HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK"

Transkript

1 VIDEOBÅNDOPTAGER HR-J585EU HR-J285EU LPT A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0202 MNVfIDfOT SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3 Forplade... 3 Bagside... 3 Fjernbetjening... 3 On-screen display... 4 Hovedmenu... 4 Grundlæggende tilslutninger... 5 Grundlæggende indstillinger... 6 Indstilling af videokanal... 6 Sprogindstilling... 7 Indstilling af uret... 7 Indstilling af tuneren... 7 Gengivelse Optagelse Timer-optagelse Programmering af timer Kontrol, annullering eller ændring af programindstillingerne Redigering Redigering med en anden videobåndoptager eller et videokamera Systemtilslutning Tilslutning/brug af et stereo-system (Gælder kun HR-J585EU) Underordnede indstillinger Børnelås Specifikationer SIKKERHED Sikkerhedsforskrifter Mærkepladen og forsigtighedsreglerne sidder på apparatets bagside. ADVARSEL: FARLIG STRØM INDE I APPARATET ADVARSEL: UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIG Det anbefales at tage netstikket ud af stikkontakten, hvis videobåndoptageren ikke skal anvendes i en længere periode. Der er farlig strøm i videobåndoptageren. Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører. For at undgå fare for elektriske stød eller brand, bør netstikket tages ud af stikkontakten, før der tilsluttes signalledninger eller antenne. ADVARSEL Der er to forskellige typer SECAM farvesystemer: SECAM-L, anvendt i FRANKRIG (kaldes også SECAM-vest), og SECAM-B, anvendt i østeuropæiske lande (også kaldet SECAM-øst). 1. Denne videobåndoptager kan også modtage SECAM-B farvesignaler til optagelse og gengivelse. 2. Optagelser foretaget med SECAM-B farvesignaler danner sort/hvide billeder hvis de afspilles på en SECAM-L videobåndoptager, eller danner ikke normale farvebilleder, hvis de afspilles på en PAL videobåndoptager med SECAM-B systemer indbygget (selv om TV et er SECAM kompatibelt). 3. SECAM-L præindspillede kassetter eller optagelser foretaget med en SECAM-L videobåndoptaget danner sort/hvide billeder, når de gengives i denne videobåndoptager. 4. Denne videobåndoptager kan ikke anvendes med SECAM-L. Benyt en SECAM-L videobåndoptager til optagelse af SECAM-L signaler. VIGTIGT Læs venligst de forskellige sikkerhedsforskrifter på side 1 og 2, før du tilslutter eller betjener videobåndoptageren. Vær opmærksom på at det kan være ulovligt at overspille indspillede bånd, plader og discs uden tilladelse fra indehaveren af copyright til lyd- eller video-optagelsen, TVprogrammet eller kabelprogrammet samt til ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk værk heri. Kassetter mærket VHS (eller S-VHS ) kan anvendes sammen med denne videobåndoptager. Det er imidlertid kun VHS signaler som kan afspilles og indspilles. HQ VHS er kompatibelt med eksisterende VHS udstyr. 1

2 For Italien: Det erklæres herved, at dette produkt, mærket JVC, opfylder Ministerielt Dekret nr. 548 af 28. august 1995, offentliggjort i Den italienske Republiks officielle tidende nr. 301 af 28. december 95. Der er fortsat strøm på videobåndoptageren, når indikatoren mærket STANDBY/ON 1 er slukket. I OFF stilling er apparatet stadig forbundet med lysnettet. Træk derfor netledningen ud, hvis du ønsker at afbryde det helt. ` angiver standby (afbrudt) og! angiver tændt. Til HR-J585EU ejere: Videobånd, der er optaget på LP (langsom hastighed) hastighed i denne videobåndoptager, kan ikke gengives i en videobåndoptager med kun én hastighed. Til HR-J285EU ejere: Videobånd optaget på en anden videobåndoptager under LP (langsom hastighed) kan ikke afspilles på denne videobåndoptager. Hvis udstyret anbringes i et skab eller på en hylde, skal man sikre sig, at der er god plads på alle sider, således at der skabes tilstrækkelig ventilation (10 cm eller mere på begge sider, ved oversiden og bagsiden). Når batterier kasseres, skal man være opmærksom på de miljømæssige problemer, og de lokale regler og love vedrørende bortskaffelse af batterier skal nøje følges. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan der ske beskadigelse af videobåndoptageren, fjernbetjeningen eller videokassetten. 1. ANBRING IKKE videoen på steder med stærk varme, kulde eller høj luftfugtighed. i direkte sollys. på steder med støv. i nærheden af stærke magnetfelter. på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække videoens ventilationsåbninger. (Hvis ventilationsåbningerne eller -hullerne blokeres af aviser eller stof etc., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe væk.) 3. LAD VÆRE med at anbringe tunge genstande på videoen eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, som kan spildes ovenpå videoen eller fjernbetjeningen. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette udstyr, vil der være risiko for brand eller elektrisk stød.) 5. UNDGÅ at udsætte videoen for vanddryp eller -sprøjt. 6. UNDGÅ at anvende dette udstyr i badeværelset eller på steder med vand. UNDGÅ ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper etc.) ovenpå dette apparat. 7. UNDGÅ at anbringe åben ild, som for eksempel tændte lys, ovenpå apparatet. 8. UNDGÅ kraftige stød under transport af videoen. Hvordan fjernbetjeningen anvendes Inden brugen skal batterierne sættes i i den rigtige retning som angivet under batteridækslet. Fjernbetjeningen kan styre de fleste af dine videobåndoptagers funktioner såvel som grundfunktionerne hos JVC TV-apparater. Ret fjernbetjeningen mod modtagesensoren på videobåndoptageren Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde er ca. 7,5 m. Tryk på den modsvarende knap for at betjene dit JVC TV: TV 1, TV AV, TV PR +/, TV %+/ (TV-lydstyrke). Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer ordentligt, skal du tage dens batterier ud, vente et lille stykke tid, sætte batterierne i igen, og derefter prøve igen. Rengøring af videohoveder Akkumulering af snavs og andre partikler på videohovederne kan bevirke, at gengivebilledet bliver uskarpt eller afbrydes. Forsøm ikke at rette henvendelse til nærmeste JVC-forhandler, hvis sådanne problemer opstår. Brugbare videokassettebånd Kompakte VHS camcorder-optagelser kan gengives med denne videobåndoptager. Sæt ganske enkelt det indspillede videokassettebånd i en VHSkassetteadapter. Så kan den benyttes fuldstændig som enhver VHS-kassette i fuld størrelse. Denne videobåndoptager kan optage på almindelige VHS- og Super VHS-kassetter. Kun almindelige VHS-signaler kan imidlertid optages og gengives. Det er ikke muligt at gengive et optaget Super VHS-kassettebånd. OBS!: Til brugere af mobiltelefon: Anvendelse af en mobiltelefon i nærheden af videobåndoptageren kan give årsag til billedvibration på TVskærmen eller ændring af skærmen til et blåt bagdisplay. Om placering af videobåndoptageren: Nogle TV-apparater og andre apparater frembringer stærke magnetfelter. Anbring ikke et sådant apparat ovenpå videobåndoptageren, da dette kan føre til billedforstyrrelser. KONDENS Der kan dannes kondens (dug eller fugt) i videoen, hvis den flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, eller under meget fugtige forhold på samme måde som der dannes vanddråber på et glas fyldt med kold væske. Kondens på videotromlen kan medføre beskadigelse af båndet. Under forhold, hvor der kan opstå kondens, bør strømmen til videoen tilkobles et par timer, så fugten fordamper. 2

3 Knapper, stik og indikatorer Forplade Stop/ kassetteudløsning 0 Kassetteskakt Tilbagespoling 3 Pause9 Fjernbetjening Vi henviser til NB herunder. Udtagning Taltaster Nem slukning Displaypanel PR +/ Optagelse 7 Modtagesensor til infrarøde stråler Gengivelse 4 Fremspoling 5 Gengivelse4 Tilbagespoling 3 Stop8 Pause9 Nem gentagelse Fremspoling 5 SP/LP (p) Optagelse7 [ITR] Børnelås A Tændt-indikator B VCR-indikator C Timer-indikator D Standby/optage-indikator* * Standby/optage-indikatoren lyser, når videobåndoptageren er indstillet til standby eller mens optagelse finder sted. Bagside Netledning Vi henviser til OBS! herunder. Knapperne med fungerer ikke med denne videobåndoptager. Om 1 knappen Når der trykkes på 1 på videobåndoptageren og fjernbetjeningen, mens der er tændt for videobåndoptageren, vil hver knap fungere forskelligt. På videobåndoptageren Når der trykkes på 1, vil videobåndoptageren slukke helt. På fjernbetjeningen Når der trykkes på 1, vil videobåndoptageren blive indstillet til standby. begynder at lyse på displayet. Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at slukke helt for videobåndoptageren. * Gælder kun HR-J585EU OBS!: Tab ikke fastgøringsbåndet til fastgøring af netledningen til videobåndoptagerens inderside. Det kan føre til fejlfunktion. 3

4 On-screen display Hvis du trykker på (OK) på fjernbetjeningen, når OSD er sat til ON ( 5), kan du bekræfte den aktuelle videobåndoptagerstatus på skærmen. Indikeringerne med undtagels af uret og båndtælleren forsvinder i løbet af omkring 5 sekunder. Tryk på (OK) igen for at slukke on-screen displayet helt. Indikeringerne optages ikke, selv hvis videobåndoptageren er indstillet til optagelse. A Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet OSD, og tryk derefter på OK. Følg hver indstillingsprocedure, hvis du vælger ikonet A til D. Gå til trin 2, hvis du vælger ikonet E til K. B Ændr indstilling Tryk på rt for at indstille til ON, og tryk derefter på w eller e. C Gå tilbage til den normale skærm OSD *Standardindstillingen er med fede bogstaver i den følgende oversigt. Ikon Beskrivelse A Kanal og ekstraindgang B Ur* C Båndposition* D Båndtæller* E Dag/måned/år F Båndhastighed G Videobåndoptager-driftsindstilling On-screen display Beskrivelse PLAY vises under gengivelse. vises under tilbagespoling, eller blinker under REW tilbagespoling med funktionen tilbagespoling efter slukning. ( 10) FF vises under fremspoling. EZ REPEAT vises under Ez gentaget gengivelse. ( 11) EJECT vises, når du tager kassettebåndet ud. STOP vises når du stopper gengivelsen eller optagelsen. RECORD vises under optagelse. RECP vises i optagepause-indstilling. vises, når videobåndoptageren er indstillet til børnelåsindstilling, eller hvis der trykkes på en af SAFE knapperne på videobåndoptageren, mens børnelåsfunktionen er aktiveret. ( 15) * Ved hvert tryk på (OK) vises ur eller båndposition og båndtæller skiftevis på displayet. Hovedmenu Det er muligt at udføre forskellige betjeninger og ændre forskellige funktionsindstillinger på hovedmenuskærmen. Tænd for videobåndoptageren og TV-modtageren og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. Proceduren viser, hvordan man instiller OSD til ON. 4 A REC Vælg dette ikon for at timer-optage programmet. ( 12) B PR SET Vælg dette ikon for at udføre manuel kanalindstilling. ( 8, 9) C ACMS Vælg dette ikon for at udføre automatisk kanalindstilling. ( 7) Automatisk kanalindstilling tildeler alle modtagbare kanaler i dit område. D TIME DATE Vælg dette ikon for at stille uret. ( 7) E SYSTEM AUTO / PAL / MESECAM Det er muligt at afspille PAL-, NTSC- og MESECAM-bånd eller optage PAL- og SECAM*- signaler på denne videobåndoptager. Vælg det rigtige farvesystem. * SECAM-signaler vil blive optaget som MESECAM på denne videobåndoptager, MESECAM er betegnelsen for bånd, som er optaget på en MESECAM-kompatibel PAL-videobåndoptager. AUTO: Vælg normalt dette. Det rigtige farvesystem vælges automatisk, afhængigt af gengive- eller optagesignalerne. Hvis AUTO ikke fungerer korrekt, skal den følgende indstilling indstilles manuelt. PAL: Optagelse af PAL-signaler eller afspilning af en PAL. MESECAM: Optagelse af SECAM-signaler eller afspilning af et MESECAM-bånd. Om NTSC-gengivelse På nogle TV-apparater reduceres billedet vertikalt og der kommer sorte striber frem øverst og nederst på skærmen, eller den øverste og nederste del af superimposerede billeder skæres af. Dette er ikke nogen fejlfunktion. Billedet kan rulle op og ned. Dette kan korrigeres, hvis dit TV-apparat er udstyret med V-HOLD kontrolfunktionen. Båndtællerudlæsningen og udlæsningen af den resterende båndtid vil være forkert. Under søgning, stillbillede- eller billede-forbillede gengivelse, vil billedet være forvrænget, og der kan forekomme farvetab.

5 Ikon Beskrivelse F ABC OSD Vælg dette ikon for at indstille sproget. Der kan vælges mellem 6 sprog. ( 7) G AUDIO STEREO / LEFT / RIGHT / MONO (Gælder kun HR-J585EU) Videobåndoptageren er i stand til at optage fire lydspor (STEREO, LEFT, RIGHT og MONO) og afspille det, du vælger. STEREO: Til Hi-Fi stereobånd LEFT: Til hovedlyd på tosprogede bånd RIGHT: Til sekundærlyd på tosprogede bånd MONO: Til lydoverspillede bånd Grundlæggende tilslutninger A Kontroller indholdet Kontroller, at pakken indeholder alle de i Specifikationer ( 16) anførte tilbehørsdele. B Placering af videobåndoptageren Anbring videobåndoptageren på en stabil, vandret flade. C Tilslut videobåndoptageren til et TV-apparat Antennebøsning Bagsiden af TVapparatet H OSD ON / OFF Når denne funktion er indstillet til ON, vil der komme forskellig information om videobåndoptagerens status (på on-sreen displayet) frem på skærmen. Sørg for, når du anvender videobåndoptageren som kildeafspiller til redigering af et bånd, at indstille denne funktion til OFF. Ellers vil informationen om videobåndoptagerens status blive optaget på det redigerede bånd. I 16:9/4:3 AUTO/ 16:9 / 4:3 Det er muligt at vælge aspektforholdet for din TV-skærm. AUTO: Vælg normalt denne. Det er muligt at afspille 16:9 og 4:3 skærmprogrammer som de er. 16:9: Det er muligt at gengive programmet med 16:9 skærmformatet. 4:3: Det er muligt at gengive programmet med 4:3 skærmformatet. Indstil dit TV til dets AV-indstilling, hvis billedet skæres af på skærmen, når du afspiller programmet med 16:9 skærmformatet. 21-polet SCARTkabel (medfølger ikke) Netledning 21-polet SCART-bøsning RF-kabel (medfølger) TV-antennekabel AERIAL J EPC OFF / SOFT / SHARP Denne funktion hjælper dig med at indstille gengivebilledets kvalitet efter ønske. OFF: Billedkvaliteten justeres ikke. SOFT: Reducerer kornethed i billedet, når du ser overspillede bånd, som indeholder meget støj. SHARP: Tydeligere billede med skarpere kanter, når du ser billeder med mange flade flader af samme farve, som for eksempel tegneserier. EPC-indstilling kan kun udføres under gengivelse. K NIC AUTO / OFF (Gælder kun HR-J585EU) Vælg den rigtige indstilling. Vi henviser til side 12. AUTO: Videobåndoptageren registrerer automatisk NICAM-udsendelser. OFF: Videobåndoptageren registrerer ikke NICAM-udsendelser. Bagsiden af videobåndoptageren Stikkontakt EURO AV1 AUDIO/VIDEO RF. OUT RF-tilslutning A Tag TV-antennekablet ud af forbindelse med TV-apparatet. B Sæt TV-antennekablet i AERIAL stikket på bagsiden af videobåndoptageren. C Forbind det medfølgende RF-kabel mellem RF. OUT stikket på bagsiden af videobåndoptageren og TV ets antennestik. AV-tilslutning Hvis dit TV-apparat er udstyret med en 21-polet SCART-bøsning, skal du foretage AV-tilslutning for at forbedre billedkvaliteten under båndgengivelse. A Forbind antennen, videobåndoptageren og TV-apparatet som vist på illustrationen. B Forbind et 21-polet SCART-kabel (ekstraudstyr) mellem EURO AV1 AUDIO/VIDEO stikket på bagsiden af videobåndoptageren og den 21-polede SCART-bøsning på TV et. 5

6 D Udfør Plug&Play opsætning TV et bør indstilles til dets AV-indstilling (med AV-tilslutning 5) eller UHF-kanal 36 (med RF-tilslutning 5). Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Tænd ikke for videobåndoptageren. Skærmen til landeindstilling kommer frem. Tryk på w e for at vælge dit land, og tryk derefter på OK. Videobåndoptageren tildeler automatisk alle modtagbare stationer i dit område. Udfør Indstilling af videokanal i højre spalte, hvis du har tilsluttet dit TV til videobåndoptageren via RF-tilslutning og onscreen displayet, som kommer frem på UHF-kanal 36, er forvrænget. A : Østrig I : Italien B : Belgien N : Norge CH : Schweiz NL : Holland D : Tyskland P : Portugal DK : Danmark S : Sverige E : Spanien SF : Finland F : Frankrig OTHERS : Andre lande Når Plug&Play er fuldført, vil bekræftelsesskærmen komme frem. E Gå tilbage til den normale skærm Grundlæggende indstillinger Indstilling af videokanal Videokanal (RF-udgangskanal) er den kanal, på hvilken dit TVapparat modtager billed- og lydsignaler fra videobåndoptageren via RF-kablet. Udfør kun de følgende trin, hvis der er interferens i TV-billedet, efter at du er flyttet til et andet område eller en ny station er begyndt at sende i dit område, eller hvis du ændrer tilslutningen fra RF-tilslutning til AV-tilslutning eller omvendt. Indstil videokanalen til udkoblet (OFF), hvis du har forbundet videobåndoptageren til TV-apparatet via AV-tilslutning. Indstil den korrekte videokanal, hvis du har forbundet videobåndoptageren til TV-apparatet via RF-tilslutning. Tænd for videbåndoptageren og TV et. A Sæt kanalen på TV Vælg den ledige position 36 på dit TV. B Aktiver funktionen for videokanalindstilling Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at indtaste standbyindstillingen. Hold PR+ eller på videobåndoptageren inde i mere end 3 sekunder. C Indstil videokanalen Med AV-tilslutning Tryk på PR+ eller for at indstille videokanalen til OFF. Tryk derefter på 1. Med RF-tilslutning Tryk på PR+ eller for at indstille videokanalen til en ledig position mellem 22 og 68, som ikke er optaget af nogen lokal station i dit område. Tryk derefter på 1. Med AV-tilslutning Indstil TV-apparatet til AV-indstilling for at se billedsignaler fra videobåndoptageren. Med RF-tilslutning Indstil TV-apparatet til videokanalen for at se billedsignaler fra videobåndoptageren. 6

7 Sprogindstilling Det er muligt at ændre sprogindstillingen manuelt efter ønske. Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. A Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet ABC OSD, og tryk derefter på OK. B Vælg sprog Tryk på rt for at vælge det ønskede sprog. ENGLISH : Engelsk DEUTSCH : Tysk FRANCAIS : Fransk ITALIANO : Italiensk ESPAÑOL : Spansk DUTCH : Hollandsk C Gå tilbage til den normale skærm Indstilling af uret Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter urindstillingsskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet TIME DATE, og tryk derefter på OK. B Indstil tid, dato og år Tryk på rt, indtil den ønskede indstilling kommer frem, og tryk derefter på e. ELLER Tryk på de rigtige taltaster for hver indstilling. Instast 0 inden hver encifret indtastning. C Start uret TIME DATE HH: Time MM: Minut DD: Dag MM: Måned YY: År ABC OSD Indstilling af tuneren Udfør kun de følgende trin, hvis tuneren ikke er korrekt indstillet via Plug&Play, eller hvis du er flyttet til et andet område, eller hvis en ny station er begyndt at sende i dit område. Alle de nødvendige stationer i kanalpositionerne skal gemmes i videobåndoptagerens hukommelse, hvis der skal kunne optages TV-programmer. Automatisk kanalindstilling tildeler automatisk alle modtagbare stationer i dit område. Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. Automatisk kanalindstilling A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til automatisk kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet ACMS, og tryk derefter på OK. Skærmen til landeindstilling kommer frem. B Vælg dit land Tryk på w e for at vælge dit land. A : Østrig B : Belgien CH : Schweiz D : Tyskland DK : Danmark E : Spanien F : Frankrig I : Italien N : Norge NL : Holland P : Portugal S : Sverige SF : Finland OTHERS : Andre lande C Udfør automatisk kanalindstilling Tryk på OK. Når automatisk kanalindstilling er fuldført, vil bekræftelsesskærmen komme frem. ACMS D Gå tilbage til den normale skærm Afhængigt af modtageforholdene, er det ikke sikkert at stationerne bliver lagret i rækkefølge og at stationsnavnene bliver lagret korrekt. Se Sletning af en kanal ( 8). angående sletning af stationer med dårlig modtagning. 7

8 Manuel kanalindstilling Indprogrammer kanaler, som ikke blev indprogrammeret under Plug&Play eller automatisk kanalindstilling. A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den åbne kanalposition, og tryk derefter på OK. D Vælg frekvensbånd Tryk på AV for at vælge C (almindeligt) eller S (kabel). E Indtast kanal Tryk på taltasterne eller rt for at indtaste det kanalnummer, du vil indprogrammere. Instast 0 inden hver encifret indtastning. Udfør finindstillingsjustering ved at trykke på e for at vælge MFT indstilling, og tryk derefter på rt for at udføre finindstilling. For at indtaste det registerede stationsnummer, skal du trykke på e for at vælge STATION indstilling og derefter trykke på OK. Tryk på rt, indtil det ønskede stationsnavn kommer frem. F Indprogrammer ny kanal Bekræftelsesskærmen kommer frem. Gentag trin 3 6 som nødvendigt. G Gå tilbage til den normale skærm Sletning af en kanal A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den kanal, du vil slette. D Slet kanal Tryk på w. Kanalen lige under den slettede kanal flytter en linie op. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm PR SET Ændring af stationskanalpositioner A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den station, du vil flytte, og tryk derefter på e. D Vælg ny position Tryk på rt for at flytte stationen til den nye position, og tryk derefter på OK. Eksempel: Hvis du har flyttet stationen i position 4 til position 2, vil de stationer, som oprindeligt var i positionerne 2 og 3, hver flytte en plads ned. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm PR SET Ændring af stationsnavn (A) A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge kanalen, og tryk derefter på OK. D Vælg stationsnavn Tryk på e for at vælge STATION indstilling, og tryk derefter på OK. Tryk på rt, indtil det ønskede stationsnavn kommer frem, og tryk derefter på OK. E Kontroller indstillingen Bekræftelsesskærmen kommer frem. Gentag trin 3 5 som nødvendigt. F Gå tilbage til den normale skærm 8

9 Ændring af stationsnavn (B) A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge kanalen, og tryk derefter på OK. D Vælg karakter til stationsnavnet Tryk på e for at vælge STATION indstilling, og tryk derefter på OK. Tryk på e, indtil det første bogstav i stationsnavnet begynder at blinke. E Indtast ny karakter Tryk på rt for at gennemløbe karaktererne, og tryk derefter på e. Indtast de resterende karakterer på samme måde (max. 5). Tryk på OK, når alle karaktererne er indtastet. De karakterer, som kan anvendes til stationsnavnet, er A Z, 0-9, +,,. (punktum), I (mellemrum). Tryk på w, indtil den korrekte karakter begynder at blinke, hvis du er kommet til at lave en fejl. Indtast derefter den korrekte karakter ved at trykke på rt. F Kontroller indstillingen Bekræftelsesskærmen kommer frem. G Gå tilbage til den normale skærm Finindstilling af kanaler A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den kanal, du vil stille ind på, og tryk derefter på OK. D Udfør stationsindstilling Tryk på w e for at vælge MFT indstilling, og tryk derefter på rt, indtil billedet fremtræder tydeligst. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm Tryk to gange på MENU. TV-station og ID-forkortelser STATION* STATIONSNAVN STATION* STATIONSNAVN 3SAT ANT ARD ARTE B1 BBC1 BBC2 BR3 BRTN CANAL CAN5 CNN DR1 DR2 DSF EURO FILMN FR2 FR3 HR3 HRT ITA-1 KABEL M6 MDR3 MTV MTV3 N3 N-TV NDR3 NED1 NED2 NED3 NET2 NELON NRK ORB3 ORF1 ORF2 ORF3 PREM. PRO7 RAI1 3SAT ANTENA ARD ARTE BERLIN1 BBC1 BBC2 BAYERN3 BRTN TV1 (Belgien) CANAL PLUS CANALE5 CNN DR1 DR2 DSF EURONEWS FILM France2 France3 HESSEN3 HRT (Kroatien) ITALIA1 KABEL1 M6 MDR3 MTV MTV3 NORD3 N-TV NDR3 NED1 NED2 NED3 Network 2 (Irland) NICKELODEON NRK ORB3 ORF1 ORF2 ORF3 PREMIERE PRO7 RAI1 RAI2 RAI3 RETE1 RETE4 RIKIS RTBF1 RTBF2 RTL RTL2 RTL4 RTL5 SAT.1 SF1 SFB SPORT SR6 SVT SVT1 SVT2 SVT4 SWF3 TEL21 TELE5 TF1 TMC TNT TRT TSI TSR TV1 TV2 TV3 TV5 TVE TVE1 VIVA VOX VTM WDR3 YLE1 YLE2 ZDF RAI2 RAI3 RETE1 RETE4 Rikisutvarpid-Sjonvarp (Island) RTBF1 RTBF2 RTL RTL2 RTL4 RTL5 SAT1 SF1 SFB SPORT SR6 SVT SVT1 SVT2 SVT4 (Sverige) SWF3 TELE21 TELE5 TF1 TELEMONTECARLO TNT INT TRT INT TSI TSR BRTN TV1 TV2 TV3 TV5 TVE (Spanien TVE 1/2) TVE1 VIVA VOX VTM West3 YLE1 YLE2 ZDF * STATION forkortelsen er det, der vises på skærmen i stedet for stationsnavnet. STATION forkortelsen er anført på bekræftelsesskærmen og vises på skærmen, når videobåndoptageren indstilles på en anden station. 9

10 Gengivelse Almindelig gengivelse Tænd for TV et og vælg AV-indstillingen eller videokanalen. A Sæt en videokassette i Kontroller, at siden med ruden vender opad, siden med etiketten vender mod dig og pilen på forsiden af videokassetten vender mod videobåndoptageren. Tryk ikke for hårdt, når du sætter videokassetten i. Videobåndoptageren tænder, og båndtælleren nulstilles automatisk. Hvis videokassettebåndets optagegarderingstap er fjernet, vil gengivelsen automatisk begynde. B Begynd gengivelsen Tryk på 4. Hvis båndet når slutningen under gengivelse, vil videobåndoptageren stoppe gengivelsen, spole båndet tilbage og støde videokassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. Under gengivelse Stop gengivelsen Tryk på 8 på fjernbetjeningen. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. Pausestop gengivelsen og betragt stillbilledet Tryk på 9. Videobåndoptageren indstilles til pause, når 2 eller 3 enkeltbilleder er spolet frem. Anvend PR+/ til at korrigere billedet, hvis der forekommer lodret billed-dirren. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Stillbilledet stopper automatisk efter omkring 5 minutters forløb for at beskytte videohovederne. Pause- og billede-for-billede gengivelse (Gælder kun HR-J585EU) Tryk på 9 for at pausestoppe, og tryk derefter på 9 gentagne gange. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Hurtigsøgning Tryk på 3 eller 5. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Søgning med høj hastighed stopper automatisk omkring 3 minutter for at beskytte videohovederne, hvorefter den normale gengivelse fortsætter. Søgning med variabel hastighed (inklusive slowmotion*) Tryk gentagne gange på w eller e. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Ved hvert tryk på w eller e ændres gengivehastigheden. Tryk gentagne gange på knappen for modsat retning, hvis du vil mindske hastigheden under billedsøgning. Anvend PR+/ til at korrigere billedet, hvis der forekommer lodret billed-dirren. * Gælder kun HR-J585EU Tryk, mens et stillbillede vises, på e for at påbegynde slowmotion-gengivelse i forlæns retning. Hvis du trykker på 9, vil stillbilledet komme tilbage. Slowmotion-gengivelse stopper automatisk efter omkring 30 sekunders forløb for at beskytte videohovederne, hvorefter billedet fortsætter. OBS!: I afspilningsmåderne søgning, slowmotion eller billede-forbillede vil, billedet blive forvrænget der komme støjstriber frem der være farvetab med et LP-optaget bånd (Gælder kun HR- J585EU) Baglæns søgning 2trin Baglæns gengivelse * Gælder kun HR-J585EU Gengivefunktioner Indstilling af sporingstilstand Automatisk sporingsindstilling Når en ny videokassette sættes i, indstilles videobåndoptageren til den automatiske sporingsindstilling. Manuel sporing Juster sporingen manuelt, hvis den automatiske sporing ikke kan eliminere støj ordentligt under gengivelse. Hold PR + eller for at eliminere støj. Valg af lydspor (Gælder kun HR-J585EU) Videobåndoptageren er i stand til at optage fire lydspor (STEREO, LEFT, RIGHT og MONO) og afspille det, du vælger. Sæt AUDIO til den rigtige indstilling. ( 5) Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Slukning efter tilbagespoling Tryk, mens båndet ikke kører, på 3, og tryk derefter på 1. REW blinker på skærmen. Videobåndoptageren indstilles automatisk til standby, når båndet er spolet tilbage. Ez (nem) slukning Forlæns slowmotion* 1trin Normal gengivelse Søgning fremad 2trin Når båndet ikke kører Tilbagespoling/fremspoling med hurtig hastighed Tryk på 3 eller 5. Hvis du holder 3 eller 5 inde under tilbagespoling eller fremspoling, kan du se billedet på skærmen. Hvis knappen slippes, annulleres billedsøgningen og tilbagespoling og fremspoling fortsætter. Tag videokassetten ud Tryk på. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. Det er også muligt at tage videokassettebåndet ud, mens videobåndoptageren er indstillet til standby. Sluk for videobåndoptageren Tryk på 1 på fjernbetjeningen. Videobåndoptageren slukker. ELLER Tryk på 1 på videobåndoptageren. Videobåndoptageren indstilles til standby. Tryk på under gengivelse. Videobåndoptageren stopper gengivelse, spoler båndet tilbage og støder videokassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. 10

11 Gentagen gengivelse af en valgt scene Ez (nem) gentaget gengivelse Hold inde under gengivelse. Videobåndoptageren påbegynder søgning i baglæns retning. Slip knappen på det punkt, hvor den gentagne gengivelse skal begynde. Videobåndoptageren gentager den valgte scene to gange. Under Ez gentaget gengivelse vil EZ REPEAT komme frem på skærmen. Overspring af uønskede afsnit Søgning med overspring Tryk 1 til 6 gange på 30 SEC under gengivelse. Ved hvert tryk begynder en høj hastigheds gengivelse på 30 sekunder (op til 3 minutter). Når det valgte afsnit på båndet springes over, vil den normale gengivelse automatisk fortsætte. Tryk på 4 for at gå tilbage til normal gengivelse. Optagelse Forhindring af utilsigtet sletning Fjern sikringstappen, hvis du vil forhindre utilsigtet optagelse på et optaget videokassette. Dæk hullet med tape, hvis du vil optage senere. Almindelg optagelse Sikringstap Tænd for TV et og vælg AV-indstillingen eller videokanalen. A Sæt et videokassettebånd i Kontroller, at sikringstappen er intakt. Hvis den er fjernet, skal du dække hullet med tape, inden du sætter videokassettebåndet i. Videobåndoptageren tænder, og båndtælleren nulstilles automatisk. B Vælg optagekanal Tryk på PR+/ eller på taltasterne. Du kan vælge kanal i stopindstilling eller optagepauseindstilling. C Indstil båndhastigheden (Gælder kun HR-J585EU) Tryk på SP/LP (p). Den valgte indstilling af båndhastigheden vises på skærmen i omkring 3 sekunder. Tryk på SP/LP (p) igen for at ændre indstillingen, mens båndhastigheden vises. D Begynd afspilningen Tryk på 7. Hvis båndet når slutningen under optagelse, vil videobåndoptageren holde op med at optage, men spole båndet tilbage og støde kassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. Optagefunktioner Båndposition/Båndtæller Tryk gentagne gange på OK for at vise båndpositionen og båndtælleren på skærmen. Tryk på 0000 for at nulstille båndtælleren. Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Afhængigt af den anvendte båndtype, er det ikke sikkert, at båndtypen kommer frem med det samme. Hukommelsesstopfacilitet Videobåndoptageren stopper automatisk, når båndet spoles tilbage og båndtælleren når M 0:00:00. Hvis du indstiller båndtælleren til M 0:00:00 inden gengivelse eller optagelse, kan du nemt finde den forvalgte position ved at anvende båndtælleren. A Tryk gentagne gange på OK for at vise båndtælleren på skærmen. B Tryk på 0000 for at nulstille båndtælleren inden gengivelse eller optagelse. C Begynd gengivelse eller optagelse. D Tryk på 3 efter gengivelse eller optagelse. Båndet spoler tilbage og stopper automatisk, når båndtælleren når til M 0:00:00. For at se et program, mens et andet optages Tryk på TV/VCR, hvis videobåndoptageren er tilsluttet TV et via AV-tilslutningen. Når først optagelsen er i gang, behøver du blot at indstille kanalkontrollerne på TV-apparatet til den station, du vil se. Det program, der er valgt med kanalkontrollerne på TV et, vises på skærmen, mens det program, der er valgt med PR+/ optages på båndet. Valg af optagelængde Øjeblikkelig timer-optagelse (ITR) Tryk under optagelse gentagne gange på 7 (ITR), indtil den ønskede optagelængde kommer frem på skærmen. Ved hvert tryk på knappen, øges optagelængden i 30-minutters intervaller (op til 9 timer). Videobåndoptageren indstilles til standby, når optagelse er afsluttet. For at annullere en øjeblikkelig timer-optagelse, skal du trykke på 8 på fjernbetjeningen eller på 0 på videobåndoptageren. Under optagelse Pausestop optagelsen Tryk på 9. Tryk på 9, når du vil fortsætte optagelsen. Du kan vælge kanal i optagepause-indstilling. Der vil forekomme farvetab, eller billedet vil blive forvrænget, hvor der skiftes kanal. Stop optagelsen Tryk på 8 på fjernbetjeningen. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. 11

12 Modtagning af stereoprogramme og tosprogede programmer (Gælder kun HR-J585EU) Din videobåndoptager er udstyret med en Sound-Multiplex dekoder (A2) og en digital stereolyddekoder (NICAM), hvilket gør det muligt at modtage stereoprogrammer og tosprogede programmer. Sæt AUDIO i stilling STEREO, hvis du vil høre et stereoprogram. ( 5) Sæt AUDIO i stilling LEFT eller RIGHT, hvis du vil høre et toproget program. ( 5) Sæt AUDIO i stilling MONO, hvis du vil høre en standard (almindelig monofonisk) lyd under modtagning af en NICAMudsendelse. ( 5) Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Optagelse af stereo-programmer og tosprogede programmer (A2) Stereo-programmer optages automatisk i stereo på hi-fi lydsporet (hvor det normale lydspor optager blandet venstre og højre kanallyd). Tosprogede programmer optages automatisk som tosprogede på hi-fi lydsporet. Hovedlydsporet optages på det normale lydspor. Optagelse af NICAM-stereo- og tosprogede programmer NICAM-lydprogrammer optages på hi-fi lydsporet, og det almindelige lydprogram på det normale lydspor. Sæt NIC til AUTO. ( 5) Hvis kvaliteten af den modtagne stereolyd er dårlig, kan udsendelsen modtages i mono med bedre lydkvalitet. Indstil AUDIO til den rigtige indstilling, inden du begynder at afspille et program, som er optaget i stereo eller et tosproget program. ( 5) Programmering af timer A Tryk på w e for at vælge REC ikonet REC, og tryk derefter på OK. Programlisten kommer frem. B Tryk på OK. C Tryk på de rigtige taltaster for at indstille kanalen, datoen, starttidspunktet og stoptidspunktet. Instast 0 inden hver encifret indtastning. For at timer-optage daglige (mandag fredag) eller ugentlige serier, skal du ARD trykke på w e for at vælge DATE indstillingen og derefter trykke på OK. Tryk på w e og tryk derefter på OK. Gælder kun HR-J585EU For at indstille båndhastigheden (SP/LP/ IP), skal du trykke på w e for at vælge båndhastigheden og derefter trykke på rt. Intelligent LP-optagelse (Gælder kun HR-J585EU) på side 13. D Tryk på MENU igen for at gå tilbage til den normale skærm. E Tryk på 1. Videobåndoptageren indstilles til timer-standby. Timer-indikatoren og standby/optage-indikatoren lyser på displayet. Hvis der ikke er sat et videokassettebånd i, når videobåndoptageren indstilles til standby, vil timer-indikatoren begynde at blinke på displayet. Timer-optagelse Der kan udføres op til 7 timeroptagelsesprogrammer indenfor en måned. Inden du begynder: Stil uret på korrekt vis. ( 7) Sæt SYSTEM til den rigtige indstilling. ( 4) Sæt et videokassettebånd med intakt optagegarderingsknap i videobåndoptageren. Hvis alle 7 programmer allerede er indstillet, vil PROGRAM FULL komme frem på skærmen. Hvis der er en uoverensstemmelse i timertidsskemaet og et program overlapper et andet, vil det program, der begynder først at blive optaget. Hvis starttidspunkterne er identiske, vil det sidst lavede program blive optaget. Tryk på 1, hvis du vil stoppe en timer-optagelse, som allerede er begyndt. Når timer-optagelsen er afsluttet, vil videobåndoptageren automatisk blive indstillet til standby. Hvis båndet når slutningen under timer-optagelse, vil videobåndoptageren stoppe optagelsen, spole båndet tilbage og støde kassettebåndet ud, hvorefter den indstilles til standby. Du kan programmere timeroptagelsen, mens en almindelig optagelse er i gang. Menuskærmene vil ikke blive optaget. 12

13 Intelligent LP-optagelse (Gælder kun HR-J585EU) Når du sætter båndhastigheden til IP, vil videobåndoptageren automatisk skifte til LP-indstilling for at muliggøre en fuld optagelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt bånd tilbage til at hele programmet kan optages, mens timer-optagelse sker i SPindstilling. For eksempel at optage et program af 210 minutters længde på et 180-minutters bånd. Omkring 150 minutter Omkring 60 minutter SP-indstilling LP-indstilling Ialt 210 minutter Hvis du har programmeret videobåndoptageren til at timeroptage 2 eller flere programmer, må du ikke anvende denne funktion, men skal skifte båndhastighed manuelt under timerprogrammeringen. Der kan opstå en del støj og lydforvrængning på det sted, hvor båndhastigheden skifter fra SP- til LP-indstilling på båndet. Denne funktion er ikke disponibel under ITR (Instant Timer Recording = Øjeblikkelig timeroptagelse) og vil ikke fungere ordentligt med bånd, der er længere end E-180 eller med visse bånd af kortere længde. Kontrol, annullering eller ændring af programindstillingerne A Deaktiver standbyindstillingen til timeroptagelse Tryk på 1. B Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet REC, og tryk derefter på OK. Programlisten kommer frem. REC C Annuller eller ændr programindstillingen For at annullere et program, skal du trykke på rt for at vælge det program, du vil slette, og derefter trykke på w. For at ændre et program, skal du trykke på rt for at vælge programmet og derefter trykke på OK. Tryk på w e for at vælge den post, du vil ændre, og tryk derefter på taltasterne eller rt for at ændre indstillingerne. Tryk på MENU, når du har bekræftet, at al information er korrekt. D Gå tilbage til den normale skærm E Aktiver standbyindstillingen til timeroptagelse igen Tryk på 1. Videobåndoptageren indstilles til timer-standby. Timer-indikatoren og standby/optage-indikatoren lyser på displayet. 13

14 Redigering Redigering med en anden videobåndoptager eller et videokamera Du kan anvende din videobåndoptager som kildeafspiller eller optageapparat. Du kan anvende et videokamera som kildeafspiller og din videobåndoptager som optageapparat. Se også de brugsvejledningen for de andre apparater angående deres tilslutning og deres betjening. Tilslutning til en anden videobåndoptager Videokanal eller AVindstilling TV-modtager RF-kabel (medfølger) Videobåndoptager 21-polet SCART-kabel (medfølger ikke) Din videobåndoptager A Udfør tilslutningerne Tilslutning til en anden videobåndoptager Forbind EURO AV1 AUDIO/VIDEO stikket til en anden videobåndoptager. Tilslutning til et videokamera Forbind videokameraets AUDIO/VIDEO OUT stik til videobåndoptagerens EURO AV1 AUDIO/VIDEO stik ved hjælp af en kabel-adapter. B Sæt videokassettebånd i Sæt afspillekassetten i kildeafspilleren og det videokassettebånd, på hvilken der skal optages, i optageapparatet. C Vælg indgangsindstilling på optageapparatet Vælg den rigtige eksterne indgang på optageapparatet. Tryk på AV og/eller PR+/ på denne videobåndoptager for at vælge AV1. D Vælg redigeringsindstilling Vælg den rigtige redigeringsindstilling for apparaterne, hvis denne indstilling er disponibel. E Begynd gengivelsen Aktiver gengiveindstillingen på kildeapparatet. F Begynd afspilningen Aktiver optageindstillingen på optageapparatet. Afspiller En anden videobåndoptager Tilslutning til et videokamera Din videobåndoptager Kabeladapter (medfølger ikke) AUDIO OUT Lyd/videokabel (medfølger ikke) Videokamera VIDEO OUT Afspiller 14

15 Systemtilslutning Tilslutning/brug af et stereo-system (Gælder kun HR-J585EU) Du kan lytte til lydsporet via dit stereo-system. Forbind AUDIO OUT L- og R-stikkene på videobåndoptageren til AUX IN- og TAPE MONITOR-stikkene på dit stereosystems receiver eller forstærker. Skru helt ned for TV-lydstyrken, når du lytter til lyd fra det tilsluttede stereosystem. Underordnede indstillinger Børnelås Det er muligt at sætte videobåndoptagerens betjeninger ud af kraft. Tryk, mens der er tændt for videobåndoptageren, på. SAFE kommer frem på skærmen. For at ophæve børnelåsen, skal du trykke på på fjernbetjeningen, indtil tændt-indikatoren blinker på displayet. Hvis en af knapperne på videobåndoptageren trykkes ind, vil SAFE komme frem på skærmen og tændt-indikatoren begynder at blinke på displayet. Hold fjernbetjeningen udenfor børns rækkevidde, når børnelåsen er aktiveret. Timer-optageprogrammer vil blive udført, selv hvis børnelåsfunktionen er aktiveret. 15

16 Specifikationer GENERELT Strøm : 200 V 240 Vd, 50 Hz/60 Hz Effektforbrug Tændt : Ca. 12 W Standby-indstilling : 3,0 W Videohovedsystem HR-J585EU : Skrueskanderingssystem med DA4 (dobbelt azimuth) hoved HR-J285EU : Skrueskanderingssystem med to roterende hoveder Båndhastighed (SP) : 23,39 mm/sek. (LP)* : 11,69 mm/sek. * Gælder kun HR-J585EU Båndformat : Båndbredde 1/2" (12,7 mm højdensitets VHS-bånd) Max. optagetid (SP) : 240 min. med E-240 videokassettebånd (LP)* : 480 min. med E-240 videokassettebånd * Gælder kun HR-J585EU Tilbagespolingstid : Ca. 180 sek. med E-180 videokassettebånd Mål (BxHxD) : 360 mm x 94,5 mm x 270 mm Vægt : 4,0 kg Brugstemperatur : 5 C til 35 C Brugsluftfugtighed : Mindre end 80% Timer : 24 timers displaytype VIDEO Signalsystem : PAL-farvesignal og CCIR sort/hvidt signal, 625 linier/50 delbilleder Optageformat : PAL/MESECAM RF-modtagning : PAL (B/G)/SECAM (B/G) RF OUT : PAL G RF-modulator : UHF-kanaler (justerbart) Indgangsniveau : VIDEO IN (SCART-type) 1,0 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret Udgangsniveau : VIDEO OUT (SCART-type) 1,0 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret Signal/støj forhold : Mere end 43 dbm AUDIO Indgangsniveau : AUDIO IN (SCART-type) 6,0 dbm, mere end 10 kω Udgangsniveau : AUDIO OUT (SCART, RCA-type) 6,0 dbm, mindre end 1 kω Lydspor : Mono-spor og hi-fi-spor Lydfrekvensgang normal lyd : 100 Hz til Hz ( 6/+3 dbm) Hi-Fi lyd : 20 Hz til Hz ( 3/+3 dbm) Signal/støj-forhold for lyd Hi-Fi lyd : Mere end 70 db (JIS A filter) Lyd-dynamikområde. Hi-Fi lyd : Mere end 85 db (JIS A filter) TILBEHØR Medfølgende tilbehør : RF-kabel, infrarød fjernbetjening, R3 batteri x 2 De angivne specifikationer gælder SP-indstilling, med mindre andet specificeres. Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 16

BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK LPT0750-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. BETJENINGSVEJLEDNING Trykt i Tyskland 1202-AH-PJ-JVE SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DVD/CD-Afspiller / Videobåndoptager NV-VP33 / NV-VP28 / NV-VP23. Brugsvejledning. Side

Indholdsfortegnelse. DVD/CD-Afspiller / Videobåndoptager NV-VP33 / NV-VP28 / NV-VP23. Brugsvejledning. Side Indholdsfortegnelse Side DVD/CD-Afspiller / Videobåndoptager NV-VP33 / NV-VP28 / NV-VP23 Brugsvejledning DUBBING Isætning af batterier 2 Sikkerhedshenvisninger 3 Front 4 Fjernbetjening 5-7 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning D V D / V I D E O B Å N D O P TA G E R SV-DVDE Betjeningsvejledning www.samsungvcr.com PAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) FORORD Sikkerhedsforanstaltninger... 5 OVERBLIK OVER DVD/VIDEOÅNDOPTAGEREN

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere