Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab."

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Danske Bank IBAN DK SWIFT-BIC DABADKKK Kirstine Thorsen Konsulent, cand. jur. Dir

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Generel introduktion Kort om Skadesforsikringsselskaber 3 2. UDBUDDETS GENSTAND - KRAVSPECIFIKATION Generelt om ydelsen Generelt om Administrationsselskabets opgaver 5 3. UDVÆLGELSE, TILDELING OG VURDERING AF TILBUD Udvælgelse af egnede tilbudsgivere Tildeling og vurdering 7 4. FORHOLD VEDRØRENDE UDFORMNING AF TILBUD 8 5. KONTRAKTFORHOLD Generelt Særlige vilkår Beredskabsvederlag 9 6. PRAKTISKE OPLYSNINGER Udbudsmaterialet, adresse og kontaktperson Frist for modtagelse af tilbud Frist for spørgsmål Forventet tidsplan BILAG 12 Side 2

3 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 1.1. Generel introduktion Skadesforsikringer (herefter "Garantifonden") har ved udbudsbekendtgørelse afsendt den 15. december 2015 annonceret et EU-udbud af en rammeaftale vedrørende ekstern bistand (administration) i forbindelse med et forsikringsselskabs konkurs og dermed aktivering af fonden i henhold til dennes formål. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet (2004/18/EF), med tildelingskriteriet "laveste pris", og der henvises i det hele til den afsendte udbudsbekendtgørelse, jf. bilag 1. Tilbud skal udformes ud fra de opstillede præmisser i dette udbudsmateriale, og tilbudsgiverne skal - udover at opfylde de opstillede mindstekrav m.v. - afgive tilbud på den fulde ydelse. Garantifonden har i bilag 7 udarbejdet en tjekliste og i bilag 9 en tilbudsliste som hjælp til tilbudsafgivelsen, men understreger i øvrigt, at det er tilbudsgivernes ansvar at sikre, at tilbuddet indeholder alle nødvendige oplysninger Kort om Skadesforsikringsselskaber Garantifonden er oprettet ved lov i 2003, og er en privat selvejende institution, som har til formål at yde dækning for udækkede erstatningskrav som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Det fremgår af loven, at Garantifonden skal yde dækning, når et skadesforsikringsselskab - der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed her i landet eller som grænseoverskridende tjenestevirksomhed i EU eller lande som fællesskabet har indgået aftale med - bliver erklæret konkurs. Erstatningskravene skal i givet fald gøres gældende inden 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Ordningen omfatter med privatforsikringsdækning i forsikringsklasserne 1-3, 6, 8-10, 12, 13, 17 og 18, og der kan i den forbindelse henvises til bilag 7 i FIL. Dækning fra Garantifonden i forbindelse med en konkurs omfatter: udækkede erstatningskrav fra forsikringstagere med privatforsikringer, tredjemænd, der er sikret mod person og/eller tingskade ifølge motoransvarsforsikringer, tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge ansvarsforsikringer, kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, bygningsbrandskader på alle typer ejendomme, krav der er opstået før konkursens indtræden og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse til fordringshaverne om konkursen, samt præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse med en selvrisiko på kr. pr. police. Side 3

4 Dækningen omfatter også udgifterne til det Administrationsselskab, der skal varetage sagsbehandlingen, dvs. den eller de vindende tilbudsgivere under dette udbud. De øvrige dele af det konkursramte selskab afvikles som et almindeligt konkursbo. Ovenstående opregning er et udtryk for de dækkede privatforsikringer på tidspunktet for udbuddets gennemførelse, men det understreges, at listen ikke er opgjort udtømmende, da skadesforsikringsprodukterne udvikler sig i takt med den øvrige samfundsudvikling. Når konkursen måtte indtræde, må det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt de enkelte forsikringsprodukter kan karakteriseres som privatforsikringer eller øvrige kollektive ordninger, og dermed om de enkelte forsikringsprodukter er omfattet af ordningen for Garantifonden, herunder evt. lovgivningsmæssige ændringer af ordningen. Administrationsselskabet skal således til stedse sikre at kunne håndtere de skadesforsikringsklasser og -typer, der måtte omfattes af Garantifondens dækningsområde, jf. i øvrigt om ydelserne nedenfor. Garantifonden ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen modtager sekretariatsbistand fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, men Garantifonden har i øvrigt ingen ansatte. Skadesforsikringsselskaber går historisk set sjældent konkurs. To mindre forsikringsselskaber er gået konkurs i henholdsvis 1980 og et selskab gik konkurs i Yderligere beskrivelser af Garantifonden og dens formål findes i lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 med ændringer, jf. bilag 2, i fondens vedtægter, jf. bilag 3, og fondens årsrapport for 2014, jf. bilag 4. Side 4

5 2. UDBUDDETS GENSTAND - KRAVSPECIFIKATION 2.1. Generelt om ydelsen Såfremt Garantifonden måtte blive aktiveret i henhold til sit formål, vil fonden have behov for ekstern bistand til at håndtere den faktiske skadessagsbehandling, administration og udbetaling af erstatning til de berettigede ("Administrationsselskabet"). Det er formålet med udbuddet - og den efterfølgende indgåelse af rammeaftale - at få udpeget et eller flere kompetente Administrationsselskaber, der vil kunne håndtere den faktiske skadesbehandling i tilfælde af en konkurs hos et skadesforsikringsselskab. Der vil maksimalt blive udpeget tre Administrationsselskaber på rammeaftalen, jf. neden for afsnit 3. Den eller de vindende tilbudsgiver(e) skal til stedse kunne håndtere de forsikringsklasser og -typer, der måtte blive omfattet af Garantifondens dækningsområde, og dermed alle de skadesforsikringsprodukter, som er udbudt på det til enhver tid aktuelle marked. Det er ikke betingelse, at deltagende tilbudsgivere håndterer alle forsikringsklasserne selv, og der må således både afgives tilbud fra konsortier eller med underleverandører, forudsat at også konsortiedeltagerne hhv. underleverandørerne opfylder godkendelseskravet efter FIL for deres "respektive dele", jf. bilag 8. Dokumentation herfor skal vedlægges tilbuddet. Godkendelseskravet efter FIL gælder også i forhold til underleverandører, der først tilknyttes et Administrationsselskab under rammeaftalens løbetid. Sagsbehandlingen skal foregå på dansk og kendskab til danske forhold er en nødvendighed, for at kunne imødekomme "kravet om sagsbehandling straks og i løbet af en kort periode" Generelt om Administrationsselskabets opgaver Opgaven med håndteringen af skadesanmeldelser og erstatningsudbetaling indebærer generelt, at Administrationsselskabet skal: indtræde i det konkursramte selskabs forpligtelser over for kunderne, hvad angår sagsbehandling, udbetaling af erstatning, kvalitetssikring og varetagelse af evt. anke-, klage - og domstolsbehandling, herunder som part i sager anlagt af forsikringstagere, sikre en god kundebetjening, udarbejde lister over erstatningsudbetalinger, udarbejde erklæringer til Garantifonden efter anmodning, og afrapportere vedrørende afvikling af sagerne til Garantifonden og kurator i samarbejde med det konkursramte selskabs nøglemedarbejdere for at få et overblik over sagsporteføljen. De nærmere beskrivelser af processen og Administrationsselskabets ydelser findes i bilag 5, der indeholder procesbeskrivelse og kravspecifikation. Ansvaret for, at alle regler for udførelse af administrationsydelsen, herunder håndteringen af skadessagsbehandlingen og erstatningsudbetaling, overholdes, påhviler alene Administrationsselskabet (dvs. den/de vindende tilbudsgivere), li- Side 5

6 gesom det i øvrigt er Administrationsselskabets ansvar, at al anden relevant lovgivning til enhver tid overholdes. Den eller de vindende Administrationsselskab(er) vil skulle gennemføre en betydelig sagsbehandling på kort tid. Arbejdsmængden forventes at være størst umiddelbart efter Administrationsselskabet har overtaget det konkursramte selskabs forpligtelser - fordi selskabet skal behandle igangværende sager og opstarte evt. nye sager. Ifølge loven kan forsikringskunderne anmelde skader indtil 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Sagsporteføljen vil derfor bestå af disse igangværende og evt. nye sager. Når antallet af resterende skadeanmeldelser (resterende sager) er reduceret til færre end 50, vil Administrationsselskabet kunne anmode Garantifonden om at hjemtage sagsbehandlingen af disse resterende sager i fondens sekretariat. Garantifonden skal have mulighed for at føre tilsyn med Administrationsselskabet. 3. UDVÆLGELSE, TILDELING OG VURDERING AF TILBUD 3.1. Udvælgelse af egnede tilbudsgivere I forbindelse med udvælgelsen af egnede tilbudsgivere, ønsker Garantifonden at få afklaret følgende forhold til brug for egnethedsvurderingen, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt, jf. også bilag 7: 1) Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af En skabelon til erklæring kan hentes på men erklæringen kan også afgives i et andet format. 2) Tro og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de i Udbudsdirektivets (direktiv 2004/18/EF) artikel 45 anførte situationer. En skabelon til erklæring kan hentes på men erklæringen kan også afgives i et andet format. 3) Dokumentation for tilbudsgiverens godkendelse efter FIL for alle de omfattede forsikringstyper. 4) Erklæring om tilbudsgiverens omsætning (bruttopræmieindtægter) inden for private skadesforsikringer omfattet af udbuddet de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Garantifonden gør opmærksom på, at det er et mindstekrav, at de deltagende tilbudsgivere i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår har en omsætning (bruttopræmieindtægter) for de af udbuddet omfattet forsikringstyper på mindst 250 mio. kr. 5) Såfremt tilbud afgives af et konsortium eller såfremt tilbudsgiver påtænker at tilknytte underleverandører til vareta-gelse af væsentlige delydelser for opgaveløsningen, skal erklæringerne anført ovenfor i 1) - 2) vedlægges for hver af de deltagende i konsortiet eller for de anførte underleverandører, og dokumentation for 3) skal vedlægges for de respektive forsikringstyper, således at tilbuddet samlet dokumenterer at have godkendelse for samtlige, omfattede forsikrings- Side 6

7 typer. Mindstekravet i 4) skal opfyldes af konsortiet i sin helhed, og således ikke for hvert af medlemmerne Tildeling og vurdering Vores ref. KTH/nle Tildelingskriteriet for den udbudte rammeaftale er laveste pris. Sagsnr. GES Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på de tilbudte timepriser for de væsentligste medarbejdere, således som disse er opregnet nedenfor og i bilag 9. venter, at de tilbudte timepriser for skadessagsbehandlere, taksatorer (både interne og eksterne), samt leder i skadeafdelingen vil vægte mere end halvdelen i forbindelse med evalueringen. Medarbejderkategori Skadesbehandlere Taksatorer, interne Taksatorer, eksterne IT- medarbejder Økonomimedarbejder Aktuar I alt pr. time kr. Projektleder ansvarlig for sagsportefølje Leder i skadeafdelingen Øvrig ledelse Øvrigt administrativt personale (hvis relevant) Alle priser skal oplyses eksklusive moms. Side 7

8 4. FORHOLD VEDRØRENDE UDFORMNING AF TILBUD Tilbuddet skal omfatte hele den udbudte opgave i henhold til udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne skal i tilbuddet oplyse om alle forhold, der er anmodet om i det samlede udbudsmateriale, og det er alene tilbudsgivernes ansvar, at alle forhold er tilstrækkeligt oplyst. Tilbuddet skal også angive kontaktperson hos tilbudsgiver, herunder telefon og . Tilbudsgiverne opfordres til at være omhyggelige ved udarbejdelse af tilbud og tilvejebringelse af den krævede dokumentation, herunder ved at udfylde og underskrive erklæringen vedlagt i bilag 8, samt i øvrigt at iagttage den vedlagte tjekliste i bilag 7 og udfylde bilag 9 med prisoplysninger. Der kræves ingen særlig retlig form, men hvor tilbuddet afgives af et konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpege en befuldmægtiget, som Skadesforsikringsselskaber med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Garantifonden gør i den forbindelse særligt opmærksom på kravene til dokumentation til brug for udvælgelsen, jf. ovenfor samt bilag 8. Det er tilladt for tilbudsgiverne at benytte underleverandører, men det er alene den vindende tilbudsgiver, der er aftalepart og dermed ansvarlig i forhold til Garantifonden. Såfremt tilbudsgiverne benytter sig af underleverandører i forbindelse med afgivelse af tilbud, skal tilbudsgiverne dokumentere at have tilstrækkelig rådighed over de ressourcer, som forventes til opfyldelse af de udbudte kontrakter, f.eks. i form af vedlagte underleverandørkontrakter eller udtrykkelige tilsagn/rådighedserklæringer fra de pågældende underleverandører. Samtidigt skal der vedlægges dokumentation til brug for Garantifondens egnethedsvurdering, jf. afsnit 3 ovenfor, for sådanne underleverandører. Tilbudsgiverne skal vedstå det afgivne tilbud i mindst 6 måneder fra tilbudsfristen med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder, såfremt Garantifonden måtte kræve dette. Tilbuddene og alle bilag skal udformes på dansk ligesom alle priser skal anføres i DKK eksklusiv moms. Garantifonden giver ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for deltagelse i udbuddet i øvrigt. Omkostninger, som tilbudsgiverne måtte pådrage sig i forbindelse med udarbejdelse og deltagelse, er således Garantifonden uvedkommende. Tilbudsmaterialet returneres i øvrigt ikke. Side 8

9 5. KONTRAKTFORHOLD 5.1. Generelt Som bilag 6 er vedlagt udkast til rammeaftale, som vil blive underskrevet med hver af den/de vindende tilbudsgiver(e), men rammeaftalen er først forpligtende for Garantifonden på tidspunktet for Garantifondens underskrift, hvilket for nuværende forventes at blive medio 2016, jf. den forventede tidsplan neden for afsnit 6. Rammeaftalen forventes at træde i kraft pr. 1. december 2016, hvor den nuværende rammeaftale udløber Såfremt Garantifonden måtte blive aktiveret i henhold til sit formål i rammeaftalens løbetid, vil Garantifonden trække på rammeaftalen i henhold til dennes afsnit 7, der er udtryk for den såkaldte "kaskademodel". Garantifonden vil således først trække på rammeaftalens 1. prioritet, hvilket svarer til den lavestbydende tilbudsgiver, dernæst rammeaftalens 2. prioritet, hvilket svarer til den næstlavest bydende tilbudsgiver og så fremdeles Særlige vilkår Garantifonden gør særligt opmærksom på, at rammeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene annullerer Garantifondens beslutning om at tildele rammeaftalen til den/de valgte tilbudsgiver(e), eller såfremt rammeaftalen konstateres at skulle være "uden virkning". Der kan ikke rejses nogen form for krav hverken for direkte eller indirekte tab - mod Garantifonden som følge af en sådan opsigelse, hvilket tilbudsgiver har accepteret fuldt ud ved afgivelse af sit tilbud Beredskabsvederlag I modsætning til den eksisterende (og tidligere) Administrationsaftale har Garantifonden i forbindelse med dette genudbud indarbejdet en ny model, hvor de tildelte Administrationsselskaber dels modtager et vederlag for etableringen af beredskabet, dels modtager vederlag for at gennemføre beredskabsøvelser, der over for Garantifonden dokumenterer evnen til at håndtere en evt. konkurs. For etableringen af beredskabet betaler Garantifonden ,00 kr. inkl. moms. Beløbet deles ligeligt mellem de tildelte Administrationsselskaber. Hvis Rammeaftalen således har to Administrationsselskaber, er der kr. inkl. moms til hver, og hvis Rammeaftalen har tre Administrationsselskaber, er der ,33 kr. inkl. moms til hver. For gennemførelsen af beredskabsøvelser modtager Administrationsselskabet et vederlag på kr. inkl. moms pr. øvelse. Side 9

10 6. PRAKTISKE OPLYSNINGER 6.1. Udbudsmaterialet, adresse og kontaktperson Tilbuddet skal alene fremsendes pr. , og filer accepteres som f.eks. PDF, Word og Excel læsbar med Adobe Reader, Word og Excel. Tilbuddet og bedes markeret "Fortroligt - må ikke åbnes - Garantifondens udbud af administrationsydelser" og adresseres til: Skadesforsikringsselskaber c/o Forsikring & Pension Att.: Torben Weiss Garne Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Frist for modtagelse af tilbud Tilbuddet skal være fremkommet til ovenstående adresse senest tirsdag den 9. februar 2016, kl Tilbud, der måtte fremkomme på et senere tidspunkt, vil blive afvist og ikke taget i betragtning. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene, og der afholdes ikke præsentationsmøder Frist for spørgsmål Der vil ikke blive afholdt spørgemøder, men såfremt materialet måtte give anledning til spørgsmål, opfordrer Garantifonden til at søge afklaring heraf hurtigst mulig. Eventuelle spørgsmål skal derfor fremsendes skriftligt pr. til den i afsnit 6 nævnte kontaktperson, mærket "Fortroligt - spørgsmål til Garantifondens udbud af administrationsydelser." Alle spørgsmål, der fremsendes til ovennævnte kontaktperson senest den 26. januar 2016, kan påregnes at ville blive besvaret senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der fremsendes efter den 26. januar 2016 vil blive besvaret, såfremt det ikke er uforholdsmæssigt byrdefuldt for Garantifonden at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål stillet senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive fremsendt pr. e- mail til samtlige inviterede tilbudsgivere Forventet tidsplan Den forventede tidsplan for dette udbud er skitseret nedenfor. Såfremt tidsplanen ændres væsentligt - hvilket Garantifonden har ret til - vil oplysninger herom blive offentliggjort på Garantifondens hjemmeside og efter omstændighederne Side 10

11 også i TED-databasen. Endvidere vil Garantifonden fremsende en herom til de deltagende tilbudsgivere, der har fremsendt kontaktoplysninger til Garantifonden: 15. december 2015 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TEDdatabasen samt offentliggørelse af det fulde udbudsmateriale på Garantifondens hjemmeside 26. januar 2016 Vejledende frist for fremsendelse af spørgsmål 3. februar 2016 Sidste frist for udsendelse af spørgsmål/svar 9. februar 2016, kl Frist for modtagelse af tilbud Februar/marts Evaluering af tilbud 15. marts 2016 Bestyrelsesmøde i Garantifonden med forventet tildeling Ultimo marts 2016 Medio april April Tildelingsbeslutning forventes udsendt til alle deltagende tilbudsgivere pr. Stand still forventes at udløbe Rammeaftalen forventes underskrevet 1. december 2016 Rammeaftalen træder i kraft Med henblik på tildeling og efterfølgende indgåelse af rammeaftale modtager alle deltagende tilbudsgivere samtidigt meddelelse om, hvilke(n) tilbudsgiver(e) Garantifonden har valgt, og rammeaftalen vil efter udløbet af stand still perioden således blive underskrevet. For god ordens skyld gør Garantifonden opmærksom på, at udbuddet ikke anses for afsluttet før aftalen er underskrevet af Garantifonden, og meddelelse om tildeling er således ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med den/de valgte tilbudsgiver(e). Garantifonden har i overensstemmelse med udbudsreglerne ret til at annullere forhandlingsudbuddet, og evt. gennemføre et nyt udbud. Side 11

12 7. BILAG Som en del af disse forhandlingsudbudsbetingelser er vedlagt følgende bilag: Bilag 1 Udbudsbekendtgørelsen afsendt den 15. december 2015 Bilag 2 Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 om med ændringer Bilag 3 Vedtægter for Bilag 4 Årsrapport for 2014 for Bilag 5 Procesbeskrivelse og kravspecifikation Bilag 6 Udkast til rammeaftale Bilag 7 Tjekliste Bilag 8 Skabelon til tro- og loveerklæring Bilag 9 Tilbudsbilag med angivelse af medarbejdere Side 12

Bilag 6 Udkast til rammeaftale

Bilag 6 Udkast til rammeaftale Bilag 6 Udkast til rammeaftale 15.12.2015 ADMINISTRATION AF SKADESANMELDELSER OG UDBETALING AF ERSTATNING I FORBINDELSE MED EN KONKURS I ET SKADESFORSIKRINGSSELSKAB OMFATTT AF GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation

Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation 15.12.2015 1. Introduktion til procesbeskrivelse og kravspecifikation Dette bilag udgør en flerleddet beskrivelse af den ydelse, som Garantifondens Administrationsselskab

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B:

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: SKABELON TIL BRUG FOR AFGIVELSE AF TILBUDSOPLYSNINGER Version 1.0 9. oktober

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Nationalt udbud. Udbudsbetingelser. Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014.

Nationalt udbud. Udbudsbetingelser. Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014. Nationalt udbud Udbudsbetingelser Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014 Side 0 af 10 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Den ordregivende myndighed... 2

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere