Anmeldt af Camilla Beldam, ph.d. stipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt af Camilla Beldam, ph.d. stipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. e-mail: beldam@i4.auc."

Transkript

1 ver infrastruktur for, ser ud til at bidrage til at konvergere de europæiske samfund i retning af amerikanske trosystemer. Hvis de europæiske samfund ønsker en anden og for eksempel mere arbejdspladsdemokratisk udviklingsmodel, så er der altså grund til at trække i arbejdstøjet. Anmeldt af Camilla Beldam, ph.d. stipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. Andreas Werr The Language of Change The roles of methods in the work of management consultants Stockholm School of Economics sider. ISBN The Language of Change er Werr s ph.d. afhandling om ledelseskonsulenters anvendelse af metoder også kaldet ledelseskoncepter, ledelsesværktøjer, -praktikker eller lignende. Kært barn har mange navne. Som titlen antyder er bogen forfattet på engelsk, men er resultatet af Andreas Werr s arbejde, der er foretaget på Handelsehøjskolen i Stockholm inden for rammerne af et forskningsprojekt finansieret af det tidligere svenske Rådet for Arbejdslivsforskning. Bogen er en grundig og omfattende indføring i metodernes rolle i ledelseskonsulenternes arbejde. Den er dog skrevet meget på konsulentmetodernes præmisser som et kritisk bidrag til, hvordan metoderne skal forstås og i fremtiden udvikles og anvendes. Derfor er den vanskelig at gå til, hvis man ønsker arbejdslivsperspektiver belyst på baggrund af bogen. Den indeholder spændende analyser og benytter sig af forskellige kvalitative metoder: Case; semistrukturerede interview og simulerings-forsøg, hvor der gennemføres analyse af konsulenternes problemsløsningsproces og kognitive refleksioner. Bogen konkluderer at konsulentmetoderne spiller en rolle som tekniske instrumenter i konsulenternes arbejde. Men metoderne er først og fremmest metoder til at strukturere og konstruere verdenen så den bliver overskuelig og mulig at handle i forhold til (s. 322). Metoderne leverer et sprog, de leverer en referenceramme, de leverer legitimitet; de leverer en struktur for strukturering af viden osv. Werr s definition af hovedbegreberne peger på en forholdsvis instrumentel og rationel forståelse, trods lejlighedsvise forsikringer om noget andet: Ledelseskonsulenters rolle er at støtte ledelsen; deres handlinger er planlagt og er kendetegnet ved at være fremtidsrettet forandring som integrativt trækker på forskellig typer af viden (s.12). En metode er blandt andet kendetegnet ved at være en procedure til at opnå et mål som er foruddefineret og stabilt; systematisk og bevidst (s. 17). Werr giver dog også følgende generelle karakteristika for hvad metoder i øvrigt indeholder: en grundlæggende værdi en teoretisk position som kan give de andre elementer i metoden legitimitet; en managementfilosofi, som definerer formålet og målet med forandringsprocessen; procedurer der beskriver forandringsprocessen med faser og delfaser; en række teknikker og værktøjer, som skal støtte aktiviteterne beskrevet i procedurerne; et sprog/ tegnsystem til at beskrive organisationen og løsning samt et organisationssyn og syn på aktører, som definerer rollerne i forandringsprocessen (s. 19). Rent praktisk afgrænser Werr yderligere studiet på en række områder. Werr slår fast, at der alene studeres konsulentvirksomheder med metoder som en del af deres kerneprocesser ( one-firm concept ). Desuden er Business Process Reengineering den metode som vælges. BPR, som tiltrak sig mest opmærksomhed da Werr begyndte sit projekt i 1993, er altså caset på metoden. Efter bogens introduktion følger review over litteraturen om konsulenters anvendelse af metoder (kap. 2) og i forhold til anvendelse af Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 3. årg. nr

2 formaliseret viden i praksis (kap. 3). Da der ikke er skrevet meget specifikt om ledelseskonsulenters anvendelse af metoder krydser Werr litteraturen om metoder til udvikling af IT-systemer og så generelt om ledelseskonsulenter. Sideløbende med Werr s arbejde har der været en spirende interesse omkring metoderne. Men det har ofte været med en lidt anden vinkel, for eksempel hvordan konsulenterne agerer i organisationer, hvordan fads og fashions anvendes som retoriske hjælpemidler af konsulenterne, og hvordan metoder er en vare i en usikker industri som antages at skabe sikkerhed for sine kunder. Litteraturreviewet fortsætter i kapitel 3 og fører os blandt andet helt tilbage til Aristoteles. Der anlægges et noget bredere perspektiv, nemlig omkring anvendelsen af formaliseret viden i praksis. Werr skitserer forskellige tilgange til vidensforståelse, og skaber en dualisme til understøttelse af den videre analyse af sammenhængen mellem metoder og konsulentpraksis. Werr skærper dualismen for derefter at aflive den i en konstruktiv tese om, at metoder muligvis handler om en form for techne, men hvor phronesis har sin plads. Dette ræsonnement finder Werr er i god overensstemmelse med Schöns reflective practitioner som kommer til at spille en vigtig rolle i en række af Werr s empiriske analyser. Ikke mindst til at understøtte tesen om, at refleksion i praksis handler om at skabe mening i en kaotisk omverden (s. 58). En tese der også forefindes i en del af litteraturen på området. Metoderne er altså med til at sortere viden og reducere kompleksitet for at skabe orden og mening i kaos. I kapitel 4 beskrives et pilotstudie i fem store konsulentorganisationer om adgangen til og anvendelse af metoder. Først i kapitel 5 når vi frem til de egentlige forskningsspørgsmål og der lægges op til et studie af tre empiriske studier som koncentreres i tre domæner. Metodernes rolle studeres inden for tre domæner. Af pladsmæssige årsager vil jeg kun uddybe det første lidt. Det første domæne handler om konsulent-klient relationerne; hvordan anvendes metoderne i projektudarbejdelsesfasen, og hvilken rolle spiller det i forhold til klienten i praktiseringen (kapitel 6-7). Werr har blandt andet deltaget i møder, foretaget interview med konsulenter og projektgruppemedlemmer for at dække dette. I kapitel 6 undersøges og analyseres konsulenternes og projektgruppens relationer i designfasen. Det er tydeligt, hvordan forskellige erfaringsbaggrunde betyder forskel i forståelsesrammer og dermed i måden at repræsentere og konstruere problemløsningsmodeller. Placering i en konsulentorganisation eller klientorganisation spiller naturligvis også en væsentlig rolle her. En række forskelle i opfattelser bliver tydelige. Werr illustrerer metodernes rolle som medierende faktor, men også de konflikterende opfattelser, der er på spil. Det er tydeligt hvordan der er konkurrerende dagsordener på spil, casen er rig på dette. Det er dog et perspektiv, som i høj grad tabes på grund af valget af en teoretisk forståelse, der ikke giver dette nogen prioritet. I kapitel 7 belyses den rolle metoderne spiller i praktiseringen. Der defineres i udgangspunktet seks nøgleområder som Werr vil analysere forandringsprocessen i forhold til: 1. forståelse af at organisationen skal forandres 2. designløsninger 3. sikre det politiske systems support af forandringsprocessen 4. skabe eller lave synlig utilfredshed og problemer i organisationen (phr: for at motivere medarbejderne til at handle for det bedre) 5. lede forandringsprocessen. 6. skabe deltagelse og tillid (se i øvrigt Hagedorn-Rasmussen i nr. 2, i 2001 Tidsskrift for Arbejdsliv.) Disse punkter følger i høj grad de normativtpreskriptive forandringsledelses teorier (fx Kotter). Men de giver ikke noget særlig godt grundlag for at forholde sig kritisk analytisk til indholdet af disse. I stedet klædes forandringsagenten og konsulenten yderligere på. Hertil kommer at der er lukket for klient-definitionen. Det betyder at klienten bliver det samme som forandringsdeltagere i projektgruppen. Der er 124 Anmeldelser

3 ikke plads til at begribe, at også andre oplever og handler i forhold til forandringsprocessen. Vi hører aldrig om medarbejderne. Det er en meget direkte årsags-virkningssammenhæng mellem metoden og konsekvensen, der undersøges. Det andet domæne, som ikke behandles her, handler om relationerne mellem konsulenter og metoderne: her sættes fokus på, hvordan konsulenterne reflekterer over anvendelse af metoderne (kapitel 8). Det sidste domæne behandles i kapitel 9 og handler om metodernes betydning i konsulentorganisationernes vidensbase: hvordan integreres viden i metoderne, og hvordan anvendes de igen. I kapitel 10 diskuteres og konkluderes afhandlingens hovedspørgsmål. I de senere år har der været en stigende interesse inden for temaerne ledelseskonsulenter og metoderne, de anvender. Det skyldes den voldsomme vækst og anvendelse af konsulentvirksomheder samt den store interesse for nye ledelsesteknikker, idéer, metoder, koncepter, eller hvad det er blevet kaldt. Interessen har været stigende både på den almene og populære karakter, måske et resultat af den stigende fokus på økonomi i samfundet, men også forskningsmæssigt. Men der er endnu ikke mange bidrag som handler specifikt om, hvilken rolle metoder har i ledelseskonsulenters praksis. Hagedorn-Rasmussen afsluttede i 2000 afhandlingen Ledelseskoncepter fra idé til social dynamik (2000). Også i denne sættes interaktionen mellem koncepter (metoder) og konsulenter i fokus. Dog lægges der større vægt på, hvordan koncepterne formes gennem politiske processer fra metoden opstår til den implementeres i organisationer. Herunder særligt relationer til temaer omkring arbejdsliv. Werr s bog når i denne sammenhæng længere ned i substansen, om end det er i en snæver kognitiv forstand, omkring konsulenternes anvendelse. Til gengæld stiller Werr ikke spørgsmål ved metodernes rolle i de politiske processer. Metoderne bliver ikke åbnet op, og Werr får heller ikke relateret disse til arbejdslivstemaer. Herudover er der blevet foretaget en række analyser af branchen og af konsulentvirksomheder. Analyser som har skabt gennemsigtighed omkring både konsulentvirksomhederne og deres strategier. Disse har bidraget til forståelse af og udvikling af strategier for konsulentvirksomheder; altså til at skabe øget vækst. De hviler samtidig på en modernistisk tiltro til at konsulenter og de rationelle værktøjer, metoderne, skaber vækst (og derigennem øget velstand) for klientvirksomhederne. Et par eksempler kan nævnes: MacKinsey-konsulenternes teknikker behandles i MacKinsey af Ethan Rasiel (1998). I The intellect industry profiting and learning from professional services firms af Scott (1998) gives en grundig analyse af industrien, der giver mulighed for at skabe sin egen strategi eller analysere andre konsulentvirksomheder. Et spor som også Philip Sadler følger i Management Consultancy a handbook of best practice fra 1998, og som også Milan Kubr i en redigeret udgivelse fra ILO, Management consulting: a guide to the profession (3. ed.) 1996, følger. Et digert værk som også behandler emner som etik i branchen osv. Hertil kommer i øvrigt også Erhvervsfremmestyrelsens analyse Managementkonsulenter kortlægning af en branche i vækst fra Disse har først og fremmest interesse for konsulenter og folk, der arbejder med konsulentstrategier. De siger ikke meget om arbejdsliv og fokuserer relativt ensidigt på konsulenter som aktører, der leverer en vigtig vare til yderligere fremtidig vækst. For at hente lidt kritisk forståelse kan man søge hjælp hos journalisterne O Shea og Madigan som har skrevet Dangerous Company (1998). En populær og prisværdig bog om ledelseskonsulenternes færden blandt virksomheder, som de enten redder eller ruinerer. En bog med mange anekdoter, men dog uden teoretisk eller analytiske dybde. Af mere analytisk karakter har vi på den skandinaviske front fx Torsten Björkman som har bidraget med Management- en modeindustri i en antologi fra 1997, Ledning för alle. Timothy Clark har skrevet bogen Managing Consultants Consultancy as the Management of Impressions (1995), som dog ikke bidrager meget til metoderne men mere til et andet aspekt som ledelseskonsulenterne anvender, og som også er Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 3. årg. nr

4 gjort til genstand i Werr s analyse, nemlig deres sproglige ageren. Dette fylder også noget i Eileen Shapiro s bog fra 1996: Fad surfing in the boardroom -reclaiming the courage to manage in the age of instant answers (Se også Ledelse i dag, 7(2) 1997). Desuden er der i de senere år skrevet mange tidsskriftsartikler om disse temaer (særligt i The Academy of Management Review, Journal of Management Studies og i Organization). Disse bidrag fokuserer oftest meget på metoderne eller ledelseskoncepterne som fashions eller fads, der kommer og går, eller på relationen mellem konsulenter og klienter. Hertil kommer også en omfattende litteratur om de enkelte koncepters rolle. En litteratur der blandt andet beskæftiger sig med BPRs, TQMs eller andre metoders rolle i transformationen af arbejdsprocesser. Afhandlingen er et imponerende og grundigt stykke arbejde, hvor der demonstreres et stort kendskab til og dyb indsigt i konsulenternes anvendelse af metoder. Læseren får et unikt kendskab til en række af de processer, som metoderne skaber i konsulentpraksis. Den er vanskelig tilgængelig i længde og er i øvrigt skrevet på engelsk. Anvendelse af begrebet metoder forekommer mig at sløre budskabet lidt, ikke mindst fordi det ikke altid er tydeligt, om metode er det samme som fx BPR, der er det praktiske eksempel, eller om metode er nogle af de værktøjer (fx flowdiagram, eller fora, hvor der skal genereres idéer til fremtidige processer), der ligger som en del af BPR. Men der er også nogle problemer i bogens analytiske perspektiver. Først og fremmest handler det om en manglende tydelig relation mellem problem, teori og behandlingen af empiri. Det kommer til udtryk gennem lejlighedsvise modsætninger mellem det, som Werr udtrykker i sine mange spændende og indsigtsfulde teoretiske indslag, og så det, der kommer til udtryk i det analytiske. Grundlæggende handler det om, at der lægges op til en søgende og åben analyse. Men denne søgende, åbne analyse foregår inden for en dagsorden, der hele tiden har til hensigt at give indblik i, hvordan konsulenter kan blive bedre til at håndtere og praktisere deres metoder. Metoderne indeholder klare mål; konsulenterne har klare intentioner og klienterne har ligeså klare intentioner; der analyseres planer; der analyseres kognitive strukturer. Trods det åbne, fortolkningsmæssige perspektiv så ligger der også en søgen efter strukturer, kausale relationer og muligheden for hurtigere, bedre eller mere effektivt at kunne nå målene, som er defineret i de givne konsulentmetoder. Dette er ikke nødvendigvis forkert men det er modsætningsfyldt i forhold til det udmeldte. Og det giver på nogle punkter et tab i den analytiske åbenhed. Det er min vurdering, at der tabes en indsigt i de konflikterende perspektiver; i de politiske dimensioner; i de parallelle og konkurrerende konstruktioner af forandringsmetoderne, der altid også er resultat af sådanne anvendelse af metoderne. Et par eksempler kan illustrere pointerne: Det kommer allerede til udtryk i afhandlingens indledende kapitel, hvor det centrale (og lidt forvirrende) begreb metoderne defineres. Metoder handler om at nå et givet mål. Men mål er jo langt fra altid givene. Ofte er de forhandlede; der er ikke én aktør. Et andet eksempel: side 87 fremhæver Werr, at hans forståelsesramme i højere grad ligger op ad en fortolkningsorienteret (interpretive) retning frem for en forklaringsorienteret (explanatory) tilgang. Men det, som Werr kredser om, er en lukket definition af konsulentmetode. Der gives ikke plads til, at metoderne i sig selv bliver konstruerede i processen. De ses som værende statiske, og målet er at se, hvordan de påvirker konsulenterne eller konsulenternes klienterne. Hvordan konsulenterne bruger dem; eller hvordan klienterne bruger dem. Werr misser, at BPR som metode formes i den sociale dynamik. At BPR ikke er statisk. Tværtimod vil BPR jo, som organisationers dagligdag jo er, ofte blive formet som et levende kompromis af mange konkurrerende dagsordener fra medarbejdergrupper, afdelingsledere osv. Et andet symptom på Werr s til tider manglende åbenhed er hans aktør-galleri. Werr skriver side 88, i øvrigt i overensstemmelse med 126 Anmeldelser

5 hans erklærede fortolkningsorienterede tilgang, at verden skabes af den individuelle aktør. Men Werr s analyse lukker sig om nogle indsnævrede forandringsagenter, konsulenterne, og en snævert defineret klient, ofte associeret med forandringsprojektlederen. Det kommer for eksempel til udtryk i kapitel 7, hvor fokus ellers netop er på relationen mellem metode, konsulent og klient. Problemet er her, at klient gøres til noget meget homogent. Men konsulenten og klienten er jo ikke nogen homogen masse, og de er så sandelig heller ikke de eneste på spil. Det er synd, fordi afhandlingen ellers leverer et værdifuldt indblik til en ellers ofte alt for snæver tilgang til forståelsen af dynamikken mellem ledelse, konsulenter og metoder. Den leverer et nuanceret, kritisk indblik i den sociale dynamik, konsulenterne agerer i, når de veksler mellem rationelle teknikker og anvendelse af sprog, metaforer mv. til at forme forandringsprocesser (noget som Werr udfolder sammen med Berglund i en artikel i Organization (vol 7; 4; 2000). Den er rig på beskrivelser af den politiske ageren mellem objektivt givne nødvendigheder og formbare forhandlingsprocesser. Et politisk perspektiv som dog teoretisk og begrebsligt er fraværende i afhandlingen. Det er ikke retfærdigt at kritisere det grundige arbejde, som Werr har lavet, ud fra nogle helt andre præmisser, end han selv har lagt op til. Jeg vil dog alligevel fremhæve den mulige relation mellem konsulentmetoder og arbejdsliv, der kunne have været interessant og som jeg håbede på, da jeg først så titlen. Werr peger på mange utilsigtede virkninger som for eksempel en passivisering af klientorganisationernes egne ansatte. Ud fra et arbejdslivsperspektiv kunne det være interessant at få dette perspektiv foldet ud og dermed få mere glæde af Werr s viden og indblik i konsulentverdenen. Men perspektivet er ikke prioriteret i analyserne. Den viden kunne hjælpe os til bedre at forstå, hvordan forskellige aktører kan være med til at forme processen, når konsulenter og metoder er på spil. For når den praktiske forandringsproces forløber, så er målene jo ikke så givene; procedurerne er ikke så fastlagte som Werr giver udtryk for i sin definition af metoder. Anmeldt af Peter Hagedorn-Rasmussen, ph.d, forsker ved Socialforskningsinstituttet. Keith Thomas (ed.): The Oxford Book of Work Oxford University Press s.»arbejde for arbejdets skyld er mod naturen.«(john Locke, 1706). Dette er et af bogens kortere citater iblandt de omkring af slagsen om arbejde i alle dets afskygninger. Forfatteren har haft til opgave at skrive Bogen om arbejdet, hvilket han har løst ved at bringe alle de omtaler af arbejdets væsen, som han har kunnet komme på. Det er i bedste forstand et uhyre lært produkt af den vesterlandske akademiske tradition. Der har været brugt år på bibliotekernes læsesale for at gennemlæse de mange gamle og nye bøger, citaterne er hentet fra. Man skulle tro, at Thomas efter den megen læsning har fået en håndfast mening om arbejdets væsen og givet en skarp analyse af begrebet. Det har han beskedent undladt, og i stedet har han pænt trådt et skridt tilbage for at lade de mange forfattere selv komme til orde. Citaterne er ordnet i tre overordnede kapitler: Først om arbejdets natur, dernæst om de forskellige typer arbejde samt til sidst om forandring af arbejdet. Til slut et mindre appendix om tiden efter arbejdet (pensioneringen). Thomas har dog også selv bidraget, idet han har skrevet en del små kommentarer undervejs i bogen for at sammenbinde de store kapitlers underafsnit. Det er en bog for alle, som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med arbejdslivet. Der vil altid kunne findes et citat, som belyser en problemstilling og giver en bestemt vinkel. Læst i sin fulde udstrækning vil læseren kunne Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 3. årg. nr

Ledelseskonsulenters formning af forandringsprocesser

Ledelseskonsulenters formning af forandringsprocesser Peter Hagedorn-Rasmussen Ledelseskonsulenters formning af forandringsprocesser mellem strategiske nødvendigheder og politiske processer Organisatorisk forandring bliver i stigende grad outsourcet til konsulenter.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Læs mere

Undervisningsevaluering anno 2007 som karikatur eller vision?

Undervisningsevaluering anno 2007 som karikatur eller vision? Torben Spanget Christensen. Oplæg til konferencer for undervisningsministeriet om formativ evaluering d. 25. april (Århus) og d. 27. april (Slagelse) 2007. Indledning 2005-reformen af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere