STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012"

Transkript

1 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Uddannelsens formål Uddannelses varighed Uddannelsens titel Adgangskrav Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens struktur Afgangsprojekt Læringsmål for afgangsprojektet Udarbejdelse af afgangsprojekt Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse Undervisnings- og arbejdsformer Evaluering Prøver og bedømmelse Merit Censorkorps Studievejledning Klager og dispensation Overgangsordninger Retsgrundlag... 8 Bilag 1 Obligatoriske moduler... 9 Modul Ob1: Den strategiske HR-funktion... 9 Modul Ob2: Strategisk kompetenceudvikling Modul Ob3: Organisationsudvikling i HR-perspektiv Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Modul Vf1: Personalejura Modul Vf2: HR s servicering af linjeledelsen Modul Vf3: HR i en global og mangfoldig verden Modul Vf4: Samtalen som redskab... 17

3 Bilag Bilag 1 Obligatoriske moduler (Ob) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område (Vf) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler..

4 1 Indledning Akademiuddannelse i HR er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for ledelse i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser). Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelse i HR: - Erhvervsakademi Aarhus - Erhvervsakademi Kolding - Erhvervsakademi Lillebælt - Københavns Erhvervsakademi Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 1. juli Uddannelsens formål Formålet med akademiuddannelsen i HR er at give den uddannede en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i Human Resources baseret på et teoretisk grundlag. Den uddannede skal kunne deltage aktivt i transformationen fra den traditionelt overvejende administrative HR funktion i retning af den strategiske og udviklingsorienterede funktion. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3 Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 1

5 Hver uddannelse udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver et afgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4 Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i HR. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in Human Resource jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag 1. 5 Adgangskrav Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i HR eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Målet er, at den studerende: Viden og forståelse Skal have udviklingsbaseret viden om HR-begrebet og HR-praksis Skal have udviklingsbaseret viden om HR- og konsulentroller Skal have viden om den strategiske proces i en virksomhed Skal have indgående forståelse for de driftmæssige sammenhænge i en virksomhed, herunder HR s rolle. Skal have udviklingsbaseret viden om centrale teorier, metoder og praktikker i udvikling af en HR strategi 2

6 Skal have forståelse for kompetencebegrebet og forståelse for metoder til afdækning af kompetencebehovet. Skal have viden om forskellige organisationssyn, teorier, metoder og design indenfor organisationsudvikling og forandringsledelse Skal have viden og forståelse for rekrutteringsprocessens forløb Færdigheder Skal kunne opstille personlig udviklingsplan med fokus på egen HR-rolle Skal kunne vurdere og anvende forskellige konsulentroller Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at bidrage til udviklingen af en HR strategi og en personalepolitik Skal kunne vurdere organisationen og enkelte afdelingers behov for kompetenceudvikling Skal kunne iværksætte kompetenceudviklingsaktiviteter med henblik på at dække et givet kompetencebehov Skal kunne vurdere en given organisation og opstille forudsætninger for forandrings- /udviklingsprocesser Skal kunne bistå rekrutterende afdelinger i rekrutteringsprocessen Kompetencer Skal kunne agere professionelt i forskellige konsulentroller Skal kunne deltage aktivt i virksomhedens strategiske proces Skal kunne udvikle og gennemføre en HR strategi Skal kunne gennemføre strategisk kompetenceudvikling herunder effektsikring og måling Skal kunne vurdere relevante organisationsudviklingsmetoder og aktivt kunne deltage i implementeringen af disse og håndtere forandringsprocesser i praksis Skal kunne tilrettelægge og gennemføre en rekrutteringsproces 6.2 Uddannelsens struktur Akademiuddannelse i HR består af obligatoriske moduler på i alt 30 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie moduler på i alt 20 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTSpoint, der afslutter uddannelsen. Som valgfrie moduler kan den studerende vælge fra andre områder end fagområdet for ledelse. Disse valgmoduler kan højest udgøre 10 ECTS-point. 3

7 Struktur for Akademiuddannelse i HR: Fælles obligatoriske moduler 30 ECTS Valgmoduler 20 ECTS-point, heraf mindst 10 ECTS-point indenfor fagområde for ledelse og højst 10 ECTSpoint fra et andet fagområde Afgangsprojekt 10 ECTS Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 30 ECTS point. De obligatoriske moduler for HR er Den strategiske HR-funktion, Strategisk kompetenceudvikling og Organisationsudvikling i HR-perspektiv. Hertil kommer afgangsprojektet, hvis emne skal afspejles i uddannelsens valgte moduler og formål. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTSpoint. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet. 4

8 Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået. 7 Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Formål I afgangsprojektet skal den studerende kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen. Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar af denne. Der henvises til institutionernes vejledning for tilrettelæggelse og afvikling af afgangsprojektet. Viden og forståelse Skal i relation til den valgte problemstilling have praksisforståelse og viden om teorier og metoder indenfor det HR-faglige område samt kunne forstå disse i et helhedsmæssigt perspektiv Skal have forståelse for de mest central anvendte teorier og metoder i forhold til egen HRpraksis og den valgte problemstilling Færdigheder Skal kunne indsamle empiri om den valgte HR-mæssige problemstilling og udvise analytisk forståelse ved at koble empirien til relevant teori. Skal gennem analyse og fortolkning kunne vurdere den valgte HR-mæssige problemstilling og på baggrund heraf opstille handlemuligheder. Skal kunne formidle afgangsprojektet problemstillinger og handlemuligheder for relevante aktører i og uden for organisationen. Kompetencer Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer og opgaver i en konkret HR-praksis. Skal på basis af en professionel HR-tilgang kunne deltage igangsættende og aktivt i samarbejdsrelationer med linjeledelse og andre interne og eksterne aktører. Skal kunne forholde sig til teori og praksis på en bevidst måde og derigennem struktureret kunne udvikle egen HR-praksis. Eksamen: Individuel prøve med ekstern censur efter 7-trins-skalaen. 5

9 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium. For at kunne afslutte afgangsprojekteksamen, skal alle øvrige prøver være bestået. Uddannelsesinstitutionen godkender emnet. Der henvises til eksamenskataloget for nærmere uddybning. 8 Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et relativt tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at underviserne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen. Udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske arbejdsformer, som udvikler og understøtter personlige kvalifikationer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet, samarbejdsevne og iværksætterlyst. I undervisningen indgår der derfor faglige diskussioner, erfaringsudveksling, casebehandling og projektarbejde, der er med til at sikre en personlig udvikling, faglig fordybelse og forbindelsen mellem teori og praksis. For at understøtte indlæringen og vurdere udbyttet af undervisningen stilles der en række opgaver til refleksion og aflevering. For fag med skriftlig eksamen er formålet med opgaveløsningen endvidere at forberede sig til eksamen. Her vil antallet opgaver normalt være større end i fag uden skriftlig eksamen. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende kan opsøge, vurdere og anvende information. Det er kundskaber, som er helt grundlæggende for, at man kan tilegne sig nye kvalifikationer som led i en livslang læring og udvikling. 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til de udbydende institutioners systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder i fællesudvalget under fagområdet Ledelse. 9 Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskalabekendtgørelsen. De gældende prøveformer fremgår af eksamenskataloget for akademiuddannelserne. Vilkårene for afholdelse og tilrettelæggelse af prøve er fastlagt i nedenstående bekendtgørelser: 6

10 Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, som giver bedømmelsesgrundlag og metode for prøvers og eksameners vedkommende (Karakterbekendtgørelsen). På baggrund af rammerne i ovennævnte bekendtgørelser har hver enkelt udbyder et eksamensreglement, der skitserer de generelle eksamensregler, retningslinjerne i forbindelse med sygdom, de specielle eksamensregler i hvert enkelt fag, følgerne af ikke at overholde reglerne om eksamen, muligheden for at klage over eksamen samt mulighederne og reglerne for brug af pc ved eksamen m.v. Alle obligatoriske fagmoduler og afgangsprojektet afsluttes med eksterne prøver. Alle prøver bedømmes individuelt. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 10 Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 11 Censorkorps Akademiuddannelse i HR benytter det af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) godkendte censorkorps for fagområdet for Ledelse. 12 Studievejledning Hver institution udarbejder vejledninger og planer til de studerende og censorer, herunder undervisningsplaner for moduler, eksamensvejledning og censorvejledning. Denne studieordning, samt andre dokumenter og regler af betydning for de studerende på uddannelsen, kan ses på institutionens hjemmeside 13 Klager og dispensation Klager over prøver indgives til den udbydende institution inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager over prøver behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til den udbydende institution. 7

11 Den udbydende institution kan kun dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af uddannelsesinstitutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. 14 Overgangsordninger Gennemførte (beståede) uddannelseselementer efter tidligere bekendtgørelser: Uddannelseselementer der er gennemført under følgende bekendtgørelser anerkendes fuldt ud: 1336 af 14. december 2005 om videregående voksenuddannelse indenfor det merkantile område Det drejer sig om uddannelseselementer (fagmoduler) fra følgende akademiuddannelser: Akademiuddannelse i HR Disse uddannelses elementer (fagmoduler) indgår dermed i de Akademiuddannelser og uddannelsesretninger der er godkendt efter bekendtgørelse nr. 367 af 25 april For studerende, der har gennemført et eller flere fagmoduler af ovennævnte akademiuddannelser, sikrer institutionen, at de studerende kan færdiggøre den påbegyndte akademiuddannelse ved evt. at lade studerende, der er startet efter ovennævnte bekendtgørelser færdiggøre deres uddannelse efter de tilhørende studieordninger. Den studerende kan dermed uden ophold fortsætte den påbegyndte uddannelse, dog betyder dette i forhold til denne studieordning, at specialefaget udgår og erstattes af et valgfag. 15 Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, LBK nr. 881 af 08/08/ Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser LBK nr af 14/12/ Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., LBK nr. 952 af 02/10/ Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr. 714 af 27/06/ Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr /03/ Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne, BEK nr af 15/12/2000 Retsgrundlaget kan læses på adressen 8

12 Bilag 1 Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Modul Ob1: Den strategiske HR-funktion ECTS-point: 10 Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med ekstern censur. Med langt projekt menes, at projektet samlet set maksimum må være på 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Formål: Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre god overensstemmelse mellem organisationens behov og HR-indsatsen. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal i et bredt perspektiv have udviklingsbaseret viden om forskellige former for HR-praksis og om centrale teorier og metoder anvendt inden for HR-området. Skal kunne forstå baggrunden for forskellige former for HR-praksis og for den anvendelse af centrale teorier og metoder, der knytter sig til HR-funktionens forretningsorienterede og strategiske arbejde. Skal kunne forstå de strategiske og driftsmæssige sammenhænge i en virksomhed. Skal kende de forskellige roller, der knytter sig til HR-funktioner og til konkret konsulentpraksis. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber inden for det HR-strategiske område samt gøre brug af de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i en udviklingsorienteret HR-funktion. Skal i en organisatorisk sammenhæng kunne vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til HR-området og på basis heraf opstille løsningsmuligheder og vælge iblandt dem. Skal kunne formidle HR-relevante praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere i organisationen. Skal gennem beskrivelse, analyse og vurdering være i stand til at karakterisere en given organisations strategiske situation og på basis heraf definere de HR-relaterede udviklingsbehov. Skal i forhold til en given praktisk problemstilling være i stand til bevidst at vælge den konsulentrolle, der er mest velegnet i situationen. Skal med udgangspunkt i forståelse i egne potentialer og begrænsninger kunne opstille en personlig udviklingsplan med fokus på egen HR-rolle. 9

13 Kompetencer Skal kunne håndtere de udviklingsorienterede situationer, der kan opstå for HR-funktionen i sammenhæng med virksomhedens strategiarbejde og HR-arbejdet. Skal kunne deltage i organisationens udviklingsrettede faglige og tværfaglige samarbejde med en professionel HR-tilgang. Skal på en kompetent måde kunne bidrage aktivt til udarbejdelsen af en HR-strategi og en personalepolitik, der baserer sig på en god overensstemmelse mellem forretningsbehov og HR-indsats. Skal med udgangspunkt i de givne rammer kunne prioritere HR-opgaverne, så der skabes størst mulig værdi for organisationen. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen HR- praksis. Indhold HR-forståelse og HR-begrebets udvikling HR-roller og konsulentroller Egen HR-rolle og personlig udvikling Strategi- og forretningsforståelse HR-strategi og personalepolitik Modul Ob2: Strategisk kompetenceudvikling ECTS-point: 10 Eksamen: Mundtlig prøve på bagrund af et langt projekt med ekstern censur. Med langt projekt menes, at projektet samlet set maksimum må være på 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Formål: Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til selvstændigt at facilitere, planlægge, gennemføre og evaluere kompetenceudviklingsaktiviteter inden for rammerne af en organisatorisk sammenhæng. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal inden for området strategisk kompetenceudvikling have udviklingsbaseret viden om praksis og om centrale anvendelsesorienterede teorier og metoder. Skal kunne forstå baggrunden for anvendelsen af forskellige former for HR-praksis og for den anvendelse af centrale teorier og metoder, der knytter sig til HR-funktionens arbejde med strategisk kompetenceudvikling. 10

14 Skal have viden om de forskellige synsvinkler, der kan anlægges på kompetenceudvikling samt kunne forstå de forskellige synsvinklers praktiske implikationer. Skal have et overordnet kendskab til voksenpædagogiske grundbegreber, til muligheder for videre- og efteruddannelse og til tankesættet bag læring på jobbet. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til strategisk kompetenceudvikling samt gøre brug af færdigheder, der knytter sig til målrettet uddannelsesarbejde i en organisation. Skal kunne vurdere praksisnære kompetencerelaterede problemstillinger og på basis heraf opstille løsningsmuligheder og vælge iblandt dem. Skal kunne formidle kompetencerelaterede praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere i og udenfor organisationen. Skal kunne anvende forskellige metoder til både systematisk og situationsbetinget afdækning af uddannelsesbehov. Skal kunne opstille relevante krav til uddannelsesleverandører. Skal kunne anvende forskellige relevante metoder og redskaber til læring på jobbet. Kompetencer Skal kunne håndtere de udviklingsorienterede situationer, der opstår for HR-funktionen i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling. Skal med en professionel tilgang kunne deltage igangsættende og aktivt i virksomhedens faglige og tværfaglige samarbejde om strategisk kompetenceudvikling på en måde, der sikrer overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi og optimerer værdiskabelsen i kompetenceudviklingsprocesserne. Skal med henblik på at dække et givet kompetencebehov målrettet kunne iværksætte konkrete aktiviteter til behovsdækning, effektsikring og evaluering. Skal selvstændigt kunne planlægge og gennemføre kompetenceudviklingsprojekter. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling. Indhold: Hovedperspektiver på kompetencer og læring Afdækning af kompetencebehov Kompetenceudviklingsaktiviteter Evaluering af kompetenceudviklingsaktiviteter Facilitering og ledelse af processer til kompetenceudvikling 11

15 Modul Ob3: Organisationsudvikling i HR-perspektiv ECTS-point: 10 Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis med ekstern censur Formål: Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at arbejde med organisationsudvikling og forandringsprocesser ud fra et HR-perspektiv, baseret på et reflekteret teoretisk udgangspunkt. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal i et bredt perspektiv have udviklingsbaseret viden om forskellige centrale teorier og metoder vedrørende organisationers virkemåder og udvikling. Skal vedrørende organisationsudvikling kunne forstå centrale teorier, metoder og ledelseskoncepter, der anvendes inden for området og forstå HR-funktionens mulige roller i relation hertil. Skal have viden om væsentlige forudsætninger for at lykkes med organisatoriske forandringsprocesser, herunder om individets reaktion på forandringer. Færdigheder Skal fra HR-funktionens perspektiv kunne anvende centrale metoder og redskaber til organisationsudvikling. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til behov for udvikling og forandring og på basis heraf opstille løsningsmuligheder, f.eks. i form af konkrete ledelseskoncepter. Skal med et fagligt udgangspunkt kunne drøfte og formidle praksisnære problemstillinger vedrørende udvikling og forandring med samarbejdspartnere i organisationen. Skal være i stand til at præsentere organisatoriske samarbejdspartnere for relevante forslag til handling, der fremmer udvikling i organisationen. Skal ud fra et HR-perspektiv i forhold til en given konsulentopgave kende henholdsvis interne og eksterne konsulenters muligheder og begrænsninger og være i stand til at handle derefter. Kompetencer Skal kunne håndtere de udviklingsorienterede situationer, der kan opstå for HR-funktionen i forbindelse med organisationsudvikling. Skal kunne deltage i organisationens udviklingsrettede faglige og tværfaglige samarbejde med en professionel HR-tilgang. 12

16 Skal på basis af organisatorisk diagnose og bevidst anvendelse af metoder og redskaber kunne gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, der skaber værdi for virksomheden. Skal baseret på en realistisk vurdering af det personlige og organisatoriske udgangspunkts betydning for muligheder og begrænsninger, både kunne byde sig til og sige fra på opgaver vedrørende organisationsudvikling og forandringsprocesser. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen HR- praksis i arbejdet med organisationsudvikling og forandringsprocesser. Indhold: Organisationsforståelse og organisatorisk diagnose Forandringer i organisationer Individ og forandring Organisationsudvikling i HR-funktionens perspektiv Selvvalgt tema 13

17 Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Modul Vf1: Personalejura ECTS-point: 10 Eksamen: Formål: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission med ekstern censur. Formålet med modulet er, at den studerende opnår kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal inden for det ansættelsesretlige område have udviklingsbaseret viden om personalejuridisk praksis og central anvendt teori og metode. Skal kunne forstå retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og forstå praksis på det arbejdsretlige område. Skal have kendskab til udviklingen inden for det arbejdsretlige område. Færdigheder Skal kunne anvende centrale faglige metoder og redskaber, der knytter sig til varetagelse af jobfunktioner inden for HR og ledelsesområdet, hvori der indgår ansvar for behandling af ansættelsesretlige spørgsmål. Skal med et forebyggende sigte kunne vurdere ansættelsesretlige praksisnære problemstillinger og kunne opstille og anvise løsningsmuligheder, hvor de ansættelsesretlige konsekvenser er medindregnet. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for det ansættelsesretlige område til relevante samarbejdspartnere i og uden for egen organisation. Kompetencer Skal kunne håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige felt og kunne orientere sig i forhold til den udvikling, der sker inden for området. Skal kunne anvende de arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør. Skal have kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv overenskomst og individuel aftale. 14

18 Skal kunne deltage i fagligt og organisatorisk samarbejde om ansættelsesretlige forhold med en professionel tilgang. Skal i en struktureret sammenhæng og i forskellige læringsmiljøer kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området og derigennem udvikle egen praksis i det personalejuridiske arbejde. Indhold: Kollektiv arbejdsret Individuel arbejdsret Dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv Juridisk metode og informationssøgning Modul Vf2: HR s servicering af linjeledelsen ECTS-point: 10 Eksamen: Formål: Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med intern bedømmelse. Med langt projekt menes, at projektet må samlet set maksimum må være på 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til professionelt at kunne servicere ledelsessystemet med relevante HR-værktøjer. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal have udviklingsbaseret viden om centrale HR-værktøjer og HR-praksis i forhold til virksomhedens grundprocesser inden for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Skal have forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens behov og HR-funktionens anvendelse af HR-feltets teorier, metoder og værktøjer. Færdigheder Skal kunne anvende HR-specifikke metoder og redskaber indenfor felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling. Skal kunne vurdere praksisnære HR-behov i virksomheden og skal kunne vælge relevante HR-løsninger, der passer i konteksten. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder vedrørende HR til ledelsessystemet og andre relevante aktører. 15

19 Kompetencer Skal med HR-funktionens perspektiv kunne gennemføre HR-relaterede opgaver i praksis inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Skal med en professionel HR-tilgang kunne tage aktiv del i værdiskabende samarbejdsprocesser med linjeledelsen og andre relevante aktører. Skal kunne forholde sig proaktivt og reflekteret til HR-funktionens brug af HR-værktøjer og egen praksis. Indhold: HR-funktionens opgave og handlerum Rekruttering Belønningssystemer, motivation og fastholdelse Kompetence- og karriereudvikling Dialogværktøjer Senioraktiviteter og fratrædelse Modul Vf3: HR i en global og mangfoldig verden ECTS-point: 10 Eksamen: Formål: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis med intern bedømmelse Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at håndtere HR-relevante problemstillinger i en globaliseret og mangfoldig verden. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal have udviklingsbaseret viden om HR-feltets praksis og anvendelse af centrale teorier og metoder, hvad angår HR-arbejde i en international sammenhæng. Skal forstå relevante HR-relaterede rammevilkår for at drive virksomhed på tværs af nationale grænser og med udgangspunkt i relevante teorier og metoder kunne forstå betydningen af nationale kulturer og mangfoldighed i organisatoriske enheder. Færdigheder Skal i en international sammenhæng kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til HR-feltets praksis. 16

20 Skal i en international virksomhedsmæssig sammenhæng kunne vurdere relevante praksisnære HR-behov og skal kunne vælge relevante HR-løsninger, der er i overensstemmelse med virksomhedens personalepolitikker. Skal i en international virksomhedsmæssig sammenhæng kunne formidle praksisnære HRrelaterede problemstillinger og løsningsmuligheder til ledelsessystemet og andre relevante aktører. Kompetencer Skal på basis af en klar forståelse af egen HR-rolle i en international organisatorisk sammenhæng kunne håndtere funktionsrelevante situationer. Skal med en professionel HR-tilgang kunne tage aktiv del i værdiskabende samarbejdsprocesser med ledelsessystemet i en international sammenhæng. Skal i en international sammenhæng kunne forholde sig proaktivt og reflekteret til HRfunktionens brug af HR-værktøjer og til egen praksis. Indhold: HR-roller og organisering i transnationale virksomheder Forskellige tilgange til HR-arbejde på tværs af landegrænser Landekulturer International personaleledelse HR-funktionens værdiskabelse i kontekster af mangfoldighed og internationalisering Modul Vf4: Samtalen som redskab ECTS-point: 10 Eksamen: Formål: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med intern bedømmelse Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til professionelt at kunne servicere ledelsessystemet i forhold til brugen af samtaler med medarbejdere. Læringsmål: Den studerende Viden og forståelse Skal have udviklingsbaseret viden om praksis, centrale teorier og metoder vedrørende samtaler i en organisatorisk sammenhæng, hvad enten det knytter sig til juridiske eller psykologiske kontrakter. 17

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960 Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 146 af 23/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-02-2011 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere