KIH Diabetes delprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIH Diabetes delprojekt"

Transkript

1 KIH Diabetes delprojekt Indledning Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlingsforløb, hvor fysisk fremmøde erstattes af telemedicinske konsultationer. Herunder afprøves den telemedicinske løsnings evne til at: 1. understøtte behandlingsforløb på tværs af sektorer ud fra forløbsprogrammer 2. understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb 3. vurdere den kliniske sikkerhed ved patientmålte data til monitorering og justering af behandling i hjemmet Mulige fordele ved en telemedicinsk løsning Sundhedsvæsenets effektivitet kan øges ved at øge antallet af selvhjulpne patienter. Det kan blandt andet ske ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering, hvorved antallet af ambulante besøg og sygehusindlæggelser kan reduceres, og patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb patient empowerment (bedre forberedte patienter med styrket egenomsorg). Telemedicinsk understøttelse af det kliniske arbejde har potentiale til at forbedre sammenhæng i patientforløb, herunder i samarbejdet på tværs af sektorer. Ved at skabe indblik og overblik i patientens sygdomsforløb kan der spares ressourcer, og potentielt opnås øget behandlingseffekt. Det sundhedsfaglige personale i de forskellige sektorer opnår en fælles koordinering af patientforløb, som effektiviserer en lang række processer til glæde for såvel patienten som personalet og med positiv effekt for samfundsøkonomien. Mange ambulante kontrolforløb defineres med forud fastlagte intervaller, der ikke nødvendigvis tilgodeser patientens aktuelle behov, og der foretages ikke kliniske målinger mellem ambulatoriebesøg (ingen behandlingsovervågning). Rutinekontroller har ikke nødvendigvis den tiltænkte kliniske værdi og bidrager ikke altid til patienttilfredshed eller meningsfulde arbejdsprocedurer for det sundhedsfaglige personale. Patienter med diabetes møder således regelmæssigt op til passiv måling og vurdering i hospitalsambulatorium i stedet for at blive inddraget i monitorering, planlægning og justering af eget behandlingsforløb. Det sundhedsfaglige personale og patienter bruger uforholdsmæssig meget administrativ tid på koordinering mellem sektorer og mellem hospital og patient. Dette skyldes ofte manglende overblik og forkerte, manglende og/eller uklare data vedr. fx prøvesvar. De ressourcestærke patienter ønsker et mere fleksibelt sundhedsvæsen, der gør det lettere at få dagligdagen med sygdom, arbejde og familieliv til at hænge bedre sammen. Med en velfungerende telemedicinsk løsning kan patienten potentielt via e-journal følge op på sin behandlingsplan, registrere data, finde informationsmateriale om sin sygdom og booke/ombooke aftaler, ligesom klinikerne har mulighed for at få overblik over patientens plan og adgang til at booke ydelser og tider. Specifikke fordele for de enkelte patientgrupper er desuden nævnt nedenfor. Projektbeskrivelse K.I.H. delprojekt Diabetes version 3.0. Medicinsk afdeling, 13. november

2 Patientkategorier i projektet Gruppe 1- Ambulante selvhjulpne patienter Befinder sig i hjemmet eller er erhvervsaktive og ses aktuelt ambulant på hospitalet. De telemedicinske løsninger muliggør monitorering af kliniske værdier som grundlag for konsultationer via skærm fra hjem eller arbejdsplads. Gruppe 2 - Ambulante patienter med behov for personlig støtte Behov for intensiveret støtte og specialiseret behandling fra hospital for at undgå uhensigtsmæssige forløb og mulige indlæggelser. Ved telemedicinsk monitorering og støtte til behandling i hjem gøres patienten mere tryg, og unødvendige ambulante besøg og indlæggelser kan undgås. Gruppe 3- Udlagte patienter Mulighed for indlæggelse i eget hjem med telemedicinsk monitorering og evt. videokonsultationer under hele eller dele af behandlingsforløbet. Andre kan udskrives tidligere til overvågning i eget hjem. Ambulante patienter med type 1 diabetes gruppe 1 Erstatning af fysisk fremmøde til ambulant kontrol på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, med telemedicinsk konsultationer baseret på hjemmemonitorerede kliniske data. Gruppe 1 (n=65): Formål At halvere antallet af fysiske ambulante kontroller for patienter med type 1 diabetes uden at ændre den sundhedsfaglige kvalitet. Aktuelt forløb Går aktuelt til kontrol 3-4 gange årligt. Kontrollens formål er at reducere forekomsten af akutte komplikationer (hypoglykæmi, ketoacidose mv.) og sene komplikationer (diabetisk retinopati, diabetisk nefropati, diabetisk neuropati, fodsår mv.). Kontrollen omfatter forudgående blodprøver + spot-urinanalyse, samt samtale med læge/kontaktsygeplejerske. Samtalen omfatter typisk vurdering af 1. Den glykæmiske kontrol (gennemgang af patientens egne blodsukkermålinger, vurdering af HbA1c mv.) 2. BT og nyrefunktion (hjemme/konsultations blodtryk, urin albuminudskillelse mv.) 3. Øjne (svar fra seneste undersøgelse på øjenafdelingen) 4. Fødder (smerter, følesans, mv. Evt. objektiv undersøgelse) 5. Kardiovaskulær status (Kolesteroltal, kardielle symptomer, symptomer på claudicatio intermittens, erektionsproblemer mv.) 6. Øvrige problemer (væsketal, thyroideatal, mv.) 2

3 Efter konsultationen bookes ny tid og der lægges nye prøve-bestillinger ind i LABKA. Efter indførelse af telemedicin Hjemmemålinger (blodsukker og blodtryk) lagres automatisk (via Bluetooth) i en tabletcomputer. Data transmitteres herfra (via Wifi eller 3G) til central server. Læge/sygeplejerske kan tilgå individuelle pt. data via browser-interface. Telemedicinsk konsultation er booket med fast tidspunkt. Patienten har forud for konsultationen fået taget blodprøver/afleveret urin som vanligt. Ved konsultationen ringes patienten op, og de indsamlede data gennemgås i fællesskab (lægen ser dem på en web-browser, pt. på sin tablet). Øvrig del af samtalen gennemføres som vanligt. Hvis patienten fremkommer med problemer, som kræver fysisk kontrol (fodsår o.lign.) bookes en fremmødetid hurtigst muligt. Ellers afsluttes samtalen med bookning af ny fremmødetid 3-4 måneder senere. Telemedicin/fremmødekonsultationerne fortsætter derefter skiftevis. Inklusionskriterier Type 1 diabetes patienter, som har forløb i medicinsk ambulatorium med fremmøder hver 3. måned eller hyppigere. Relativt god glykæmisk kontrol med HbA1c mellem 6% og 9%. Fuld NIP-registrering incl. fodundersøgelse foretaget ved seneste fremmøde. Eksklusionskriterier Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for selvstændigt at gennemføre telemedicinsk konsultation. Det sker ud fra en lægefaglig vurdering af den speciallæge, som kender patienten. Behandlingskrævende tilstand, som kun kan varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet eller under indlæggelse. Potentielle fordele ved den telemedicinske løsning Høj kvalitet af hjemmemålte data (alle målinger registreres og kan præsenteres tydeligt) Hjemmemålte data kan samles i en kroniker-database Halvering i antallet af fremmøde-kontroller Patienten sparer tid og transport Den sundhedsfaglige kvalitet er uændret eller højere, med mulighed for fremmødekonsultation ved behov. Projektbeskrivelse K.I.H. delprojekt Diabetes version 3.0. Medicinsk afdeling, 13. november

4 Ambulante patienter med type 1 diabetes og behov for kontinuerlig glukose monitorering gruppe 2 Intensiveret overvågning af diabetesstatus med kontinuerlig glukose monitorering og erstatning af fysisk fremmøde til ambulant kontrol på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, med telemedicinsk konsultationer baseret på hjemmemonitorerede kliniske data. Gruppe 2 (n=28) Formål At reducere antallet af fysiske ambulante kontroller for patienter med type 1 diabetes og behov for intensiveret monitorering ved hjælp af kontinuerlig glukose monitorering uden at ændre den sundhedsfaglige kvalitet. I projektperioden vil vi tilstræbe at reducere antallet af fysiske ambulante kontroller med 25-50%. Aktuelt forløb Som for gruppe 1. Ved behov for optimeret glykæmisk kontrol kan patienten medgives udstyr til kontinuerlig glukose monitorering (CGM). Data herfra gennemgår ved næste kontrol, som oftest er fremrykket, så går mindre end 3 måneder som vanligt. Efter indførelse af telemedicin Som for gruppe 1. Data fra den kontinuerlige glukose monitorering transmitteres til en tablet-computer (via Bluetooth eller kabel). Data transmitteres herfra (via Wifi eller 3G) til central server. Læge/sygeplejerske kan tilgå individuelle pt. data via browser-interface. Telemedicinsk konsultation kan derefter foregå som en telefonopringning, hvor de indsamlede data gennemgås i fællesskab (lægen ser dem på en web-browser, pt. på sin tablet). Konsultationerne kan foregå med korte intervaller (f.eks. hver uge), hvorefter aftalte ændringer i insulindosering umiddelbart kan evalueres i den næste uges kontinuerlige glukose monitorering. Evaluering af CGM-data med justering af insulindosering kan gentages indtil insulin-dosis vurderes passende. Herefter bookes almindeligt fremmøde kontrol forudgået af blodprøver efter f.eks. 3 måneder, hvor udstyret afleveres, og patienten overgår til fremtidig kontrol som for gruppe 1. Inklusionskriterier Type 1 diabetes patienter, som har forløb i medicinsk ambulatorium med fremmøder hver 3. måned eller hyppigere samt behov for intensiveret glykæmisk kontrol. Fuld NIP-registrering incl. fodundersøgelse foretaget ved seneste fremmøde. Eksklusionskriterier Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for selvstændigt at gennemføre telemedicinsk konsultation. Det sker ud fra en lægefaglig vurdering af den speciallæge, som kender patienten. Behandlingskrævende tilstand, som kun kan varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet eller under indlæggelse. Potentielle fordele ved den telemedicinske løsning Som for gruppe 1 Yderligere reduktion i antallet af fremmøde-kontroller. Bedre mulighed for insulin justering på baggrund af løbende tilgang til CGM-data. 4

5 Tværsektoriel samarbejde om patienter med diabetiske fodsår gruppe 3 (a+b) Opgaveoverdragelse af behandlingen af patienter med type 2 diabetes og diabetiske komplikationer bl.a. diabetisk fodsår fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, til Aarhus Kommune og egen læge ved hjælp af telemedicin. Gruppe 3 (n=35) Gruppe 3a (n=25) Opgaveoverdragelse af behandlingen af patienterne fra Center for den Diabetiske Fod, Aarhus Universitetshospital til Aarhus Kommune og praktiserende læger ved hjælp af telemedicin. Formål At behandle patienter med diabetiske komplikationer og diabetiske fodsår i hjemmeplejen i stedet for i Center for den Diabetiske Fod ved hjælp af telemedicin, samt at sikre overdragelsen til egen læge gennem en periode med shared care via telemedicin.. Aktuelt forløb Patienter med type 2 diabetes og diabetiske fodsår følges med hyppige fremmødebehandlinger og -kontroller i Center for den Diabetiske Fod. Patienterne ses hver gang af det tværfaglige behandlerteam, og der gennemføres vurdering og sårbehandling. Patienterne fortsætter den øvrige diabetes kontrol hos deres vanlige diabetes ambulatorium/diabetes behandler.. Dvs. at patienterne oplever at få behandlet fodsåret i et ambulatorium, men at skulle til en anden behandler (andet ambulatorium eller egen læge), hvis der skal ændres i den medicinske behandling. Efter indførelse af telemedicin Planen er, at bygge videre på det nationale telemedicinske sårprojekt således, at der vil kunne udføres telemedicinsk konsultation, hvor man vil tage stilling til både sårbehandlingen og den medicinske behandling af patienten mhp. så optimal sårheling som muligt. Patienterne ses af det tværfaglige behandlerteam og de akutte undersøgelser og behandlinger foretages. Der lægges en behandlingsplan for behandlingen af fodsåret og der sættes mål for blodsukkerniveau og blodtryk til optimal behandling for de individuelle patienter. Kontaktsygeplejerske fra MEA aftaler møde med hjemmesygeplejerske i patientens eget hjem. Der undervises i sårbehandling og brugen af det telemedicinske udstyr til transmission af billeder af fodsåret til Center for den Diabetiske fod. Hvis nødvendigt instrueres der i brugen af sårplejenet. Der laves gennemgang af medicinliste og aftales hvordan patientens blodsukker og blodtryk monitoreres. Behovet for hjælpemidler og hjælp i hjemmet vurderes (egnet seng/madras, rengøring, personlig pleje, mad, etc). Borgerkonsulenten kunne eventuelt deltage i et udskrivningsmøde. Hjemmemålinger (blodsukker og blodtryk) lagres automatisk (via Bluetooth) i en tabletcomputer. Data transmitteres herfra (via Wifi eller 3G) til central server. Læge/sygeplejerske kan tilgå individuelle pt. data via browser-interface. Efter 3. konsultation kontakter lægen i Center for den Diabetiske Fod patientens egen læge. Dette med henblik på at tilbyde fælles telemedicinsk konsultation ved de kommende konsultationer. Egen læge kan ligeledes tilgå patientens data var browser-interface. Der aftales konsultationer hos egen læge alternerende med fælles konsultationer, hvor Projektbeskrivelse K.I.H. delprojekt Diabetes version 3.0. Medicinsk afdeling, 13. november

6 hjemmeplejen, egen læge og behandlere fra Center for den Diabetiske fod samarbejder om behandlingen af patienten (shared care). Dette mhp. sikker afslutning fra Center for den diabetiske Fod til egen læge. Telemedicinsk konsultation bookes med fast tidspunkt. Ved konsultationen ringer patienten og hjemmesygeplejersken op til Center for den Diabetiske Fod og egen læge (efter 3. konsultation og egen læge (efter 3. konsultation, og de indsamlede data gennemgås i fællesskab (lægen/behandler ser dem på en web-browser, pt. på sin tablet). Behandlingen af fodsåret tilgås fra sårplejenet. Ved konsultationen tages stilling til: Fodsåret: Heler det som forventet, eller skal behandlingen justeres? Blodsukkermålingerne: Er blodsukkeret optimalt for at fodsåret kan hele, eller skal behandlingen justeres? Blodtryk: Er blodtrykket optimalt, eller skal den medicinske behandling ændres? Behovet for smertestillende medicin vurderes og smertebehandlingen optimeres. Behovet for hjælpemidler og hjælp i hjemmet evalueres løbende. Ved den telemedicinske konsultation vurderes behovet for fysisk fremmøde i ambulatoriet og evt. fremmødetid bookes hurtigst muligt. Ellers afsluttes samtalen med booking af ny telemedicinsk konsultation, som må aftales individuelt. Hvis patienten i perioden mellem konsultationerne fremkommer med problemer, i form af forværring af fodsår, kontakter hjemmeplejen ambulatoriet mhp en telemedicinsk konsultation. Der vil ved denne konsultation blive vurderet, om der er behov for fysisk kontrol og en eventuel fremmødetid bookes hurtigst muligt. Egen læge informeres om kontakten og evt. nye tiltag. Ved problemer af uopsættelig karakter med relation til patientens fodsår kontakter hjemmeplejen vagthavende på afdelingen. Ved andre problemer kontaktes egen læge, der tager stilling til behovet for fælles telemedicinsk konsultation og iværksættelse af undersøgelser samt behandling. Inklusion Patienter med type 2 diabetes og diabetisk fodsår, henvist til Center for den Diabetiske Fod. Eksklusionskriterier Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for at medvirke til gennemførelse af telemedicinsk konsultation. Behandlingskrævende tilstand, som kun kan varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet eller under indlæggelse. Potentielle fordele ved den telemedicinske løsning: Som for gruppe 1 plus yderligere reduktion i antallet af fremmøde-kontroller og fremmødebehandlinger. Samling af patientens behandlingsforløb, således primær og sekundær sektor arbejder sammen om patienten og derved mindsker risikoen for misforståelser. Når pt. er klar til at kunne afsluttes fra hospitalet, vil der være en sikker overdragelse til egen læge, der antages at kunne reducere genhenvisninger. 6

7 Tværsektoriel samarbejde om patienter med kompliceret diabetiske fodsår gruppe 3b Opgaveoverdragelse af behandlingen af patienterne fra Medicinsk Sengeafdeling MEA, Aarhus Universitetshospital, til Aarhus Kommune ved hjælp af telemedicin. Gruppe 3b (n=10) Formål At afkorte indlæggelsesperiode for patienter med kompliceret diabetiske fodsår ved opgaveglidning til hjemmeplejen ved hjælp af telemedicin. Aktuelt forløb Patienter med kompliceret diabetiske fodsår indlægges ofte til langvarig aflastning og behandling på Medicinsk Sengeafdeling MEA, Aarhus Universitetshospital. Patienterne vurderes her dagligt på stuegang og i øvrigt ved behov. Efter indførelse af telemedicin Patienterne indlægges og de akutte undersøgelser og behandlinger foregår. Den næstfølgende hverdag Læge: Alle undersøgelsesresultater gennemgås og der lægger en behandlingsplan. Sygeplejerske: Der tages kontakt til Aarhus kommunen mhp. muligheden for etablering af hjælp til aflastning, pleje og sårbehandling i egen bolig. Den kommunale borgerkonsulent: Vurderer, om hjemmeplejen har kendskab til patienten, eller om der er behov for møde på hospitalet eller hos patienten mhp. vurdering af behovet for hjælp i hjemmet. Fysioterapi: Vurderer behovet for hjælpemidler til aflastning af såret Ca hverdag Læge: Den kliniske tilstand vurderes og behandlingsplanen revurderes, udskrivelsen forberedes. Sygeplejerske: Der foreligger en vurdering om muligheden for at aflaste, plejes og få skiftet sår i egen bolig. Hjemmepleje: Kontaktes og er med i planlægningen af udskrivelsen og der laves aftale om telemedicinske konsultationer. Fysioterapi: Har skaffet de nødvendige hjælpemidler hverdag Læge: Den kliniske tilstand vurderes og der lægges plan for udskrivelsen når patienten kan overgå til peroral antibiotika. Sygeplejerske: Der aftales udskrivelsesdag med hjemmeplejen. Der er gennemgang af medicinliste, behandlingsplan for behandling af fodsåret og eventuelle smerter. Der aftales mål for blodsukker og blodtryk. Fysioterapi: Sørger for de hjælpemidler, der skal bruges i hjemmet. Kontaktsygeplejerske fra Medicinsk Sengeafdeling MEA mødes med hjemmeplejen på udskrivelsesdagen i patientens eget hjem. Kontaktsygeplejersken fra MEA underviser hjemmesygeplejersken i sårbehandlingen og brugen af det telemedicinske udstyr til transmission af billeder af fodsåret samt det telemedicinske udstyr til brug for transmission af blodsukre (via Bluetooth) i en tabletcomputer. Data Projektbeskrivelse K.I.H. delprojekt Diabetes version 3.0. Medicinsk afdeling, 13. november

8 transmitteres via Wifi eller 3G til central server, så læge og sygeplejerske i Medicinsk Sengeafdeling MEA kan tilgå data. Hjemmesygeplejerske og behandlerteam i MEA sengeafdeling afholder telemedicinske konsultationer ved behov, hvor hjemmesygeplejersken ringer behandlerteamet op på aftalt tidspunkt og diskuterer behandlingen, mens data tilgås på hhv. tablet og computer. Ved problemer af uopsættelig karakter relateret til behandlingen og plejen af patientens diabetes og diabetiske fodsår opstået udenfor de aftalte tidspunkter, kontakter hjemmeplejen vagthavende på afdelingen. Behandlerteamet vurderer ved konsultationerne, hvornår patienten kan udskrives til videre ambulant opfølgning som beskrevet i 3a. Ved udskrivelsen kommer forløbet til at ligne det, der er beskrevet i 3a, med inddragelse af egen læge. Inklusion Alle patienter med Type 2 diabetes indlagt medicinsk sengeafdeling MEA1 pga. diabetisk fodsår, hvor årsagen til fortsat indlæggelse er resterende behandlingsbehov i relation til det diabetiske fodsår, og hvor det lægeligt vurderes at hvis det resterende behandlingsbehov kan varetages i primær sektor i med specialistbistand via telemedicin fra sengeafdeling MEA ved telemedicinsk stuegang. Eksklusionskriterier Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for at medvirke til gennemførelse af telemedicinsk konsultation. Amputationstruede patienter. Septiske patienter. Evaluering af projektet For alle patientgrupper gennemføres omfattende tidsstudier og kliniske målinger ved projektets start som en pålidelig 0-punktsmåling, der anvendes som sammenligningsgrundlag med tidsmålinger og kliniske målinger indsamlet i forbindelse med den kliniske afprøvning af de telemedicinske løsninger. Som afledt resultat af tidsstudierne og de kliniske målinger udarbejdes et skøn over de økonomiske besparelser, der opnås ved implementering af de telemedicinske løsninger. Også antallet af indlæggelser og ambulante kontroller registreres før og efter. Antallet af genhenvisninger til hospitalet vil blive registreret. Der sker en grundig afdækning af de arbejdskraftbesparende potentialer i form af besparelser i det sundhedsfaglige personales arbejdstid samt sparet tid for de udvalgte patientgrupper i form af transport- og ventetid samt arbejdstid for erhvervsaktive patienter. Der måles på forskydninger i tidsforbrug, som indførelse af de telemedicinske løsninger medfører i deltagende kommuner og lægepraksis, såvel tidsbesparelser som eventuelle merforbrug. Desuden måles på antallet af ambulante kontroller. Endelig vil genindlæggelser blive registreret. Dette sammenholdes med de ekstra økonomiske og sundhedsfaglige personale resurser, der skal bruges i primær sektoren, henholdsvis hjemmeplejen og almen praksis. 8

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012.

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012. Bilag 2: Revideret protokol 13. nov. 2012. KIH Diabetes Projektbeskrivelse - version 3.0 Indledning: Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlings-forløb hvor fysisk fremmøde

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital 125 I MEA ambulatorium afprøver vi i øjeblikket en ny samarbejdsform i forhold til vores samtaler/aftaler med personer med Type 1 diabetes. Vi kalder den nye samarbejdsform DiaFlex. Formålet med DiaFlex

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Bilag 4 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) 1. afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi April 2014 Forfattere Anne Lee 1, Marianne Sandvei 1, Tina Hosbond 2 og Liv Forsberg 2 1 Center for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Et tilbud om fleksibel og brugerstyret behandling for patienter med Type 1 diabetes

Et tilbud om fleksibel og brugerstyret behandling for patienter med Type 1 diabetes Et tilbud om fleksibel og brugerstyret behandling for patienter med Type 1 diabetes Annesofie L. Jensen Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., anejns@rm.dk Medicinsk Endokrinologisk afd., Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Hvilken effekt kan man forvente af forløbsprogrammerne?

Hvilken effekt kan man forvente af forløbsprogrammerne? Hvilken effekt kan man forvente af forløbsprogrammerne? v/ Jens Bejer Damgaard, Kontorchef, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Forløbsprogrammer Formålet er at rammesætte

Læs mere

KIH projektet et af 5 prioriterede projekter i regeringens telemedicinske handlingsplan (2012)

KIH projektet et af 5 prioriterede projekter i regeringens telemedicinske handlingsplan (2012) Den telemedicinske handlingsplan KIH projektet et af 5 prioriterede projekter i regeringens telemedicinske handlingsplan (2012) Understøtte tværsektorielle behandlingsforløb Understøtte ptt s aktive inddragelse

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Økonomi - MTV spørgsmål Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved diagnostik og behandling af diabetiske fodsår? Hvilke forhold vil være

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Kliniske ekspertsygeplejersker

Kliniske ekspertsygeplejersker Kliniske ekspertsygeplejersker DASYS Repræsentantskabsmøde 11. november 2009 Trine Holgersen Professionschef 1) Baggrund for Dansk Sygeplejeråds forslag: Hvorfor er der behov for kliniske ekspertsygeplejersker?

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Infektionsmonitorering i hjemmet

Infektionsmonitorering i hjemmet Telemedicinsk workshop Infektionsmonitorering i hjemmet Infektionssygdomme Sengeafdeling Overlæge Merete Storgaard 1. reservelæge Lars Skov Dalgaard Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Erfaringer med obstetrisk telemedicin Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Hverdagen med telemedicin l Telemedicin i hjemmet PPROM Præeklampsi eller i risiko for præeklampsi l Ess. hypertension

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare Støtte fra Det Strategiske Forskningsråd Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Hvem er vi Sundhedsprofessionelle 2 kardiologer,

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift Min egraviditet Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift National konference om telemedicin og telesundhed 5. februar 2015 i Aarhus Ved udviklingsjordemoder

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling TeleCare Nord Hjertesvigt

Opgave- og ansvarsfordeling TeleCare Nord Hjertesvigt Opgave- og ansvarsfordeling TeleCare Nord Hjertesvigt Indholdsfortegnelse Opgave og ansvarsfordeling for TeleCare Nord Hjertesvigt... 2 Det sammenhængende forløb... 2 Ansvarsfordeling ved opgaver for TeleCare

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Diskussionsoplæg om samarbejdet i diabetesbehandlingen mellem lægepraksis og ambulatorier

Diskussionsoplæg om samarbejdet i diabetesbehandlingen mellem lægepraksis og ambulatorier Diskussionsoplæg om samarbejdet i diabetesbehandlingen mellem lægepraksis og ambulatorier Baggrund I Sundhedsstyrelsens redegørelse om den fremtidige diabetesbehandling i Danmark, 1994, fremhæves ønsket

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø. Marts 2016

Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø. Marts 2016 Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø Marts 2016 Søvnapnøklinikken på Sjællands Universitetshospital Søvnapnø symptomer & behandling Telemedicinsk projekt Metoder Foreløbige resultater Søvnapnøklinikken

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes Sammenhæng i diabetesbehandlingen Ole Hother-Nielsen Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Diabetes - en kronisk sygdom Livslangt forløb

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

DIGITAL SUNDHED KAN HJEMMEMONITORERING BETALE SIG?

DIGITAL SUNDHED KAN HJEMMEMONITORERING BETALE SIG? DIGITAL SUNDHED KAN HJEMMEMONITORERING BETALE SIG? Peter Holbech peth@r-m.com T. 2948 8254 METODIK Litteraturstudier Interviews IKKE Kortlægning af arbejdsgange før og efter Målinger og tidsstudier af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

- og bedre informerede klinikere

- og bedre informerede klinikere Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Udgangspunkt Udfordring: Flere kronikere og behandlingstilbud - ikke flere klinikere

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere