Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706"

Transkript

1 1 Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014 BIFROST Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 19,00 afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Vinterbadelauget Bifrost. Generalforsamlingerne blev afholdt i Vallensbæk Idrætscenters lokaler, Idræts Alle 2, 1. sal, 2625 Vallensbæk. Der var fremmødt 32 Bifrost medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes Erik Hjortshøj, der konstaterede, at der var sket lovlig indkaldelse, hvorfor der var enighed om, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Man besluttede at afholde den ekstraordinære generalforsamling under pkt. 5 Indkomne forslag. 2. Formandens beretning. Dirigenten gav ordet til formanden Grete Bille Olesen, der aflagde beretning om diverse aktiviteter i det forløbne år. Der er stadig fremgang i medlemstallet, så Bifrost i dag tæller 115 medlemmer. På generalforsamlingen 2013 blev der diskuteret medlemstilskud. Vallensbæk Kommune har den 4. marts 2013 skriftligt meddelt Bifrost, at kommunen ikke yder medlemstilskud, heller ikke til pensionister, eneste medlemstilskud, der kan udbetales fra Vallensbæk Kommune, er til foreningsmedlemmer under 25 år. For at få muligheder for eventuelle tilskud, lån af lokaler fra anden side, har bestyrelsen foreslået, at der eventuelt skal oprettes ligelydende vedtægter, der også skal gælde for Brøndby. Den 8. marts 2013 var der igen ubudne gæster i badehuset Brøndby, låsen blev smadret og der blev fjernet diverse småting. Der bør ikke opbevares ting af værdi i badehusene. Den 15. april 2013 afholdt Strandparken et borgermøde i Ishøj Byrådssal. Ruth deltog i mødet. Strandparken oplyste, at de fortsat var positive overfor etablering af en permanent badebro, men at fonden, hvor de havde ansøgt midler hos, ikke ønskede at støtte badebroprojektet. Strandparken vil kikke på andre muligheder. På mødet lovede 1

2 2 Strandparkens driftschef Hedegaard, at badehusene blev malet udvendig men ikke indvendigt. Specielt Vallensbæk Badehus var meget skæmmet af graffiti. Huset blev efterfølgende malet i foråret. Den 16. april 2013 afholdt Vinterbadelauget Bifrost et lille frokostmøde i Cafe 13, Brøndby Strand, hvor bestyrelsen, den nye formand Grete, Kåre og Ruth deltog. Bifrosts tidligere formand Dan Møller deltog i mødet i forbindelse med formandsskiftet og videregav diverse Bifrost materiale til den nye formand Grete Bille Olesen, ligesom de fornødne bankpapirer blev underskrevet af bestyrelsen, hvorefter formand og kasserer får adgang til Bifrosts konto via NemID. I foråret 2013 blev der igen kørt sand fra Vallensbæk til Brøndby Strand (strandfodring) ligesom der forsøgsvis er udlagt nogle store sten som høfder nede ved Brøndby Havn i håb om at modvirke erodering af kysten. Der var et meget flot fremmøde på betalingsdagen søndag den 29. september 2013 ved badehuset i Brøndby Strand, hvor 50 medlemmer mødte op. Kasserer Kaare har oprettet CVR nr. til Bifrost og den lovpligtige digitale postkasse, NemID samt Medarbejdersignatur, som Erhvervsstyrelsen pålagde foreninger at oprette inden den 1. november En tidskrævende og ikke nogen nem manøvre men det lykkedes. Bifrosts nye medlem, Dorte Schmidt har købt domænet Vinterbadelauget.dk. til Bifrost. Domænet er registreret i Dortes navn og tilknyttet hendes webhotel, hvor hun har flere domæner. Eneste udgift for Bifrost i fremtiden for domænet er kr. 45,- om året til DK- Hostmaster. Regningen kommer omkring 30. november. Herefter vil Bifrost være nemmere at finde på nettet, man behøver ikke at søge på Mono.net. Dorte har i øvrigt tilbudt at hjælpe med at vedligeholde Bifrosts hjemmeside, hvilket bestyrelsen er taknemlig for. Dorte Schmidt har også oprettet en lukket facebook gruppe, Vinterbadeklubben Bifrost, hvor Bifrost vinterbaderne kan lave badeaftaler med hinanden: https://www.facebook.com/groups/ / Endelig har Dorte lavet en lille Bifrost video, som Brøndby for Fremtiden ønsker at bruge til deres Kløverstiprojekt, som bliver udvidet med en rute langs strandparken. Bifrost video: Kåre ændrede låsekoderne på badehusene den 17. oktober 2013, da nogle ikkemedlemmer brugte badehusene, specielt i Hundige. Efterfølgende er låsen to gange brudt i stykker i Hundige, et nyt badetermometer og fejekost er fjernet samt redningstrekanten totalt smadret. Badehusene i Brøndby og Hundige er utætte, der kommer en del vand ind, når det regner. Tagpappet er formentlig ødelagt af de mange strandgæster, der om sommeren hærger oppe på taget. Driftschef Henrik Hedegaard Strandparken er orienteret herom. Sommeren 2013 var meget flot og badevandet og stranden uden nævneværdigt ristegods. Alligevel har der været flere overskridelser af bakterier i badevandet. 2

3 3 Bifrost blev i efteråret 2013 kontaktet af Greve Kommune, som har afsat midler til et havnebad for vinterbadere inde Hundige Havn ved Sejlklubben Hejren. Formand Grete, Kåre, Bo og Ruth deltog i et møde med byplanlægger Kaare Skjerning og fremkom med oplæg og forslag om forbedringer af faciliteterne på stranden men kommunen valgte et havnebad. Greve Kommune vil derfor ikke bidrage med forbedringer af Bifrosts badehus på stranden i Hundige. Men Bifrost følger gerne udviklingen i Greve i håb om, at der på et tidspunkt vil ske en vis afsmitning for vinterbaderne i Vallensbæk og Brøndby kommuner. Med hensyn til Bifrosts ønsker om en stationær vinterbadebro i Vallensbæk har Birthe Rohr refereret til Bifrost, at hun - dagen før borgmester Kurt Hockerup døde - fik en mail fra ham, hvor han skrev, at problemet formentlig kunne løses med en cementbro. Den 3. november 2013 skrev Sonja Hansen til Bifrost og oplyste, at hun på et møde i Ældre sagen havde stillet spørgsmål til den nye borgmester Henrik Rasmussen i Vallensbæk om badebro i Vallensbæk, og at han havde svaret, at det selvfølgelig var Strandparken, der stod for broer, og at der skulle være de samme faciliteter i alle 4 kommuner i Strandparksfællesskabet. Dermed har han videregivet sagen til Strandparken. Sonja Hansen har opfordret Bifrost til at spørge Brøndby Kommune. Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at der oprettes enslydende vedtægter for Brøndby. Strandparkens medarbejdere har i efteråret 2013 bygget en pontonbadebro, der forsøgsvis blev søsat udfor Vallensbæk for at afprøve, hvorvidt en sådan konstruktion kunne modstå vintervejr. Det kunne den desværre ikke. Broen holdt men ikke stængerne til fastgørelsen. Men godt forsøgt alligevel. Sommeren 2013 var meget flot, og badevandet og stranden uden nævneværdigt ristegods. Alligevel har der i sommerens løb været flere overskridelser af bakterier i badevandet. Vallensbæk Strand og Hundige Strand fik tildelt det Blå Flag i 2013 mens Brøndby Strand og Ishøj Strand, som er klassificeret som God ikke fik det Blå Flag, som gives på baggrund af analyseresultaterne fra de 4 foregående år, citeret fra Strandparkens hjemmeside. Til slut omtalte formanden diverse modtagne indbydelser, bl.a. til vinterbadetræf i Skagen, hvilke invitationer er videregivet til medlemmerne. Formandens beretning blev godkendt. 3. Regnskab. Kasserer, Kåre Jørgensen fremlagde og gennemgik årsregnskabet for kalenderåret Status - foreningens formue var pr. 31/ kr ,56. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt. 3

4 4 4. Budget, herunder kontingent for næste år. Kasserer, Kåre Jørgensen gennemgik budget for Det blev enstemmigt vedtaget at fastholde årskontingentet på kr. 50,00. Kontingentet betales i september for den kommende vinterbade-sæson. Budgettet blev godkendt. Kåre har fortsat 3 hængelåse tilbage på lager. 5. Indkomne forslag. Den ordinære generalforsamling blev midlertidigt suspenderet for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Det blev konstateret, at der var sket lovlig indkaldelse, hvorfor der var enighed om, at den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig. Eneste punkt på dagsordenen: Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslog, at der udarbejdes vedtægter for Vinterbadelauget Bifrost med Brøndby som hjemstedskommune. Vedtægterne forudsættes indholdsmæssigt at være ligelydende med de nugældende vedtægter for Vallensbæk. De eksisterende vedtægter for Vallensbæk bibeholdes. Eneste ændring i de nye vedtægter for Brøndby er vedtægternes 1, hvor sætningen badning hele året ved Vallensbæk og tilstødende strande ændres til: badning hele året i Strandparken samt sidste sætning i 1 ændres til. Foreningens hjemsted er Brøndby. Bifrost vil stadig fortsætte med at være én og samme forening og med samme regnskab. Ruth redegjorde nærmere for årsagen til, at der fremover ønskes vedtægter for Brøndby. Der er flere valgmuligheder for lån af lokaler, håb om større kommunal opbakning og interesse for forbedringer af vinterbadefaciliteter samt eventuelle tilskud i Brøndby. Svend Erik A. oplyste, at Brøndby har gode forhold for foreninger, og at der efter hans mening er langt flere muligheder i Brøndby end i Vallensbæk. Der var ingen indvendinger på generalforsamlingen mod, at man flytter Bifrost vedtægterne til Brøndby. Bestyrelsens forslag om vedtægter i Brøndby blev herefter enstemmigt vedtaget. Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Herefter gik man igen over til den ordinære generalforsamling: 6. Valg af bestyrelse. a) Kasserer: Kåre Jørgensen blev genvalgt. b) Sekretær: Ruth Swedenborg blev genvalgt. c) Suppleant, Nicolai Bidstrup blev valgt, og han indtræder samtidig i bestyrelsesarbejdet. Nicolaj deltog ikke i selve generalforsamlingen men havde forinden accepteret posten. Som webmaster blev valgt Dorte Schmidt, der også indtræder i bestyrelsesarbejdet. 4

5 5 7. Eventuelt. Der blev, ligesom de foregående år, drøftet ønsket om etablering af en helårsbadebro. Keld mente, at det nok ikke var realistisk at få opfyldt dette ønske. Nicolai Bidstrup (Bifrosts nyvalgte bestyrelsessuppleant) friluftsvejleder og ansat i Brøndby Kommunes Ungdomsskole samt bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet i kreds Storkøbenhavn Vest, har i en mail spurgt, om nogen i Bifrost kunne tænke sig at deltage i en arbejdsgruppe for bedre badeforhold i Brøndby. Gruppens opgave er at arrangere og afholde et borgermøde, hvor det undersøges, om der er tilstrækkeligt stor interesse til at arbejde videre. I så fald nedsættes en projektgruppe med interesserede borgere, foreninger m.m. Der bliver generelt taget rigtig godt imod tanken rundt omkring i kommunen. Der er flere muligheder for placering og udformning af saunahus og badebro. Mulighederne skal alle gennemgås, og der skal indhentes inspiration fra andre vinterbadesteder. Der blæser for tiden vinterbadevenlige vinde også i Brøndby Kommune, og der er en trend for tiden med hensyn til sundhed og vinterbadning, hvorfor denne mulighed bør udnyttes. Bifrost vil dog fortsat kæmpe for at bevare de 3 badehuse. F.eks. har Ishøj både badebåden Havfruen samt livredderhuset for strandbaderne. Der var bred enighed om, at man vil prioritere badning fra stranden frem for et havnebad, og at et eventuelt saunahus bør ligge ved stranden. Stranden, udsigten over Køge Bugt, lyset og bølgerne er en stor del af oplevelsen for vinterbaderne. Ditte, vinterbader i Hundige, oplyste at Hundige badegruppen fortsat vil bruge det lille badehus og bade fra stranden, selv om Greve kommune nu etablerer et havnebad. Reneé Adrian, 80 år bader hver dag fra stranden. Bestyrelsen vil forsøge at samle en arbejdsgruppe omkring projekt saunahus/badebro i Brøndby. Dan Møller mente, at det var fornuftigt at forsøge at være på forkant med udviklingen, idet han tvivlede på, at badehusene ville blive genopført, hvis der skete noget med husene. Generalforsamlingen slut. Referent: Ruth Swedenborg 5

6 6 Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Formand: Grete Olesen: tlf Kasserer: Kaare Jørgensen, mail: Sekretær: Ruth Swedenborg, mail: tlf Bestyrelsessuppleant (indtræder i bestyrelsesarbejdet): Nicolai Bidstrup, mail: Webmaster (indtræder i bestyrelsesarbejdet): Dorte Schmidt, mail: Revisor: Svend Erik Andersen: 6

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere