Almindelige købs- og salgsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige købs- og salgsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i det følgende benævnt køber, med tillæg af, hvad der måtte følge af supplerende eller særskilt aftale. 1.2 Sælger leverer i det grundlæggende onlineløsninger til erhvervsdrivende, herunder - men ikke begrænset til - offentligt myndigheder, foreninger, sammenslutninger og private forbrugere. 1.3 STISAGER ejes og drives af Niclas Lund Stisager og Rasmus Lund Stisager. Tegningsberettigede er Niclas Lund Stisager og Rasmus Lund Stisager, hvorfor ikke andre end de tegningsberettigede kan fremsætte tilbud indgå aftaleforhold på vegne af virksomheden med virkning for tredjepart. 1.4 Sælger kan tilknytte web-designere, programmører, eksterne konsulenter og ad-hoc-ansatte til at forestå opgaver og aftaleforhold, om hvilke, der måtte være indgået aftale med køber om. 1.5 Sælger er ikke berettiget til at lade andre virksomheder end STISAGER selv forestå den af aftalen vedkommende onlineløsning eller lignende løsning, om hvilken, der måtte være indgået aftale, med de begrænsninger, der følger af pkt Sælger er ikke berettiget til at overdrage rettigheden til at forestå den af aftalen vedkommende onlineløsning eller lignende løsning, om hvilken, der måtte være indgået aftale. 2.0 Aftalegrundlag, varighed og ændring af aftale 2.1 Endelige, bindende og gensidigt bebyrdende aftale sælger og køber imellem, indgås skriftligt. Der kan indgås aftaler ved tilbudsaftaler på papir eller mail, og ved supplerende eller særskilte aftaler. 2.2 Varigheden for aftalen, herunder men ikke begrænset til aftalens naturlige ophør, skal fremgå af aftalen og faktura. 2.3 Ændring af indgået aftale, kan ske ved skriftlig aftale med tillæg af hvad følger af pkt Ved endelig, bindende og gensidigt bebyrdende aftale forpligter køber sig til at opgive korrekt og gyldige oplysninger, herunder men ikke begrænset til navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og adresse. 2.5 Ved ændringer i købers kontaktoplysninger, er det købers ansvar inden for rimelig tid - og hvis forholdet kræver det - at oplyse sælger herom. 1

2 3.0 Information og markedsføring 3.1 Køber samtykker ved aftaleindgåelse med sælger til at modtage nyhedsbreve via . Nyhedsbreve kan indeholde information om akutelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse, men er indholdsmæssigt ikke begrænset hertil. 4.0 Sælgers forpligtelser og rettigheder 4.1 Sælger leverer onlineløsninger, der er tilpasset købers interesser, ønsker og behov, om hvilke køber har oplysningspligt. 4.2 Endelig og bindende og gensidig bebyrdende aftale sælger og køber imellem forligger ved parternes gyldige underskrift, med mindre andet følger af aftale jf. pkt Aftalevilkår, herunder, men ikke begrænset til, vilkår om ydelser, løsninger og særlige koncepter, afhænger af tilbudsaftale indgået parterne imellem, nærværende aftale med tillæg af, hvad der måtte følge af supplerende eller særskilt aftale. 5.0 Købers forpligtelser og rettigheder 5.1 Køber er forpligtet til at foranledige sælger det for aftalen relevante materiale, herunder men ikke begrænset til logoer, tekster og billeder, senest 14 dage efter datoen for aftalens indgåelse. 5.2 Såfremt materiale nævnt i pkt. 5.1 ikke er foranlediget sælger senest 14 dage efter datoen for aftalens indgåelse, kan sælger udskyde den efter aftalen aftalte leveringstid med 30 arbejdsdage fra modtagelsen af endeligt fremsendt materiale. Øvrige vilkår, herunder men ikke begrænset til vilkår om købers betalingsydelse(r) fraviges ikke herved. 6.0 Domænenavn 6.1 Det er alene købers ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for vedkommende hjemmeside. Har køber ikke sikret sig et domænenavn, kan det parterne imellem aftales, at sælger bistår køber med registrering af et domænenavn til brug for den eller de aktuelle eller fremtidige hjemmesider. I så fald medvirker sælger alene som formidler med fuldmagt ved erhvervelsen og opretholdelsen. Registeringen og brugen af domænet er købers ret og ansvar. Køber afholder udgiften til vedligeholdelsesafgifter, udgifter til opretholdelse af domænet og andre relevante udgifter til udbyderen af domænet. 6.2 Det tilstræbes, at sælger søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, køber har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Køber er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest otte dage herefter. Køber skal straks og uden ugrundet ophold underrette sælger, hvis registrering ikke er sket. 2

3 6.3 Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Sælger bærer således ikke ansvar, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi retten hertil er realiseret af tredjemand. 7.0 Aktivering af onlineløsningen 7.1 Den af sælger udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvist på et testdomæne eller et aftalt domæne. Aktivering sker ved købers godkendelse af designet. Ved aktivering vil domænenavnet, køber har valgt, pege til den pågældende hjemmeside. 7.2 Efter aktivering foretager sælger sædvanlig tilmelding af købers hjemmeside til søgemaskiner (fx Google), medmindre andet følger af aftale. Yderligere optimering til søgemaskiner er købers eget ansvar medmindre andet er aftalt. 8.0 Materialer til brug i forbindelse med design og lignende 8.1 Materialer, herunder men ikke begrænset til logoer og billeder, som køber har indsendt eller afleveret til sælger til brug for sælgers udarbejdelse af hjemmeside, onlineløsning eller anden lignende løsning, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. 8.2 Sælger holdes ikke ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i dennes varetægt. Sælger anbefaler således altid, at køber enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til sælger. Køber opfordres ligeledes til altid at foretage fornøden back up. 9.0 Ændring af aftalen 9.1 Sælger kan løbende foretage tilretninger, ændringer og lignende tiltag for så vidt angår de enkelte moduler, løsninger, produkter og lignende af hensyn til driften, herunder men ikke begrænset til indskrænkelse eller ophør af specielle abonnementstyper, tjeneste, løsninger og lignende. 9.2 Tilretninger, ændringer og lignende tiltag for så vidt angår de enkelte moduler, løsninger, produkter og lignende af begunstigende karakter, kan gennemføres uden forudgående varsel. 9.3 Sælger kan overdrage den tekniske drift af enhver art og ydelse til tredjemand, så længe dette sker uden ulempe for køber og uden ikke uvæsentlige ændringer af vedkommende aftale sælger og køber imellem. 9.3 Sælger kan skriftligt og via til den af køber ved aftalens indgåelse oplyste adresse, jf. pkt. 2.5, varsle, at aftalen ændres. STISAGER kan ændre aftalen med et varsle af 30 dage. 3

4 9.4 Køber kan kun, ved væsentligt ændrede aftalevilkår, skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelse af de nye aftalevilkår. Købers opsigelse skal, for at være rettidigt afgivet, være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelse af de nye, væsentligt ændrede aftalevilkår. 9.5 Andre ændringer gennemføres enten ved udsendelse af faktura til køber eller ved ændring af disse standardvilkår/forretningsbetingelser på sælgers hjemmeside. Ændringerne træder da i kraft 8 dage efter fremsendelsen/offentliggørelsen Ændring af aftalen og opsigelse Sælger kan løbende foretage tilretninger, ændringer og lignende tiltag for så vidt angår de enkelte moduler, løsninger, produkter og lignende af hensyn til driften, herunder men ikke begrænset til indskrænkelse eller ophør af specielle abonnementstyper, tjeneste, løsninger og lignende Købers opsigelsesadgang følger af de i pkt. 9.4 nævnte med mindre andet følger af aftale Sælger kan frit opsige aftalen med 14 dages varsel Ophavsret 11.1 Køber har ophavsret til hjemmesiden, herunder det grafiske layout på hjemmesiden og alle de moduler, der er tilknyttet ved aktiveringen af hjemmesiden eller betalingsdato, med mindre andet følger af aftale Sælger er ved nærværende aftale berettiget til at anvende købers hjemmeside som reference på sælgers egen hjemmeside og som led i fri markedsføring, dog uden, at det er til ulempe for køber. 12 Betalingsbetingelser 12.1 Sælger anviser betalingssted og betalingsfrist. Betaling vil i det væsentligste foregå ved fremsendelse af faktura med mindre andre følger af aftale. 13 Personoplysninger og fortrolige oplysninger 13.1 Sælger forpligter sig til at behandle alle personfølsomme oplysninger om køber, sælger måtter komme i besiddelse af, fortroligt. Sælger er dog berettiget til at udlevere oplysninger om købers forhold til et af IT-brancheforeningens nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet, hvis forholdet kræver det. Sælger skal i så fald oplyse køber om forholdet uden ugrundet ophold Sælger forbeholder sig ret til at bruge oplysninger om køber til udarbejdelse af generelle statistikker, uden ulempe for køber. 4

5 13.3 Sælger er med nærværende aftale berettiget til at anvende det for køber udførte opgaver, herunder men ikke begrænset til produkter, løsninger og lignende som reference salgs- og markedsføringsøjemed Aftalen indebærer, at der frit kan udveksles informationer, ideer og konceptløsninger der efter aftalen tilgår parterne, men, at det sker under forudsætning af, at der iagttages tavshed eller hemmelighed for så vidt angår forhold, vedkommende part i samarbejdets medfør måtte blive bekendt med, og hvis tavshed eller hemmeligholdelse efter forholdets natur er påkrævet og forhold omtalte i pkt Misligholdelse, lovvalg og værneting 14.1 Misligholdes aftalen af en part, tillægges den anden part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Misligholdelsesbeføjelser kan være men er ikke begrænset til naturalopfyldelse, forholdsmæssigt afslag og erstatning Nærværende samarbejdsaftale er underlagt dansk ret Ved uoverensstemmelser skal enighed eller aftale søges primært opnået ved forhandling. Herefter kan en eventuel tvist imellem parterne anlægges ved de danske domstole efter de almindelige regler om værneting, medmindre det aftales, at tvisten afgøres ved voldgift. Aalborg, juli, 2014 Rasmus Lund Stisager Niclas Lund Stisager 5

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere