Overblik Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT."

Transkript

1 1

2 2

3 Mio. kr Resultat før skat (EBT) Overblik Mio. kr Mio. kr 73 0 Mio. kr Nettoresu 0 Mio. kr EBITDA Omsætning EBITDA Mia. kr Omsætning 40 37, , Mio. kr Resultat af primæ 30 Mio. kr Nettoresultat Mio. kr Ko Resultat før skat (EBT) 104,1 24,6 176,5 179, , ,6 79, , , , , , , ,2 11,3 11,3 118, , , , , , , ngder DLG-koncernen ,5 14,6 Mia. kr Omsætning 40 37,6 Mio. kr Nettoresultat Nettoresultat (EAT) 35 Koncernens egenkapital Mio. kr 34,1 Koncern EBIT ,5 179,7 Mio. kr Koncernens 900 egenkapital 165, , , , DLG ,3 17,3 Medinteressenter ,5 14,6 15,1 13,8 104, ,2 11,3 11, , , , DLG a.m.b.a. Total , Mio. ton Transportmængder DLG-koncernen 16 14,5 14, Mio. kr Koncernens egenkapital 8,2 6,5 6,6 DLG Medinteressenter ,4 1, Svenska Foder HaGe55 DLG a.m.b.a Total

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors påtegning 7 Virksomhedsberetning Aktiviteter i de enkelte lande 9 Koncernbalancen 12 Overskudsbetaling til ejere 12 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 12 Forventninger til CSR 14 Energiledelse i produktionen 14 Drifts- og logistikoptimering 14 Produktion- og kvalitetssikring 15 Råvareindkøb 15 Agrova fødevaresikkerhed 16 HR sundhed for medarbejderne 16 Vigtige begivenheder i Husdyrernæring 20 Svin 20 Kvæg 20 Fjerkræ 21 Råvarer 21 Vitaminer og mineraler 22 Deutsche Vilomix 22 Vitfoss 22 VitaLys 22 FoderMix 22 Specialområder 23 Tjørnehøj Mølle 23 DanGrønt 23 DanHatch 23 Kvalitet 23 Samsø Konservesfabrik 32 Agrova Convenience 32 Danespo og kartoffelcentralerne 32 DanRaps / Danolie 33 DanÆrt 33 European Freeze Dry 33 Økologi 34 Husdyrernæring 34 Vegetabilske produkter 34 Fødevarer 35 Service & Energi 36 DLG Tele 36 Gas- og smøreolie 36 Biobrændsel 36 El Forsikring 37 European Agri Trade 37 Teknologisikring 37 Land & Fritid 37 Produktion og Logistik 38 Produktion 38 Driftsregionerne 38 Logistik 38 HR 39 Udvikling i medarbejderantal 39 Rekruttering og kompetenceudvikling 39 Forskning & Udvikling 40 Husdyrernæring 40 Planteforædling 41 Kongskilde Industries 41 DataLogisk 42 Plantedyrkning 24 Sædekorn 24 Sejet Planteforædling 25 Planteværn 25 Handelsgødning 25 Dankalk 26 GASA Group 26 Garta 26 DataLogisk 26 Kongskilde Industries 27 Vegetabilske produkter - korn, raps og ærter 30 Fornuftig risikostyring 30 Strategiske samarbejder på konceptavl Agrova Food 32 Gasa Nord Grønt 32 IT 43 Marketing & Kommunikation 44 Resultatopgørelse for DLG-koncernen Balance for DLG-koncernen pr Egenkapitalopgørelse for DLG-koncernen 48 Pengestrømsopgørelse for DLG-koncernen 49 Noter (inkl. regnskabspraksis) for DLG-koncernen 50 Resultatopgørelse for DLG a.m.b.a Balance for DLG a.m.b.a. pr Egenkapitalopgørelse for DLG a.m.b.a. 70 Noter for DLG a.m.b.a. 71 Direktion og bestyrelse 82 Repræsentantskab 84 4

5 Forord Asbjørn Børsting Administrerende direktør Niels Dengsø Jensen Formand 2009 har for en stor del af DLG-koncernens landmandskunder herunder ejere været et økonomisk hårdt år. Den internationale økonomiske krise har sat sine spor i prisniveauet for hovedparten af vores produkter. Prispresset på mange produkter er blevet forstærket på baggrund af endnu en meget stor global kornhøst. I Danmark er de politiske rammebetingelser ikke blevet forbedret i De direkte betingelser for primærproduktionen og de tilknyttede virksomheder er blevet lidt vanskeligere, og nye energiafgifter samt omkostningsbelastende tiltag i forbindelse med Grøn Vækst-planen har skabt en del mismod. Vi oplever det inden for vores aktivitetsområder lidt anderledes i nabolande som f.eks. Tyskland, hvor regeringen satser meget på at udvikle bioenergi og give landbruget en ny indtjeningsmulighed. Til trods for primærerhvervets udfordringer og regeringens rammebetingelser har DLG i 2009 søgt at skabe nye synergier både internt og eksternt. Købet af BSL i Tyskland i slutningen af 2008 skulle således stå sin prøve, og den er klart bestået. BSL nåede de økonomiske hovedmål, der blev sat for det første år. Med nye tilkøb og alliancer i den østlige del af Tyskland ejer HaGe, der er DLGs største datterselskab, nu helt eller delvist selskaber, der har en pæn markedsdækning i de områder. DLG vurderer, at de kommende års udviklingsmuligheder for landbruget er relativt gunstige der. I Tyskland blev Becker Landtechnik integreret i Kongskilde, og DLG øgede sin aktieandel i den yderst velfungerende foderfabrik HaBeMa i Hamburg. I det østlige Tyskland begyndte Deutsche Vilomix byggeriet af en ny vitaminfoderfabrik for at udbygge markedet og minimere logistikomkostningerne. Året igennem var der således nye situationer, der gav lejlighed til at optimere og søge synergier. Sverige og Danmark, der er de to andre hjemmemarkeder i DLG-koncernen, havde tilsammen nogenlunde samme omsætning og indtjening i 2009 som Tyskland. I Danmark kunne vi glæde os over, at DLGs høstindgang var ny rekord, og afgrødemodtagelsen i såvel Danmark som Sverige er steget ganske betydeligt over de seneste par år. Tilvæksten udgjorde samlet mere end 30 pct. for de to lande. Efterfølgende blev der gjort flere tiltag for at sikre DLG bedre lagerkapaciteter. Vi har købt nye afdelinger i Danmark og truffet beslutning om at udvide lagerkapaciteten på andre anlæg, hvor det logistikmæssigt er optimalt for os. Det gælder både i Sverige og Danmark, og vi har endvidere øget logistiksamarbejdet med HaGe. De samlede tiltag vil styrke vores langsigtede konkurrence- og indtjeningsevne på afgrødehandlen. Ud over aktiviteterne i Danmark, Tyskland og Sverige har koncernen en del salg i mange andre lande. Den geografiske spredning i vores aktiviteter giver sammen med den bredde, vi har valgt i vores landbrugsaktiviteter en relativ god stabilitet og robusthed. Det har vi kunnet glæde os over i en periode med økonomisk krise, der har ramt meget forskelligt. DLG har således et meget fornuftigt udgangspunkt for

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Dansk Landsbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af koncernens pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 23. februar 2010 Direktion Asbjørn Børsting Ole Christensen Mogens Frederiksen Kristian Hundebøll Lars Johansen Adm. direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Bestyrelse Niels Dengsø Jensen Lars Jakobsen Torben Thomsen Henrik Hanghøj Mogens Jensen Formand Næstformand Næstformand Carl Chr. Lei Mads Peter Madsen Gert Mikael Olsen Asger Pedersen Martin Pinholt John Bay Simonsen 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 23. februar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow Lars Andersen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 7

8 Virksomhedsberetning 2009 DLG-koncernen fastholdt den positive udvikling i aktivitetsomfanget i 2009 og opnåede et nettoresultat, der blev på niveau med nettoresultatet i 2008, som var koncernens hidtil bedste. Hovedtal 2009 Koncernomsætningen blev i 2009 på 34,1 mia. kr. Omsætningen var 37,6 mia. kr. i 2008 og 24,6 mia. kr. i Den budgetterede omsætning i 2009 var på 31,8 mia. kr. Den mængdemæssige omsætning steg på koncernens to største markeder. Stigningen i 2009 var på 18 pct. i Tyskland og 7 pct. i Danmark. Resultat før skat blev 323,4 mio. kr. i Det var 430,9 mio. kr. i 2008 og 263,9 mio. kr. i Resultatet før skat var i 2009 budgetteret til 298 mio. kr. Koncernens resultat (før medinteressenters andel) blev på 263,5 mio. kr. i Koncernresultatet var 306,7 mio. kr. i 2008 og 202,8 mio. kr. i Nettoresultatet efter skat og medinteressenters resultatandel blev på 179,7 mio. kr. i 2009 mod 176,5 mio. kr. i 2008 og 165,5 mio. kr. i Det budgetterede nettoresultat for 2009 var på 145,3 mio. kr. DLGs egenkapital inklusiv minoritetsinteresser blev øget fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Udviklingen i aktiviteterne og i de økonomiske resultater Ud fra koncernselskabernes hjemsted blev 43 pct. af koncernomsætningen i 2009 skabt i det danske moderselskab og i danske datterselskaber. Andre 43 pct. af koncernomsætningen havde udgangspunkt i Tyskland, 7 pct. i Sverige og 4 pct. i Polen. Holland tegnede sig for 1 pct., mens alle øvrige lande tilsammen udgjorde 2 pct. For 10 år siden i 1999 var DLG-koncernen meget danskorienteret, idet aktiviteterne fra de danske dele af koncernen tegnede sig for 91 pct. af koncernens omsætning. 8

9 Aktiviteter i de enkelte lande 8,2 6, LG a.m.b.a. Mia. kr Omsætning 37,6 34,1 24,6 17,3 14,6 15,1 13,8 10,2 11,3 11,3 14,5 14,6 Danmark gder DLG-koncernen Dansk landbrug har i 2009 oplevet et år med et betydeligt indtjeningspres delvist som følge af den globale økonomiske krise. Men på en række områder er landmændene og landbrugets produktion i Danmark også ekstra presset på grund af indenlandske faktorer, bl.a.: Skrappere begrænsninger på mulighederne for at optimere planteproduktionen end andre europæiske lande. Høj gæld. Relativt høje skatter og afgifter på alle led i produktionen. Vanskelig lønkonkurrenceevne især i de mest Total arbejdsintensive dele af fødevaresektoren. Udvikling i koncernomsætning 1999 Disse forhold har samlet betydet, at der i de seneste år har været et direkte fald inden for væsentlige dele af den animalske fødevareproduktion i Danmark. Dermed er totalmarkedet for foderprodukter 160 faldet. Det samlede forbrug af færdigfoderprodukter i Danmark er siden 2004 således faldet med ca. 18 pct. Alene i 2009 vurderes der at være et fald på ca. 7 pct. DLG har også i 2009 haft stærk fokus på at styrke sin konkurrencestilling ved yderligere omkostningsoptimeringer. Der er i regnskabsåret realiseret et direkte fald i moderselskabets driftsomkostninger på 3,5 pct. 60 samtidig 54,4 med, at selskabets samlede mængdemæssige omsætning er Udvikling i koncernomsætning øget med 7 pct. Mio. kr 84,6 DLGs salg af foderblandinger til svin og fjerkræ er øget med ca. 3 pct. i mængde i 2009, hvilket sammenholdt med udviklingen i totalmarkedet giver en vækst i markedsandelen, der svarer til den fastlagte strategi. Også på afgrødesalget og på salget af bl.a. gødning er der en relativt stor mængdefremgang i På korn har indtjeningen været presset af det næsten konstant faldende prisniveau. Planteforædlingen på Sejet Planteforædling I/S, hvor Carlsberg indgår som 25 pct. delejer, har igen i 2009 haft et særdeles tilfredsstillende resultat. En stigende del af resultatet hentes hjem fra en stærk placering af en række Sejet-sorter i bl.a. Frankrig, UK, Sverige og fra nogle østeuropæiske markeder. I de kommende år vil der bl.a. være fokus på at opnå en stærkere position på det tyske marked. I Danmark har indtjeningen fra udsædsområdet også været klart tilfredsstillende samtidig med, at detailmarkedsandelen er vokset yderligere. Gødningsmarkedet har været vanskeligt at håndtere for Nettoresulta 104,1 79,7 71,9 DLGs koncernomsætning fordelt på markeder (pct.) Danmark Tyskland Polen Sverige Holland Øvrige lande 9

10 Virksomhedsberetning g Mio. kr 37,6 EBITDA 34, Mio. kr Nettoresultat Nettoresultat (EAT) Mio. kr ,5 179,7 165,5 Resultat før skat (EBT) 3, ,3 15, , ,4 84,6 104,1 71, , , , de fleste markedsdeltagere i de seneste par år primært pga. nærmest ekstreme prisudsving over perioden fra de store globale udbydere. I lyset af de svære markedsvilkår kr er en indtjening Omsætning i nærheden af budgettet Mia. tilfredsstillende for DLG. Inden for DLG Service-området er teleaktiviteten, energiomsætningen og Land & Fritid-butikkerne nogle af nøgleområderne. I DLG Tele er antallet af abonnenter ved årsskiftet ca Der er i det forløbne år arbejdet meget med diverse nye produkter, og samarbejdet med Telia Sonera udvikler 15,1 sig fortsat tilfredsstillende. I Land & Fritid er udbygningen af butikskæden 10,2 11,3 11,3 14,6 13,8 videreført i 2009, og antallet af butikker var ved årsskiftet 52. Der planlægges i 2010 en yderligere nettotilgang af butikker på ca Forhandlingen af olieprodukter ændrer fra karakter, så DLG Service A/S selv skal varetage en større del af opgaven. Det vil stadig ske i samarbejde med den hidtidige samarbejdspartner Shell. I Agrova Food er en af hovedaktiviteterne produktionen af rapsolie til levnedsmiddelindustrien. Derudover sælges ængder DLG-koncernen gennem bl.a. Gasa Nord Grønt I/S danskproducerede 8,2 6,6 DLG a.m.b.a. 17,3 24,6 37,6 14,5 14,6 grøntsager i et tæt samarbejde med primærproducenterne på området. Forarbejdede grøntsagsprodukter produceres og markedsføres gennem European Freeze Dry, Agrova Convenience og Samsø Konservesfabrik. Samlet har Agrova-virksomhederne netto bidraget med et positivt resultat på ca. 8 mio. kr. før skat til DLG-koncernen. Det er lidt højere end resultatet i Produktionen på Vitfoss har sat ny rekord med ton vitamin- og mineralblandinger i Der er en tilfredsstillende indtjening. Ikke mindst bidraget fra den stigende eksport af Vitfoss-produkter til en række lande i Øst- og Centraleuropa samt bl.a. Frankrig bidrager positivt til Total 34,1 udviklingen i indtjeningen. Kongskilde-koncernen havde et meget vanskeligt år i 2009 pga. faldet i efterspørgslen efter investeringsgoder internationalt. Produktionen på den danske virksomhed omfatter først og fremmest korntørrings- og behandlingsudstyr samt industritransportudstyr. Koncernens 140 ordinære resultat før skat blev et beskedent plusresultat på knap 3 mio. kr. i 2009 mod 19 mio. kr. før skat i I lyset af konjunkturen internationalt er der klar tilfredshed med dette resultat. Den samlede omsætningsnedgang blev godt 20 pct. Medarbejdertallet i Kongskilde-koncernen er i løbet af året reduceret med 35 pct. og det lykkedes at fastholde marginerne. De kraftige effektiviseringer 40 betyder, at Kongskilde-koncernen står rimelig godt rustet til forventeligt også svære internationale markedsforhold i Tyskland Mio. kr Mio. kr I Tyskland er aktiviteterne i HaGe-koncernen en meget betydelig del af DLG-koncernens samlede virksomhed. Målt i værdi faldt HaGe s koncernomsætning med 9 pct. i 2009 fra 16,8 mia. kr. til 15,3 mia. kr. Omsætningen i mængder blev derimod forøget med 18 pct. i regnskabsåret. Den forskellige udvikling i værdi og mængde illustrerer det betydelige kornprisfald i løbet af regnskabsåret. HaGe s mængdemæssige stigning skyldes først og fremmest tilkøbet af virkomheden BSL, der driftsmæssigt indgår i HaGe s koncernregnskab fra Derudover har HaGe selv haft en positiv udvikling i sit salg af bl.a. korn. HaGe s nettoresultat efter skat blev i 2009 på 12,0 mio., hvor nettoresultatet efter skat i 2008 var 19,7 mio.. Indeværende års resultat er tæt på det budgetterede. 160 DLG Nettore Kon Medinteressenter , , , ,

11 Virksomhedsberetning 2009 Integrationen af aktiviteterne i BSL er forløbet absolut tilfredsstillende, og BSL kom i 2009 gennem det første år i HaGe-regi med sit budgetterede resultat på godt 5 mio. før skat. Bl.a. gennem erhvervelsen af BSL har HaGekoncernen gennemført en betydelig udvidelse af sine aktiviteter først og fremmest i de sydøstlige delstater i Tyskland. Det gælder især i Brandenburg, Sachsen- Anhalt og Thüringen. Her er der bl.a. med udgangspunkt i BSL-afdelingerne nu opbygget en betydelig markedsposition inden for hele planteområdet. I delstaterne i den vestlige del af Tyskland syd for Sleswig-Holstein er BSLaktiviteterne først og fremmest koncentreret om engroshandel med planteværn og gødning samt med en del specialprodukter. I HaGe (eksklusiv BSL) har indtjeningen for gødningsområdet været ret stærkt presset i det forløbne år. Derimod har HaGe-koncernens indtjening på korn været tilfredsstillende. I midten af regnskabsåret erhvervede HaGe en aktiepost på 7,5 af kapitalen i foder- og logistikvirksomheden HaBeMa i Hamburg. HaGe har således nu 50 pct. af aktierne i HaBeMa, der drives i samarbejde med hollandske ForFarmers. HaBeMa er en meget omkostningseffektiv foderfabrik med en kapacitet på over ton pr. år, og logistikfaciliteten på Hamburg havn har en omsætning på over 2 mio. ton pr. år. HaBeMa s økonomiske resultater har været særdeles tilfredsstillende i de seneste år. Deutsche Vilomix G.m.b.H. er koncernens tyske mineralfoder- og premixvirksomhed. Deutsche Vilomix har i 2009 realiseret et resultat på ca. 4,6 mio. før skat, hvilket er omkring virksomhedens budget. Det er et resultat, koncernen er særdeles tilfreds med. Virksomheden har i hele Tyskland en god udvikling i sin markedsposition. Koncernen har i 2009 foretaget en omstrukturering af Sverige Svenska Foder havde i 2009 en meget tilfredsstillende udvikling i sit økonomiske resultat og i aktivitetsniveauet. Selskabet realiserede en omsætning på 2,1 mia. kr. og et resultat efter skat på 30,8 mio. kr., hvilket var noget højere end budgetteret. I Överum-koncernen der er Kongskildes svenske datterselskab med bl.a. produktion og salg af plove og såmaskiner som produktområder har udviklingen ligeledes været tilfredsstillende i Fabrikken har i de seneste par år gennemgået en omfattende modernisering med ny robotteknologi m.v. Salgsudviklingen for især virksomhedens plovprogram har i forhold til den generelle markedsudvikling været klart tilfredsstillende. Polen På det polske marked er landbrugsmaskinproduktionen i Kongskilde en hovedaktivitet. Virksomheden i Kutno er også effektiviseret betydeligt i de seneste par år og en ny større fabriksudvidelse blev afsluttet i Salget på det polske hjemmemarked har været et af lyspunkterne i 2009, hvorimod salget af jordbehandlingsredskaberne til en række andre markeder har lidt under den generelle tilbagegang i efterspørgslen. HaGe s polske datterselskab HaGe Polska har haft et relativt vanskeligt år i 2009 og realiseret et beskedent positivt resultat. Virksomheden har gennemgået yderligere effektiviseringer og forventes at kunne opnå et mindre plusresultat i det kommende år. GASA Group DLG ejer nu godt 63 pct. af aktiekapitalen i virksomheden GASA Group A/S, hvor der markedsføres blomster og planter primært til en lang række lande i Europa. de tyske aktiviteter inden for Kongskilde / Howard og Deutsche Vilomix G.m.b.H. med henblik på at etablere en sambeskatning. I forbindelse med denne ændring er Kongskildes ejerstruktur ændret, så DLG i dag ejer godt 99 pct. af aktierne i Kongskilde-koncernen. Virksomheden realiserede i 2009 en beskeden vækst i sin omsætning til knap 1,7 mia. kr. Der blev opnået et resultat før skat på 4,7 mio. kr. hvilket markedsforholdene taget i betragtning er tilfredsstillende. Resultatet var sidste år knap 1 mio. kr. før skat. GASA Group har i det forløbne 11

12 10, Virksomhedsberetning Mio. kr Koncernens egenkapital DLG Medinteressenter år gennemført en lang række fremadrettede effektiviseringstiltag i sin salgs- og logistikplatform og samtidig tilkøbt og integreret enkelte mindre virksomheder. Koncernbalancen Ultimo 2008 blev opstillet en koncernbalance inklusive det overtagne selskab BSL, hvor overtagelsen netop ved regnskabsårets afslutning var godkendt af de tyske konkurrencemyndigheder. Sammenholdt med koncernbalancen inkl. BSL er DLGs koncernbalance ultimo 2009 stort set uændret, idet den udgør 13,2 mia. kr. pr mod 13,1 mia. kr. pr Den samlede koncernegenkapital er vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr var koncernegenkapitalen mio. kr. De samlede hensættelser i koncernen udgør pr mio. kr., hvor det tilsvarende beløb pr var 676 mio. kr. Gælden er i alt pr mio. kr., hvor den pr udgjorde mio. kr. Egenkapitalens andel af koncernbalancen udgjorde pr ,5 pct., pr ,1 pct. og pr ,8 pct. I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Her er soliditetsgraden vokset fra 27,0 pct. til 29,2 pct. Overskudsbetaling til ejere Det er et af DLGs mål at kunne realisere et koncernresultat, der giver baggrund for overskudsbetaling til selskabets ejere. Den foreslåede overskudsbetaling i regnskabsåret 2009 udgør 71,9 mio. kr. Det er en stigning fra 58,8 mio. kr. i I 2007 udgjorde overskudsdeklareringen 49,7 mio. kr. og tallet var 35,5 mio. kr. i Hovedparten af den deklarerede overskudsdeklarering for 2009 (godt 90 pct.) indgår i andelskapital på navn for selskabets ejere. Det er 14. år i træk, at selskabet har kunnet deklarere overskudsandele til sine ejere. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning I HaGe er der med forbehold for godkendelse af de tyske konkurrencemyndigheder indgået aftale med Roth om overtagelse af 60 pct. i dette selskab, der er en grovvarevirksomhed med hovedaktiviteter i Thüringen, Hessen og Sachsen-Anhalt. Virksomheden er en sund og stærk gammel familievirksomhed, hvor Roth-familien beholder en mindretalsaktiepost. Virksomhedens omsætning udgør omkring 1,5 mia. kr., og overtagelsen omfatter alene driftsselskabet. De fysiske anlægsaktiver lejes af Roth-familien. Dette begrænser den samlede investering til ca. 6 mio. for HaGe. Med forbehold for godkendelse hos de danske konkurrencemyndigheder har DLG indgået et samarbejde med en gruppe konkurrerende virksomheder på det danske marked om overtagelsen af Aarhusegnens Andel a.m.b.a., der primo 2010 meddelte, at de pga. et meget stort underskud i 2009 ikke længere var i stand til at fortsætte som selvstændig virksomhed. Pr. 23. februar 2010 afventes fortsat afgørelse fra Konkurrencestyrelsen. Forventninger til 2010 Det har for DLG-koncernen en meget høj prioritering at kunne realisere en relativ stabil resultatudvikling. Den skal bl.a. sikres gennem en effektiv og konkurrencedygtig handels- og produktionsvirksomhed, en effektiv drift samt en høj fokus på risikostyring. Et væsentligt led i resultatskabelsen er koncernens internationale aktiviteter, hvor hovedmarkedet er Tyskland. I HaGe har DLG et tæt samarbejde med Lantmännen om driften. Lantmännen er bl.a. herigennem DLG-koncernens primære internationale samarbejdspartner. Øvrige samarbejdsområder omfatter en række indkøbsfunktioner. Forventningen til det tyske marked er, at der i 2010 er gode muligheder for at realisere et lidt højere resultat end i Den relativt positive udvikling i primærproduktionen på en del felter er medvirkende hertil. Udvidelsen af både HaGe s og Deutsche Vilomix s markedsområder giver også styrkede muligheder. De relativt vanskelige vilkår for primærproduktionen i Danmark med usikre rammebetingelser er en udfordring for DLGs danske aktiviteter. Det kræver stærkt fokus på løbende effektiviseringstiltag. Ovennævnte forhold indgår samlet i selskabets mål for 12

13 Virksomhedsberetning 2009 aktiviteterne i 2010, hvor der arbejdes på at fastholde koncernens samlede udvikling på et niveau svarende til gennemsnittet for de seneste år. Det er således også et mål i 2010 at opnå et driftsresultat, der kan føre til en overskudsbetaling til selskabets ejere inden for dansk landbrug og gartneri. 13

14 Virksomhedsberetning 2009 Corporate Social Responsibility (CSR) i DLG Det er DLGs mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Ansvarlighed har altid været en naturlig del af det mål og DLGs virke. I DLGs nye strategi indgår overvejelser om CSR-områder som energipolitik, medarbejdere og fødevaresikkerhed. DLG ser CSR som en løbende proces, hvor vi hele tiden har mulighed for at udvikle og forbedre os samt finde nye fokusområder. DLG har en energiintensiv produktion, og derfor er energipolitik, -effektivisering og -styring et af de største fokusområder, når vi taler CSR. Herudover har DLG som led i kæden fra jord til bord et ansvar for de fødevarer, der produceres. Det har således høj prioritet, og gennem certificeringer har vi konstant fokus på, at sikkerheden er i top. I de senere år er der arbejdet meget med sundhed for DLGs medarbejdere. For at sætte yderligere fokus på sundheden er der i 2009 udviklet en sundhedspolitik, medarbejderne gennemgår sundhedstjek og modtager forskellige sundhedsrelevante tilbud. I 2009 har DLG arbejdet med CSR inden for energiledelse, drift og logistik, kvalitetssikring, indkøb af råvarer, fødevaresikkerhed samt HR. Energiledelse i produktionen DLGs energipolitik i foderproduktionen i Danmark er at være opmærksom på at benytte bedste tilgængelige teknologi, herunder energieffektivisering og -styring for at minimere belastningen inden for energipolitikkens område. Det sker under hensyntagen til myndigheders og kunders krav til produktkvaliteten samt den konkurrencemæssige situation på markedet. Gennem energieffektiviseringer forsøger vi således at reducere miljøbelastningen fra energiforbruget. Det overordnede energimål i DLG Produktion er en besparelse på det specifikke energiforbrug på 2 pct. pr. år via konkrete projekter. Disse projekter fremgår af en handlingsplan, DLG frivilligt har indgået med Energistyrelsen. For at sikre det vil DLG Produktion overholde relevante love og regler inden for energiområdet. Vi vil løbende øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser. Herudover vil vi opretholde vores energiledelsessystem. Systemet certificeres frivilligt efter DS 2403 samt Energistyrelsens kravspecifikation til energiledelse. Certificeringen omfatter også en årlig evaluering, og der fastsættes konkrete energimål. I årene er der på foderfabrikkerne gennemført energiprojekter, der har reduceret det specifikke energiforbrug (i kwh pr. ton) på i alt 6 pct. I 2009 er vores frivillige aftale med Energistyrelsen fornyet med en ny treårig aftale ( ). Energimålet i den nye aftale er fortsat en årlig besparelse på 2 pct. I 2009 har vi opnået en besparelse på 1,9 pct. Drifts- og logistikoptimeringer DLG har i 2009 valgt målrettet at samarbejde med en professionel energirådgiver for at finde energibesparelser. Det gælder DLGs driftsafdelinger i Danmark. Specifikt måles der på KWh, gas og olieforbrug. Der er også fokus på at reducere energiforbruget på mobilt udstyr, herunder trucks og læssemaskiner. En del af bestræbelserne på at nedbringe CO 2 -forbruget sker ved at hæve udnyttelsesgraden på transport til 14

15 Virksomhedsberetning 2009 lands og til vands. Der har i en årrække været fokuseret på en større produktivitet pr. kørt kilometer. Shipping Inside er et projekt, der er sat i gang på tværs af landegrænser og selskaber i koncernen. Formålet er at sikre, at udnyttelsesgraden på koncernens shippingaktiviteter stiger. Afregningssystemet i DLG er indrettet for at tilgodese DLG på indkøb af transport, når produktiviteten stiger. Jo bedre vi kombinerer vores vareflow, jo billigere køber vi vores transportydelser. Selskabet har desuden etableret én landsdækkende koordination af palletransporten i Danmark for at øge produktiviteten og reducere spildtid og transport, og vi arbejder på tværs af organisationen med den samlede lastflåde for at optimere udnyttelsesgraden ligeledes til gavn for miljøet. Herudover har DLG en udskiftningspolitik på lastbiler i Danmark. De må højest være otte år gamle. De nye biler har den højeste EURO-norm, netop til gavn for en så lav CO 2 -udledning som muligt. Vores arbejde med energireduktion har medført en ændret adfærd hos medarbejderne i såvel driftsregionerne som transportafdelingen. Vi ser eksempelvis, at flere vælger at deltage i køretekniske kurser i brændstofbesparende kørsel. Produktions- og kvalitetssikring DLG ser råvarer, afgrøder og foder som første led i produktionen af fødevarer. Vi tager derfor ansvar for åben dialog om fødevaresikkerhed gennem hele kæden fra jord til bord. Vi tager ansvar for at skabe en høj fødevaresikkerhed. Her er sporbarhed, kontraktproduktion og kvalitetskontrol vigtige elementer. DLG overholder gældende lovgivning og søger dialog og indflydelse, når der skal fortolkes og implementeres ny lovgivning på relevante områder inden for fødevarer og husdyrernæring. Vi vil sikre den optimale dokumentation i kæden fra jord til bord via lager, behandling, ind- og udlevering af korn, ærter og raps. DLG har et ledelsessystem, der dokumenterer foder- og fødevaresikkerhed i hele værdikæden fra jord til bord. Systemet er ISO certificeret og omfatter DLGs foderproduktion, lagre, kornlaboratorier samt centrale funktioner på Axelborg. Koncernen vil fokusere på videnbaserede foderløsninger med udgangspunkt i forskning, innovation, fødevaresikkerhed og kvalitet med det formål at forbedre kundernes produktionsøkonomi. Via samarbejde med fødevareindustrien ønsker vi således at skabe øget fokus på kæden fra jord til bord for at sikre dansk landbrug international konkurrenceevne og vores andelshavere den størst mulige merværdi. Derudover har DLG som målsætning gradvis at reducere kontrolfrekvensen fra Plantedirektoratet som resultat af velimplementeret egenkontrol. Målet er at fastholde antallet af kvalitetskontroller på over 75 pct. af foderproduktionen på fabriksniveau. Kvalitetsrapporteringen omfatter en kvartalsvis opfølgning på mål samt rapportering og kvalitetsstyring på fabrikker og driftslagre. Målene opfyldes tilfredsstillende. DLGs ledelsessystemer bliver løbende auditeret såvel eksternt som internt, hvilket sikrer, at de bliver implementeret i organisationen. Resultaterne af disse audits har været tilfredsstillende, og DLG står som en anerkendt leverandør af produkter med høj fødevaresikkerhed. DLG betragter arbejdet med at sikre høj fødevaresikkerhed som et koncernanliggende, hvor systemerne konstant udvikles og udbygges. Derfor forventes stigende integration af systemer på tværs af koncernen. Råvareindkøb Det er DLGs politik inden for køb af råvarer, at 90 pct. af råvareleverandørerne skal have et certificeret kvalitetsstyringssystem, der dækker de købte varer. Certificerede leverandører foretrækkes altså hvor muligt. Hvor en certificeret leverandør af prismæssige eller praktiske grunde er udelukket, pålægges det DLGs indkøber at lægge størst muligt pres på den udvalgte leverandør for at få denne til at gennemføre en certificering. DLGs mål er nået, når 90 pct. af leverandørerne til alle DLGs råvarer i Danmark er certificerede. Herudover skal minimum 80 pct. af de håndterede mængder være dækket af certifikater. I DLGs ledelsessystem er råvareflowet nøje beskrevet. Herunder hører leverandørgodkendelse, transportkøb, registrering af fejl og afvigelser samt evaluering af leverandørerne. I 2009 opnåede DLG at købe 92 pct. af vores leverancer hos leverandører, der er certificeret. En større og større del af de varer, vi køber, er også certificerede. Målsætningen for 2010 vil være at øge procentdelen af certificerede varer. 15

16 Virksomhedsberetning 2009 DLG har i mange år arbejdet med seniorpolitik. Udgangspunktet i DLGs seniorpolitik er værdighed, åbenhed, planlægning, udvikling og uddannelse. I det år, hvor en medarbejder fylder 55 år, skal pågældende ud over den almindelige medarbejdersamtale endvidere have en dialog om aspekter for seniortilværelsen i DLG. Alle seniorer over 58 år har mulighed for at komme på et seniorkursus sammen med samlever/ægtefælle. DLG har siden 1994 arbejdet meget med seniorpolitik og samarbejder med Ældresagen, som vi også arrangerer kurser sammen med. DLGs sundhedstiltag omfatter: Sundhedsforsikring og sundhedstjek til alle medarbejdere i Danmark, frugtordning, tilskud til fitness, rygestopkurser, arbejdspladsvurdering samt ergoterapeut. Herudover er der etableret en intern uddannelse til sundhedsambassadør. Efter de individuelle sundhedstjek bliver der afdelingsvis lavet delkonklusioner. De viste i 2008, at der var behov for at involvere medarbejderne for at forankre sundhed i organisationen. Ud fra disse anbefalinger har DLG i 2009 uddannet 16 sundhedsambassadører. Sundhedsambassadørernes opgave er at prioritere ressourcer og sætte gang i lokale sundhedstiltag. Ud fra de profiler, der dannes ved sundhedstjekkene, laves der målsætninger i de enkelte afdelinger. Det kan være alt fra at reducere antallet af personer med stress, tilbyde diverse kurser eller motionere mere. Når det gælder stress og det generelle psykiske velbefindende, arbejder vi i DLG ud fra en individuel tilgang til medarbejderne. Vi forsøger at finde den løsning, der er bedst for den enkelte. Derfor er vores tilgang også baseret på en dialog mellem den enkelte medarbejder og leder. Vi har herudover via vores sundhedsforsikring hos TrygVesta et stressberedskab. Agrova fødevaresikkerhed DLGs politik inden for fødevarer er, at alle fødevarevirksomheder skal være certificeret. Det gælder således Agrova Food og de enkelte virksomheder herunder enten i form af ISO 22000, Eurogap eller BKS der er frivillige certificeringer. Certificeringskravene efterleves og systematiseres i ledelsessystemer i de enkelte virksomheder. Desuden er der HACCP-vurdering på alle virksomheder. Gennem certificering har vi fået lettere adgang til at markedsføre vores produkter hos eksisterende og nye kunder, og i det kommende år forventer vi et krav om tredjepartscertificeringer. HR sundhed for medarbejderne I 2009 fik DLG en sundhedspolitik en videreudvikling af tidligere delpolitikker inden for sundhed i koncernen. Vi tror, at sunde medarbejdere er med til at sikre vejen til succes. For at fremme medarbejdernes trivsel har DLG derfor valgt at fokusere på sundhed. DLG interesserer sig for den enkelte medarbejders sundhed, både fysisk og mentalt, og vil gennem handling, tilbud og oplysning motivere og give alle medarbejdere mulighed for at få eller opretholde en sund livsstil. Mere fokus på sundhed vil give den enkelte medarbejder mere overskud i dagligdagen, både på jobbet og privat. Sundhedsarbejdet forventes tillige at mindske sygefraværet. Målet med sundhedspolitikken er at gøre alle medarbejdere i DLG bekendt med holdningen såvel som tilbuddene, der vedrører medarbejdersundhed og -trivsel. Sundhedspolitikken omfatter alle DLGs medarbejdere. En af hjørnestenene i DLGs sundhedspolitik er, at de udbudte hjælpe- og støtteforanstaltninger skal opfattes som tilbud, og det er DLGs ønske, at princippet om frivillighed skal være gældende. DLGs politikker inden for HR er beskrevet på intranettet samt i DLGs Personalehåndbog. I Personalehåndbogen er der desuden delpolitikker inden for alkohol, rygning samt seniorer. Sygefravær registreres for virksomhedens timelønnede medarbejdere. Alt efter resultatet skræddersyr DLG tiltag for at mindske sygefraværet. Sundhedstjek er et af de tiltag, der har været med til at øge fokus på sundhed generelt i DLG, og i takt med nye 16

17 Virksomhedsberetning 2009 aktiviteter ser vi det som en af de bedste måder at nå alle medarbejdere. De mange sundhedstjek har kortlagt indsatsområder inden for sundhedsfremme. Herunder bl.a. at ergonomisk korrekt arbejdsstilling samt afvekslende arbejdsstillinger er af stor betydning for velvære. I 2009 har flere afdelinger i landet derfor gennemgået medarbejdernes arbejdspladser for at forebygge evt. skader, hvilket samtidig også forventes at have en positiv indflydelse på at nedbringe sygefraværet. DLG har ikke en ligestillingspolitik, men ønsker at fremme antallet af kvindelige ledere i organisationen. Det er et fokusområde i det kommende år. I 2010 vil DLG fortsat arbejde med sundhed og bruge resultaterne fra de mange sundhedstjek til at indføre sundhedsfaglige tiltag, der forbedrer medarbejdernes sundhed og trivsel inden for bl.a. ergonomi. Herudover vil vi arbejde med løbende at opdatere politikker det gælder bl.a. vores seniorpolitik. Generelt vil der være fokus på at synliggøre vores politikker inden for HR i hele koncernen i tæt dialog med den enkelte afdeling/det enkelte datterselskab og direkte på medarbejderniveau. 17

18 Vigtige begivenheder i 2009 Med aktiviteter i 25 lande og samhandels-/samarbejdspartnere worldwide cementerer DLG-koncernen sin position som en stærk international spiller. Det har også været kendetegnende for HaGe styrket på foderområdet HaGe styrkede sin markedsposition på foder gennem en øget ejerandel i en af Europas største og mest effektive foderfabrikker, HaBeMa, der er placeret centralt på havnen i Hamburg. HaGe gik fra at eje 43,5 til 50 pct. af aktierne. HaBeMa er en meget effektiv foderfabrik med en kapacitet på ton pr. år. Fabrikken har endvidere en stor havneterminal, der årligt håndterer over 2 mio. ton korn og råvarer. HaGe indgår i et 50/50-ejerskab sammen med hollandske ForFarmers. HaGe købte i 2009 et anlæg af SGL og forpagtede også et. Anlæggene ligger i delstaten Brandenburg, og aktiviteterne er hovedsageligt planteavlsbaserede, hvilket harmonerer fint med den øgede indsats i BSL-regi. Det nyerhvervede anlæg hedder Neulewin. Det forpagtede er Lietzen. Kongskilde indviede i september en ny topmoderne produktions- og montagehal på m 2 på fabrikken i Kutno i Polen. Hertil havde EU s sturkturfond bevilget 25 mio. PLN som led i en større investeringspakke, som Kongskilde gradvis vil gennemføre over de næste to år. EU s finansiering udgør 50 pct. af den samlede investering. Baggrunden for at udvide fabrikken i Polen er Kongskildes markante salgsfremgang på såvel det polske marked som en række øvrige østeuropæiske lande samt Rusland og Ukraine. GASA Group DLG øgede sin ejerandel i GASA Group fra 56 pct. til godt 63 pct. GASA Group mærkede nye vinde i såvel Danmark som på andre markeder dels i kraft af opkøb af andre selskaber som designvirksomheden GreenMark og Dipex, dels konceptbaserede kundeløsninger. Også de nye aktiviteter rettet mod danske kiosker og tankstationer gav nye udviklingsmuligheder gennem køb af aktiemajoriteten i blomsterselskaberne Flower Team og Tolstrup. DLG a.m.b.a. Den samlede høst i Danmark var rekordstor i 2009, og det afspejlede sig også i de afgrødemængder, DLG modtog i høst. De steg nemlig med 22 pct. sammenlignet med høsten I lyset heraf glæder vi os over, at vi i 2009 øgede vores kornkapacitet i Danmark med ton ved køb af anlæg flere steder i landet. Det omfattede Frankfri på Fyn med ton samt tre andre anlæg på henholdsvis Lolland, Fyn og Vestsjælland med en samlet kapacitet på ton. Vi har endvidere øget logistiksamarbejdet med HaGe i Nordtyskland, og der er ligeledes planlagt enkelte Kongskilde Industries effektiviserede DLG øgede sin ejerandel i Kongskilde Industries fra 74,75 pct. til godt 99 pct. i Dertil kom, at Kongskilde midt på året overtog kontrollen med den tyske landbrugsmaskinfabrik Becker Landtechnik, der har produktionssted i Oberweser ved Kassel. Becker er markedsførende på énkornssåmaskiner i Tyskland. Vi ser Becker-selskabet som et spændende aktiv, hvor der vil være mange synergimuligheder til Kongskilde-gruppen på såvel det tyske som andre europæiske markeder. Med investeringer på i alt 30 mio. kr. i ny produktionsteknologi på Kongskildes fabrik i Överum i Sverige fik virksomheden et tiltrængt effektiviseringsløft i produktionen. Fabrikken producerer Kongskildes plove og større såmaskiner. Med den øgede effektivisering samt en nødvendig omkostningstilpasning står Överum således godt rustet til at imødegå de markedskrav, som 2010 vil byde på. yderligere samarbejdstiltag også for 2010/2011. Vi er overbeviste om, at vi med disse tiltag får styrket vores langsigtede konkurrencedygtighed og indtjeningsevne på afgrødehandelen. I butikskæden Land og Fritid fortsatte væksten, og kæ- 18

19 den gik fra 47 til 52 butikker i Der åbnede således butikker i Frankfri, Glesborg, Vaarst, Vester Hassing og Vig. Vitfoss Efterspørgslen på premix- og mineralblandinger, der leveres som løsvare, stiger løbende. For at imødegå det indviede Vitfoss en ny topmoderne løsvareterminal, der rummer 27 udleveringssiloer og et topmoderne udleveringssystem. Den nye terminal er en udbygning af Vitfoss eksisterende fabrik, og herigennem er der skabt et velfungerende flow fra produktion til afsætning døgnet rundt. VitaLys Agro&Ferm A/S i Esbjerg, der producerer lysin til primært foder, indgik pr. 1. januar 2009 en 5-årig driftsaftale med DLG, Brdr. Ewers og Hornsyld Købmandsgård. De tre selskaber har således overtaget driftsansvaret dvs. salg og produktion. Det nye driftsinteressentskab hedder VitaLys I/S, hvor ejerfordelingen er 90/10 med 90 til DLG. VitaLys får en årlig produktionskapacitet på ton lysin. 19

20 Husdyrernæring Koncernen oplevede i 2009 markedsandelsvækst på alle tre hovedmarkeder for foderblandinger; nemlig Danmark, Sverige og Tyskland. Mængdemæssigt blev det samlede fodersalg på niveau med Væksten i markedsandele dækker over et fald i totalmarkedet på 8-10 pct. Bruttoindtjeningen har været på det planlagte niveau for året. Aktiviteterne inden for vitamin- og premix har udviklet sig positivt, og DLG-koncernen står i dag som en af Europas største aktører. Et resultat af DLGs internationaliseringsstrategi førte i 2009 til, at vi øgede vores ejerandel i HaBeMa i Hamburg. HaBeMa råder over en af Europas største foderfabrikker samt import- og eksportfaciliteter. Herudover er fabrikken i Flensburg blevet opgraderet, så den fra 1. januar 2010 må producere fjerkræfoder til det danske marked. DLG Husdyrernærings målsætning for de kommende år er at fastholde og udbygge positionen som markedsledende på det danske og nordeuropæiske marked for foderløsninger. Herudover er målet at styrke internationaliseringen af gruppens vitamin- og premixaktiviteter. I 2009 påvirkede finanskrisen den animalske produktion i Europa i form af lavere efterspørgsel, opbygning af lagre på kød- og mælkeprodukter samt vigende priser og forringede rammevilkår for husdyrproducenterne. Ved indgangen til 2010 er der forhåbninger om, at situationen vil stabilisere sig til det bedre. Svin Koncernens samlede salg af svinefoder blev på godt 1,8 mio. ton, hvilket er en mindre stigning i forhold til DLGs salg af svinefoder på det danske marked steg med 1 pct. I lyset af en øget eksport af smågrise på mere end 30 pct. og dermed et betragteligt reduceret totalmarked dækker salgsudviklingen over en betydelig fremgang i markedsandele. På det tyske marked forblev salget uændret. Der sker i øjeblikket en markant strukturtilpasning af den tyske svineproduktion, hvor specielt mindre smågriseproducenter forlader erhvervet. Stigningen i eksporten af smågrise fra Danmark til Tyskland påvirker kun i mindre grad fodermarkedet i HaGe, da eksporten overvejende er til Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Hessen. I Sverige steg salget med 7 pct. i et faldende totalmarked. Produktudviklingsmæssigt arbejder vi i øjeblikket intensivt på at udvikle nye foderkoncepter, der falder i tråd med målsætningerne om 35 grise pr. årsso og en markant forbedret foderudnyttelse hos slagtesvin. Kvæg Koncernens samlede salg af kvægfoder blev i 2009 på godt 1,1 mio. ton. Det svarer til et fald på knap 4 pct. En fælles udfordring for kvægbruget på tværs af landegrænserne har været en lav afregningspris, der har lagt pres på indtjeningen på den enkelte bedrift. Det har reduceret totalmarkedet, og tallene dækker over en fremgang i markedsandele. Ved indgangen til 2010 sporer vi en stigende optimisme for prisudviklingen på mælk, hvilket der i høj grad også er 20

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 30. Årsrapport 2010

DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 30. Årsrapport 2010 DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 3 Årsrapport 21 DLG - selskaber i og uden for Europa SCANDAGRA Omsætning Mia. DKK 45 4 37,6 39,4 37,6 39,4 35 34,1 34,1 3 25 24,6 24,6 2 17,3 17,3,6 13,8 15 15,1 14,6 13,8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere