BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 2 Hvad er kernekompetencer?... 2 Definition af kompetence... 2 Definition af kernekompetence... 2 Hvad listen ikke er... 3 Anvendelse og brugere... 3 Udviklingsproces... 3 Litteraturgennemgang og første udkast... 3 Ekspertmøde og -undersøgelse... 4 Gennemgang i det rådgivende forums arbejdsgruppe om beredskab og indsats... 4 Internetbaseret undersøgelse... 5 Liste over kernekompetencer... 6 Tak til... 6 Henvisninger... 7 Bilag A: Liste over kernekompetencer for feltepidemiologer s folkesundhedsforvaltninger, inddelt i kategorier og domæner Områder, der er specifikke for fagområdet Folkesundhed Anvendt epidemiologi Generelle områder, som er fælles med andre fagområder Biostatistik Informatik Kommunikation Ledelse Kapacitetsopbygning Etik

2 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme BAGGRUND I artikel 9 i oprettelsesforordningen for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) fastsættes detaljerne vedrørende centerets rolle når det gælder uddannelse: "Centret støtter og koordinerer efter behov uddannelsesprogrammer, således at medlemsstaterne og Kommissionen kan have tilstrækkeligt mange uddannede specialister til rådighed, navnlig inden for epidemiologisk overvågning og undersøgelser i marken, og er i stand til at definere sundhedsmæssige foranstaltninger til kontrol med sygdomsudbrud". Udvikling af kernekompetencer for feltepidemiologer (EU) er en af de prioriteter, der blev identificeret under den første høring af medlemsstaterne vedrørende en uddannelsesstrategi for epidemibekæmpelse i Europa, som fandt sted i Stockholm i ECDC har i samarbejde med en gruppe af eksperter (gruppen for kernekompetencer) udarbejdet en liste over forslag til kernekompetencer for feltepidemiologer, der arbejder på alle planer fra det subnationale (provinser, distrikter, regioner) til det nationale og overnationale plan (europæiske og internationalt plan) inden for EU's offentlige sundhedsforvaltninger. ECDC foretager også kapacitetsopbygning via uddannelse inden for andre områder, såsom vurdering af EU-medlemsstaternes epidemiologiske kapacitet og uddannelsesressourcer, tilrettelæggelse af korte uddannelsesmoduler for EU-medlemsstater/stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og integrering af det europæiske program for uddannelse i interventionsepidemiologi (EPIET) i centeret. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence En kompetence er en blanding af viden, færdigheder og kvalifikationer, som en fagmand skal være i besiddelse af, og som er afgørende for en effektiv udførelse af arbejdet. Definition af kernekompetence De kernekompetencer, der er opført i dette dokument, gælder fagfolk midtvejs i karriereforløbet, i modsætning til junior- eller seniorepidemiologer. "Midtvejs i karriereforløbet" blev defineret som tre års erfaring inden for området eller gennemførelse af et toårigt uddannelsesprogram inden for feltepidemiologi. Fagprofilen er typisk en leder af en afdeling for overvågning eller beredskab og indsats. Denne fremgangsmåde er valgt for at fremme processen på trods af risikoen for at få skabt kunstige kategorier. Udtrykket "kerne" angiver, at kompetencerne er minimumsforudsætninger for alle feltepidemiologer, uanset det administrative plan (internationalt, nationalt, subnationalt, lokalt osv.), som den pågældende person befinder sig på i det offentlige sundhedssystem. Disse kompetencer skal være fælles for alle fagfolk på dette område. Listen sammenholder arbejdskompetencer med undervisningskompetencer. 2

3 Der vil muligvis blive udarbejdet subkompetencer i fremtiden for at fremme udarbejdelsen af undervisningsplaner. Hvad listen ikke er Denne liste fungerer hverken som et regulerende dokument, en endelig tekst eller en undervisningsplan klar til brug. Anvendelse og brugere Listen over kernekompetencer er udarbejdet med sigte på at fungere som et referencedokument for forskellige institutioner og enkeltpersoner, der er beskæftiget inden for det offentlige sundhedssystem i EU-landene. Den vil blive opdateret regelmæssigt og i samarbejde med de potentielle brugere (offentlige sundhedsinstitutioner i EU, uddannelsesprogrammer osv.). Listen over kernekompetencer skal også fungere som et vigtigt værktøj i forbindelse med de vurderinger, der foretages som led i besøgene i de forskellige lande, for at identificere de arbejds- eller ekspertiseområder, der har brug for at blive styrket. Listen er bl.a. beregnet til følgende vigtige formål: Evaluering af praktikanter: i forbindelse med rekruttering og senere for at vurdere praktikanternes status i læringsprocessen i forhold til kompetencekravene. Subkompetencer, dvs. evne til at udføre særlige opgaver, kan være mere relevante til dette formål. Udarbejdelse af fælles undervisningsplaner og tilrettelæggelse af undervisningen. Certificering af uddannelsesprogrammer: Kompetencer og planer for uddannelsesprogrammer skal indgå i alle certificeringsprocesser. Potentielle brugere omfatter ikke blot offentlige sundhedsinstitutioner og uddannelsesprogrammer, men også individuelle fagfolk og praktikanter. Kompetencerne er nødvendige for anerkendelsen af fagområdet, idet de øger muligheden for at sammenligne jobbeskrivelser. Udviklingsproces Litteraturgennemgang og første udkast ECDC gennemgik i 2006 en række lister over kompetencer for feltepidemiologer samt lister over uddannelsesprogrammer for feltepidemiologi (FETP). Der blev især fokuseret på listen over indiske uddannelsesprogrammer for feltepidemiologi, som blev udarbejdet som et vurderingsværktøj for praktikanter. Der blev foretaget en tilbundsgående undersøgelse af listen over uddannelsesprogrammer inden for epidemiologi og netværket for offentlige sundhedsinterventioner Training Programmes in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET), og listen over kompetencer i forbindelse med anvendt epidemiologi, for forskellige niveauer, som er udarbejdet af det amerikanske center for 3

4 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme forebyggelse af og kontrol med sygdomme (US CDC) i samarbejde med rådet for statslige og regionale epidemiologer Council of State and Territorial Epidemiologists (CSTE). De anvisninger for den europæiske mastergrad i folkesundhed (European Master of Public Health), som blev udarbejdet af Association of Schools of Public Health in the European Region [sammenslutningen af skoler inden for sundhedsuddannelserne i EU] (ASPER), del 5: "Catalogue of Potential Competencies" blev vurderet at være en nødvendig reference inden for folkesundhedsvidenskab og -politik. Hvad angår metodologien, blev der især fokuseret på US CDC/CSTE-processen for udvikling af kernekompetencer inden for anvendt epidemiologi og på erfaringerne fra Jagiellonianuniversitetet i Polen som en del af Leonardo da Vinci-projektet. De forskellige trin i mastergraden i projektet til udvikling af kernekompetencer inden for folkesundhed Public Health Core Competency Development Project blev også behandlet. Der blev udarbejdet et arbejdsdokument og et første udkast til en ECDC-liste, som i løbet af november 2006 blev revideret både internt og af EPIET-koordinatorer og EPIET alumniforeningen (EAN). Ekspertmøde og -undersøgelse Det første udkast til en liste over kernekompetencer blev drøftet i januar 2007 af 18 eksperter fra 15 forskellige institutioner, herunder institutter for sundhedsovervågning i EU, European Public Health Association (EUPHA), flere FETP'er fra EU-lande og lande uden for EU, EPIET, EAN, US CDC, TEPHINET, ASPHER og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Den fulde rapport fra dette møde kan læses på Der blev kun taget højde for forskelle på de administrative niveauer (nationale, subnationale, lokale osv.) i forbindelse med kortlægningen af de opgaver, der skal udføres, som led i at finde fællesnævneren mellem dem, idet kernekompetencer er de kompetencer, der er nødvendige for at udføre jobbet på alle de forskellige niveauer. Eksperterne blev samlet i arbejdsgrupper, hvor de foretog en kritisk gennemgang af de enkelte kernekompetencer, bl.a. med hjælp fra listen over kompetencer inden for anvendt epidemiologi fra folkesundhedsorganer under regeringen Applied epidemiology competencies for governmental public health agencies, fra US CDC/CSTE, navnlig kompetencerne for niveau 2: epidemiologer på mellemniveau tier 2: Mid-level epidemiologist. Det blev på baggrund af mødet og drøftelserne i arbejdsgrupperne besluttet at opdatere det første udkast til en liste. Samtlige eksperter fik tilsendt et struktureret spørgeskema pr. e- mail. Alle kategorier, områder og domæner samt listen over kompetencer blev fremlagt. Alle eksperter blev opfordret til at komme med generelle bemærkninger til strukturen. De kunne for hver kompetence vælge at: (1) acceptere den uden ændringer; (2) acceptere den med ændringer eller redigeringer, der skal angives nærmere eller (3) slette den. Der var også mulighed for at foreslå nye kompetencer inden for de enkelte domæner. Gennemgang i det rådgivende forums arbejdsgruppe om beredskab og indsats Efter at have samlet alle konklusioner fra ekspertmødet i januar blev aktiviteten i maj 2007 kortfattet fremlagt for det rådgivende forums arbejdsgruppe om beredskab og indsats, som blev opfordret til at gennemgå listen med udgangspunkt i ovennævnte spørgeskema. 4

5 Internetbaseret undersøgelse I juli og august 2007 blev der offentliggjort en undersøgelse på ECDC's websted. Undersøgelsen var åben for alle fagfolk inden for epidemiologi og EU's kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme. Arbejdsgivere, f.eks. offentlige sundhedsinstitutioner, faglige organisationer, undervisere og koordinatorer, der beskæftiger sig med uddannelsesprogrammer inden for epidemiologi, blev opfordret til at deltage i undersøgelsen. For at øge deltagelsen blev der torsdag den 2. august 2007 offentliggjort en kort artikel i Eurosurveillance. Deltagerne blev inddelt efter deres nuværende stilling, sektor (offentlig forvaltning eller privat virksomhed), niveau (region-provins/nationalt/internationalt), antal år i den nuværende stilling, fagområde, erhverv, videregående uddannelse, alder og opholdsland. Der blev indsamlet generelle bemærkninger. Undersøgelsen omfattede 85 kompetencer, som blev bedømt ud fra Likert-skalaen (1 for meget uenig, 2 for uenig, 3 for ved ikke, 4 for enig og 5 for meget enig). Der blev i alt analyseret 38 spørgeskemaer. De blev udfyldt af fagfolk inden for folkesundhed i forskellige EU-lande: Belgien (1), Den Tjekkiske Republik (1), Danmark (1), Finland (1), Frankrig (7), Tyskland (2), Grækenland (1), Ungarn (1), Irland (2), Italien (1), Norge (1), Portugal (1), Rumænien (2), Spanien (9), Sverige (2), Nederlandene (3), Det Forenede Kongerige (1) samt Kroatien (1). 20 af respondenterne har en uddannelse inden for feltepidemiologi og kan derfor betragtes som specialister i anvendt epidemiologi. 28 er læger og tre er dyrlæger. 11 har en PhD og mindst 13 har en mastergrad i folkesundhed, epidemiologi eller andre sundhedsvidenskaber. 34 (90 %) er beskæftiget på forskellige administrative niveauer i EU. Respondenternes gennemsnitsalder er 40 år, i området Ingen respondenter gav i deres besvarelser udtryk for uenighed med nogle af de 85 kompetencer. Der blev givet udtryk for stor enighed (over 4) med 67 af de foreslåede kompetencer. Da mindstegrænsen for enighed var en score på mindst 3,5 kunne 81 af kompetencerne blive på listen. Følgende fire kompetencer opnåede en score på mellem 3,2 og 3,4 (betydning usikker) og blev derfor slettet fra listen: Nummer 10 (Anvendelse af økonomiske metoder og værktøjer til at støtte og evaluere beslutningstagning inden for sundhed) inden for "Folkesundhedspolitik" under folkesundhed. Score 3,2 Nummer 36 (Oprettelse af en protokol for indsamling af prøver) inden for "Laboratorierelaterede emner" under anvendt epidemiologi. Score 3,2 Nummer 37 (Identifikation af de test, der er nødvendige for at diagnosticere en sygdom) inden for "laboratorierelaterede emner" under anvendt epidemiologi. Score 3,3 5

6 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme Nummer 55 (Brug af softwareprogrammer til andre former for dataanalyse (modellering osv.) inden for "statistisk analyse og andre former for dataanalyse" under anvendt databehandling. Score 3,4 Det endelige antal kompetencer blev 80, efter at de fire, hvor svaret var "ved ikke", og den ene, der blev betragtet som overflødig, var slettet. Sidstnævnte var nummer 83 på den oprindelige liste: "Fremme af etisk adfærd blandt kolleger", da denne kompetence nok kunne anses for indirekte at indgå i de øvrige kompetencer under Etik og kapacitetsopbygning. Det rådgivende forums ønske om at inddrage smitsomme sygdomme som et område blev imødekommet ved at indføje følgende som en ny kompetence under nummer 35: "Kendskab til smittedynamikkerne i forbindelse med smitsomme sygdomme". Resultaterne af denne undersøgelse blev fremlagt og drøftet på ECDC's anden høring med EUmedlemsstaterne om ECDC's uddannelsesstrategi, som fandt sted den 11. og 12. september 2007 i Stockholm, og blev fremlagt for ECDC's rådgivende forum den 13. og 14. september Liste over kernekompetencer Bilag A indeholder et skema over kategorier, områder og domæner samt listen over foreslåede kompetencer. ECDC ønsker at benytte denne liste som et værktøj til at evaluere de enkelte EU-landes uddannelsesbehov samt i forbindelse med landebesøg, undersøgelser osv. Listen omfatter også generelle kompetencer, som ikke hører under folkesundhed eller anvendt epidemiologi, men som er afgørende for arbejdets udførelse. Tak til En lang række enkeltpersoner og institutioner har bidraget til projektet vedrørende udvikling af kernekompetencer: Deltagerne på ekspertmødet den 31. januar i Stockholm (CC-gruppen) var: Preben Aavitsland, Katharina Alpers, Nancy Binkin, Jeanette de Boer, Arnold Bosman, Luca Busani, Katarzyna Czabanowska, Denis Coulombier, Ruth Gelletlie, Brigitte Helynck, Yvan Hutin, Denise Koo, James Stuart, Alena Petrakova, Lara Payne, Zoltan Voko, Marta Valenciano og Carmen Varela. En særlig tak til arbejdsgruppen om beredskab og indsats under det rådgivende forum, som har bidraget til undersøgelsen. Også tak til alle, der bistod med at omdele undersøgelsen til de forskellige faglige organisationer og netværk i EU, og til alle, der deltog anonymt. Til sidst en tak til andre fagfolk inden for offentlige sundhedsinstitutioner, som har hjulpet eller bidraget med ideer og begreber under denne øvelse, enten ved direkte henvendelser til ECDC eller via drøftelser med eksperterne. 6

7 Henvisninger Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme Møderapport: Consultation with the MS about an ECDC Training Strategy, december Findes på Møderapport: Core competencies of epidemiology in the area of communicable disease surveillance and response in the EU, 1st ECDC expert meeting, Stockholm, den 31. januar Findes på Miner K, Childers W, Alperin M, Hunt N; The MACH Model: From Competencies to Instruction and Performance of the Public Health Workforce, Public Health Reports 2005 SUPPLEMENT 1 / Volume Varela C, Coulombier D. Defining core competencies for epidemiologists working in communicable disease surveillance and response in the public health administrations of the European Union. Eurosurveillance 2007;12(8):E Findes på: 7

8 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme BILAG A: LISTE OVER KERNEKOMPETENCER FOR FELTEPIDEMIOLOGER I DEN EUROPÆISKE UNIONS FOLKESUNDHEDSFORVALTNINGER, INDDELT I KATEGORIER OG DOMÆNER Tabel 1: Områder og domæner inden for folkesundhedsepidemiologi Kategori Område Domæne Specifikt for fagområdet Fælles med andre fagområder Folkesundhed Anvendt epidemiologi Biostatistik Anvendt informatik Kommunikation Ledelse Kapacitetsopbygning Etik 1. Folkesundhedsvidenskab 2. Folkesundhedspolitik 3. Risikovurdering 4. Overvågning af folkesundhed 5. Undersøgelse af sygdomsudbrud 6. Epidemiologiske undersøgelser 7. Smitsomme sygdomme 8. Laboratorierelaterede emner 9. Vejledning i folkesundhed 10. Sandsynlighed 11. Inferentiel statistik 12. Prøveudtagning 13. Internet 14. Statistiske analyse og andre former for dataanalyse 15. Redigering og præsentationer 16. Risikokommunikation 17. Skriftlig kommunikation 18. Mundtlig kommunikation 19. Brug af nye teknologier 20. Planlægning og udnyttelse af ressourcer 21. Teambuilding og forhandling 22. Mentorordning 23. Uddannelse 24. Beskyttelse af privatpersoner 25. Tavshedspligt 26. Interessekonflikter 8

9 1. Områder, der er specifikke for fagområdet 1.1. Folkesundhed Domæne Folkesundhedsvidenskab 1. Vejledning om folkesundhed eller epidemiologisk praksis med udgangspunkt i den nuværende viden om sygdomsepidemiologi 2. Fastsættelse af målbare og relevante mål for folkesundhedsprogrammer på baggrund af epidemiologiske data 3. Den viden, der er til rådighed om særlige sociologiske og kulturelle faktorer i befolkningen, anvendes til at gennemføre undersøgelser og anbefale folkesundhedsinterventioner, der er relevante for det berørte samfund. Domæne Folkesundhedspolitik 4. Forståelse og analyse af juridiske dokumenter vedrørende folkesundhedspolitik på lokalt, nationalt og europæisk plan. 5. Anvendelse af epidemiologiske resultater i planlægningen af folkesundhedsprogrammer. 6. Gennemførelse af folkesundhedsprogrammer: folkesundhedspolitik omsættes til praksis. 7. Identifikation af effektive foranstaltninger til fremme af sundhed inden for særlige problemområder. 8. Identifikation af passende forebyggende foranstaltninger inden for særlige problemområder. 9. Evaluering af en interventions indvirkninger på befolkningens sundhed. 10. Måling af sundhedsresultater, så de kan danne baggrund for beslutninger om forebyggelsesstrategier. 11. Anvendelse af resultatet af vurderinger af programmers opfyldelse af de fastsatte mål og resultater til videre planlægning og ændring af programmer. 12. Identifikation af passende sundhedsinterventioner på baggrund af overvågningsdata Anvendt epidemiologi Domæne Risikovurdering 13. Identifikation af informationskilder vedrørende eventuelle trusler mod folkesundheden. 14. Gennemførelse af risikovurderinger: Det klarlægges ved hjælp af kritisk tænkning, om der eksisterer en trussel mod folkesundheden, og der gøres rede for truslens omfang. 15. Identifikation af behovet for overvågningsdata i forbindelse med risikovurderinger af trusler mod folkesundheden. 9

10 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme Domæne Overvågning af folkesundheden 16. Indførelse af et overvågningssystem. 17. Datastyring af overvågningsdata. 18. Beskrivende analyser af overvågningsdata. 19. Fortolkning af tendenser inden for sygdom og folkesundhed på grundlag af tidsserieanalyser. 20. Identifikation af de vigtigste resultater på grundlag af analyser af overvågningsdata og udarbejdelse af konklusioner. 21. Evaluering af overvågningssystemer. 22. Bedømme behovet for at etablere et nyt overvågningssystem og indførelse heraf. 23. Opsporing af sundhedstrusler på grundlag af hændelsesbaseret overvågning; også kaldet epidemiologiske efterretninger. 24. Kendskab til lovgivning om overvågning og indberetning af smitsomme sygdomme på nationalt, EU- og internationalt plan (det internationale sundhedsregulativ). Domæne Undersøgelse af sygdomsudbrud 25. Oprette en case-definition og eventuelt tilpasse denne i løbet af undersøgelsen. 26. Beskrivelse af udbruddet med angivelse af person, sted og tid. 27. Opstilling af en hypotese om årsag til og/eller risikofaktorer for udbruddet. 28. Gennemførelse af analytisk- epidemiologiske undersøgelser for at identificere kilden. 29. Anbefaling af passende evidensbaserede foranstaltninger for at kontrollere udbruddet. 30. Indberetning og fremlæggelse af resultaterne af en undersøgelse. Domæne Epidemiologiske undersøgelser 31. Udfærdige en undersøgelsesprotokol ved brug af undersøgelsesteknikker, der svarer til det pågældende folkesundheds problem. 32. Gennemførelse af epidemiologiske undersøgelser. 33. Indberetning og fremlægelse af resultaterne af en undersøgelse. 34. Anbefaling af evidensbaserede interventioner foranlediget af de epidemiologiske resultater. Domæne Smitsomme sygdomme 35. Kendskab til smitsomme sygdommes dynamik. Domæne Laboratorierelaterede emner 36. Fortolkning af den diagnostiske og epidemiologiske betydning af resiltater fra laboratorieanalyser. 37. Kendskab til forskellige diagnose- og indtastningsmetoder, herunder molekylære tests. 38. Kunne kommunikere effektivt med experter fra laboratoriet. 10

11 Domæne Vejledning i folkesundhed 39. Identifikation, gennemgang og vurdering af relevant litteratur og anden dokumentation. 40. Udarbejdelse af evidensbaserede retningslinjer for overvågning, forebyggelse og kontrol af smitsomme sygdomme og lignende akutte folkesundhedsproblemer. 41. Identifikation af retningslinjers relevante målgrupper. 2. Generelle områder, fælles med andre fagområder 2.1. Biostatistik Domæne Sandsynlighed 42. Anvendelse af de grundlæggende sandsynlighedsbegreber. Domæne Inferentiel statistik 43. Beregning og fortolkning af punktestimater og konfidensintervaller for målinger af centrale tendenser og spredning. 44. Beregning og fortolkning af punktestimater og konfidensintervaller for målinger af sygdomsfrekvens. 45. Beregning og fortolkning af punktestimater og konfidensintervaller for associationsmålinger og gennemslagskraft. 46. Beregning og fortolkning af signifikanstests. Domæne Prøveudtagning 47. Bestemmelse af en passende prøvetagningsstrategi Informatik Domæne Internettet 48. Anvendelse af internetkilder til litteratursøgning. 49. Anvendelse af internetbaserede databaser. Domæne Statistisk analyse og andre former for dataanalyse 50. Anvendelse af databasesoftwarepakker til indtastning og håndtering af data. 51. Anvendelse af softwareprogrammer til statistiske analyser (måle sammenhænge, foretage test og bruge logistisk regression). 52. Udarbejdelse af konklusioner på baggrund af analyseresultater. Domæne Redigering,præsentationer 53. Anvendelse af software til at skrive, redigere og udarbejde præsentationer. 11

12 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme 2.3. Kommunikation Domæne Risikokommunikation 54. Anvendelse af de grundlæggende principper for risikokommunikation og tilpasning af budskabet, når resultaterne af en undersøgelse fremlægges for forskellige målgrupper: medier, offentligheden, fagfolk og politikere. Domæne Skriftlig kommunikation 55. Udarbejdelse af rapporter om en epidemiologisk undersøgelse til beslutningstagere. 56. Udarbejdelse af artikler til et videnskabeligt tidsskrift. 57. Udarbejdelse af abstracts. 58. Udarbejdelse af pressemeddelelser. 59. Udarbejdelse af dokumenter, rapporter, breve, mødereferater mm. Domæne Mundtlig kommunikation 60. Indarbejdelse af sociale kompetencer i kommunikationen med kolleger og andre målgrupper. 61. Analyse og sammenfatning af hovedpunkter i en tale. 62. Levering af objektiv feedback (beskrivende, i modsætning til dømmende). Domæne Brug af nye teknologier 63. Effektiv brug af kommunikationsteknologier (videokonferencer, telekonferencer, osv.) 2.4. Ledelse Domæne Planlægning og udnyttelse af ressourcer 64. Planlægning, prioritering og skemalægning af opgaver i et projekt. 65. Overvågning af fremskridt og kvalitet i forhold til bestemte mål, tilpasning af skemaer og gennemførelse af nødvendige ændringer. 66. Effektiv styring af de tilrådeværende ressourcer (personale, tid, budget osv.) 67. Gennemførelse af epidemiologiske aktiviteter inden for de finansielle og operative rammer. 68. Udarbejdelse af en statussrapport. Domæne Teambuilding og forhandling 69. Evne til at være et effektivt teammedlem og til at indtage den rolle, der er nødvendig for at yde et konstruktivt bidrag til gruppens færdiggørelse af opgaver (herunder at påtage sig lederskab). 70. Fremme samarbejde, skabelse af partnerskaber og teambuilding for at opnå de epidemiologiske mål. 71. Udvikling af partnerskaber på EU e. lign. niveau for at understøtte epidemiologiske undersøgelser. 12

13 72. Gensidig identifikation af fælles, modsatrettede eller forskellige interesser for at opnå et vellykket samarbejde og en positiv konflikthåndtering Kapacitetsopbygning Domæne Mentorordning 73. Vejlede andre epidemiologer på samme eller lavere kompetenceniveau 74. Hjælp til andre med at klarlægge deres ideer, opnå konsensus og udvikle ideer til realisérbare planer. Domæne Uddannelse 75. Uddannelse af juniore epidemiologer Etik Domæne Beskyttelse af privatpersoner 76. Respektere og overholde etiske principper vedrørende menneskers trivsel. 77. Overholdelse af etiske principper og retningslinjer i planlægningen af undersøgelser, udførelse af forskning samt indsamling, formidling og anvendelse af data. 78. Sikre at indsamling, styring, formidling og anvendelse af data foretages inden for rammerne af den relevante lovgivning. Domæne Tavshedspligt 79. Respekt for og fastholdelse af etiske principper vedrørende databeskyttelse og tavshedspligt i forbindelse med oplysninger, der er indhentet som led i en erhvervsmæssig aktivitet. Domæne Interessekonflikter 80. Håndtering af interessekonflikter. 13

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere