Fotometer-System MD200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotometer-System MD200"

Transkript

1 Lovibond Water ing Tintometer Group Fotometer-System MD200 Cl ph CyA DK Betjeningsvejledning side 4 25

2

3 EF-overensstemmelseserklæring Producent: Tintometer GmbH / Schleefstraße 8-12 / Dortmund / Tyskland Produktnavn: MD200 DK EF-overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 og EF-overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 08. juni Producenten erklærer, at dette produkt opfylder kravene i følgende produktfamilienorm: DIN EN :2006 DK Elektromagnetisk immunitet svarende til kravene til apparater til brug i industrielle omgivelser (tabel 2) / emission svarende til kravene til apparater i klasse B Dortmund, Cay-Peter Voss, Direktion

4 DK Vigtigt Vigtige oplysninger om bortskaffelse af engangsbatterier og genopladelige batterier Alle slutbrugere er i henhold til EU's Batteridirektiv (2006/66/EF) forpligtede til at aflevere brugte engangsbatterier og kasserede genopladelige batterier til genanvendelsesordninger. Bortskaffelse som husholdningsaffald er forbudt. Idet der med nogle af vores produkter medfølger engangsbatterier og genopladelige batterier, skal vi henlede opmærksomheden på følgende: Brugte batterier og kasserede genopladelige batterier må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan i Danmark afleveres gratis på de kommunale miljøstationer samt til forhandlere af tilsvarende engangsbatterier og genopladelige batterier. Endvidere har slutbrugere mulighed for at aflevere engangsbatterier og genopladelige batterier til den forhandler, hvor de er købt (lovmæssig tilbagetagelsespligt). Vigtigt For at værne om naturen har EU lovgivet om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til EU's Elektronikskrotdirektiv (2012/19/EU) må elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes via det almindelige husholdningsaffald. Tintometer GmbH bortskaffer det udtjente apparat på professionel og miljømæssigt forsvarlig vis. Denne service er gratis bortset fra forsendelsesomkostninger. Servicen gælder kun for apparater anskaffede efter den Det udtjente apparat afleveres til forhandleren eller indsendes frankeret til denne. 4 MD200_6 01/2015

5 DK Indholdsfortegnelse Generelle informationer...6 Informationer til arbejdsteknik...6 Informationer til metoden...6 Udskiftning af batterier...7 Funktionsbeskrivelse...8 Ibrugtagning...8 OTZ (One Time )...8 Displayets baggrundsbelysning...9 Udlæsning af gemte data...9 Countdown / reaktionstid... 9 Metoder...10 Klor med tablet...10 Klor med flydende reagens...12 Klor HR med DPD tablet...14 ph-værdi med tablet...16 ph-værdi med flydende reagens...17 CyA- (Cyanursyre) med tablet Menu-optioner...20 Menuvalg...20 Udlæsning af gemte data...20 Overførsel af lagrede data (til printer eller pc) Indstilling af dato og tid (24-timers-format) Indstilling...22 Brugerindstilling...22 Tilbagevenden til fabriksindstilling...23 Tekniske data...24 Brugerinformationer...25 Fejlmeldinger...25 MD200_6 01/2015 5

6 DK Generelle informationer Informationer til arbejdsteknik 1. Kuvetter, låg og omrører skal renses grundigt efter hver analyse for at undgå overføringsfejl. Selv små rester af reagenser medfører fejlmålinger. 2. Kuvetternes ydervægge skal være rene og tørre, inden analysen gennemføres. Fingeraftryk eller vanddråber på kuvetternes lysgennemtrængningsflader medfører fejlmålinger. 3. Nulkalibrering og test skal gennemføres med samme kuvette, da kuvetterne kan have små tolerancer over for hinanden. 4. Ved nulkalibrering og test skal kuvetten sættes således ned i måleskakten at den hvide trekant vender mod markeringen i huset. 5. Nulkalibrering og test skal udføres med lukket kuvettelåg. Kuvettelåget skal være forsynet med en tætningsring. 6. Bobledannelse på kuvettens indvendige sider medfører fejlmålinger. I så fald lukkes kuvetten med kuvettelåget og boblerne løsnes ved at vende kuvetten inden testen gennemføres. 7. Indtrængen af vand i måleskakten skal forhindres. Indtrængen af vand i fotometerhuset kan ødelægge elektroniske komponenter og medføre korrosion. 8. Tilsmudsning af det transparente prøvekammer medfører målefejl. Vinduerne i det transparente prøvekammer skal kontrolleres regelmæssigt og om nødvendigt rengøres. Rengøringen foretages med en fugtig klud og vatpinde. 9. Større temperaturforskelle mellem fotometeret og omgivelserne kan medføre målefejl, f.eks. som følge af udfældning af kondensvand i prøvekammeret og kuvetten. 10. Beskyt apparatet ved brug mod direkte sollys. 11. Reagenstabletterne må ikke berøres med fingrene. Reagenstabletten kommes direkte fra folien og ned i vandprøven. 12. Reagenstilsætningens rækkefølge skal altid overholdes. Informationer til metoden Vær opmærksom på anvendelsesmuligheder, analyseforskrift og metodernes matrixeffekter. Forskellige refills tilgængelige på anmodning. Reagenser er beregnet til kemisk analyse og skal være utilgængelige for børn. Reagensopløsninger skal bortskaffes i overensstemmelse med loven. Ved behov kan der ordres sikkerhedsdatablade. (www.lovibond.com) 6 MD200_6 01/2015

7 DK Generelle informationer Kuvetteplacering (Ø 24 mm): Korrekt påfyldning af kuvetten: rigtig forkert Udskiftning af batterier: (B) Dæksel til batterirum (E) Pakning (A) Skrue (F) Enheden set bagfra (D) Batterier (C) Kærv for infrarød dataoverførsel Bemærk: For at sikre, at fotometeret er helt tæt, skal pakningen (E) være sat i, og dækslet (B) skruet på batterirummet. Hvis batterierne tages ud af enheden i mere end 1 minut, vises programmet dato og klokkeslæt automatisk, næste gang der tændes for enheden (efter isætning af opladede batterier). MD200_6 01/2015 7

8 DK Funktionsbeskrivelse Ibrugtagning On Off METODE Mode Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. På displayet vises: Vælg analyse med knappen [MODE]: Scroll Memory (SM) Ved multiparameterenheder er rækkefølgen af de forskellige metoder fast. Når der tændes for enheden, vises automatisk den senest valgte metode. Det giver hurtigere adgang til foretrukne metoder. METODE METODE METODE RESULTAT På displayet vises: Fyld en ren kuvette med vandprøven op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåg og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST] (se OTZ). Metodesymbolet blinker i ca. 8 sekunder. På displayet vises: Efter at nulkalibreringen er udført, tages kuvetten ud af måleskakten. Ved tilførsel af reagenserne udvikles den karakteristiske farvning. Luk kuvetten igen og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. (vedrørende countdown/reaktionstid se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet. Resultatets gemmes automatisk. Gentagelse af analysen: Tryk på knappen [ZERO/TEST] igen. OTZ (One Time ) Nulstillingen () huskes, indtil der slukkes for enheden. Det er ikke nødvendigt at foretage fornyet nulstilling før hver analyse, såfremt analysen foretages på den samme vandprøve under identiske testbetingelser. Efter behov kan der når som helst foretages nulstilling af enheden. Ny nulkalibrering: Hold tasten [ZERO/TEST] inde i 2 sekunder. 8 MD200_6 01/2015

9 DK Funktionsbeskrivelse Displayets baggrundsbelysning! Tryk på knappen [!] for at tænde eller slukke for displayets baggrundsbelysning. Under målingen slukkes automatisk for baggrundsbelysningen. Udlæsning af gemte data! For at gå direkte til hukommelsesmenuen, tryk på knappen [!], med tændt apparat, og hold knappen nede i mere end 4 sekunder. Countdown / reaktionstid Ved metoder med reaktionstid kan der som ekstraudstyr tilkobles en countdown-funktion:! Tryk på knappen [!] og hold den nede. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Slip knappen [!], countdown starter. Efter countdown måles automatisk. Den løbende countdown kan afsluttes ved at trykke på knappen [ZERO/TEST]. Der måles straks. OBS: Ikke overholdte reaktionstider kan medføre fejlbehæftede måleresultater. MD200_6 01/2015 9

10 DK Metoder CL 6 Klor med tablet 0,01 6,0 mg/l a) frit klor CL 6 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm indholdet, bortset fra nogle dråber. Tilsæt en DPD No. 1 tablet direkte fra folien og knus den med en ren rørpind. Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor. b) total klor! CL 6 RESULTAT Tilsæt en DPD No. 3 tablet direkte fra folien til samme prøve og knus den med en ren rørpind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 1 2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 2 3 mg/l: ± 0,20 mg/l > 3 4 mg/l: ± 0,30 mg/l > 4 6 mg/l: ± 0,40 mg/l 10 MD200_6 01/2015

11 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. For en separat analyse af frit klor og total klor er det praktisk at anvende et sæt kuvetter (se EN ISO , afsn. 5.3) til hver analyse. 3. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 4. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud) 5. Koncentrationer over 10 mg/l klor ved brug af tabletter kan medføre resultater inden for måleområdet hen til 0 mg/l. I så fald skal vandprøven fortyndes med klorfrit vand og målingen gentages (sandsynlighedstest). 6. Uklarheder (medfører målefejl): Ved prøver med højt calciumindhold* og/eller stor ledningsevne* kan der ved brug af tablet DPD No. 1 dannes uklarheder i prøven med målefejl til følge. I så fald skal i stedet benyttes reagenstablet DPD No. 1 High Calcium. Såfremt uklarhederne først optræder efter tilsætning af tablet DPD No. 3, kan de forhindres ved i stedet at bruge DPD No. 1 High Calcium og DPD No. 3 High Calcium. DPD No. 1 High Calcium må kun benyttes sammen med DPD No. 3 High Calcium. *Det er ikke muligt at anføre præcise værdier, idet dannelse af uklarheder afhænger af det testede vands oprindelse og sammensætning. 7. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer Combi-Pack DPD No. 1/No. 3 Tablet / nogensinde 100 herunder omrører BT DPD No. 1 Tablet / BT DPD No. 3 Tablet / BT Combi-Pack DPD No. 1 HIGH CALCIUM / DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tablet / nogensinde 100 herunder omrører BT DPD No. 1 HIGH CALCIUM Tablet / BT DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tablet / BT MD200_6 01/

12 DK Metoder CL 6 Klor med flydende reagens 0,01 4,0 mg/l a) frit klor CL 6 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm den. Hold drypflasken lodret og kom lige store dråber ned i kuvetten ved at trykke langsomt: 6 dråber DPD 1 buffer-opløsning 2 dråber DPD 1 reagens-opløsning Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor.! CL 6 RESULTAT b) total klor Straks efter måling af den allerede farvede prøve tilsæt 3 dråber DPD 3 buffer-opløsning. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 1 2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 2 3 mg/l: ± 0,20 mg/l > 3 4 mg/l: ± 0,30 mg/l 12 MD200_6 01/2015

13 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. For en separat analyse af frit klor og total klor er det praktisk at anvende et sæt kuvetter (se EN ISO , afsn. 5.3) til hver analyse. 3. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 4. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud). 5. Koncentrationer over 4 mg/l klor ved brug af flydende reagenser kan medføre resultater inden for måleområdet hen til 0 mg/l. I så fald skal vandprøven fortyndes med klorfrit vand og målingen gentages (sandsynlighedstest). 6. Efter brugen skal drypflaskerne med de flydende reagenser straks lukkes med skruelåget i samme farve. Opbevar reagenssættet køligt, ved +6 C til +10 C. 7. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer Set DPD No. 1 buffer-opløsning DPD No. 1 reagens-opløsning DPD No. 3 buffer-opløsning (ca. 300 testen) 3 x flydende reagens / 15 ml 1 x flydende reagens / 15 ml 2 x flydende reagens / 15 ml DPD No. 1 buffer-opløsning flydende reagens / 15 ml DPD No. 1 reagens-opløsning flydende reagens / 15 ml DPD No. 3 buffer-opløsning flydende reagens / 15 ml MD200_6 01/

14 DK Metoder CL 10 Klor HR med DPD tablet 0,1 10 mg/l a) frit klor CL 10 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm indholdet, bortset fra nogle dråber. Tilsæt en DPD No. 1 HR tablet direkte fra folien og knus den med en ren rørpind. Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor. b) total klor! CL 10 RESULTAT Tilsæt en DPD No. 3 HR tablet direkte fra folien til samme prøve og knus den med en ren rørpind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 2 mg/l: ± 0,1 mg/l > 2 4 mg/l: ± 0,3 mg/l > 4 8 mg/l: ± 0,4 mg/l > 8 10 mg/l: ± 0,5 mg/l 14 MD200_6 01/2015

15 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 3. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud). 4. Uklarheder (medfører målefejl): Ved prøver med stort calciumindhold (>1000 mg/l CaCO 3 ) kan der dannes uklarheder i prøven ved udførelse af testen. I så fald skal der før udførelse af testen tilsættes én EDTA-tablet til en vandprøve på 10 ml. 5. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer DPD No. 1 HR Tablet / BT DPD No. 3 HR Tablet / BT MD200_6 01/

16 DK Metoder PH ph-værdi med tablet 6,5 8,4 Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tilsæt en PHENOL RED PHOTOMETER-tablet til 10-ml-prøven direkte fra folien og knus med en ren rørepind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. PH RESULTAT Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet som ph-værdi. Måletolerance: ± 0,1 ph Bemærkninger: 1. For en fotometrisk ph-værdi-bestemmelse må der kun anvendes PHENOL RED-tabletter med sort folietryk, der er mærket med begrebet PHOTOMETER. 2. Vandprøver med en lav karbonhårdhed* kan medføre forkerte ph-værdier. *KS4.3 < 0,7 mmol/l ^= Samlet alkalitet < 35 mg/l CaCO 3 3. ph-værdier under 6,5 og over 8,4 kan medføre resultater inden for måleområdet. Der anbefales en sandsynlighedstest (ph-meter). 4. ph-værdiernes nøjagtighed i den kolorimetriske bestemmelse er afhængig af forskellige rammebetingelser (prøvens bufferkapacitet, saltindhold osv.). 5. Saltfejl Korrektion af måleværdien (gennemsnitsværdier) for prøver med et saltindhold på: Indikator Prøvens saltindhold Phenolrød 1 molar 0,21 2 molar 0,26 3 molar 0,29 Værdierne fra Parson og Douglas (1926) gælder for anvendelse af Clark og Lubs buffere. 1 Mol NaCl = 58,4 g/l = 5,8% Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer PHENOL RED PHOTOMETER Tablet / BT 16 MD200_6 01/2015

17 DK Metoder PH PH RESULTAT ph-værdi med flydende reagens 6,5 8,4 Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Hold drypflasken lodret og kom lige store dråber ned i kuvetten ved at trykke langsomt: 6 dråber PHENOL RED-opløsning Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet som ph-værdi. Måletolerance: ± 0,2 ph Bemærkninger: 1. Ved en undersøgelse af kloret vand kan det eksisterende restklorindhold påvirke den flydende reagens farvereaktion. Dette ungås ved at komme en lille krystal natriumthiosulfat tablet (Na 2 S 2 O 3 5 H 2 O) ned i prøven. PHENOL RED-tabletter indeholder allerede Thiosulfat. 2. Pga. forskellige dråbestørrelser kan måleresultatet afvige mere end ved brug af tabletter. Ved brug af pipette (0,18 ml, svarende til 6 dråber) kan denne afvigelse minimeres. 3. Efter brugen skal dryppeflasken straks lukkes med skruelåget af samme farve. 4. Opbevar reagens ved +6 10º C. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer PHENOL RED-opløsning Flydende reagens / 15 ml MD200_6 01/

18 DK Metoder CyA CyA RESULTAT CyA-TEST (Cyanursyre) med tablet mg/l En ren 24-mm-kuvette fyldes med 5 ml prøve og 5 ml demineraliseret vand (note 1), og enheden nulstilles (se "Ibrugtagning"). Tilsæt en CyA-TEST-tablet til den forberedte prøve direkte fra folien og knus med en ren rørepind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig (Bemærkning 2, 3). Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l cyanursyre. Måletolerance: 0 50 mg/l: ± 10 mg/l > mg/l: ± 15 mg/l > mg/l: ± 20 mg/l Bemærkninger: 1. Anvend saltfrit vand eller cyanursyrefrit ledningsvand. 2. Cyanursyre medfører en meget fint fordelt sløring med mælkeagtig udseende. Enkelte partikler kan ikke føres tilbage til tilstedeværelse af cynaursyre. 3. Opløs tablet fuldstændigt (ryst ca. 1 minut). Ikke opløste partikler kan medføre højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer CyA-TEST Tablet / BT 18 MD200_6 01/2015

19 DK Metoder MD200_6 01/

20 DK Menu-optioner Store Time Mode On Off! Date Cal Menuvalg Tryk på knappen [MODE] og hold den nede. Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. På displayet fremkommer 3 decimalpunkter, slip knappen [MODE]. Ved hjælp af [!] kan der vælges følgende menupunkter: 1 dis Udlæsning af gemte data 1 Prt Udskrivning af lagrede data 2 3 Indstilling af dato og tid 4 Brugerjustering Det valgte menupunkt vises ved hjælp af pilen på displayet. Store 1 Time dis Mode Mode! Date Cal 1 dis Udlæsning af gemte data Når valget er bekræftet ved tryk på [MODE]-tasten, vises de seneste 16 målinger i følgende format (linje for linje i automatisk rækkefølge, 3 sekunder per linje, indtil visning af resultatet): løbende Nummer n xx (xx: ) År YYYY (f. eks. 2014) Dato MM.dd (MånedMåned.DagDag) Tid hh:mm (TimeTime:MinutMinut) Metode metodesymbol Resultat x,xx Ved at trykke på knappen [ZERO/TEST] gentages den automatiske visning af den valgte datarecord. Ved at trykke på knappen [MODE] kan der bladres gennem alle gemte datarecords. Ved at trykke på knappen [!] afsluttes menuen. 1 Prt Overførsel af lagrede data (til printer eller pc) Store 1 Time Prt Date Cal BEMÆRK: Overførsel af de lagrede data til en printer eller pc kræver et infrarødt dataoverførselsmodul (ekstraudstyr). 20 MD200_6 01/2015

21 DK Menu-optioner Kærv for infrarød dataoverførsel PrtG Der skal være tændt for det infrarøde dataoverførselsmodul og de perifere enheder. Overførslen startes ved tryk på [MODE]-tasten. I displayet vises i ca. 1 sekund "PrtG" (Printing). Derefter vises nummeret på det første datasæt, og dataene overføres. Samtlige lagrede datasæt overføres i rækkefølge. Efter endt overførsel skifter enheden til måletilstand. On Off Udskrivningen kan annulleres ved tryk på [On/Off]-tasten. Enheden slukker selv. E 132 Hvis enheden efter ca. 2 minutter ikke har opnået forbindelse med et infrarødt dataoverførselsmodul, opgiver den ("Time-out"). Fejlnummeret E 132 vises i ca. 4 sekunder, hvorefter enheden vender tilbage til normal måletilstand (se desuden vejledningen til det infrarøde dataoverførselsmodul). Store 3 Date Indstilling af dato og tid (24-timers-format) Time Mode SET DATE YYYY (2 sec.) Cal Efter bekræftelsen af udvalget med knappen [MODE] vises de parameter der skal indstilles i 2 sekunder. Indstillingen starter med året (YYYY), efterfulgt af den aktuelle værdi, der evt. kan ændres. Det samme gælder for måned (MM), dag (dd), time (hh) og minut (mm). Ved indstilling af minutter indstilles først minutterne i 10er-skridt, efter tryk på knappen [!] indstilles minutterne i 1er-skridt. Mode Øgning af den værdi der skal indstilles sker ved at trykke på knappen [MODE].! Reducering af den værdi der skal indstilles sker ved at trykke på knappen [ZERO/TEST]. Ved at trykke på knappen [!] skiftes til den næste værdi der skal indstilles. Efter at minutterne er indstillet og knappen [!] er aktiveret, vises på displayet "IS SET" og apparatet vender automatisk tilbage til målefunktionen. MD200_6 01/

22 DK Indstilling Store Cal Time Date 4 Cal 4 Brugerindstilling Forklaring: cal CAL CAL METODE METODE CAL METODE RESULTAT CAL Brugerindstilling (display i justeringsfunktion) Fabriksindstilling (display i justeringsfunktion) Efter at udvalget er bekræftet med knappen [MODE] vises skiftevis på displayet: CAL/Metode. Ved hjælp af knappen [MODE] bladres til den metode, der skal justeres. Fyld en ren kuvette med standard op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåg og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 8 sekunder. Bekræftelsen af nulkalibrering vises skiftevis med CAL. Gennemfør en måling med en standard af kendte koncentrationer som beskrevet under den ønskede metode. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. Resultatet vises skiftevis med CAL. Hvis resultatet stemmer overens med værdien af den anvendte standard (inden for den relevante tolerance) afsluttes justeringsfunktionen ved at trykke på knappen [ON/OFF]. Ændring af den viste værdi: Mode CAL RESULTAT + x On Off : : Et tryk på [MODE] øger det viste resultat med 1 digit. Et tryk på [ZERO/TEST] reducerer det viste resultat med 1 digit. Tryk flere gange på knapperne til det viste resultat stemmer overens med værdien for den anvendte standard. Ved at trykke på [ON/OFF] beregnes den nye korrektionsfaktor og den gemmes på brugerjusteringsniveauet. På displayet vises i 3 sekunder en bekræftelse på justeringen. 22 MD200_6 01/2015

23 DK Indstilling Tilbagevenden til fabriksindstilling Tilbagevenden fra brugerindstilling til fabriksindstilling er kun mulig for alle metoder samtidigt. Store Cal Time RESULTAT Mode On Off Date Cal Ved en metode, der er justeret af brugeren, vises en pil i pos Cal når resultater fremkommer på dispalyet. For at nulstille apparatet til fabriksindstilling, udføres følgende skridt: Hold knapperne [MODE] og [ZERO/TEST] nede samtidigt. Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. Efter ca. 1 sekund slip knapperne [MODE] og [ZERO/TEST]. SEL CAL På displayet vises på skift: Apparatet befinder sig i fabrikstilstand. (SEL står for Select: Vælg) eller: SEL cal Apparatet arbejder med en af brugeren foretagede indstillinger. (Skal brugerjusteringen bibeholdes, sluk for apparatet på knappen [ON/OFF]). Mode SEL CAL On Off Ved at trykke på knappen [MODE] aktivers fabriksindstillingen for alle metoder samtidigt. På displayet fremkommer på skift: Apparatet slukkes på knappen [ON/OFF]. MD200_6 01/

24 DK Tekniske data Enhed Optik Bølgelængdepræcision Fotometrisk præcision* Fotometrisk opløsning Tekniske data To bølgelængder, automatisk valg af bølgelængde, kolorimeter med direkte udlæsning af måleværdier Lysdioder, interferensfilter (IF) og fotosensor på det transparente prøvekammer Bølgelængdespecifikationer for interferensfilteret: 530 nm = 5 nm 560 nm = 5 nm ± 1 nm 3 % (T = C) 0,01 A Strømforsyning 4 batterier (AA/LR 6) Driftstid Auto-OFF: Display Hukommelse Brugergrænseflade Datering Indstilling Driftstid 53 h henholdsvis målinger i konstant testtilstand med slukket baggrundsbelysning Automatisk frakobling af apparatet 10 minutter efter seneste knapaktivering Baggrundsbelyst LCD (ved tastetryk) Intern cirkulær buffer til 16 datasæt IR-grænseflade til overførsel af måledata Realtidsur og dato Fabriks- og brugerindstilling. Mulighed for genindlæsning af fabriksindstillingerne. Dimensioner 190 x 110 x 55 mm (l b h) Vægt Omgivelses betingelser Vandtæt Basisenhed ca. 455 g (med batterier) 5 40 C rel. fugtighed: 30 90% (ikke kondenserende) Kapslingsklasse IP68 (1 time på 0,1 m), flyder på vand *Målt med standardopløsninger Apparatets specificerede nøjagtighed opnås kun, når der anvendes de originale reagenssystemer, der tilbydes af producenten. 24 MD200_6 01/2015

25 DK Brugerinformationer Fejlmeldinger Brugerinformationer Store Cal Hı Lo btlo RESULTAT Date Time Cal Måleområde overskredet eller sløring for stor. Måleområde underskredet. Udskift omgående batteriet, arbejdet kan ikke fortsættes. Batterispænding for baggrundsbelysning for lav. Måling er dog mulig. Ved en metode, der er indstillet af brugeren, vises resultatet i displayet med en pil i positionen Cal (se "Genindlæsning af fabriksindstillinger"). Fejlmeldinger E27 / E28 / E29 E 10 / E 11 E 20 / E 21 E23 / E24 / E25 E 22 Lysabsorption for stor. Årsag f. eks.: forurenet optik. Justeringsfaktor uden for det tilladte område Detektor modtager for meget lys. Detektor modtager for meget lys. Under målingen var batterieffekten for svag. Udskift batteri. E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77 CL 6: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CL 6: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. CL 10: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CL 10: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. ph: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. ph: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. CyA: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CyA: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. MD200_6 01/

26 26 MD200_6 01/2015

27 MD200_6 01/

28 Tintometer GmbH Lovibond Water ing Schleefstraße Dortmund Tel.: +49 (0)231/ Fax: +49 (0)231/ Deutschland The Tintometer Limited Lovibond House / Solar Way Solstice Park / Amesbury, SP4 7SZ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) UK Tintometer AG Hauptstraße Hausen AG Tel.: +41 (0)56/ Fax: +41 (0)56/ Schweiz Tintometer Inc 6456 Parkland Drive Sarasota, FL Tel.: USA Tintometer China Room 1001, China Life Tower 16 Chaoyangmenwai Avenue, Beijing, Tel.: App. 330 Fax: China Tintometer South East Asia Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0) /6 Fax: +60 (0) Malaysia Tintometer India Pvt. Ltd. B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, Hyderabad Tel.: +91 (0) Toll Free: India Technische Änderungen vorbehalten Printed in Germany 01/15 No.: DK Lovibond und Tintometer sind eingetragene Warenzeichen der Tintometer Firmengruppe

Fotometer-system. Cl ph Cys. Betjeningsvejledning. side 3 17

Fotometer-system. Cl ph Cys. Betjeningsvejledning. side 3 17 Fotometer-system Cl ph Cys DK Betjeningsvejledning side 3 17 2 CheckitDirect_ClpHCys_1 09/2008 DK Indholdsfortegnelse Generelle informationer... 4 Informationer til arbejdsteknik.... 4 Informationer til

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

Toby the Totbot L6800.

Toby the Totbot L6800. L6800 Toby the Totbot Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre C -batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Chematest 25 Brugermanual

Chematest 25 Brugermanual C.K.Environment A/S Chematest 25 1 Chematest 25 Brugermanual Se også vores on-line klor / ph / redox målere på www.cke.dk Forhandles i Skandinavien af: C.K. Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor. Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring () omdannet til kuldioxid (CO 2 ). CO 2 overføres fra reaktionskuvetten gennem en membran til

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere