HVORDAN SKAL ARBEJDS- LØSHEDEN BEKÆMPES?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN SKAL ARBEJDS- LØSHEDEN BEKÆMPES?"

Transkript

1 HVORDAN SKAL ARBEJDS- LØSHEDEN BEKÆMPES? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken af JØRGEN GOUL ANDERSEN Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Universitetsparken 8000 Århus C. April 1995 ARBEJDSPAPIR NR. 5 FRA DET DANSKE VALGPROJEKT ISSN

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Arbejdsløshedsdiagnoser og strategier til bekæmpelse af ledigheden Kriseundersøgelsen en oversigt Kriseundersøgelsen sociale og politiske variationer Køn Alder Stilling Partipolitiske skel En samlet analyse Ubesvarede spørgsmål i kriseundersøgelsen Vælgernes vurderinger af og holdninger til forskellige strategier til bekæmpelse af arbejdsløsheden: Et samlet billede Efterspørgselsstrategien Deles-om-arbejdet strategier Opkvalificering af de ledige Styrkelse af incitamenterne Kontrol- og stramningsstrategier Opfattelser af misbrug De arbejdsløse ser på dagpengesystemet Arbejdsløse og beskæftigede Tidligere arbejdsløse og nuværende arbejdsløse... 51

4 8. Sociale og politiske skel i holdninger Deles-om-arbejdet strategierne Opkvalificeringsstrategien Markedsstrategierne Kontrol-/stramningsstrategierne Sammenfatning Konklusioner Litteraturhenvisninger Bilag 1. Sociale variationer i holdningerne til de enkelte forslag. Valgundersøgelsen Bilag 2. Indeksværdier for holdninger, valgundersøgelsen MCA-Analyser... 70

5 HVORDAN SKAL ARBEJDSLØSHEDEN BEKÆMPES? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken krise95.11/ Jørgen Goul Andersen 1. Indledning Medens betalingsbalance og skattetryk var hovedtemaer for 1980'ernes krisediskussioner, har 1990'ernes diskussioner om kriseårsager og -løsninger i højere grad drejet sig om arbejdsmarkedet. Det kunne ligne en tilbagevenden til 1970'erne, men medens 1970'ernes diskussion om arbejdsløsheden var domineret af ambitionen om at finde politiske løsninger på "markedsfejl", har 1990'ernes nok snarere været domineret af ambitionen om at kurere "politikfejl" ("systemfejl") med markedsløsninger. I hvert fald i den forstand, at man har været meget optaget af strukturledigheden og dens årsager. Og i den forstand, at den dominerende forklaring på strukturledigheden er, at uheldige/utilstrækkelige incitamenter og/eller misforhold mellem løn og kvalifikationer forhindrer den tilpasning mellem udbud og efterspørgsel, der kan bringe strukturledigheden afgørende ned. Denne problemopfattelse skal ikke diskuteres her, selv om den kan anfægtes på visse punkter. 1 Formålet er i stedet at afdække vælgernes syn på arbejdsløsheden - hvilke strategier vurderes som effektive, og hvilke strategier går vælgerne ind for? Svarer meningsdannelsen blandt vælgerne til den meningsdannelse, der foregår blandt "policy eliterne" på området - dvs. den politiske ledelse, interesseorganisationerne og ikke mindst de tilknyttede embedsmænd og eksperter (samt tildels den uafhængige sagkundskab)? Det har naturligvis også relevans for den arbejdsmarkedspolitiske diskussion, for i et 1) Der skal dog gøres den lille fodnote, at medens man frem til sidste halvdel af 1980'erne for emsigt så ledigheden som et konjunkturproblem, har man nok i en periode været lidt for tilbøjelige til udelukkende at se ledigheden som et strukturproblem - eksempelvis var selv den offentlige investeringspolitik i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne konjunkturmedløbende. Og selv om der uden tvivl er et stort antal strukturledige, der ikke kommer i beskæftigelse under et opsving, skal man nok være varsom med at skønne over omfanget. I den almindelige politiske debat er lønfesten i 1987 kommet til at stå som beviset for, at flaskehalse og lønstigninger kvæler opsvinget allerede ved en ledighed på 8-9 procent. Men de kraftige lønstigninger i 1987 var faktisk snævert relateret til overenskomsterne, og det er mere plausibelt at se situationen i 1987 som en politisk lønfest end som en udvikling fremkaldt af, at man havde nået ned på det strukturelle ledighedsniveau (Ibsen 1992; Goul Andersen 1993a: ). 1

6 for. 2 Vælgernes holdninger til arbejdsmarkedspolitikken er her mest analyseret ud fra et demokrati må man skabe en vis grad af folkelig forståelse for de tiltag, der skal gennemføres - eller satse på de tiltag, der kan skabes en vis grad af folkelig forståelse policy-perspektiv. Men de er også interessante ud fra en politisk-sociologisk betragtning, som er mere stedmoderligt behandlet her. F.eks. er det vigtigt at undersøge, om der på dette område er sket et paradigmeskift i vælgernes forestillingssystem. Arbejdsmarkedsog økonomisk-politiske holdninger er også et underprioriteret emne i forbindelse med forståelsen af de sociale skillelinjer. Og ud fra en politisk-sociologisk synsvinkel kan man også undre sig over, at vælgerne på den ene side næsten altid nævner arbejdsløsheden som det vigtigste politiske problem, men ikke længere straffer eller belønner regeringen for, hvordan det er gået med ledigheden (Nannestad 1991). Det kom også på tværs af den første Nyrup-regerings strategi, idet den gjorde knækket på ledighedskurven til sit succeskriterium, men øjensynligt ikke blev belønnet for sin indsats ved valget i Skyldtes det, at vælgerne reelt ikke er så optaget af arbejdsløsheden og reelt ikke mener det, når de tilkendegiver stor offervilje? Eller skyldtes det manglende tiltro til regeringens midler til nedbringelse af ledigheden? Det rører ved et ofte negligeret aspekt i undersøgelser af vælgerholdninger, nemlig den kognitive komponent. Den kan ofte forklare meget. Således var vælgerne i begyndelsen af 1980'erne egentlig negativt stemt over for Schlüter-regeringens nedskæringspolitik - men samtidig overbeviste om, at den var nødvendig (Petersen et al. 1987; Goul Andersen 1988a). Og som påvist i kriseundersøgelsen 1990 var vælgerne dengang hverken negativt stemt over for den offentlige sektor eller skattetrykket, men overbeviste om, at den offentlige sektor og skattetrykket var hovedårsager til Danmarks økonomiske problemer (Goul Andersen 1991). I kriseundersøgelsen 1994 er vælgerne spurgt om, hvilke arbejdsmarkedspolitiske forslag de vil anse for effektive i forhold til at nedbringe ledigheden. Af økonomiske grunde måtte undersøgelsen begrænse sig til den kognitive komponent, men i valgundersøgelsen 1994, der blev foretaget ½ år senere (oktober/november 1994), blev der 2) Selv om flertallet som bekendt ikke altid har ret, kan der måske også være grund til at kigge ekspertvurderingerne ekstra grundigt efter i sømmene i de tilfælde, hvor folket massivt tager afstand fra eksperternes vurderinger. 2

7 mulighed for også at spørge om vælgernes stillingtagen til en serie delvist overlappende forslag. Valgundersøgelsen 1994, der i lighed med kriseundersøgelsen bygger på ca interviews med et repræsentativt udsnit af vælgerne, 3 giver således mulighed for at sammenholde den kognitive komponent med vælgernes stillingtagen: Findes der forslag, som vælgerne anser for effektive, men af andre grunde ikke vil acceptere? Og findes der forslag, som vælgerne accepterer, vel vidende, at de ikke er videre effektive? For det andet giver valgundersøgelsen mulighed for at kontrollere eventuelle effekter af spørgsmålsformuleringen - et validitetscheck på kriseundersøgelsen. For det tredje er undersøgelserne foretaget i en urolig tid, hvor vælgernes forventninger til arbejdsløsheden er under hastig forandring: Arbejdsløshedsforventningskurven begyndte at knække ved årsskiftet 1993/94, 4 og i efteråret 1994 var optimismen i klar overvægt, jf. figur 1. Dermed giver de to undersøgelser også mulighed for at se, om arbejdsløshedsforventningerne påvirker svarene. Endelig giver valgundersøgelsen mulighed for at supplere og udbygge kriseundersøgelsen på en lang række områder. I den forbindelse er også inddraget et ganske omfattende materiale fra meningsmålinger gennemført for dagspresse mv. siden midten af 1980'erne. I det følgende gives først en samlet præsentation af resultaterne fra kriseundersøgelsen 1994, med fokus navnlig på de sociale skillelinjer, og dernæst en komplettering med valgundersøgelsen og andre undersøgelser, med fokus på de enkelte strategier. Figur 1. Vælgernes forventninger til arbejdsløsheden om 12 måneder, ifølge forbrugertillidsundersøgelserne Nettotal 3) Valgundersøgelsen omfattede 2021 svarpersoner, hvilket giver en svarprocent på 67,4. Datamaterialet blev indsamlet ved besøgsinterviews af Gallup A/S. 4) I øvrigt betød knækket på forventningskurven, at regeringen allerede ved årsskiftet 1993/94 havde nået sit politisk-strategiske mål: At få vælgerne til at tro på, regeringen kunne gøre noget ved ledigheden. Men medierne, regeringen - og med modsat fortegn oppositionen - forblev optaget af troen på, at det faktiske brud på arbejdsløshedskurven var det afgørende (i virkeligheden med den implicitte begrundelse, at "knækket" ville skabe forventningen om, at regeringen kunne gøre noget ved ledigheden!). 3

8 4

9 2. Arbejdsløshedsdiagnoser og strategier til bekæmpelse af ledigheden Blandt de talrige initiativer til bekæmpelse af ledigheden kan man formentlig sondre mellem fem overordnede strategier, der hver for sig falder i et antal understrategier, jf. figur 2. Når der er arbejdsløshed, skyldes det pr. definition et misforhold mellem efterspørgsel og udbud efter arbejdskraft. De to første hovedstrategier går derfor ud på henholdsvis at øge efterspørgslen og mindske udbuddet af arbejdskraft. Efterspørgselsstrategien falder dog i nogle skarpt adskilte - og helt modsatrettede - understrategier. Den første er eksportstrategien, der vil skabe vækst i den private sektor, først og fremmest ved at øge afsætningen på eksportmarkederne. Det stiller i sin tur krav til konkurrenceevnen, som f.eks. kan opnås gennem løntilbageholdenhed/indkomstpolitik. 5 Den anden hovedstrategi er privatforbrugsstrategien, f.eks. i klassisk keynesiansk udformning, hvor staten underskudsbudgetterer for at øge efterspørgslen - som med skattelettelserne i 1974 (utilsigtet, fordi planlagte besparelser aldrig blev gennemført) og i 1975 (tilsigtet, med en midlertidig momssænkning). En variant er at få folk til at bruge flere af deres egne penge via lavere rente og bedre lånemuligheder - som i (belåning af utilsigtede kapitalgevinster) og i (tilsigtet, med 30-årige kontantlån). Endelig er den tredje hovedstrategi velfærdsstrategien: Man kan øge det offentlige forbrug og dermed (typisk) den offentlige beskæftigelse - som man har gjort det tilsigtet eller utilsigtet siden 1973, dog med en stærk opbremsning Deles-om-arbejdet strategien sigter mod at begrænse arbejdsudbuddet. Kortere arbejdstid og længere ferie blev navnlig gennemført i højkonjunkturperioden , men i 1979 blev der som bevidst kriseforanstaltning indført en uges ekstra ferie, og blev den ugentlige arbejdstid nedsat fra 40 til 37 timer (Schmidt 1990: 83, 150). Begrænsning af arbejdsstyrken er gennemført i flere omgange, med efterlønnen i 1979, den udvidede barselsorlov i 1984/85 og forældre- og sabbatorloven fra 1992/93. Endelig 5) I årene omkring 1980 blev devalueringspolitikken brugt som middel til at forbedre konkurrenceevnen, medens Schlüter-regeringen fra 1982 slog om til en fastkurspolitik. Også skatteregler mv. kan indrettes til at forbedre konkurrenceevnen. 6) I slutningen af 1970'erne var det en bevidst strategi at omlægge fra (importtungt) privatforbrug til (mindre importtungt) offentligt forbrug - den såkaldte switch-politik. 5

10 er forbud/begrænsning af overarbejde og bijobs noget, man mest har talt om, bortset fra enkelte, mindre tiltag inden for det offentlige. En særlig, men afvigende, understrategi er borgerlønsstrategien, der bygger på en "grøn" filosofi om arbejdets afskaffelse og styrkelse af den uformelle økonomi. Den kan være baseret på en deterministisk opfattelse af, at den teknologiske udvikling med nødvendighed reducerer 6

11 95 Figur 2. Nogle strategier (herunder forslag) til bekæmpelse af arbejdsløsheden, Hovedstrategi Understrategier Eksempler Overvejende konjunkturpolitiske strategier Overvejende strukturpolitiske strategier 1. EFTERSPØRGSELSSTRATEGIEN 1.1. Eksportstrategien styrkelse af konkurrenceevnen, f.eks. - indkomstpolitik - uddannelse/forskning/infrastruktur - skatteregler - devalueringer 1.3. Velfærdsstrategien 2. DELES-OM-ARBEJDET STRATEGIEN 2.1. Konventionelle strategier 2.2. Borgerlønsstrategien 3. OPKVALIFICERINGSSTRATEGIEN 4. MARKEDS-/INCITAMENTSTRATEGIEN 4.2. Nedsættelse af mindstelønnen 4.3. Stærkere incitamenter i dagpenge- og bistandssystemet 5. KONTROL-/STRAMNINGSSTRATEGIEN a. Lempelse af finanspolitik b. Lempelse af pengepolitik (rente, kredit mv.) øgning af det offentlige forbrug/offentlige investeringer, evt. ved bevidst switch-politik a. Arbejdstid: Kortere arbejdsuge, længere ferie b. Begrænsning af arbejdsstyrken: Efterløn, orlovsordninger, 'skraldemandsmodel' c. Indgreb mod overarbejde og bijobs a. uddannelse, kurser, uddannelsesydelse, uddannelsesorlov o.l. b. jobtilbud, individuelle handlingsplaner a. tilskud til beskæftigelse af unge og langtidsledige b. hjemmeserviceordningen a. generel sænkning af mindstelønnen b. indslusnings-/oplæringsløn a. lavere dagpengesats, f.eks. generelt lavere kompensationsgrad, sænkning af kompensationen efter en periode o.l. b. afkortning af dagpengeperioden c. større krav til optjening af dagpengeret d. begrænsning af unges adgang til dagpenge Stramning af rådighedsbegrebet, f.eks. krav om: - større faglig mobilitet - større geografisk mobilitet - pligt til at arbejde for ydelsen 1.2. Privatforbrugsstrategien Behagelige strategier 4.1. Løntilskudsordninger Ubehagelige strategier 7

12 efterspørgslen efter arbejdskraft (Gorz 1981; Bonke 1983) - eller på et ønske om at udnytte muligheden for at gå nye veje for at opnå højere livskvalitet, fordi den økonomiske vækst langt ad vejen er kontraproduktiv (Loftager 1987). 7 Bortset fra den sidste variant bygger de to ovennævnte hovedstrategier først og fremmest på en opfattelse af arbejdsløsheden som et konjunkturfænomen. Under VKR-regeringen skete der imidlertid i et skift i policy paradigme, der mere eller mindre omdefinerede arbejdsløsheden fra et konjunkturfænomen til et strukturfænomen. 8 Den strukturelle ledighed defineres normalt som den ledighed, der kan forenes med en uændret konkurrenceevne - eller som den ledighed, der ikke forsvinder under en konjunkturopgang: Når ledigheden når det strukturelle ledighedsniveau, kommer der ikke flere af de ledige i arbejde, for deres produktivitet er for lav i forhold til mindstelønnen; i stedet vil flaskehalse på arbejdsmarkedet føre til lønglidning, der spreder sig til hele arbejdsmarkedet; det ødelægger konkurrenceevnen og fører til en fornyet stigning i arbejdsløsheden. Godt hjulpet af lønfesten 1987 og den efterfølgende konstante stigning og i mange tilfælde cementering af ledigheden, der begge syntes at bekræfte diagnosen, blev dette paradigme efterhånden næsten enerådende - hvilket er en del af baggrunden for fraværet af konjunkturpolitiske initiativer frem til Nyrup-regeringens tiltræden i januar Nyrup-regeringen har langt ad vejen modificeret, men ikke brudt afgørende med det strukturelle ledighedsparadigme. 9 7) Borgerlønsstrategien er ved flere lejligheder fnysende afvist af Socialkommissionens formand, Aase Olesen, men generelt er deles-om-arbejdet strategien den hovedstrategi, som næsten alle økonomer er enige om at afvise, fordi den fører til varig reduktion af arbejdsudbuddet, større forsørgerbyrde og lavere økonomisk velstand. Begrundelserne er flere: For det første den (politologiske) erfaring, at "intet er så permanent som midlertidige ordninger", fordi der lynhurtigt skabes forventninger og interesser/velerhvervede rettigheder. For det andet fordi en reduktion af arbejdsudbuddet giver et større lønpres, der igen forringer konkurrenceevnen. Og for det tredje - helt generelt - fordi der ikke er en given mængde arbejde at fordele: "Arbejde skaber arbejde" - og de, der tages ud af arbejdsstyrken, er i mange tilfælde grupper, som ikke ville have beskæftigelsesproblemer, og som ikke kan erstattes af de (struktur-)ledige. Forældreorlovsordninger (og borgerløn) kan i så henseende være en større synder end skraldemandsmodellen. Sygeplejerskers brug af orlovsordningen, den akutte mangel på sygeplejersker, og det deraf forstærkede lønpres er lige efter lærebogen. 8) Først og fremmest slået an med regeringens "Hvidbog om arbejdsmarkedets strukturproblemer" fra Med Zeuthen-udvalgets rapport (1992) om arbejdsmarkedets strukturproblemer var dette paradigme blevet til en fælles virkelighedsopfattelse/diagnose, inden for hvilken arbejdsgivere og lønmodtagere måtte definere sine modsatrettede interesser. Også Socialkommissionens ( ) mange udredninger og anbefalinger tager sigte på arbejdsløsheden opfattet som et strukturproblem. 9) Til gengæld er den præget af markant konkurrence mellem to understrategier, repræsenteret ved hhv. Finansministeriet og Erhvervsministeriet. Finansministeriet bygger på en filosofi om, at det ved forskellige initiativer (uddannelse mv.) er muligt at nedbringe den strukturelle ledighed, så det økonomiske opsving kan fastholdes og gradvist drive udviklingen frem mod fuld beskæftigelse (Finansredegørelse 1993ff). (fortsættes...) 8

13 Inden for dette paradigme er én af hovedstrategierne opkvalificeringsstrategien. Hvis problemet er, at mindstelønnen er for høj i forhold til de lediges kvalifikationer, kan man enten sænke mindstelønnen eller hæve kvalifikationerne. Det er begrundelsen for jobtilbudsordninger, uddannelsestilbud, arbejdsmarkedsreformens individuelle handlingsplaner mv. 10 Den fjerde hovedstrategi er markeds-/incitamentstrategien. På det frie marked ville udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft mødes - "markedet er verdens bedste socialsystem", som nogle påstår. Prisen herfor er større lønforskelle og radikalt lavere mindstelønninger. Men det kan man modvirke ved løntilskudsordninger, hvor mindstelønnen fastholdes, men hvor det offentlige giver et løntilskud, så arbejdskraften bliver billigere for arbejdsgiveren. Løntilskud til unge og langtidsledige samt hjemmeserviceordningen er eksempler herpå. Man kan også lade de arbejdsløse og arbejdsløshedstruede betale en del af regningen selv, gennem en nedsættelse af mindstelønnen, evt. for bestemte grupper (indslusnings- eller oplæringsløn), og evt. kombineret med ændringer i skattesystemet (lavere skat for små indkomster, højere bundfradrag, negativ indkomstskat mv.) - altsammen forslag, som bl.a. Socialkommissionen ivrigt har anbefalet. Samme Socialkommission har også i lighed med en række andre foreslået at ændre incitamentstrukturen i dagpenge- og bistandssystemet ved lavere dagpengesats, kortere dagpengeperioder, vanskeligere adgang til at opnå dagpengeret mv. Det skulle give større tilskyndelse til aktiv jobsøgning, 9)(...fortsat) Strategien er altså en vækst-/eksportstrategi, suppleret med strukturpolitiske tiltag over for arbejdsmarkedet. Erhvervsministeriet bygger derimod på en tankegang om, at den teknologiske udvikling, den nye internationale arbejdsdeling mv. betyder, at selv en fortsat konjunkturopgang ikke kan føre til en varig nedgang i arbejdsløsheden - hvilket specielt rammer lavtkvalificerede grupper på arbejdsmarkedet. Tidligere ville den overskydende arbejdskraft være blevet opslugt af den offentlige sektor, men her sætter skattetrykket nogle grænser, der i dag er umulige at overskride. Og privat service er på grund af de høje lønninger og skatter blevet umulig at betale, hvorfor vi i Danmark har et serviceunderskud i forhold til eksempelvis USA. Danmark kan og skal ikke opgive velfærdsstaten af den grund, men strategien bliver at (1) øge det private serviceforbrug ved tilskudsordninger à la hjemmeservice, (2) supplere de offentlige velfærdsydelser med private velfærdsydelser, der kan købes som tillægsydelser, samt (3) eksportere velfærdssystemer og velfærdsservice til et internationalt marked med næsten ubegrænset efterspørgsel efter ældreservice o.m.m. For at udnytte de to sidstnævnte muligheder må offentlige velfærdsydelser i større grad udliciteres til private firmaer, der kan skabe en kommerciel produktion og udnytte eksportmulighederne (Erhvervsredegørelse 1993ff). Denne strategi, der i høj grad er knyttet til departementschefens navn (Jørgen Rosted), tog sin begyndelse i Finansredegørelsen 1989 (Rosted var på daværende tidspunkt ansat i Finansministeriet). Aktuelt i 1995 er Velfærdskommissionen stærkt præget af denne konflikt mellem de to vigtigste servicerende ministerier. Se for en kritisk diskussion af servicestrategien i øvrigt Goul Andersen (1994a). 10) Ved siden af disse manifeste funktioner kan ordningerne også have nogle latente funktioner: Nogle af ordningerne sikrer en "opbevaring" og pynter på ledighedsstatistikken (dvs. der indgår elementer af en deles-om-arbejdet strategi); arbejdsmarkedsreformens individuelle handlingsplaner indebærer også elementer af en kontrol- og stramningsstrategi (der faktisk har fået nogle langtidsledige til at søge ustøttet beskæftigelse selv). 9

14 begrænse "afhængighedskulturen", der fastholder folk i dagpenge- eller bistandssystemet, samt reducere den del af den strukturelle ledighed, der skyldes, at folk reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det sidste glider direkte over i den femte hovedstrategi, nemlig kontrol- og stramningsstrategien. Påvirkning af incitamenterne har den negative konsekvens, at de forringer de lediges vilkår. Derfor foretrækker navnlig mange socialdemokrater hellere forskellige foranstaltninger, der sikrer, at de ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der kan være tale om krav om større faglig mobilitet (pligt til at tage arbejde uden for eget fag), større geografisk mobilitet (pligt til at rejse/flytte efter arbejdet), eller pligt til at arbejde for ydelsen. I tilfældet geografisk mobilitet evt. med støtteforanstaltninger til flytning. Listen er naturligvis ikke fuldt udtømmende, men den fanger formentlig det meste. Og vælgerholdninger til stort set alle strategier er belyst, når man sammenholder kriseundersøgelsen 1994 og valgundersøgelsen De få, resterende huller kan udfyldes af kommercielle meningsmålinger. Endelig skal det tilføjes, at strategierne ikke blot grupperer sig i overvejende konjunktur- og overvejende strukturpolitiske tiltag. De kan også grupperes i hhv. "behagelige" og "ubehagelige" tiltag. De "behagelige" er 1.2 og 1.3 (privatforbrugsstrategien og velfærdsstrategien), 2. (deles-om-arbejdet strategien), 3. (opkvalificeringsstrategien) samt 4.1. (løntilskudsstrategien). Eksportstrategien (1.1) kan vanskeligt rubriceres som behagelig, endsige ubehagelig, medens alle de øvrige må karakteriseres som "ubehagelige" tiltag. Formålet med den efterfølgende analyse er først og fremmest at skabe et overblik over befolkningens opfattelser og holdninger. Men selv om vi må lade en mere hypoteseprøvende analyse ligge i denne sammenhæng, foregår analysen naturligvis ikke helt i et teoretisk vakuum. Analysen kan passende tage sit udgangspunkt i, at den danske politik til bekæmpelse af ledigheden med ganske få undtagelser har været koncentreret om de "behagelige" midler, der stort set alle har været taget i anvendelse - med blandede og ikke sjældent temmelig tvivlsomme effekter. Man kunne have den hypotese, at folk foretrækker de behagelige midler. Det kan forekomme trivielt, men det implicerer dog den knapt så trivielle implikation, som ofte overses i økonomiske analyser, at en hovedårsag til, at det er vanskeligt at gennemføre ubehagelige tiltag, er, at vi lever i et demokrati, hvor vælgerne i sidste ende antages at bestemme. Hvis f.eks. organiserede interesser tildeles skylden, kan det altså have forkert adresse (eksempelvis hvis uorganiserede og ikke-lønmodtagere deler de organiserede interessers holdninger). Men hypotesen er heller ikke uden konkurrence. En alternativ hypotese kunne være, at arbejdsløshedsbekæmpelse både for policy-elite og befolkning er en læreproces, hvor aktørerne lærer af deres fejl og søger at undgå at gentage dem. Det vil f.eks. vise sig ved, at befolkningen 10

15 ikke støtter "behagelige" tiltag, hvis de har vist sig som fiaskoer - og ved, at nye og uprøvede tiltag alt andet lige vil have større tiltrækningskraft end dem, der er afprøvet med tvivlsomme resultater. På grund af den førte politik kan en sådan analyse kun gennemføres for de "behagelige" tiltags vedkommende. For så vidt angår de sociale variationer, kan man også opstille to hovedhypoteser. Den første, som for de fleste økonomer er den eneste, er interessehypotesen: Folks holdninger afhænger af deres egen ledighed eller ledighedsrisiko. De ledige og ledighedstruede ønsker de behagelige løsninger, medens de beskæftigede ønsker de ubehagelige. En særlig variant er dog insider/outsider-teoremet, som forudsiger, at insiderne vil foretrække høje lønstigninger og høje mindstelønninger, medens outsiderne er imod, fordi det forhindrer dem i at underbyde insiderne. Denne hypotese blev imidlertid kraftigt anfægtet i hovedrapporten fra kriseundersøgelsen 1990: Outsiderne var nemlig de mest tilbøjelige til at kræve høje lønstigninger (Goul Andersen 1994b). Et alternativ til interessehypotesen er, at folk slet ikke følger en sådan rationel egeninteressekalkyle. 11 I stedet følger de en "logic of appropriateness", hvor normer og situationsopfattelser er afgørende. Sådanne normer og situationsopfattelser er kulturbestemte. De kan bunde i fælles værdi- og retfærdighedsnormer i samfundet. Eller de kan bunde i normer og forestillinger, der knytter sig til bestemte livsformer eller - mere generelt - livserfaringer. 12 I så fald vil vælgere afvise tiltag, hvis de strider mod andre værdier, uanset om de er behagelige eller ej, uanset om de opfattes som effektive eller ej, og uanset om de berører svarpersonen selv eller ej. Begge de sidstnævnte hypoteser markerer yderpunkter, hvor opgaven bliver at vurdere, hvor langt fra hhv. den ene og den anden hypoteses forudsigelser vi befinder os. Mange andre - og mere specifikke - hypoteser kunne opstilles. Men vi skal nøjes med at lade de ovenstående være en slags pejlemærker for beskrivelsen - dog således, at der samles op til en slags test. Desværre er det kun i begrænset udstrækning muligt at relatere analysen til kriseprojektets grundantagelser, idet vi mangler tidsserier for de involverede variable. Således kan vi ikke systematisk undersøge, hvorledes holdningerne til arbejdsmarkedspolitikken samvarierer med økonomien og krisebevidstheden. 11) Som Simon (1985) har påpeget, kan den rationelle kalkyle optræde i to varianter: For det første som en procedurelogisk "bounded rationality", hvor aktørerne forsøger at være rationelle, men på grund af informationsusikkerhed, kulturbestemt perception o.m.m. langtfra altid er det. Og for det andet som en "logic of consequentiality", hvor aktørerne forfølger det rationelle resultat, som en abstrakt-teoretisk perfekt rationel kalkyle foreskriver (jf. Goul Andersen 1994b). 12) Jf. et eksempel på en sådan analyse - der dog overser spørgsmålet om de fælles værdinormer i samfundet - Goul Andersen 1993b. 11

16 Grundlæggende forudsiger modellen bag kriseprojektet dog, at tiltagene vurderes mere ud fra effektivitets- og retfærdighedskriterier end ud fra en snæver interessekalkyle (Goul Andersen 1994b), og det er også i bedste overensstemmelse med kriseprojektets grundantagelser, hvis effektivitetsvurderingen netop bygger på en læreproces. Der findes enkelte andre efterprøvningsmuligheder, men de skal ikke forfølges nærmere her. 12

17 3. Kriseundersøgelsen en oversigt Kriseundersøgelsen 1994 indeholdt i alt syv spørgsmål om arbejdsløshedsstrategier, der tilsammen dækkede alle fem hovedstrategier, jf. figur 3. Spørgsmålene er fordelt med tre konjunkturpolitiske (større forbrug, forældreorlov og 'skraldemandsmodel') og fire strukturpolitiske (de øvrige). Spørgsmålene fordeler sig desuden med fire "behagelige" (de ovennævnte plus jobtilbud) og tre "ubehagelige" forslag. Alle spørgsmålene vedrører den kognitive side af vælgeropfattelserne: Svarpersonerne blev spurgt, hvor meget de pågældende forslag ville hjælpe på arbejdsløsheden, og de kunne svare med svarkategorierne: - Vil gavne meget - Vil gavne noget - Er uden virkning - Vil snarere give større arbejdsløshed Svarfordelingen er vist i tabel 1. Figur 3. Kriseundersøgelsens spørgsmål om strategier til bekæmpelse af arbejdsløsheden Hovedstrategi Understrategier Konkret spørgsmålsformulering 1. EFTERSPØRGSELSSTRATEGIEN 1.2. Privatforbrugsstrategien 1. Tilskynde til større privat forbrug 2. DELES-OM-ARBEJDET STRATEGIEN 2.1. Konventionelle strategier 2. Give orlovsmulighed til forældre med børn (efter orlovsordningen) 3. Indføre den såkaldte 'skraldemandsmodel', dvs. 3 ugers arbejde til normal løn og fri den fjerde uge, men med dagpengebetaling 3. OPKVALIFICERINGSSTRATEGIEN 4. MARKEDS-/INCITAMENTSTRATEGIEN 4. Jobtilbud til ledige 4.2. Nedsættelse af mindstelønnen 5. Indføre en 'indslusningsløn', dvs. en lavere begyndelsesløn, for unge 4.3. Stærkere incitamenter i dagpenge- og bistandssystemet 5. KONTROL-/STRAMNINGSSTRATEGIEN 6. At sænke understøttelsen efter en periode, så den ledige får større tilskyndelse til selv at finde arbejde 7. At stille skrappere krav til de ledige om, at de skal være indstillet på at flytte for at få arbejde 13

18 Tabel 1. Arbejdsløshedsstrategiernes effektivitet. Kriseundersøgelsen Procent vandret (N=1803) Vil gavne meget Vil gavne noget Uden virkning Vil øge ledigheden Ved ikke 1. Privat forbrug Forældreorlov Skraldemandsmodel Jobtilbud Indslusningsløn Sænke understøttelse Geografisk mobilitet ) PDI = procent difference indeks = Procent (Gavne meget + noget) - Procent (Uden virkning + øge ledighed). PDI 1) Kun ét af forslagene vurderes som direkte virkningsløst eller skadeligt af et flertal, nemlig forslaget om at sænke arbejdsløshedsunderstøttelsen efter en periode for at øge den arbejdsløses tilskyndelse til at finde arbejde. Et andet forslag følger lige efter, nemlig forslaget om, at de ledige skal være indstillet på at flytte for at få arbejde. 13 Et andet af de ubehagelige forslag til reduktion af strukturledigheden følger lige efter, nemlig forslaget om at sænke understøttelsen efter en periode for at give den ledige større tilskyndelse til selv at finde sig et job. Endelig er vurderingen af det tredje ubehagelige strukturledighedsforslag - indslusningslønnen - heller ikke særlig positiv. Det skal også understreges, at beregningen af procentdifferenceindekset i tabel 1 kan give et lidt for optimistisk billede, jf. afsnit 6.2 samt de tilsvarende beregninger med valgundersøgelsens kategorier i tabel 15 nedenfor. Det eneste forslag, vælgerne har virkelig stor tiltro til, er 'skraldemandsmodellen', som blev lanceret af århusianske skraldemænd i slutningen af Det er f.eks. det eneste forslag, hvor andelen, der svarer "vil gavne meget", er større end den andel, der finder forslaget virkningsløst. Princippet i ordningen er, at de ansatte holder hver fjerde uge fri - på en form for offentlig understøttelse - og til gengæld tager en ledig ind. Det er iøjnefaldende, at det eneste forslag til bekæmpelse af ledigheden, der kommer fra "folket", og det eneste, som stort set al økonomisk ekspertise er enig om at afvise 14, samtidig er det eneste forslag, vælgerne i almindelighed har stor tiltro til. Herefter følger forældreorloven, som mange økonomer også ser meget skeptisk på. Endelig tilskriver vælgerflertallet også større forbrug og jobtilbud en vis effekt. 13) Det skal bemærkes, at der udtrykkeligt er henvist til at flytte - ikke til f.eks. at køre lidt længere efter arbejde. En del af kritikken af den manglende geografiske mobilitet er gået på, at arbejdsformidlingen i én købstad ofte ikke ved, hvilke ledige jobs der er i nabokøbstaden. 14) Det eneste forslag fra policy eliterne, der kan nærme sig borgernes opfattelser, er Socialkommissionens forslag om en rotationsordning. 14

LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI?

LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI? LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI? En forskningsoversigt SANNE LUND CLEMENT OG JØRGEN GOUL ANDERSEN CCWS, oktober 2006 Indhold Kapitel 1. Indledning og sammenfatning...3 1.1. Indledning: Incitamentsstrukturer

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de?

Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de? Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de? af Kurt Houlberg Direktør i ECO-Analyse A/S Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Odense Universitet E-mail:

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne Tage Søndergård Kristensen 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere