Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet"

Transkript

1 Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet 1. Beskrivelse Kommunedataløn har til formål at lette beregningen og udbetalingen af lønninger og tjenestemandspensioner til kommunes ansatte i henhold til lov om beregning af AM-bidrag, SKAT, ATP, AER, AKUT samt pensionsandele. Kommunedataløn består af to basissystemer KLP Løn (CICS) som anvendes til tjenestemandspensionister og OPUS Personale (P02 ERP), som anvendes til alle øvrige lønninger. OPUS Personale henter oplysninger i dele af KLP Løn, såsom satsregister og tidsadministration. Til basissystemerne er der knyttet delsystemer til at lette afregninger m.v. Ringsted Kommune bruger følgende delsystemer: KMD-udbetaling indeholder afregning af løn, pensioner, kontingenter, og feriepenge m.v.. Vagtplanmodulet er et planlægningsværktøj som bruges af Voksen- og Seniorområdets plejeenheder, MadhuZ et Zahlesvej, Træningsfunktionen og døgninstitutionen Bo- og Service Centret, Bengerds Alle. Vagtplan forenkler planlægningsarbejdet og letter det daglige arbejde med registrering af afvigelser i forhold til planlægningsgrundlaget. Vagtplan sender oplysning om løn/tillæg, ferie, sygdom, tjenestefrihed m.v. til KMD OPUS Personale via Tidsadministration. Til lønadministrationen anvendes følgende målsystemer: PPX KMD OPUS Rollebaseret Indgang P02 ERP (Entreprise Ressource Planning), som er det system der integrerer alle organisationens informationer OPUS Personale CICS KLP Kommunedata Løn og Personle 2. Datasikkerhed 2.1 Hvem kan autorisere andre til systemerne Brugeradministrationen i IT- og Indkøbsstab ved maxi-sikkerhedsadministratorer Lisbeth Pedersen og Pia Knudsen, som ud fra et rollekoncept og forretningsrollekatalog for Ringsted Kommune, styrer de enkelte autorisationer der understøtter opgaver på Løn- og personalestyring, økonomi, budget og rapportering m.v. Brugerne tildeles en eller flere forretningsroller, og opnår derved systemadgang ved at være rolleindehaver. En forretningsrolle er tilknyttet rettigheder, som styrer de reelle autorisationer. HR-stabs mini-sikkerhedsadministratorer er: Karen Rasmussen og Margit Lundgård Krøll, som kan tildele brugere nyt password eller låse brugere op via KMD OPUS Brugerstyring i Rollebaseret Indgang. 1

2 2.2 Systemroller Rollekoncept og forretningsrollekatalog for Ringsted Kommune understøtter følgende: KMD OPUS Personale - Organisationsstyring - Vis resultat - Dan lønseddel - Engangsydelser - Aftaler - Decentral ansættelse - Fravær - KMD Fiktiv pensionsberegning - Personaleregistrering - Decentral ansættelse E-rekruttering (implementeres senere) - Korrespondance KMD OPUS Økonomi - Økonomisk styring - Budget - Forhandling - KMD OPUS kontoplan - KMD OPUS Debitor 2.3 Forretningsroller i HR-stab. Til medarbejdere i HR-stab anvendes følgende fagområde forretningsroller: - Central lønmedarbejder - Central HR-medarbejder - Decentral økonomimedarbejder Og derudover er der oprettet følgende specielle forretningsroller til særlige funktioner indenfor løn- og personaleområdet: - Administrator lønberegning opsætning af Brugermodul - Administrator lønberegning sagsbehandler - Administrator E-indkomst - Administrator Personaleregistrering - Administrator Korrespondance - Specialist Maxi KMD OPUS Overblik, vidensområde Fravær, Løn og Personale (L&P) og Løn og Økonomi (LOK). Fagområderollen Central Lønmedarbejder og Decentral økonomimedarbejder er tildelt alle løn- og personalemedarbejdere i HR-stab, mens fagområderollen HR-medarbejder er tildelt HR-konsulenterne. 2.4 Administratorer med specielle forretningsroller i HR-stab Administrator for lønberegning og opsætning af Brugermodul er central lønmedarbejder: 2

3 Finn Hansen og Henrik Blond-Sørensen. Administrator for E-indkomst er central lønmedarbejder: Gurli Nielsen og Mai Jensen. Administrator for Personaleregistrering er central lønmedarbejder: Margit L. Krøll og Henrik Blond-Sørensen. Administrator for Korrespondance er central lønmedarbejder: Lizette Toft, Henrik Blond-Sørensen og Gurli Nielsen. 2.5 Tværfaglige forretningsroller Herudover har såvel centrale og decentrale brugere adgang til forespørgsel/vis på medarbejder- og løndata samt indberetningsadgang til fraværsoplysninger via forretningsrollerne: - Leder - Stedfortræder - Ekstern revision 3. Forretningsgang for lønindberetning Ud over Kommunedatas vejledninger for OPUS Personale foreligger følgende forretningsgange: Indberetning til Kommunedata lønsystemet: Som grundlag for indberetning til Kommunedataløn skal der foreligge skriftlig dokumentation i form af ansættelsesbrev, medarbejderoplysningsblanket, lønforhandlingsblanket/ referat, indberetningslister, anciennitetskort eller lign. Dokumentation kan også være i form af s indeholdende relevante ændringsoplysninger. Dokumentationsmaterialet journaliseres decentral af institutionen/afdelingen i Acadre personalesagen, og der gives besked til lønsagsbehandleren om tildeling af dokumentansvar. Indberetningsgrundlaget påtegnes af lønsagsbehandleren og indberetningen sker via OPUS Personale. Indberetningsmateriale samles for hver lønproduktion hos den enkelte lønsagsbehandler, og opbevares i 5 år. Samtidig hermed sender lederen meddelelse til Brugeradministrationen i IT- og Indkøbsstaben, om hvilke forretningsroller der skal tildeles den enkelte medarbejder efter oprettelsen i OPUS Personale (Infotype 0105) som IT-bruger. 3

4 4. Kontroller 4.1 Sagskontrol Der foretages kontrol af samtlige indberetninger af stamdata, ligesom der laves stikprøve kontrol af engangsindberetninger. Endvidere gennemgås meddelelseslisten i OPUS Personale (ZHR_MEDDELELSER - KMD Opus Personale - Afregning -> Meddelelser). Hver 3. måned i månederne marts, juni, september og december foretages en fuldstændig kontrol af 2 nyansatte medarbejdere pr. lønsagsbehandler. Kontrollen foretages af en kollega i HR-stab. Der føres logbog over stikprøvekontrollernes omfang, kontrolpunkter og resultat. (H:\Alle\Kontrol_løn\LOGBOG\Logbog for LP.xls) Disse lister sættes forrest i månedens lønmateriale. 4.2 Dokumentationskontrol For at sikre at en person ikke fejlagtigt optages i lønsystemet og dermed fejlagtigt får udbetalt penge ved hver produktionskørsel foretages følgende kontroller: Via rollen Mit personale i KMD Rollebaseret Indgang kan lederen eller dennes stedfortræder kontrollere, at der ikke figurerer andre medarbejdere i teamoversigten, end de personer som er kendt af institutionen/afdelingen. Via KMD Rollebaseret Indgang Min økonomi foretager lederen eller dennes stedfortræder løbende kontrol med driftsudgifterne for afdelingen/institutionen, og herunder lønudgifterne pr medarbejder. Kommunens chefer og ledere har ansvar for at kontrollere, om der på rapporterne med afdelingens/institutionens løndetaljer figurerer personer, som ikke er kendte af den budgetansvarlige, eller der i øvrigt er bemærkelsesværdige forhold, der skal gives tilbagemelding om til brugeradministrationen og eller lønsagsbehandleren. 4.3 Kontrol af egne medarbejderes data Margit Lundgård Krøll kontrollerer mindst en gang om året samtlige HR-stabens medarbejderes lønninger for rigtigheden af indberettede løndata. Kontrollen indføres ligeledes i logbogen. (H:\Alle\Kontrol_løn\LOGBOG\Logbog for LP.xls) 5. Afstemning af mellemregningskonti Mellemregningskonti vedrørende afregninger via KMD Udbetling, manuelt eller PBS: - Udbetling nettoløn Nettoløn KMD udbetling

5 - SKAT og AM-bidrag Ferie netto Ferie Pensionspræmier ATP-bidrag AER- og AES-bidrag AKUT- og UHT-bidrag Gruppelivspræmie Kontingenter og låneforeninger Refusioner Afstemning af mellemregningskonti sker løbende for hver kalendermåned jfr. vejledning til KMD OPUS Afstemning. 6. Logning Logningen sker i henhold til IT-sikkerhedsregulativet og Informationssikkerhedshåndbogen. It-afdelingen er ansvarlig for at udføre stikprøvekontrol for logon til kommunens netværk og af brugernes anvendelse af adgange til KMD. It-afdelingen skal årligt iværksætte 4 interne benyttelseskontroller for medarbejdernes anvendelse af KMD's fælleskommunale systemer jf bilag 10 Intern kontrol og tilsyn. Der skal en gang årligt foretages kontrol af rigtigheden af data vedrørende medarbejdere, der har indberetningsadgang til systemer, hvori de selv er registreret. Alle brugere med Kommunedata adgang skal være opmærksomme på, at it-afdelingen foretager stikprøvekontrol på brugernes anvendelse af forbindelsen. Der skal foretages maskinel registrering (logning) af alle henvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af person, de anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. For alle de fælleskommunale systemer, som Ringsted Kommune er tilsluttet hos KMD og CSC m.fl., vil der ske logning jvf. bekendtgørelsens bestemmelser. Det samme gælder fagsystemer, der drives inden for kommunens netværk (Hjemmepleje, skoler o.s.v.). Der henvises til bilag 10 - Intern kontrol og tilsyn. 1 Anvendelse, opbevaring og tilintetgørelse af uddata Datamateriale fra Kommunedata foreligger elektronisk, hentes og evt. printes efter behov af den enkelte sagsbehandler. 5.1 Arkivering Indberetningsmateriale og evt. uddata på papir opbevares i arkiv efter almindelig arkivregler (5 år). 5

6 Øvrigt løndatamateriale ligger tilgængeligt elektronisk i KMD OPUS Personale, KLP CICS, KMD Rollebaseret Indgang og Doc2archive. 5.2 Bortskaffelse/tilintetgørelse af uddata Efter anvendelse bortskaffes eller tilintetgøres alle udskrifter med personaleoplysninger (CPR.nr. mv.) i container til opbevaring af "fortroligt papir til makulering." Materialet afhentes en gang ugentligt og tilintetgøres efter sikkerhedsforskrifterne. 5.3 Sikkerhedskopiering Kommunedatas ansvar. 6. Ajourføring Nærværende bilag ajourføres efter behov. Dog gennemgås det af min. 2 medarbejdere i HR-stab en gang årligt. Ajourført bilag sendes til Økonomi-stab til orientering og videre foranstaltning. 6

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 MDI 2013 Som bestyrelse og leder

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere