Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?"

Transkript

1 BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den pædagogiske ramme. En levende strategi indbefatter at kunne tilgodese indsatsen for elever der anses som frafaldstruede. Den klare ramme Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? Det er endelig lykkedes at få en af de nydanske elever til at deltage i en diskussion, men eleven fremfører sine synspunkter langsomt og tøvende p.gr.a. formuleringsvanskeligheder. Desuden bruger eleven nogle argumenter som virker fremmede for de danske elever. Det fører til at nogle af de danske elever tydeligt signalerer gennem sukken, himmelvendte øjne o.s.v. at de ikke synes, at indlægget er relevant. En klar strategi på skolen - for den nødvendige pædagogiske indsats for de frafaldstruede elever Det er skolens ansvar at sikre, at den strategi, man udvikler, tager udgangspunkt i den levede hverdag på skolen. Men strategien skal også kunne udvikles i takt med de ændringer, der løbende finder sted. Altså en strategi, som er levende, og som hver enkelt underviser kan forholde sig til, identificere sig med og tage ansvar for. Det er således den enkelte skoles ansvar at udvikle en strategi, der kan tilgodese og skabe så optimale betingelser som muligt - for alle elever. Dermed også for de elever, som af mange årsager kun meget vanskeligt kan modtage læring, trives og udvikles på den pågældende skole. Formålet med en klar strategi er, at kunne tilgodese indsatser for de elever, som er målgruppen for den pågældende skole. På erhvervsskolerne indbefatter målgruppen også de elever, der anses fra frafaldstruede. Det er altså nødvendigt at udvikle en strategi for hvordan man vil kunne fastholde disse elever.

2 Hvilke temaer har betydning Skolen skal være opmærksom på en række temaer, i forhold til at kunne inkludere og fastholde flere elever:! Ingen relation uden en klar ramme!! At skabe en ramme, hvor man kan skabe en ramme her skal den nødvendige relation kunne udfoldes.! At skabe en ramme, hvor eleverne kan øve sig og øve sig igen og øve sig igen.! At have en ramme, hvor eleverne kan spejle sig i normalitet.! Det der er tilladt eller forbudt i samfundet det er også tilladt eller forbudt i den ramme, eleverne skal øve sig i (altså på skolen)! Efteruddannelse - at tale samme sprog!? Hvilke muligheder og begrænsninger har personalet?? Hvilke muligheder og begrænsninger har det enkelte team?? Arbejder I med elevudviklingsplaner?? Arbejder I med faglige og med sociale mål og evalueringsskemaer?? Hvorledes forholder I jer til at inddrage forældre?? Hvorledes forholder I jer til, at det der har betydning for den enkelte elev, også har en effekt på de andre elever?? Hvilke eksterne parter kan/skal I arbejde sammen med (SSP m.fl.)?? Hvad er ledelsens rolle i forhold til indsatsen for de frafaldstruede elever? Fagudtryk Strategi: Her menes skolens overordnede strategi, som ligger til grund for aktuelle handlingsplaner og konkrete tiltag. Praksis Evalueringsskema for elevens faglige målsætning, se kort AM3. Evalueringsskema for elevens sociale målsætning, se kort AM2. KONTAKT Allan Simonsen Gennembrudspædagogik, Dansk Psykologisk Forlag

3 Kort sagt Guidning i undervisningen praktiseres i form af perioder ( små øer ), der lægges ind i undervisningen. Underviseren bevidstgør den enkelte elev om hans/hendes læreprocesser. Målet er at fremme elevens valgkompetence, altså elevens evne til at vælge det gode liv, bl.a. uddannelse og arbejde. Det sker ved, at eleven opnår større selvindsigt, hvad angår faglighed, interesser, værdier og ressourcer. At guide i undervisningen At kunne guide i undervisningen Guidning i undervisningen adskiller sig fra formelle vejledningssamtaler ved, at guidning i undervisningen tager udgangspunkt i det faglige og er planlagt som undervisning. Dermed er elevens læreproces i centrum. Målet er at øge elevens selvindsigt, hvad angår faglighed, interesser, værdier og ressourcer. Underviserens sigte er at iværksætte at eleven reflekterer over egen læring. Her bruges reflekterende spørgsmål, som får eleven til at se tingene fra en ny vinkel. Spørgsmålene skal afdække antagelser og værdier, der ligger til grund for overbevisninger og opfattelser. Hun bliver nemt lidt uvenner med de andre Allaa er 21 år. Hun prioriterer det faste job over uddannelsen, men startede alligevel på SOSU-skolen for tre måneder siden. Hun er glad for uddannelsen, men har svært ved at indgå i relationer med de andre elever. Hun føler sig lidt udenfor og synes, det er som om alt er aftalt på forhånd, når man starter i en gruppe. Hun bliver nemt lidt uvenner med de andre, så ofte arbejder hun alene. Hun er helt på hjemmebane, når det handler om de naturvidenskabelige fag, men generelt har hun har svært ved at håndtere læsestoffet og diskussionerne på klassen. Og så er hun utålmodig. Hun har hørt, at der er stærkt brug for social- og sundhedsassistenter, og hun glæder sig til at blive færdig, så hun kan få fast arbejde og tjene penge. Undervisningsform Underviseren kan fx iværksætte erfaringsudveksling mellem elever i grupper á ca. 4 elever. Eleverne giver hinanden feedback med udgangspunkt i deres aktuelle faglige opgaver. Forudgående er eleverne trænet i at stille hinanden reflekterende spørgsmål. Spørgsmålene skal bevirke, at eleverne i gruppen bliver bevidste om deres holdninger, meninger og værdier. Den enkelte elev skal opleve mening gennem individuelle øvelser, parøvelser eller aktiviteter, der er beregnet for gruppen. I denne sammenhæng kan portfolio være et godt redskab. BT2

4 Hvordan reflekterer man? Man kan faktisk reflektere i det daglige samvær, fx mens det står på, i undervisningen! Det kræver, at underviseren sætter fokus på, at eleverne reflekterer over deres handlinger. Dermed opdager eleven andre sider af sig selv. Som underviser iværksætter du en kognitiv læreproces: Du får eleverne til at beskrive sig selv og formulere deres strategier : Hvordan forstår eleverne det, de foretager sig? Hvordan oplever eleverne deres forståelse af en opgave? Hvordan oplever eleverne et bestemt problem? Hvorfor guidning? Det er ikke tilstrækkeligt at vejlede eleverne i form af formelle vejledningssamtaler. Der skal mere til i form af integration i undervisningen, inden den egentlige samtale mellem vejleder og elev finder sted. Guidning i læreprocesserne understøtter relationsarbejde i en klasse eller gruppe. Undersøgelser har desuden vist, at den vigtigste forudsætning for at unge gennemfører en uddannelse er, at de skaber relationer på skolen. Guidning i læreprocesserne understøtter relationsarbejde i en klasse eller gruppe. Eleverne hjælpes til at orientere sig mod deres mål og at manøvrere gennem et uddannelsesforløb mod en fremtidig karriere. KONTAKT Bente Højer Fagudtryk Valgkompetence: At kunne vælge bevidst til og fra. Refleksion: Overvejelse, eftertanke, selviagttagelse. Kognitiv: At blive bevidst. Praksis For spørgsmålstyper, se kort nr. At1 om forståelsesformer.

5 Kort sagt Menneskers indbyrdes kommunikation kan udfolde sig inden for 3 forskellige domæner. Domænerne udgør tilsammen den person, vi er. Der kan også være god grund til at kunne adskille domænerne. I visse situationer kan flere domæner eksistere samtidig, men da det ikke er muligt at have 3 meningsgivende domæner på en gang, vil et af domænerne blive styrende for kommunikationen. 3 DOMÆNER Hun bliver nemt lidt uvenner med de andre Et skænderi med en elev bringer ofte kommunikationen ind i det private domæne (vi bliver selv vrede og følsomme). Ved at bringe en konflikt over i det refleksive domæne (finde forklaringer), er det muligt at føre konflikten tilbage i det faglige domæne og finde en fornuftig løsning. Det private domæne - Min private baggrund - Mit individuelle liv - Barndom - Familie børn forældre - Følelser (knyttet til personligheden) - Etik og moral (grundlæggende holdninger) - Ret og uret Det, der er grundlagt i det private domæne, følger os ofte resten af livet og danner generelt baggrund for vores grundlæggende antagelser om, hvem vi er. Inden for dette domæne står ting ofte ikke til diskussion. Vores opfattelse er her ofte meget følelsesmæssigt funderet, bl.a. fordi følelserne er grundlagt i vores barndom og vores familie. Vi føler vores integritet overskredet, når vi udfordres på dette domæne. BT3

6 Det refleksive domæne - Fremvisning af den person, som omverdenen generelt skal/kan se - Møder og udforsker omverdenens idéer, tanker og synspunkter - Udveksler og udvikler idéer og tanker, anerkender eller forkaster dem - Perspektiverer sandheder og visioner Her fremsætter vi vores ideer og tanker (politiske, religiøse eller andre). Vi udfordrer eller bliver udfordret af omverdenen. Det er her, vi stiller spørgsmål, og vi reflekterer over svar og muligheder. Dette domæne er underlagt grundlæggende værdier fra det private domæne, men optræder her i en form, som vi præsenterer for vores omverden. Det er i det refleksive domæne, at forandring gøres mulig. Det faglige domæne - Det daglige arbejde - Arbejdsbeskrivelse - Love og regler - Myndighed og autoritet - Hierarki og positionering Her er der konkrete rammer for, hvad vi skal gøre eller ikke gøre. Klare spilleregler og forudsigelighed er fremherskende. Der er regler, der kan betyde, at man må undertrykke indflydelse fra de andre domæner. Dette domæne er under stærk indflydelse af det personlige domæne (jeg er den underviser, jeg er, fordi jeg er den person jeg er), imens det refleksive domæne er under indflydelse af det private domæne (mine holdninger er udsprunget af oplevelser inden for det private domæne). Domænerne hænger altid tæt sammen, men det er vigtigt at kunne adskille dem. En konflikt kan ikke løses inden for det private domæne, men skal altid forsøges bragt over i det refleksive, hvor der kan skabes mulighed for forståelse. Derefter kan situationen bringes over i det faglige domæne, og vi kan arbejde videre klogere end før. Fagudtryk Integritet: En persons selvstændighed / ukrænkelighed. Praksis API modellen analyse, pædagogisk indsats, implementering - se kort nr. AM1. KONTAKT Allan Simonsen Gennembrudspædagogik, Dansk Psykologisk Forlag

7 Kort sagt Faglige mål er en klar præcisering af, hvad eleven forventes at kunne, når eleven har gennemarbejdet emnet / materialet. Eleven skal kunne løse opgaver for at indfri de faglige mål. Her får du en metode til at udarbejde opgaver på flere måder, således at du kan støtte dine elevers forskellige måder at lære på. Faglige mål og læringsstile Faget er helt nyt for mig Jeg er født og opvokset i Burma og har været i Danmark i 3 år. For mig hænger en god dag i skolen sammen med, om lærerne er gode til at forklare og undervise. Jeg forstår nok 70% af det, der foregår. Matematikken er svær, men min lærer hjælper mig meget. Nu går jeg på grundforløbet Produktion og Udvikling, og så vil jeg fortsætte med industriteknikker. Faget er helt nyt for mig, min far var landmand og min mor i en slags butik. BM1 Forberedelse Vælg et specifikt centralt stofområde fra et fag, du underviser i, og hvor du erfaringsmæssigt ved, at mange elever har det svært. Opstil ca. 5 faglige mål i relation til det valgte stofområde. Det enkelte faglige mål skal fremstå klart og tydeligt, så der ikke behøves yderligere forklaring. Det enkelte faglige mål skal fremstå klart og tydeligt, så der ikke behøves yderligere forklaring. Hvert fagligt mål indledes med et udsagnsord. Idéer til udformning af faglige mål Du kan bruge nogle af følgende udsagnsord: forklare fortælle nævne vide kende beskrive berette gøre rede for referere have kendskab til begrunde argumentere vurdere analysere planlægge relatere opbygge

8 Delspørgsmål og svar Delspørgsmål og svar er opgaver, som eleven arbejder med for at kunne indfri de faglige mål. For at eleverne kan tilegne sig den ønskede viden, skal underviseren kunne arbejde med de samme delspørgsmål og svar efter hver af de 4 forskellige perceptuelle strenge. Spørgsmål og svar skal således kunne omsættes til et konkret materiale. Fx: - Auditivt: Forklaring på lydfil. Oplæsning for hinanden. - Visuelt: Læse instruktioner, spørgsmål og svar. - Taktilt: Arbejde med spørgsmål og svar på papbrikker, domino, kombinere billeder med den rigtige tekst. - Kinæstetisk: Samme som taktilt, blot i større format, så eleverne bruger kroppen og bevæger sig i lokalet. Læringsstile kan anvendes, når det handler om nyt og/eller svært stof. Indsæt gerne delspørgsmål og svar i et tekstdokument, hvor du nemt kan tilpasse opgaverne til de fire strenge. Eksempel Auditivt - Brainstorm, diskussioner, at rappe, genfortælling, hørespil/radio Taktilt - Puslekort, arbejde ved PC, at tegne, brætspil, fremstilling af modeller Visuelt - Skrive rapporter, diagrammer, oversigtskort, collager, mindmaps Kinæstetisk - Dramatisering, gulvspil, orienteringsløb, eksperimenter, at lave forsøg Fagudtryk Perception: Den samlede bevidste registrering af sansernes indtryk. Praksis Få inspiration hos Lesyre - cd-rom: Man kan udskrive taktile materialer ved kun en enkelt gang at skulle indtaste delspørgsmål og svar. KONTAKT Svend Erik Schmidt

9 Kort sagt Hvordan kan du få redt ud, hvad en elev fortæller? Undgå at lave for hurtige konklusioner eller antagelser. Brug de understøttende færdigheder, for at få redt ud, hvad en elev fortæller. UNDERSTØTTENDE FÆRDIGHEDER Hvor bliver du af? Noor er i skolepraktik. Det går godt. Han arbejder godt med simple opgaver. Er dog en gang imellem syg, og da han ikke møder op om mandagen, ringer instruktøren til ham: Hvor bliver du af? Jamen, jeg har så ondt i nakken, og jeg har næsten ikke sovet i nat. Nu tager du til lægen, og så får du en skriftlig lægeerklæring med derfra. Jeg skal nok betale den. Svaret er fluks: Jamen, jeg synes nu, det er ved at blive bedre. Jeg kan godt bevæge nakken nu. Jeg kommer på arbejde nu. Beskriv situationen klart og tydeligt Her følger eksempler på spørgsmål der understøtter at få udredt, hvad en elev fortæller: Fagudtryk Empati: Evnen til at forstå og sætte sig ind i andres følelser; at sætte sig ind i andres sted. 1) Hvor var du, da det skete? 2) Hvem var til stede? Hvilken betydning havde det? 3) Hvad skete præcist? 4) Hvordan handlede du? 5) Hvad var konsekvensen / konsekvenserne? BM2

10 Brug af værktøj HVAD OPNÅR MAN VÆR OPMÆRKSOM PÅ 1. Nonverbalt sprog At supplere den verbale kommunikation. Man kan tolke kropssprog på forskellige måder spørg hvis du er i tvivl. 2. Spørgeteknik Åbne Hv-ord: Hvad, hvordan, hvorledes, hvem NB! Hvorfor Skalaspørgsmål 3. Aktiv lytning At lytte aktivt hm ja, være nærværende og indlevende 4. Spejling Hør, på hvilken måde eleven udtrykker sig og forholder sig til emnet. Er eleven skuffet, vred, ked af det 5. Sammenfatning - At opkvalificere kommunikationen mellem eleverne og underviseren. - Hv-ord giver anledning til at få uddybet, hvad der menes. - Få gerne uddybet emnet ved at spørge konkret: Kan du give et eksempel? Kan bruges når man vil konfrontere. At få konkret indblik i elevens selvvurdering. - At skabe tillid. - At udtrykke interesse og vise empati. At vise empati. At gentage, hvilke aftaler der eventuelt er indgået. - Ikke at bruge spørgsmålene mekanisk. Eleven har svaret mange gange på de samme spørgsmål. - Som underviser får man en indsigt, men eleven får ikke reflekteret, hvis man hele tiden stiller samme spørgsmål. Hvorfor kan sætte eleven i forsvarsposition. Eleven begynder at forklare sig ud af situationen. På en skala fra 1 til 10: Hvor vigtigt er dette for dig? Brug det ikke, hvis du som underviser bliver overfuset af en elev. OBS - Som underviser kan du tage fejl. Tjek derfor, om du har forstået rigtigt. Tjek elevens forståelse: Eleven har måske sagt ja flere gange undervejs, når eleven er blevet spurgt, men har faktisk ikke forstået opgaven / undervisningen / samtalen. KONTAKT Bente Højer

11 Pædagogiske, didaktiske og metodiske faser i et grundforløb Kort sagt I løbet af et grundforløb gennemlever eleverne forskellige faser, i forhold til hvor fortrolige de er med hinanden og med det faglige. Her får du idéer til, hvordan du leder eleverne bedst muligt gennem forløbet. Brug gerne Motivationspædagogikkens materialer i de forskellige faser. Praksis Den klare ramme, se kort nr. BT1. Meningsdannende spørgsmål, se kort nr. CM5. Validation, se kort nr. DT3. Faserne i et grundforløb Underviseren udøver ledelse på forskellig vis i de forskellige faser, for at støtte eleverne i deres egen personlige og faglige udvikling og deres udvikling med hinanden: Indkøringsfase Overgangsfase Arbejdsfase Afslutningsfase - At opnå tryghed - At opleve nye sider af sig selv - At støtte hinanden og samarbejde - At evaluere og forberede sig på praktikken BM3

12 1. Indkøringsfase en tryghedszone Her er det elevernes behov at opnå tryghed. Rammen skal defineres, og der skal udvikles spilleregler for gruppen, hvor du som underviser skal sætte normer. Alt skal anskueliggøres på flipover. Arkene hænges i lokalet og bruges af samtlige klassens undervisere, som led i deres lederskab. Ved de tilfælde, hvor spillereglerne ikke bliver overholdt, henviser underviseren til, hvad man er blevet enige om. Underviserens lederskab er styrende i denne fase. Aktiviteterne tager udgangspunkt i det anerkendende princip. Eleverne bliver altså sat på opgaver, hvor de lærer noget om kompetencer og giver hinanden respons på, hvad de mener, de andre i gruppen har gjort godt. Kompetenceord trænes indgående i denne fase. 2. Overgangsfase en udviklingszone Eleverne skal rykke sig og prøve nye sider af sig selv af. Underviseren leder ved at få samhørighed ind. Ligeledes oplever eleverne en form for afhængighed af hinanden. Aktiviteterne befordrer, at eleverne komme hinanden ved, lærer ved lytning og stiller meningsdannende spørgsmål. Eleverne skal trænes i at stille gode spørgsmål, at være nysgerrige og interesserede i hinanden. Der udforskes kompetencer, der skal overføres og bruges i nye læringssituationer. Understøt succeshistorier noget der er gået godt. 3. Arbejdsfase Eleverne hjælper og støtter hinanden, hvis de to foregående faser er forløbet godt. Underviseren udviser lederskab ved at uddelegere arbejdet. Når elever kommer og beder om hjælp, opmuntres de til at få hjælp fra de andre i teamet. Aktiviteterne iværksættes, således at eleverne arbejder mere selvstændigt og får hjælp af hinanden. I det faglige trænes eleverne i at planlægge egne forløb og til at overvinde forhindringer. 4. Afslutningsfase I slutningen af et grundforløb kan eleverne blive urolige. Ofte skyldes det, at de står over for nye situationer og bliver usikre. Underviseren tager lederskab ved at være styrende og støttende. Som aktiviteter bedes eleverne fortløbende at evaluere egen indsats og lærer at overvinde barrierer: Brug spørgsmål, som får eleven til at reflektere over tidligere strategier og erfaringer fra lignende situationer. Ligeledes skal eleven lære at spørge, hvad andre gør. KONTAKT Bente Højer

13 BÅDBYGNING Målgruppe Elever på grundforløb i Bygge & Anlæg. Mål - At styrke sammenhold og samarbejde Varighed Et projektarbejde, der strækker sig over tre arbejdsdage, plus en afviklingsdag / afprøvningsdag. Afprøvet med fag på 10. klasses-niveau og elever i en alder af år. Forberedelse Indkøb materialer til tætning af en båd. Udleveres i samme mål til alle elevgrupper - eksempelvis 2x8 eller 3x8 meter. Forbered en introduktion til projektet. BP1

14 Proces Opfølgning Eleverne samles og informeres om indhold og mål. Følg op i forhold til faglige mål. Holdet/holdene deles i grupper á 6-8 elever. Opgave: Båden skal kunne bære to personer (send en venlig tanke til Arkimedes). Båden skal udsmykkes, og udsmykningen skal foretages med genbrugsmaterialer - altså materialer, som man må tage fra afdelinger og containere. Materialer og ting, der ikke må anvendes: Alt, hvad der kan give vandmiljøskader og lignende. Båden afprøves efterfølgende. OBS Den dag, hvor båden skal stå sin prøve, bør være et veltilrettelagt og struktureret arrangement. KONTAKT Fastholdelseskaravanen / Tech College Aalborg

15 MALE BILLEDER OVER TEMA Målgruppe Elever på et grundforløb inden for en indgang. Mål At udsmykke undervisningslokalet i en relationsskabende ramme. Varighed Et projektarbejde, der strækker sig over tre arbejdsdage, plus fernisering. Kan evt. reduceres til én dag, der afsluttes med en fernisering. Forberedelse Overvej et fælles tema for de malerier, som eleverne skal lave. Temaer kunne fx være "forskellige lande", "en drømmeby" eller "en drømmebil". Forbered en introduktion til projektet. Udarbejd guidelines til gruppearbejde, fx: - Brainstormteknik - Teknikker til at lave skitser - Principper for beslutningstagning BP2

16 Proces Opfølgning Eleverne samles og informeres om indhold og mål: Alle belønnes, fx med sandwich og sodavand. Det drejer sig om at skabe elevernes eget lokale, som de skal kunne relatere sig til. Eleverne skal kunne sætte deres præg med deres egen kultur. Eleverne deles op i grupper á 4-6 personer. Udlevér materialer og guidelines for gruppearbejde. Eleverne arbejder i tre dage med deres fælles billeder. Eleverne bedømmer hinandens arbejde og giver hinanden karakterer. Der kåres en 1., 2. og 3. plads. Billederne hænges op. OBS Overvej, om I skal sætte rammer ift. brug af materialer, etik i forbindelse med motiver på billederne, eller andet. Variér rammebetingelser, afhængigt af jeres behov. Opgaven skal understøtte de obligatoriske kompetencemål i det valgte grundforløb. KONTAKT Fastholdelseskaravanen

17 AFTENENS TV-AVIS Målgruppe Elever i den tidlige del af grundforløbet. Mål - At styrke samarbejdet - At lære at tage ansvar - At træne god kommunikation - At få relationer - At træne målrettethed Varighed Ca. en formiddag. Derudover er varigheden afhængig af krav til det endelige produkt "TV-avisen". Forberedelse Sørg for, at eleverne har følgende til rådighed: - PC og printer - Sprit-penne - Papir - Sakse og lim Forbered en introduktion til projektet og emner til aftenens TV-avis. Fx indenrigsnyhed, udenrigsnyhed, lokalnyhed, vejret, sport, gossip, gadgets, etc. BP3

18 Proces Opfølgning Underviseren introducerer projektet i klassen og udstikker deadline for aflevering af indslag. Sæt rammer for en snak i klassen: Klassen deles op i små grupper. Hver gruppe trækker et emne for deres indslag i "Aftenens TV-avis". Hver enkelt gruppe skal lave deres indslag klar til udsendelsen, inkl. de tekster, der skal læses op, billeder der skal vises, o.lign. Eleverne får frie hænder til at være kreative, men skal nå at være færdige til den fastsatte deadline for udsendelsesstart. Hvad gik rigtig godt? Hvad ville I lave om, hvis I skulle gøre det igen? Hvordan var det at have så kort tid til rådighed? Hvad betød det at arbejde sammen med andre? Rækkefølgen for indslagene hænges op, så alle kan se den. Der indrettes et "studie" i et hjørne af undervisningslokalet. Et bord og en stol stilles op foran en neutral væg. Et videokamera på et stativ gøres klar. Når udsendelsen er klar til optagelse, tager gruppen med det første indslag plads i "studiet", og videokameraet optager. Hele udsendelsen optages uden pauser. Når et indslag er færdigt, forlader gruppen "studiet", og den næste gruppe tager over. Til sidst vises hele udsendelsen for hele klassen. OBS Indled med at afdække, hvilke erfaringer eleverne har med at arbejde med lyd, billeder, tekst, teater, etc. Opgaven skal understøtte de obligatoriske kompetencemål i det valgte grundforløb. KONTAKT Fastholdelseskaravanen

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse LIGESIDET TREKANT Målgruppe Elever og undervisere. Mål Ingen begrænsning af størrelse - dog gerne mere end 10 deltagere. - At skabe en forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt -

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf. 3386 2200 Hotel-og Restaurantskolen er en uddannelsescampus, der udbyder uddannelser

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper Pædagogiske principper Dagtilbud Tilst er et dagtilbud i Århus Kommune. Dagtilbuddet er underlagt lov om social service (Bilag 1). Dagtilbuddet ligger i bydelen Tilst, som er en blanding af socialt boligbyggeri

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag Onsdag d. 14. januar 2015 Sønderborg kommune Læringsmålstyret undervisning Velkommen! Dagens program formiddag 12.00 Velkomst og Rammesætning - Facilitatorrollen v. Jens Juulsgaard Larsen 13.00 Introduktion

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Den svære samtale - ØVELSER

Den svære samtale - ØVELSER Den svære samtale - ØVELSER Det bliver aldrig sværere i virkeligheden end det bliver lige her i dette rum i dag! 07.05.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver Diplom i projektledelse

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S METODE OG VÆRKTØJER - DER BIDRAGER KONSTRUKTIVT TIL DIN OG ANDRES LÆRING OG UDVIKLING Give andre noget at vokse

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere