Strategisk management i et systemisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk management i et systemisk perspektiv"

Transkript

1 Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne tage dig med på en rejse igennem de centrale pointer i mit projekt med at skabe en større sammenhæng mellem Flyvevåbnets strategiske managementsystem og Forsvarets ledelsesgrundlag. Formålet med rejsen har været udarbejdelsen af et speciale i forbindelse med min Master of Science in Systemic Leadership and Organisations Studies og denne artikel er et sammenkog af dette speciale uden alle mellemregningerne. Du vil blive introduceret til min tanker om min position som strategisk forandringsagent og hvad det giver af muligheder og udfordringer. Jeg vil så tage dig med ind i fremtidens systemiske strategiske management i Flyvevåbnet og se på hvordan det kan hænge sammen fra mit perspektiv, når vi samtidig skal skabe balance mellem vores erkendelses-, tanke- og handleværktøjer. I den forbindelse vil jeg komme med mit bud på hvordan det konkret kan gøres og implementeres. Endelig vil jeg kort åbne op for det nye udsyn som min rejse har givet mig. God fornøjelse! Christian Biering 1.

2 Min undersøgelsesrejse I de sidste år har jeg arbejdet med strategi og ledelse på forskellige organisatoriske niveauer, men jeg tror, at det var i forbindelse med mit arbejde med at udvikle Flyvevåbnets Lederudviklingsprojekt (FLU), at jeg blev bevidst om forskellen mellem erkendelsesgrundlaget i Forsvarets ledelsesgrundlag og Flyvevåbnets Strategiske Managementsystem (FSM): Ledelsesgrundlaget bygger på et systemisk fundament imens det strategiske managementsystem tager udgangspunkt i tankerne fra Scientific Management og er grundlæggende lineært opbygget. Mit spørgsmål var: Hvorfor fortæller vi vores ledere at de skal lede med udgangspunkt i et systemisk ledelsesgrundlag imens vores strategiske styringsredskab er baseret på et lineært koncept? Hvis Flyvevåbnet skal ledes med udgangspunkt i det samme grundlag, i alle aspekter af ledelse, så har vi behov for nye perspektiver på vores strategiske managementsystem. Min optagethed har derfor, i det sidste års tid, været rettet imod, hvordan jeg kan facilitere skabelsen af en større sammenhæng mellem Forsvarets ledelsesgrundlag og Flyvevåbnets strategiske managementsystem. Dette har blandt andet været drevet af min ønske om at skabe en økologisk organisation, hvor der er sammenhæng mellem de forskellige ledelsesredskaber og Forsvarets ledelsesgrundlag. Fra mit perspektiv handler sammenhængen om at skabe balance og sammenhængskraft mellem de forskellige dele i et system. Dette er bl.a. inspireret af Gregory Batesons brug af udtrykket økologi i hans bog Steps to an ecology of mind (Bateson, 2000), og hans udryk systemic wisdom (Bateson, 2000:440). Begge udtryk peger på vigtigheden af at arbejde med forbindelserne og relationerne i systemerne, som skaber sammenhæng mellem systemer og subsystemer. Som Bateson sagde: Vi lever i en verden af cirkulære strukturer (Bateson, 2000:146). For mig betyder dette, at vi, når vi implementerer et nyt ledelsesgrundlag i Forsvaret, er nødt til at skabe balance mellem vores erkendelses-, tanke- og handleværktøjer (Johansen, 2008)(Figur 1), og på samme tid skabe forbindelse mellem den lineære tænkning og den systemiske cirkulære tænkning. Figur 1 - Balance mellem erkendelses-, tanke- og handleværktøjer Min position som strategisk forandringsagent Der er ingen tvivl om at jeg i øjeblikket har en position i Flyvevåbnet, hvor jeg har gode muligheder for at facilitere skabelsen af en bevægelse i retning af en mere cirkulær og systemisk tankegang på det ledelsesmæssige område. Som intern HR konsulent på strategisk niveau er jeg en del af forskellige projekter som er med til at udvikle Flyvevåbnet fundament, både m.h.t. tankeværktøjer men også i forhold til det erkendelsesmæssige grundlag. Igennem disse opgaver får jeg skabt et personligt netværk til nogle af de personer som sidder i centrale strategiske positioner i staben, som jeg arbejder i. Dette giver mig mulighed for ak- Christian Biering 1.

3 tivt skabe rum for en udviklende uærbødighed i forhold til vores strategiske management system og til stadighed også udfordre mine egne konklusioner og tanker. Den primære udfordring er min formelle position i organisationen, da den i sidste omgang kan være afgørende for om det er mig som person der får adgang til at deltage i de strategiske processer. Dette understreger blot vigtigheden af at have fokus på, at faciliteringen af skabelsen af sammenhængen mellem ledelsesgrundlaget og det strategiske management system, primært sker i f.m. de processer som skaber grundlag for beslutningsprocesserne på strategisk niveau. D.v.s., at jeg, som strategisk forandringsagent, skal være bevidst om at jeg ikke er skaberen, men i stedet faciliterer skabelsen af tankeværktøjer og erkendelsesgrundlag, som er fundamentet for at gøre vores handlinger mere systemisk inspirerede. Men hvad er mit eget billede af et Flyvevåben der arbejder med strategisk management ud fra et systemisk udgangspunkt? Hvad er det for et billede jeg forsøger at koordinere med andre i organisationen i forbindelse med min facilitering som strategisk forandringsagent? Billedet har jeg fået udviklet og udvidet i løbet af min undersøgelsesrejse, hvor jeg har interviewet nogle eksperter indenfor systemisk ledelse med forskellige indgangsvinkler: Én med fokus på ledelses- og organisationsudvikling og strategi, én med fokus på systemisk evaluering og én med fokus på strategisk ledelse i Forsvaret og Forsvarets ledelsesgrundlag. Derudover gennemførte jeg en workshop med tre centrale personer i Flyvevåbnet, som alle tre arbejder med Flyvevåbnets strategi til hverdag. Disse forskellige relationer og møder har været med til at skabe retningen for min rejse og give mig et tydeligere billede af strategisk management i Flyvevåbnet og den systemiske indgangsvinkel til strategisk management som grundlag for dannelsen af mit eget billede. Systemisk strategisk management i Flyvevåbnet Selvom overskriften på dette afsnit måske antyder noget andet, så er det ikke min intension at skabe et strategisk management redskab som står i modsætning til den lineære måde at arbejde med management på. Derimod er min fokus at skabe et tankeværktøj som skaber sammenhæng mellem det bedste fra den lineære tænkning og det bedste fra den systemiske, med udgangspunkt i den konkrete kontekst, som i dette tilfælde er Flyvevåbnet. Så i stedet for at lede efter det som adskiller, så har jeg set efter de mønstre der forbinder og derved også forsøgt at skabe en tilpas forstyrrelse og en forbindelse mellem de forskellige sprogspil. Det fælles erkendelsesgrundlag Én af de væsentlige pointer fra mine interview er, at informanterne gav udtryk for behovet for et fælles erkendelsesgrundlag. I Forsvaret er dette reelt givet i form af Forsvarets Ledelsesgrundlag 1 som er skabt som et ideologisk grundlag og dialogværktøj med fokus på god ledelse. Ledelsesgrundlaget består grundlæggende af en model for god ledelse som er bygget op omkring 4 ledelsesfunktioner (se Figur 2): Sikre resultater Ledelse skal mobilisere tilstrækkelig viljestyrke, energi og vedholdenhed med henblik på at opnå gode resultater. Udvikle relationer Ledelse skal håndtere og støtte menneskelige relationer internt såvel som eksternt med henblik på at skabe gode livs- og arbejdsvilkår. Tilskynde til fornyelse Ledelse skal tilpasse og forny organisationens praksis med henblik på at møde forandrede krav og forventninger udefra. Fastholde stabilitet Ledelse skal fastholde professionalisme, kontinuitet og optimale strukturer med hen- 1 Forsvarets ledelsesgrundlag kan downloades som PDF på Forsvarets hjemmeside: Christian Biering 2.

4 blik på at bevare og nyttiggøre de erfaringer og den kvalitet, der allerede er i organisationen. De fire ledelsesfunktioner er centreret omkring opgaven og skal hele tiden være i relativ balance i forhold til netop opgaven. Figur 2 - Forsvarets Ledelsesgrundlag, de fire udfaldsrum Ledelsesgrundlaget er i sit udgangspunkt systemisk og introducerer en mere holistisk, relationel og anerkendende form for ledelse i Forsvaret. Bl.a. står der om ledelse: Ledelse udøves af enhver, som er i stand til at påvirke en gruppe, formelt som uformelt, dvs. af alle, der bidrager til opgaveløsning. Ledelse er således en relation mellem såvel interne som eksterne bidragydere. (FKODIR 121-5, s. 4) Selvom Flyvevåbnet officielt har implementeret Forsvarets Ledelsesgrundlag, er der ingen tvivl om at det er i forbindelse med skabelsen af et fælles erkendelsesgrundlag at de største udfordringer ligger, da vi her er inde og røre ved de grundlæggende antagelser, kultur og sprogspil hos ansatte i Flyvevåbnet. En kultur og et sprogspil som er mange år gammelt og hvor det fremherskende strategiske sprogspil stammer fra Scientific Management og dermed et lineært fundament. Dette fik jeg blandt andet bekræftet i forbindelse med den workshop jeg gennemførte med tre personer fra Flyvevåbnet, som arbejder med strategi til hverdag: Det er tydeligt at den militære historie og kultur stadig er dominerende når strategi og management skal defineres og håndteres. Flyvevåbnets organisation er stadig opbygget som en typisk linie-stab organisation; en organisationsform som blev opfundet af Frederick den Store af Preussen (havde magten fra ). Han forsøgte at skabe en effektiv hær og introducerede blandt andet rang, uniformer, standard regulativer og specialisering. (Morgan, 2006:16-17). Organisationsformen er en stor del af en virksomheds selvforståelse og derved også dominerende i forhold til ledelses- og styringsformen. Dette billede bringer tankerne hen til Barnett Pearces artikel Using CMM fra 1999, hvor han introducerer ideen om Coordinated Management of Meaning (CMM) og meningshierarkierne (Pearce, 1999). I CMM hierarki modellen, kan de forskellige kontekstniveauer bruges til at udfolde og giver os et redskab til at skabe opmærksomhed i forhold til, hvordan vi kommunikerer og koordinerer vores forståelser og handlinger på forskellige kontekstniveauer; fra kulturniveauet til det konkrete tale- og handlingsniveau. Samtidig beskriver Cronen og Pearce i artiklen de logiske kræfter (Pearce, 1999:40), hvor den kontekstuelle kraft, angiver hvordan konteksten er med til at påvirke situationen og hvordan vi konkret handler. D.v.s. grundlæggende påvirker kulturen og vores erkendelsesmæssige ståsted, som det øverste kontekstniveau, hierarkiet af Christian Biering 3.

5 kontekstniveauer og er i den sidste ende med til at påvirke vores konkrete handlinger. Som en form for modsatrettet kraft er der den implikative kraft som angiver hvordan vores handlinger har indflydelse på kulturen. D.v.s., hvordan det vi siger og gør påvirker hierarkiet af kontekstniveauer nedefra og i den sidste ende har indflydelse på hvordan kulturen udvikler sig. Disse logiske kræfter skal minde os om, at vores handlinger hele tiden er påvirket af den grundlæggende kultur og de kontekstuelle systemer i organisationen, såsom relationer, positioner og de historier og erfaringer vi selv bærer med os. Men samtidig vil vores handlinger, i større eller indre grad, påvirke de samme kontekstuelle systemer og i sidste ende den grundlæggende kultur. Strategiske tankeværktøjer Hvis jeg ser på CMM hierarki modellen som et strategisk tankeværktøj, kan jeg se en tydelig sammenhæng med Batesons metafor om kortet: The map is not the territory (Bateson, 2000:455). Metaforen med kortet giver mig et billede af, at når vi taler om en strategi er den ikke et fuldstændigt billede af virkeligheden men blot et udsnit set ud fra et bestemt målestoksforhold eller kontekstniveau. Når vi arbejder med en strategi vil der være behov for forskellige detaljeringsniveauer/målestoksforhold på de forskellige organisatoriske niveauer og det kræver at man forstår koderne på kortet hvis man skal kunne læse det. Som et konkret strategisk planlægningsværktøj, vil jeg benytte mig af en strategimodel, CMM Strategi Propellen, som jeg tidligere har arbejdet med i forbindelse med en opgave med fokus på skabelsen af en levende strategi og kommunikationen af denne på alle organisatoriske niveauer i Flyvevåbnet. CMM Strategi Propellen bygger på tankerne fra Bateson vedrørende kontekst og kontekstmarkører og på Cronen og Pearces CMM teorier, og er en videreudvikling af en model (CMM Propellen) som jeg har udviklet i samarbejde med Carsten Hornstrup, tilført et strategisk perspektiv. For at koble modellen på Flyvevåbnets erkendelsesgrundlag og strategiske sprogspil, har jeg i stedet for at benytte Batesons tre kontekstmarkører, benyttet de fire ledelsesfunktioner fra ledelsesgrundlaget. Derudover har jeg omdøbt de tre kontekstniveauer til følgende: Opgaven har sammen mening som situationen i CMM Propellen men skaber en forbindelse til ledelsesgrundlaget hvor opgaven står i midten. Konteksten niveauet hvor fokus er på hvordan alt er forbundet hvordan omgivelserne og relationerne har indflydelse på det der sker lige nu: På opgaven. Meta-konteksten hvor fokus er på de ydre omgivelser og på erkendelsesniveauet. Kobler jeg det sammen med ledelsesgrundlaget i en model, Flyvevåbnets CMM Strategi Propel, vil det se ud som vist på Figur 3. Figur 3 - Flyvevåbnets CMM Strategi Propel Christian Biering 4.

6 Jeg tænker at denne model vil dels kunne skabe en større opmærksomhed i forhold til den indbyrdes afhængighed der er mellem de fire ledelsesfunktioner og den kraft der er i de kontekstuelle og implikative kræfter. D.v.s. hvordan meta-konteksten påvirker konteksten som påvirker den aktuelle situation og opgave, kaldet den kontekstuelle kraft. Og omvendt hvordan den implikative kraft påvirker meta-konteksten igennem den måde vi handler i forbindelse med løsning af opgaverne, som påvirker systemerne i på kontekstniveauet og som påvirker meta-kontekstniveauet. Derudover vil den kunne bruges som et konkret strategi planlægnings- og implementeringsværktøj, med udgangspunkt i de samme tanker som der ligger i de fire perspektiver i et Balanced Score Card (Kaplan & Norton, 2001:13), som er fundamentet for Flyvevåbnets strategiske management redskab kaldet Operativ Controlling (OC). Ved at bruge modellen på Figur 3, vil vi kunne skabe en sammenhæng mellem en systemisk tankegang og et lineært strategisk management værktøj og koble det direkte til ledelsesgrundlaget. Selvom modellen tager udgangspunkt i et relativt kendt koncept, Forsvarets Ledelsesgrundlag, er der ingen tvivl om at det vil kræve en indsats at indarbejde en ny model for strategisk management, da det vil gå ind og justere på det sprogspil som der i dag eksisterer omkring strategisk management i Flyvevåbnet. Men inden det kommer så langt, kræver modellen stadig noget arbejde, da det er intentionen at det er en specialdesignet model og ikke en generisk model. Derfor vil det være vigtigt at modellen bliver udfordret og videreudviklet internt i organisationen. Handleværktøjerne hvordan kan det så gøre i praksis? Hvordan det helt konkret skal gøres bør koordineres med de aktører som skal være en del af den strategiske management i Flyvevåbnet, da koordinationen og skabelsen af et fælles sprogspil er væsentligt, hvis det skal kunne bære igennem i hele organisationen. Hvis jeg alligevel skal komme med et forslag vil det være følgende: Der etableres et fælles erkendelsesgrundlag med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget og systemisk ledelse, således at der kan skabes en koordineret dialog i organisationen omkring strategien for derved hele tiden at tilpasse den til virkeligheden. Dette vil dels kræve en udrulning og implementering af Forsvarets ledelsesgrundlag (hvilket ikke er fuldført i dag) og dels at alle ledere i Flyvevåbnet uddannes i grundprincipper og teorier fra systemisk ledelse og at det bliver en del af Flyvevåbnets lederuddannelser. Der skabes en overordnet strategi for Flyvevåbnet med udgangspunkt i det fælles erkendelsesgrundlag og hvert organisatoriske niveau zoomer herefter ind på deres del af kortet og udarbejder en strategi, med udgangspunkt i deres egne signaturforklaringer deres egen virkelighed. Der etableres et konkret system som fundament for dialogen og koordinationen mellem de organisatoriske niveauer i organisationen (se Figur 4). Dette kan evt. etableres i form af mødestrukturer. Dette vil dog kræve en revidering af de mødestrukturer der eksisterer i dag i Flyvevåbnet, med fokus på hvordan vi kan skabe mere værdiskabende møder med fokus på koordination og dialog. Figur 4 - Koordination mellem organisatoriske niveauer Christian Biering 5.

7 Der er ikke nogen let vej, hvis Flyvevåbnet skal ændre sit koncept for strategisk management, så det i højere grad stemmer overens med det ledelsesmæssige erkendelsesgrundlag i ledelsesgrundlaget. Der er dog allerede en bevægelse i gang i forhold til at indarbejde ledelsesgrundlaget i den daglige ledelse og dette er også en del af Flyvevåbnets strategi for Hvis man se på de handlinger jeg foreslår, vil den største forstyrrelse uden tvivl være en væsentlig ændring i det nuværende strategiske management system, da det de sidste ca. 4 år har været en stor del af topledelsens og stabens selvforståelse i forhold til hvordan strategisk management gennemføres. Men på trods af dette, så mener jeg at det er vigtigt at opretholde en uærbødighed i forhold til hvordan vi udfører ledelse på alle niveauer i Flyvevåbnet. Med min position som intern HR konsulent på strategisk niveau, peger det tilbage på mine indledende overvejelser og opmærksomheder i forhold til hvordan jeg kan facilitere skabelsen af denne strategiske og ledelsesmæssige uærbødighed i organisationen. Mit nye udsyn Denne rejse har også har åbnet nye perspektiver for mig og justeret mit udsyn min oplevelse af virkeligheden. Én af de væsentligste opmærksomheder som jeg har fået er bekræftelsen af noget jeg egentlig var bevidst om, men som er blevet understreget i processen: Vi skal passe på ikke at skabe et modsætningsforhold mellem den lineære tænkning og den systemiske tænkning. Hvis vi skal skabe bedre ledelse og bedre organisationer er vi nødt til at koordinere vores forskellige erkendelsesgrundlag og udsyn og det kræver at vi i højere grad ser efter de ting som forbinder os end de ting som adskiller os. Vi bliver nødt til at anerkende at vi har forskellige udgangspunkter (i æstetikkens domæne), gå på opdagelse i dem (i forklaringens domæne) og koordinere et nyt fælles grundlag som bringer os videre sammen (produktionens domæne). Hvis jeg skulle pege på nogle af de væsentligste erfaringer som jeg vil videregive til andre i lignende positioner, så er det opmærksomheden på den implikative kraft det at vi som konsulenter, og for den sags skyld mellemledere, i en organisation, KAN påvirke organisationens kultur. Jeg vil endda sige, at vi kan ikke ikke påvirke kulturen, så hvis vi ønsker at skabe ændringer, vil det skabe større værdi hvis vi arbejder bevidst med den implikative kraft. Samtidig skal vi dog altid have en opmærksomhed på, at vi skal skabe tilpasse forstyrrelser og undgå at skabe modpoler. D.v.s., i stedet for at tage patent på sandheden ( det systemiske er det eneste rigtige ) skal vi prøve at koble os på andres logikker og virkeligheder og finde et fælles sprog, som gør det muligt at skabe en konstruktiv fremadrettet dialog om forandringen. Som Kirkegaard siger: At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Christian Biering 6.

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Før-leder-forløb 2013 modul 3 Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.25: Velkomst & scenen sættes for dagens proces-laboratorium 09.25-10.00:

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Tommy Holst, Statsfængslet i Ringe, Ida Lund, MacMann Berg & Carsten Hornstrup, MacMann Berg Indledning Artiklen beskriver en uddannelses-

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen O OK Skole Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen udgør, forandrede krav til den professionelles

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Systemisk anerkendende ledelse et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis

Systemisk anerkendende ledelse et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis Artikel af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, MacMann Berg 2008 www.macmannberg.dk side 1 af 23 Af Carsten Hornstrup & Thomas Johansen Systemisk anerkendende ledelse et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Formidling af rig information. Brev E-mail Telefon samtal e

Formidling af rig information. Brev E-mail Telefon samtal e Kommunikationsmidler Verbalt og ikke-verbalt 7 % - igennem ord 38 % - igennem formuleringer og ordvalg 55 % - igennem kropssprog Formidling af rig information Formidler i begrænset omfang rig information

Læs mere

Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling

Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling Forandringsledelse kræver fokus, involvering og tydelighed. Lær kunsten at lede og skabe resultater sammen med andre, både når det drejer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Coordinated Management of Meaning

Coordinated Management of Meaning Specialpædagogik nr. 1/2007 Coordinated Management of Meaning CMM, en socialkonstruktionistisk analysemodel i et undervisningsperspektiv Af René Kristensen Indledning og kontekst for interviewet Artiklen

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDS- PLADSEN INDSATS MOD MOBNING

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDS- PLADSEN INDSATS MOD MOBNING SAMARBEJDE PÅ ARBEJDS- PLADSEN INDSATS MOD MOBNING MICHAEL ROTHE ABSTRACT Collaboration in workplaces effort against bullying This article describes an initiative at 10 work places in Funen against bullying,

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation og egne ambitioner En hurtig undersøgelse

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup

Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup I dag bliver en leder i høj grad målt på de resultater, som han/hun skaber gennem andre det vil sige gennem sine mellemledere og medarbejdere

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket ETHVERT MØDE MELLEM MENNESKER ER UNIKT - OG EN MULIGHED FOR NY

Læs mere

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Kommune og Region Midt Læs mere: Læs et udsnit af bogen gra5s:

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence Ole Dissing og Pia Laursen Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence 1. Indledning Ledelse har især gennem de sidste årtier udviklet sig hen imod ledelse af kompetente

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde. ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.dk Mobil 40147871 ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabsloven: Forebyggelse af brand ved

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere