Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Bilag til udbudsbrev Bilag december 2015 Sags nr.: Q.571 Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Hvem kan ansøge og hvad kan der ansøges om Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, andre skoler, institutioner eller virksomheder kan søge om at blive godkendt til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, jf. erhvervsuddannelseslovens 18. I det følgende benævnes dette institutionen. Konkret kan en institution ansøge om at blive godkendt til at udbyde: Et eller flere af de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del). Et eller flere af grundforløbenes 2. del. Et eller flere af hovedforløbene. Ministeriet gør for en god ordens skyld opmærksom på, at institutionen ikke skal søge om godkendelse til at udbyde fagretninger. Det er institutionen selv, der skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som den udbyder. I bilag 4 er en oversigt over de fire hovedområder, grundforløbenes 2. del samt hovedforløb, som institutionen kan ansøge om at blive godkendt til at udbyde. Udbudsrunden omfatter ikke de uddannelser, hvor det ikke er muligt for elever at begynde fra og med 1. august Disse uddannelser er i afløb og tilbagekaldelsen af de hidtidige udbudsgodkendelser omfatter derfor ikke afløb i de hidtidige uddannelser.

2 2 Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde euv, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 u, stk. 3. Euv gennemføres på institutioner m.v., som er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelses hovedforløb. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelse plus (eud+), jf. erhvervsuddannelseslovens 66 l, stk. 1. Eud+ kan gennemføres af skoler og institutioner m.fl., der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 p, stk. 2. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, og som samarbejder herom med en produktionsskole. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde eux, jf. erhvervsuddannelseslovens 33 a, stk. 3. Eux gennemføres på institutioner m.v., som er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Ligeledes skal institutionen ikke ansøge om godkendelse til at udbyde det særskilte studiekompetencegivende forløb, som indgår i kontoruddannelse med specialer, handelsuddannelse med specialer og finansuddannelsen samt i det merkantile eux-forløb. Udbudsretten følger af godkendelsen til at udbyde grundforløbets 2. del til de respektive merkantile uddannelser. Reglerne på lovniveau om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser, euv, eud+, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og eux er gengivet i bilag 3. Hvordan skal der ansøges herunder krav til oplysninger Ministeriet udarbejder en teknisk vejledning til ansøgerne om, hvordan de udfylder og indsender ansøgninger med brug af Uddannelsesadministration.dk. Ansøgninger, som sendes ind på anden vis, vil ikke indgå i udbudsrunden. Vejledningen bliver tilgængelig samtidigt med, at Uddannelsesadministration åbnes for ansøgninger medio december.

3 3 Institutionen skal søge om godkendelse for hver enkelt del af en erhvervsuddannelse, som institutionen ønsker at udbyde. Dvs. institutionen skal søge om hvert enkelt hovedområde, grundforløbs 2. del samt hovedforløb. Institutionen skal på forhånd sikre sig, at en elev vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse i alle dens tilrettelæggelsesformer som et samlet forløb. Derfor skal institutionen indgå samarbejdsaftaler med andre institutioner, hvis den ikke selv udbyder alle dele af en uddannelse, jf. nedenfor. Eleven skal på den måde være sikret i stedet at kunne gennemføre uddannelsesdelen på en samarbejdsinstitution. Ansøger en institution om at udbyde et hovedområde, skal institutionen sikre sig, at eleven i en fagretning på grundforløbets 1. del kan tilbydes undervisning, der som udgangspunkt retter sig mod flere konkrete erhverv. Udbyder institutionen ikke alle de relevante grundforløbs 2. dele, skal institutionen indgå samarbejdsaftaler med andre institutioner, som udbyder relevante dele af grundforløb, herunder eux, så eleven er sikret et ubrudt uddannelsesforløb. Ansøger en institution om at udbyde grundforløbs 2. del uden at ansøge om tilhørende hovedforløb, skal institutionen samarbejde med institutioner, som udbyder dette hovedforløb. Samarbejdet skal omfatte aftaler om lokale uddannelsesudvalgs virksomhed og om gennemførelse af grundforløbsprøver. Ansøger en institution om hovedforløb, skal eleven fx kunne tilbydes undervisning på højere niveauer, talentspor og eux (hvis disse indgår som en mulighed i uddannelsen) samt studierettet og erhvervsrettet påbygning. Institutionen skal også kunne tilbyde undervisning i alle specialer og trin i det hovedforløb, som institutionen godkendes til at udbyde. Det vil fremgå af den tekniske vejledning til institutionerne samt ansøgningsskemaerne i Uddannelsesadministration, hvilke konkrete oplysninger ministeriet vil samle ind. Afslutningsvist kan det nævnes til orientering, at ministeriet har lagt en komplet oversigt over uddannelserne inkl. trin, specialer, talentspor m.v. ud på hjemmesiden (se excelark med titlen Komplet oversigt for professionelle: Erhvervsuddannelser/cøsanr., NQF, specialer, trin, varighed, sagsbehandler/fagkonsulent/jurist og faglige udvalg ):

4 Bilag 2 4 Baggrundsoplysninger til ansøgning om praktikcenter Krav til ansøgningernes udformning Ministeriet har valgt at genbruge den ramme, som blev anvendt ved udbudsrunden i 2013 og den nyligt gennemførte supplerende runde i for de yderligere 14 uddannelser, der gennemføres med skolepraktik fra og med 1. august Det indebærer, at hvis institutionen allerede er godkendt til at udbyde uddannelser med skolepraktik i et praktikcenter, kan institutionen vælge at nøjes med at indsende en ansøgning med oplysninger om, hvilken eller hvilke uddannelser institutionen ønsker at udbyde med skolepraktik i praktikcentret samt vedhæfte praktikcentrets gældende forretningsplan og forretningsmodel. Herudover skal der afgives nogle institutions- og uddannelsesspecifikke oplysninger. Dette vil fremgå af den tekniske vejledning, som ministeriet udarbejder til institutionerne om udfyldelse af ansøgninger i Uddannelsesadministration, jf. bilag 1. Hvis institutionen ikke er godkendt som praktikcenter, eller ændrer i forretningsplan og forretningsmodel, så skal institutionen indsende en ansøgning med oplysninger om forretningsplan, forretningsmodel og eventuelt samarbejde, jf. nedenfor. Forretningsplanen skal omfatte beskrivelse af: Tidsplan for anlægsfasen (for eksempel i form af et stav-diagram eller Gannt-diagram) Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan, herunder hvordan centret vil håndtere både at undervise elever uden uddannelsesaftale og elever med delaftaler Planer for praktikpladsopsøgning og -formidling De lokale målgrupper som fx elever og det lokale arbejdsmarked (interessentanalyse) Økonomistyringen, herunder budget- og regnskabsmodel Kvalitetssystem Forretningsmodellen skal indeholde: Formål Værdier

5 5 Strategi Infrastruktur Organisationens opbygning, herunder evt. oprettelse af praktikcenterudvalg En plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre institutioner, virksomheder, faglige udvalg og andre En plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og service til et marked Andre arbejdsbetingelser samt operationelle processer og politikker Hvis der ønskes yderligere oplysninger om de hidtil gennemførte ansøgningsrunder, kan ministeriet eksempelvis henvise til brevet af 18. december 2014, hvor ministeriet indkaldte ansøgninger om at oprette praktikcentre inden for 14 uddannelser. Brevet kan ses her: /150119%20Indkaldelse%20af%20ansoegninger%20om%20godkendels e.pdf Yderligere information om etablering af praktikcentre findes bl.a. i Vejledning til praktikcentre, som ministeriet udsendte som brev den 20. december Vejledningen kan ses her: Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Jan/ Vejledning-til-praktikcentre

6 Bilag 3. 6 REU s og regionsrådenes roller samt lovregler om udbud eud, eux og praktikcenter 1. Det rådgivende systems roller og brug af Uddannelsesadministration REU afgiver indstillinger til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udbudsplacering af grundforløbenes 1. og 2. del samt om hovedforløb og om at blive praktikcenter. Regionsrådene afgiver indstillinger til ministeren om udbudsplacering af grundforløbenes 1. og 2. del. REU har en fast praksis for at indhente udtalelser fra de faglige udvalg om ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og ansøgninger om at være praktikcenter, inden rådet afgiver indstillinger. Udtalelserne omfatter grundforløbenes 2. del, hovedforløb og praktikcenter. Udtalelserne omfatter ikke de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del), da der ikke er knyttet konkrete uddannelser til hovedområderne, som det var tilfældet med de tidligere 12 erhvervsfaglige fællesindgange. For grundforløbets 1. del kan hvert faglige udvalg, hvis det ønsker det, uploade en eventuel udtalelse til REU om udbudsansøgninger om hovedområder. REU, regionsrådene og de faglige udvalg skal afgive indstillinger og udtalelser i Uddannelsesadministration. De nævnte aktører vil efter institutionernes ansøgningsfrist få nærmere besked om, hvordan de taster indstillinger og udtalelser ind i systemet samt hvilke rammer, der vil være for at tilknytte kommentarer. Det kan på nuværende tidspunkt nævnes, at regionsrådene vil få mulighed for at markere, om regionsrådet afgiver en positiv (imødekommes) eller negativ (afvises) indstilling til ministeren for hver af institutionernes ansøgninger om udbud af henholdsvis grundforløbets 1. og 2. del. Desuden får regionsrådene mulighed for at knytte korte begrundelser til negative indstillinger. Endelig får regionsrådene mulighed for at knytte andre kommentarer til udbuddet af grundforløb, som afgives i form af et dokument, som regionsrådet uploader i Uddannelsesadministration. For REU og de faglige udvalg kan det nævnes, at de får mulighed for at markere, om de giver en positiv eller negativ indstilling/udtalelse. Desuden får de mulighed for at knytte korte begrundelser til negative indstillinger/udtalelser. Hertil kommer den nævnte mulighed for faglige udvalg

7 7 for at uploade dokumenter med kommentarer generelt til ansøgninger om hovedområder. 2. REU s opgaver bekrevet på regelniveau eud, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, euv, eux og praktikcentre 1. Godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser Det følger af erhvervsuddannelseslovens 18, stk. 1 og 3, at REU skal afgive indstilling til ministeren om, hvilke institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt andre skoler, institutioner og private virksomheder, der godkendes til udbud af henholdsvis grundforløbenes 1. og 2. del samt hovedforløb. Lovens 18 er gengivet sidst i bilaget. 2. Godkendelser til at udbyde produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Det følger af erhvervsuddannelseslovens 66 p, at produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hoveforløb og som samarbejder med en produktionsskole om udbuddet. REU har ingen særskilt rolle. 3. Godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelse for voksne (euv) og eud+ Euv og eud+ kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. REU har ingen særskilt rolle. 4. Godkendelser til at udbyde eux Det følger af erhvervsuddannelseslovens 33 a, at eux gennemføres på skoler m.v., der er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøve på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Lovens 33 a er gengivet sidst i bilaget. REU har ingen særskilt rolle. 5. Godkendelser til at løse praktikcenteropgaver Det følger af erhvervsuddannelseslovens 66 b, at REU skal afgive indstilling til ministeren om, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Lovens 66 b er gengivet sidst i bilaget.

8 3. Regionsrådenes koordinerende opgave eud-grundforløb - beskrevet på regelniveau Det følger af Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 34 a og b, at regionsrådene afgiver indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for så vidt angår erhvervsuddannelsernes grundforløb, dvs. regionerne afgiver indstillinger for henholdsvis grundforløbenes 1. del (hovedområder) og grundforløbenes 2. del. Lovens 34 a og b er gengivet sidst i bilaget. 8 I den forestående udbudsrunde er det i praksis umuligt at afgøre, om der i ansøgningerne om godkendelse til hovedområder (1. del af grundforløbet) og grundforløbets 2. del er tale om etablering af et nyt uddannelsessted i regionen. Regionerne gives derfor mulighed for at afgive indstillinger om samtlige ansøgninger. Regionsrådene høres ikke om udbud af hovedforløb og praktikcentre, da disse ikke er omfattet af regionernes kompetence. 4. Lovregler om udbud af eud, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, euv og eux samt praktikcenter A. Erhvervsuddannelseslovens 18 (erhvervsuddannelser) 18. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse der kan udbyde grund- og hovedforløb. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling til ministeren om godkendelse. Stk. 2. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde pålægge en institution at udbyde grund- eller hovedforløb og uddannelser med forløb gennemført i henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser godkende, at andre skoler, institutioner og virksomheder meddeler grundforløb eller hovedforløb. Stk. 4. En afgørelse om godkendelse kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for, at uddannelsen gennemføres af institutionen. Endvidere kan en godkendelse tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold. Stk. 5. Undervisningsministeren fører tilsyn med uddannelserne og undervisningen efter denne lov og vejleder skolerne. Ministeren kan indhente oplysninger om uddannelserne, undervisningen, eleverne, lærerne og skolens drift i øvrigt til brug ved dette tilsyn. B. Erhvervsuddannelseslovens 33 a (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse - eux) 33 a. Formålet med studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge og voksne et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence. Stk. 2. En elev, som efter lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør heraf gennemfører et euxforløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på A-, B- og C-niveau (gymnasialt niveau), har ud over ret til bevis for den gennemførte erhvervsuddannelse efter

9 9 denne lov ret til bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence (eux-bevis). Stk. 3. Forløb som nævnt i stk. 2 kan gennemføres på skoler m.v., der er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Undervisningsministeren kan pålægge en skole at ophøre med at tilrettelægge forløb som nævnt i stk. 2, hvis skolen ikke opfylder betingelsen i 1. pkt. eller i øvrigt ikke følger de regler, der er nævnt i stk. 2. Ministeren kan pålægge en anden skole at optage elever, som har påbegyndt et forløb på en skole, der efter pålæg herom efter 2. pkt. ophører med undervisningen. Stk. 4. For prøveaflæggelse i fag på gymnasialt niveau og for klage herover gælder de regler, der fastsættes i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. C. Erhvervsuddannelseslovens 66 b (praktikcenter) 66 b. Skolepraktik udbydes i praktikcentre af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning fra skoler og indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Ministeren kan efter indstilling fra rådet fastsætte nærmere regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som afslutter et grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter 66 a, stk.1, modtager tilbud om skolepraktik i et praktikcenter. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der udbydes med skolepraktik. Stk. 4. Pligten efter 66 a, stk. 2, påhviler den skole, som eleven er tilmeldt, og den indtræder fra skolens modtagelse af elevens ansøgning om optagelse til skolepraktik. D. Erhvervsuddannelseslovens 66 l (erhvervsuddannelse plus eud+) 66 l. Erhvervsuddannelse plus (eud+) er et særligt afslutningsforløb i erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1. Eud+ kan gennemføres af skoler og institutioner m.fl., der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. 18. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Stk. 2. Eud+ har samme mål og niveau som det tilsvarende uddannelsestrin i en erhvervsuddannelse. Den afsluttes med de samme prøver og med tilsvarende uddannelsesbevis som det tilsvarende trin i en erhvervsuddannelse og giver ret til samme betegnelse som denne. E. Erhvervsuddannelseslovens 66 p (produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse) 66 p. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1, og som helt eller delvis gennemføres på produktionsskole. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale, jf. dog 66 r, stk. 3. Stk. 2. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. 18, og som samarbejder med en produktionsskole herom. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejde som nævnt i stk. 2. F. Erhvervsuddannelseslovens 66 u (erhvervsuddannelse for voksne - euv) 66 u. Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1.

10 10 Stk. 2. Euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til tilsvarende uddannelsesbevis og samme betegnelse. Stk. 3. Euv kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. 18. G. Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 34 a og b (erhvervsuddannelse grundforløb) 34 a. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen, bortset fra private gymnasieskoler og private hfkurser. Stk. 2. Med henblik på at understøtte regionens udviklingsplan kan regionsrådet efter ansøgning fra en selvejende institution yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger til de ungdomsuddannelser, der er nævnt i stk. 5, bortset fra ungdomsuddannelser, som finder sted på private hf-kurser og private gymnasieskole, samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. På Bornholm varetages regionsrådet opgave dog af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. De institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere af de i stk. 5, nr. 3-5, nævnte ungdomsuddannelser i regionen, samarbejder med regionsrådet og med andre institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, om den i stk. 1 nævnte koordinering. Stk. 4. Samarbejdet efter stk. 3 mellem de institutioner, som udbyder de i stk. 5, nr. 1-2, nævnte uddannelser, og regionsrådet foregår dog gennem de forpligtende samarbejder, som er nævnt i 7 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og 18 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen. Stk. 5. Koordineringen omfatter: 1) Uddannelsen til studentereksamen. 2) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen. 3) Uddannelsen til højere handelseksamen. 4) Uddannelsen til højere teknisk eksamen. 5) Grundforløbende i erhvervsuddannelserne. 34 b. Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for de i 34 a, stk. 5, nr. 3-5, nævnte uddannelser.

11 11 Bilag 4. Oversigt over hovedområder, grundforløbs 2. del, hovedforløb samt uddannelser med skolepraktik (praktikcenter) Der kan ansøges om udbudsgodkendelse til følgende hovedområder (grundforløbets 1. del): Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Der kan ansøges om udbudsgodkendelse til følgende grundforløbets 2. del: Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolæger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmontering Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-tekniker Cykel-og motorcykel Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailslagter Digital media uddannelsen Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør Receptionist Redder Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker Skibsmontør

12 12 Eventkoordinator Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmed Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smed Snedker Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargøring Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør Urmager Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energi Værktøjsuddannelsen Web-integrator Der kan ansøges om udbudsgodkendelse til følgende hovedforløb (identisk med oversigt over grundforløbets 2. del): Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolæger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmontering Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-teknikeruddannelsen Cykel-og motorcykel Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker

13 13 Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailslagter Digital media uddannelsen Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinator Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmed Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Ortopædist Overfladebehandler Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør Receptionist Redder Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker Skibsmontør Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smed Snedker Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargøring Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør Urmager Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energi Værktøjsuddannelsen Web-integrator

14 Der kan søges om udbudsgodkendelse til praktikcenter for følgende hovedforløb. Ansøgninger til dette forudsætter, at der også ansøges om det tilsvarende hovedforløb. 14 Anlægsgartneruddannelsen Laboratorietandteknikeruddannelsen Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolægger Lager- og terminaluddannelsen Autolakerer Lastvognsmekaniker Automatik- og procesuddannelsen Maskinsnedker Beklædningshåndværker Mediegrafiker Bygningsmaler Murer Bådmekaniker Overfladebehandler CNC-tekniker Personvognsmekaniker Cykel- og motorcykel Plastmager Data- og kommunikationsuddannelsen Procesoperatør Detailhandelsuddannelsen med specialer Produktør Detailslagter Serviceassistent Ejendomsservicetekniker Skibsmontør Elektriker Skiltetekniker Elektronik og svagstrømsuddannelsen Skov- og naturtekniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Smed Ernæringsassistent Snedker Finmekanikeruddannelsen Tagdækker Frisør Tandklinikassistent Frontline pc-supporter Teater-, udstillings- og eventtekniker Frontline radio/tv supporter Teknisk designer Gartner Teknisk isolatør Gastronom Træfagenes byggeuddannelse Glarmester Urmager Grafisk tekniker VVS-energi Handelsuddannelsen med specialer Værktøjsuddannelsen Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Karosseriuddannelsen Kontoruddannelsen med specialer Køletekniker

15 Bilag Oversigt over antal udbudssteder fordelt på uddannelser Tabel 1 viser en oversigt over, hvor mange af erhvervsuddannelser i erhvervsuddannelsessystemet før reformen, der blev udbudt af henholdsvis 1, 2, 3 osv. institutioner samt hvor stor en andel af eleverne, som uddannelserne dækkede. Tabel 1. Oversigt over antal udbudssteder (institutioner) for hovedforløbene og andelen af elever på disse Antal udbudssteder Antal hovedforløb Andel af elever ,7 pct ,1 pct ,4 pct ,0 pct ,1 pct ,1 pct ,9 pct. Mere end ,8 pct. Det fremgår fx af tabellen, at 10 uddannelsers hovedforløb blev udbudt på 16 eller flere erhvervsskoler. Disse uddannelsers hovedforløb tegnede sig samlet set for mere end 60 pct. af eleverne. Det fremgår endvidere, at 25 uddannelsers hovedforløb blev udbudt på mellem 6 og 15 erhvervsskoler. Disse uddannelsers hovedforløb tegnede sig samlet set for mere end 23 pct. af eleverne. Det fremgår afslutningsvist af tabellen, at 72 uddannelsers hovedforløb blev udbudt på mellem 1 og 5 erhvervsskoler. Disse uddannelser tegnede sig for de resterende ca. 14 pct. af eleverne.

16 16 Bilag 6. Indikatorer, baggrundsoplysninger samt analyser og evalueringer som en del af grundlaget for vurdering af ansøgninger Indhold 1) Data, som belyser indikatorer for de klare mål ) Data om udvalgte baggrundsoplysninger ) Data om elevgrundlag, erhvervsstrukturer, herunder praktikpladspotentiale og uddannelsesudbud ) Data fra evalueringen af praktikcentrene Dette bilag giver ansøgere vejledning om, hvordan ansøgere kan dataunderstøtte ansøgningen i forhold til de forskellige kriterier, som vurderingen af ansøgninger tager afsæt i, jf. ministeriets brev om igangsætning af udbudsrunden, afsnit 3 om erhvervsuddannelser, og afsnit 6 om praktikcentre. Vejledningen guider i forhold til hvordan forskelligt data kan anvendes af ansøgere, herunder: 1) Data, som belyser indikatorerne for de klare mål 2) Data om udvalgte baggrundsoplysninger 3) Data om elevgrundlag, erhvervsstrukturer, herunder praktikpladspotentiale og uddannelsesudbud 4) Data fra evalueringen af praktikcentrene En del relevant data stiller ministeriet til rådighed kun for udbudsrunden 2017 henholdsvis i: Ministeriets Datavarehus via link fra uddannelsesadministration.dk. Et excel-ark på uddannelsesadministration.dk Undersøgelsesrapporter (evaluering af praktikcentre, undersøgelse af praktikpladspotentiale og kortlægning af erhvervsstrukturer (jan 2016)). Andet relevant data er offentlig tilgængelig i ministeriets Databank og i Statistikbanken i Danmarks Statistik. Under hvert afsnit beskrives kort, hvordan data inden for området kan anvendes i forhold til ansøgningen. Derefter præsenteres en oversigt over variable og data inden for dataområdet. Endelig gives en uddybende forklaring af den enkelte variabel, som data belyser. I tekstboksene gives konkret vejledning til at identificere relevant data trin-for-trin.

17 1) Data, som belyser indikatorer for de klare mål Ministeriet vil inddrage udvalgte indikatorer for de fire klare mål 1 i grundlaget for vurdering af skolernes ansøgninger. 17 Data er ikke tilgængeligt for alle indikatorer for de fire klare mål, da reformen fik virkning fra 1. august 2015, og eleverne skal have gennemført dele af eller hele uddannelsen, inden det er muligt at måle på alle indikatorerne. Beslutninger om placering af udbud tages i perioden 2. og 3. kvartal På dette tidspunkt vil de første hold, som blev optaget i august 2015 enten have gennemført grundforløbets 1. del, 2. del eller være optaget på hovedforløbet. Der er data til rådighed for udbudsrunden for otte indikatorer på institutionsniveau. Heraf er en del data til rådighed i december 2015 og en del i marts 2016 (jf. nedenfor). Der skal herudover gøres opmærksom på, at muligheden for at tillægge indikatorerne vægt vil være forskellig afhængig af uddannelsens størrelse (antal elever) og antallet af udbydere. Fx vil indikatorerne alt andet lige være mere valide for uddannelser med mange elever end for uddannelser og undervisningsaktiviteter med få elever. Data for indikatorerne for de fire klare mål offentliggøres i ministeriets datavarehus (se mere herom i boksen nedenfor). Der vil være link fra Uddannelsesadministration til Datavarehuset, hvor indikatorerne kan ses, efterhånden som de offentliggøres. Indikatorer for frafald er endnu ikke tilgængeligt i datavarehuset, men vil være tilgængeligt i et excel-ark sammen med udvalgte baggrundsoplysninger (jf. afsnit 3 i dette bilag), som vil ligge på Ministeriets Datavarehus indeholder offentligt tilgængelige data om folkeskoleområdet, det gymnasiale område og fra november 2015 om erhvervsuddannelserne. Datavarehuset giver adgang til en række prædefinerede rapporter og grafer med statistiske oplysninger, samt mulighed for at definere egne rapporter. De fleste statistikrapporter viser data på landsplan, relevant geografi (region /kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid. Datavarehuset bliver løbende udbygget med data, standardrapporter samt rapporteringsmuligheder og skal erstatte databanken. ( Rapporter i Datavarehuset til brug for udbudsrunden 2017 I Datavarehuset er der lavet en særlig rapport til brug for udbudsrunden Rapporten præsenterer statistik om de enkelte uddannelsesinstitutioner, som udbyder én eller flere erhvervsuddannelser. Således stilles statistisk materiale til rådighed for institutioner, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Ud- 1 De fire klare mål fremgår af tabel 2

18 18 dannelser, de faglige udvalg, regioner og andre brugere med henblik på anvendelse bl.a. under udbudsrunden. Rapporten viser data ud fra de parametre, som vælges i menuen i højre side. Noget data er allerede tilgængeligt mens andet først er tilgængeligt senere. Nedenfor ses et billede af parametrene i rapporten fra datavarehuset samt angivelse af hvor og hvornår de er tilgængelige. Nedenfor ses en oversigt over data, som er tilgængeligt og som kan anvendes til at belyse de udvalgte indikatorer for de klare mål. Data for alle indikatorer kan både opgøres for uddannelsesinstitutioner og uddannelser/uddannelsesbeslægtede områder. Ministeriet tager forbehold for, at der kan ske ændringer mulighederne for at offentliggøre data. I kan læse mere om de klare mål og indikatorer på ministeriets hjemmeside: /Klare-maal Tabel 2: Oversigt over data for indikatorer for de klare mål Klare mål Indikatorer Datakilde Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Mål 3: Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Antal elever som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet Frafald på grundforløbet Frafald på hovedforløbet Frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb Tilgang til eux Tilgang til talentspor Optagelse.dk Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Forløbsstatistikken Forløbsstatistikken Tilgængeligt til brud for udbudsrunden 2017 Datavarehuset, nov Excel-ark på uddannelsesadministration.dk, dec Datavarehuset, mar Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede ATP Datavarehuset, nov Mål 4: Tilliden og Elevtrivsel Ny måling Datavarehuset, mar. 2016

19 19 trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Nedenfor gives en vejledning i forhold til at finde relevante data og der knyttes korte tekniske kommentarer til de enkelte indikatorer. Indikator for mål 1: Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse Indikatoren opgøres som antal elever, som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelses grundforløb (1. del af grundforløbet for efterreformelever ) som første prioritet i marts måned. I forhold til udbudsrunden vil der foreligge målinger for 2013, 2014 og Målingerne for 2015 foretages på de nye uddannelser efter reformen. Oplysninger om ansøgere stammer fra optagelse.dk. Data er tilgængelige i Datavarehuset. Indikator for mål 2: Frafald på grundforløbet Frafald på grundforløbet opgøres som antal elever, der senest tre måneder efter start på grundforløbet, afbryder uden omvalg. Data for frafald på grundforløbet vil foreligge for 2012, 2013 og 2014 i excel-arket, som er tilgængeligt på uddannelsesadministration.dk. Målingerne foretages på uddannelsesbeslægtede områder og de tidligere grundforløbsindgange. Oplysninger trækkes fra forløbsstatistikken. Den første måling af indikatoren på efterreformelever dvs. på grundforløbets 1. og 2. del planlægges stillet til rådighed i marts Målingen foretages på de nye uddannelser efter reformen. Dette data vil blive tilgængeligt i Datavarehuset. Indikator for mål 2: Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløb Frafald i overgangen fra grund- til hovedforløb opgøres som antal elever, der gennemfører grundforløbet, og som senest seks måneder efter ikke opnår en uddannelsesaftale eller starter i skolepraktik. Data for frafald i overgangen fra grund- til hovedforløbet vil foreligge for 2012, 2013 og 2014 i excel-arket, som er tilgængeligt på uddannelsesadministration.dk. Målingerne foretages på uddannelsesbeslægtede områder og de tidligere grundforløbsindgange. Oplysninger trækkes fra forløbsstatistikken. Indikator for mål 2: Frafald i hovedforløb Frafald på hovedforløb opgøres som antal elever, der senest tre måneder efter start på hovedforløbet, afbryder. Data for frafald på hovedforløbet vil foreligge for 2012, 2013 og 2014 i excel-arket, som er tilgængeligt på uddannelsesadministration.dk. Målingen fortages på de eksisterende uddannelser før reformen. Oplysninger trækkes fra forløbsstatistikken.

20 20 Indikator for mål 3: Tilgang til eux Tilgang til eux opgøres som andel eux-elever med tilgang til grundforløbets 2. del i et givent skoleår i forhold til alle elever med tilgang til grundforløbets 2. del i det givne skoleår. Data for indikatoren offentliggøres i september 2016 i Datavarehuset. Da dette er for sent i forhold til udbudsrunden, stiller ministeriet i stedet for data til rådighed som en foreløbig opgørelse af tilgang til eux, hvor data hentes fra forløbsstatistikken. Data stilles til rådighed i marts 2016 i excel-arket, som er tilgængeligt på uddannelsesadministration.dk. Indikator for mål 3: Tilgang til talentspor Tilgang til talentspor opgøres som andel elever, der følger talentspor med tilgang i et givent skoleår i forhold til alle elever med tilgang i det givne skoleår. Data for indikatoren offentliggøres i september 2016 i Datavarehuset. Da dette er for sent i forhold til udbudsrunden, stiller ministeriet i stedet for data til rådighed som en foreløbig opgørelse af tilgang til talentspor, hvor data hentes fra forløbsstatistikken. Data stilles til rådighed i marts 2016 i excel-arket, som er tilgængeligt på uddannelsesadministration.dk. Indikator for mål 3: Beskæftigelsesfrekvens Beskæftigelsesfrekvensen opgøres som nyuddannedes gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens et år efter endt uddannelse. Beskæftigelsesfrekvenserne kan fordeles på afslutningsregi 2. I forhold til udbudsrunden vil der foreligge målinger for 2011, 2012 og Målingen foretages på de eksisterende uddannelser før reformen. Oplysningerne stammer fra ATP. Data er tilgængelige i Datavarehuset. Indikator for mål 4: Elevernes trivsel Den første måling af indikatoren planlægges stillet til rådighed i Datavarehuset i marts I forhold til udbudsrunden vil der således foreligge en måling for Målingen fortages på de nye uddannelser efter reformen. 2) Data om udvalgte baggrundsoplysninger Ministeriet vil, ud over indikatorerne, stille udvalgte baggrundsoplysninger på institutions- og uddannelsesniveau til rådighed. Baggrundsoplys- 2 Der er følgende muligheder i regi : Ordinært uddannede elever som har påbegyndt og fuldført deres uddannelse i ordinær praktik; restlæreuddannede elever som er påbegyndt i skolepraktik, men slutter i praktik i en virksomhed; skolepraktikuddannede elever som slutter i skolepraktik)

21 21 ningerne vil indgå i vurderingen af udbudsansøgningerne på lige fod med indikatorer for opfyldelse af de fire reformmål. Oplysningerne vil fremgå af excel-arket, som lægges ind i Uddannelsesadministration. Ministeriet tager forbehold for, at der kan ske ændringer mulighederne for at offentliggøre data. De udvalgte variable og datakilden fremgår af oversigten nedenfor. Tabel 3: Oversigt over variable i baggrundsoplysninger Variabel Opgøres for Datakilde Antal årselever i grundforløb (fordelt på uddannelsesbeslægtede områder og institutioner) Antal årselever i hovedforløb (fordelt på uddannelser og institutioner) Tilgang til grundforløb (fordelt på uddannelsesbeslægtede områder og institutioner) Tilgang af elever til hovedforløb (fordelt på uddannelser og institutioner) Antal igangværende elever med uddannelsesaftale med en virksomhed (fordelt på uddannelser og institutioner) Antal igangværende elever i skolepraktik (fordelt på uddannelser og institutioner) Antal igangværende elever i uddannelser uden praktik (fordelt på uddannelser og institutioner) 2012, 2013, 2014 (2015 efter nytår) 2013, 2014 og , 2013, 2014 (2015 marts 2016) 2012, 2013, 2014 (2015 marts 2016) 2013, 2014 og 2015 pr , 2014 og 2015 pr , 2014 og 2015 pr CØSA Forløbsstatistikken Praktikpladsstatistikken 3) Data om elevgrundlag, erhvervsstrukturer, herunder praktikpladspotentiale og uddannelsesudbud Ansøgninger om udbud af uddannelser skal afspejle overvejelser om erhvervsudvikling, herunder udviklingen i praktikpladspotentialet lokalt og regionalt. Ministeriet er ved at få udarbejdet en kortlægning af relevant data. Det kortlagte data vil tidligst være til rådighed ultimo januar Når det kortlagte data er tilgængeligt vil det blive offentliggjort på ministeriets hjemmeside, hvor der løbende informeres om udbudsrunden: Frem til offentliggørelsen af ovenstående kortlægning, kan ansøgere anvende offentligt tilgængeligt data til at dataunderstøtte overvejelserne om erhvervsudvikling, herunder udviklingen i praktikpladspotentialet lokalt og regionalt. Dette kan fx omfatte data om:

22 22 Elevgrundlag Erhvervsstruktur, herunder lokalt/regionalt praktikpladspotentiale Det nuværende udbud af erhvervsuddannelser Nedenfor ses en oversigt over det data, som er tilgængeligt og som kan anvendes til at belyse elevgrundlag, erhvervsstrukturer, herunder praktikpladspotentiale og uddannelsesudbud. Efter tabellen gives en mere uddybende vejledning i forhold til at finde det relevante data. Tabel 4: Oversigt over data som kan anvendes til at belyse elevgrundlag, erhvervsstrukturer og uddannelsesudbud Dataområde sted Datakilde og - Variable Formål Elevgrundlag Afgangselever fra folkeskolen Oplyser om status og udviklingen i Elevregisteret, Databanken Ufaglærte i alderen år elevgrundlaget på eud Statistikbanken, Danmarks Statistik Er- Elever i uddannelsesaftaler Oplyser om praktikpladssituationen Praktikpladsstatistikken, Databanhvervsstruktur, Oplyser om manglende praktikpladser Praktikpladssøgende elever samt om interessen blandt elever ken herunder Praktikpladsstatistikken og Dan- praktik- Oplyser om baggrund af virksomhedsforhold og praktikpladspotentiale Potentielle praktikpladser pladspo- tentiale marks Statistik Uddannelsesudbud Beskæftigede faglærte Beskæftigede ufaglærte Virksomheder Oplyser om erhvervsstruktur Statistikbanken, Danmarks Statistik Udbuddet af grundforløb Oplyser om udbuddet grundforløb Institutionsregisteret, uddannelsesadministration.dk Udbuddet af hovedforløb Oplyser om udbuddet hovedforløb Nedenfor er en vejledning i forhold til at finde relevante data. Data om elevgrundlag Elevgrundlaget kan både omfatte: a) Afgangselever fra folkeskolen b) Ufaglærte i alderen år. Institutionen kan finde data om det nuværende elevgrundlag og udviklingen i elevgrundlaget opdelt på regioner dels på ministeriets databank og dels på Danmarks Statistiks statistikbank (jf. boksene nedenfor) Ad a) Data om afgangselever fra folkeskolen: Gå ind på ministeriets databank: Vælg Elevtal grundskole (EGS) Vælg Antal elever fordelt på klassetrin og skoletype, 2014/15 Lav egen tabel med relevante afgrænsninger Om ministeriets Databank: Databanken er ministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark. Databanken indeholder en række faste rapporter på udvalgte nøgletal

23 23 inden for hvert uddannelsesområde. Databanken er også et dynamisk værktøj, hvor man selv kan opbygge tabeller. Se guides til databanken her: Ad b) Data om ufaglærte i alderen år: Gå ind på Danmarks Statistiks statistikbank: Vælg emnet Uddannelse og viden Vælg Befolkningens uddannelsesstatus og Befolkningens højest fuldførte uddannelse Vælg relevant variable og lav egen tabel med relevante afgrænsninger Om Statistikbanken hos Danmarks Statistik: Statistikbanken er en Danmarks Statistik statistikdatabase som indeholder officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Statistikbanken er gratis at bruge, og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort. Data om erhvervsstruktur, herunder det lokale/regionale praktikpladspotentiale Data om erhvervsstrukturer, herunder det lokale/regionale praktikpladspotentiale kan både omfatte data om: De eksisterende erhvervsstrukturer, herunder a) Beskæftigede faglærte b) Beskæftigede ufaglærte c) Virksomheder Den eksisterende praktikpladssituation, herunder: d) Uddannelsesaftaler e) Praktikpladssøgende f) Praktikpladspotentiale Oplysninger om virksomheder og beskæftigede findes hos Danmarks Statistik, mens data vedr. praktikpladser findes i ministeriets praktikpladsstatistik. Antallet af potentielle praktikpladser er undersøgt i to tidligere analysenotater udarbejdet for Undervisningsministeriet. Praktikpladspotentialet i de to tidligere analysenotater er udregnet på virksomhedstype, virksomhedsstørrelse, branche, sektor og region. I det supplerende analysenotat er det illustreret, hvilke brancher der kan henføres til de hidtidige12 indgange til erhvervsuddannelserne og praktikpladspotentialet for hver af disse indgange er identificeret. Endvidere er potentialet for praktikpladser i hver branche på regionalt niveau estimeret. Ad a og b) Data om beskæftigede faglærte og ufaglærte Gå ind på Danmarks Statistiks statistikbank:

24 24 Vælg emnet Arbejde, indkomst og formue Vælg Beskæftigelse og Registerbaseret arbejdsstyrke, beskæftigelse Vælg relevant variable og lav egen tabel med relevante afgrænsninger Ad a og b) Data om virksomheder Gå ind på Danmarks Statistiks statistikbank: Vælg emnet Erhvervslivet på tværs Vælge virksomheder generelt og vælg erhvervsbeskæftigelsen Vælg relevant variabel og lav egen tabel med relevante afgrænsninger Ad d og e) Data om uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende Gå ind på ministeriets databank: Vælg Praktikpladsstatistik (PRK) Vælg Udviklingen i samtlige nøgletal Lav egen tabel med relevante variable og afgrænsninger Ad f) Data om praktikpladspotentiale Gå ind i analysen Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse og find under kapitel 3 tallene for det regionale praktikpladspotentiale. De elektroniske versioner findes her: o Undervisningsministeriet (21. januar 2015): Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne [link] o Undervisningsministeriet (22. maj 2015): Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne - Supplerende analyse [link] Data om det nuværende udbud af erhvervsuddannelser Ministeriet fører et register over, hvem der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser og praktikcentre. ( Her kan I få overblik over udbuddet af: a) Udbuddet af grundforløb b) Udbuddet af hovedforløb Data om det nuværende udbud af erhvervsuddannelser og praktikcentre Gå ind på ministeriets side Vælg Udbudsgodkendelser Vælg Udbudsgodkendelser fordelt på erhvervsuddannelser Vælg relevante indgange/områder og hovedforløb

25 4) Data fra evalueringen af praktikcentrene Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af praktikcentrene, som belyser centrenes drift siden etableringen i Resultaterne af evalueringen vil indgå i grundlaget for vurdering af institutionernes ansøgninger om at fortsætte som praktikcenter. 25 Evalueringen blev offentliggjort i januar 2015 og kan ses her: Som opfølgning på evalueringen gennemfører EVA om at gennemføre en opfølgende evaluering, der har særligt fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentrene. Evalueringen baserer sig dels på registerdata og dels på kvalitativt data. Opfølgningsevalueringen bliver tilrettelagt, så den sammen med den gennemførte evaluering indgår i grundlaget for vurderingen af ansøgninger. Evalueringen, som også vil indeholde en række nøgletal, planlægges offentliggjort januar Ministeriet vil herudover, i et notat i form af tabeloversigter, stille faktuelle baggrundsoplysninger til rådighed om aktiviteten på det enkelte center dvs. tabellerne i notatet fremstiller data på praktikcenter- /skoleniveau. Data i tabellerne i notatet er behæftet med stor statistisk usikkerhed, da elevvolumen både på det enkelte praktikcenter og på den enkelte uddannelse ikke er stor nok til at skabe tilstrækkeligt datagrundlag til at sammenligne eller drage konklusioner. Desuden vil det ikke være muligt at tage tilstrækkelig højde for de relevante baggrundsvariable, herunder elevkarakteristika og det relevante arbejdsmarked for den enkelte uddannelse. Af samme grund er data på praktikcenter/-skoleniveau ikke medtaget i evalueringen af det praktikpladsopsøgende arbejde for praktikcenterelever. Her inddrages data på et overordnet uddannelsesniveau. Notatet vil ligeledes offentliggøres januar 2016.

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1290 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.31S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelse Speciale Fagligt Udvalg E-mail Navn Anlægsgartner Anlægsgartnerassistent Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Senest revideret 29. juni 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Ministeriet beder om rådets indstillinger senest tirsdag den 13. juni 2017.

Ministeriet beder om rådets indstillinger senest tirsdag den 13. juni 2017. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) ) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Erhvervsuddannelser kræver mod, tankekraft og dygtige hænder. Og det er uanset om du vælger en erhvervsuddannelse eller en EUX, der kombinerer

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere