og svar 12 om uniformer magasinet nr. 4 / DECEMBEr 2009 10 Ny kommitteret for hjemmeværnet Spørgsmål og svar 12 om uniformer de får én på opleveren 15 22 Tema: hjv.dk kan mere end du tror Arbejdet med det nye forsvarsforlig Folk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc.

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. Kommuniker bedre med ny hjemmeside eller infoskærm! kr 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. INTRO PRIS kr 8.995 INFOSKÆRM 42 Oplys klinikkens patienter med

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

BISCHOFF ACADEMY E-LEARNING DOMÆNE MANUAL. Ver 01-2014 - Dansk Side 1

BISCHOFF ACADEMY E-LEARNING DOMÆNE MANUAL. Ver 01-2014 - Dansk Side 1 BISCHOFF ACADEMY E-LEARNING DOMÆNE MANUAL Ver 01-2014 - Dansk Side 1 FORORD Bischoff Academy E-learning domæner er opbygget som standardmoduler Det indebærer, at tekst og illustrationer er placeret indenfor

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

RENOMATIC. Affaldsadministration

RENOMATIC. Affaldsadministration RENOMATIC Affaldsadministration ENOMATIC Effektiv styring af Affaldsadministration RENOMATIC anvendes af kommuner, affaldsselskaber og renovatører til administration og styring af affaldsindsamlingen.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet FORSVARETS PERSONELTJENESTE FPT HRRS U 570 2014/002016-1248077 2014-03-27 (Bedes anført ved henvendelser) Til Se fordelingsliste Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Midler fra Kompetencefonden gældende for

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

FAQ: Outlook i MSO. Outlook som nyt post og kalendersystem i MSO. IT og Digitalisering Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

FAQ: Outlook i MSO. Outlook som nyt post og kalendersystem i MSO. IT og Digitalisering Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune FAQ: Outlook i MSO Outlook som nyt post og kalendersystem i MSO Hvornår får vi Outlook i MSO? Efter planen 17. 20. juni 2011. Hvad med mine gamle e-mails? Du kan når som helst finde dine gamle mails ved

Læs mere

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual Skyfillers Hosted BlackBerry Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Enterprise aktivering... 2 BlackBerry 10... 2 BlackBerry Version 6.x eller nyere... 2 BlackBerry Version 4.x og 5.x... 3 Manuel

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere