Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL"

Transkript

1 AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt Højesteret har den 25. marts 2004 afsagt dom i sin første domænenavnssag, som på den vindende parts side blev ført af en af Plesners advokater. Sagen vedrørte domænenavnet br.dk, og om dette kunne kræves overført fra IT-konsulentfirmaet Icom Data ApS til TOP-TOY A/S som moderselskab til BR-Legetøj A/S. Icom Data overtog domænenavnet i 1998 fra den oprindelige registrant som følge af dennes tvangsopløsning. TOP-TOY rettede i 1999 henvendelse til Icom Data, idet man ønskede at erhverve domænenavnet br.dk. Icom Data svarede hertil, at br.dk var erhvervet i forbindelse med etablering af en hjemmeside for en af deres klienter, men at projektet var opgivet. Icom Data havde bibeholdt navnet, idet man muligvis kunne bruge domænenavnet senere. Icom Data var dog ikke "afvisende for et seriøst tilbud alene for domænenavnet". TOP-TOY tilbød kr. for br.dk, men dette blev afslået af Icom Data, som ønskede et beløb på kr. for at overdrage domænenavnet. TOP-TOY anlagde herefter sag ved Søog Handelsretten. ten måtte det antages, at en betydelig del af de brugere, som første gang ønskede at søge BR's hjemmeside på nettet, ville søge på domænenavnet br.dk og få oplysning om, at siden ikke var tilgængelig, og meddelelsen herom ville antageligvis have markedsførings- Sø- og Handelsrettens afgørelse Sø- og Handelsretten udtalte, at varemærket BR er indarbejdet i en sådan grad, at varemærket er velkendt efter varemærkelovens 4, stk. 2. Ifølge retmæssig skadevirkning for TOP-TOY. Eftersom varemærket er velkendt i alle dele af befolkningen, og der manglede konkrete, retmæssige planer for anvendelse af domænenavnet, fandtes registreringen af domænenavnet br.dk og - fortsættes næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI fortsat fra forsiden opretholdelsen heraf at måtte anses som en erhvervsmæssig anvendelse af BR's forretningskendetegn. Retten konstaterede, at registrering af br.dk og opretholdelse heraf stred mod markedsføringslovens 1 og 5, selvom der ikke var tilstrækkelig bevis for, at domænenavnet alene var erhvervet med henblik på salg. Derimod fandt varemærkelovens 4, stk. 2 ikke anvendelse, da domænenavnet ikke anvendtes for konkrete varer og tjenesteydelser. Da enhver fremtidig konkret anvendelse af domænenavnet imidlertid ville kunne forbydes efter varemærkelovens 4, stk. 2, var domænenavnet at betragte som en eneret for TOP-TOY. Icom Data skulle derfor overdrage br.dk vederlagsfrit til TOP-TOY og anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet. Sø- og Handelsrettens afgørelse er bemærkelsesværdig, idet den går en del længere end Beologic-dommen, UfR Ø (som vedrørte B&O's varemærke), hvor både Byretten og Østre Landsret var af den opfattelse, at markedsføringslovens 5 og varemærkelovens 4 ikke kunne finde anvendelse, når domænenavnet ikke var udbudt til andre end indehaveren af forretningskendetegnet/varemærket, og når der i øvrigt ikke skete nogen konkret markedsføringsmæssig anvendelse af domænenavnet. En sådan adfærd kunne alene betegnes som erhvervsmæssig brug i strid med markedsføringslovens 1. Sø- og Handelsretten synes i sin afgørelse at stille meget beskedne krav til, hvornår der er tale om erhvervsmæssig brug, når forretningskendetegnet/ varemærket må betragtes som velkendt. Højesterets afgørelse Sø- og Handelsrettens afgørelse blev anket til Højesteret af Icom Data. Højesteret udtalte, at den oprindelige registrants registrering af br.dk foregik med kendskab til TOP-TOY's indarbejdede forretningskendetegn BR. Registreringen foregik kort tid efter, at den oprindelige registrant ved udeblivelsesdom var blevet tilpligtet at afregistrere domænenavnet xerox.dk. Højesteret lagde endvidere vægt på, at Icom Data, som ikke havde brugt domænenavnet, over for TOP-TOY havde fremsat krav om betaling på kr. for at overdrage det. På baggrund heraf fandt Højesteret det ubetænkeligt at lægge til grund, at den oprindelige registrant registrerede br.dk med det formål at sælge det til TOP-TOY til overpris. Den oprindelige registrant og Icom Data havde ved deres adfærd afskåret TOP-TOY fra at få sit forretningskendetegn registreret som domænenavn. En sådan handlemåde var efter Højesterets opfattelse udtryk for en utilbørlig markedsadfærd i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1, hvorfor Højesteret allerede af den grund stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Til forskel fra Sø- og Handelsretten nævner Højesteret hverken markedsføringslovens 5 eller varemærkelovens 4, stk. 2. Højesterets undladelse heraf sår på ny tvivl om retstilstanden på området, idet det ikke er klart, om dommen skal ses som udtryk for en tilbagevenden til udgangspunktet i Beologic-dommen, hvorefter selve registreringen af domænenavnet ikke vil udgøre en erhvervsmæssig brug, så markedsføringslovens 5 og/eller varemærkelovens 4 kan finde anvendelse. Der savnes således stadig en endelig afklaring på spørgsmålet om, hvornår der foreligger erhvervsmæssig brug af domænenavne. Det eneste, der kan konkluderes med sikkerhed, er, at registrering af en andens forretningskendetegn/varemærke med henblik på videresalg til overpris under alle omstændigheder strider mod god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1. 2

3 Nye regler om privatkopiering Af advokatfuldmægtig Britt-Mari Fog Folketinget vedtog ved lov nr. 997 af 9. december 2003 på ny en ændring af ophavsretsloven, hvorved adgangen til privatkopiering er indskrænket yderligere. Et centralt princip for ophavsretten er, at privatsfæren ikke er underlagt de samme begrænsninger af ophavsretlig karakter som det offentlige rum. Således kan man her som udgangspunkt frit vise, fremføre eller fremstille kopier af værker. For så vidt angår den private fremstilling af kopier, er reglerne fastsat i ophavsretslovens 12, som i tråd med dette princip tillader fremstilling af enkelte eksemplarer til privat brug. Foranlediget af den teknologiske udvikling, der i højere og højere grad muliggør en privat eksemplarfremstilling, som i kvalitet er på højde med originaleksemplarerne, og som i praktisk udførelse ikke stiller store krav til ressourcer, har lovgiver indskrænket adgangen til privatkopiering mere og mere; senest med vedtagelsen af en ændring af ophavsretsloven d. 4. december Denne ændringslov trådte i kraft d. 11. december 2003 (lov nr. 997 af 9. december 2003), og indeholdt særligt to ændringer af betydning i denne sammenhæng. Privat fremstilling af digitale eksemplarer Den ene begrænsning, der her er tale om, gælder adgangen til den private fremstilling af digitale eksemplarer, fx af CD'ere, DVD og edb-programmer. Efter de regler, der var gældende før ændringslovens vedtagelse, var adgangen til den digitale privatkopiering allerede underlagt strengere restriktioner end den analoge privatkopiering, i og med sådan digital privatkopiering alene måtte ske til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. I modsætning til de analoge kopier, kunne de digitale kopier således ikke lovligt videresendes til venner og bekendte. Nærværende lovændring skærper denne ellers lovlige digitale privatkopiering med et krav om, at originalen, som kopieres, ikke må være lånt eller lejet. Ændringen er indsat ved en ny bestemmelse i ophavsretslovens 12, stk. 3 og medfører for eksempel, at det ikke længere er tilladt at brænde en musikcd lånt af en ven eller på biblioteket. Digital eksemplarfremstilling vil herefter alene være lovlig, såfremt forlægget er et originaleksemplar, som man ejer. Det digitale eksemplar bliver ikke ulovligt af, at originaleksemplaret videreoverdrages, dog vil systematisk digital kopiering med henblik på overdragelse af originaleksemplarer eller den situation, hvor man køber en film på DVD og producerer en digital kopi for derefter at returnere originaleksemplaret, blive anset for at udgøre forsøg på omgåelse. Ovennævnte regel gælder også for den digitale kopiering af analoge værker, for eksempel indscanning af en lånt bog. Derimod gælder begrænsningen ikke for den analoge kopiering, og det er således stadig lovligt at fotokopiere en lånt bog samt at overspille et VHSvideobånd eller et kassettebånd. Lovændringen har heller ingen betydning for adgangen til at kopiere fra Internettet eller optage fjernsyns eller radioudsendelser. Brug af fremmed medhjælp Den anden begrænsning, der følger af lovændringen, vedrører spørgsmålet om brug af fremmed medhjælp til privat eksemplarfremstilling af litterære værker, fx en trykker som gemmer det indscannede værk til senere brug. Indtil ikrafttrædelsen af lovændringen har det været tilladt at benytte sig af fremmed medhjælp til den ellers lovlige privatkopiering dog med de undtagelser, der følger af ophavsretslovens 12, stk. 3, altså for så vidt angår musikværker, filmværker, brugskunst eller kunstværker. Med denne lovændring forbydes benyttelse af fremmed medhjælp, der medvirker i erhvervsøjemed, ved kopiering af litterære værker til privat brug. Dette gælder også anvendelsen af teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på offentligt tilgængelige steder i erhvervsøjemed. Behovet for en begrænsning af den private eksemplarfremstilling af litterære værker skyldes den massive brug af kopiforretninger til kopiering af hele lærebøger, hvilket tjener til en besparelse for den fattige studerende, men samtidig til en underminering af det økonomiske grundlag for at skrive og udgive danske lærebøger. Det blev overvejet, hvorvidt fotokopiering af litterære værker også kun skulle være tilladt, såfremt man er ejer af originaleksemplaret, men det blev dog anset for at være for vidtgående. Det er derfor stadig tilladt at fotokopiere eller lade andre hjælpe sig med at fotokopiere både lånte, lejede og egne litterære værker på biblioteket, på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen, hvorimod dette nu er forbudt i for eksempel kopiforretninger, hvad enten man selv ejer forlægget eller ej. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Kan man klikke sig til en aftale? Af advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt og advokat Peter Gustav Olson De såkaldte click-wrap aftaler anvendes efterhånden i udbredt omfang på internettet. Betegnelsen click-wrap er en afledning af shrink-wrap. En shrink-wrap aftale består af de standardvilkår og -betingelser, som normalt medfølger software, der sælges fra computerbutikker m.v. Vilkårene er sædvanligvis påtrykt ydersiden af softwareemballagen eller befinder sig i en konvolut, der sidder på kassen, indpakket i "shrink-wrap" plastic. Click-wrap aftaler indebærer, at man, for at få adgang til et produkt eller en tjenesteydelse, fx software eller en varemærkelicens, efter at være præsenteret for den erhvervsdrivendes standardvilkår bliver bedt om at acceptere disse ved et klik med musen på et "jeg accepterer"-ikon. Kun ved accept af vilkårene kan der opnås adgang til det ønskede produkt. Spørgsmålet er imidlertid, hvor betydningsfuldt dette klik med musen er. Kan man med et enkelt klik på et givent ikon blive bundet af sådanne standardvilkår efter dansk ret? Der findes ingen særlig regulering af denne aftaleform i dansk lovgivning. Det var på et tidspunkt på tale, at E-handelsdirektivet (direktiv 2000/31 af 8. juni 2000) skulle indeholde retningslinier herom, men sådanne retningslinier fandt aldrig plads i direktivet. Der foreligger heller ikke nogen offentliggjort dansk retspraksis på området, så spørgsmålet om gyldigheden af click-wrap aftaler må afgøres efter almindelige aftaleretlige principper. En gyldig click-wrap aftale For at en click-wrap aftale kan være gyldig, må det afgørende moment forventes at være, at det for løftegiver fremtræder klart og forståeligt, at klikket med musen på det givne ikon indebærer en bindende accept af aftalevilkårene. Click-wrap aftaler henvender sig typisk til den almindelige forbruger. Forbrugere vil formentlig også kunne blive bundet af en click-wrap aftale, men det må antages, at kravene til aftalens klarhed og forståelighed her er endnu strengere, og beviset for, at forbrugeren er gjort bekendt med indholdet af aftalen må forventes at hvile på udbyderen. Forslag til retningslinier Eftersom de danske domstole endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet om gyldigheden af click-wrap aftaler, kan det tilrådes erhvervsdrivende at tage de fornødne forholdsregler ved anvendelse af sådanne aftaler. Følgende retningslinier kan måske tjene til at øge sandsynligheden for, at en click-wrap aftale vil blive håndhævet ved de danske domstole. Aftalevilkårene bør altid være let tilgængelige for den potentielle aftalepart, når vedkommende er på hjemmesiden. Ved selve aftaleindgåelsen bør det understreges på en klar og forståelig måde, at aftalen er baseret på de generelle vilkår, og at disse vilkår er bindende for begge parter. For at foranledige den potentielle aftalepart til at læse vilkårene fuldt ud, kan det anbefales, at standardvilkårene placeres i en ramme, hvor teksten kan læses i sin helhed ved at scrolle ned over siden. En sådan procedure eller tilsvarende bør være nødvendig for at kunne komme til at acceptere aftalen. Det skal være påtvunget enten at skulle acceptere eller afvise aftalevilkårene ved at klikke med musen på et givent ikon eller gennemgå en tilsvarende procedure, før der opnås adgang til genstanden. Dette bør ikke være muligt, før det er registreret, at den såkaldte scrollbar har nået bunden af rammen med aftalevilkår, hvilket er en indikator for, at parten har læst samtlige vilkår eller i hvert fald har haft mulighed herfor. Den potentielle aftalepart skal have let adgang til at gemme aftalevilkårene. Dette er særligt stor betydning, når parten er en forbruger. I henhold 4

5 til forbrugeraftalelovens 11a skal alle aftalens vilkår og betingelser meddeles forbrugeren på et varigt medium, som forbrugeren råder over eller har adgang til. En vil opfylde forbrugeraftalelovens krav, hvorimod det ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at vilkårene står på hjemmesiden. Man kunne her eksempelvis forestille sig en sendt til forbrugeren indeholdende aftalevilkårene samt evt. en bekræftelsesfunktion, som fordrer, at forbrugeren læser vilkårene og efterfølgende selvstændigt gengiver enkelte vigtige dele af disse i en bekræftelsesformular. Det kan endvidere anbefales at benytte en dialogboks, således at parten bliver bedt om at bekræfte sit ønske om at indgå aftalen på de givne vilkår. Det skal understreges, at det hele tiden må være muligt for parten at afbryde processen inden aftalens indgåelse. Ved forbrugeraftaler skal aftalevilkårene formentlig være gengivet på forbrugerens sprog, dvs. dansk for danske forbrugere, svensk for svenske forbrugere osv., for at kravet om klarhed og forståelighed er opfyldt. Den øgede internethandel viser med al tydelighed behovet for en anerkend- else af gyldigheden af click-wrap aftaler. Med ovenstående eller lignende retningslinier for øje kunne vejen forhåbentlig være banet for, at de danske domstole vil være villige til at håndhæve click-wrap aftaler. Indtil videre må det tilrådes, at click-wrap aftalens indhold og funktionalitet holdes ajour og følger udviklingen på området. Plesner yder rådgivning vedrørende click-wrap aftaler, standardvilkår og andre web-baserede aftaler for såvel særlige e-handelssider som almindelige hjemmesider. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Nye regler for toldmyndigheders indgriben i forbindelse med piratkopierede varer m.m. Af advokatfuldmægtig Frederik Brocks EU's forordning om toldkontrol med varer der krænker visse former for intellektuel ejendomsret (Rådets forordning nr. 3295/ 1994), erstattes fra 1. juli med en ny forordning (Rådets forordning nr. 1383/ 2003) om toldmyndighedernes indgriben i forbindelse med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m. Den 24. marts blev der derfor fremsat et lovforslag, som indeholder de nødvendige ændringer af de danske regler. Hensigten med forordningen er bl.a. at øge toldmyndighedernes muligheder for hjælpe erhvervslivet med at undgå, at der sker urimelig konkurrence fra personer/virksomheder, der importerer og sælger varemærkeforfalskede varer (f.eks. sportstøj, reservedele til biler og fly samt designertøj) og piratkopierede varer (f.eks. CD'ere, computerspil, film m.v.) Forordningen fastsætter betingelser for, hvornår toldmyndighederne kan og skal gribe ind overfor indførsel, udførsel eller genudførelse fra EU's toldområde af varer, der mistænkes for at krænke visse former for immaterielle rettigheder. Domstolen har endvidere i sagerne C- 383/98 Polo/Lauren og C-60/02 Rolex mod X fastslået, at den nuværende og dermed formentlig også den nye forordning finder anvendelse i de tilfælde, hvor varer, der er i transit mellem to lande, som ikke er medlemmer af EU, midlertidigt bliver tilbageholdt af toldmyndighederne i en medlemsstat. Anmodning om overvågning Både nu og efter den nye forordning kan en rettighedshaver indgive skriftlig anmodning til toldmyndighederne om at overvåge krænkelser af rettighederne og om at gribe ind, såfremt der sker indførsel af varer, som mistænkes fx for at være varemærkeforfalskede, piratkopierede eller for at krænke patent- eller ophavsrettigheder. En sådan anmodning om overvågning og indgreb skal indeholde oplysninger, der sætter toldmyndighederne i stand til let at genkende de pågældende varer, herunder navnlig en præcis og detaljeret teknisk beskrivelse af de krænkende varer, nøjagtige oplysninger om krænkelsernes udformning samt oplysninger om den af rettighedshaveren udpegede kontaktperson, typisk en advokat. Det lokale toldcenter, hvortil anmodningen indgives, behandler herefter anmodningen og skal senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen give rettighedshaveren skriftlig underretning om, hvorvidt der er oprettet overvågning. Efter den nye forordning kan det - modsat den nuværende - ikke længere kræves, at rettighedsindehaveren betaler gebyr. Rettighedshaveren skal i stedet afgive en erklæring, hvorved man påtager sig et eventuelt ansvar over for personer, der vil blive berørt af en indgriben fra toldmyndighederne, som ikke efterfølgende følges op af rettighedshaveren, eller hvis det senere fastslås, at de pågældende varer ikke krænker en immateriel rettighed. Således påføres rettighedshaveren alene en udgift i de tilfælde, hvor - fortsættes modsat side 6

7 "Hvad skal jeg bruge ordningen til?" Reglerne i den nye (og den nuværende) forordning giver rettighedshavere et værktøj, hvormed der umiddelbart kan gribes ind over for varer, som mistænkes for at krænke deres immaterielle rettigheder, allerede før de pågældende varer er kommet ud på hylderne i forretningerne. Ved at give toldmyndighederne mulighed for at overvåge og tilbageholde varer, som mistænkes for at være varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m., har ordningen i realiteten karakter af et administrativt fogedforbud, idet varerne - pr. 1. juli 2004 gebyrfrit - kan tilbageholdes af toldmyndighederne i op til 20 dage, uden at domstolene behøver at blive indblandet. Rettighedshaveren slipper for at skulle anlægge en fogedforbudssag, og dermed betyder ordningen rent økonomisk en besparelse for rettighedshaveren på typisk ca kr. At man efterfølgende - såfremt man ikke kan opnå forlig - skal indbringe sagen for domstolene, er ikke anderledes, end hvis man havde opnået et egentligt fogedforbud, idet man i et sådant tilfælde alligevel skulle have ført en justifikationssag. Ordningen hjælper således rettighedshaveren til at spare en betydelig mæng- de tid og ressourcer, idet man kan undgå de - ofte betydelige - omkostninger til retsafgifter og advokatsalærer, som er forbundet med anlæggelsen af en forbudssag. Endelig bidrager ordningen til en mere effektiv håndhævelse af rettighederne, idet de varemærkeforfalskede og piratkopierede varer mm. aldrig når at blive frigivet til varemodtageren. Hvad angår varer, der mistænkes for at krænke rettigheder til et design, patenter mv., skal klarereren/indehaveren stille betryggende sikkerhed for rettighedshaverens interesser, før varerne kan frigives. denne enten ikke følger op på anmodningen om indgriben, eller hvor dennes rettighed viser sig ikke at være blevet krænket. Ved samme erklæring forpligter rettighedshaveren sig dog til at betale samtlige udgifter, der afholdes i forbindelse med varernes opbevaring under toldkontrol, fx gennemgang af en container med krænkende varer. Toldmyndighedens indgriben Toldmyndighedens indgriben består hovedsageligt i at suspendere varernes frigivelse til fri omsætning, udførsel eller genudførsel. Hvis ikke toldmyndigheden inden 10 dage (3 dage for varer, der er letfordærvelige) fra meddelelsen om suspensionen enten er blevet underrettet om, at sagen er indbragt for domstolene, eller har fået oplysning om, at parterne har indgået forlig, bliver varerne - såfremt alle toldformaliteter er opfyldt - frigivet. Normalt kan tidsfristen udvides med yderligere 10 dage, forudsat at rettighedshaveren kan fremkomme med tilstrækkelig begrundelse herfor. Drejer det sig om varer, der mistænkes for at krænke rettigheder til et design, patenter, supplerende beskyttelsescertifikater eller sortsbeskyttelse, kan klarereren/indehaveren dog få frigivet varerne ved at stille sikkerhed for rettighedshaverens interesser. Dette er under forudsætning af, at toldmyndigheden enten er blevet underrettet om, at sagen er indbragt for domstolene, eller har fået oplysning om, at parterne har indgået forlig, at alle toldformaliteter er opfyldt, og at rettighedshaveren - fortsættes på bagsiden 7

8 EN ORIENTERING FRA PLE SNER SVANE GRØNBORG OM AK TUELLE IP-RE T TIGHEDER JUNI fortsat fra side 7 ikke har opnået fogedforbud mod de mistænkte varer. Desuden fremgår det nu direkte af forordningen, at toldstedet i forbindelse med undersøgelse af varerne kan udtage prøver af varerne. Prøverne kan i henhold til gældende regler og på udtrykkelig anmodning overlades til rettighedsindehaveren i analyseøjemed for at lette den videre behandling. Det har også hidtil været reglen, at man fik de nødvendige prøver udleveret. Lempelse af kravet til mistanken Endelig sker der en lempelse af kravet til mistanken for at toldmyndighederne på eget initiativ, inden rettighedshaveren har anmodet om overvågning, kan gribe ind. Således er det fra 1. juli 2004 tilstrækkeligt, at toldmyndighederne har tilstrækkelig begrundet mistanke om, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret. Efter den nuværende forordning kræves det, at toldmyndighederne helt klart kan konstatere, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret. I en sådan situation giver toldmyndighederne herefter meddelelse til rettighedshaveren om tilbageholdelsen og tilbageholder varerne i 3 dage regnet fra modtagelsen af meddelelsen af rettighedshaveren. Hvis ikke rettighedshaveren efter modtagelse af meddelelsen har afgivet anmodning om indgriben, frigives varerne. Kobbertårnet - Plesners nye domicil Aktuel IP-ret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Per Håkon Schmidt (ansvarshavende) og Jesper Lykkesfeldt Redaktionen er afsluttet den 21. maj 2004 Yellow Pencil Tryk: Jypa.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam... 2 Højesteret ophæver registrering af et 3-D varemærke efter præjudiciel afgørelse fra EU- Domstolen vedr. fortolkningen af begrebet "ond tro"... 2 Journalister

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

IP/TMT Update. Dom om inkassoomkostninger samt. på inkassoområdet

IP/TMT Update. Dom om inkassoomkostninger samt. på inkassoområdet Dom om inkassoomkostninger samt Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet... 2 Ny EU-forordning giver bedre muligheder for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder... 2 Ændring

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer Selskab og selskabets direktør fandtes ansvarlige for krænkelse af varemærket Geographical Norway ved ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens kinesiske producent... 2 Dom om vildledende markedsføring

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere