Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden"

Transkript

1 Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500 tillidsrepræsentanter og 400 arbejdsmiljørepræsentanter). Kredsen har kontor på Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K samt et satellitkontor på Haslevej 50, Rønne. Kredsen varetager medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser uanset ansættelsessted, i et geografisk område svarende til Region Hovedstaden, inkl. Bornholm. Hovedparten af kredsens medlemmer er ansat under Region Hovedstaden, men kredsen har også mange kommunalt ansatte, privatansatte samt ansatte ved staten og en stor del af landets sygeplejestuderende. Kredsens opgavefelt er ifølge Dansk Sygeplejeråds love 19 (uddrag): Stk. 1. Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål. Stk. 2. Kredsformanden har det overordnede ansvar for kredsens samlede virksomhed. Kredsformandskabet fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger lokalt på Dansk Sygeplejeråds vegne efter de af generalforsamlingen og kredsbestyrelsen givne retningslinjer. Kredsformanden kan delegere sin kompetence. Stk. 3. Kredsbestyrelsen har, under ansvar overfor hovedbestyrelsen, kompetence i alle lokale spørgsmål. Kredsens politiske ledelse Kredsen ledes af et politisk valgt formandskab, som består af 1 kredsformand og 5 kredsnæstformænd, samt en kredsbestyrelse på 43 medlemmer, inkl. formandskabet. Både kredsbestyrelse og kredsformandskab vælges for en 2 årig periode. Næste valg er til november Kredsbestyrelsen indgår i DSR s Kongres. Kredsformand og 1. kredsnæstformand indgår i DSR s Hovedbestyrelse. Formandskabet i kredsen aftaler ved hver periodes start en ansvars- og opgavefordeling. Formandskabet varetager opgaver i et tæt samspil med den administrative organisation. Kredsbestyrelsen mødes 8 gange om året og har beslutningskompetencen i forhold til kredsens budget og regnskab, strategier og overordnede handleplaner for særlige indsatsområder. Kredsbestyrelsen drøfter også politiske udfordringer og godkender øvrige indstillinger vedr. lokale forhold. Kredsbestyrelsen har igennem de seneste perioder arbejdet med særlige indsatsområder. I denne periode arbejdes der med følgende 5 områder: - hvordan kan vi styrke medlemmers løn- og ansættelsesvilkår - hvordan kan vi gøre DSR mere nærværende for medlemmerne - hvordan kan vi sikre et godt sygeplejeliv hele livet - hvordan bliver sygeplejerskens rolle og placering i samfundet i fremtiden - hvordan påvirker de samfundsskabte rammer sygepleje/faglighed. 29. april 2015 s. 1/4

2 Kredsens daglige politiske ledelse varetages af kredsformanden i samarbejde med de 5 kredsnæstformænd. Formandskabet holder møder ugentligt mhp. at afstemme politiske holdninger, koordinere indsatser mv. Cirka hver 14. dag afholdes fællesmøde mellem formandskabet og kredsens administrative ledelse (kredschef og teamledere), hvor fokus er koordination og fremdrift, beslutninger vedr. implementering af indsatser, forberedelse og opfølgning på møder i kredsbestyrelse og hovedbestyrelse. Kredsens administrative ledelse og organisering Kredsen ledes administrativt af en kredschef og 2 teamledere, heraf den opslåede stilling. Kredsen har pr. 1. april 2015, udover kredsledelsen, 29 ansatte, fordelt på 13 faglige konsulenter, 5 øvrige konsulenter (politisk, kommunikation, arbejdsmiljø), 8 administrative medarbejdere samt 2 servicemedarbejdere og en 8 timers ansat rengøringshjælp. Kredsen har en teambaseret struktur, som blev godkendt ved kredsens etablering i januar Kredsen blev etableret som følge af kongressens beslutning om ny struktur pr. november 2007 og dermed sammenlægning af 4 tidligere amtskredse. Formålet med teamstrukturen var, at skabe sammenhæng fra medlem via tillidsvalgt til den politiske indsats, samt at give et styrket fokus på det kommunale og private område. Med virkning fra 1. januar 2012 blev en organisering med 5 tværgående bånd (arbejdsgrupper) implementeret, som led i gennemførelse af besparelser og sikring i varetagelse af de faglige opgaver. Formålet var, at skabe en mere effektiv opgaveløsning, større sammenhæng på tværs af kredsen og bedre mulighed for at prioritere. Medarbejderne er blevet tilknyttet et tværgående bånd, og der er udpeget 5 e. Organisationsplan pr. 1. januar 2015 Kredschef AT Teamleder NN Teamleder IF Administrativ Team Primær team Pol-komm. team Sekundær team Tværgående TR Tværgående AMIR og Arbejdsmiljø Faget og faglige medlemsaktiviteter Medlemsservice Politik koordinerende, tværgående, 29. april 2015 s. 2/4

3 Kredsens medarbejdere arbejder med høj grad af selvstændighed i opgavevaretagelsen, og et godt samspil mellem medarbejdere, ledelse og politikere er afgørende for opgaveløsningen. Kredsens seneste APV viser, at vi fortsat er en arbejdsplads med høj social kapital, men også en arbejdsplads med ubalance mellem opgaver og ressourcer. Kredsen står nu på et solidt økonomisk grundlag, efter i perioden fra 2007, at have gennemført store besparelser, som følge af overforbrug i de tidligere amtskredse, konsekvenserne af strejken i 2008 med medlemsnedgang og genopbygning af garantifonden. En stram økonomistyring samt en stigende medlemstilgang har skabt et solidt fundament. Dansk Sygeplejeråd fik udarbejdet sin første medlemsundersøgelse i efteråret Siden har hele organisationen haft et stort fokus på medlemmerne, både med henblik på rekruttering og fastholdelse samt forbedring af tilfredshed og opmærksomhed på nye behov. Dette fokus har også været helt afgørende for kredsens udvikling, idet ønsket om at give værdi til medlemmerne samt løse opgaverne effektivt, har været væsentlige ledetråde i opgaveløsningen. På det seneste har kredsen haft en særlig indsats målrettet de nyuddannede, både med tilbud om særlige mentorforløb og opringning til nyuddannede, ca. 4 mdr. efter endt uddannelse. Særlige administrative indsatsområder i kredsen i perioden Balance i driftsbudget gennem område- og opgaveorienteret økonomistyring samt fastholdelse af økonomisk bevidsthed i kredsen Optimal ressourceanvendelse, bl.a. implementering af digital medlemsservice og GAS (god administrativ sagsbehandling) Værdiskabelse ved, at medlemmerne modtager kvalitetsfyldt medlemsservice, aktiviteter og interessevaretagelse, herunder at kredsen er nærværende med udgangspunkt i medlemmernes behov, bevidst arbejder med forventningsafstemning samt systematisk evaluerer aktiviteter. Synlighed omkring kredsen, som en resultatskabende fagforening, med fokus på målrettet dialog samt effektiv og strategisk kommunikation Politiske strategier for prioriterede indsatsområder Ledelse med fokus på involvering, delegering og udvikling af samarbejdet Teamudvikling med fokus på synergi, innovation og sammenhæng En professionel organisation med vedvarende fokus på forbedring og udvikling, for at sikre mest værdi for medlemmerne Særlige administrative indsatsområder i kredsen i perioden , heraf flere tværgående i DSR Klarere arbejdsdeling mellem politisk og administrativ ledelse Understøttelse af den politiske opgaveløsning såvel decentralt som lokalt mhp. på at sikre en handlekraftig organisation på alle niveauer Høj professionel standard i den samlede opgaveløsning og et ensartet kvalitetsniveau i medlemsservice på tværs af struktur og geografi Videnindsamling, -deling, -formidling og -udvikling, såvel lokalt som på tværs. Optimal anvendelse af ressourcer, herunder, at opgaverne løses så tæt på medlemmerne som muligt gennem TR og sagsbehandling på arbejdspladsen. 29. april 2015 s. 3/4

4 Helhed og sammenhængskraft gennem fælles kultur og praksis samt sikring af DSR som en arbejdsplads med god trivsel for de ansatte Fusion af 4 tidligere amtskredse og etablering af ny kreds med ny praksis på mange områder Udvikling af MED-struktur, ny personalepolitik, arbejdsmiljøorganisation og ny samarbejdskultur i kredsen Implementering af flere nye IT-systemer (ny IT infrastruktur, nyt økonomisystem, nyt HR-system, nyt medlemssystem) Flytning til nye fysiske rammer i Frederiksborggade 15. Dansk Sygeplejeråd på tværs En konsekvens af strukturændringen i 2007 har været, at der er etableret et tættere samarbejde på tværs i Dansk Sygeplejeråd mellem det centrale sekretariat i Kvæsthuset og de 5 lokale kredse. Der afholdes tværgående chefmøder, hvor kredscheferne deltager. Der er nedsat forskellige netværk og arbejdsgrupper, hvor opgaveløsningen udvikles på tværs, og hvor kredsens teamledere og centrale medarbejdere indgår. Der er fortsat et tværgående arbejde omkring GAS (god administrativ sagsbehandling). Det forventes, at det faglige område vil få et særligt fokus i de kommende år, da det forventes indarbejdet som et tværgående tema i forhold til den kommende budgetlægning. Fremtiden og udviklingsbehov i Kreds Hovedstaden Kredsen har siden sin etablering, arbejdet målrettet med sin udvikling og har opnået mange resultater, til gavn for medlemmerne. Kredsen er politisk og administrativt optaget af at videreudvikle kredsen, så vi fortsat kan fastholde vores stærke position når faget, sygeplejerskernes arbejdsvilkår og sundhedsvæsenet skal udvikles. Sygeplejefaget er et væsentligt omdrejningspunkt for vores medlemmer, og der udvikles løbende nye tiltag. Som noget nyt skal kredsen indgå i et pilotprojekt vedr. karrieresamtaler. Vi skal også, med øget indsigt i faglige problemstillinger, i stigende grad kunne bidrage til at give løsningsforslag på de udfordringer, som sundhedsvæsenet og medlemmerne møder i deres hverdag. Samfundet udvikler sig hastigt med forandringer på mange områder. De faglige organisationer skal finde deres nye plads i det 21. århundrede, og bl.a. drøftes der aktuelt samarbejdsmuligheder mellem FTF og LO. Vores medlemmer stiller nye krav og får andre behov. Kredsen skal fortsat tilbyde relevante tilbud til vores medlemmer og varetage deres interesser på nye måder. I kredsen har vi mange ambitioner både politisk og administrativt herunder, at vi gerne vil være med til at præge udviklingen og ikke blot reagere på den. Kredsen vil arbejde på, at vi i den resterende del af 2015 kommer langt med at udvikle en ny vision, som kan være vores ledestjerne i de kommende 5-7 år. Vi har brug for at sætte nye mål for de kommende 1-3 år, samt skabe de rammer som gør, at vi bedst vil kunne nå dem. 29. april 2015 s. 4/4

5 29. april 2015 s. 5/4

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere