HVORDAN SKAL ARBEJDS- LØSHEDEN BEKÆMPES?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN SKAL ARBEJDS- LØSHEDEN BEKÆMPES?"

Transkript

1 HVORDAN SKAL ARBEJDS- LØSHEDEN BEKÆMPES? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken af JØRGEN GOUL ANDERSEN Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Universitetsparken 8000 Århus C. April 1995 ARBEJDSPAPIR NR. 5 FRA DET DANSKE VALGPROJEKT ISSN

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Arbejdsløshedsdiagnoser og strategier til bekæmpelse af ledigheden Kriseundersøgelsen en oversigt Kriseundersøgelsen sociale og politiske variationer Køn Alder Stilling Partipolitiske skel En samlet analyse Ubesvarede spørgsmål i kriseundersøgelsen Vælgernes vurderinger af og holdninger til forskellige strategier til bekæmpelse af arbejdsløsheden: Et samlet billede Efterspørgselsstrategien Deles-om-arbejdet strategier Opkvalificering af de ledige Styrkelse af incitamenterne Kontrol- og stramningsstrategier Opfattelser af misbrug De arbejdsløse ser på dagpengesystemet Arbejdsløse og beskæftigede Tidligere arbejdsløse og nuværende arbejdsløse... 51

4 8. Sociale og politiske skel i holdninger Deles-om-arbejdet strategierne Opkvalificeringsstrategien Markedsstrategierne Kontrol-/stramningsstrategierne Sammenfatning Konklusioner Litteraturhenvisninger Bilag 1. Sociale variationer i holdningerne til de enkelte forslag. Valgundersøgelsen Bilag 2. Indeksværdier for holdninger, valgundersøgelsen MCA-Analyser... 70

5 HVORDAN SKAL ARBEJDSLØSHEDEN BEKÆMPES? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken krise95.11/ Jørgen Goul Andersen 1. Indledning Medens betalingsbalance og skattetryk var hovedtemaer for 1980'ernes krisediskussioner, har 1990'ernes diskussioner om kriseårsager og -løsninger i højere grad drejet sig om arbejdsmarkedet. Det kunne ligne en tilbagevenden til 1970'erne, men medens 1970'ernes diskussion om arbejdsløsheden var domineret af ambitionen om at finde politiske løsninger på "markedsfejl", har 1990'ernes nok snarere været domineret af ambitionen om at kurere "politikfejl" ("systemfejl") med markedsløsninger. I hvert fald i den forstand, at man har været meget optaget af strukturledigheden og dens årsager. Og i den forstand, at den dominerende forklaring på strukturledigheden er, at uheldige/utilstrækkelige incitamenter og/eller misforhold mellem løn og kvalifikationer forhindrer den tilpasning mellem udbud og efterspørgsel, der kan bringe strukturledigheden afgørende ned. Denne problemopfattelse skal ikke diskuteres her, selv om den kan anfægtes på visse punkter. 1 Formålet er i stedet at afdække vælgernes syn på arbejdsløsheden - hvilke strategier vurderes som effektive, og hvilke strategier går vælgerne ind for? Svarer meningsdannelsen blandt vælgerne til den meningsdannelse, der foregår blandt "policy eliterne" på området - dvs. den politiske ledelse, interesseorganisationerne og ikke mindst de tilknyttede embedsmænd og eksperter (samt tildels den uafhængige sagkundskab)? Det har naturligvis også relevans for den arbejdsmarkedspolitiske diskussion, for i et 1) Der skal dog gøres den lille fodnote, at medens man frem til sidste halvdel af 1980'erne for emsigt så ledigheden som et konjunkturproblem, har man nok i en periode været lidt for tilbøjelige til udelukkende at se ledigheden som et strukturproblem - eksempelvis var selv den offentlige investeringspolitik i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne konjunkturmedløbende. Og selv om der uden tvivl er et stort antal strukturledige, der ikke kommer i beskæftigelse under et opsving, skal man nok være varsom med at skønne over omfanget. I den almindelige politiske debat er lønfesten i 1987 kommet til at stå som beviset for, at flaskehalse og lønstigninger kvæler opsvinget allerede ved en ledighed på 8-9 procent. Men de kraftige lønstigninger i 1987 var faktisk snævert relateret til overenskomsterne, og det er mere plausibelt at se situationen i 1987 som en politisk lønfest end som en udvikling fremkaldt af, at man havde nået ned på det strukturelle ledighedsniveau (Ibsen 1992; Goul Andersen 1993a: ). 1

6 for. 2 Vælgernes holdninger til arbejdsmarkedspolitikken er her mest analyseret ud fra et demokrati må man skabe en vis grad af folkelig forståelse for de tiltag, der skal gennemføres - eller satse på de tiltag, der kan skabes en vis grad af folkelig forståelse policy-perspektiv. Men de er også interessante ud fra en politisk-sociologisk betragtning, som er mere stedmoderligt behandlet her. F.eks. er det vigtigt at undersøge, om der på dette område er sket et paradigmeskift i vælgernes forestillingssystem. Arbejdsmarkedsog økonomisk-politiske holdninger er også et underprioriteret emne i forbindelse med forståelsen af de sociale skillelinjer. Og ud fra en politisk-sociologisk synsvinkel kan man også undre sig over, at vælgerne på den ene side næsten altid nævner arbejdsløsheden som det vigtigste politiske problem, men ikke længere straffer eller belønner regeringen for, hvordan det er gået med ledigheden (Nannestad 1991). Det kom også på tværs af den første Nyrup-regerings strategi, idet den gjorde knækket på ledighedskurven til sit succeskriterium, men øjensynligt ikke blev belønnet for sin indsats ved valget i Skyldtes det, at vælgerne reelt ikke er så optaget af arbejdsløsheden og reelt ikke mener det, når de tilkendegiver stor offervilje? Eller skyldtes det manglende tiltro til regeringens midler til nedbringelse af ledigheden? Det rører ved et ofte negligeret aspekt i undersøgelser af vælgerholdninger, nemlig den kognitive komponent. Den kan ofte forklare meget. Således var vælgerne i begyndelsen af 1980'erne egentlig negativt stemt over for Schlüter-regeringens nedskæringspolitik - men samtidig overbeviste om, at den var nødvendig (Petersen et al. 1987; Goul Andersen 1988a). Og som påvist i kriseundersøgelsen 1990 var vælgerne dengang hverken negativt stemt over for den offentlige sektor eller skattetrykket, men overbeviste om, at den offentlige sektor og skattetrykket var hovedårsager til Danmarks økonomiske problemer (Goul Andersen 1991). I kriseundersøgelsen 1994 er vælgerne spurgt om, hvilke arbejdsmarkedspolitiske forslag de vil anse for effektive i forhold til at nedbringe ledigheden. Af økonomiske grunde måtte undersøgelsen begrænse sig til den kognitive komponent, men i valgundersøgelsen 1994, der blev foretaget ½ år senere (oktober/november 1994), blev der 2) Selv om flertallet som bekendt ikke altid har ret, kan der måske også være grund til at kigge ekspertvurderingerne ekstra grundigt efter i sømmene i de tilfælde, hvor folket massivt tager afstand fra eksperternes vurderinger. 2

7 mulighed for også at spørge om vælgernes stillingtagen til en serie delvist overlappende forslag. Valgundersøgelsen 1994, der i lighed med kriseundersøgelsen bygger på ca interviews med et repræsentativt udsnit af vælgerne, 3 giver således mulighed for at sammenholde den kognitive komponent med vælgernes stillingtagen: Findes der forslag, som vælgerne anser for effektive, men af andre grunde ikke vil acceptere? Og findes der forslag, som vælgerne accepterer, vel vidende, at de ikke er videre effektive? For det andet giver valgundersøgelsen mulighed for at kontrollere eventuelle effekter af spørgsmålsformuleringen - et validitetscheck på kriseundersøgelsen. For det tredje er undersøgelserne foretaget i en urolig tid, hvor vælgernes forventninger til arbejdsløsheden er under hastig forandring: Arbejdsløshedsforventningskurven begyndte at knække ved årsskiftet 1993/94, 4 og i efteråret 1994 var optimismen i klar overvægt, jf. figur 1. Dermed giver de to undersøgelser også mulighed for at se, om arbejdsløshedsforventningerne påvirker svarene. Endelig giver valgundersøgelsen mulighed for at supplere og udbygge kriseundersøgelsen på en lang række områder. I den forbindelse er også inddraget et ganske omfattende materiale fra meningsmålinger gennemført for dagspresse mv. siden midten af 1980'erne. I det følgende gives først en samlet præsentation af resultaterne fra kriseundersøgelsen 1994, med fokus navnlig på de sociale skillelinjer, og dernæst en komplettering med valgundersøgelsen og andre undersøgelser, med fokus på de enkelte strategier. Figur 1. Vælgernes forventninger til arbejdsløsheden om 12 måneder, ifølge forbrugertillidsundersøgelserne Nettotal 3) Valgundersøgelsen omfattede 2021 svarpersoner, hvilket giver en svarprocent på 67,4. Datamaterialet blev indsamlet ved besøgsinterviews af Gallup A/S. 4) I øvrigt betød knækket på forventningskurven, at regeringen allerede ved årsskiftet 1993/94 havde nået sit politisk-strategiske mål: At få vælgerne til at tro på, regeringen kunne gøre noget ved ledigheden. Men medierne, regeringen - og med modsat fortegn oppositionen - forblev optaget af troen på, at det faktiske brud på arbejdsløshedskurven var det afgørende (i virkeligheden med den implicitte begrundelse, at "knækket" ville skabe forventningen om, at regeringen kunne gøre noget ved ledigheden!). 3

8 4

9 2. Arbejdsløshedsdiagnoser og strategier til bekæmpelse af ledigheden Blandt de talrige initiativer til bekæmpelse af ledigheden kan man formentlig sondre mellem fem overordnede strategier, der hver for sig falder i et antal understrategier, jf. figur 2. Når der er arbejdsløshed, skyldes det pr. definition et misforhold mellem efterspørgsel og udbud efter arbejdskraft. De to første hovedstrategier går derfor ud på henholdsvis at øge efterspørgslen og mindske udbuddet af arbejdskraft. Efterspørgselsstrategien falder dog i nogle skarpt adskilte - og helt modsatrettede - understrategier. Den første er eksportstrategien, der vil skabe vækst i den private sektor, først og fremmest ved at øge afsætningen på eksportmarkederne. Det stiller i sin tur krav til konkurrenceevnen, som f.eks. kan opnås gennem løntilbageholdenhed/indkomstpolitik. 5 Den anden hovedstrategi er privatforbrugsstrategien, f.eks. i klassisk keynesiansk udformning, hvor staten underskudsbudgetterer for at øge efterspørgslen - som med skattelettelserne i 1974 (utilsigtet, fordi planlagte besparelser aldrig blev gennemført) og i 1975 (tilsigtet, med en midlertidig momssænkning). En variant er at få folk til at bruge flere af deres egne penge via lavere rente og bedre lånemuligheder - som i (belåning af utilsigtede kapitalgevinster) og i (tilsigtet, med 30-årige kontantlån). Endelig er den tredje hovedstrategi velfærdsstrategien: Man kan øge det offentlige forbrug og dermed (typisk) den offentlige beskæftigelse - som man har gjort det tilsigtet eller utilsigtet siden 1973, dog med en stærk opbremsning Deles-om-arbejdet strategien sigter mod at begrænse arbejdsudbuddet. Kortere arbejdstid og længere ferie blev navnlig gennemført i højkonjunkturperioden , men i 1979 blev der som bevidst kriseforanstaltning indført en uges ekstra ferie, og blev den ugentlige arbejdstid nedsat fra 40 til 37 timer (Schmidt 1990: 83, 150). Begrænsning af arbejdsstyrken er gennemført i flere omgange, med efterlønnen i 1979, den udvidede barselsorlov i 1984/85 og forældre- og sabbatorloven fra 1992/93. Endelig 5) I årene omkring 1980 blev devalueringspolitikken brugt som middel til at forbedre konkurrenceevnen, medens Schlüter-regeringen fra 1982 slog om til en fastkurspolitik. Også skatteregler mv. kan indrettes til at forbedre konkurrenceevnen. 6) I slutningen af 1970'erne var det en bevidst strategi at omlægge fra (importtungt) privatforbrug til (mindre importtungt) offentligt forbrug - den såkaldte switch-politik. 5

10 er forbud/begrænsning af overarbejde og bijobs noget, man mest har talt om, bortset fra enkelte, mindre tiltag inden for det offentlige. En særlig, men afvigende, understrategi er borgerlønsstrategien, der bygger på en "grøn" filosofi om arbejdets afskaffelse og styrkelse af den uformelle økonomi. Den kan være baseret på en deterministisk opfattelse af, at den teknologiske udvikling med nødvendighed reducerer 6

11 95 Figur 2. Nogle strategier (herunder forslag) til bekæmpelse af arbejdsløsheden, Hovedstrategi Understrategier Eksempler Overvejende konjunkturpolitiske strategier Overvejende strukturpolitiske strategier 1. EFTERSPØRGSELSSTRATEGIEN 1.1. Eksportstrategien styrkelse af konkurrenceevnen, f.eks. - indkomstpolitik - uddannelse/forskning/infrastruktur - skatteregler - devalueringer 1.3. Velfærdsstrategien 2. DELES-OM-ARBEJDET STRATEGIEN 2.1. Konventionelle strategier 2.2. Borgerlønsstrategien 3. OPKVALIFICERINGSSTRATEGIEN 4. MARKEDS-/INCITAMENTSTRATEGIEN 4.2. Nedsættelse af mindstelønnen 4.3. Stærkere incitamenter i dagpenge- og bistandssystemet 5. KONTROL-/STRAMNINGSSTRATEGIEN a. Lempelse af finanspolitik b. Lempelse af pengepolitik (rente, kredit mv.) øgning af det offentlige forbrug/offentlige investeringer, evt. ved bevidst switch-politik a. Arbejdstid: Kortere arbejdsuge, længere ferie b. Begrænsning af arbejdsstyrken: Efterløn, orlovsordninger, 'skraldemandsmodel' c. Indgreb mod overarbejde og bijobs a. uddannelse, kurser, uddannelsesydelse, uddannelsesorlov o.l. b. jobtilbud, individuelle handlingsplaner a. tilskud til beskæftigelse af unge og langtidsledige b. hjemmeserviceordningen a. generel sænkning af mindstelønnen b. indslusnings-/oplæringsløn a. lavere dagpengesats, f.eks. generelt lavere kompensationsgrad, sænkning af kompensationen efter en periode o.l. b. afkortning af dagpengeperioden c. større krav til optjening af dagpengeret d. begrænsning af unges adgang til dagpenge Stramning af rådighedsbegrebet, f.eks. krav om: - større faglig mobilitet - større geografisk mobilitet - pligt til at arbejde for ydelsen 1.2. Privatforbrugsstrategien Behagelige strategier 4.1. Løntilskudsordninger Ubehagelige strategier 7

12 efterspørgslen efter arbejdskraft (Gorz 1981; Bonke 1983) - eller på et ønske om at udnytte muligheden for at gå nye veje for at opnå højere livskvalitet, fordi den økonomiske vækst langt ad vejen er kontraproduktiv (Loftager 1987). 7 Bortset fra den sidste variant bygger de to ovennævnte hovedstrategier først og fremmest på en opfattelse af arbejdsløsheden som et konjunkturfænomen. Under VKR-regeringen skete der imidlertid i et skift i policy paradigme, der mere eller mindre omdefinerede arbejdsløsheden fra et konjunkturfænomen til et strukturfænomen. 8 Den strukturelle ledighed defineres normalt som den ledighed, der kan forenes med en uændret konkurrenceevne - eller som den ledighed, der ikke forsvinder under en konjunkturopgang: Når ledigheden når det strukturelle ledighedsniveau, kommer der ikke flere af de ledige i arbejde, for deres produktivitet er for lav i forhold til mindstelønnen; i stedet vil flaskehalse på arbejdsmarkedet føre til lønglidning, der spreder sig til hele arbejdsmarkedet; det ødelægger konkurrenceevnen og fører til en fornyet stigning i arbejdsløsheden. Godt hjulpet af lønfesten 1987 og den efterfølgende konstante stigning og i mange tilfælde cementering af ledigheden, der begge syntes at bekræfte diagnosen, blev dette paradigme efterhånden næsten enerådende - hvilket er en del af baggrunden for fraværet af konjunkturpolitiske initiativer frem til Nyrup-regeringens tiltræden i januar Nyrup-regeringen har langt ad vejen modificeret, men ikke brudt afgørende med det strukturelle ledighedsparadigme. 9 7) Borgerlønsstrategien er ved flere lejligheder fnysende afvist af Socialkommissionens formand, Aase Olesen, men generelt er deles-om-arbejdet strategien den hovedstrategi, som næsten alle økonomer er enige om at afvise, fordi den fører til varig reduktion af arbejdsudbuddet, større forsørgerbyrde og lavere økonomisk velstand. Begrundelserne er flere: For det første den (politologiske) erfaring, at "intet er så permanent som midlertidige ordninger", fordi der lynhurtigt skabes forventninger og interesser/velerhvervede rettigheder. For det andet fordi en reduktion af arbejdsudbuddet giver et større lønpres, der igen forringer konkurrenceevnen. Og for det tredje - helt generelt - fordi der ikke er en given mængde arbejde at fordele: "Arbejde skaber arbejde" - og de, der tages ud af arbejdsstyrken, er i mange tilfælde grupper, som ikke ville have beskæftigelsesproblemer, og som ikke kan erstattes af de (struktur-)ledige. Forældreorlovsordninger (og borgerløn) kan i så henseende være en større synder end skraldemandsmodellen. Sygeplejerskers brug af orlovsordningen, den akutte mangel på sygeplejersker, og det deraf forstærkede lønpres er lige efter lærebogen. 8) Først og fremmest slået an med regeringens "Hvidbog om arbejdsmarkedets strukturproblemer" fra Med Zeuthen-udvalgets rapport (1992) om arbejdsmarkedets strukturproblemer var dette paradigme blevet til en fælles virkelighedsopfattelse/diagnose, inden for hvilken arbejdsgivere og lønmodtagere måtte definere sine modsatrettede interesser. Også Socialkommissionens ( ) mange udredninger og anbefalinger tager sigte på arbejdsløsheden opfattet som et strukturproblem. 9) Til gengæld er den præget af markant konkurrence mellem to understrategier, repræsenteret ved hhv. Finansministeriet og Erhvervsministeriet. Finansministeriet bygger på en filosofi om, at det ved forskellige initiativer (uddannelse mv.) er muligt at nedbringe den strukturelle ledighed, så det økonomiske opsving kan fastholdes og gradvist drive udviklingen frem mod fuld beskæftigelse (Finansredegørelse 1993ff). (fortsættes...) 8

13 Inden for dette paradigme er én af hovedstrategierne opkvalificeringsstrategien. Hvis problemet er, at mindstelønnen er for høj i forhold til de lediges kvalifikationer, kan man enten sænke mindstelønnen eller hæve kvalifikationerne. Det er begrundelsen for jobtilbudsordninger, uddannelsestilbud, arbejdsmarkedsreformens individuelle handlingsplaner mv. 10 Den fjerde hovedstrategi er markeds-/incitamentstrategien. På det frie marked ville udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft mødes - "markedet er verdens bedste socialsystem", som nogle påstår. Prisen herfor er større lønforskelle og radikalt lavere mindstelønninger. Men det kan man modvirke ved løntilskudsordninger, hvor mindstelønnen fastholdes, men hvor det offentlige giver et løntilskud, så arbejdskraften bliver billigere for arbejdsgiveren. Løntilskud til unge og langtidsledige samt hjemmeserviceordningen er eksempler herpå. Man kan også lade de arbejdsløse og arbejdsløshedstruede betale en del af regningen selv, gennem en nedsættelse af mindstelønnen, evt. for bestemte grupper (indslusnings- eller oplæringsløn), og evt. kombineret med ændringer i skattesystemet (lavere skat for små indkomster, højere bundfradrag, negativ indkomstskat mv.) - altsammen forslag, som bl.a. Socialkommissionen ivrigt har anbefalet. Samme Socialkommission har også i lighed med en række andre foreslået at ændre incitamentstrukturen i dagpenge- og bistandssystemet ved lavere dagpengesats, kortere dagpengeperioder, vanskeligere adgang til at opnå dagpengeret mv. Det skulle give større tilskyndelse til aktiv jobsøgning, 9)(...fortsat) Strategien er altså en vækst-/eksportstrategi, suppleret med strukturpolitiske tiltag over for arbejdsmarkedet. Erhvervsministeriet bygger derimod på en tankegang om, at den teknologiske udvikling, den nye internationale arbejdsdeling mv. betyder, at selv en fortsat konjunkturopgang ikke kan føre til en varig nedgang i arbejdsløsheden - hvilket specielt rammer lavtkvalificerede grupper på arbejdsmarkedet. Tidligere ville den overskydende arbejdskraft være blevet opslugt af den offentlige sektor, men her sætter skattetrykket nogle grænser, der i dag er umulige at overskride. Og privat service er på grund af de høje lønninger og skatter blevet umulig at betale, hvorfor vi i Danmark har et serviceunderskud i forhold til eksempelvis USA. Danmark kan og skal ikke opgive velfærdsstaten af den grund, men strategien bliver at (1) øge det private serviceforbrug ved tilskudsordninger à la hjemmeservice, (2) supplere de offentlige velfærdsydelser med private velfærdsydelser, der kan købes som tillægsydelser, samt (3) eksportere velfærdssystemer og velfærdsservice til et internationalt marked med næsten ubegrænset efterspørgsel efter ældreservice o.m.m. For at udnytte de to sidstnævnte muligheder må offentlige velfærdsydelser i større grad udliciteres til private firmaer, der kan skabe en kommerciel produktion og udnytte eksportmulighederne (Erhvervsredegørelse 1993ff). Denne strategi, der i høj grad er knyttet til departementschefens navn (Jørgen Rosted), tog sin begyndelse i Finansredegørelsen 1989 (Rosted var på daværende tidspunkt ansat i Finansministeriet). Aktuelt i 1995 er Velfærdskommissionen stærkt præget af denne konflikt mellem de to vigtigste servicerende ministerier. Se for en kritisk diskussion af servicestrategien i øvrigt Goul Andersen (1994a). 10) Ved siden af disse manifeste funktioner kan ordningerne også have nogle latente funktioner: Nogle af ordningerne sikrer en "opbevaring" og pynter på ledighedsstatistikken (dvs. der indgår elementer af en deles-om-arbejdet strategi); arbejdsmarkedsreformens individuelle handlingsplaner indebærer også elementer af en kontrol- og stramningsstrategi (der faktisk har fået nogle langtidsledige til at søge ustøttet beskæftigelse selv). 9

14 begrænse "afhængighedskulturen", der fastholder folk i dagpenge- eller bistandssystemet, samt reducere den del af den strukturelle ledighed, der skyldes, at folk reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det sidste glider direkte over i den femte hovedstrategi, nemlig kontrol- og stramningsstrategien. Påvirkning af incitamenterne har den negative konsekvens, at de forringer de lediges vilkår. Derfor foretrækker navnlig mange socialdemokrater hellere forskellige foranstaltninger, der sikrer, at de ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der kan være tale om krav om større faglig mobilitet (pligt til at tage arbejde uden for eget fag), større geografisk mobilitet (pligt til at rejse/flytte efter arbejdet), eller pligt til at arbejde for ydelsen. I tilfældet geografisk mobilitet evt. med støtteforanstaltninger til flytning. Listen er naturligvis ikke fuldt udtømmende, men den fanger formentlig det meste. Og vælgerholdninger til stort set alle strategier er belyst, når man sammenholder kriseundersøgelsen 1994 og valgundersøgelsen De få, resterende huller kan udfyldes af kommercielle meningsmålinger. Endelig skal det tilføjes, at strategierne ikke blot grupperer sig i overvejende konjunktur- og overvejende strukturpolitiske tiltag. De kan også grupperes i hhv. "behagelige" og "ubehagelige" tiltag. De "behagelige" er 1.2 og 1.3 (privatforbrugsstrategien og velfærdsstrategien), 2. (deles-om-arbejdet strategien), 3. (opkvalificeringsstrategien) samt 4.1. (løntilskudsstrategien). Eksportstrategien (1.1) kan vanskeligt rubriceres som behagelig, endsige ubehagelig, medens alle de øvrige må karakteriseres som "ubehagelige" tiltag. Formålet med den efterfølgende analyse er først og fremmest at skabe et overblik over befolkningens opfattelser og holdninger. Men selv om vi må lade en mere hypoteseprøvende analyse ligge i denne sammenhæng, foregår analysen naturligvis ikke helt i et teoretisk vakuum. Analysen kan passende tage sit udgangspunkt i, at den danske politik til bekæmpelse af ledigheden med ganske få undtagelser har været koncentreret om de "behagelige" midler, der stort set alle har været taget i anvendelse - med blandede og ikke sjældent temmelig tvivlsomme effekter. Man kunne have den hypotese, at folk foretrækker de behagelige midler. Det kan forekomme trivielt, men det implicerer dog den knapt så trivielle implikation, som ofte overses i økonomiske analyser, at en hovedårsag til, at det er vanskeligt at gennemføre ubehagelige tiltag, er, at vi lever i et demokrati, hvor vælgerne i sidste ende antages at bestemme. Hvis f.eks. organiserede interesser tildeles skylden, kan det altså have forkert adresse (eksempelvis hvis uorganiserede og ikke-lønmodtagere deler de organiserede interessers holdninger). Men hypotesen er heller ikke uden konkurrence. En alternativ hypotese kunne være, at arbejdsløshedsbekæmpelse både for policy-elite og befolkning er en læreproces, hvor aktørerne lærer af deres fejl og søger at undgå at gentage dem. Det vil f.eks. vise sig ved, at befolkningen 10

15 ikke støtter "behagelige" tiltag, hvis de har vist sig som fiaskoer - og ved, at nye og uprøvede tiltag alt andet lige vil have større tiltrækningskraft end dem, der er afprøvet med tvivlsomme resultater. På grund af den førte politik kan en sådan analyse kun gennemføres for de "behagelige" tiltags vedkommende. For så vidt angår de sociale variationer, kan man også opstille to hovedhypoteser. Den første, som for de fleste økonomer er den eneste, er interessehypotesen: Folks holdninger afhænger af deres egen ledighed eller ledighedsrisiko. De ledige og ledighedstruede ønsker de behagelige løsninger, medens de beskæftigede ønsker de ubehagelige. En særlig variant er dog insider/outsider-teoremet, som forudsiger, at insiderne vil foretrække høje lønstigninger og høje mindstelønninger, medens outsiderne er imod, fordi det forhindrer dem i at underbyde insiderne. Denne hypotese blev imidlertid kraftigt anfægtet i hovedrapporten fra kriseundersøgelsen 1990: Outsiderne var nemlig de mest tilbøjelige til at kræve høje lønstigninger (Goul Andersen 1994b). Et alternativ til interessehypotesen er, at folk slet ikke følger en sådan rationel egeninteressekalkyle. 11 I stedet følger de en "logic of appropriateness", hvor normer og situationsopfattelser er afgørende. Sådanne normer og situationsopfattelser er kulturbestemte. De kan bunde i fælles værdi- og retfærdighedsnormer i samfundet. Eller de kan bunde i normer og forestillinger, der knytter sig til bestemte livsformer eller - mere generelt - livserfaringer. 12 I så fald vil vælgere afvise tiltag, hvis de strider mod andre værdier, uanset om de er behagelige eller ej, uanset om de opfattes som effektive eller ej, og uanset om de berører svarpersonen selv eller ej. Begge de sidstnævnte hypoteser markerer yderpunkter, hvor opgaven bliver at vurdere, hvor langt fra hhv. den ene og den anden hypoteses forudsigelser vi befinder os. Mange andre - og mere specifikke - hypoteser kunne opstilles. Men vi skal nøjes med at lade de ovenstående være en slags pejlemærker for beskrivelsen - dog således, at der samles op til en slags test. Desværre er det kun i begrænset udstrækning muligt at relatere analysen til kriseprojektets grundantagelser, idet vi mangler tidsserier for de involverede variable. Således kan vi ikke systematisk undersøge, hvorledes holdningerne til arbejdsmarkedspolitikken samvarierer med økonomien og krisebevidstheden. 11) Som Simon (1985) har påpeget, kan den rationelle kalkyle optræde i to varianter: For det første som en procedurelogisk "bounded rationality", hvor aktørerne forsøger at være rationelle, men på grund af informationsusikkerhed, kulturbestemt perception o.m.m. langtfra altid er det. Og for det andet som en "logic of consequentiality", hvor aktørerne forfølger det rationelle resultat, som en abstrakt-teoretisk perfekt rationel kalkyle foreskriver (jf. Goul Andersen 1994b). 12) Jf. et eksempel på en sådan analyse - der dog overser spørgsmålet om de fælles værdinormer i samfundet - Goul Andersen 1993b. 11

16 Grundlæggende forudsiger modellen bag kriseprojektet dog, at tiltagene vurderes mere ud fra effektivitets- og retfærdighedskriterier end ud fra en snæver interessekalkyle (Goul Andersen 1994b), og det er også i bedste overensstemmelse med kriseprojektets grundantagelser, hvis effektivitetsvurderingen netop bygger på en læreproces. Der findes enkelte andre efterprøvningsmuligheder, men de skal ikke forfølges nærmere her. 12

17 3. Kriseundersøgelsen en oversigt Kriseundersøgelsen 1994 indeholdt i alt syv spørgsmål om arbejdsløshedsstrategier, der tilsammen dækkede alle fem hovedstrategier, jf. figur 3. Spørgsmålene er fordelt med tre konjunkturpolitiske (større forbrug, forældreorlov og 'skraldemandsmodel') og fire strukturpolitiske (de øvrige). Spørgsmålene fordeler sig desuden med fire "behagelige" (de ovennævnte plus jobtilbud) og tre "ubehagelige" forslag. Alle spørgsmålene vedrører den kognitive side af vælgeropfattelserne: Svarpersonerne blev spurgt, hvor meget de pågældende forslag ville hjælpe på arbejdsløsheden, og de kunne svare med svarkategorierne: - Vil gavne meget - Vil gavne noget - Er uden virkning - Vil snarere give større arbejdsløshed Svarfordelingen er vist i tabel 1. Figur 3. Kriseundersøgelsens spørgsmål om strategier til bekæmpelse af arbejdsløsheden Hovedstrategi Understrategier Konkret spørgsmålsformulering 1. EFTERSPØRGSELSSTRATEGIEN 1.2. Privatforbrugsstrategien 1. Tilskynde til større privat forbrug 2. DELES-OM-ARBEJDET STRATEGIEN 2.1. Konventionelle strategier 2. Give orlovsmulighed til forældre med børn (efter orlovsordningen) 3. Indføre den såkaldte 'skraldemandsmodel', dvs. 3 ugers arbejde til normal løn og fri den fjerde uge, men med dagpengebetaling 3. OPKVALIFICERINGSSTRATEGIEN 4. MARKEDS-/INCITAMENTSTRATEGIEN 4. Jobtilbud til ledige 4.2. Nedsættelse af mindstelønnen 5. Indføre en 'indslusningsløn', dvs. en lavere begyndelsesløn, for unge 4.3. Stærkere incitamenter i dagpenge- og bistandssystemet 5. KONTROL-/STRAMNINGSSTRATEGIEN 6. At sænke understøttelsen efter en periode, så den ledige får større tilskyndelse til selv at finde arbejde 7. At stille skrappere krav til de ledige om, at de skal være indstillet på at flytte for at få arbejde 13

18 Tabel 1. Arbejdsløshedsstrategiernes effektivitet. Kriseundersøgelsen Procent vandret (N=1803) Vil gavne meget Vil gavne noget Uden virkning Vil øge ledigheden Ved ikke 1. Privat forbrug Forældreorlov Skraldemandsmodel Jobtilbud Indslusningsløn Sænke understøttelse Geografisk mobilitet ) PDI = procent difference indeks = Procent (Gavne meget + noget) - Procent (Uden virkning + øge ledighed). PDI 1) Kun ét af forslagene vurderes som direkte virkningsløst eller skadeligt af et flertal, nemlig forslaget om at sænke arbejdsløshedsunderstøttelsen efter en periode for at øge den arbejdsløses tilskyndelse til at finde arbejde. Et andet forslag følger lige efter, nemlig forslaget om, at de ledige skal være indstillet på at flytte for at få arbejde. 13 Et andet af de ubehagelige forslag til reduktion af strukturledigheden følger lige efter, nemlig forslaget om at sænke understøttelsen efter en periode for at give den ledige større tilskyndelse til selv at finde sig et job. Endelig er vurderingen af det tredje ubehagelige strukturledighedsforslag - indslusningslønnen - heller ikke særlig positiv. Det skal også understreges, at beregningen af procentdifferenceindekset i tabel 1 kan give et lidt for optimistisk billede, jf. afsnit 6.2 samt de tilsvarende beregninger med valgundersøgelsens kategorier i tabel 15 nedenfor. Det eneste forslag, vælgerne har virkelig stor tiltro til, er 'skraldemandsmodellen', som blev lanceret af århusianske skraldemænd i slutningen af Det er f.eks. det eneste forslag, hvor andelen, der svarer "vil gavne meget", er større end den andel, der finder forslaget virkningsløst. Princippet i ordningen er, at de ansatte holder hver fjerde uge fri - på en form for offentlig understøttelse - og til gengæld tager en ledig ind. Det er iøjnefaldende, at det eneste forslag til bekæmpelse af ledigheden, der kommer fra "folket", og det eneste, som stort set al økonomisk ekspertise er enig om at afvise 14, samtidig er det eneste forslag, vælgerne i almindelighed har stor tiltro til. Herefter følger forældreorloven, som mange økonomer også ser meget skeptisk på. Endelig tilskriver vælgerflertallet også større forbrug og jobtilbud en vis effekt. 13) Det skal bemærkes, at der udtrykkeligt er henvist til at flytte - ikke til f.eks. at køre lidt længere efter arbejde. En del af kritikken af den manglende geografiske mobilitet er gået på, at arbejdsformidlingen i én købstad ofte ikke ved, hvilke ledige jobs der er i nabokøbstaden. 14) Det eneste forslag fra policy eliterne, der kan nærme sig borgernes opfattelser, er Socialkommissionens forslag om en rotationsordning. 14

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark.

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Denne opgavetype kan tage sig ud på forskellig vis, da det udleverede materiale enten kan være en tabel eller en figur. Nedenfor

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 31. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG De to overordnede pejlemærker for fastlæggelsen af finanspolitikken er finanseffekten dvs. aktivitetsvirkningen

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Niels Kærgård Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg Tlf.: 45 3533 2264 E-mail: nik@ifro.ku.dk

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Framing og datakvalitet

Framing og datakvalitet Framing og datakvalitet Jørgen Goul Andersen Aalborg Universitet Dansk Selskab for Surveyforskning Kvalitet i Surveydata 22. april 2014 Politiske holdningsmålinger: Hvordan skal man spørge? Som regel er

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen.

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Korrespondanceanalysen er en multivariat statistisk analyseform, som i modsætning til mange af de mere traditionelle

Læs mere

NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE

NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE Arbejdsnotat Skrevet af konsulent Mick Plesner og partner Michael Moos-Bjerre og Lange, Analyse og konsulentfirmaet Moos-Bjerre og Lange. Kontaktperson:

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere