Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen"

Transkript

1 Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen Funktionel dekomponering af AMANDA med en sammenholdning af December 2004 Engagement: Egebækvej 98 DK-2850 Nærum

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Indledning...3 Baggrund... 3 Målet for dette projekt... 3 Metode... 4 Gennemgang af systemdokumentation... 4 Interview med brugere og eksperter i de enkelte delelementer... 4 Interview med udviklere... 5 Kodeanalyser... 5 Interviewundersøgelse i AF-regioner... 5 Ikke gennemførte analyser... 7 Beskrivelse af de enkelte systemkomponenter... 8 AMANDA... 9 Jobnet (job- og CV-bank) Arbejdsmarkedsportalen og DREAM Dekomponering AMANDA SAG BMS-R Datavarehus og Notes Funktionelt overlap AMANDA-sag Overlap med Jobnet Overlap med Arbejdsmarkedsportalen Kursus Samtale og møde Produktsnedkeri Mulige kandidater for ændring før migrering Kodeanalyse Mulige tiltag Hvorfor overhovedet gøre noget og hvor meget? Rids af en målarkitektur En plan i grove træk Økonomiske estimater Bilag A: Interviewguide Tema 1: JOB jobordre og formidling/match Tema 2: Grundregistrering og CV Tema 3: Kurser Side i

3 Tema 4: Sagsstyring, Økonomistyring og ledelsesinformation Bilag B: Sammenfatning af interviewundersøgelse Tema 1: JOB jobordre og formidling/match Tema 2: Grundregistrering og CV Tema 3: Kurser Tema 4: Sagsstyring, Økonomistyring og ledelsesinformation Bilag C: Dataudveksling Fra AF til A-kasser Fra A-kasser til AF Side ii

4 Sammenfatning Denne rapport opsummerer resultat af en dekomponerings undersøgelse af AMANDA og omkringliggende systemer for at identificere funktionelle overlap og dermed kunne foreslå kortsigtede taktiske tiltag der vil kunne nedbringe den samlede kompleksitet og driftsomkostningerne. Vi har primært set på AMANDA, Jobnet, Arbejdsmarkedsportalen. AMANDA er det store og centrale system til understøttelse af først og fremmest AF s sagsbehandling. JobNet er en web-baseret CV-bank med tilhørende administrationsmodul, oprindeligt udviklet i Sverige og for lave omkostninger implementeret i Danmark og en Jobbank som er nyudviklet sammen med den svenske Arbejdsmarkedsstyrelse. Arbejdsmarkedsportalen er i sin kerne et datavarehus, der understøtter Flere i arbejde - lovgivningen. Arbejdsmarkedsportalen er udviklet for meget begrænsede midler, og er med tiden blevet til et centralt værktøj i beskæftigelsesindsatsen, herunder navnlig for indsatsplanlægningen. Første delkonklusion er, at store dele af funktionaliteten i AMANDA-sag kan erstattes af Jobnet kombineret med et standardsystem til kursusadministration, samtale og møde administration samt et standardsystem til håndtering af projekter. Den tiloversblevne funktionalitet er primært rettet mod sagsbehandlere og bør genudvikles på en moderne platform, bl.a. med anvendelse af standardværktøjer til business process management. Anden delkonklusion er, at det ikke er muligt med kortsigtede taktiske tiltag at nedbringe de samlede driftsomkostninger. AMANDA-sag er udviklet på en måde, der betyder, at selv ved bortfald af 75-80% af funktionaliteten, skal man fortsat forvalte ca. 70% af koden med deraf følgende forvaltningsomkostninger. Vores anbefaling er, på basis af det ovenstående og det faktum at AMANDA er skrevet i udviklingssproget HPS, at man så hurtigt som muligt får migreret funktionaliteten væk fra den nuværende AMANDA-sag platform. Det er naturligvis kun den funktionalitet der rent faktisk skal bruges, der skal migreres. Usikkerheden om AF s fremtid bør derfor betyde, at man starter med at migrere funktionalitet, som man har en relativ stor sikkerhed for skal være under AMS kontrol efter en strukturreform. Jobnet er et fungerende system, der i det store hele tilfredsstiller de funktionelle krav til registrering og match. Jobnet kan danne grundstammen i det fremtidige systemkompleks, såfremt CV-banken migreres til Visual Basic.NET, og der gennemføres en konsolidering af systemkompleksets datamodel. Side 1

5 Såfremt man ønsker at skabe en fleksibel, sammenhængende og fremtidsrettet systemarkitektur er det helt centralt, at man får etableret en central databasestruktur, der kan indeholde alle fællesdata det vil sige data der skal bruges af flere systemer internt i AMS og hos eksterne aktører. Etableringen af en sådan fælles struktur skal tænkes sammen med en reimplementering og stabilisering af Arbejdsmarkedsportalen. Den nye fælles databasestruktur skal opbygges, så den kan erstatte de nuværende datavarehuse i AMANDA og Arbejdsmarkedsportalen og danne basis for alle relevante services. Hele præsentationsfunktionaliteten i Arbejdsmarkedsportalen skal overleve men skal i vid udstrækning re-implementeres I forbindelse med den trinvise migrering af funktionalitet er det således helt centralt, at man ser på den grundlæggende datamodel og etablerer en sammenhængende, konsistent og normaliseret databasearkitektur i bunden af det nye systemkompleks. Det vil i denne sammenhæng være muligt at eliminere det nuværende datavarehus i AMANDA samt at gennemføre den nødvendige re-implementering af Arbejdsmarkedsportalen. Økonomimodulet i AMANDA (BMS-R) er baseret på et standardsystem, som leverandøren sandsynligvis ikke vil videreføre på langt sigt. Der er en række tungtvejende grunde til at søge at flytte denne funktionalitet til et standard økonomisystem, f.eks., Navision (der anvendes af styrelsen i dag) eller SAP (der er det markedsledende ERP-system til implementeringer i den skala, vi taler om her). Det er Gartners vurdering, at den samlede modernisering af systemkomplekset vil kunne gennemføres trinvist over nogle år. Der er udarbejdet et samlet omkostningsestimat for denne modernisering med en samlet investering (dog uden egne ressourcer og konsulentbistand) på millioner DKK. Beskæftigelsesministeriet har desuden muligheden for at se en sådan omlægning i et endnu større perspektiv at tænke i udviklingen af en fælles datamodel for hele ministeriet eller f.eks. for AMS og Arbejdsdirektoratet. Denne mulighed er ikke yderligere behandlet i denne rapport. Side 2

6 Indledning Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriets IT har tidligere sammen med Gartner gennemført en systemanalyse af de væsentlige systemer i styrelsens systemkompleks: AMANDA, Jobnet og Arbejdsmarkedsportalen. Analysen identificerede bl.a. behovet for at få foretaget en egentlig funktionel dekomponering af AMANDA med en sammenholdning af funktionalitet med bl.a. Jobnet: dels for at kunne kvantificere det funktionelle overlap mellem systemerne for at kunne kvantificere omkostningerne ved migrering af funktionalitet og dels for at kunne identificere den funktionalitet, der ikke længere anvendes, og som man derfor eventuelt med fordel kan udfase Målet for dette projekt Målet med dette projekt har været at få foretaget en funktionel dekomponering af AMANDA samt at belyse overlappet mellem AMANDA og de øvrige systemer, Jobnet, TA (Til- og Afmelding) samt Arbejdsmarkedsportalen, for at kunne opstille en række mulige kortsigtede og taktiske tiltag, der vil kunne bidrage til en simplificering af det samlede systemkompleks og nedbringelse af driftsomkostningerne. Som en afledt leverance vil denne dekomponering blive brugt til at kvalificere de økonomiske overslag over de langsigtede strategiske optioner, der er gennemgået i systemanalysen. Konkret vil systemanalysen blive opdateret med resultaterne fra dekomponeringen, og de meget overordnede estimater i systemanalysen vil blive erstattet med mere pålidelige og detaljerede estimater. Side 3

7 Metode Arbejdet med dekomponeringen af AMANDA og sammenholdning med tilstødende systemer er gennemført med en række interviews og arbejdsgruppemøder med specialister indenfor de enkelte systemområder. Dette er blevet kombineret med en analyse af kodekomplekset, specificeret af Gartner og gennemført af Mærsk Data. Endelig er der gennemført en bred interviewundersøgelse af 52 personer fra AFregioner for at få tilvejebragt informationer om det faktiske brug af systemerne og af brugernes vurdering af de enkelte systemkomponenter. Dataindsamlingen og bearbejdning af data i dette projekt er gennemført i foråret 2004, og rapportens beskrivelser afspejler således systemernes tilstand på dette tidspunkt. Gennemgang af systemdokumentation Gartner har foretaget en gennemgang af den tilgængelige brugerdokumentation for at kunne gennemføre en egentlig funktionel dekomponering, der tager udgangspunkt i de elementer systemer består af, set fra AF s synspunkt. Interview med brugere og eksperter i de enkelte delelementer Der er gennemført interviews med følgende personer, der sammen med den tidligere gennemførte systemanalyse, har givet input til forståelse af de enkelte delementer i systemkomplekset samt til deres interne opbygning. AMANDA Alex Larsen Bodil Søbjerg Jytte Bøje Helge Frederiksen Datavarehus og BMS_R Rene Hansen - AF-Ringkøbing/DWH Niels Freiberg - AMS/DWH,BMS-R Vitus Bering - AMS/BMS-R Arbejdsmarkedsportalen Jes Majlund Mikkelsen Jørn Hedegaard Rasmussen Side 4

8 Interview med udviklere Der gennemført et gruppeinterview med det udviklingsteam hos Mærsk-Data, der varetager forvaltningen af AMANDA-sag. Dette har været for at forstå selve systemets interne opbygning, og for at diskutere scenarier for systemets eventuelle migrering til andre platforme. Kodeanalyser Der er gennemført et antal systematiske analyser af sammenhængen mellem kodelinier og eventuel udfasning af funktionalitet i AMANDA. Disse analyser har haft til formål at få belyst, i hvilket omfang det vil være muligt at udfase delkomponenter af AMANDA for at lade andre systemer overtage denne funktionalitet. Samtidig har analyserne haft til formål at belyse konsekvenser (herunder navnlig økonomiske konsekvenser) ved en udfasning af dele af systemet. Interviewundersøgelse i AF-regioner Der er blevet udarbejdet en detaljeret spørgeguide og gennemført 49 interviews med i alt 52 personer (3 dobbeltinterviews) fordelt på alle 14 regioner. Region Interviews Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Der er gennemført interviews med formidlere, aktiveringskonsulenter, virksomhedskonsulenter, kursusadministratorer, AF-chefer, regionschefer, administrationschefer, arbejdsmarkedschefer, fremmøde medarbejdere og administrative medarbejdere. Disse interviews har haft til formål at få et billede af regionernes brug af de enkelte systemkomponenter navnlig bruges af systemkomponenter, hvor der er et funktionelt overlap mellem AMANDA og Jobnet. Samtidig har det været et meget vigtigt mål med interviewanalysen at få et billede af brugernes vurdering af den funktionalitet, der tilbydes i AMANDA sammenlignet med funktionaliteten, der tilbydes i Jobnet. Side 5

9 Side 6

10 Ikke gennemførte analyser Det har ikke vist sig teknisk muligt at gennemføre analyser af brugsmønstre i AMANDA. Til trods for omfattende logning og registrering i systemet er det ikke muligt at få en statistik, der viser i hvilket omfang de enkelte delsystemer og komponenter i AMANDA bruges. Det har ikke vist sig muligt at sætte særlige målinstrumenter op til gennemførelse af en sådan analyse indenfor de tidsrammer dette projekt har arbejdet under. Dette er efter Gartners mening en meget væsentlig mangel i det nuværende set-up. Ikke bare i forhold til denne analyse, men i forhold til en helt generel mulighed for at driftsoptimere systemet, er det væsentligt at vide, hvilke dele af systemet der anvendes meget, og hvilke der anvendes mindre, samt at kende belastningen over tid. Side 7

11 Beskrivelse af de enkelte systemkomponenter Helt overordnet består AMANDA af fem hovedkomponenter som vist på figuren herunder. SAG BMS-R NOTES SAS AMANDA er en del af et større systemkompleks hvor Jobnet og Arbejdsmarkedsportalen (AM PRORTAL herunder) er de største enkeltsystemer udover AMANDA under AMS egen kontrol. AIDA3 SU Arb.mark. Dir. TA MQ SERIES) BATCH JOBNET A-Kasser Kommuner BATCH Kommuner A-Kasser CPR CICS BATCH FTP BATCH (CVID) MQ Series BATCH SAG CICS What has person cost DB2 CONNECT BMS-R BATCH MQ SERIES NAVISION 30 A-Kasser NOTES SAS DREAM BATCH AM PORTAL BATCH CRAM BATCH Side 8

12 AMANDA AMANDA systemløsningen understøtter de samlede administrationsopgaver i arbejdsformidlingen, herunder: formidling af jobs til arbejdssøgende og formidling af arbejdskraft til virksomhederne. forvaltning og udførsel af arbejdsmarkedslovgivningen, herunder fx aktivering af dagpengemodtagere. varetagelse af statistikopgaver på AF-området, herunder opsamling af statistikoplysninger fra forskellige interessenter (systemer). Den største delkomponent udgøres af AMANDA-sag. Herudover indgår der et standard økonomisystem (BMS-R), standardsystemet Notes samt statistikpakken SAS til beregning af blandt andet statistiker. Komponenternes indhold gennemgås kort nedenfor. AMANDA-sag AMANDA-sag er kernen i AMANDA systemkomplekset og indeholder alle de systemer, der anvendes i forbindelse med servicering af kunder og registrering af oplysninger i forbindelse med den tilknyttede sagsbehandling. Hovedkomponenterne i AMANDA-sag er: Grundregistrering persondata Af- og tilmeldinger Handlingsplaner/kontaktforløb Kursusvirksomhed Virksomhedsregister og virksomhedsbesøg Jobregistrering Arbejdsformidling (match og administrativ formidling) Servicejobs/støttede jobs Komplekse søgninger (ud over match) Økonomi og administration. AMANDA BMS-R I AMANDA systemkomplekset indgår et standard økonomisystem (BMS-R), der er tilrettet AMANDA, og som kan beskrives ved kontoplaner, kontodimensioner og regnskabstal. BMS-R anvendes som støttesystem til sagsbehandlings- og planlægningssystemet for økonomiske konsekvenser af aktiveringsaktiviteter i forhold til planlægning, disponering og opfølgning heraf. Det er kun en lille del af de samlede funktionaliteter, der er taget i anvendelse. Konkret følges der op på aktiveringsbevillingen via BMS-R og datavarehuset på grundlag af de registreringer af aktiveringsaktiviteterne, der er foretaget i AMANDA-sag. Endvidere foretages Side 9

13 registreringer i Navision Stat samt i BMS-R for så vidt angår visse forsørgelsesudgifter, som A-kasserne udbetaler. AMANDA Notes Standardsystemet Notes indeholder delsystemer til understøttelse af vejledninger, blanketudvikling, journalisering, mail- og kalenderfunktioner. På funktionssiden findes følgende elementer: Blanketsystem, herunder udvikling og udskrivning Kontorautomation Navne og adressebogen Arbejdstidsregistreringsbasen Opslagsord fra DB2-basen Stillingsadministrationsbasen Tjenesterejsebasen Uddannelsesplanlægningsbasen Inventar og lejemålbasen AMANDA Datavarehus (SAS og CRAM) Datavarehuset er udviklet i statistikværktøjet SAS. Systemet indeholder metadata til udtræk i faste og variable rapporter. Dataene bygger på operationelle data i det øvrige AMANDA, herunder CRAM. Datavarehusets grunddata består blandt andet af stamdata, koder, værdier, statusforløb, roller, undertyper, relationer m.v. Datavarehuset er kendetaget ved at have mange grænseflader til øvrige delsystemer i AMANDA samt eksterne grænseflader. CRAM systemet består af det officielle ledighedsregister Centrale Register ArbejdsMarkedsstatistik. Jobnet (job- og CV-bank) Jobnet er et system, der består af tre applikationer, CV-banken, job-banken og en administrationsportal CV-banken er et system, hvori borgerne kan registrere deres CV er, og som på dette grundlag gør virksomheder i stand til at søge efter egnede kandidater. Job-banken er det system, der benyttes af borgerne til at søge de jobs, som virksomhederne har adgang til at slå op i job-banken. Jobnet udveksler data med en lang række eksterne databaser bl.a. via et tilknyttet dataudvekslingsmodul. Side 10

14 Arbejdsmarkedsportalen og DREAM DREAM er et datavarehus, der sammenstiller informationer (på individniveau) fra en række systemer med henblik på at kunne udarbejde forsøgelsesstatistik og aktivitetsstatistik. Arbejdsmarkedsportalen er udviklet på basis af DREAM, og den overordnede systemmodel er valgt med henblik på at stille forskellige informationsservices til rådighed for alle aktører i Arbejdsmarkedsindsatsen. Portalen er bygget op omkring temporale data dvs. forløbsdata, hvor nøgledata er udtrykt som start- og slutdatoer; optælling af ydelser mellem start- og slutdatoer; anciennitetstællere mv. Arbejdsmarkedsportalen er en historisk kundedatabase for alle personer, der er eller har været i ledighed uanset i hvilket institutionelt regi (kommuner, A-kasser og AFregioner) dvs. ved skift i bopæl, A-kasse, AF-kontor omgrupperes oplysninger til aktuel A-kasse, kommune og AF-kontor - modsat i de bagvedliggende transaktionssystemer. Side 11

15 Dekomponering I det følgende foretages en egentlig dekomponering af hvert af AMANDA s hovedmoduler, idet der er fokuseret på AMANDA-SAG, hvis interne struktur er den mest komplekse, og hvor det funktionelle overlap er størst. AMANDA SAG Første tabel viser AMANDA-sag opdelt i 53 funktionelle komponenter, hver med en kort beskrivelse. Nr. Hovedgruppe Funktionel komponent Beskrivelse 1 Handlingsplan Find Handlingsplan 2 Handlingsplan Opret og vedligehold alle informationer vedrørende en handlingsplan 3 Simulering Foretage en økonomiberegning af en handlingsplan simulere hvad der sker hvis man tilføjer aktiviteter 4 Interessent Medarbejder Vedligeholde grunddata for medarbejder) link til org-database 5 Person Vedligeholde grunddata for Person link til CPR 6 Virksomhed Vedligeholde grunddata og data til brug for arbejdsmarkedsovervågning for Virksomhed ingen eksterne link!!! 7 Fritekst markering Fritekst markering Mulighed or at tilføje fritekster og søgbare markeringer på interessenter. Kan anvende i forbindelse med kompleks søgning. 8 Jobordre Jobordre Opret en enkelt jobordre 9 Jobliste Søg efter jobordrer 10 Jobprofil Definer jobprofiler, der er knyttet til specifik virksomhed f.eks. template for flymekaniker hos SAS) 11 Kompleks søgning Søgning job Søgning på alle søgbare parametre. Bruges i en lang række administrative situationer. 12 Søgning person Her kan man have en person med og lave en match-søgning. Her kan man have en jobordre med og lave Side 12

16 en match-søgning Bruges desuden i en lang række administrative situationer. 13 Søgning virksomhed Søgning på alle søgbare parametre. Bruges i en lang række administrative situationer. 14 Kursusmødeadministration Emneordsliste Vedligehold af emneord 15 Gruppemøde Opret et gruppemøde med et antal pladser senere kan der indkaldes fra samtaleapplikation) Ajourføre information vedr. fremmøde m.m. 16 Kursus Opret og vedligehold kursustype 17 Kursushold Opret flere hold af en kursustype inkl. økonominfo) Tilmelding til kursus sker andetsteds 18 Købsaftale Knyttes til kursusholdet. 19 Kursustilmelding Kursustilmelding Knytter kursist til hold eller enkeltplads. plus mulighed for at oprette holdet hvis der er tale om en enkeltplads 20 Kursus tilmeldingsliste Fremfinding hvem er optaget på hvilke kurser 21 Projekt Projekt Registrering af et projekt hos en virksomhed, hvor en del af virksomhedens ansatte er på f.eks. uddannelse mod til gengæld at ansætte ledige på jobtræning (jobrotation). I denne applikation holdes styr på et sådant projekt. Desuden styring af økonomien 22 Samtale og møde Mødedeltagelse Knytter personer og virksomheder til møde - udsendelse af breve m.m. 23 Samtaleliste Søgning og fremfinding af samtaler 24 Samtale Indkaldelse til samtale - flere eller en enkelt. Udsendelse af indbydelse og bookning i Noteskalender. Ajourføring af gennemført/ikke gennemført. Desuden administration af virksomhedskontakt. Side 13

17 25 Tilmelding A- kasseforhold A-kasse og kommune kommunikation - liste Liste over al elektronisk kommunikation mellem AF, A-kasse og kommuner 26 Arbejdsløshedsforsikring Registrering af lediges tilhørsforhold til a-kasse. 27 Til- og afmelding Til- og afmelding til AF - giver anledning til en række registreringer og aktioner 28 Grundregistrering Grundregistrering Registrering af personens kvalifikationer m.m. 29 Kontaktforløb Kontaktforløb Registrering af få data vedrørende det planlagte kontaktforløb. Det første år anvendes Kontaktforløb typisk. Efter et år vil det fremadrettede typisk være registreret i handlingsplanen. 30 Ansættelsesservice Ansættelsesservice Sammenknytning af ledig, job og AF- medarbejder. Forudsætning for at kunne formidle. Dette er et arrangement mellem AF, Arbejdsgiver og et antal Personer (samt besked til A-kassen). Samtale registreres via "Samtale"- billede. 31 Arrangementsliste Arrangementsliste Vi ser alle arrangementer knyttet til en interessent person, virksomhed, AF-medarbejder, A-kasse etc. 32 Kursusliste Kursusliste Fremfinding af kurser og hold. Viser forskellige hold/kurser f.eks. hos en given institution/udbyder. Bruges til administrativ opfølgning 33 Opfølgning liste Opfølgning liste Sagsbehandlerens og kontorets opfølgningsliste - her kan man se alt, der kan følges op på. Til forskellige arrangementer dannes opfølgninger ved overskridelse af deadlines, når særlige ting sker, når der modtages eksterne beskeder. Visse opfølgninger SKAL laves for at kunne afslutte en aktivitet. 34 Orlov Orlov Børnepasningsorlov og lign. Arrangement 35 Periodiske forhold Periodiske forhold Registrering af kortere perioder (sygdom, ferie, ) hvor man ikke er til rådighed i et ledighedsforløb Side 14

18 36 Personoverblik Personoverblik Samlet overblik over data hørende til en person 37 Reduktion Reduktion Meddelelse af reduceret beskæftigelse (arbejdsfordeling) for en virksomhed. Meget kompliceret arbejdsgang med en del papirarbejde, der ligger forud for indtastning i AMANDA. På personen skal dette registreres som periodisk forhold. 38 Saldoliste Saldoliste Overblik over penge knyttet til en enkelt handlingsplan 39 Simpel aftale Simpel aftale En aftale med en ledig om særlige ydelser (godtgørelse af f.eks. rejseomkostninger ved jobsøgning) 40 Bestandskørsel Bestandskørsel Check af data med A-kasse - køres to til fire gange om året. 41 Administration Disco-AMS vedligehold Selve klassifikationen er overlappende med Disco-WEB i Jobnet der findes ikke fælles vedligeholdelsesmodul 42 Lokale Opret/nedlæg/ændring 43 Markeringselement Markeringselement Administration af mulige markeringer og fritekster 44 Målvisitationsgrupper (CR Vedligehold af målgrupper. Vedligehold af visitationsgrupper) Opfølgningstyper Vedligehold af målgrupper. Vedligehold af visitationsgrupper 45 Periodiske forholdstyper F.eks. ferie. 46 Team Vedligehold af hvilke medarbejdere der tilhører hvilke team 47 Udskrivningssituationsliste Opsætning af regler for udskrift 48 Virksomhedspanel Vedligehold af typer af virksomhedspaneler 49 Produktsnedkeri Facilitetsbetingelsesrelation Betingelser vedrørende overførelser til økonomisystemet 50 Produkt Definerer og vedligeholder produkter med omfattende regler for det enkelte produkt 51 Økonomi Bevilling Definition af bevillingstyper 52 Gennemsnitsprisliste () Definer gennemsnitspriser til f.eks. uddannelseskøb - bruges til Side 15

19 økonomikontrol 53 Maksimumliste Definerer maksimumpriser til f.eks. uddannelseskøb Der er et vist funktionelt overlap mellem de to AMANDA begreber handlingsplan og kontaktforløb. Kontaktforløb anvendes til at registrere nogle få data vedrørende det planlagte kontaktforløb. Det første år anvendes kontaktforløb typisk. Efter et år vil det fremadrettede typisk være registreret i handlingsplanen. Det har været planen at de to funktioner skulle have været kombineret, men dette er ikke sket. Dette betyder at man i dag har redundant funktionalitet. BMS-R BMS-R er AMANDA s økonomisystem. BMS-R er et standard rammesystem fra IBM, der er implementeret i et begrænset antal virksomheder. Produktet markedsføres så vidt vides ikke længere af IBM. Der er i al væsentlighed fire funktionelle komponenter i BMS-R, der anvendes i AMANDA 1 Modtag disponeringer fra AMANDA SAG (aktiviteter) 2 Match med realiseringer i NAVISION 3 Producer output til datavarehus 4 Fejllister og kommunelister Datavarehus og Notes Der er ikke foretaget en egentlig dekomponering af disse to dele af AMANDA, da der er tale om en meget basal funktionalitet. For datavarehusets vedkommende er der tale om helt standardiseret datawarehouse funktionalitet, altså konsolidering af et datasæt på basis af input fra en række kilder som det bl.a. fremgår af den overordnede systemtegning. Det er muligt at trække rapporter fra datavarehuset, samt at gennemføre analyser på basis af data i datavarehuset. Som tidligere diskuteret i systemanalysen er problemet imidlertid, at data fra datavarehuset ikke tilfredsstiller det samlede rapporteringsbehov, hvorfor en række data Side 16

20 overføres en gang til (sammen med en række data fra andre kilder) til Arbejdsmarkedsportalen. Man har herefter to datavarehuse. En dobbelt DW-arkitektur er unødvendig, omkostningsfuld og giver en række praktiske problemer. Notes anvendes i al væsentlighed som platform til brevudskrivning samt til at vedligeholde en række støtteregistre og databaser: Blanketsystem, herunder udvikling og udskrivning Kontorautomation Navne og adressebogen Arbejdstidsregistreringsbasen Opslagsord fra DB2-basen Stillingsadministrationsbasen Tjenesterejsebasen Uddannelsesplanlægningsbasen Inventar og lejemålbasen Notes er valgt fordi Notes er AF s mail og kalenderplatform det har derfor været naturligt at anvende Notes muligheder til også at fungere som brev- og blanketplatform samt til mindre databaser. Såfremt man af andre grunde vælger at skifte Notes ud med Exchange/Outlook som kalender/mail platform, bør man overveje at finde en anden platform til brevudskrivning. Notes vil nemlig da være en meget dyr løsning alene til brevudskrivning. Der findes standardsystemer (f.eks. JetForm) der kunne bringes i spil. Side 17

21 Funktionelt overlap I dette afsnit vil vi foretage en systematisk gennemgang af de enkelte elementer i AMANDA for at finde områder, hvor det er muligt gennemføre tiltag, der bidrager til at løse en række af de arkitekturproblemer, der er identificeret og som kan bidrage til at sænke de samlede driftsomkostninger. AMANDA-sag I forhold til den funktionelle nedbrydning, der er foretaget i forrige afsnit ( Dekomponering ), har vi gennemgået AMANDA-sag komponent for komponent og foretaget en vurdering af overlappet med andre systemer, samt vurderet muligheden for at erstatte funktionaliteten med et standardsystem. Resultatet fremgår af tabellen på de følgende sider. I kolonnen beskrivelse er det funktionelle overlap beskrevet, med en kategorisering (et tal og en farvekode) efter følgende logik: 1: Hvidt felt: Funktionaliteten kan i det store hele - men med visse tilpasninger - overtages af et andet system enten et system der i dag findes i systemkomplekset eller af et standard system. 2: Grønt felt: Funktionaliteten skal migreres til en ny platform, hvor den skal reimplementeres. Det nuværende system kan i det store hele bruges som funktionel kravspecifikation. 3: Gult felt: Kun dele af funktionaliteten skal migreres, da dele af den nuværende funktionalitet ikke skønnes nødvendig i fremtiden. 4: Gråt felt: Funktionaliteten skal migreres. Gartner vurderer at det bør undersøges, om det er muligt at anvende et standard system. Nr. Hovedgruppe Funktionelt Beskrivelse komponent 1 Handlingsplan Find Handlingsplan 2: Funktionalitet skal migreres. Her skal man sikre sammenhæng med den funktionalitet, der nu implementeres i visitationsmodulet i PORTALEN 2 Handlingsplan 2: Funktionalitet skal migreres. Her skal man sikre sammenhæng med den funktionalitet, der nu implementeres i visitationsmodulet i PORTALEN 3 Simulering 2: Funktionalitet skal migreres. Her skal man sikre sammenhæng med den funktionalitet der nu implementeres i visitationsmodulet i PORTALEN 4 Interessent Medarbejder Funktionalitet skal migreres. Side 18

22 5 Person 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Dette er funktionalitet knyttet til de data, der findes i AMANDA men ikke allerede i Jobnet. 5 Person 3:Inddatering kan ske via Jobnet. Lagring bør migreres til fælles system. 6 Virksomhed 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Dette er funktionalitet knyttet til de data, der findes i AMANDA men ikke allerede i Jobnet. 7 Jobordre Jobordre 1: Jobnet (jobordre) 8 Fritekst markering 2: Funktionalitet skal migreres. funktionaliteten skal muligvis re-designes. 9 Jobliste 1: Jobnet (jobordre) 10 Jobprofil 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Baseret på en vurdering af behovet for at udvikle den tilsvarende funktion i jobbanken. 11 Kompleks søgning Søgning job 2: Jobnet (søgning på job) indeholder de basale søgemuligheder men ikke de avancerede søgefaciliteter der kendes fra AMANDA 12 Søgning person 2: Jobnet (søgning på CV) ) + ROF indeholder de basale søgemuligheder men ikke de avancerede søgefaciliteter der kendes fra AMANDA 13 Søgning virksomhed 2: Jobnet (søgning på virksomhed) indeholder de basale søgemuligheder men ikke de avancerede søgefaciliteter der kendes fra AMANDA 14 Kursusmødeadministration Emneordsliste 1: Std HR system 15 Gruppemøde 1: Std HR system 16 Kursus 1: Std HR system 17 Kursushold 1: Std HR system 18 Købsaftale Std HR system (hvis den skal med - anvendes ikke i dag) 19 Kursustilmelding Kursustilmelding 1: Std HR system 20 Kursustilmeldingsliste 1: Std HR system 21 Projekt Projekt 2: Migrering af en del af funktionaliteten. Dette skal baseres på en specifikation af det konkrete behov. Der bør stræbes efter en enkel løsning Side 19

23 22 Samtale og møde Mødedeltagelse 4: Funktionalitet skal migreres. Undersøg muligheden for at anvende rekrutteringsmodulet i et standard HR-system. 23 Samtaleliste 4: Funktionalitet skal migreres. Undersøg muligheden for at anvende rekrutteringsmodulet i et standard HR-system. 24 Samtale 4: Funktionalitet skal migreres. Undersøg muligheden for at anvende rekrutteringsmodulet i et standard HRsystem. 25 Tilmelding A- A-kasse/kommune 2: Funktionalitet skal migreres kasseforhold kommunikation -liste 26 Arbejdsløshedsforsikring 2: Funktionalitet skal migreres. 27 Til- og afmelding 2: Funktionalitet skal migreres (nuværende digitale til- og afmelding kalder blot nuværende AMANDA til- og afmelding) 28 Grundregistrering Grundregistrering 1: Jobnet (CV-registrering) Se særskilt afsnit. For beskrivelsen af overlap 29 Kontaktforløb Kontaktforløb 1: Visitationsværktøj der i dag tilgås fra Portalen 30 Ansættelsesservice Ansættelsesservice 3: Det skal være muligt at angive, at en ledig er tilknyttet et job med henblik på formidling. Desuden skal der findes økonomistyringsfunktion til løntilskudsjob. 31 Arrangementsliste Arrangementsliste 3: Migrering af en del af funktionaliteten - det skal stadig være muligt at vise de relationer en person eller virksomhed indgår i (fortid, nutid, fremtid). 32 Kursusliste Kursusliste 1: Std HR system 33 Opfølgning liste Opfølgning liste 2: Funktionalitet skal migreres 34 Orlov Orlov 2: Funktionalitet skal migreres 35 Periodiske forhold Periodiske forhold 2: Funktionalitet skal migreres 36 Personoverblik Personoverblik 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Personoverbliksbilledet (eller bilederne afhængig hvilke aktører der skal have adgang til denne service) implementeres som en service, der kombinerer egne data med eksterne data, og som typisk kan kobles til andre systemer via webservice, (f.eks. Jobnet). 37 Reduktion Reduktion 2: Funktionalitet skal migreres 38 Saldoliste Saldoliste 2: Funktionalitet skal migreres 39 Simpel aftale Simpel aftale 2: Funktionalitet skal migreres Side 20

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Titel: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Epic Nummer: 668.9 Ejer: Epic status: 0.3 klar til tilsagn Release: 2017 2 Uddrag af: 668.9 Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/06

Rundskrivelse nr. 81/06 Rundskrivelse nr. 81/06 18. december 2006 Afholdelse af CV-samtaler fra den 1. januar 2007 Velfærdsaftalen Det følger af aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

AF indfører nyt edb-system - Det kan give ekstra ventetid Derfor appellerer vi til dit gode humør

AF indfører nyt edb-system - Det kan give ekstra ventetid Derfor appellerer vi til dit gode humør AF indfører nyt edb-system - Det kan give ekstra ventetid Derfor appellerer vi til dit gode humør Arbejdsformidlingens (AF) vigtigste opgaver Registrering af ledige 935.000 tilmeldinger, 350.000 grundregistreringer

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed N O TAT Initiativer til forbedring af rettidighed Ifølge de seneste målinger i jobindsats, er rettidigheden heldigvis ikke faldet dramatisk, men den er stadig på det niveau, som Rigsrevisionen fandt kritisabel.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER ARKITEKTURPRINCIPPER 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt digitalt samarbejde

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs er redskabet til analyse af medarbejdernes fremmøde, fravær og overtid til fastlæggelse af faste rutiner for sygefraværssamtaler og anden opfølgning samt til enkel håndtering af sygedagpengerefusion via

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

Rundskrivelse nr. 35/06

Rundskrivelse nr. 35/06 Rundskrivelse nr. 35/06 1. maj 2006 Forretningsgange og underretninger i forbindelse med, at ledige skal lægge deres CV ind i Job- og CV-banken Denne rundskrivelse erstatter direktoratets rundskrivelser

Læs mere

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008 Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige 26. November 2008 Programmet Introduktion/demo af Jobindsats.dk Opbygningen og indholdet i Jobindsats. Idegrundlaget Data og omfanget

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere