Fotometer-System MD200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotometer-System MD200"

Transkript

1 Lovibond Water ing Tintometer Group Fotometer-System MD200 Cl ph CyA DK Betjeningsvejledning side 4 25

2

3 EF-overensstemmelseserklæring Producent: Tintometer GmbH / Schleefstraße 8-12 / Dortmund / Tyskland Produktnavn: MD200 DK EF-overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 og EF-overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 08. juni Producenten erklærer, at dette produkt opfylder kravene i følgende produktfamilienorm: DIN EN :2006 DK Elektromagnetisk immunitet svarende til kravene til apparater til brug i industrielle omgivelser (tabel 2) / emission svarende til kravene til apparater i klasse B Dortmund, Cay-Peter Voss, Direktion

4 DK Vigtigt Vigtige oplysninger om bortskaffelse af engangsbatterier og genopladelige batterier Alle slutbrugere er i henhold til EU's Batteridirektiv (2006/66/EF) forpligtede til at aflevere brugte engangsbatterier og kasserede genopladelige batterier til genanvendelsesordninger. Bortskaffelse som husholdningsaffald er forbudt. Idet der med nogle af vores produkter medfølger engangsbatterier og genopladelige batterier, skal vi henlede opmærksomheden på følgende: Brugte batterier og kasserede genopladelige batterier må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan i Danmark afleveres gratis på de kommunale miljøstationer samt til forhandlere af tilsvarende engangsbatterier og genopladelige batterier. Endvidere har slutbrugere mulighed for at aflevere engangsbatterier og genopladelige batterier til den forhandler, hvor de er købt (lovmæssig tilbagetagelsespligt). Vigtigt For at værne om naturen har EU lovgivet om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til EU's Elektronikskrotdirektiv (2012/19/EU) må elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes via det almindelige husholdningsaffald. Tintometer GmbH bortskaffer det udtjente apparat på professionel og miljømæssigt forsvarlig vis. Denne service er gratis bortset fra forsendelsesomkostninger. Servicen gælder kun for apparater anskaffede efter den Det udtjente apparat afleveres til forhandleren eller indsendes frankeret til denne. 4 MD200_6 01/2015

5 DK Indholdsfortegnelse Generelle informationer...6 Informationer til arbejdsteknik...6 Informationer til metoden...6 Udskiftning af batterier...7 Funktionsbeskrivelse...8 Ibrugtagning...8 OTZ (One Time )...8 Displayets baggrundsbelysning...9 Udlæsning af gemte data...9 Countdown / reaktionstid... 9 Metoder...10 Klor med tablet...10 Klor med flydende reagens...12 Klor HR med DPD tablet...14 ph-værdi med tablet...16 ph-værdi med flydende reagens...17 CyA- (Cyanursyre) med tablet Menu-optioner...20 Menuvalg...20 Udlæsning af gemte data...20 Overførsel af lagrede data (til printer eller pc) Indstilling af dato og tid (24-timers-format) Indstilling...22 Brugerindstilling...22 Tilbagevenden til fabriksindstilling...23 Tekniske data...24 Brugerinformationer...25 Fejlmeldinger...25 MD200_6 01/2015 5

6 DK Generelle informationer Informationer til arbejdsteknik 1. Kuvetter, låg og omrører skal renses grundigt efter hver analyse for at undgå overføringsfejl. Selv små rester af reagenser medfører fejlmålinger. 2. Kuvetternes ydervægge skal være rene og tørre, inden analysen gennemføres. Fingeraftryk eller vanddråber på kuvetternes lysgennemtrængningsflader medfører fejlmålinger. 3. Nulkalibrering og test skal gennemføres med samme kuvette, da kuvetterne kan have små tolerancer over for hinanden. 4. Ved nulkalibrering og test skal kuvetten sættes således ned i måleskakten at den hvide trekant vender mod markeringen i huset. 5. Nulkalibrering og test skal udføres med lukket kuvettelåg. Kuvettelåget skal være forsynet med en tætningsring. 6. Bobledannelse på kuvettens indvendige sider medfører fejlmålinger. I så fald lukkes kuvetten med kuvettelåget og boblerne løsnes ved at vende kuvetten inden testen gennemføres. 7. Indtrængen af vand i måleskakten skal forhindres. Indtrængen af vand i fotometerhuset kan ødelægge elektroniske komponenter og medføre korrosion. 8. Tilsmudsning af det transparente prøvekammer medfører målefejl. Vinduerne i det transparente prøvekammer skal kontrolleres regelmæssigt og om nødvendigt rengøres. Rengøringen foretages med en fugtig klud og vatpinde. 9. Større temperaturforskelle mellem fotometeret og omgivelserne kan medføre målefejl, f.eks. som følge af udfældning af kondensvand i prøvekammeret og kuvetten. 10. Beskyt apparatet ved brug mod direkte sollys. 11. Reagenstabletterne må ikke berøres med fingrene. Reagenstabletten kommes direkte fra folien og ned i vandprøven. 12. Reagenstilsætningens rækkefølge skal altid overholdes. Informationer til metoden Vær opmærksom på anvendelsesmuligheder, analyseforskrift og metodernes matrixeffekter. Forskellige refills tilgængelige på anmodning. Reagenser er beregnet til kemisk analyse og skal være utilgængelige for børn. Reagensopløsninger skal bortskaffes i overensstemmelse med loven. Ved behov kan der ordres sikkerhedsdatablade. (www.lovibond.com) 6 MD200_6 01/2015

7 DK Generelle informationer Kuvetteplacering (Ø 24 mm): Korrekt påfyldning af kuvetten: rigtig forkert Udskiftning af batterier: (B) Dæksel til batterirum (E) Pakning (A) Skrue (F) Enheden set bagfra (D) Batterier (C) Kærv for infrarød dataoverførsel Bemærk: For at sikre, at fotometeret er helt tæt, skal pakningen (E) være sat i, og dækslet (B) skruet på batterirummet. Hvis batterierne tages ud af enheden i mere end 1 minut, vises programmet dato og klokkeslæt automatisk, næste gang der tændes for enheden (efter isætning af opladede batterier). MD200_6 01/2015 7

8 DK Funktionsbeskrivelse Ibrugtagning On Off METODE Mode Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. På displayet vises: Vælg analyse med knappen [MODE]: Scroll Memory (SM) Ved multiparameterenheder er rækkefølgen af de forskellige metoder fast. Når der tændes for enheden, vises automatisk den senest valgte metode. Det giver hurtigere adgang til foretrukne metoder. METODE METODE METODE RESULTAT På displayet vises: Fyld en ren kuvette med vandprøven op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåg og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST] (se OTZ). Metodesymbolet blinker i ca. 8 sekunder. På displayet vises: Efter at nulkalibreringen er udført, tages kuvetten ud af måleskakten. Ved tilførsel af reagenserne udvikles den karakteristiske farvning. Luk kuvetten igen og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. (vedrørende countdown/reaktionstid se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet. Resultatets gemmes automatisk. Gentagelse af analysen: Tryk på knappen [ZERO/TEST] igen. OTZ (One Time ) Nulstillingen () huskes, indtil der slukkes for enheden. Det er ikke nødvendigt at foretage fornyet nulstilling før hver analyse, såfremt analysen foretages på den samme vandprøve under identiske testbetingelser. Efter behov kan der når som helst foretages nulstilling af enheden. Ny nulkalibrering: Hold tasten [ZERO/TEST] inde i 2 sekunder. 8 MD200_6 01/2015

9 DK Funktionsbeskrivelse Displayets baggrundsbelysning! Tryk på knappen [!] for at tænde eller slukke for displayets baggrundsbelysning. Under målingen slukkes automatisk for baggrundsbelysningen. Udlæsning af gemte data! For at gå direkte til hukommelsesmenuen, tryk på knappen [!], med tændt apparat, og hold knappen nede i mere end 4 sekunder. Countdown / reaktionstid Ved metoder med reaktionstid kan der som ekstraudstyr tilkobles en countdown-funktion:! Tryk på knappen [!] og hold den nede. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Slip knappen [!], countdown starter. Efter countdown måles automatisk. Den løbende countdown kan afsluttes ved at trykke på knappen [ZERO/TEST]. Der måles straks. OBS: Ikke overholdte reaktionstider kan medføre fejlbehæftede måleresultater. MD200_6 01/2015 9

10 DK Metoder CL 6 Klor med tablet 0,01 6,0 mg/l a) frit klor CL 6 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm indholdet, bortset fra nogle dråber. Tilsæt en DPD No. 1 tablet direkte fra folien og knus den med en ren rørpind. Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor. b) total klor! CL 6 RESULTAT Tilsæt en DPD No. 3 tablet direkte fra folien til samme prøve og knus den med en ren rørpind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 1 2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 2 3 mg/l: ± 0,20 mg/l > 3 4 mg/l: ± 0,30 mg/l > 4 6 mg/l: ± 0,40 mg/l 10 MD200_6 01/2015

11 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. For en separat analyse af frit klor og total klor er det praktisk at anvende et sæt kuvetter (se EN ISO , afsn. 5.3) til hver analyse. 3. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 4. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud) 5. Koncentrationer over 10 mg/l klor ved brug af tabletter kan medføre resultater inden for måleområdet hen til 0 mg/l. I så fald skal vandprøven fortyndes med klorfrit vand og målingen gentages (sandsynlighedstest). 6. Uklarheder (medfører målefejl): Ved prøver med højt calciumindhold* og/eller stor ledningsevne* kan der ved brug af tablet DPD No. 1 dannes uklarheder i prøven med målefejl til følge. I så fald skal i stedet benyttes reagenstablet DPD No. 1 High Calcium. Såfremt uklarhederne først optræder efter tilsætning af tablet DPD No. 3, kan de forhindres ved i stedet at bruge DPD No. 1 High Calcium og DPD No. 3 High Calcium. DPD No. 1 High Calcium må kun benyttes sammen med DPD No. 3 High Calcium. *Det er ikke muligt at anføre præcise værdier, idet dannelse af uklarheder afhænger af det testede vands oprindelse og sammensætning. 7. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer Combi-Pack DPD No. 1/No. 3 Tablet / nogensinde 100 herunder omrører BT DPD No. 1 Tablet / BT DPD No. 3 Tablet / BT Combi-Pack DPD No. 1 HIGH CALCIUM / DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tablet / nogensinde 100 herunder omrører BT DPD No. 1 HIGH CALCIUM Tablet / BT DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tablet / BT MD200_6 01/

12 DK Metoder CL 6 Klor med flydende reagens 0,01 4,0 mg/l a) frit klor CL 6 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm den. Hold drypflasken lodret og kom lige store dråber ned i kuvetten ved at trykke langsomt: 6 dråber DPD 1 buffer-opløsning 2 dråber DPD 1 reagens-opløsning Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor.! CL 6 RESULTAT b) total klor Straks efter måling af den allerede farvede prøve tilsæt 3 dråber DPD 3 buffer-opløsning. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 1 2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 2 3 mg/l: ± 0,20 mg/l > 3 4 mg/l: ± 0,30 mg/l 12 MD200_6 01/2015

13 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. For en separat analyse af frit klor og total klor er det praktisk at anvende et sæt kuvetter (se EN ISO , afsn. 5.3) til hver analyse. 3. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 4. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud). 5. Koncentrationer over 4 mg/l klor ved brug af flydende reagenser kan medføre resultater inden for måleområdet hen til 0 mg/l. I så fald skal vandprøven fortyndes med klorfrit vand og målingen gentages (sandsynlighedstest). 6. Efter brugen skal drypflaskerne med de flydende reagenser straks lukkes med skruelåget i samme farve. Opbevar reagenssættet køligt, ved +6 C til +10 C. 7. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer Set DPD No. 1 buffer-opløsning DPD No. 1 reagens-opløsning DPD No. 3 buffer-opløsning (ca. 300 testen) 3 x flydende reagens / 15 ml 1 x flydende reagens / 15 ml 2 x flydende reagens / 15 ml DPD No. 1 buffer-opløsning flydende reagens / 15 ml DPD No. 1 reagens-opløsning flydende reagens / 15 ml DPD No. 3 buffer-opløsning flydende reagens / 15 ml MD200_6 01/

14 DK Metoder CL 10 Klor HR med DPD tablet 0,1 10 mg/l a) frit klor CL 10 RESULTAT Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tag kuvetten ud af måleskakten og tøm indholdet, bortset fra nogle dråber. Tilsæt en DPD No. 1 HR tablet direkte fra folien og knus den med en ren rørpind. Fyld kuvetten med prøven op til 10-ml-mærket. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l frit klor. b) total klor! CL 10 RESULTAT Tilsæt en DPD No. 3 HR tablet direkte fra folien til samme prøve og knus den med en ren rørpind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. Sæt kuvetten ind i måleskakten. Positionering. Afvent 2 minutter reaktionstid. (countdown kan tilkobles, se side 9) Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l klor i alt. c) bunden klor bunden klor = total klor frit klor Måletolerancer: 0 2 mg/l: ± 0,1 mg/l > 2 4 mg/l: ± 0,3 mg/l > 4 8 mg/l: ± 0,4 mg/l > 8 10 mg/l: ± 0,5 mg/l 14 MD200_6 01/2015

15 DK Metoder Bemærkninger: 1. Rengøring af kuvetter: Da mange husholdningsmidler (f eks. opvaskemiddel) indeholder reducerende stoffer, kan der opstå lavere resultater ved måling af klor. For at udelukke denne målefejl, bør glasapparaterne ikke reducere klor. Derfor lægges glasapparaterne i en natriumhypokloridopløsning (0,1g/l) i en time og skylles derefter grundigt med saltfrit vand. 2. Ved forberedelse af prøven skal en udgasning af klor forhindres, f. eks. ved brug af pipetter. Analysen skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. 3. DPD-farveudviklingen sker ved en ph-værdi mellem 6,2 til 6,5. Reagenserne indeholder derfor en buffer til indstilling af ph-værdien. Stærkt alkalisk eller surt vand skal dog inden analysen bringes ind i et ph-område mellem 6 og 7 (med 0,5 mol svovlsyre eller 1 mol natronlud). 4. Uklarheder (medfører målefejl): Ved prøver med stort calciumindhold (>1000 mg/l CaCO 3 ) kan der dannes uklarheder i prøven ved udførelse af testen. I så fald skal der før udførelse af testen tilsættes én EDTA-tablet til en vandprøve på 10 ml. 5. Alle oxidationsmidler, der måtte være i prøverne, reagerer som klor, hvilket medfører højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer DPD No. 1 HR Tablet / BT DPD No. 3 HR Tablet / BT MD200_6 01/

16 DK Metoder PH ph-værdi med tablet 6,5 8,4 Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Tilsæt en PHENOL RED PHOTOMETER-tablet til 10-ml-prøven direkte fra folien og knus med en ren rørepind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig. PH RESULTAT Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet som ph-værdi. Måletolerance: ± 0,1 ph Bemærkninger: 1. For en fotometrisk ph-værdi-bestemmelse må der kun anvendes PHENOL RED-tabletter med sort folietryk, der er mærket med begrebet PHOTOMETER. 2. Vandprøver med en lav karbonhårdhed* kan medføre forkerte ph-værdier. *KS4.3 < 0,7 mmol/l ^= Samlet alkalitet < 35 mg/l CaCO 3 3. ph-værdier under 6,5 og over 8,4 kan medføre resultater inden for måleområdet. Der anbefales en sandsynlighedstest (ph-meter). 4. ph-værdiernes nøjagtighed i den kolorimetriske bestemmelse er afhængig af forskellige rammebetingelser (prøvens bufferkapacitet, saltindhold osv.). 5. Saltfejl Korrektion af måleværdien (gennemsnitsværdier) for prøver med et saltindhold på: Indikator Prøvens saltindhold Phenolrød 1 molar 0,21 2 molar 0,26 3 molar 0,29 Værdierne fra Parson og Douglas (1926) gælder for anvendelse af Clark og Lubs buffere. 1 Mol NaCl = 58,4 g/l = 5,8% Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer PHENOL RED PHOTOMETER Tablet / BT 16 MD200_6 01/2015

17 DK Metoder PH PH RESULTAT ph-værdi med flydende reagens 6,5 8,4 Kom en 10 ml prøve ned i en ren 24-mm-kuvette og udfør nulkalibreringen (se "Ibrugtagning ). Hold drypflasken lodret og kom lige store dråber ned i kuvetten ved at trykke langsomt: 6 dråber PHENOL RED-opløsning Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den. Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet vises resultatet som ph-værdi. Måletolerance: ± 0,2 ph Bemærkninger: 1. Ved en undersøgelse af kloret vand kan det eksisterende restklorindhold påvirke den flydende reagens farvereaktion. Dette ungås ved at komme en lille krystal natriumthiosulfat tablet (Na 2 S 2 O 3 5 H 2 O) ned i prøven. PHENOL RED-tabletter indeholder allerede Thiosulfat. 2. Pga. forskellige dråbestørrelser kan måleresultatet afvige mere end ved brug af tabletter. Ved brug af pipette (0,18 ml, svarende til 6 dråber) kan denne afvigelse minimeres. 3. Efter brugen skal dryppeflasken straks lukkes med skruelåget af samme farve. 4. Opbevar reagens ved +6 10º C. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer PHENOL RED-opløsning Flydende reagens / 15 ml MD200_6 01/

18 DK Metoder CyA CyA RESULTAT CyA-TEST (Cyanursyre) med tablet mg/l En ren 24-mm-kuvette fyldes med 5 ml prøve og 5 ml demineraliseret vand (note 1), og enheden nulstilles (se "Ibrugtagning"). Tilsæt en CyA-TEST-tablet til den forberedte prøve direkte fra folien og knus med en ren rørepind. Luk kuvetten fast med kuvettelåget og bland indholdet ved at vende den til tabletten har opløst sig (Bemærkning 2, 3). Sæt kuvetten ned i måleskakten. Positionering. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. På displayet fremkommer resultatet i mg/l cyanursyre. Måletolerance: 0 50 mg/l: ± 10 mg/l > mg/l: ± 15 mg/l > mg/l: ± 20 mg/l Bemærkninger: 1. Anvend saltfrit vand eller cyanursyrefrit ledningsvand. 2. Cyanursyre medfører en meget fint fordelt sløring med mælkeagtig udseende. Enkelte partikler kan ikke føres tilbage til tilstedeværelse af cynaursyre. 3. Opløs tablet fuldstændigt (ryst ca. 1 minut). Ikke opløste partikler kan medføre højere resultater. Reagenser Reagenser form /Masse Ordrenummer CyA-TEST Tablet / BT 18 MD200_6 01/2015

19 DK Metoder MD200_6 01/

20 DK Menu-optioner Store Time Mode On Off! Date Cal Menuvalg Tryk på knappen [MODE] og hold den nede. Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. På displayet fremkommer 3 decimalpunkter, slip knappen [MODE]. Ved hjælp af [!] kan der vælges følgende menupunkter: 1 dis Udlæsning af gemte data 1 Prt Udskrivning af lagrede data 2 3 Indstilling af dato og tid 4 Brugerjustering Det valgte menupunkt vises ved hjælp af pilen på displayet. Store 1 Time dis Mode Mode! Date Cal 1 dis Udlæsning af gemte data Når valget er bekræftet ved tryk på [MODE]-tasten, vises de seneste 16 målinger i følgende format (linje for linje i automatisk rækkefølge, 3 sekunder per linje, indtil visning af resultatet): løbende Nummer n xx (xx: ) År YYYY (f. eks. 2014) Dato MM.dd (MånedMåned.DagDag) Tid hh:mm (TimeTime:MinutMinut) Metode metodesymbol Resultat x,xx Ved at trykke på knappen [ZERO/TEST] gentages den automatiske visning af den valgte datarecord. Ved at trykke på knappen [MODE] kan der bladres gennem alle gemte datarecords. Ved at trykke på knappen [!] afsluttes menuen. 1 Prt Overførsel af lagrede data (til printer eller pc) Store 1 Time Prt Date Cal BEMÆRK: Overførsel af de lagrede data til en printer eller pc kræver et infrarødt dataoverførselsmodul (ekstraudstyr). 20 MD200_6 01/2015

21 DK Menu-optioner Kærv for infrarød dataoverførsel PrtG Der skal være tændt for det infrarøde dataoverførselsmodul og de perifere enheder. Overførslen startes ved tryk på [MODE]-tasten. I displayet vises i ca. 1 sekund "PrtG" (Printing). Derefter vises nummeret på det første datasæt, og dataene overføres. Samtlige lagrede datasæt overføres i rækkefølge. Efter endt overførsel skifter enheden til måletilstand. On Off Udskrivningen kan annulleres ved tryk på [On/Off]-tasten. Enheden slukker selv. E 132 Hvis enheden efter ca. 2 minutter ikke har opnået forbindelse med et infrarødt dataoverførselsmodul, opgiver den ("Time-out"). Fejlnummeret E 132 vises i ca. 4 sekunder, hvorefter enheden vender tilbage til normal måletilstand (se desuden vejledningen til det infrarøde dataoverførselsmodul). Store 3 Date Indstilling af dato og tid (24-timers-format) Time Mode SET DATE YYYY (2 sec.) Cal Efter bekræftelsen af udvalget med knappen [MODE] vises de parameter der skal indstilles i 2 sekunder. Indstillingen starter med året (YYYY), efterfulgt af den aktuelle værdi, der evt. kan ændres. Det samme gælder for måned (MM), dag (dd), time (hh) og minut (mm). Ved indstilling af minutter indstilles først minutterne i 10er-skridt, efter tryk på knappen [!] indstilles minutterne i 1er-skridt. Mode Øgning af den værdi der skal indstilles sker ved at trykke på knappen [MODE].! Reducering af den værdi der skal indstilles sker ved at trykke på knappen [ZERO/TEST]. Ved at trykke på knappen [!] skiftes til den næste værdi der skal indstilles. Efter at minutterne er indstillet og knappen [!] er aktiveret, vises på displayet "IS SET" og apparatet vender automatisk tilbage til målefunktionen. MD200_6 01/

22 DK Indstilling Store Cal Time Date 4 Cal 4 Brugerindstilling Forklaring: cal CAL CAL METODE METODE CAL METODE RESULTAT CAL Brugerindstilling (display i justeringsfunktion) Fabriksindstilling (display i justeringsfunktion) Efter at udvalget er bekræftet med knappen [MODE] vises skiftevis på displayet: CAL/Metode. Ved hjælp af knappen [MODE] bladres til den metode, der skal justeres. Fyld en ren kuvette med standard op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåg og placer i måleskakten. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 8 sekunder. Bekræftelsen af nulkalibrering vises skiftevis med CAL. Gennemfør en måling med en standard af kendte koncentrationer som beskrevet under den ønskede metode. Tryk på knappen [ZERO/TEST]. Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder. Resultatet vises skiftevis med CAL. Hvis resultatet stemmer overens med værdien af den anvendte standard (inden for den relevante tolerance) afsluttes justeringsfunktionen ved at trykke på knappen [ON/OFF]. Ændring af den viste værdi: Mode CAL RESULTAT + x On Off : : Et tryk på [MODE] øger det viste resultat med 1 digit. Et tryk på [ZERO/TEST] reducerer det viste resultat med 1 digit. Tryk flere gange på knapperne til det viste resultat stemmer overens med værdien for den anvendte standard. Ved at trykke på [ON/OFF] beregnes den nye korrektionsfaktor og den gemmes på brugerjusteringsniveauet. På displayet vises i 3 sekunder en bekræftelse på justeringen. 22 MD200_6 01/2015

23 DK Indstilling Tilbagevenden til fabriksindstilling Tilbagevenden fra brugerindstilling til fabriksindstilling er kun mulig for alle metoder samtidigt. Store Cal Time RESULTAT Mode On Off Date Cal Ved en metode, der er justeret af brugeren, vises en pil i pos Cal når resultater fremkommer på dispalyet. For at nulstille apparatet til fabriksindstilling, udføres følgende skridt: Hold knapperne [MODE] og [ZERO/TEST] nede samtidigt. Tænd for apparatet på knappen [ON/OFF]. Efter ca. 1 sekund slip knapperne [MODE] og [ZERO/TEST]. SEL CAL På displayet vises på skift: Apparatet befinder sig i fabrikstilstand. (SEL står for Select: Vælg) eller: SEL cal Apparatet arbejder med en af brugeren foretagede indstillinger. (Skal brugerjusteringen bibeholdes, sluk for apparatet på knappen [ON/OFF]). Mode SEL CAL On Off Ved at trykke på knappen [MODE] aktivers fabriksindstillingen for alle metoder samtidigt. På displayet fremkommer på skift: Apparatet slukkes på knappen [ON/OFF]. MD200_6 01/

24 DK Tekniske data Enhed Optik Bølgelængdepræcision Fotometrisk præcision* Fotometrisk opløsning Tekniske data To bølgelængder, automatisk valg af bølgelængde, kolorimeter med direkte udlæsning af måleværdier Lysdioder, interferensfilter (IF) og fotosensor på det transparente prøvekammer Bølgelængdespecifikationer for interferensfilteret: 530 nm = 5 nm 560 nm = 5 nm ± 1 nm 3 % (T = C) 0,01 A Strømforsyning 4 batterier (AA/LR 6) Driftstid Auto-OFF: Display Hukommelse Brugergrænseflade Datering Indstilling Driftstid 53 h henholdsvis målinger i konstant testtilstand med slukket baggrundsbelysning Automatisk frakobling af apparatet 10 minutter efter seneste knapaktivering Baggrundsbelyst LCD (ved tastetryk) Intern cirkulær buffer til 16 datasæt IR-grænseflade til overførsel af måledata Realtidsur og dato Fabriks- og brugerindstilling. Mulighed for genindlæsning af fabriksindstillingerne. Dimensioner 190 x 110 x 55 mm (l b h) Vægt Omgivelses betingelser Vandtæt Basisenhed ca. 455 g (med batterier) 5 40 C rel. fugtighed: 30 90% (ikke kondenserende) Kapslingsklasse IP68 (1 time på 0,1 m), flyder på vand *Målt med standardopløsninger Apparatets specificerede nøjagtighed opnås kun, når der anvendes de originale reagenssystemer, der tilbydes af producenten. 24 MD200_6 01/2015

25 DK Brugerinformationer Fejlmeldinger Brugerinformationer Store Cal Hı Lo btlo RESULTAT Date Time Cal Måleområde overskredet eller sløring for stor. Måleområde underskredet. Udskift omgående batteriet, arbejdet kan ikke fortsættes. Batterispænding for baggrundsbelysning for lav. Måling er dog mulig. Ved en metode, der er indstillet af brugeren, vises resultatet i displayet med en pil i positionen Cal (se "Genindlæsning af fabriksindstillinger"). Fejlmeldinger E27 / E28 / E29 E 10 / E 11 E 20 / E 21 E23 / E24 / E25 E 22 Lysabsorption for stor. Årsag f. eks.: forurenet optik. Justeringsfaktor uden for det tilladte område Detektor modtager for meget lys. Detektor modtager for meget lys. Under målingen var batterieffekten for svag. Udskift batteri. E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77 CL 6: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CL 6: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. CL 10: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CL 10: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. ph: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. ph: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. CyA: Fabriksindstilling ikke i orden / slettet. CyA: Brugerindstilling ikke i orden / slettet. MD200_6 01/

26 26 MD200_6 01/2015

27 MD200_6 01/

28 Tintometer GmbH Lovibond Water ing Schleefstraße Dortmund Tel.: +49 (0)231/ Fax: +49 (0)231/ Deutschland The Tintometer Limited Lovibond House / Solar Way Solstice Park / Amesbury, SP4 7SZ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) UK Tintometer AG Hauptstraße Hausen AG Tel.: +41 (0)56/ Fax: +41 (0)56/ Schweiz Tintometer Inc 6456 Parkland Drive Sarasota, FL Tel.: USA Tintometer China Room 1001, China Life Tower 16 Chaoyangmenwai Avenue, Beijing, Tel.: App. 330 Fax: China Tintometer South East Asia Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0) /6 Fax: +60 (0) Malaysia Tintometer India Pvt. Ltd. B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, Hyderabad Tel.: +91 (0) Toll Free: India Technische Änderungen vorbehalten Printed in Germany 01/15 No.: DK Lovibond und Tintometer sind eingetragene Warenzeichen der Tintometer Firmengruppe

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere