Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL"

Transkript

1 AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt Højesteret har den 25. marts 2004 afsagt dom i sin første domænenavnssag, som på den vindende parts side blev ført af en af Plesners advokater. Sagen vedrørte domænenavnet br.dk, og om dette kunne kræves overført fra IT-konsulentfirmaet Icom Data ApS til TOP-TOY A/S som moderselskab til BR-Legetøj A/S. Icom Data overtog domænenavnet i 1998 fra den oprindelige registrant som følge af dennes tvangsopløsning. TOP-TOY rettede i 1999 henvendelse til Icom Data, idet man ønskede at erhverve domænenavnet br.dk. Icom Data svarede hertil, at br.dk var erhvervet i forbindelse med etablering af en hjemmeside for en af deres klienter, men at projektet var opgivet. Icom Data havde bibeholdt navnet, idet man muligvis kunne bruge domænenavnet senere. Icom Data var dog ikke "afvisende for et seriøst tilbud alene for domænenavnet". TOP-TOY tilbød kr. for br.dk, men dette blev afslået af Icom Data, som ønskede et beløb på kr. for at overdrage domænenavnet. TOP-TOY anlagde herefter sag ved Søog Handelsretten. ten måtte det antages, at en betydelig del af de brugere, som første gang ønskede at søge BR's hjemmeside på nettet, ville søge på domænenavnet br.dk og få oplysning om, at siden ikke var tilgængelig, og meddelelsen herom ville antageligvis have markedsførings- Sø- og Handelsrettens afgørelse Sø- og Handelsretten udtalte, at varemærket BR er indarbejdet i en sådan grad, at varemærket er velkendt efter varemærkelovens 4, stk. 2. Ifølge retmæssig skadevirkning for TOP-TOY. Eftersom varemærket er velkendt i alle dele af befolkningen, og der manglede konkrete, retmæssige planer for anvendelse af domænenavnet, fandtes registreringen af domænenavnet br.dk og - fortsættes næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI fortsat fra forsiden opretholdelsen heraf at måtte anses som en erhvervsmæssig anvendelse af BR's forretningskendetegn. Retten konstaterede, at registrering af br.dk og opretholdelse heraf stred mod markedsføringslovens 1 og 5, selvom der ikke var tilstrækkelig bevis for, at domænenavnet alene var erhvervet med henblik på salg. Derimod fandt varemærkelovens 4, stk. 2 ikke anvendelse, da domænenavnet ikke anvendtes for konkrete varer og tjenesteydelser. Da enhver fremtidig konkret anvendelse af domænenavnet imidlertid ville kunne forbydes efter varemærkelovens 4, stk. 2, var domænenavnet at betragte som en eneret for TOP-TOY. Icom Data skulle derfor overdrage br.dk vederlagsfrit til TOP-TOY og anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet. Sø- og Handelsrettens afgørelse er bemærkelsesværdig, idet den går en del længere end Beologic-dommen, UfR Ø (som vedrørte B&O's varemærke), hvor både Byretten og Østre Landsret var af den opfattelse, at markedsføringslovens 5 og varemærkelovens 4 ikke kunne finde anvendelse, når domænenavnet ikke var udbudt til andre end indehaveren af forretningskendetegnet/varemærket, og når der i øvrigt ikke skete nogen konkret markedsføringsmæssig anvendelse af domænenavnet. En sådan adfærd kunne alene betegnes som erhvervsmæssig brug i strid med markedsføringslovens 1. Sø- og Handelsretten synes i sin afgørelse at stille meget beskedne krav til, hvornår der er tale om erhvervsmæssig brug, når forretningskendetegnet/ varemærket må betragtes som velkendt. Højesterets afgørelse Sø- og Handelsrettens afgørelse blev anket til Højesteret af Icom Data. Højesteret udtalte, at den oprindelige registrants registrering af br.dk foregik med kendskab til TOP-TOY's indarbejdede forretningskendetegn BR. Registreringen foregik kort tid efter, at den oprindelige registrant ved udeblivelsesdom var blevet tilpligtet at afregistrere domænenavnet xerox.dk. Højesteret lagde endvidere vægt på, at Icom Data, som ikke havde brugt domænenavnet, over for TOP-TOY havde fremsat krav om betaling på kr. for at overdrage det. På baggrund heraf fandt Højesteret det ubetænkeligt at lægge til grund, at den oprindelige registrant registrerede br.dk med det formål at sælge det til TOP-TOY til overpris. Den oprindelige registrant og Icom Data havde ved deres adfærd afskåret TOP-TOY fra at få sit forretningskendetegn registreret som domænenavn. En sådan handlemåde var efter Højesterets opfattelse udtryk for en utilbørlig markedsadfærd i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1, hvorfor Højesteret allerede af den grund stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Til forskel fra Sø- og Handelsretten nævner Højesteret hverken markedsføringslovens 5 eller varemærkelovens 4, stk. 2. Højesterets undladelse heraf sår på ny tvivl om retstilstanden på området, idet det ikke er klart, om dommen skal ses som udtryk for en tilbagevenden til udgangspunktet i Beologic-dommen, hvorefter selve registreringen af domænenavnet ikke vil udgøre en erhvervsmæssig brug, så markedsføringslovens 5 og/eller varemærkelovens 4 kan finde anvendelse. Der savnes således stadig en endelig afklaring på spørgsmålet om, hvornår der foreligger erhvervsmæssig brug af domænenavne. Det eneste, der kan konkluderes med sikkerhed, er, at registrering af en andens forretningskendetegn/varemærke med henblik på videresalg til overpris under alle omstændigheder strider mod god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1. 2

3 Nye regler om privatkopiering Af advokatfuldmægtig Britt-Mari Fog Folketinget vedtog ved lov nr. 997 af 9. december 2003 på ny en ændring af ophavsretsloven, hvorved adgangen til privatkopiering er indskrænket yderligere. Et centralt princip for ophavsretten er, at privatsfæren ikke er underlagt de samme begrænsninger af ophavsretlig karakter som det offentlige rum. Således kan man her som udgangspunkt frit vise, fremføre eller fremstille kopier af værker. For så vidt angår den private fremstilling af kopier, er reglerne fastsat i ophavsretslovens 12, som i tråd med dette princip tillader fremstilling af enkelte eksemplarer til privat brug. Foranlediget af den teknologiske udvikling, der i højere og højere grad muliggør en privat eksemplarfremstilling, som i kvalitet er på højde med originaleksemplarerne, og som i praktisk udførelse ikke stiller store krav til ressourcer, har lovgiver indskrænket adgangen til privatkopiering mere og mere; senest med vedtagelsen af en ændring af ophavsretsloven d. 4. december Denne ændringslov trådte i kraft d. 11. december 2003 (lov nr. 997 af 9. december 2003), og indeholdt særligt to ændringer af betydning i denne sammenhæng. Privat fremstilling af digitale eksemplarer Den ene begrænsning, der her er tale om, gælder adgangen til den private fremstilling af digitale eksemplarer, fx af CD'ere, DVD og edb-programmer. Efter de regler, der var gældende før ændringslovens vedtagelse, var adgangen til den digitale privatkopiering allerede underlagt strengere restriktioner end den analoge privatkopiering, i og med sådan digital privatkopiering alene måtte ske til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. I modsætning til de analoge kopier, kunne de digitale kopier således ikke lovligt videresendes til venner og bekendte. Nærværende lovændring skærper denne ellers lovlige digitale privatkopiering med et krav om, at originalen, som kopieres, ikke må være lånt eller lejet. Ændringen er indsat ved en ny bestemmelse i ophavsretslovens 12, stk. 3 og medfører for eksempel, at det ikke længere er tilladt at brænde en musikcd lånt af en ven eller på biblioteket. Digital eksemplarfremstilling vil herefter alene være lovlig, såfremt forlægget er et originaleksemplar, som man ejer. Det digitale eksemplar bliver ikke ulovligt af, at originaleksemplaret videreoverdrages, dog vil systematisk digital kopiering med henblik på overdragelse af originaleksemplarer eller den situation, hvor man køber en film på DVD og producerer en digital kopi for derefter at returnere originaleksemplaret, blive anset for at udgøre forsøg på omgåelse. Ovennævnte regel gælder også for den digitale kopiering af analoge værker, for eksempel indscanning af en lånt bog. Derimod gælder begrænsningen ikke for den analoge kopiering, og det er således stadig lovligt at fotokopiere en lånt bog samt at overspille et VHSvideobånd eller et kassettebånd. Lovændringen har heller ingen betydning for adgangen til at kopiere fra Internettet eller optage fjernsyns eller radioudsendelser. Brug af fremmed medhjælp Den anden begrænsning, der følger af lovændringen, vedrører spørgsmålet om brug af fremmed medhjælp til privat eksemplarfremstilling af litterære værker, fx en trykker som gemmer det indscannede værk til senere brug. Indtil ikrafttrædelsen af lovændringen har det været tilladt at benytte sig af fremmed medhjælp til den ellers lovlige privatkopiering dog med de undtagelser, der følger af ophavsretslovens 12, stk. 3, altså for så vidt angår musikværker, filmværker, brugskunst eller kunstværker. Med denne lovændring forbydes benyttelse af fremmed medhjælp, der medvirker i erhvervsøjemed, ved kopiering af litterære værker til privat brug. Dette gælder også anvendelsen af teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på offentligt tilgængelige steder i erhvervsøjemed. Behovet for en begrænsning af den private eksemplarfremstilling af litterære værker skyldes den massive brug af kopiforretninger til kopiering af hele lærebøger, hvilket tjener til en besparelse for den fattige studerende, men samtidig til en underminering af det økonomiske grundlag for at skrive og udgive danske lærebøger. Det blev overvejet, hvorvidt fotokopiering af litterære værker også kun skulle være tilladt, såfremt man er ejer af originaleksemplaret, men det blev dog anset for at være for vidtgående. Det er derfor stadig tilladt at fotokopiere eller lade andre hjælpe sig med at fotokopiere både lånte, lejede og egne litterære værker på biblioteket, på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen, hvorimod dette nu er forbudt i for eksempel kopiforretninger, hvad enten man selv ejer forlægget eller ej. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Kan man klikke sig til en aftale? Af advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt og advokat Peter Gustav Olson De såkaldte click-wrap aftaler anvendes efterhånden i udbredt omfang på internettet. Betegnelsen click-wrap er en afledning af shrink-wrap. En shrink-wrap aftale består af de standardvilkår og -betingelser, som normalt medfølger software, der sælges fra computerbutikker m.v. Vilkårene er sædvanligvis påtrykt ydersiden af softwareemballagen eller befinder sig i en konvolut, der sidder på kassen, indpakket i "shrink-wrap" plastic. Click-wrap aftaler indebærer, at man, for at få adgang til et produkt eller en tjenesteydelse, fx software eller en varemærkelicens, efter at være præsenteret for den erhvervsdrivendes standardvilkår bliver bedt om at acceptere disse ved et klik med musen på et "jeg accepterer"-ikon. Kun ved accept af vilkårene kan der opnås adgang til det ønskede produkt. Spørgsmålet er imidlertid, hvor betydningsfuldt dette klik med musen er. Kan man med et enkelt klik på et givent ikon blive bundet af sådanne standardvilkår efter dansk ret? Der findes ingen særlig regulering af denne aftaleform i dansk lovgivning. Det var på et tidspunkt på tale, at E-handelsdirektivet (direktiv 2000/31 af 8. juni 2000) skulle indeholde retningslinier herom, men sådanne retningslinier fandt aldrig plads i direktivet. Der foreligger heller ikke nogen offentliggjort dansk retspraksis på området, så spørgsmålet om gyldigheden af click-wrap aftaler må afgøres efter almindelige aftaleretlige principper. En gyldig click-wrap aftale For at en click-wrap aftale kan være gyldig, må det afgørende moment forventes at være, at det for løftegiver fremtræder klart og forståeligt, at klikket med musen på det givne ikon indebærer en bindende accept af aftalevilkårene. Click-wrap aftaler henvender sig typisk til den almindelige forbruger. Forbrugere vil formentlig også kunne blive bundet af en click-wrap aftale, men det må antages, at kravene til aftalens klarhed og forståelighed her er endnu strengere, og beviset for, at forbrugeren er gjort bekendt med indholdet af aftalen må forventes at hvile på udbyderen. Forslag til retningslinier Eftersom de danske domstole endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet om gyldigheden af click-wrap aftaler, kan det tilrådes erhvervsdrivende at tage de fornødne forholdsregler ved anvendelse af sådanne aftaler. Følgende retningslinier kan måske tjene til at øge sandsynligheden for, at en click-wrap aftale vil blive håndhævet ved de danske domstole. Aftalevilkårene bør altid være let tilgængelige for den potentielle aftalepart, når vedkommende er på hjemmesiden. Ved selve aftaleindgåelsen bør det understreges på en klar og forståelig måde, at aftalen er baseret på de generelle vilkår, og at disse vilkår er bindende for begge parter. For at foranledige den potentielle aftalepart til at læse vilkårene fuldt ud, kan det anbefales, at standardvilkårene placeres i en ramme, hvor teksten kan læses i sin helhed ved at scrolle ned over siden. En sådan procedure eller tilsvarende bør være nødvendig for at kunne komme til at acceptere aftalen. Det skal være påtvunget enten at skulle acceptere eller afvise aftalevilkårene ved at klikke med musen på et givent ikon eller gennemgå en tilsvarende procedure, før der opnås adgang til genstanden. Dette bør ikke være muligt, før det er registreret, at den såkaldte scrollbar har nået bunden af rammen med aftalevilkår, hvilket er en indikator for, at parten har læst samtlige vilkår eller i hvert fald har haft mulighed herfor. Den potentielle aftalepart skal have let adgang til at gemme aftalevilkårene. Dette er særligt stor betydning, når parten er en forbruger. I henhold 4

5 til forbrugeraftalelovens 11a skal alle aftalens vilkår og betingelser meddeles forbrugeren på et varigt medium, som forbrugeren råder over eller har adgang til. En vil opfylde forbrugeraftalelovens krav, hvorimod det ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at vilkårene står på hjemmesiden. Man kunne her eksempelvis forestille sig en sendt til forbrugeren indeholdende aftalevilkårene samt evt. en bekræftelsesfunktion, som fordrer, at forbrugeren læser vilkårene og efterfølgende selvstændigt gengiver enkelte vigtige dele af disse i en bekræftelsesformular. Det kan endvidere anbefales at benytte en dialogboks, således at parten bliver bedt om at bekræfte sit ønske om at indgå aftalen på de givne vilkår. Det skal understreges, at det hele tiden må være muligt for parten at afbryde processen inden aftalens indgåelse. Ved forbrugeraftaler skal aftalevilkårene formentlig være gengivet på forbrugerens sprog, dvs. dansk for danske forbrugere, svensk for svenske forbrugere osv., for at kravet om klarhed og forståelighed er opfyldt. Den øgede internethandel viser med al tydelighed behovet for en anerkend- else af gyldigheden af click-wrap aftaler. Med ovenstående eller lignende retningslinier for øje kunne vejen forhåbentlig være banet for, at de danske domstole vil være villige til at håndhæve click-wrap aftaler. Indtil videre må det tilrådes, at click-wrap aftalens indhold og funktionalitet holdes ajour og følger udviklingen på området. Plesner yder rådgivning vedrørende click-wrap aftaler, standardvilkår og andre web-baserede aftaler for såvel særlige e-handelssider som almindelige hjemmesider. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Nye regler for toldmyndigheders indgriben i forbindelse med piratkopierede varer m.m. Af advokatfuldmægtig Frederik Brocks EU's forordning om toldkontrol med varer der krænker visse former for intellektuel ejendomsret (Rådets forordning nr. 3295/ 1994), erstattes fra 1. juli med en ny forordning (Rådets forordning nr. 1383/ 2003) om toldmyndighedernes indgriben i forbindelse med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m. Den 24. marts blev der derfor fremsat et lovforslag, som indeholder de nødvendige ændringer af de danske regler. Hensigten med forordningen er bl.a. at øge toldmyndighedernes muligheder for hjælpe erhvervslivet med at undgå, at der sker urimelig konkurrence fra personer/virksomheder, der importerer og sælger varemærkeforfalskede varer (f.eks. sportstøj, reservedele til biler og fly samt designertøj) og piratkopierede varer (f.eks. CD'ere, computerspil, film m.v.) Forordningen fastsætter betingelser for, hvornår toldmyndighederne kan og skal gribe ind overfor indførsel, udførsel eller genudførelse fra EU's toldområde af varer, der mistænkes for at krænke visse former for immaterielle rettigheder. Domstolen har endvidere i sagerne C- 383/98 Polo/Lauren og C-60/02 Rolex mod X fastslået, at den nuværende og dermed formentlig også den nye forordning finder anvendelse i de tilfælde, hvor varer, der er i transit mellem to lande, som ikke er medlemmer af EU, midlertidigt bliver tilbageholdt af toldmyndighederne i en medlemsstat. Anmodning om overvågning Både nu og efter den nye forordning kan en rettighedshaver indgive skriftlig anmodning til toldmyndighederne om at overvåge krænkelser af rettighederne og om at gribe ind, såfremt der sker indførsel af varer, som mistænkes fx for at være varemærkeforfalskede, piratkopierede eller for at krænke patent- eller ophavsrettigheder. En sådan anmodning om overvågning og indgreb skal indeholde oplysninger, der sætter toldmyndighederne i stand til let at genkende de pågældende varer, herunder navnlig en præcis og detaljeret teknisk beskrivelse af de krænkende varer, nøjagtige oplysninger om krænkelsernes udformning samt oplysninger om den af rettighedshaveren udpegede kontaktperson, typisk en advokat. Det lokale toldcenter, hvortil anmodningen indgives, behandler herefter anmodningen og skal senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen give rettighedshaveren skriftlig underretning om, hvorvidt der er oprettet overvågning. Efter den nye forordning kan det - modsat den nuværende - ikke længere kræves, at rettighedsindehaveren betaler gebyr. Rettighedshaveren skal i stedet afgive en erklæring, hvorved man påtager sig et eventuelt ansvar over for personer, der vil blive berørt af en indgriben fra toldmyndighederne, som ikke efterfølgende følges op af rettighedshaveren, eller hvis det senere fastslås, at de pågældende varer ikke krænker en immateriel rettighed. Således påføres rettighedshaveren alene en udgift i de tilfælde, hvor - fortsættes modsat side 6

7 "Hvad skal jeg bruge ordningen til?" Reglerne i den nye (og den nuværende) forordning giver rettighedshavere et værktøj, hvormed der umiddelbart kan gribes ind over for varer, som mistænkes for at krænke deres immaterielle rettigheder, allerede før de pågældende varer er kommet ud på hylderne i forretningerne. Ved at give toldmyndighederne mulighed for at overvåge og tilbageholde varer, som mistænkes for at være varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m., har ordningen i realiteten karakter af et administrativt fogedforbud, idet varerne - pr. 1. juli 2004 gebyrfrit - kan tilbageholdes af toldmyndighederne i op til 20 dage, uden at domstolene behøver at blive indblandet. Rettighedshaveren slipper for at skulle anlægge en fogedforbudssag, og dermed betyder ordningen rent økonomisk en besparelse for rettighedshaveren på typisk ca kr. At man efterfølgende - såfremt man ikke kan opnå forlig - skal indbringe sagen for domstolene, er ikke anderledes, end hvis man havde opnået et egentligt fogedforbud, idet man i et sådant tilfælde alligevel skulle have ført en justifikationssag. Ordningen hjælper således rettighedshaveren til at spare en betydelig mæng- de tid og ressourcer, idet man kan undgå de - ofte betydelige - omkostninger til retsafgifter og advokatsalærer, som er forbundet med anlæggelsen af en forbudssag. Endelig bidrager ordningen til en mere effektiv håndhævelse af rettighederne, idet de varemærkeforfalskede og piratkopierede varer mm. aldrig når at blive frigivet til varemodtageren. Hvad angår varer, der mistænkes for at krænke rettigheder til et design, patenter mv., skal klarereren/indehaveren stille betryggende sikkerhed for rettighedshaverens interesser, før varerne kan frigives. denne enten ikke følger op på anmodningen om indgriben, eller hvor dennes rettighed viser sig ikke at være blevet krænket. Ved samme erklæring forpligter rettighedshaveren sig dog til at betale samtlige udgifter, der afholdes i forbindelse med varernes opbevaring under toldkontrol, fx gennemgang af en container med krænkende varer. Toldmyndighedens indgriben Toldmyndighedens indgriben består hovedsageligt i at suspendere varernes frigivelse til fri omsætning, udførsel eller genudførsel. Hvis ikke toldmyndigheden inden 10 dage (3 dage for varer, der er letfordærvelige) fra meddelelsen om suspensionen enten er blevet underrettet om, at sagen er indbragt for domstolene, eller har fået oplysning om, at parterne har indgået forlig, bliver varerne - såfremt alle toldformaliteter er opfyldt - frigivet. Normalt kan tidsfristen udvides med yderligere 10 dage, forudsat at rettighedshaveren kan fremkomme med tilstrækkelig begrundelse herfor. Drejer det sig om varer, der mistænkes for at krænke rettigheder til et design, patenter, supplerende beskyttelsescertifikater eller sortsbeskyttelse, kan klarereren/indehaveren dog få frigivet varerne ved at stille sikkerhed for rettighedshaverens interesser. Dette er under forudsætning af, at toldmyndigheden enten er blevet underrettet om, at sagen er indbragt for domstolene, eller har fået oplysning om, at parterne har indgået forlig, at alle toldformaliteter er opfyldt, og at rettighedshaveren - fortsættes på bagsiden 7

8 EN ORIENTERING FRA PLE SNER SVANE GRØNBORG OM AK TUELLE IP-RE T TIGHEDER JUNI fortsat fra side 7 ikke har opnået fogedforbud mod de mistænkte varer. Desuden fremgår det nu direkte af forordningen, at toldstedet i forbindelse med undersøgelse af varerne kan udtage prøver af varerne. Prøverne kan i henhold til gældende regler og på udtrykkelig anmodning overlades til rettighedsindehaveren i analyseøjemed for at lette den videre behandling. Det har også hidtil været reglen, at man fik de nødvendige prøver udleveret. Lempelse af kravet til mistanken Endelig sker der en lempelse af kravet til mistanken for at toldmyndighederne på eget initiativ, inden rettighedshaveren har anmodet om overvågning, kan gribe ind. Således er det fra 1. juli 2004 tilstrækkeligt, at toldmyndighederne har tilstrækkelig begrundet mistanke om, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret. Efter den nuværende forordning kræves det, at toldmyndighederne helt klart kan konstatere, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret. I en sådan situation giver toldmyndighederne herefter meddelelse til rettighedshaveren om tilbageholdelsen og tilbageholder varerne i 3 dage regnet fra modtagelsen af meddelelsen af rettighedshaveren. Hvis ikke rettighedshaveren efter modtagelse af meddelelsen har afgivet anmodning om indgriben, frigives varerne. Kobbertårnet - Plesners nye domicil Aktuel IP-ret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Per Håkon Schmidt (ansvarshavende) og Jesper Lykkesfeldt Redaktionen er afsluttet den 21. maj 2004 Yellow Pencil Tryk: Jypa.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

IP/TMT Update. Sanktioner for overtrædelser af cookie-reglerne udskudt... 3 Ny kinesisk varemærkelov... 3 Kontakt... 5

IP/TMT Update. Sanktioner for overtrædelser af cookie-reglerne udskudt... 3 Ny kinesisk varemærkelov... 3 Kontakt... 5 Seminar om Open Source - balance mellem teknisk udvikling og juridisk kompliance... 2 Ændringer af EU's varemærkedirektiv og varemærkeforordning del 1 af 2 (materielle ændringer)... 2 Sanktioner for overtrædelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg. MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Licensbetingelser,

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Juridisk introduktion Advokat Heidi Steen Jensen 6. juni 2012 Ophavsret i historisk perspektiv Beskyttelsesbehov for intellektuelle præstationer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam... 2 Højesteret ophæver registrering af et 3-D varemærke efter præjudiciel afgørelse fra EU- Domstolen vedr. fortolkningen af begrebet "ond tro"... 2 Journalister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje Immaterialret 6.9 Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje I denne artikel belyses anvendelsesområdet for internetdomænelovens 12, stk. 2 (fra marts 2014 25, stk. 2): Kan

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere