Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen"

Transkript

1 Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen Funktionel dekomponering af AMANDA med en sammenholdning af December 2004 Engagement: Egebækvej 98 DK-2850 Nærum

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Indledning...3 Baggrund... 3 Målet for dette projekt... 3 Metode... 4 Gennemgang af systemdokumentation... 4 Interview med brugere og eksperter i de enkelte delelementer... 4 Interview med udviklere... 5 Kodeanalyser... 5 Interviewundersøgelse i AF-regioner... 5 Ikke gennemførte analyser... 7 Beskrivelse af de enkelte systemkomponenter... 8 AMANDA... 9 Jobnet (job- og CV-bank) Arbejdsmarkedsportalen og DREAM Dekomponering AMANDA SAG BMS-R Datavarehus og Notes Funktionelt overlap AMANDA-sag Overlap med Jobnet Overlap med Arbejdsmarkedsportalen Kursus Samtale og møde Produktsnedkeri Mulige kandidater for ændring før migrering Kodeanalyse Mulige tiltag Hvorfor overhovedet gøre noget og hvor meget? Rids af en målarkitektur En plan i grove træk Økonomiske estimater Bilag A: Interviewguide Tema 1: JOB jobordre og formidling/match Tema 2: Grundregistrering og CV Tema 3: Kurser Side i

3 Tema 4: Sagsstyring, Økonomistyring og ledelsesinformation Bilag B: Sammenfatning af interviewundersøgelse Tema 1: JOB jobordre og formidling/match Tema 2: Grundregistrering og CV Tema 3: Kurser Tema 4: Sagsstyring, Økonomistyring og ledelsesinformation Bilag C: Dataudveksling Fra AF til A-kasser Fra A-kasser til AF Side ii

4 Sammenfatning Denne rapport opsummerer resultat af en dekomponerings undersøgelse af AMANDA og omkringliggende systemer for at identificere funktionelle overlap og dermed kunne foreslå kortsigtede taktiske tiltag der vil kunne nedbringe den samlede kompleksitet og driftsomkostningerne. Vi har primært set på AMANDA, Jobnet, Arbejdsmarkedsportalen. AMANDA er det store og centrale system til understøttelse af først og fremmest AF s sagsbehandling. JobNet er en web-baseret CV-bank med tilhørende administrationsmodul, oprindeligt udviklet i Sverige og for lave omkostninger implementeret i Danmark og en Jobbank som er nyudviklet sammen med den svenske Arbejdsmarkedsstyrelse. Arbejdsmarkedsportalen er i sin kerne et datavarehus, der understøtter Flere i arbejde - lovgivningen. Arbejdsmarkedsportalen er udviklet for meget begrænsede midler, og er med tiden blevet til et centralt værktøj i beskæftigelsesindsatsen, herunder navnlig for indsatsplanlægningen. Første delkonklusion er, at store dele af funktionaliteten i AMANDA-sag kan erstattes af Jobnet kombineret med et standardsystem til kursusadministration, samtale og møde administration samt et standardsystem til håndtering af projekter. Den tiloversblevne funktionalitet er primært rettet mod sagsbehandlere og bør genudvikles på en moderne platform, bl.a. med anvendelse af standardværktøjer til business process management. Anden delkonklusion er, at det ikke er muligt med kortsigtede taktiske tiltag at nedbringe de samlede driftsomkostninger. AMANDA-sag er udviklet på en måde, der betyder, at selv ved bortfald af 75-80% af funktionaliteten, skal man fortsat forvalte ca. 70% af koden med deraf følgende forvaltningsomkostninger. Vores anbefaling er, på basis af det ovenstående og det faktum at AMANDA er skrevet i udviklingssproget HPS, at man så hurtigt som muligt får migreret funktionaliteten væk fra den nuværende AMANDA-sag platform. Det er naturligvis kun den funktionalitet der rent faktisk skal bruges, der skal migreres. Usikkerheden om AF s fremtid bør derfor betyde, at man starter med at migrere funktionalitet, som man har en relativ stor sikkerhed for skal være under AMS kontrol efter en strukturreform. Jobnet er et fungerende system, der i det store hele tilfredsstiller de funktionelle krav til registrering og match. Jobnet kan danne grundstammen i det fremtidige systemkompleks, såfremt CV-banken migreres til Visual Basic.NET, og der gennemføres en konsolidering af systemkompleksets datamodel. Side 1

5 Såfremt man ønsker at skabe en fleksibel, sammenhængende og fremtidsrettet systemarkitektur er det helt centralt, at man får etableret en central databasestruktur, der kan indeholde alle fællesdata det vil sige data der skal bruges af flere systemer internt i AMS og hos eksterne aktører. Etableringen af en sådan fælles struktur skal tænkes sammen med en reimplementering og stabilisering af Arbejdsmarkedsportalen. Den nye fælles databasestruktur skal opbygges, så den kan erstatte de nuværende datavarehuse i AMANDA og Arbejdsmarkedsportalen og danne basis for alle relevante services. Hele præsentationsfunktionaliteten i Arbejdsmarkedsportalen skal overleve men skal i vid udstrækning re-implementeres I forbindelse med den trinvise migrering af funktionalitet er det således helt centralt, at man ser på den grundlæggende datamodel og etablerer en sammenhængende, konsistent og normaliseret databasearkitektur i bunden af det nye systemkompleks. Det vil i denne sammenhæng være muligt at eliminere det nuværende datavarehus i AMANDA samt at gennemføre den nødvendige re-implementering af Arbejdsmarkedsportalen. Økonomimodulet i AMANDA (BMS-R) er baseret på et standardsystem, som leverandøren sandsynligvis ikke vil videreføre på langt sigt. Der er en række tungtvejende grunde til at søge at flytte denne funktionalitet til et standard økonomisystem, f.eks., Navision (der anvendes af styrelsen i dag) eller SAP (der er det markedsledende ERP-system til implementeringer i den skala, vi taler om her). Det er Gartners vurdering, at den samlede modernisering af systemkomplekset vil kunne gennemføres trinvist over nogle år. Der er udarbejdet et samlet omkostningsestimat for denne modernisering med en samlet investering (dog uden egne ressourcer og konsulentbistand) på millioner DKK. Beskæftigelsesministeriet har desuden muligheden for at se en sådan omlægning i et endnu større perspektiv at tænke i udviklingen af en fælles datamodel for hele ministeriet eller f.eks. for AMS og Arbejdsdirektoratet. Denne mulighed er ikke yderligere behandlet i denne rapport. Side 2

6 Indledning Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriets IT har tidligere sammen med Gartner gennemført en systemanalyse af de væsentlige systemer i styrelsens systemkompleks: AMANDA, Jobnet og Arbejdsmarkedsportalen. Analysen identificerede bl.a. behovet for at få foretaget en egentlig funktionel dekomponering af AMANDA med en sammenholdning af funktionalitet med bl.a. Jobnet: dels for at kunne kvantificere det funktionelle overlap mellem systemerne for at kunne kvantificere omkostningerne ved migrering af funktionalitet og dels for at kunne identificere den funktionalitet, der ikke længere anvendes, og som man derfor eventuelt med fordel kan udfase Målet for dette projekt Målet med dette projekt har været at få foretaget en funktionel dekomponering af AMANDA samt at belyse overlappet mellem AMANDA og de øvrige systemer, Jobnet, TA (Til- og Afmelding) samt Arbejdsmarkedsportalen, for at kunne opstille en række mulige kortsigtede og taktiske tiltag, der vil kunne bidrage til en simplificering af det samlede systemkompleks og nedbringelse af driftsomkostningerne. Som en afledt leverance vil denne dekomponering blive brugt til at kvalificere de økonomiske overslag over de langsigtede strategiske optioner, der er gennemgået i systemanalysen. Konkret vil systemanalysen blive opdateret med resultaterne fra dekomponeringen, og de meget overordnede estimater i systemanalysen vil blive erstattet med mere pålidelige og detaljerede estimater. Side 3

7 Metode Arbejdet med dekomponeringen af AMANDA og sammenholdning med tilstødende systemer er gennemført med en række interviews og arbejdsgruppemøder med specialister indenfor de enkelte systemområder. Dette er blevet kombineret med en analyse af kodekomplekset, specificeret af Gartner og gennemført af Mærsk Data. Endelig er der gennemført en bred interviewundersøgelse af 52 personer fra AFregioner for at få tilvejebragt informationer om det faktiske brug af systemerne og af brugernes vurdering af de enkelte systemkomponenter. Dataindsamlingen og bearbejdning af data i dette projekt er gennemført i foråret 2004, og rapportens beskrivelser afspejler således systemernes tilstand på dette tidspunkt. Gennemgang af systemdokumentation Gartner har foretaget en gennemgang af den tilgængelige brugerdokumentation for at kunne gennemføre en egentlig funktionel dekomponering, der tager udgangspunkt i de elementer systemer består af, set fra AF s synspunkt. Interview med brugere og eksperter i de enkelte delelementer Der er gennemført interviews med følgende personer, der sammen med den tidligere gennemførte systemanalyse, har givet input til forståelse af de enkelte delementer i systemkomplekset samt til deres interne opbygning. AMANDA Alex Larsen Bodil Søbjerg Jytte Bøje Helge Frederiksen Datavarehus og BMS_R Rene Hansen - AF-Ringkøbing/DWH Niels Freiberg - AMS/DWH,BMS-R Vitus Bering - AMS/BMS-R Arbejdsmarkedsportalen Jes Majlund Mikkelsen Jørn Hedegaard Rasmussen Side 4

8 Interview med udviklere Der gennemført et gruppeinterview med det udviklingsteam hos Mærsk-Data, der varetager forvaltningen af AMANDA-sag. Dette har været for at forstå selve systemets interne opbygning, og for at diskutere scenarier for systemets eventuelle migrering til andre platforme. Kodeanalyser Der er gennemført et antal systematiske analyser af sammenhængen mellem kodelinier og eventuel udfasning af funktionalitet i AMANDA. Disse analyser har haft til formål at få belyst, i hvilket omfang det vil være muligt at udfase delkomponenter af AMANDA for at lade andre systemer overtage denne funktionalitet. Samtidig har analyserne haft til formål at belyse konsekvenser (herunder navnlig økonomiske konsekvenser) ved en udfasning af dele af systemet. Interviewundersøgelse i AF-regioner Der er blevet udarbejdet en detaljeret spørgeguide og gennemført 49 interviews med i alt 52 personer (3 dobbeltinterviews) fordelt på alle 14 regioner. Region Interviews Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Der er gennemført interviews med formidlere, aktiveringskonsulenter, virksomhedskonsulenter, kursusadministratorer, AF-chefer, regionschefer, administrationschefer, arbejdsmarkedschefer, fremmøde medarbejdere og administrative medarbejdere. Disse interviews har haft til formål at få et billede af regionernes brug af de enkelte systemkomponenter navnlig bruges af systemkomponenter, hvor der er et funktionelt overlap mellem AMANDA og Jobnet. Samtidig har det været et meget vigtigt mål med interviewanalysen at få et billede af brugernes vurdering af den funktionalitet, der tilbydes i AMANDA sammenlignet med funktionaliteten, der tilbydes i Jobnet. Side 5

9 Side 6

10 Ikke gennemførte analyser Det har ikke vist sig teknisk muligt at gennemføre analyser af brugsmønstre i AMANDA. Til trods for omfattende logning og registrering i systemet er det ikke muligt at få en statistik, der viser i hvilket omfang de enkelte delsystemer og komponenter i AMANDA bruges. Det har ikke vist sig muligt at sætte særlige målinstrumenter op til gennemførelse af en sådan analyse indenfor de tidsrammer dette projekt har arbejdet under. Dette er efter Gartners mening en meget væsentlig mangel i det nuværende set-up. Ikke bare i forhold til denne analyse, men i forhold til en helt generel mulighed for at driftsoptimere systemet, er det væsentligt at vide, hvilke dele af systemet der anvendes meget, og hvilke der anvendes mindre, samt at kende belastningen over tid. Side 7

11 Beskrivelse af de enkelte systemkomponenter Helt overordnet består AMANDA af fem hovedkomponenter som vist på figuren herunder. SAG BMS-R NOTES SAS AMANDA er en del af et større systemkompleks hvor Jobnet og Arbejdsmarkedsportalen (AM PRORTAL herunder) er de største enkeltsystemer udover AMANDA under AMS egen kontrol. AIDA3 SU Arb.mark. Dir. TA MQ SERIES) BATCH JOBNET A-Kasser Kommuner BATCH Kommuner A-Kasser CPR CICS BATCH FTP BATCH (CVID) MQ Series BATCH SAG CICS What has person cost DB2 CONNECT BMS-R BATCH MQ SERIES NAVISION 30 A-Kasser NOTES SAS DREAM BATCH AM PORTAL BATCH CRAM BATCH Side 8

12 AMANDA AMANDA systemløsningen understøtter de samlede administrationsopgaver i arbejdsformidlingen, herunder: formidling af jobs til arbejdssøgende og formidling af arbejdskraft til virksomhederne. forvaltning og udførsel af arbejdsmarkedslovgivningen, herunder fx aktivering af dagpengemodtagere. varetagelse af statistikopgaver på AF-området, herunder opsamling af statistikoplysninger fra forskellige interessenter (systemer). Den største delkomponent udgøres af AMANDA-sag. Herudover indgår der et standard økonomisystem (BMS-R), standardsystemet Notes samt statistikpakken SAS til beregning af blandt andet statistiker. Komponenternes indhold gennemgås kort nedenfor. AMANDA-sag AMANDA-sag er kernen i AMANDA systemkomplekset og indeholder alle de systemer, der anvendes i forbindelse med servicering af kunder og registrering af oplysninger i forbindelse med den tilknyttede sagsbehandling. Hovedkomponenterne i AMANDA-sag er: Grundregistrering persondata Af- og tilmeldinger Handlingsplaner/kontaktforløb Kursusvirksomhed Virksomhedsregister og virksomhedsbesøg Jobregistrering Arbejdsformidling (match og administrativ formidling) Servicejobs/støttede jobs Komplekse søgninger (ud over match) Økonomi og administration. AMANDA BMS-R I AMANDA systemkomplekset indgår et standard økonomisystem (BMS-R), der er tilrettet AMANDA, og som kan beskrives ved kontoplaner, kontodimensioner og regnskabstal. BMS-R anvendes som støttesystem til sagsbehandlings- og planlægningssystemet for økonomiske konsekvenser af aktiveringsaktiviteter i forhold til planlægning, disponering og opfølgning heraf. Det er kun en lille del af de samlede funktionaliteter, der er taget i anvendelse. Konkret følges der op på aktiveringsbevillingen via BMS-R og datavarehuset på grundlag af de registreringer af aktiveringsaktiviteterne, der er foretaget i AMANDA-sag. Endvidere foretages Side 9

13 registreringer i Navision Stat samt i BMS-R for så vidt angår visse forsørgelsesudgifter, som A-kasserne udbetaler. AMANDA Notes Standardsystemet Notes indeholder delsystemer til understøttelse af vejledninger, blanketudvikling, journalisering, mail- og kalenderfunktioner. På funktionssiden findes følgende elementer: Blanketsystem, herunder udvikling og udskrivning Kontorautomation Navne og adressebogen Arbejdstidsregistreringsbasen Opslagsord fra DB2-basen Stillingsadministrationsbasen Tjenesterejsebasen Uddannelsesplanlægningsbasen Inventar og lejemålbasen AMANDA Datavarehus (SAS og CRAM) Datavarehuset er udviklet i statistikværktøjet SAS. Systemet indeholder metadata til udtræk i faste og variable rapporter. Dataene bygger på operationelle data i det øvrige AMANDA, herunder CRAM. Datavarehusets grunddata består blandt andet af stamdata, koder, værdier, statusforløb, roller, undertyper, relationer m.v. Datavarehuset er kendetaget ved at have mange grænseflader til øvrige delsystemer i AMANDA samt eksterne grænseflader. CRAM systemet består af det officielle ledighedsregister Centrale Register ArbejdsMarkedsstatistik. Jobnet (job- og CV-bank) Jobnet er et system, der består af tre applikationer, CV-banken, job-banken og en administrationsportal CV-banken er et system, hvori borgerne kan registrere deres CV er, og som på dette grundlag gør virksomheder i stand til at søge efter egnede kandidater. Job-banken er det system, der benyttes af borgerne til at søge de jobs, som virksomhederne har adgang til at slå op i job-banken. Jobnet udveksler data med en lang række eksterne databaser bl.a. via et tilknyttet dataudvekslingsmodul. Side 10

14 Arbejdsmarkedsportalen og DREAM DREAM er et datavarehus, der sammenstiller informationer (på individniveau) fra en række systemer med henblik på at kunne udarbejde forsøgelsesstatistik og aktivitetsstatistik. Arbejdsmarkedsportalen er udviklet på basis af DREAM, og den overordnede systemmodel er valgt med henblik på at stille forskellige informationsservices til rådighed for alle aktører i Arbejdsmarkedsindsatsen. Portalen er bygget op omkring temporale data dvs. forløbsdata, hvor nøgledata er udtrykt som start- og slutdatoer; optælling af ydelser mellem start- og slutdatoer; anciennitetstællere mv. Arbejdsmarkedsportalen er en historisk kundedatabase for alle personer, der er eller har været i ledighed uanset i hvilket institutionelt regi (kommuner, A-kasser og AFregioner) dvs. ved skift i bopæl, A-kasse, AF-kontor omgrupperes oplysninger til aktuel A-kasse, kommune og AF-kontor - modsat i de bagvedliggende transaktionssystemer. Side 11

15 Dekomponering I det følgende foretages en egentlig dekomponering af hvert af AMANDA s hovedmoduler, idet der er fokuseret på AMANDA-SAG, hvis interne struktur er den mest komplekse, og hvor det funktionelle overlap er størst. AMANDA SAG Første tabel viser AMANDA-sag opdelt i 53 funktionelle komponenter, hver med en kort beskrivelse. Nr. Hovedgruppe Funktionel komponent Beskrivelse 1 Handlingsplan Find Handlingsplan 2 Handlingsplan Opret og vedligehold alle informationer vedrørende en handlingsplan 3 Simulering Foretage en økonomiberegning af en handlingsplan simulere hvad der sker hvis man tilføjer aktiviteter 4 Interessent Medarbejder Vedligeholde grunddata for medarbejder) link til org-database 5 Person Vedligeholde grunddata for Person link til CPR 6 Virksomhed Vedligeholde grunddata og data til brug for arbejdsmarkedsovervågning for Virksomhed ingen eksterne link!!! 7 Fritekst markering Fritekst markering Mulighed or at tilføje fritekster og søgbare markeringer på interessenter. Kan anvende i forbindelse med kompleks søgning. 8 Jobordre Jobordre Opret en enkelt jobordre 9 Jobliste Søg efter jobordrer 10 Jobprofil Definer jobprofiler, der er knyttet til specifik virksomhed f.eks. template for flymekaniker hos SAS) 11 Kompleks søgning Søgning job Søgning på alle søgbare parametre. Bruges i en lang række administrative situationer. 12 Søgning person Her kan man have en person med og lave en match-søgning. Her kan man have en jobordre med og lave Side 12

16 en match-søgning Bruges desuden i en lang række administrative situationer. 13 Søgning virksomhed Søgning på alle søgbare parametre. Bruges i en lang række administrative situationer. 14 Kursusmødeadministration Emneordsliste Vedligehold af emneord 15 Gruppemøde Opret et gruppemøde med et antal pladser senere kan der indkaldes fra samtaleapplikation) Ajourføre information vedr. fremmøde m.m. 16 Kursus Opret og vedligehold kursustype 17 Kursushold Opret flere hold af en kursustype inkl. økonominfo) Tilmelding til kursus sker andetsteds 18 Købsaftale Knyttes til kursusholdet. 19 Kursustilmelding Kursustilmelding Knytter kursist til hold eller enkeltplads. plus mulighed for at oprette holdet hvis der er tale om en enkeltplads 20 Kursus tilmeldingsliste Fremfinding hvem er optaget på hvilke kurser 21 Projekt Projekt Registrering af et projekt hos en virksomhed, hvor en del af virksomhedens ansatte er på f.eks. uddannelse mod til gengæld at ansætte ledige på jobtræning (jobrotation). I denne applikation holdes styr på et sådant projekt. Desuden styring af økonomien 22 Samtale og møde Mødedeltagelse Knytter personer og virksomheder til møde - udsendelse af breve m.m. 23 Samtaleliste Søgning og fremfinding af samtaler 24 Samtale Indkaldelse til samtale - flere eller en enkelt. Udsendelse af indbydelse og bookning i Noteskalender. Ajourføring af gennemført/ikke gennemført. Desuden administration af virksomhedskontakt. Side 13

17 25 Tilmelding A- kasseforhold A-kasse og kommune kommunikation - liste Liste over al elektronisk kommunikation mellem AF, A-kasse og kommuner 26 Arbejdsløshedsforsikring Registrering af lediges tilhørsforhold til a-kasse. 27 Til- og afmelding Til- og afmelding til AF - giver anledning til en række registreringer og aktioner 28 Grundregistrering Grundregistrering Registrering af personens kvalifikationer m.m. 29 Kontaktforløb Kontaktforløb Registrering af få data vedrørende det planlagte kontaktforløb. Det første år anvendes Kontaktforløb typisk. Efter et år vil det fremadrettede typisk være registreret i handlingsplanen. 30 Ansættelsesservice Ansættelsesservice Sammenknytning af ledig, job og AF- medarbejder. Forudsætning for at kunne formidle. Dette er et arrangement mellem AF, Arbejdsgiver og et antal Personer (samt besked til A-kassen). Samtale registreres via "Samtale"- billede. 31 Arrangementsliste Arrangementsliste Vi ser alle arrangementer knyttet til en interessent person, virksomhed, AF-medarbejder, A-kasse etc. 32 Kursusliste Kursusliste Fremfinding af kurser og hold. Viser forskellige hold/kurser f.eks. hos en given institution/udbyder. Bruges til administrativ opfølgning 33 Opfølgning liste Opfølgning liste Sagsbehandlerens og kontorets opfølgningsliste - her kan man se alt, der kan følges op på. Til forskellige arrangementer dannes opfølgninger ved overskridelse af deadlines, når særlige ting sker, når der modtages eksterne beskeder. Visse opfølgninger SKAL laves for at kunne afslutte en aktivitet. 34 Orlov Orlov Børnepasningsorlov og lign. Arrangement 35 Periodiske forhold Periodiske forhold Registrering af kortere perioder (sygdom, ferie, ) hvor man ikke er til rådighed i et ledighedsforløb Side 14

18 36 Personoverblik Personoverblik Samlet overblik over data hørende til en person 37 Reduktion Reduktion Meddelelse af reduceret beskæftigelse (arbejdsfordeling) for en virksomhed. Meget kompliceret arbejdsgang med en del papirarbejde, der ligger forud for indtastning i AMANDA. På personen skal dette registreres som periodisk forhold. 38 Saldoliste Saldoliste Overblik over penge knyttet til en enkelt handlingsplan 39 Simpel aftale Simpel aftale En aftale med en ledig om særlige ydelser (godtgørelse af f.eks. rejseomkostninger ved jobsøgning) 40 Bestandskørsel Bestandskørsel Check af data med A-kasse - køres to til fire gange om året. 41 Administration Disco-AMS vedligehold Selve klassifikationen er overlappende med Disco-WEB i Jobnet der findes ikke fælles vedligeholdelsesmodul 42 Lokale Opret/nedlæg/ændring 43 Markeringselement Markeringselement Administration af mulige markeringer og fritekster 44 Målvisitationsgrupper (CR Vedligehold af målgrupper. Vedligehold af visitationsgrupper) Opfølgningstyper Vedligehold af målgrupper. Vedligehold af visitationsgrupper 45 Periodiske forholdstyper F.eks. ferie. 46 Team Vedligehold af hvilke medarbejdere der tilhører hvilke team 47 Udskrivningssituationsliste Opsætning af regler for udskrift 48 Virksomhedspanel Vedligehold af typer af virksomhedspaneler 49 Produktsnedkeri Facilitetsbetingelsesrelation Betingelser vedrørende overførelser til økonomisystemet 50 Produkt Definerer og vedligeholder produkter med omfattende regler for det enkelte produkt 51 Økonomi Bevilling Definition af bevillingstyper 52 Gennemsnitsprisliste () Definer gennemsnitspriser til f.eks. uddannelseskøb - bruges til Side 15

19 økonomikontrol 53 Maksimumliste Definerer maksimumpriser til f.eks. uddannelseskøb Der er et vist funktionelt overlap mellem de to AMANDA begreber handlingsplan og kontaktforløb. Kontaktforløb anvendes til at registrere nogle få data vedrørende det planlagte kontaktforløb. Det første år anvendes kontaktforløb typisk. Efter et år vil det fremadrettede typisk være registreret i handlingsplanen. Det har været planen at de to funktioner skulle have været kombineret, men dette er ikke sket. Dette betyder at man i dag har redundant funktionalitet. BMS-R BMS-R er AMANDA s økonomisystem. BMS-R er et standard rammesystem fra IBM, der er implementeret i et begrænset antal virksomheder. Produktet markedsføres så vidt vides ikke længere af IBM. Der er i al væsentlighed fire funktionelle komponenter i BMS-R, der anvendes i AMANDA 1 Modtag disponeringer fra AMANDA SAG (aktiviteter) 2 Match med realiseringer i NAVISION 3 Producer output til datavarehus 4 Fejllister og kommunelister Datavarehus og Notes Der er ikke foretaget en egentlig dekomponering af disse to dele af AMANDA, da der er tale om en meget basal funktionalitet. For datavarehusets vedkommende er der tale om helt standardiseret datawarehouse funktionalitet, altså konsolidering af et datasæt på basis af input fra en række kilder som det bl.a. fremgår af den overordnede systemtegning. Det er muligt at trække rapporter fra datavarehuset, samt at gennemføre analyser på basis af data i datavarehuset. Som tidligere diskuteret i systemanalysen er problemet imidlertid, at data fra datavarehuset ikke tilfredsstiller det samlede rapporteringsbehov, hvorfor en række data Side 16

20 overføres en gang til (sammen med en række data fra andre kilder) til Arbejdsmarkedsportalen. Man har herefter to datavarehuse. En dobbelt DW-arkitektur er unødvendig, omkostningsfuld og giver en række praktiske problemer. Notes anvendes i al væsentlighed som platform til brevudskrivning samt til at vedligeholde en række støtteregistre og databaser: Blanketsystem, herunder udvikling og udskrivning Kontorautomation Navne og adressebogen Arbejdstidsregistreringsbasen Opslagsord fra DB2-basen Stillingsadministrationsbasen Tjenesterejsebasen Uddannelsesplanlægningsbasen Inventar og lejemålbasen Notes er valgt fordi Notes er AF s mail og kalenderplatform det har derfor været naturligt at anvende Notes muligheder til også at fungere som brev- og blanketplatform samt til mindre databaser. Såfremt man af andre grunde vælger at skifte Notes ud med Exchange/Outlook som kalender/mail platform, bør man overveje at finde en anden platform til brevudskrivning. Notes vil nemlig da være en meget dyr løsning alene til brevudskrivning. Der findes standardsystemer (f.eks. JetForm) der kunne bringes i spil. Side 17

21 Funktionelt overlap I dette afsnit vil vi foretage en systematisk gennemgang af de enkelte elementer i AMANDA for at finde områder, hvor det er muligt gennemføre tiltag, der bidrager til at løse en række af de arkitekturproblemer, der er identificeret og som kan bidrage til at sænke de samlede driftsomkostninger. AMANDA-sag I forhold til den funktionelle nedbrydning, der er foretaget i forrige afsnit ( Dekomponering ), har vi gennemgået AMANDA-sag komponent for komponent og foretaget en vurdering af overlappet med andre systemer, samt vurderet muligheden for at erstatte funktionaliteten med et standardsystem. Resultatet fremgår af tabellen på de følgende sider. I kolonnen beskrivelse er det funktionelle overlap beskrevet, med en kategorisering (et tal og en farvekode) efter følgende logik: 1: Hvidt felt: Funktionaliteten kan i det store hele - men med visse tilpasninger - overtages af et andet system enten et system der i dag findes i systemkomplekset eller af et standard system. 2: Grønt felt: Funktionaliteten skal migreres til en ny platform, hvor den skal reimplementeres. Det nuværende system kan i det store hele bruges som funktionel kravspecifikation. 3: Gult felt: Kun dele af funktionaliteten skal migreres, da dele af den nuværende funktionalitet ikke skønnes nødvendig i fremtiden. 4: Gråt felt: Funktionaliteten skal migreres. Gartner vurderer at det bør undersøges, om det er muligt at anvende et standard system. Nr. Hovedgruppe Funktionelt Beskrivelse komponent 1 Handlingsplan Find Handlingsplan 2: Funktionalitet skal migreres. Her skal man sikre sammenhæng med den funktionalitet, der nu implementeres i visitationsmodulet i PORTALEN 2 Handlingsplan 2: Funktionalitet skal migreres. Her skal man sikre sammenhæng med den funktionalitet, der nu implementeres i visitationsmodulet i PORTALEN 3 Simulering 2: Funktionalitet skal migreres. Her skal man sikre sammenhæng med den funktionalitet der nu implementeres i visitationsmodulet i PORTALEN 4 Interessent Medarbejder Funktionalitet skal migreres. Side 18

22 5 Person 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Dette er funktionalitet knyttet til de data, der findes i AMANDA men ikke allerede i Jobnet. 5 Person 3:Inddatering kan ske via Jobnet. Lagring bør migreres til fælles system. 6 Virksomhed 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Dette er funktionalitet knyttet til de data, der findes i AMANDA men ikke allerede i Jobnet. 7 Jobordre Jobordre 1: Jobnet (jobordre) 8 Fritekst markering 2: Funktionalitet skal migreres. funktionaliteten skal muligvis re-designes. 9 Jobliste 1: Jobnet (jobordre) 10 Jobprofil 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Baseret på en vurdering af behovet for at udvikle den tilsvarende funktion i jobbanken. 11 Kompleks søgning Søgning job 2: Jobnet (søgning på job) indeholder de basale søgemuligheder men ikke de avancerede søgefaciliteter der kendes fra AMANDA 12 Søgning person 2: Jobnet (søgning på CV) ) + ROF indeholder de basale søgemuligheder men ikke de avancerede søgefaciliteter der kendes fra AMANDA 13 Søgning virksomhed 2: Jobnet (søgning på virksomhed) indeholder de basale søgemuligheder men ikke de avancerede søgefaciliteter der kendes fra AMANDA 14 Kursusmødeadministration Emneordsliste 1: Std HR system 15 Gruppemøde 1: Std HR system 16 Kursus 1: Std HR system 17 Kursushold 1: Std HR system 18 Købsaftale Std HR system (hvis den skal med - anvendes ikke i dag) 19 Kursustilmelding Kursustilmelding 1: Std HR system 20 Kursustilmeldingsliste 1: Std HR system 21 Projekt Projekt 2: Migrering af en del af funktionaliteten. Dette skal baseres på en specifikation af det konkrete behov. Der bør stræbes efter en enkel løsning Side 19

23 22 Samtale og møde Mødedeltagelse 4: Funktionalitet skal migreres. Undersøg muligheden for at anvende rekrutteringsmodulet i et standard HR-system. 23 Samtaleliste 4: Funktionalitet skal migreres. Undersøg muligheden for at anvende rekrutteringsmodulet i et standard HR-system. 24 Samtale 4: Funktionalitet skal migreres. Undersøg muligheden for at anvende rekrutteringsmodulet i et standard HRsystem. 25 Tilmelding A- A-kasse/kommune 2: Funktionalitet skal migreres kasseforhold kommunikation -liste 26 Arbejdsløshedsforsikring 2: Funktionalitet skal migreres. 27 Til- og afmelding 2: Funktionalitet skal migreres (nuværende digitale til- og afmelding kalder blot nuværende AMANDA til- og afmelding) 28 Grundregistrering Grundregistrering 1: Jobnet (CV-registrering) Se særskilt afsnit. For beskrivelsen af overlap 29 Kontaktforløb Kontaktforløb 1: Visitationsværktøj der i dag tilgås fra Portalen 30 Ansættelsesservice Ansættelsesservice 3: Det skal være muligt at angive, at en ledig er tilknyttet et job med henblik på formidling. Desuden skal der findes økonomistyringsfunktion til løntilskudsjob. 31 Arrangementsliste Arrangementsliste 3: Migrering af en del af funktionaliteten - det skal stadig være muligt at vise de relationer en person eller virksomhed indgår i (fortid, nutid, fremtid). 32 Kursusliste Kursusliste 1: Std HR system 33 Opfølgning liste Opfølgning liste 2: Funktionalitet skal migreres 34 Orlov Orlov 2: Funktionalitet skal migreres 35 Periodiske forhold Periodiske forhold 2: Funktionalitet skal migreres 36 Personoverblik Personoverblik 3: Migrering af en del af funktionaliteten. Personoverbliksbilledet (eller bilederne afhængig hvilke aktører der skal have adgang til denne service) implementeres som en service, der kombinerer egne data med eksterne data, og som typisk kan kobles til andre systemer via webservice, (f.eks. Jobnet). 37 Reduktion Reduktion 2: Funktionalitet skal migreres 38 Saldoliste Saldoliste 2: Funktionalitet skal migreres 39 Simpel aftale Simpel aftale 2: Funktionalitet skal migreres Side 20

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Praksis blandt formidlingsaktører

Praksis blandt formidlingsaktører Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere