HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK"

Transkript

1 VIDEOBÅNDOPTAGER HR-J585EU HR-J285EU LPT A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0202 MNVfIDfOT SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3 Forplade... 3 Bagside... 3 Fjernbetjening... 3 On-screen display... 4 Hovedmenu... 4 Grundlæggende tilslutninger... 5 Grundlæggende indstillinger... 6 Indstilling af videokanal... 6 Sprogindstilling... 7 Indstilling af uret... 7 Indstilling af tuneren... 7 Gengivelse Optagelse Timer-optagelse Programmering af timer Kontrol, annullering eller ændring af programindstillingerne Redigering Redigering med en anden videobåndoptager eller et videokamera Systemtilslutning Tilslutning/brug af et stereo-system (Gælder kun HR-J585EU) Underordnede indstillinger Børnelås Specifikationer SIKKERHED Sikkerhedsforskrifter Mærkepladen og forsigtighedsreglerne sidder på apparatets bagside. ADVARSEL: FARLIG STRØM INDE I APPARATET ADVARSEL: UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIG Det anbefales at tage netstikket ud af stikkontakten, hvis videobåndoptageren ikke skal anvendes i en længere periode. Der er farlig strøm i videobåndoptageren. Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører. For at undgå fare for elektriske stød eller brand, bør netstikket tages ud af stikkontakten, før der tilsluttes signalledninger eller antenne. ADVARSEL Der er to forskellige typer SECAM farvesystemer: SECAM-L, anvendt i FRANKRIG (kaldes også SECAM-vest), og SECAM-B, anvendt i østeuropæiske lande (også kaldet SECAM-øst). 1. Denne videobåndoptager kan også modtage SECAM-B farvesignaler til optagelse og gengivelse. 2. Optagelser foretaget med SECAM-B farvesignaler danner sort/hvide billeder hvis de afspilles på en SECAM-L videobåndoptager, eller danner ikke normale farvebilleder, hvis de afspilles på en PAL videobåndoptager med SECAM-B systemer indbygget (selv om TV et er SECAM kompatibelt). 3. SECAM-L præindspillede kassetter eller optagelser foretaget med en SECAM-L videobåndoptaget danner sort/hvide billeder, når de gengives i denne videobåndoptager. 4. Denne videobåndoptager kan ikke anvendes med SECAM-L. Benyt en SECAM-L videobåndoptager til optagelse af SECAM-L signaler. VIGTIGT Læs venligst de forskellige sikkerhedsforskrifter på side 1 og 2, før du tilslutter eller betjener videobåndoptageren. Vær opmærksom på at det kan være ulovligt at overspille indspillede bånd, plader og discs uden tilladelse fra indehaveren af copyright til lyd- eller video-optagelsen, TVprogrammet eller kabelprogrammet samt til ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk værk heri. Kassetter mærket VHS (eller S-VHS ) kan anvendes sammen med denne videobåndoptager. Det er imidlertid kun VHS signaler som kan afspilles og indspilles. HQ VHS er kompatibelt med eksisterende VHS udstyr. 1

2 For Italien: Det erklæres herved, at dette produkt, mærket JVC, opfylder Ministerielt Dekret nr. 548 af 28. august 1995, offentliggjort i Den italienske Republiks officielle tidende nr. 301 af 28. december 95. Der er fortsat strøm på videobåndoptageren, når indikatoren mærket STANDBY/ON 1 er slukket. I OFF stilling er apparatet stadig forbundet med lysnettet. Træk derfor netledningen ud, hvis du ønsker at afbryde det helt. ` angiver standby (afbrudt) og! angiver tændt. Til HR-J585EU ejere: Videobånd, der er optaget på LP (langsom hastighed) hastighed i denne videobåndoptager, kan ikke gengives i en videobåndoptager med kun én hastighed. Til HR-J285EU ejere: Videobånd optaget på en anden videobåndoptager under LP (langsom hastighed) kan ikke afspilles på denne videobåndoptager. Hvis udstyret anbringes i et skab eller på en hylde, skal man sikre sig, at der er god plads på alle sider, således at der skabes tilstrækkelig ventilation (10 cm eller mere på begge sider, ved oversiden og bagsiden). Når batterier kasseres, skal man være opmærksom på de miljømæssige problemer, og de lokale regler og love vedrørende bortskaffelse af batterier skal nøje følges. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan der ske beskadigelse af videobåndoptageren, fjernbetjeningen eller videokassetten. 1. ANBRING IKKE videoen på steder med stærk varme, kulde eller høj luftfugtighed. i direkte sollys. på steder med støv. i nærheden af stærke magnetfelter. på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække videoens ventilationsåbninger. (Hvis ventilationsåbningerne eller -hullerne blokeres af aviser eller stof etc., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe væk.) 3. LAD VÆRE med at anbringe tunge genstande på videoen eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, som kan spildes ovenpå videoen eller fjernbetjeningen. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette udstyr, vil der være risiko for brand eller elektrisk stød.) 5. UNDGÅ at udsætte videoen for vanddryp eller -sprøjt. 6. UNDGÅ at anvende dette udstyr i badeværelset eller på steder med vand. UNDGÅ ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper etc.) ovenpå dette apparat. 7. UNDGÅ at anbringe åben ild, som for eksempel tændte lys, ovenpå apparatet. 8. UNDGÅ kraftige stød under transport af videoen. Hvordan fjernbetjeningen anvendes Inden brugen skal batterierne sættes i i den rigtige retning som angivet under batteridækslet. Fjernbetjeningen kan styre de fleste af dine videobåndoptagers funktioner såvel som grundfunktionerne hos JVC TV-apparater. Ret fjernbetjeningen mod modtagesensoren på videobåndoptageren Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde er ca. 7,5 m. Tryk på den modsvarende knap for at betjene dit JVC TV: TV 1, TV AV, TV PR +/, TV %+/ (TV-lydstyrke). Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer ordentligt, skal du tage dens batterier ud, vente et lille stykke tid, sætte batterierne i igen, og derefter prøve igen. Rengøring af videohoveder Akkumulering af snavs og andre partikler på videohovederne kan bevirke, at gengivebilledet bliver uskarpt eller afbrydes. Forsøm ikke at rette henvendelse til nærmeste JVC-forhandler, hvis sådanne problemer opstår. Brugbare videokassettebånd Kompakte VHS camcorder-optagelser kan gengives med denne videobåndoptager. Sæt ganske enkelt det indspillede videokassettebånd i en VHSkassetteadapter. Så kan den benyttes fuldstændig som enhver VHS-kassette i fuld størrelse. Denne videobåndoptager kan optage på almindelige VHS- og Super VHS-kassetter. Kun almindelige VHS-signaler kan imidlertid optages og gengives. Det er ikke muligt at gengive et optaget Super VHS-kassettebånd. OBS!: Til brugere af mobiltelefon: Anvendelse af en mobiltelefon i nærheden af videobåndoptageren kan give årsag til billedvibration på TVskærmen eller ændring af skærmen til et blåt bagdisplay. Om placering af videobåndoptageren: Nogle TV-apparater og andre apparater frembringer stærke magnetfelter. Anbring ikke et sådant apparat ovenpå videobåndoptageren, da dette kan føre til billedforstyrrelser. KONDENS Der kan dannes kondens (dug eller fugt) i videoen, hvis den flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, eller under meget fugtige forhold på samme måde som der dannes vanddråber på et glas fyldt med kold væske. Kondens på videotromlen kan medføre beskadigelse af båndet. Under forhold, hvor der kan opstå kondens, bør strømmen til videoen tilkobles et par timer, så fugten fordamper. 2

3 Knapper, stik og indikatorer Forplade Stop/ kassetteudløsning 0 Kassetteskakt Tilbagespoling 3 Pause9 Fjernbetjening Vi henviser til NB herunder. Udtagning Taltaster Nem slukning Displaypanel PR +/ Optagelse 7 Modtagesensor til infrarøde stråler Gengivelse 4 Fremspoling 5 Gengivelse4 Tilbagespoling 3 Stop8 Pause9 Nem gentagelse Fremspoling 5 SP/LP (p) Optagelse7 [ITR] Børnelås A Tændt-indikator B VCR-indikator C Timer-indikator D Standby/optage-indikator* * Standby/optage-indikatoren lyser, når videobåndoptageren er indstillet til standby eller mens optagelse finder sted. Bagside Netledning Vi henviser til OBS! herunder. Knapperne med fungerer ikke med denne videobåndoptager. Om 1 knappen Når der trykkes på 1 på videobåndoptageren og fjernbetjeningen, mens der er tændt for videobåndoptageren, vil hver knap fungere forskelligt. På videobåndoptageren Når der trykkes på 1, vil videobåndoptageren slukke helt. På fjernbetjeningen Når der trykkes på 1, vil videobåndoptageren blive indstillet til standby. begynder at lyse på displayet. Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at slukke helt for videobåndoptageren. * Gælder kun HR-J585EU OBS!: Tab ikke fastgøringsbåndet til fastgøring af netledningen til videobåndoptagerens inderside. Det kan føre til fejlfunktion. 3

4 On-screen display Hvis du trykker på (OK) på fjernbetjeningen, når OSD er sat til ON ( 5), kan du bekræfte den aktuelle videobåndoptagerstatus på skærmen. Indikeringerne med undtagels af uret og båndtælleren forsvinder i løbet af omkring 5 sekunder. Tryk på (OK) igen for at slukke on-screen displayet helt. Indikeringerne optages ikke, selv hvis videobåndoptageren er indstillet til optagelse. A Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet OSD, og tryk derefter på OK. Følg hver indstillingsprocedure, hvis du vælger ikonet A til D. Gå til trin 2, hvis du vælger ikonet E til K. B Ændr indstilling Tryk på rt for at indstille til ON, og tryk derefter på w eller e. C Gå tilbage til den normale skærm OSD *Standardindstillingen er med fede bogstaver i den følgende oversigt. Ikon Beskrivelse A Kanal og ekstraindgang B Ur* C Båndposition* D Båndtæller* E Dag/måned/år F Båndhastighed G Videobåndoptager-driftsindstilling On-screen display Beskrivelse PLAY vises under gengivelse. vises under tilbagespoling, eller blinker under REW tilbagespoling med funktionen tilbagespoling efter slukning. ( 10) FF vises under fremspoling. EZ REPEAT vises under Ez gentaget gengivelse. ( 11) EJECT vises, når du tager kassettebåndet ud. STOP vises når du stopper gengivelsen eller optagelsen. RECORD vises under optagelse. RECP vises i optagepause-indstilling. vises, når videobåndoptageren er indstillet til børnelåsindstilling, eller hvis der trykkes på en af SAFE knapperne på videobåndoptageren, mens børnelåsfunktionen er aktiveret. ( 15) * Ved hvert tryk på (OK) vises ur eller båndposition og båndtæller skiftevis på displayet. Hovedmenu Det er muligt at udføre forskellige betjeninger og ændre forskellige funktionsindstillinger på hovedmenuskærmen. Tænd for videobåndoptageren og TV-modtageren og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. Proceduren viser, hvordan man instiller OSD til ON. 4 A REC Vælg dette ikon for at timer-optage programmet. ( 12) B PR SET Vælg dette ikon for at udføre manuel kanalindstilling. ( 8, 9) C ACMS Vælg dette ikon for at udføre automatisk kanalindstilling. ( 7) Automatisk kanalindstilling tildeler alle modtagbare kanaler i dit område. D TIME DATE Vælg dette ikon for at stille uret. ( 7) E SYSTEM AUTO / PAL / MESECAM Det er muligt at afspille PAL-, NTSC- og MESECAM-bånd eller optage PAL- og SECAM*- signaler på denne videobåndoptager. Vælg det rigtige farvesystem. * SECAM-signaler vil blive optaget som MESECAM på denne videobåndoptager, MESECAM er betegnelsen for bånd, som er optaget på en MESECAM-kompatibel PAL-videobåndoptager. AUTO: Vælg normalt dette. Det rigtige farvesystem vælges automatisk, afhængigt af gengive- eller optagesignalerne. Hvis AUTO ikke fungerer korrekt, skal den følgende indstilling indstilles manuelt. PAL: Optagelse af PAL-signaler eller afspilning af en PAL. MESECAM: Optagelse af SECAM-signaler eller afspilning af et MESECAM-bånd. Om NTSC-gengivelse På nogle TV-apparater reduceres billedet vertikalt og der kommer sorte striber frem øverst og nederst på skærmen, eller den øverste og nederste del af superimposerede billeder skæres af. Dette er ikke nogen fejlfunktion. Billedet kan rulle op og ned. Dette kan korrigeres, hvis dit TV-apparat er udstyret med V-HOLD kontrolfunktionen. Båndtællerudlæsningen og udlæsningen af den resterende båndtid vil være forkert. Under søgning, stillbillede- eller billede-forbillede gengivelse, vil billedet være forvrænget, og der kan forekomme farvetab.

5 Ikon Beskrivelse F ABC OSD Vælg dette ikon for at indstille sproget. Der kan vælges mellem 6 sprog. ( 7) G AUDIO STEREO / LEFT / RIGHT / MONO (Gælder kun HR-J585EU) Videobåndoptageren er i stand til at optage fire lydspor (STEREO, LEFT, RIGHT og MONO) og afspille det, du vælger. STEREO: Til Hi-Fi stereobånd LEFT: Til hovedlyd på tosprogede bånd RIGHT: Til sekundærlyd på tosprogede bånd MONO: Til lydoverspillede bånd Grundlæggende tilslutninger A Kontroller indholdet Kontroller, at pakken indeholder alle de i Specifikationer ( 16) anførte tilbehørsdele. B Placering af videobåndoptageren Anbring videobåndoptageren på en stabil, vandret flade. C Tilslut videobåndoptageren til et TV-apparat Antennebøsning Bagsiden af TVapparatet H OSD ON / OFF Når denne funktion er indstillet til ON, vil der komme forskellig information om videobåndoptagerens status (på on-sreen displayet) frem på skærmen. Sørg for, når du anvender videobåndoptageren som kildeafspiller til redigering af et bånd, at indstille denne funktion til OFF. Ellers vil informationen om videobåndoptagerens status blive optaget på det redigerede bånd. I 16:9/4:3 AUTO/ 16:9 / 4:3 Det er muligt at vælge aspektforholdet for din TV-skærm. AUTO: Vælg normalt denne. Det er muligt at afspille 16:9 og 4:3 skærmprogrammer som de er. 16:9: Det er muligt at gengive programmet med 16:9 skærmformatet. 4:3: Det er muligt at gengive programmet med 4:3 skærmformatet. Indstil dit TV til dets AV-indstilling, hvis billedet skæres af på skærmen, når du afspiller programmet med 16:9 skærmformatet. 21-polet SCARTkabel (medfølger ikke) Netledning 21-polet SCART-bøsning RF-kabel (medfølger) TV-antennekabel AERIAL J EPC OFF / SOFT / SHARP Denne funktion hjælper dig med at indstille gengivebilledets kvalitet efter ønske. OFF: Billedkvaliteten justeres ikke. SOFT: Reducerer kornethed i billedet, når du ser overspillede bånd, som indeholder meget støj. SHARP: Tydeligere billede med skarpere kanter, når du ser billeder med mange flade flader af samme farve, som for eksempel tegneserier. EPC-indstilling kan kun udføres under gengivelse. K NIC AUTO / OFF (Gælder kun HR-J585EU) Vælg den rigtige indstilling. Vi henviser til side 12. AUTO: Videobåndoptageren registrerer automatisk NICAM-udsendelser. OFF: Videobåndoptageren registrerer ikke NICAM-udsendelser. Bagsiden af videobåndoptageren Stikkontakt EURO AV1 AUDIO/VIDEO RF. OUT RF-tilslutning A Tag TV-antennekablet ud af forbindelse med TV-apparatet. B Sæt TV-antennekablet i AERIAL stikket på bagsiden af videobåndoptageren. C Forbind det medfølgende RF-kabel mellem RF. OUT stikket på bagsiden af videobåndoptageren og TV ets antennestik. AV-tilslutning Hvis dit TV-apparat er udstyret med en 21-polet SCART-bøsning, skal du foretage AV-tilslutning for at forbedre billedkvaliteten under båndgengivelse. A Forbind antennen, videobåndoptageren og TV-apparatet som vist på illustrationen. B Forbind et 21-polet SCART-kabel (ekstraudstyr) mellem EURO AV1 AUDIO/VIDEO stikket på bagsiden af videobåndoptageren og den 21-polede SCART-bøsning på TV et. 5

6 D Udfør Plug&Play opsætning TV et bør indstilles til dets AV-indstilling (med AV-tilslutning 5) eller UHF-kanal 36 (med RF-tilslutning 5). Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Tænd ikke for videobåndoptageren. Skærmen til landeindstilling kommer frem. Tryk på w e for at vælge dit land, og tryk derefter på OK. Videobåndoptageren tildeler automatisk alle modtagbare stationer i dit område. Udfør Indstilling af videokanal i højre spalte, hvis du har tilsluttet dit TV til videobåndoptageren via RF-tilslutning og onscreen displayet, som kommer frem på UHF-kanal 36, er forvrænget. A : Østrig I : Italien B : Belgien N : Norge CH : Schweiz NL : Holland D : Tyskland P : Portugal DK : Danmark S : Sverige E : Spanien SF : Finland F : Frankrig OTHERS : Andre lande Når Plug&Play er fuldført, vil bekræftelsesskærmen komme frem. E Gå tilbage til den normale skærm Grundlæggende indstillinger Indstilling af videokanal Videokanal (RF-udgangskanal) er den kanal, på hvilken dit TVapparat modtager billed- og lydsignaler fra videobåndoptageren via RF-kablet. Udfør kun de følgende trin, hvis der er interferens i TV-billedet, efter at du er flyttet til et andet område eller en ny station er begyndt at sende i dit område, eller hvis du ændrer tilslutningen fra RF-tilslutning til AV-tilslutning eller omvendt. Indstil videokanalen til udkoblet (OFF), hvis du har forbundet videobåndoptageren til TV-apparatet via AV-tilslutning. Indstil den korrekte videokanal, hvis du har forbundet videobåndoptageren til TV-apparatet via RF-tilslutning. Tænd for videbåndoptageren og TV et. A Sæt kanalen på TV Vælg den ledige position 36 på dit TV. B Aktiver funktionen for videokanalindstilling Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at indtaste standbyindstillingen. Hold PR+ eller på videobåndoptageren inde i mere end 3 sekunder. C Indstil videokanalen Med AV-tilslutning Tryk på PR+ eller for at indstille videokanalen til OFF. Tryk derefter på 1. Med RF-tilslutning Tryk på PR+ eller for at indstille videokanalen til en ledig position mellem 22 og 68, som ikke er optaget af nogen lokal station i dit område. Tryk derefter på 1. Med AV-tilslutning Indstil TV-apparatet til AV-indstilling for at se billedsignaler fra videobåndoptageren. Med RF-tilslutning Indstil TV-apparatet til videokanalen for at se billedsignaler fra videobåndoptageren. 6

7 Sprogindstilling Det er muligt at ændre sprogindstillingen manuelt efter ønske. Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. A Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet ABC OSD, og tryk derefter på OK. B Vælg sprog Tryk på rt for at vælge det ønskede sprog. ENGLISH : Engelsk DEUTSCH : Tysk FRANCAIS : Fransk ITALIANO : Italiensk ESPAÑOL : Spansk DUTCH : Hollandsk C Gå tilbage til den normale skærm Indstilling af uret Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter urindstillingsskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet TIME DATE, og tryk derefter på OK. B Indstil tid, dato og år Tryk på rt, indtil den ønskede indstilling kommer frem, og tryk derefter på e. ELLER Tryk på de rigtige taltaster for hver indstilling. Instast 0 inden hver encifret indtastning. C Start uret TIME DATE HH: Time MM: Minut DD: Dag MM: Måned YY: År ABC OSD Indstilling af tuneren Udfør kun de følgende trin, hvis tuneren ikke er korrekt indstillet via Plug&Play, eller hvis du er flyttet til et andet område, eller hvis en ny station er begyndt at sende i dit område. Alle de nødvendige stationer i kanalpositionerne skal gemmes i videobåndoptagerens hukommelse, hvis der skal kunne optages TV-programmer. Automatisk kanalindstilling tildeler automatisk alle modtagbare stationer i dit område. Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. Automatisk kanalindstilling A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til automatisk kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet ACMS, og tryk derefter på OK. Skærmen til landeindstilling kommer frem. B Vælg dit land Tryk på w e for at vælge dit land. A : Østrig B : Belgien CH : Schweiz D : Tyskland DK : Danmark E : Spanien F : Frankrig I : Italien N : Norge NL : Holland P : Portugal S : Sverige SF : Finland OTHERS : Andre lande C Udfør automatisk kanalindstilling Tryk på OK. Når automatisk kanalindstilling er fuldført, vil bekræftelsesskærmen komme frem. ACMS D Gå tilbage til den normale skærm Afhængigt af modtageforholdene, er det ikke sikkert at stationerne bliver lagret i rækkefølge og at stationsnavnene bliver lagret korrekt. Se Sletning af en kanal ( 8). angående sletning af stationer med dårlig modtagning. 7

8 Manuel kanalindstilling Indprogrammer kanaler, som ikke blev indprogrammeret under Plug&Play eller automatisk kanalindstilling. A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den åbne kanalposition, og tryk derefter på OK. D Vælg frekvensbånd Tryk på AV for at vælge C (almindeligt) eller S (kabel). E Indtast kanal Tryk på taltasterne eller rt for at indtaste det kanalnummer, du vil indprogrammere. Instast 0 inden hver encifret indtastning. Udfør finindstillingsjustering ved at trykke på e for at vælge MFT indstilling, og tryk derefter på rt for at udføre finindstilling. For at indtaste det registerede stationsnummer, skal du trykke på e for at vælge STATION indstilling og derefter trykke på OK. Tryk på rt, indtil det ønskede stationsnavn kommer frem. F Indprogrammer ny kanal Bekræftelsesskærmen kommer frem. Gentag trin 3 6 som nødvendigt. G Gå tilbage til den normale skærm Sletning af en kanal A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den kanal, du vil slette. D Slet kanal Tryk på w. Kanalen lige under den slettede kanal flytter en linie op. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm PR SET Ændring af stationskanalpositioner A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den station, du vil flytte, og tryk derefter på e. D Vælg ny position Tryk på rt for at flytte stationen til den nye position, og tryk derefter på OK. Eksempel: Hvis du har flyttet stationen i position 4 til position 2, vil de stationer, som oprindeligt var i positionerne 2 og 3, hver flytte en plads ned. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm PR SET Ændring af stationsnavn (A) A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge kanalen, og tryk derefter på OK. D Vælg stationsnavn Tryk på e for at vælge STATION indstilling, og tryk derefter på OK. Tryk på rt, indtil det ønskede stationsnavn kommer frem, og tryk derefter på OK. E Kontroller indstillingen Bekræftelsesskærmen kommer frem. Gentag trin 3 5 som nødvendigt. F Gå tilbage til den normale skærm 8

9 Ændring af stationsnavn (B) A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge kanalen, og tryk derefter på OK. D Vælg karakter til stationsnavnet Tryk på e for at vælge STATION indstilling, og tryk derefter på OK. Tryk på e, indtil det første bogstav i stationsnavnet begynder at blinke. E Indtast ny karakter Tryk på rt for at gennemløbe karaktererne, og tryk derefter på e. Indtast de resterende karakterer på samme måde (max. 5). Tryk på OK, når alle karaktererne er indtastet. De karakterer, som kan anvendes til stationsnavnet, er A Z, 0-9, +,,. (punktum), I (mellemrum). Tryk på w, indtil den korrekte karakter begynder at blinke, hvis du er kommet til at lave en fejl. Indtast derefter den korrekte karakter ved at trykke på rt. F Kontroller indstillingen Bekræftelsesskærmen kommer frem. G Gå tilbage til den normale skærm Finindstilling af kanaler A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den kanal, du vil stille ind på, og tryk derefter på OK. D Udfør stationsindstilling Tryk på w e for at vælge MFT indstilling, og tryk derefter på rt, indtil billedet fremtræder tydeligst. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm Tryk to gange på MENU. TV-station og ID-forkortelser STATION* STATIONSNAVN STATION* STATIONSNAVN 3SAT ANT ARD ARTE B1 BBC1 BBC2 BR3 BRTN CANAL CAN5 CNN DR1 DR2 DSF EURO FILMN FR2 FR3 HR3 HRT ITA-1 KABEL M6 MDR3 MTV MTV3 N3 N-TV NDR3 NED1 NED2 NED3 NET2 NELON NRK ORB3 ORF1 ORF2 ORF3 PREM. PRO7 RAI1 3SAT ANTENA ARD ARTE BERLIN1 BBC1 BBC2 BAYERN3 BRTN TV1 (Belgien) CANAL PLUS CANALE5 CNN DR1 DR2 DSF EURONEWS FILM France2 France3 HESSEN3 HRT (Kroatien) ITALIA1 KABEL1 M6 MDR3 MTV MTV3 NORD3 N-TV NDR3 NED1 NED2 NED3 Network 2 (Irland) NICKELODEON NRK ORB3 ORF1 ORF2 ORF3 PREMIERE PRO7 RAI1 RAI2 RAI3 RETE1 RETE4 RIKIS RTBF1 RTBF2 RTL RTL2 RTL4 RTL5 SAT.1 SF1 SFB SPORT SR6 SVT SVT1 SVT2 SVT4 SWF3 TEL21 TELE5 TF1 TMC TNT TRT TSI TSR TV1 TV2 TV3 TV5 TVE TVE1 VIVA VOX VTM WDR3 YLE1 YLE2 ZDF RAI2 RAI3 RETE1 RETE4 Rikisutvarpid-Sjonvarp (Island) RTBF1 RTBF2 RTL RTL2 RTL4 RTL5 SAT1 SF1 SFB SPORT SR6 SVT SVT1 SVT2 SVT4 (Sverige) SWF3 TELE21 TELE5 TF1 TELEMONTECARLO TNT INT TRT INT TSI TSR BRTN TV1 TV2 TV3 TV5 TVE (Spanien TVE 1/2) TVE1 VIVA VOX VTM West3 YLE1 YLE2 ZDF * STATION forkortelsen er det, der vises på skærmen i stedet for stationsnavnet. STATION forkortelsen er anført på bekræftelsesskærmen og vises på skærmen, når videobåndoptageren indstilles på en anden station. 9

10 Gengivelse Almindelig gengivelse Tænd for TV et og vælg AV-indstillingen eller videokanalen. A Sæt en videokassette i Kontroller, at siden med ruden vender opad, siden med etiketten vender mod dig og pilen på forsiden af videokassetten vender mod videobåndoptageren. Tryk ikke for hårdt, når du sætter videokassetten i. Videobåndoptageren tænder, og båndtælleren nulstilles automatisk. Hvis videokassettebåndets optagegarderingstap er fjernet, vil gengivelsen automatisk begynde. B Begynd gengivelsen Tryk på 4. Hvis båndet når slutningen under gengivelse, vil videobåndoptageren stoppe gengivelsen, spole båndet tilbage og støde videokassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. Under gengivelse Stop gengivelsen Tryk på 8 på fjernbetjeningen. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. Pausestop gengivelsen og betragt stillbilledet Tryk på 9. Videobåndoptageren indstilles til pause, når 2 eller 3 enkeltbilleder er spolet frem. Anvend PR+/ til at korrigere billedet, hvis der forekommer lodret billed-dirren. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Stillbilledet stopper automatisk efter omkring 5 minutters forløb for at beskytte videohovederne. Pause- og billede-for-billede gengivelse (Gælder kun HR-J585EU) Tryk på 9 for at pausestoppe, og tryk derefter på 9 gentagne gange. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Hurtigsøgning Tryk på 3 eller 5. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Søgning med høj hastighed stopper automatisk omkring 3 minutter for at beskytte videohovederne, hvorefter den normale gengivelse fortsætter. Søgning med variabel hastighed (inklusive slowmotion*) Tryk gentagne gange på w eller e. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Ved hvert tryk på w eller e ændres gengivehastigheden. Tryk gentagne gange på knappen for modsat retning, hvis du vil mindske hastigheden under billedsøgning. Anvend PR+/ til at korrigere billedet, hvis der forekommer lodret billed-dirren. * Gælder kun HR-J585EU Tryk, mens et stillbillede vises, på e for at påbegynde slowmotion-gengivelse i forlæns retning. Hvis du trykker på 9, vil stillbilledet komme tilbage. Slowmotion-gengivelse stopper automatisk efter omkring 30 sekunders forløb for at beskytte videohovederne, hvorefter billedet fortsætter. OBS!: I afspilningsmåderne søgning, slowmotion eller billede-forbillede vil, billedet blive forvrænget der komme støjstriber frem der være farvetab med et LP-optaget bånd (Gælder kun HR- J585EU) Baglæns søgning 2trin Baglæns gengivelse * Gælder kun HR-J585EU Gengivefunktioner Indstilling af sporingstilstand Automatisk sporingsindstilling Når en ny videokassette sættes i, indstilles videobåndoptageren til den automatiske sporingsindstilling. Manuel sporing Juster sporingen manuelt, hvis den automatiske sporing ikke kan eliminere støj ordentligt under gengivelse. Hold PR + eller for at eliminere støj. Valg af lydspor (Gælder kun HR-J585EU) Videobåndoptageren er i stand til at optage fire lydspor (STEREO, LEFT, RIGHT og MONO) og afspille det, du vælger. Sæt AUDIO til den rigtige indstilling. ( 5) Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Slukning efter tilbagespoling Tryk, mens båndet ikke kører, på 3, og tryk derefter på 1. REW blinker på skærmen. Videobåndoptageren indstilles automatisk til standby, når båndet er spolet tilbage. Ez (nem) slukning Forlæns slowmotion* 1trin Normal gengivelse Søgning fremad 2trin Når båndet ikke kører Tilbagespoling/fremspoling med hurtig hastighed Tryk på 3 eller 5. Hvis du holder 3 eller 5 inde under tilbagespoling eller fremspoling, kan du se billedet på skærmen. Hvis knappen slippes, annulleres billedsøgningen og tilbagespoling og fremspoling fortsætter. Tag videokassetten ud Tryk på. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. Det er også muligt at tage videokassettebåndet ud, mens videobåndoptageren er indstillet til standby. Sluk for videobåndoptageren Tryk på 1 på fjernbetjeningen. Videobåndoptageren slukker. ELLER Tryk på 1 på videobåndoptageren. Videobåndoptageren indstilles til standby. Tryk på under gengivelse. Videobåndoptageren stopper gengivelse, spoler båndet tilbage og støder videokassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. 10

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere