Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012 2013"

Transkript

1 Virksomhedsplan

2 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi , som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april Virksomhedsplanen dækker selskaberne; Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. Selskaberne er i daglig tale samlet under navnet Vand og Affald. Virksomhedsplanen beskriver de konkrete aktiviteter som understøtter de fire strategiske udviklingsområder i strategiplanen, som følger: 1) Vi driver en effektiv miljøforretning 2) Vi er en eftertragtet partner i udviklingen af fremtidens grønne produkter, services og viden 3) Vi er en socialt ansvarlig og udviklende arbejdsplads med de bedste medarbejdere 4) Vi er en synlig miljøforretning Nærværende plan beskriver de større udviklingsaktiviteter som forventes gennemført i perioden Flere aktiviteter kunne være oplistet under flere forskellige mål, men er i det efterfølgende medtaget der hvor det er vurderet at have den største effekt. Oversigten beskriver ikke normale drifts- og anlægsaktiviteter, såsom kloakfornyelse, ledningsfornyelse i vandforsyningen, aktiviteter defineret i vand, spildevand og affaldsplaner, byggemodninger etc. Udover de større udviklingsaktiviteter arbejdes der konstant med løbende forbedringer, som er samlet i en dynamisk e-forbedringstavle vi øger nytten , hvor en lang række forbedringsideer i de enkelte teams løbende noteres, vurderes, iværksættes og evalueres. E-forbedringstavlen indeholder også virksomhedsplanens aktiviteter og viser til en hver tid et samlet overblik over løbende forbedringsaktiviteter i hele virksomheden. Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen den 21. august 2012.

3 Vi driver en effektiv miljøforretning 1) Klimatilpasningsplan Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havspejl. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Kommende lovændringer (efterår 2012) forventes at give selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag over taksterne. Klimatilpasningsplanen bliver forankret hos Svendborg Kommune og skal jævnfør regeringsaftale med KL være udarbejdet inden udgangen af ) Vedvarende Energi aktiviteter Vi vil forbedre vores grønne regnskab og minimere bidraget til CO2 reduktion generelt. VA forbruger 7 mio. kwh årligt og ønsker som minimum at sikre dette forbrug er CO2 neutralt. VA ønsker endvidere at understøtte Svendborg Kommunes klimaplan og påtager sig gerne en større opgave med etablering af f.eks. flere vindmøller efter afklaring med ejerstrategien. 3) Integreret ledelsessystem Vi vil udvikle virksomheden og optimere processer gennem opbygning af et samlet ledelsessystem med kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energi og drikkevandssikkerhed. Vi ønsker at kunne dokumentere for vores kunder, ejer og bestyrelse at "vi har styr på det" gennem en certificering efter ISO 9001(kvalitet), 14001(miljø), 50001(energi), (fødevarer) og OHSAS 18001(arbejdsmiljø). Udgift til ekstern certificering anslås til kr for en tre årig periode. 4) Strukturanalyse for vandforsyning Vi vil optimere den nuværende struktur for vandværker og boringer så driftsomkostninger reduceres og risiko minimeres. Grundlæggende analyse er gennemført i 2011 og skal bearbejdes yderligere i relation til plan for lukning af værker og en evt. opgradering af blivende værker til højeste standard. 5) Strukturanalyse for grundvandsbeskyttelse Beskyttelse af grundvand er en væsentlig aktivitet for at sikre de kommende generationers adgang til rent og uforurenet grundvand. Strategien udarbejdes i samarbejde med Svendborg Kommune og de nye udmeldinger fra Naturstyrelsen (foråret 2012). Udgangspunktet er indsatsplanerne, vandforsyningsplanen og strukturanalysen. 6) Strukturanalyse for renseanlæg Vi vil optimere rensningen af spildevand, således at det foregår med laveste mulige driftsomkostninger, optimale rensegrader og størst mulig energiudnyttelse, gennem en

4 tilpasning af antallet af renseanlæg. Delanalyse er gennemført i 2011, samlet afrapportering i ) Spildevandsplan Udarbejdelse af spildevandsplanen giver rammer, retning og omfang af udvikling af spildevandsanlæggene, herunder bl.a. kloakering i det åbne land, renseanlæg struktur, bassinudbygning mv. Svendborg Kommune har nedsat fælles arbejdsgruppe og spildevandsplanen forventes klar til politisk behandling i Svendborg Kommune ultimo ) Handleplaner til gennemførelse af vandplaner. Svendborg kommune udarbejder handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne, der har til sigt at sikre en god miljøtilstand af vandløb, søer og havet. Vi vil i samarbejde med kommunen medvirke aktivt til at opfylde de opstillede mål. 9) Indkøb Vi vil analysere VA's nuværende indkøb for at klarlægge potentialet for at optimere og professionalisere indkøbsfunktionen, herunder vurdere den potentielle gevinst ved at etablere fælles indkøbsfunktion i SamAqua A/S regi bl.a. gennem yderligere standardisering, rammeaftaler og samlede udbud med flere forsyninger. 10) Kundedatabase vand Ny kundedatabase for vandhenvendelse skal etableres for at forbedre kundeservice og at have styr på historikken på den enkelte ejendom og sagsforløb. Muligheden for også at bruge databasen som vedligeholdelsessystem i vandforsyningen skal endvidere vurderes og evt. implementeres. 11) Energireduktion Energiforbruget til drift af vandforsynings og spildevandsanlæg skal reduceres med henblik på lavere driftsomkostninger og CO2 reduktion. Handleplan for energireduktion skal udarbejdes for transport og rensning af spildevand samt for vandforsyning. 12) Slambehandling og slamdisponering Vi vil sikre en fremtidig, økonomisk, ressource-, energi- og miljømæssig optimal behandling og disponering af slam. Fælles udredningsarbejde med de øvrige fynske selskaber er udarbejdet og afrapporteret. Grundlæggende udmelding fra Miljøstyrelsen om evt. ændring af affaldshierarkiet afventes.

5 13) Implementering af e-vedligeholdelsessystem Der er etableret e-baseret vedligeholdelsessystemer i flere teams, de nuværende løsninger skal implementeres fuldt ud og udbredes til alle driftsteam. Formålet er at optimere planlægning af dels løbende vedligehold, dels ad hoc opgaver samt forholde sig til ensartet vedligeholdelses standard. 14) Optimering af forretningsområder Vi vil løbende undersøge og tage stilling til forretningsområder som vi kan udføre som tilknyttede aktiviteter, for herigennem at kunne udnytte vores viden og maskinel optimalt i relation til kunder og marked. 15) Produkt og ydelseskatalog Vi vil beskrive hvilke produkter og ydelser vi kan levere i et produkt og ydelseskatalog. Kataloget synliggøres på VA s hjemmeside, hvorved det sikres at kunderne har let adgang til hvilke ydelser VA kan levere. 16) Analyse, vurdering og implementering af ERP system Enterprise ressource planning eller ERP systemer hjælper til med den interne styring af input og output fra virksomheden, samt til at holde styr på forretningstransaktioner. Vurdering og evt. implementering af ERP system foretages i SamAqua A/S regi. Vi er en eftertragtet partner i udviklingen af fremtidens grønne produkter, services og viden 17) Samarbejder og synergier Vi vil fremme synergier gennem samarbejder og partnerskaber med primært forsyninger og andre relevante virksomheder. Fx: Vi vil reducere omkostninger til drift af IT, HR mv. gennem etablering af fælles serviceselskab med andre forsyninger. Standardisering og mulighed for spidskompetencer i en fælles funktion er basis for at kunne udvikle de rigtige løsninger til de rigtige priser. Samaqua A/S blev formelt stiftet primo 2012 som Danmarks første fælles serviceselskab efter vandsektorlovens 19. Stifterne er Middelfart Spildevand A/S, Vandcenter Syd A/S og Vand og Affald i Svendborg. Der er åbnet for yderligere tilgang af ejere. IT og telefoni er etableret og indkørt, fælles lønadministration og indkøbsfunktion skal etableres.

6 18) Samarbejder og innovation Vi vil indgå med vores viden i innovative samarbejder både med private og offentlige aktører, hvor ambitionen er at udvikle nye løsninger og ny viden. Vi ønsker at styrke involveringen og positionen i grønne netværk for at sikre at vi påvirker og henter ny viden og inspiration. Graden af innovative samarbejder skal øges. 19) Samarbejder og snitflader til Svendborg Kommune Vi vil skabe større klarhed hos VA og hos Svenborg Kommune over hvilke snitflader der er imellem drift og myndighed og derigennem minimere forsinkelse og tidsspild ved fejlhenvendelser af kunder og øvrige opgaver. Vi vil styrke samarbejdet om kommunikation og øvrige fælles tiltag overfor vores kunder og Svendborg Kommunes borgere. 20) Byens Vand Lokal "task force" med repræsentanter fra Svendborg Kommune, Plan samt Miljø og Teknik og VA skal etableres/gendannes. Gruppens formål er at fremme etablering af alternative løsninger (f.eks. LAR (Lokal Afledning af Regnvand)) til håndtering af øgede regnmængder, således at byudvikling og vand udgør en helhed. 21) Samarbejder om affaldsoptimering Muligheder for at udbygge samarbejde omkring optimering af affaldsstrømme og oparbejdning skal undersøges nærmere i relation til at optimere forretningen og reducere miljøbelastningen. Vi er en socialt ansvarlig og udviklende arbejdsplads med de bedste medarbejdere 22) Personalehåndbog Udarbejdelse af personalehåndbogen fastlægger sammen med MED-aftalen og de overenskomstmæssige forhold de væsentligste færdselsregler i virksomheden, og skal medvirke til at give klarhed om gensidige forventninger. 23) Organisations- og medarbejderudvikling (VSR) Vi vil sikre at medarbejdere og virksomheden udvikler sig til de konstant skærpede forventninger om øget konkurrenceevne og bæredygtighed gennem etablering og styrkelse af selvforvaltende teams og ændret ledelsesstruktur.

7 24) Forbedringstavler Vi vil etablere synlighed om alle de forbedringstiltag der arbejdes med i virksomheden og i særdeleshed i det enkelte team gennem etablering af en e-forbedringstavle og det dynamiske dokument vi øger nytten Tavlerne i de enkelte team vil have flere funktioner, dels visning af vedligeholdelsessystem, intranet, data mv. 25) Implementering af HR system Vi vil håndtere diverse HR data fra og til alle medarbejdere på en enkelt og mere rationel måde gennem implementering at et HR system. Valg og implementering sker i regi af SamAqua A/S. 26) Indkøbspolitik Vi vil etablere klare rammer for hvordan VA foretager sine indkøb så både social ansvarlighed og billigst mulige pris realiseres gennem udarbejdelse af en indkøbspolitik. Vi er en synlig miljøforretning 27) Kommunikationsstrategi Vi vil øge indsatsen for intern og ekstern kommunikation gennem udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, med fokus på at sikre en klar forretningskommunikation samt en synlig og tydelig branding af virksomhedens viden, produkter og service. 28) Intranet Implementering af intranet skal forbedre den interne kommunikation i virksomheden og understøtte vidensdeling. 29) Kampagner og events Synlighed og bevidsthed omkring betydningen af rent drikkevand fra hanen, miljørigtig adfærd i håndtering af spildevand og affald skal styrkes gennem løbende kampagner og events. 30) Undervisningstilbud til skoler m.fl. Vi vil styrke formidling af vores viden gennem en målrettet indsats og yderligere professionalisere undervisningstilbud til skoleklasser omkring vand, spildevand og bæredygtighed. Undervisningstilbud er udarbejdet for affaldsområdet i foråret Inden næste foråret 2013 skal undervisningstilbud omkring vand og spildevand på tilsvarende vis være udarbejdet, så VA kan tilbyde en samlet "miljøpakke"

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere