Udviklingskontrakt for IBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017"

Transkript

1 Udviklingskontrakt for IBA

2 Udviklingskontrakt mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, at bestyrelsen for et erhvervsakademi skal indgå en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Formålet med udviklingskontrakten er at: Styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser. Skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til den enkelte institution. Dokumentere og synliggøre institutionernes præstation og opnåede resultater. Klargøre ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger. Styrke en åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte mål. Udviklingskontraktens indhold Udviklingskontrakten for omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet. Erhvervsakademierne skal desuden udpege 3-5 selvvalgte mål: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Større relevans og øget gennemsigtighed 3. Bedre sammenhæng og samarbejde 4. Styrket internationalisering 5. Øget social mobilitet flere talenter i spil IBA har valgt følgende selvvalgte mål: 6. Innovation og samspil med erhvervslivet 7. Voksen- og efteruddannelse 8. Talent udviklingen af fremtidens excellente medarbejder. De fem pligtige mål samt de selvvalgte supplerende mål omsættes i udviklingskontrakten i en række målsatte målepunkter/ indikatorer og måltal/ milepæle. Udviklingskontrakten indeholder derudover under hvert af målene institutionens kortfattede redegørelse for den strategiske forankring af de målsatte indikatorer og milepæle. Endvidere er der under de enkelte målsætninger i kontrakten anført institutionens bemærkninger til bl.a. målemetode, understøttende aktiviteter eller øvrige fremhævede præmisser for opfyldelsen af målsætningerne. Disse bemærkninger samt institutionens øvrige redegørelser for målsætningernes strategiske forankring er ikke en del af selve kontraktindgåelsen. Fundamentet for udviklingskontrakten IBA har i 2014 vedtaget strategien Tændt af at lære. Udviklingskontrakten er formuleret med henblik på at skabe tæt samspil mellem regeringens uddannelsespolitiske mål og IBA s strategi. Strategien har som mission: Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære. IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for fremtidens excellente medarbejder. Uddannelserne kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau og udbydes i tæt samspil med private og offentlige virksomheder og universiteter fra hele verden. Undervisnin- 2

3 gen er engagerende og finder sted med afsæt i et innovativt og internationalt læringsmiljø i Kolding. Strategien visionen lyder: I 2020 udbyder IBA praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse. IBA er det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner i skabelsen af handle- og tænkekraft. Her udbydes praksisnær uddannelse i verdensklasse funderet på et bredt videngrundlag. Her arbejder de dygtigste undervisere, og her tiltrækkes de mest talentfulde studerende og kursister. Erhvervsakademierne er blevet enige om en række fælles indikatorer. Derudover har akademierne hver for sig opstillet indikatorer. Det giver mulighed for monitering fra tværs af sektoren. Indikatorerne er formuleret i overensstemmelse med ministeriets notat om udviklingskontrakter i perioden Udviklingskontraktens status og varighed Udviklingskontrakten indebærer ikke, at gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. tilsidesættes. Udviklingskontraktens parter tager forbehold for, at opfyldelsen af udviklingskontraktens enkelte resultatkrav kan forudsætte forhold, hvis tilvejebringelse ikke er en del af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten gælder fra 1. januar 2015 til 31. december Udviklingskontrakten kan efter dialog mellem parterne ændres i kontraktperioden, hvis ministeriet eller den enkelte institution finder anledning hertil. Opfølgning og afrapportering Opfølgning på udviklingskontrakterne sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede indikatorer og milepæle. Afrapportering koordineres med institutionernes årsrapporter. Afrapportering og øvrig opfølgning kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag af dialog mellem ministeriet og den enkelte institution herom. Det forventes i øvrigt, at ledelsen og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør ministeriet opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger. Dato: Dato: Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen Bestyrelsesformand Jørn Pedersen 3

4 1. Bedre kvalitet i uddannelserne (pligtigt mål) I det hidtidige arbejde med akkreditering af uddannelser nationalt og internationalt har udvikling og dokumentation af kvalitet været en ekstern nødvendighed, men også en intern mulighed for at give de studerende de bedste forudsætninger for at klare sig godt i arbejdslivet. Den forestående institutionsakkreditering skærper relevansen af kvalitet som mål. Uddannelsesministerens fokus med det pligtige mål for Bedre kvalitet i uddannelserne ligger godt i tråd med de udfordringer, som følger med rollen som ny selvstændig institution med ny bestyrelse, nye bygninger og ny lovgivning. Bedre kvalitet skal give de studerende de bedste rammer for at blive så dygtige som overhovedet muligt. Det skal ifølge strategien Tændt af at lære bl.a. ske gennem systematiske og begrundede metoder og procedurer. Kvalitetsarbejdet er nærmere beskrevet i IBA Kvalitetsstrategi En høj andel af studerende, der gennemfører uddannelsen er den ultimative indikator på kvalitet. En vigtig forudsætning er, at de studerende oplever studieglæde og højt udbytte, hvilket derfor også er valgt som indikator. Endvidere har IBA fokus på digitalisering i undervisningen, hvilket er afspejlet i indikatoren for blended learning De studerendes vurdering af studieglæde, loyalitet og udbytte på fuldtids uddannelser og de studerendes vurdering af læringsglæde, loyalitet og udbytte på eftervidereuddannelser Fuldtid undervisning:71 Organisering: 64 Fuldtid undervisning:72 Organisering: 68 Fuldtid undervisning:73 Organisering: 69 Fuldtid undervisning:73 Organisering: 69 Datagrundlaget er det fælles sektorkoncept for måling af de studerendes tilfredshed. Praktik:83 Praktik:83 Praktik:84 Praktik:84 Læringsglæde:75 Loyalitet:75 Læringsglæde:75 Loyalitet:75 Der er ingen tal for efter- og videreuddannelser pga. udspaltningen Eftervidereuddannelse: Eftervidereuddannelse: Eftervidereuddannelse: Læringsglæde:75 Loyalitet:75 Udbytte:75 Udbytte:75 Udbytte: Antal fag/ fagområder, som anvender blended learning målt på hhv. fuldtids- og efter- og videreuddannelser: Blended learning forstås her som anvendelse af MOOCs og/eller online kursuselementer (fx Pilot Fuldtid: 20% Efter- og videreuddannelse: 20% Fuldtid: 25% Efter- og videreuddannelse: 30% Fuld tid: 30% Efter- og videreuddannelse: 40% webcasts af forelæsninger) med traditionel holdundervisning. Flipped classroom, hvor studerende følger forelæsninger online og eventuelt gennemfører supplerende øvelser. Blended learning kan endvidere indgå som en del af forberedelsen til holdundervisning. Pilotforløbet er et forløb, hvor alle undervisere 4

5 deltager i udvikling af et blended learning forløb, som led i deres lektorforløb. Underviserne arbejder i grupper og vælger selv et område i forhold til deres undervisning. 1.3 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen Min. gældende for alle udd: 64 Gns for alle udd.: 68 Min. gældende for alle udd: 64 Gns for alle udd.: 68 Min. gældende for alle udd: 65 Gns for alle udd.: 69 Min. gældende for alle udd: 66 Gns for alle udd.: 70 Datagrundlaget for begge uddannelsesområder er fagenes Unit Guides. Data opgøres ved optælling af fag hvor blended learning indgår i forhold til alle fag på henholdsvis fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser. Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen. Data trækkes centralt fra Styrelsen for Videregående Uddannelses databank. 5

6 2. Større relevans og øget gennemsigtighed (pligtigt mål) Større relevans og øget gennemsigtighed er nært knyttet til IBA s ambition om, at være den foretrukne samarbejdspartner for lokale og regionale virksomheder. IBA vil befæste denne position ved at styrke, udvikle og inddrage innovationskapacitet og -kompetencer bredt i forhold til professioner, erhverv, videninstitutioner samt i forbindelse med egne uddannelser. Det sker for at understøtte og styrke virksomhedernes vækst og udvikling. Praksis, innovation og entrepreneurship er en integreret del af alle undervisningsforløb, og såvel nuværende som kommende medarbejdere anspores til at bruge deres foretagsomhedsfantasi internt i virksomhederne eller som selvstændige iværksættere. Innovationsarbejdet er nærmere beskrevet i IBA ś Innovations- og udviklingsstrategi. Bedste indikator for relevansen af uddannelserne er, at dimittenderne kommer hurtigt i arbejde eller i videre uddannelse. Desuden måles på indikatorer for kompetencer i innovation og samarbejdspartnere. 2.1 Ledighed for dimittender Max. gældende for alle udd.: 23% Gns: gældende for alle udd: 12% (2011) 2015* Max. gældende for alle udd.: 20% Gns. gældende for alle udd.: 12% Max. gældende for alle udd.: 20% Gns. gældende for alle udd.: 12% Max. gældende for alle udd.: 19% Gns. gældende for alle udd.: 11% Tallene opgøres på baggrund af Styrelsen for Videregående Uddannelses opgørelse af ledighedstal, som er anvendt i forbindelse med dimensioneringsmodellen (dvs. ledighed målt i 4. til 7. kvartal efter dimission), *I forbindelse med afrapporteringen for 2015, vil det være ledigheden for studerende, der dimitterede i studieåret 2013 (1. oktober 2012 til 30. september 2013), der måles i 4. til 7. kvartal efter dimission. Kandidaternes ledighed måles således fra 1. oktober 2013 til 1. juli Tallene baseres på tal hentet fra 6

7 2.2 Andel af undervisere, der har formelle kompetencer i innovation og iværksætteri Pilot 25% 30% 35% I pilotforløbet har to medarbejdere gennemgået AUCs kursusforløb i Den Kreative Platform for at undersøge, om det kunne være et udgangspunkt for udvikling af dette kursusforløb. Der er udviklet et 3 dages kursusforløb, som 45 af akademiets undervisere skal gennemføre. Kurset tager udgangspunkt i programmet Den Kreative Platform og gennemføres med enten AUC eller SDU som kursusudbyder. Den Kreative Platform er en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. Den har den egenskab, at den udvikler deltagernes kreativitet mens de arbejder eller bliver undervist. Resultatet er flere og mere nyskabende ideer, et engagerende og kreativt miljø samt mere kreative medarbejdere eller elever/studerende. Kurset afvikles 3 gange i hhv. 2015, 16 og 17. Kursusdeltagelse registreres i akademiets HR system. Opgøres som procentvis antal medarbejdere, der gennemfører innovations- og iværksætterkurser de pågældende år. 2.3 Antal SMVer i konkret samarbejde og partnerskaber, herunder antal virksomheder involveret i konkret FoU Akademiet indgår i talrige samarbejder med forskellige SMVer. Samarbejde og partnerskaber med SMVer skal forstås i bred forstand, som fx projekter med studerende i undervisningsforløb, udviklingsforløb mv. - dvs. ikke nødvendigvis indenfor Frascatirammen. Data trækkes fra akademiets statistikbank. Opgøres som antal SMVer samarbejder. Akademiets statistikbank er under opbygning. Den indeholder bl.a. demografiske data om 7

8 optagne studerende. I statistikbanken registres ligeledes internationale aktiviteter. I dette tilfælde er der ikke nødvendigvis tale om Frascati aktiviteter 3. Bedre sammenhæng og samarbejde (pligtigt mål) IBA vil stadig deltage i videnudviklende partnerskaber og samarbejder med private og offentlige virksomheder, organisationer, videninstitutioner nationalt og internationalt. En afgørende faktor for at give målet større dybde, er at lade en større andel af underviserne og studerende deltage i sådanne samarbejder. I samarbejdet med øvrige forskningsinstitutioner vil IBA særligt bidrage med praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Indikatorerne for bedre sammenhæng og samarbejde knyttes til andelen af studerende og undervisere, som indgår i samarbejde med eksterne parter. Sammenhæng og samarbejde er nærmere beskrevet i IBA s Innovations- og udviklingsstrategi. 3.1 Andel af undervisere inddraget i FoU partnerskaber og samarbejder med private og offentlige virksomheder, organisationer, videninstitutioner herunder GTS er - nationalt og internationalt. Der er tale om partnerskaber og samarbejder, der relaterer sig til Frascatirammen % 16% af underviserne 17% af underviserne 18% af underviserne Data trækkes fra akademiets HR system. Opgøres som antal undervisere, som deltager i aktiviteterne i forhold til alle underviserne min. 5% af arbejdstiden. I forhold til akademiets nuværende erfaring med forskning og udvikling inden for Frascatirammen vurderes, at det anførte niveau er realistisk. Akademiet er i gang med at implementere mindre FoU projekter og deltager i større ansøgninger, men der er en vis tidshorisont fra ansøgning til evt. godkendelse og igangsætning af projekterne

9 3.2 Andel af studerende inddraget i praksisnær og anvendelsesorienteret FoU. I dette tilfælde er der ikke tale om Frascati aktiviteter 90% 90% 95% 95% Data trækkes fra akademiets statistikbank. Opgøres som antal studerende, der deltager i praksisnær og anvendelsesorienteret FoU i forhold til alle studerende. 4. Styrket internationalisering (pligtigt mål) Et globalt perspektiv er en afgørende forudsætning for de studerendes job- og karrieremuligheder efter endt uddannelse. Internationale aktiviteter i tæt integration med udenlandske partnere er et strategisk kerneområde for IBA. Internationaliseringen er ud over at være vigtig i et karrieremæssigt perspektiv også et socialiserende element i uddannelserne. Den rummer et udviklingspotentiale for underviserne, og den er en kilde til indtægtsskabende aktivitet. Den internationale dimension er en naturlig og uomgængelig del af akademiets aktiviteter. Deltagelse i internationale netværk giver plads for involvering af studerende, undervisere og ledelse. Målet er, at så mange som muligt integreres i det grænseoverskridende arbejde. Studiemiljøet afspejler den virkelighed, de fleste virksomheder oplever i en globaliseret verden. Det betyder bl.a., at de studerende og medarbejderne oplever sproglige og kulturelle udfordringer som en naturlig del af hverdagen. Indikatorerne for internationalisering viser, hvor mange studerende, der vælger ophold i udlandet som del af deres uddannelse, intensiteten af samarbejdet med udenlandske partnere samt udveksling af medarbejdere. 4.1 Andel af dimittender (inkl. Internationale studerende), der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studie 4.2 Antal nye samarbejdsprojekter (FoU og andre former for samarbejde) med udenlandske partnere. Der er ikke udelukkende tale om aktiviteter indenfor Frascatirammen ,2%* 20% 25% 30% Data opgøres af Styrelsen for Videregående Uddannelse på baggrund af akademiets indberetning til Danmarks Statistik *Tallet er hentet fra notat fra Styrelsen for Videregående Uddannelse fra 20. november 2014 om Fælles mål om international udgående mobilitet I 2014 indgik akademiet fx et samarbejde med Shanghai Finance University om udveksling af studerende på markedsførings- økonomuddannelsen. Akademiet indgik ligeledes en samarbejdsaftale med Dalian Nationalities Univesity om udviklingsaktiviteter med studerende og undervisere med indddragelse af danske og kinesiske virksomheder. Der er 9

10 således tale om meget forskellige typer samarbejder, som kan involvere både studerende og undervisere, undervisere alene eller andre medarbejdere. Det der er fokus på er at udvide internationale samarbejder. Endvidere forventes, at akademiet i løbet at kontraktperioden bliver hjemsted for et Confucius Institute med deraf følgende nye projekter og aktiviteter. 4.3 Andel af medarbejdere på international udveksling med en varighed af mindst 5 dage Der skal være indgået en skriftlig aftale, for at det kan indgå som en samarbejdsaftale. Opgøres som antal samarbejdsaftaler der indgås det pågældende år Pilotforløbet koncentrer sig om undervisere, der har deltaget i undervisningsforløb i Kina samt besøg på en partnerskole i USA, som Pilot 10% 15% 20% formidler praktikpladser til vores studerende. Der er tale om forskellige typer udveksling, som undervisning på partnerskoler i fx Erasmus eller Magellan regi deltagelse i udviklingsprojekter deltagelse i casecompetitions, som fx coach, dommer mv. konferencer, fx NIBS, SPACE, BUSINET eller lignende generel besøg vedr. vidensdeling Data trækkes fra akademiets HR system Opgøres som antal medarbejdere på ophold (kan være flere ophold) i forhold til antal medarbejdere 10

11 5. Øget social mobilitet flere talenter i spil (pligtigt mål) Erhvervsakademierne har mange studerende fra ikke uddannelsesvante hjem. De korte uddannelser og geografiske nærhed har stor betydning i arbejdet med at fremme social mobilitet. Derfor er det vigtigt for IBA at have en stærk selvstændig profil overfor kommende studerende, kursister, virksomheder og andre videninstitutioner. Potentielle studerende skal have viden om den uddannelsesprofil, som erhvervsakademierne tilbyder. Afgørende for såvel tiltrækning som fastholdelse af studerende fra ikke uddannelsesvante hjem er også at have et attraktivt læringsmiljø, som indbyder til læring også på nye måder. På den måde kommer de nationale mål om at få flere talenter i spil til at spille fint sammen med nyt byggeri på IBA. Idet en stærk profil er en af forudsætningerne for, at flere unge fra ikke uddannelsesvante hjem tager en videregående uddannelse, vælges kendskabsgrad til IBA som selvstændig videregående uddannelsesinstitution som en af indikatorerne. 5.1 Antal relevante tiltag, der understøtter den sociale mobilitet. Social mobilitet forstås som: Hvor stor en andel studerende, der har byttet social position i relation til sin opvækst Som pilotforløb er der startet en matematikcafe op, som udbyder et obligatorisk matematikforløb til studerende på hhv. markedsføringsøkonom- og finansøkonomuddannelsen. De studerende scannes til forløbet. Pilot Der tages udgangspunkt i input fra konferencer/workshops i efteråret 2014 mhp. at vælge relevante aktiviteter. Det kan fx være - Studiesociale aktiviteter - Introundervisning i akademisk studieforberedelse - Tidlige eksamener med feedback - Hurtig forventningsafstemning vedr. forventet arbejdsindsats - Karriereperspektivet inddrages fra starten mv. Opgøres som antal aktiviteter, der begynder pågældende år 11

12 5.2 Antal studerende fra ikke uddannelsesvante hjem. Ikke uddannelsesvante hjem defineres her som hjem, hvor den højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse Akademiet gennemfører en studiestartsanalyse for alle nye studerende i løbet af studiets 2014:34% (2013: 32%) 34% 34% 35% første måned. Analysen afdækker bl.a. de studerendes baggrund gennem nedenstående spørgsmål: Hvilket uddannelsesniveau har din mor og/eller far? Du skal tage udgangspunkt i den af dine forældre, der har det højeste uddannelsesniveau. 5.3 Optag af ansøgere med EUD baggrund Antal: 29 Antal: 36 Antal: 45 Data hentes fra analysens resultat. Data trækkes fra akademiets statistikbank. Opgøres som antal studerende med EUD baggrund. Optaget forventes at vokse med 25% hvert år. 12

13 6. Innovation og samspil med erhvervslivet (selvvalgt mål) Alle studerende og kursister skal være i stand til bidrage til innovation. Det kan være med konkrete idéer til, hvordan opgaver skal gribes mere effektivt an, eller det kan være i videreformidlingen af behov fra kunder og samarbejdspartnere. I bedste fald bidrager de med helt nye innovative koncepter. IBA underviser i innovation som en selvstændig faglig disciplin. Desuden afholdes tværgående aktiviteter, der understøtter innovation som kultur og fremmer foretagsomhedsfantasien. Det styrker innovationskompetencer i fx kreativitet, iværksætteri, intrapreneurskab, forretningsudvikling, kommunikation og ledelse. Det er fortsat et mål at have tæt samspil mellem dygtige undervisere og driftige virksomheder. Denne vekselvirkning er stadig akademiernes DNA og en helt afgørende komponent i innovationstilgangen. Samspillet mellem praksis og uddannelse suppleres i disse år med en forpligtelse til at bedrive forskning og udvikling. Underviserne skal fungere som videnproducerende medarbejdere og være involveret i konkrete forskningsprojekter, sommetider i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Indikatorerne omfatter andelen af de studerendes eksamensopgaver, der tager afsæt i samarbejde med virksomheder samt forskellige former for praktik. 6.1 Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed % 90% 91% 92% Dette målepunkt er meget vigtig for akademiet og indgår i såvel den overordnede strategi, som udviklings- og innovationsstrategien. Data trækkes i akademiets statistikbank Data opgøres som antal hovedopgaver udarbejdet for en virksomhed i forhold til alle hovedopgaver. 6.2 Andel af studerende i virksomheds- og iværksætterpraktik Data trækkes i akademiets statistikbank. Data opgøres som hhv. antal studerende i virksomhedspraktik og antal studerende i iværksætterpraktik i forhold til antal studerende. Virksomhedspraktik: 97% Iværksætterpraktik: 3% Virksomhedspraktik: 97% Iværksætterpraktik: 3% Virksomhedspraktik: 96% Iværksætterpraktik: 4% Virksomhedspraktik: 95% Iværksætterpraktik: 5% 13

14 7. Voksen- og efteruddannelse (selvvalgt mål) Et højt kompetenceniveau i den danske arbejdsstyrke er afgørende for, at virksomhederne er konkurrencedygtige i en global sammenhæng. Derfor er det dobbelte kompetenceløft stadig et relevant begreb, det er vigtigt at ufaglærte kvalificerer sig til et faglært niveau og faglærte til et videregående niveau. IBA bidrager gennem voksen- og efteruddannelsesaktiviteterne til at realisere sådanne visioner. Særligt fokus vil være på at øge antallet af årselever på de kompetencegivende efter- og videreuddannelser. IBA har som mål at integrere samspillet med virksomhederne i undervisning, forskning, profilering og kvalitetsudvikling også hvad angår voksen- og efteruddannelse. Det skal skabe endnu tættere samspil mellem udbyder og aftager af uddannelser, så virksomhederne understøttes uddannelsesmæssigt, hvor de har størst behov. Indikatorerne omfatter antallet af årselever, og belyser derudover virksomhedernes involvering i udviklingen af efteruddannelsesområdet. 7.1 Antal årselever, der deltager i efter- og videreuddannelse Der regnes med årselever, da det er mest præcist - data findes i EASY. I tallene er ikke indregnet kursister og lignende aktivitet fra indtægtsdækket virksomheds. 7.2 Antal emner/virksomheder i netværks- og kompetencegrupper/boards Formålet er, at knytte et antal virksomheder tættere til de 2 akademier, således at akademierne altid er tæt på kompetenceudviklingen/-behovene på arbejdsmarkedet. Netværks- og kompetence grupper/boards oprettes, udvikles og drives i samarbejde med CPH Business. På sigt udvikles området til også at bistå virksomhederne med rotationsordninger, rekrutteringsopgaver, praktikophold mv. 14

15 8. Talent udviklingen af fremtidens excellente medarbejder (selvvalgt mål) IBA uddanner fremtidens excellente medarbejder - fuldtidsstuderende og voksne på efteruddannelse. IBA skal både tiltrække eliten og bredden for at skabe det bedste læringsudbytte for alle studerende. Der gøres en særlig indsats for at tiltrække og fastholde talenter gennem fokus på eliteprogrammer. Der skal være et studiemiljø som er attraktivt for alle studerende, også de dygtigste. Det kan understøttes ved etablering af forskellige former for særlige talent indsatser. Fokus i indikatorerne er på nye eliteprogrammer. 8.1 Andel studerende på talentprogrammer 8.2 Antal uddannelser med tilknyttede talentprogrammer 2014 Pilot % % % Pilot: Antal studerende, der har deltaget i Network of International Business Schools casecompetition. Det er et kvalifikationsforløb til en international case konkurrence. Data trækkes i akademiets statistikbank. Data opgøres som antal studerende på talentprogrammer i forhold til alle studerende Pilotforløbet er en systematisering af NIBS caseforløbet, som anført ovenfor. Pilot 2 uddannelser 4 uddannelser 9 uddannelser Data opgøres som antal uddannelser med tilknyttede eliteprogrammer. Akademiet udbyder følgende uddannelser: Finans Controller AP, Markedsføringsøkonom AP, Finansøkonom AP, E-designer AP, Multimedie designer AP, Produktionsteknolog AP (fra 2015), PB i web, PB i international handel og markedsføring, PB i Finans (fra 2015), i alt 9 uddannelser 15

Tændt af at lære. Strategi 2014

Tændt af at lære. Strategi 2014 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard 1.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2014 2017

Kvalitetsstrategi 2014 2017 Kvalitetsstrategi 2014 2017 Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 KEA Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 Baggrund KEAs strategi for kvalitetssikring og udvikling er en integreret del af KEAs overordnede strategi. I perioden 2010-2013 er fokusområderne i strategien

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere