Fotometer-System MD200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotometer-System MD200"

Transkript

1 Lovibond Water ing Tintometer Group Fotometer-System MD200 Cl ph CyA DK Betjeningsvejledning side 4 25

2

3 EF-overensstemmelseserklæring Producent: Tintometer GmbH / Schleefstraße 8-12 / Dortmund / Tyskland Produktnavn: MD200 DK EF-overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 og EF-overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 08. juni Producenten erklærer, at dette produkt opfylder kravene i følgende produktfamilienorm: DIN EN :2006 DK Elektromagnetisk immunitet svarende til kravene til apparater til brug i industrielle omgivelser (tabel 2) / emission svarende til kravene til apparater i klasse B Dortmund, Cay-Peter Voss, Direktion

4 DK Vigtigt Vigtige oplysninger om bortskaffelse af engangsbatterier og genopladelige batterier Alle slutbrugere er i henhold til EU's Batteridirektiv (2006/66/EF) forpligtede til at aflevere brugte engangsbatterier og kasserede genopladelige batterier til genanvendelsesordninger. Bortskaffelse som husholdningsaffald er forbudt. Idet der med nogle af vores produkter medfølger engangsbatterier og genopladelige batterier, skal vi henlede opmærksomheden på følgende: Brugte batterier og kasserede genopladelige batterier må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan i Danmark afleveres gratis på de kommunale miljøstationer samt til forhandlere af tilsvarende engangsbatterier og genopladelige batterier. Endvidere har slutbrugere mulighed for at aflevere engangsbatterier og genopladelige batterier til den forhandler, hvor de er købt (lovmæssig tilbagetagelsespligt). Vigtigt For at værne om naturen har EU lovgivet om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til EU's Elektronikskrotdirektiv (2012/19/EU) må elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes via det almindelige husholdningsaffald. Tintometer GmbH bortskaffer det udtjente apparat på professionel og miljømæssigt forsvarlig vis. Denne service er gratis bortset fra forsendelsesomkostninger. Servicen gælder kun for apparater anskaffede efter den Det udtjente apparat afleveres til forhandleren eller indsendes frankeret til denne. 4 MD200_6 01/2015

5 DK Indholdsfortegnelse Generelle informationer...6 Informationer til arbejdsteknik...6 Informationer til metoden...6 Udskiftning af batterier...7 Funktionsbeskrivelse...8 Ibrugtagning...8 OTZ (One Time )...8 Displayets baggrundsbelysning...9 Udlæsning af gemte data...9 Countdown / reaktionstid... 9 Metoder...10 Klor med tablet...10 Klor med flydende reagens...12 Klor HR med DPD tablet...14 ph-værdi med tablet...16 ph-værdi med flydende reagens...17 CyA- (Cyanursyre) med tablet Menu-optioner...20 Menuvalg...20 Udlæsning af gemte data...20 Overførsel af lagrede data (til printer eller pc) Indstilling af dato og tid (24-timers-format) Indstilling...22 Brugerindstilling...22 Tilbagevenden til fabriksindstilling...23 Tekniske data...24 Brugerinformationer...25 Fejlmeldinger...25 MD200_6 01/2015 5

6 DK Generelle informationer Informationer til arbejdsteknik 1. Kuvetter, låg og omrører skal renses grundigt efter hver analyse for at undgå overføringsfejl. Selv små rester af reagenser medfører fejlmålinger. 2. Kuvetternes ydervægge skal være rene og tørre, inden analysen gennemføres. Fingeraftryk eller vanddråber på kuvetternes lysgennemtrængningsflader medfører fejlmålinger. 3. Nulkalibrering og test skal gennemføres med samme kuvette, da kuvetterne kan have små tolerancer over for hinanden. 4. Ved nulkalibrering og test skal kuvetten sættes således ned i måleskakten at den hvide trekant vender mod markeringen i huset. 5. Nulkalibrering og test skal udføres med lukket kuvettelåg. Kuvettelåget skal være forsynet med en tætningsring. 6. Bobledannelse på kuvettens indvendige sider medfører fejlmålinger. I så fald lukkes kuvetten med kuvettelåget og boblerne løsnes ved at vende kuvetten inden testen gennemføres. 7. Indtrængen af vand i måleskakten skal forhindres. Indtrængen af vand i fotometerhuset kan ødelægge elektroniske komponenter og medføre korrosion. 8. Tilsmudsning af det transparente prøvekammer medfører målefejl. Vinduerne i det transparente prøvekammer skal kontrolleres regelmæssigt og om nødvendigt rengøres. Rengøringen foretages med en fugtig klud og vatpinde. 9. Større temperaturforskelle mellem fotometeret og omgivelserne kan medføre målefejl, f.eks. som følge af udfældning af kondensvand i prøvekammeret og kuvetten. 10. Beskyt apparatet ved brug mod direkte sollys. 11. Reagenstabletterne må ikke berøres med fingrene. Reagenstabletten kommes direkte fra folien og ned i vandprøven. 12. Reagenstilsætningens rækkefølge skal altid overholdes. Informationer til metoden Vær opmærksom på anvendelsesmuligheder, analyseforskrift og metodernes matrixeffekter. Forskellige refills tilgængelige på anmodning. Reagenser er beregnet til kemisk analyse og skal være utilgængelige for børn. Reagensopløsninger skal bortskaffes i overensstemmelse med loven. Ved behov kan der ordres sikkerhedsdatablade. (www.lovibond.com) 6 MD200_6 01/2015

7 DK Generelle informationer Kuvetteplacering (Ø 24 mm): Korrekt påfyldning af kuvetten: rigtig forkert Udskiftning af batterier: (B) Dæksel til batterirum (E) Pakning (A) Skrue (F) Enheden set bagfra (D) Batterier (C) Kærv for infrarød dataoverførsel Bemærk: For at sikre, at fotometeret er helt tæt, skal pakningen (E) være sat i, og dækslet (B) skruet på batterirummet. Hvis batterierne tages ud af enheden i mere end 1 minut, vises programmet dato og klokkeslæt automatisk, næste gang der tændes for enheden (efter isætning af opladede batterier). MD200_6 01/2015 7

8 DK Funktionsbeskrivelse Ibrugtagning On Off METODE Mode Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. På displayet vises: Vælg analyse med knappen [MODE]: Scroll Memory (SM) Ved multiparameterenheder er rækkefølgen af de forskellige metoder fast. Når der tændes for enheden, vises automatisk den senest valgte metode. Det giver hurtigere adgang til foretrukne metoder. METODE METODE METODE RESULTAT På displayet vises: Fyld en ren kuvette med vandprøven op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåg og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST] (se OTZ). Metodesymbolet blinker i ca. 8 sekunder. På displayet vises: Efter at nulkalibreringen er udført, tages kuvetten ud af måleskakten. Ved tilførsel af reagenserne udvikles den karakteristiske farvning. Luk kuvetten igen og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. (vedrørende countdown/reaktionstid se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet. Resultatets gemmes automatisk. Gentagelse af analysen: Tryk på knappen [ZERO/TEST] igen. OTZ (One Time ) Nulstillingen () huskes, indtil der slukkes for enheden. Det er ikke nødvendigt at foretage fornyet nulstilling før hver analyse, såfremt analysen foretages på den samme vandprøve under identiske testbetingelser. Efter behov kan der når som helst foretages nulstilling af enheden. Ny nulkalibrering: Hold tasten [ZERO/TEST] inde i 2 sekunder. 8 MD200_6 01/2015

9 DK Funktionsbeskrivelse Displayets baggrundsbelysning! Tryk på knappen [!] for at tænde eller slukke for displayets baggrundsbelysning. Under målingen slukkes automatisk for baggrundsbelysningen. Udlæsning af gemte data! For at gå direkte til hukommelsesmenuen, tryk på knappen [!], med tændt apparat, og hold knappen nede i mere end 4 sekunder. Countdown / reaktionstid Ved metoder med reaktionstid kan der som ekstraudstyr tilkobles en countdown-funktion:! Tryk på knappen [!] og hold den nede. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Slip knappen [!], countdown starter. Efter countdown måles automatisk. Den løbende countdown kan afsluttes ved at trykke på knappen [ZERO/TEST]. Der måles straks. OBS: Ikke overholdte reaktionstider kan medføre fejlbehæftede måleresultater. MD200_6 01/2015 9

10 DK Metoder CL 6 Klor med tablet 0,01 6,0 mg/l a) frit klor CL 6 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm indholdet, bortset fra nogle dråber. Tilsæt en DPD No. 1 tablet direkte fra folien og knus den med en ren rørpind. Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor. b) total klor! CL 6 RESULTAT Tilsæt en DPD No. 3 tablet direkte fra folien til samme prøve og knus den med en ren rørpind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 1 2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 2 3 mg/l: ± 0,20 mg/l > 3 4 mg/l: ± 0,30 mg/l > 4 6 mg/l: ± 0,40 mg/l 10 MD200_6 01/2015

11 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. For en separat analyse af frit klor og total klor er det praktisk at anvende et sæt kuvetter (se EN ISO , afsn. 5.3) til hver analyse. 3. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 4. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud) 5. Koncentrationer over 10 mg/l klor ved brug af tabletter kan medføre resultater inden for måleområdet hen til 0 mg/l. I så fald skal vandprøven fortyndes med klorfrit vand og målingen gentages (sandsynlighedstest). 6. Uklarheder (medfører målefejl): Ved prøver med højt calciumindhold* og/eller stor ledningsevne* kan der ved brug af tablet DPD No. 1 dannes uklarheder i prøven med målefejl til følge. I så fald skal i stedet benyttes reagenstablet DPD No. 1 High Calcium. Såfremt uklarhederne først optræder efter tilsætning af tablet DPD No. 3, kan de forhindres ved i stedet at bruge DPD No. 1 High Calcium og DPD No. 3 High Calcium. DPD No. 1 High Calcium må kun benyttes sammen med DPD No. 3 High Calcium. *Det er ikke muligt at anføre præcise værdier, idet dannelse af uklarheder afhænger af det testede vands oprindelse og sammensætning. 7. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer Combi-Pack DPD No. 1/No. 3 Tablet / nogensinde 100 herunder omrører BT DPD No. 1 Tablet / BT DPD No. 3 Tablet / BT Combi-Pack DPD No. 1 HIGH CALCIUM / DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tablet / nogensinde 100 herunder omrører BT DPD No. 1 HIGH CALCIUM Tablet / BT DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tablet / BT MD200_6 01/

12 DK Metoder CL 6 Klor med flydende reagens 0,01 4,0 mg/l a) frit klor CL 6 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm den. Hold drypflasken lodret og kom lige store dråber ned i kuvetten ved at trykke langsomt: 6 dråber DPD 1 buffer-opløsning 2 dråber DPD 1 reagens-opløsning Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor.! CL 6 RESULTAT b) total klor Straks efter måling af den allerede farvede prøve tilsæt 3 dråber DPD 3 buffer-opløsning. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 1 2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 2 3 mg/l: ± 0,20 mg/l > 3 4 mg/l: ± 0,30 mg/l 12 MD200_6 01/2015

13 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. For en separat analyse af frit klor og total klor er det praktisk at anvende et sæt kuvetter (se EN ISO , afsn. 5.3) til hver analyse. 3. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 4. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud). 5. Koncentrationer over 4 mg/l klor ved brug af flydende reagenser kan medføre resultater inden for måleområdet hen til 0 mg/l. I så fald skal vandprøven fortyndes med klorfrit vand og målingen gentages (sandsynlighedstest). 6. Efter brugen skal drypflaskerne med de flydende reagenser straks lukkes med skruelåget i samme farve. Opbevar reagenssættet køligt, ved +6 C til +10 C. 7. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer Set DPD No. 1 buffer-opløsning DPD No. 1 reagens-opløsning DPD No. 3 buffer-opløsning (ca. 300 testen) 3 x flydende reagens / 15 ml 1 x flydende reagens / 15 ml 2 x flydende reagens / 15 ml DPD No. 1 buffer-opløsning flydende reagens / 15 ml DPD No. 1 reagens-opløsning flydende reagens / 15 ml DPD No. 3 buffer-opløsning flydende reagens / 15 ml MD200_6 01/

14 DK Metoder CL 10 Klor HR med DPD tablet 0,1 10 mg/l a) frit klor CL 10 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm indholdet, bortset fra nogle dråber. Tilsæt en DPD No. 1 HR tablet direkte fra folien og knus den med en ren rørpind. Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor. b) total klor! CL 10 RESULTAT Tilsæt en DPD No. 3 HR tablet direkte fra folien til samme prøve og knus den med en ren rørpind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 2 mg/l: ± 0,1 mg/l > 2 4 mg/l: ± 0,3 mg/l > 4 8 mg/l: ± 0,4 mg/l > 8 10 mg/l: ± 0,5 mg/l 14 MD200_6 01/2015

15 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 3. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud). 4. Uklarheder (medfører målefejl): Ved prøver med stort calciumindhold (>1000 mg/l CaCO 3 ) kan der dannes uklarheder i prøven ved udførelse af testen. I så fald skal der før udførelse af testen tilsættes én EDTA-tablet til en vandprøve på 10 ml. 5. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer DPD No. 1 HR Tablet / BT DPD No. 3 HR Tablet / BT MD200_6 01/

16 DK Metoder PH ph-værdi med tablet 6,5 8,4 Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tilsæt en PHENOL RED PHOTOMETER-tablet til 10-ml-prøven direkte fra folien og knus med en ren rørepind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. PH RESULTAT Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet som ph-værdi. Måletolerance: ± 0,1 ph Bemærkninger: 1. For en fotometrisk ph-værdi-bestemmelse må der kun anvendes PHENOL RED-tabletter med sort folietryk, der er mærket med begrebet PHOTOMETER. 2. Vandprøver med en lav karbonhårdhed* kan medføre forkerte ph-værdier. *KS4.3 < 0,7 mmol/l ^= Samlet alkalitet < 35 mg/l CaCO 3 3. ph-værdier under 6,5 og over 8,4 kan medføre resultater inden for måleområdet. Der anbefales en sandsynlighedstest (ph-meter). 4. ph-værdiernes nøjagtighed i den kolorimetriske bestemmelse er afhængig af forskellige rammebetingelser (prøvens bufferkapacitet, saltindhold osv.). 5. Saltfejl Korrektion af måleværdien (gennemsnitsværdier) for prøver med et saltindhold på: Indikator Prøvens saltindhold Phenolrød 1 molar 0,21 2 molar 0,26 3 molar 0,29 Værdierne fra Parson og Douglas (1926) gælder for anvendelse af Clark og Lubs buffere. 1 Mol NaCl = 58,4 g/l = 5,8% Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer PHENOL RED PHOTOMETER Tablet / BT 16 MD200_6 01/2015

17 DK Metoder PH PH RESULTAT ph-værdi med flydende reagens 6,5 8,4 Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Hold drypflasken lodret og kom lige store dråber ned i kuvetten ved at trykke langsomt: 6 dråber PHENOL RED-opløsning Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet som ph-værdi. Måletolerance: ± 0,2 ph Bemærkninger: 1. Ved en undersøgelse af kloret vand kan det eksisterende restklorindhold påvirke den flydende reagens farvereaktion. Dette ungås ved at komme en lille krystal natriumthiosulfat tablet (Na 2 S 2 O 3 5 H 2 O) ned i prøven. PHENOL RED-tabletter indeholder allerede Thiosulfat. 2. Pga. forskellige dråbestørrelser kan måleresultatet afvige mere end ved brug af tabletter. Ved brug af pipette (0,18 ml, svarende til 6 dråber) kan denne afvigelse minimeres. 3. Efter brugen skal dryppeflasken straks lukkes med skruelåget af samme farve. 4. Opbevar reagens ved +6 10º C. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer PHENOL RED-opløsning Flydende reagens / 15 ml MD200_6 01/

18 DK Metoder CyA CyA RESULTAT CyA-TEST (Cyanursyre) med tablet mg/l En ren 24-mm-kuvette fyldes med 5 ml prøve og 5 ml demineraliseret vand (note 1), og enheden nulstilles (se "Ibrugtagning"). Tilsæt en CyA-TEST-tablet til den forberedte prøve direkte fra folien og knus med en ren rørepind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig (Bemærkning 2, 3). Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l cyanursyre. Måletolerance: 0 50 mg/l: ± 10 mg/l > mg/l: ± 15 mg/l > mg/l: ± 20 mg/l Bemærkninger: 1. Anvend saltfrit vand eller cyanursyrefrit ledningsvand. 2. Cyanursyre medfører en meget fint fordelt sløring med mælkeagtig udseende. Enkelte partikler kan ikke føres tilbage til tilstedeværelse af cynaursyre. 3. Opløs tablet fuldstændigt (ryst ca. 1 minut). Ikke opløste partikler kan medføre højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer CyA-TEST Tablet / BT 18 MD200_6 01/2015

19 DK Metoder MD200_6 01/

20 DK Menu-optioner Store Time Mode On Off! Date Cal Menuvalg Tryk på knappen [MODE] og hold den nede. Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. På displayet fremkommer 3 decimalpunkter, slip knappen [MODE]. Ved hjælp af [!] kan der vælges følgende menupunkter: 1 dis Udlæsning af gemte data 1 Prt Udskrivning af lagrede data 2 3 Indstilling af dato og tid 4 Brugerjustering Det valgte menupunkt vises ved hjælp af pilen på displayet. Store 1 Time dis Mode Mode! Date Cal 1 dis Udlæsning af gemte data Når valget er bekræftet ved tryk på [MODE]-tasten, vises de seneste 16 målinger i følgende format (linje for linje i automatisk rækkefølge, 3 sekunder per linje, indtil visning af resultatet): løbende Nummer n xx (xx: ) År YYYY (f. eks. 2014) Dato MM.dd (MånedMåned.DagDag) Tid hh:mm (TimeTime:MinutMinut) Metode metodesymbol Resultat x,xx Ved at trykke på knappen [ZERO/TEST] gentages den automatiske visning af den valgte datarecord. Ved at trykke på knappen [MODE] kan der bladres gennem alle gemte datarecords. Ved at trykke på knappen [!] afsluttes menuen. 1 Prt Overførsel af lagrede data (til printer eller pc) Store 1 Time Prt Date Cal BEMÆRK: Overførsel af de lagrede data til en printer eller pc kræver et infrarødt dataoverførselsmodul (ekstraudstyr). 20 MD200_6 01/2015

21 DK Menu-optioner Kærv for infrarød dataoverførsel PrtG Der skal være tændt for det infrarøde dataoverførselsmodul og de perifere enheder. Overførslen startes ved tryk på [MODE]-tasten. I displayet vises i ca. 1 sekund "PrtG" (Printing). Derefter vises nummeret på det første datasæt, og dataene overføres. Samtlige lagrede datasæt overføres i rækkefølge. Efter endt overførsel skifter enheden til måletilstand. On Off Udskrivningen kan annulleres ved tryk på [On/Off]-tasten. Enheden slukker selv. E 132 Hvis enheden efter ca. 2 minutter ikke har opnået forbindelse med et infrarødt dataoverførselsmodul, opgiver den ("Time-out"). Fejlnummeret E 132 vises i ca. 4 sekunder, hvorefter enheden vender tilbage til normal måletilstand (se desuden vejledningen til det infrarøde dataoverførselsmodul). Store 3 Date Indstilling af dato og tid (24-timers-format) Time Mode SET DATE YYYY (2 sec.) Cal Efter bekræftelsen af udvalget med knappen [MODE] vises de parameter der skal indstilles i 2 sekunder. Indstillingen starter med året (YYYY), efterfulgt af den aktuelle værdi, der evt. kan ændres. Det samme gælder for måned (MM), dag (dd), time (hh) og minut (mm). Ved indstilling af minutter indstilles først minutterne i 10er-skridt, efter tryk på knappen [!] indstilles minutterne i 1er-skridt. Mode Øgning af den værdi der skal indstilles sker ved at trykke på knappen [MODE].! Reducering af den værdi der skal indstilles sker ved at trykke på knappen [ZERO/TEST]. Ved at trykke på knappen [!] skiftes til den næste værdi der skal indstilles. Efter at minutterne er indstillet og knappen [!] er aktiveret, vises på displayet "IS SET" og apparatet vender automatisk tilbage til målefunktionen. MD200_6 01/

22 DK Indstilling Store Cal Time Date 4 Cal 4 Brugerindstilling Forklaring: cal CAL CAL METODE METODE CAL METODE RESULTAT CAL Brugerindstilling (display i justeringsfunktion) Fabriksindstilling (display i justeringsfunktion) Efter at udvalget er bekræftet med knappen [MODE] vises skiftevis på displayet: CAL/Metode. Ved hjælp af knappen [MODE] bladres til den metode, der skal justeres. Fyld en ren kuvette med standard op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåg og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 8 sekunder. Bekræftelsen af nulkalibrering vises skiftevis med CAL. Gennemfør en måling med en standard af kendte koncentrationer som beskrevet under den ønskede metode. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. Resultatet vises skiftevis med CAL. Hvis resultatet stemmer overens med værdien af den anvendte standard (inden for den relevante tolerance) afsluttes justeringsfunktionen ved at trykke på knappen [ON/OFF]. Ændring af den viste værdi: Mode CAL RESULTAT + x On Off : : Et tryk på [MODE] øger det viste resultat med 1 digit. Et tryk på [ZERO/TEST] reducerer det viste resultat med 1 digit. Tryk flere gange på knapperne til det viste resultat stemmer overens med værdien for den anvendte standard. Ved at trykke på [ON/OFF] beregnes den nye korrektionsfaktor og den gemmes på brugerjusteringsniveauet. På displayet vises i 3 sekunder en bekræftelse på justeringen. 22 MD200_6 01/2015

23 DK Indstilling Tilbagevenden til fabriksindstilling Tilbagevenden fra brugerindstilling til fabriksindstilling er kun mulig for alle metoder samtidigt. Store Cal Time RESULTAT Mode On Off Date Cal Ved en metode, der er justeret af brugeren, vises en pil i pos Cal når resultater fremkommer på dispalyet. For at nulstille apparatet til fabriksindstilling, udføres følgende skridt: Hold knapperne [MODE] og [ZERO/TEST] nede samtidigt. Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. Efter ca. 1 sekund slip knapperne [MODE] og [ZERO/TEST]. SEL CAL På displayet vises på skift: Apparatet befinder sig i fabrikstilstand. (SEL står for Select: Vælg) eller: SEL cal Apparatet arbejder med en af brugeren foretagede indstillinger. (Skal brugerjusteringen bibeholdes, sluk for apparatet på knappen [ON/OFF]). Mode SEL CAL On Off Ved at trykke på knappen [MODE] aktivers fabriksindstillingen for alle metoder samtidigt. På displayet fremkommer på skift: Apparatet slukkes på knappen [ON/OFF]. MD200_6 01/

24 DK Tekniske data Enhed Optik Bølgelængdepræcision Fotometrisk præcision* Fotometrisk opløsning Tekniske data To bølgelængder, automatisk valg af bølgelængde, kolorimeter med direkte udlæsning af måleværdier Lysdioder, interferensfilter (IF) og fotosensor på det transparente prøvekammer Bølgelængdespecifikationer for interferensfilteret: 530 nm = 5 nm 560 nm = 5 nm ± 1 nm 3 % (T = C) 0,01 A Strømforsyning 4 batterier (AA/LR 6) Driftstid Auto-OFF: Display Hukommelse Brugergrænseflade Datering Indstilling Driftstid 53 h henholdsvis målinger i konstant testtilstand med slukket baggrundsbelysning Automatisk frakobling af apparatet 10 minutter efter seneste knapaktivering Baggrundsbelyst LCD (ved tastetryk) Intern cirkulær buffer til 16 datasæt IR-grænseflade til overførsel af måledata Realtidsur og dato Fabriks- og brugerindstilling. Mulighed for genindlæsning af fabriksindstillingerne. Dimensioner 190 x 110 x 55 mm (l b h) Vægt Omgivelses betingelser Vandtæt Basisenhed ca. 455 g (med batterier) 5 40 C rel. fugtighed: 30 90% (ikke kondenserende) Kapslingsklasse IP68 (1 time på 0,1 m), flyder på vand *Målt med standardopløsninger Apparatets specificerede nøjagtighed opnås kun, når der anvendes de originale reagenssystemer, der tilbydes af producenten. 24 MD200_6 01/2015

25 DK Brugerinformationer Fejlmeldinger Brugerinformationer Store Cal Hı Lo btlo RESULTAT Date Time Cal Måleområde overskredet eller sløring for stor. Måleområde underskredet. Udskift omgående batteriet, arbejdet kan ikke fortsættes. Batterispænding for baggrundsbelysning for lav. Måling er dog mulig. Ved en metode, der er indstillet af brugeren, vises resultatet i displayet med en pil i positionen Cal (se "Genindlæsning af fabriksindstillinger"). Fejlmeldinger E27 / E28 / E29 E 10 / E 11 E 20 / E 21 E23 / E24 / E25 E 22 Lysabsorption for stor. Årsag f. eks.: forurenet optik. Justeringsfaktor uden for det tilladte område Detektor modtager for meget lys. Detektor modtager for meget lys. Under målingen var batterieffekten for svag. Udskift batteri. E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77 CL 6: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CL 6: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. CL 10: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CL 10: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. ph: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. ph: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. CyA: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CyA: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. MD200_6 01/

26 26 MD200_6 01/2015

27 MD200_6 01/

28 Tintometer GmbH Lovibond Water ing Schleefstraße Dortmund Tel.: +49 (0)231/ Fax: +49 (0)231/ Deutschland The Tintometer Limited Lovibond House / Solar Way Solstice Park / Amesbury, SP4 7SZ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) UK Tintometer AG Hauptstraße Hausen AG Tel.: +41 (0)56/ Fax: +41 (0)56/ Schweiz Tintometer Inc 6456 Parkland Drive Sarasota, FL Tel.: USA Tintometer China Room 1001, China Life Tower 16 Chaoyangmenwai Avenue, Beijing, Tel.: App. 330 Fax: China Tintometer South East Asia Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0) /6 Fax: +60 (0) Malaysia Tintometer India Pvt. Ltd. B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, Hyderabad Tel.: +91 (0) Toll Free: India Technische Änderungen vorbehalten Printed in Germany 01/15 No.: DK Lovibond und Tintometer sind eingetragene Warenzeichen der Tintometer Firmengruppe

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning DA 1 Microlife WatchBP Home S er verdens førende digitale blodtryksmåler til tidlig opdagelse af atrieflimmer

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere