BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 2 Hvad er kernekompetencer?... 2 Definition af kompetence... 2 Definition af kernekompetence... 2 Hvad listen ikke er... 3 Anvendelse og brugere... 3 Udviklingsproces... 3 Litteraturgennemgang og første udkast... 3 Ekspertmøde og -undersøgelse... 4 Gennemgang i det rådgivende forums arbejdsgruppe om beredskab og indsats... 4 Internetbaseret undersøgelse... 5 Liste over kernekompetencer... 6 Tak til... 6 Henvisninger... 7 Bilag A: Liste over kernekompetencer for feltepidemiologer s folkesundhedsforvaltninger, inddelt i kategorier og domæner Områder, der er specifikke for fagområdet Folkesundhed Anvendt epidemiologi Generelle områder, som er fælles med andre fagområder Biostatistik Informatik Kommunikation Ledelse Kapacitetsopbygning Etik

2 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme BAGGRUND I artikel 9 i oprettelsesforordningen for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) fastsættes detaljerne vedrørende centerets rolle når det gælder uddannelse: "Centret støtter og koordinerer efter behov uddannelsesprogrammer, således at medlemsstaterne og Kommissionen kan have tilstrækkeligt mange uddannede specialister til rådighed, navnlig inden for epidemiologisk overvågning og undersøgelser i marken, og er i stand til at definere sundhedsmæssige foranstaltninger til kontrol med sygdomsudbrud". Udvikling af kernekompetencer for feltepidemiologer (EU) er en af de prioriteter, der blev identificeret under den første høring af medlemsstaterne vedrørende en uddannelsesstrategi for epidemibekæmpelse i Europa, som fandt sted i Stockholm i ECDC har i samarbejde med en gruppe af eksperter (gruppen for kernekompetencer) udarbejdet en liste over forslag til kernekompetencer for feltepidemiologer, der arbejder på alle planer fra det subnationale (provinser, distrikter, regioner) til det nationale og overnationale plan (europæiske og internationalt plan) inden for EU's offentlige sundhedsforvaltninger. ECDC foretager også kapacitetsopbygning via uddannelse inden for andre områder, såsom vurdering af EU-medlemsstaternes epidemiologiske kapacitet og uddannelsesressourcer, tilrettelæggelse af korte uddannelsesmoduler for EU-medlemsstater/stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og integrering af det europæiske program for uddannelse i interventionsepidemiologi (EPIET) i centeret. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence En kompetence er en blanding af viden, færdigheder og kvalifikationer, som en fagmand skal være i besiddelse af, og som er afgørende for en effektiv udførelse af arbejdet. Definition af kernekompetence De kernekompetencer, der er opført i dette dokument, gælder fagfolk midtvejs i karriereforløbet, i modsætning til junior- eller seniorepidemiologer. "Midtvejs i karriereforløbet" blev defineret som tre års erfaring inden for området eller gennemførelse af et toårigt uddannelsesprogram inden for feltepidemiologi. Fagprofilen er typisk en leder af en afdeling for overvågning eller beredskab og indsats. Denne fremgangsmåde er valgt for at fremme processen på trods af risikoen for at få skabt kunstige kategorier. Udtrykket "kerne" angiver, at kompetencerne er minimumsforudsætninger for alle feltepidemiologer, uanset det administrative plan (internationalt, nationalt, subnationalt, lokalt osv.), som den pågældende person befinder sig på i det offentlige sundhedssystem. Disse kompetencer skal være fælles for alle fagfolk på dette område. Listen sammenholder arbejdskompetencer med undervisningskompetencer. 2

3 Der vil muligvis blive udarbejdet subkompetencer i fremtiden for at fremme udarbejdelsen af undervisningsplaner. Hvad listen ikke er Denne liste fungerer hverken som et regulerende dokument, en endelig tekst eller en undervisningsplan klar til brug. Anvendelse og brugere Listen over kernekompetencer er udarbejdet med sigte på at fungere som et referencedokument for forskellige institutioner og enkeltpersoner, der er beskæftiget inden for det offentlige sundhedssystem i EU-landene. Den vil blive opdateret regelmæssigt og i samarbejde med de potentielle brugere (offentlige sundhedsinstitutioner i EU, uddannelsesprogrammer osv.). Listen over kernekompetencer skal også fungere som et vigtigt værktøj i forbindelse med de vurderinger, der foretages som led i besøgene i de forskellige lande, for at identificere de arbejds- eller ekspertiseområder, der har brug for at blive styrket. Listen er bl.a. beregnet til følgende vigtige formål: Evaluering af praktikanter: i forbindelse med rekruttering og senere for at vurdere praktikanternes status i læringsprocessen i forhold til kompetencekravene. Subkompetencer, dvs. evne til at udføre særlige opgaver, kan være mere relevante til dette formål. Udarbejdelse af fælles undervisningsplaner og tilrettelæggelse af undervisningen. Certificering af uddannelsesprogrammer: Kompetencer og planer for uddannelsesprogrammer skal indgå i alle certificeringsprocesser. Potentielle brugere omfatter ikke blot offentlige sundhedsinstitutioner og uddannelsesprogrammer, men også individuelle fagfolk og praktikanter. Kompetencerne er nødvendige for anerkendelsen af fagområdet, idet de øger muligheden for at sammenligne jobbeskrivelser. Udviklingsproces Litteraturgennemgang og første udkast ECDC gennemgik i 2006 en række lister over kompetencer for feltepidemiologer samt lister over uddannelsesprogrammer for feltepidemiologi (FETP). Der blev især fokuseret på listen over indiske uddannelsesprogrammer for feltepidemiologi, som blev udarbejdet som et vurderingsværktøj for praktikanter. Der blev foretaget en tilbundsgående undersøgelse af listen over uddannelsesprogrammer inden for epidemiologi og netværket for offentlige sundhedsinterventioner Training Programmes in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET), og listen over kompetencer i forbindelse med anvendt epidemiologi, for forskellige niveauer, som er udarbejdet af det amerikanske center for 3

4 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme forebyggelse af og kontrol med sygdomme (US CDC) i samarbejde med rådet for statslige og regionale epidemiologer Council of State and Territorial Epidemiologists (CSTE). De anvisninger for den europæiske mastergrad i folkesundhed (European Master of Public Health), som blev udarbejdet af Association of Schools of Public Health in the European Region [sammenslutningen af skoler inden for sundhedsuddannelserne i EU] (ASPER), del 5: "Catalogue of Potential Competencies" blev vurderet at være en nødvendig reference inden for folkesundhedsvidenskab og -politik. Hvad angår metodologien, blev der især fokuseret på US CDC/CSTE-processen for udvikling af kernekompetencer inden for anvendt epidemiologi og på erfaringerne fra Jagiellonianuniversitetet i Polen som en del af Leonardo da Vinci-projektet. De forskellige trin i mastergraden i projektet til udvikling af kernekompetencer inden for folkesundhed Public Health Core Competency Development Project blev også behandlet. Der blev udarbejdet et arbejdsdokument og et første udkast til en ECDC-liste, som i løbet af november 2006 blev revideret både internt og af EPIET-koordinatorer og EPIET alumniforeningen (EAN). Ekspertmøde og -undersøgelse Det første udkast til en liste over kernekompetencer blev drøftet i januar 2007 af 18 eksperter fra 15 forskellige institutioner, herunder institutter for sundhedsovervågning i EU, European Public Health Association (EUPHA), flere FETP'er fra EU-lande og lande uden for EU, EPIET, EAN, US CDC, TEPHINET, ASPHER og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Den fulde rapport fra dette møde kan læses på Der blev kun taget højde for forskelle på de administrative niveauer (nationale, subnationale, lokale osv.) i forbindelse med kortlægningen af de opgaver, der skal udføres, som led i at finde fællesnævneren mellem dem, idet kernekompetencer er de kompetencer, der er nødvendige for at udføre jobbet på alle de forskellige niveauer. Eksperterne blev samlet i arbejdsgrupper, hvor de foretog en kritisk gennemgang af de enkelte kernekompetencer, bl.a. med hjælp fra listen over kompetencer inden for anvendt epidemiologi fra folkesundhedsorganer under regeringen Applied epidemiology competencies for governmental public health agencies, fra US CDC/CSTE, navnlig kompetencerne for niveau 2: epidemiologer på mellemniveau tier 2: Mid-level epidemiologist. Det blev på baggrund af mødet og drøftelserne i arbejdsgrupperne besluttet at opdatere det første udkast til en liste. Samtlige eksperter fik tilsendt et struktureret spørgeskema pr. e- mail. Alle kategorier, områder og domæner samt listen over kompetencer blev fremlagt. Alle eksperter blev opfordret til at komme med generelle bemærkninger til strukturen. De kunne for hver kompetence vælge at: (1) acceptere den uden ændringer; (2) acceptere den med ændringer eller redigeringer, der skal angives nærmere eller (3) slette den. Der var også mulighed for at foreslå nye kompetencer inden for de enkelte domæner. Gennemgang i det rådgivende forums arbejdsgruppe om beredskab og indsats Efter at have samlet alle konklusioner fra ekspertmødet i januar blev aktiviteten i maj 2007 kortfattet fremlagt for det rådgivende forums arbejdsgruppe om beredskab og indsats, som blev opfordret til at gennemgå listen med udgangspunkt i ovennævnte spørgeskema. 4

5 Internetbaseret undersøgelse I juli og august 2007 blev der offentliggjort en undersøgelse på ECDC's websted. Undersøgelsen var åben for alle fagfolk inden for epidemiologi og EU's kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme. Arbejdsgivere, f.eks. offentlige sundhedsinstitutioner, faglige organisationer, undervisere og koordinatorer, der beskæftiger sig med uddannelsesprogrammer inden for epidemiologi, blev opfordret til at deltage i undersøgelsen. For at øge deltagelsen blev der torsdag den 2. august 2007 offentliggjort en kort artikel i Eurosurveillance. Deltagerne blev inddelt efter deres nuværende stilling, sektor (offentlig forvaltning eller privat virksomhed), niveau (region-provins/nationalt/internationalt), antal år i den nuværende stilling, fagområde, erhverv, videregående uddannelse, alder og opholdsland. Der blev indsamlet generelle bemærkninger. Undersøgelsen omfattede 85 kompetencer, som blev bedømt ud fra Likert-skalaen (1 for meget uenig, 2 for uenig, 3 for ved ikke, 4 for enig og 5 for meget enig). Der blev i alt analyseret 38 spørgeskemaer. De blev udfyldt af fagfolk inden for folkesundhed i forskellige EU-lande: Belgien (1), Den Tjekkiske Republik (1), Danmark (1), Finland (1), Frankrig (7), Tyskland (2), Grækenland (1), Ungarn (1), Irland (2), Italien (1), Norge (1), Portugal (1), Rumænien (2), Spanien (9), Sverige (2), Nederlandene (3), Det Forenede Kongerige (1) samt Kroatien (1). 20 af respondenterne har en uddannelse inden for feltepidemiologi og kan derfor betragtes som specialister i anvendt epidemiologi. 28 er læger og tre er dyrlæger. 11 har en PhD og mindst 13 har en mastergrad i folkesundhed, epidemiologi eller andre sundhedsvidenskaber. 34 (90 %) er beskæftiget på forskellige administrative niveauer i EU. Respondenternes gennemsnitsalder er 40 år, i området Ingen respondenter gav i deres besvarelser udtryk for uenighed med nogle af de 85 kompetencer. Der blev givet udtryk for stor enighed (over 4) med 67 af de foreslåede kompetencer. Da mindstegrænsen for enighed var en score på mindst 3,5 kunne 81 af kompetencerne blive på listen. Følgende fire kompetencer opnåede en score på mellem 3,2 og 3,4 (betydning usikker) og blev derfor slettet fra listen: Nummer 10 (Anvendelse af økonomiske metoder og værktøjer til at støtte og evaluere beslutningstagning inden for sundhed) inden for "Folkesundhedspolitik" under folkesundhed. Score 3,2 Nummer 36 (Oprettelse af en protokol for indsamling af prøver) inden for "Laboratorierelaterede emner" under anvendt epidemiologi. Score 3,2 Nummer 37 (Identifikation af de test, der er nødvendige for at diagnosticere en sygdom) inden for "laboratorierelaterede emner" under anvendt epidemiologi. Score 3,3 5

6 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme Nummer 55 (Brug af softwareprogrammer til andre former for dataanalyse (modellering osv.) inden for "statistisk analyse og andre former for dataanalyse" under anvendt databehandling. Score 3,4 Det endelige antal kompetencer blev 80, efter at de fire, hvor svaret var "ved ikke", og den ene, der blev betragtet som overflødig, var slettet. Sidstnævnte var nummer 83 på den oprindelige liste: "Fremme af etisk adfærd blandt kolleger", da denne kompetence nok kunne anses for indirekte at indgå i de øvrige kompetencer under Etik og kapacitetsopbygning. Det rådgivende forums ønske om at inddrage smitsomme sygdomme som et område blev imødekommet ved at indføje følgende som en ny kompetence under nummer 35: "Kendskab til smittedynamikkerne i forbindelse med smitsomme sygdomme". Resultaterne af denne undersøgelse blev fremlagt og drøftet på ECDC's anden høring med EUmedlemsstaterne om ECDC's uddannelsesstrategi, som fandt sted den 11. og 12. september 2007 i Stockholm, og blev fremlagt for ECDC's rådgivende forum den 13. og 14. september Liste over kernekompetencer Bilag A indeholder et skema over kategorier, områder og domæner samt listen over foreslåede kompetencer. ECDC ønsker at benytte denne liste som et værktøj til at evaluere de enkelte EU-landes uddannelsesbehov samt i forbindelse med landebesøg, undersøgelser osv. Listen omfatter også generelle kompetencer, som ikke hører under folkesundhed eller anvendt epidemiologi, men som er afgørende for arbejdets udførelse. Tak til En lang række enkeltpersoner og institutioner har bidraget til projektet vedrørende udvikling af kernekompetencer: Deltagerne på ekspertmødet den 31. januar i Stockholm (CC-gruppen) var: Preben Aavitsland, Katharina Alpers, Nancy Binkin, Jeanette de Boer, Arnold Bosman, Luca Busani, Katarzyna Czabanowska, Denis Coulombier, Ruth Gelletlie, Brigitte Helynck, Yvan Hutin, Denise Koo, James Stuart, Alena Petrakova, Lara Payne, Zoltan Voko, Marta Valenciano og Carmen Varela. En særlig tak til arbejdsgruppen om beredskab og indsats under det rådgivende forum, som har bidraget til undersøgelsen. Også tak til alle, der bistod med at omdele undersøgelsen til de forskellige faglige organisationer og netværk i EU, og til alle, der deltog anonymt. Til sidst en tak til andre fagfolk inden for offentlige sundhedsinstitutioner, som har hjulpet eller bidraget med ideer og begreber under denne øvelse, enten ved direkte henvendelser til ECDC eller via drøftelser med eksperterne. 6

7 Henvisninger Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme Møderapport: Consultation with the MS about an ECDC Training Strategy, december Findes på Møderapport: Core competencies of epidemiology in the area of communicable disease surveillance and response in the EU, 1st ECDC expert meeting, Stockholm, den 31. januar Findes på Miner K, Childers W, Alperin M, Hunt N; The MACH Model: From Competencies to Instruction and Performance of the Public Health Workforce, Public Health Reports 2005 SUPPLEMENT 1 / Volume Varela C, Coulombier D. Defining core competencies for epidemiologists working in communicable disease surveillance and response in the public health administrations of the European Union. Eurosurveillance 2007;12(8):E Findes på: 7

8 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme BILAG A: LISTE OVER KERNEKOMPETENCER FOR FELTEPIDEMIOLOGER I DEN EUROPÆISKE UNIONS FOLKESUNDHEDSFORVALTNINGER, INDDELT I KATEGORIER OG DOMÆNER Tabel 1: Områder og domæner inden for folkesundhedsepidemiologi Kategori Område Domæne Specifikt for fagområdet Fælles med andre fagområder Folkesundhed Anvendt epidemiologi Biostatistik Anvendt informatik Kommunikation Ledelse Kapacitetsopbygning Etik 1. Folkesundhedsvidenskab 2. Folkesundhedspolitik 3. Risikovurdering 4. Overvågning af folkesundhed 5. Undersøgelse af sygdomsudbrud 6. Epidemiologiske undersøgelser 7. Smitsomme sygdomme 8. Laboratorierelaterede emner 9. Vejledning i folkesundhed 10. Sandsynlighed 11. Inferentiel statistik 12. Prøveudtagning 13. Internet 14. Statistiske analyse og andre former for dataanalyse 15. Redigering og præsentationer 16. Risikokommunikation 17. Skriftlig kommunikation 18. Mundtlig kommunikation 19. Brug af nye teknologier 20. Planlægning og udnyttelse af ressourcer 21. Teambuilding og forhandling 22. Mentorordning 23. Uddannelse 24. Beskyttelse af privatpersoner 25. Tavshedspligt 26. Interessekonflikter 8

9 1. Områder, der er specifikke for fagområdet 1.1. Folkesundhed Domæne Folkesundhedsvidenskab 1. Vejledning om folkesundhed eller epidemiologisk praksis med udgangspunkt i den nuværende viden om sygdomsepidemiologi 2. Fastsættelse af målbare og relevante mål for folkesundhedsprogrammer på baggrund af epidemiologiske data 3. Den viden, der er til rådighed om særlige sociologiske og kulturelle faktorer i befolkningen, anvendes til at gennemføre undersøgelser og anbefale folkesundhedsinterventioner, der er relevante for det berørte samfund. Domæne Folkesundhedspolitik 4. Forståelse og analyse af juridiske dokumenter vedrørende folkesundhedspolitik på lokalt, nationalt og europæisk plan. 5. Anvendelse af epidemiologiske resultater i planlægningen af folkesundhedsprogrammer. 6. Gennemførelse af folkesundhedsprogrammer: folkesundhedspolitik omsættes til praksis. 7. Identifikation af effektive foranstaltninger til fremme af sundhed inden for særlige problemområder. 8. Identifikation af passende forebyggende foranstaltninger inden for særlige problemområder. 9. Evaluering af en interventions indvirkninger på befolkningens sundhed. 10. Måling af sundhedsresultater, så de kan danne baggrund for beslutninger om forebyggelsesstrategier. 11. Anvendelse af resultatet af vurderinger af programmers opfyldelse af de fastsatte mål og resultater til videre planlægning og ændring af programmer. 12. Identifikation af passende sundhedsinterventioner på baggrund af overvågningsdata Anvendt epidemiologi Domæne Risikovurdering 13. Identifikation af informationskilder vedrørende eventuelle trusler mod folkesundheden. 14. Gennemførelse af risikovurderinger: Det klarlægges ved hjælp af kritisk tænkning, om der eksisterer en trussel mod folkesundheden, og der gøres rede for truslens omfang. 15. Identifikation af behovet for overvågningsdata i forbindelse med risikovurderinger af trusler mod folkesundheden. 9

10 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme Domæne Overvågning af folkesundheden 16. Indførelse af et overvågningssystem. 17. Datastyring af overvågningsdata. 18. Beskrivende analyser af overvågningsdata. 19. Fortolkning af tendenser inden for sygdom og folkesundhed på grundlag af tidsserieanalyser. 20. Identifikation af de vigtigste resultater på grundlag af analyser af overvågningsdata og udarbejdelse af konklusioner. 21. Evaluering af overvågningssystemer. 22. Bedømme behovet for at etablere et nyt overvågningssystem og indførelse heraf. 23. Opsporing af sundhedstrusler på grundlag af hændelsesbaseret overvågning; også kaldet epidemiologiske efterretninger. 24. Kendskab til lovgivning om overvågning og indberetning af smitsomme sygdomme på nationalt, EU- og internationalt plan (det internationale sundhedsregulativ). Domæne Undersøgelse af sygdomsudbrud 25. Oprette en case-definition og eventuelt tilpasse denne i løbet af undersøgelsen. 26. Beskrivelse af udbruddet med angivelse af person, sted og tid. 27. Opstilling af en hypotese om årsag til og/eller risikofaktorer for udbruddet. 28. Gennemførelse af analytisk- epidemiologiske undersøgelser for at identificere kilden. 29. Anbefaling af passende evidensbaserede foranstaltninger for at kontrollere udbruddet. 30. Indberetning og fremlæggelse af resultaterne af en undersøgelse. Domæne Epidemiologiske undersøgelser 31. Udfærdige en undersøgelsesprotokol ved brug af undersøgelsesteknikker, der svarer til det pågældende folkesundheds problem. 32. Gennemførelse af epidemiologiske undersøgelser. 33. Indberetning og fremlægelse af resultaterne af en undersøgelse. 34. Anbefaling af evidensbaserede interventioner foranlediget af de epidemiologiske resultater. Domæne Smitsomme sygdomme 35. Kendskab til smitsomme sygdommes dynamik. Domæne Laboratorierelaterede emner 36. Fortolkning af den diagnostiske og epidemiologiske betydning af resiltater fra laboratorieanalyser. 37. Kendskab til forskellige diagnose- og indtastningsmetoder, herunder molekylære tests. 38. Kunne kommunikere effektivt med experter fra laboratoriet. 10

11 Domæne Vejledning i folkesundhed 39. Identifikation, gennemgang og vurdering af relevant litteratur og anden dokumentation. 40. Udarbejdelse af evidensbaserede retningslinjer for overvågning, forebyggelse og kontrol af smitsomme sygdomme og lignende akutte folkesundhedsproblemer. 41. Identifikation af retningslinjers relevante målgrupper. 2. Generelle områder, fælles med andre fagområder 2.1. Biostatistik Domæne Sandsynlighed 42. Anvendelse af de grundlæggende sandsynlighedsbegreber. Domæne Inferentiel statistik 43. Beregning og fortolkning af punktestimater og konfidensintervaller for målinger af centrale tendenser og spredning. 44. Beregning og fortolkning af punktestimater og konfidensintervaller for målinger af sygdomsfrekvens. 45. Beregning og fortolkning af punktestimater og konfidensintervaller for associationsmålinger og gennemslagskraft. 46. Beregning og fortolkning af signifikanstests. Domæne Prøveudtagning 47. Bestemmelse af en passende prøvetagningsstrategi Informatik Domæne Internettet 48. Anvendelse af internetkilder til litteratursøgning. 49. Anvendelse af internetbaserede databaser. Domæne Statistisk analyse og andre former for dataanalyse 50. Anvendelse af databasesoftwarepakker til indtastning og håndtering af data. 51. Anvendelse af softwareprogrammer til statistiske analyser (måle sammenhænge, foretage test og bruge logistisk regression). 52. Udarbejdelse af konklusioner på baggrund af analyseresultater. Domæne Redigering,præsentationer 53. Anvendelse af software til at skrive, redigere og udarbejde præsentationer. 11

12 inden for kontrol med og indsats over for overførbare sygdomme 2.3. Kommunikation Domæne Risikokommunikation 54. Anvendelse af de grundlæggende principper for risikokommunikation og tilpasning af budskabet, når resultaterne af en undersøgelse fremlægges for forskellige målgrupper: medier, offentligheden, fagfolk og politikere. Domæne Skriftlig kommunikation 55. Udarbejdelse af rapporter om en epidemiologisk undersøgelse til beslutningstagere. 56. Udarbejdelse af artikler til et videnskabeligt tidsskrift. 57. Udarbejdelse af abstracts. 58. Udarbejdelse af pressemeddelelser. 59. Udarbejdelse af dokumenter, rapporter, breve, mødereferater mm. Domæne Mundtlig kommunikation 60. Indarbejdelse af sociale kompetencer i kommunikationen med kolleger og andre målgrupper. 61. Analyse og sammenfatning af hovedpunkter i en tale. 62. Levering af objektiv feedback (beskrivende, i modsætning til dømmende). Domæne Brug af nye teknologier 63. Effektiv brug af kommunikationsteknologier (videokonferencer, telekonferencer, osv.) 2.4. Ledelse Domæne Planlægning og udnyttelse af ressourcer 64. Planlægning, prioritering og skemalægning af opgaver i et projekt. 65. Overvågning af fremskridt og kvalitet i forhold til bestemte mål, tilpasning af skemaer og gennemførelse af nødvendige ændringer. 66. Effektiv styring af de tilrådeværende ressourcer (personale, tid, budget osv.) 67. Gennemførelse af epidemiologiske aktiviteter inden for de finansielle og operative rammer. 68. Udarbejdelse af en statussrapport. Domæne Teambuilding og forhandling 69. Evne til at være et effektivt teammedlem og til at indtage den rolle, der er nødvendig for at yde et konstruktivt bidrag til gruppens færdiggørelse af opgaver (herunder at påtage sig lederskab). 70. Fremme samarbejde, skabelse af partnerskaber og teambuilding for at opnå de epidemiologiske mål. 71. Udvikling af partnerskaber på EU e. lign. niveau for at understøtte epidemiologiske undersøgelser. 12

13 72. Gensidig identifikation af fælles, modsatrettede eller forskellige interesser for at opnå et vellykket samarbejde og en positiv konflikthåndtering Kapacitetsopbygning Domæne Mentorordning 73. Vejlede andre epidemiologer på samme eller lavere kompetenceniveau 74. Hjælp til andre med at klarlægge deres ideer, opnå konsensus og udvikle ideer til realisérbare planer. Domæne Uddannelse 75. Uddannelse af juniore epidemiologer Etik Domæne Beskyttelse af privatpersoner 76. Respektere og overholde etiske principper vedrørende menneskers trivsel. 77. Overholdelse af etiske principper og retningslinjer i planlægningen af undersøgelser, udførelse af forskning samt indsamling, formidling og anvendelse af data. 78. Sikre at indsamling, styring, formidling og anvendelse af data foretages inden for rammerne af den relevante lovgivning. Domæne Tavshedspligt 79. Respekt for og fastholdelse af etiske principper vedrørende databeskyttelse og tavshedspligt i forbindelse med oplysninger, der er indhentet som led i en erhvervsmæssig aktivitet. Domæne Interessekonflikter 80. Håndtering af interessekonflikter. 13

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORBEREDENDE 12. juli 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 9181/05 SAN 67 Vedr.: Udkast til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 673 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Anledning: Samråd om

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Grundnotat om Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af det 2. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013),

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere