Overblik Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT."

Transkript

1 1

2 2

3 Mio. kr Resultat før skat (EBT) Overblik Mio. kr Mio. kr 73 0 Mio. kr Nettoresu 0 Mio. kr EBITDA Omsætning EBITDA Mia. kr Omsætning 40 37, , Mio. kr Resultat af primæ 30 Mio. kr Nettoresultat Mio. kr Ko Resultat før skat (EBT) 104,1 24,6 176,5 179, , ,6 79, , , , , , , ,2 11,3 11,3 118, , , , , , , ngder DLG-koncernen ,5 14,6 Mia. kr Omsætning 40 37,6 Mio. kr Nettoresultat Nettoresultat (EAT) 35 Koncernens egenkapital Mio. kr 34,1 Koncern EBIT ,5 179,7 Mio. kr Koncernens 900 egenkapital 165, , , , DLG ,3 17,3 Medinteressenter ,5 14,6 15,1 13,8 104, ,2 11,3 11, , , , DLG a.m.b.a. Total , Mio. ton Transportmængder DLG-koncernen 16 14,5 14, Mio. kr Koncernens egenkapital 8,2 6,5 6,6 DLG Medinteressenter ,4 1, Svenska Foder HaGe55 DLG a.m.b.a Total

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors påtegning 7 Virksomhedsberetning Aktiviteter i de enkelte lande 9 Koncernbalancen 12 Overskudsbetaling til ejere 12 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 12 Forventninger til CSR 14 Energiledelse i produktionen 14 Drifts- og logistikoptimering 14 Produktion- og kvalitetssikring 15 Råvareindkøb 15 Agrova fødevaresikkerhed 16 HR sundhed for medarbejderne 16 Vigtige begivenheder i Husdyrernæring 20 Svin 20 Kvæg 20 Fjerkræ 21 Råvarer 21 Vitaminer og mineraler 22 Deutsche Vilomix 22 Vitfoss 22 VitaLys 22 FoderMix 22 Specialområder 23 Tjørnehøj Mølle 23 DanGrønt 23 DanHatch 23 Kvalitet 23 Samsø Konservesfabrik 32 Agrova Convenience 32 Danespo og kartoffelcentralerne 32 DanRaps / Danolie 33 DanÆrt 33 European Freeze Dry 33 Økologi 34 Husdyrernæring 34 Vegetabilske produkter 34 Fødevarer 35 Service & Energi 36 DLG Tele 36 Gas- og smøreolie 36 Biobrændsel 36 El Forsikring 37 European Agri Trade 37 Teknologisikring 37 Land & Fritid 37 Produktion og Logistik 38 Produktion 38 Driftsregionerne 38 Logistik 38 HR 39 Udvikling i medarbejderantal 39 Rekruttering og kompetenceudvikling 39 Forskning & Udvikling 40 Husdyrernæring 40 Planteforædling 41 Kongskilde Industries 41 DataLogisk 42 Plantedyrkning 24 Sædekorn 24 Sejet Planteforædling 25 Planteværn 25 Handelsgødning 25 Dankalk 26 GASA Group 26 Garta 26 DataLogisk 26 Kongskilde Industries 27 Vegetabilske produkter - korn, raps og ærter 30 Fornuftig risikostyring 30 Strategiske samarbejder på konceptavl Agrova Food 32 Gasa Nord Grønt 32 IT 43 Marketing & Kommunikation 44 Resultatopgørelse for DLG-koncernen Balance for DLG-koncernen pr Egenkapitalopgørelse for DLG-koncernen 48 Pengestrømsopgørelse for DLG-koncernen 49 Noter (inkl. regnskabspraksis) for DLG-koncernen 50 Resultatopgørelse for DLG a.m.b.a Balance for DLG a.m.b.a. pr Egenkapitalopgørelse for DLG a.m.b.a. 70 Noter for DLG a.m.b.a. 71 Direktion og bestyrelse 82 Repræsentantskab 84 4

5 Forord Asbjørn Børsting Administrerende direktør Niels Dengsø Jensen Formand 2009 har for en stor del af DLG-koncernens landmandskunder herunder ejere været et økonomisk hårdt år. Den internationale økonomiske krise har sat sine spor i prisniveauet for hovedparten af vores produkter. Prispresset på mange produkter er blevet forstærket på baggrund af endnu en meget stor global kornhøst. I Danmark er de politiske rammebetingelser ikke blevet forbedret i De direkte betingelser for primærproduktionen og de tilknyttede virksomheder er blevet lidt vanskeligere, og nye energiafgifter samt omkostningsbelastende tiltag i forbindelse med Grøn Vækst-planen har skabt en del mismod. Vi oplever det inden for vores aktivitetsområder lidt anderledes i nabolande som f.eks. Tyskland, hvor regeringen satser meget på at udvikle bioenergi og give landbruget en ny indtjeningsmulighed. Til trods for primærerhvervets udfordringer og regeringens rammebetingelser har DLG i 2009 søgt at skabe nye synergier både internt og eksternt. Købet af BSL i Tyskland i slutningen af 2008 skulle således stå sin prøve, og den er klart bestået. BSL nåede de økonomiske hovedmål, der blev sat for det første år. Med nye tilkøb og alliancer i den østlige del af Tyskland ejer HaGe, der er DLGs største datterselskab, nu helt eller delvist selskaber, der har en pæn markedsdækning i de områder. DLG vurderer, at de kommende års udviklingsmuligheder for landbruget er relativt gunstige der. I Tyskland blev Becker Landtechnik integreret i Kongskilde, og DLG øgede sin aktieandel i den yderst velfungerende foderfabrik HaBeMa i Hamburg. I det østlige Tyskland begyndte Deutsche Vilomix byggeriet af en ny vitaminfoderfabrik for at udbygge markedet og minimere logistikomkostningerne. Året igennem var der således nye situationer, der gav lejlighed til at optimere og søge synergier. Sverige og Danmark, der er de to andre hjemmemarkeder i DLG-koncernen, havde tilsammen nogenlunde samme omsætning og indtjening i 2009 som Tyskland. I Danmark kunne vi glæde os over, at DLGs høstindgang var ny rekord, og afgrødemodtagelsen i såvel Danmark som Sverige er steget ganske betydeligt over de seneste par år. Tilvæksten udgjorde samlet mere end 30 pct. for de to lande. Efterfølgende blev der gjort flere tiltag for at sikre DLG bedre lagerkapaciteter. Vi har købt nye afdelinger i Danmark og truffet beslutning om at udvide lagerkapaciteten på andre anlæg, hvor det logistikmæssigt er optimalt for os. Det gælder både i Sverige og Danmark, og vi har endvidere øget logistiksamarbejdet med HaGe. De samlede tiltag vil styrke vores langsigtede konkurrence- og indtjeningsevne på afgrødehandlen. Ud over aktiviteterne i Danmark, Tyskland og Sverige har koncernen en del salg i mange andre lande. Den geografiske spredning i vores aktiviteter giver sammen med den bredde, vi har valgt i vores landbrugsaktiviteter en relativ god stabilitet og robusthed. Det har vi kunnet glæde os over i en periode med økonomisk krise, der har ramt meget forskelligt. DLG har således et meget fornuftigt udgangspunkt for

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Dansk Landsbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af koncernens pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 23. februar 2010 Direktion Asbjørn Børsting Ole Christensen Mogens Frederiksen Kristian Hundebøll Lars Johansen Adm. direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Bestyrelse Niels Dengsø Jensen Lars Jakobsen Torben Thomsen Henrik Hanghøj Mogens Jensen Formand Næstformand Næstformand Carl Chr. Lei Mads Peter Madsen Gert Mikael Olsen Asger Pedersen Martin Pinholt John Bay Simonsen 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 23. februar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow Lars Andersen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 7

8 Virksomhedsberetning 2009 DLG-koncernen fastholdt den positive udvikling i aktivitetsomfanget i 2009 og opnåede et nettoresultat, der blev på niveau med nettoresultatet i 2008, som var koncernens hidtil bedste. Hovedtal 2009 Koncernomsætningen blev i 2009 på 34,1 mia. kr. Omsætningen var 37,6 mia. kr. i 2008 og 24,6 mia. kr. i Den budgetterede omsætning i 2009 var på 31,8 mia. kr. Den mængdemæssige omsætning steg på koncernens to største markeder. Stigningen i 2009 var på 18 pct. i Tyskland og 7 pct. i Danmark. Resultat før skat blev 323,4 mio. kr. i Det var 430,9 mio. kr. i 2008 og 263,9 mio. kr. i Resultatet før skat var i 2009 budgetteret til 298 mio. kr. Koncernens resultat (før medinteressenters andel) blev på 263,5 mio. kr. i Koncernresultatet var 306,7 mio. kr. i 2008 og 202,8 mio. kr. i Nettoresultatet efter skat og medinteressenters resultatandel blev på 179,7 mio. kr. i 2009 mod 176,5 mio. kr. i 2008 og 165,5 mio. kr. i Det budgetterede nettoresultat for 2009 var på 145,3 mio. kr. DLGs egenkapital inklusiv minoritetsinteresser blev øget fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Udviklingen i aktiviteterne og i de økonomiske resultater Ud fra koncernselskabernes hjemsted blev 43 pct. af koncernomsætningen i 2009 skabt i det danske moderselskab og i danske datterselskaber. Andre 43 pct. af koncernomsætningen havde udgangspunkt i Tyskland, 7 pct. i Sverige og 4 pct. i Polen. Holland tegnede sig for 1 pct., mens alle øvrige lande tilsammen udgjorde 2 pct. For 10 år siden i 1999 var DLG-koncernen meget danskorienteret, idet aktiviteterne fra de danske dele af koncernen tegnede sig for 91 pct. af koncernens omsætning. 8

9 Aktiviteter i de enkelte lande 8,2 6, LG a.m.b.a. Mia. kr Omsætning 37,6 34,1 24,6 17,3 14,6 15,1 13,8 10,2 11,3 11,3 14,5 14,6 Danmark gder DLG-koncernen Dansk landbrug har i 2009 oplevet et år med et betydeligt indtjeningspres delvist som følge af den globale økonomiske krise. Men på en række områder er landmændene og landbrugets produktion i Danmark også ekstra presset på grund af indenlandske faktorer, bl.a.: Skrappere begrænsninger på mulighederne for at optimere planteproduktionen end andre europæiske lande. Høj gæld. Relativt høje skatter og afgifter på alle led i produktionen. Vanskelig lønkonkurrenceevne især i de mest Total arbejdsintensive dele af fødevaresektoren. Udvikling i koncernomsætning 1999 Disse forhold har samlet betydet, at der i de seneste år har været et direkte fald inden for væsentlige dele af den animalske fødevareproduktion i Danmark. Dermed er totalmarkedet for foderprodukter 160 faldet. Det samlede forbrug af færdigfoderprodukter i Danmark er siden 2004 således faldet med ca. 18 pct. Alene i 2009 vurderes der at være et fald på ca. 7 pct. DLG har også i 2009 haft stærk fokus på at styrke sin konkurrencestilling ved yderligere omkostningsoptimeringer. Der er i regnskabsåret realiseret et direkte fald i moderselskabets driftsomkostninger på 3,5 pct. 60 samtidig 54,4 med, at selskabets samlede mængdemæssige omsætning er Udvikling i koncernomsætning øget med 7 pct. Mio. kr 84,6 DLGs salg af foderblandinger til svin og fjerkræ er øget med ca. 3 pct. i mængde i 2009, hvilket sammenholdt med udviklingen i totalmarkedet giver en vækst i markedsandelen, der svarer til den fastlagte strategi. Også på afgrødesalget og på salget af bl.a. gødning er der en relativt stor mængdefremgang i På korn har indtjeningen været presset af det næsten konstant faldende prisniveau. Planteforædlingen på Sejet Planteforædling I/S, hvor Carlsberg indgår som 25 pct. delejer, har igen i 2009 haft et særdeles tilfredsstillende resultat. En stigende del af resultatet hentes hjem fra en stærk placering af en række Sejet-sorter i bl.a. Frankrig, UK, Sverige og fra nogle østeuropæiske markeder. I de kommende år vil der bl.a. være fokus på at opnå en stærkere position på det tyske marked. I Danmark har indtjeningen fra udsædsområdet også været klart tilfredsstillende samtidig med, at detailmarkedsandelen er vokset yderligere. Gødningsmarkedet har været vanskeligt at håndtere for Nettoresulta 104,1 79,7 71,9 DLGs koncernomsætning fordelt på markeder (pct.) Danmark Tyskland Polen Sverige Holland Øvrige lande 9

10 Virksomhedsberetning g Mio. kr 37,6 EBITDA 34, Mio. kr Nettoresultat Nettoresultat (EAT) Mio. kr ,5 179,7 165,5 Resultat før skat (EBT) 3, ,3 15, , ,4 84,6 104,1 71, , , , de fleste markedsdeltagere i de seneste par år primært pga. nærmest ekstreme prisudsving over perioden fra de store globale udbydere. I lyset af de svære markedsvilkår kr er en indtjening Omsætning i nærheden af budgettet Mia. tilfredsstillende for DLG. Inden for DLG Service-området er teleaktiviteten, energiomsætningen og Land & Fritid-butikkerne nogle af nøgleområderne. I DLG Tele er antallet af abonnenter ved årsskiftet ca Der er i det forløbne år arbejdet meget med diverse nye produkter, og samarbejdet med Telia Sonera udvikler 15,1 sig fortsat tilfredsstillende. I Land & Fritid er udbygningen af butikskæden 10,2 11,3 11,3 14,6 13,8 videreført i 2009, og antallet af butikker var ved årsskiftet 52. Der planlægges i 2010 en yderligere nettotilgang af butikker på ca Forhandlingen af olieprodukter ændrer fra karakter, så DLG Service A/S selv skal varetage en større del af opgaven. Det vil stadig ske i samarbejde med den hidtidige samarbejdspartner Shell. I Agrova Food er en af hovedaktiviteterne produktionen af rapsolie til levnedsmiddelindustrien. Derudover sælges ængder DLG-koncernen gennem bl.a. Gasa Nord Grønt I/S danskproducerede 8,2 6,6 DLG a.m.b.a. 17,3 24,6 37,6 14,5 14,6 grøntsager i et tæt samarbejde med primærproducenterne på området. Forarbejdede grøntsagsprodukter produceres og markedsføres gennem European Freeze Dry, Agrova Convenience og Samsø Konservesfabrik. Samlet har Agrova-virksomhederne netto bidraget med et positivt resultat på ca. 8 mio. kr. før skat til DLG-koncernen. Det er lidt højere end resultatet i Produktionen på Vitfoss har sat ny rekord med ton vitamin- og mineralblandinger i Der er en tilfredsstillende indtjening. Ikke mindst bidraget fra den stigende eksport af Vitfoss-produkter til en række lande i Øst- og Centraleuropa samt bl.a. Frankrig bidrager positivt til Total 34,1 udviklingen i indtjeningen. Kongskilde-koncernen havde et meget vanskeligt år i 2009 pga. faldet i efterspørgslen efter investeringsgoder internationalt. Produktionen på den danske virksomhed omfatter først og fremmest korntørrings- og behandlingsudstyr samt industritransportudstyr. Koncernens 140 ordinære resultat før skat blev et beskedent plusresultat på knap 3 mio. kr. i 2009 mod 19 mio. kr. før skat i I lyset af konjunkturen internationalt er der klar tilfredshed med dette resultat. Den samlede omsætningsnedgang blev godt 20 pct. Medarbejdertallet i Kongskilde-koncernen er i løbet af året reduceret med 35 pct. og det lykkedes at fastholde marginerne. De kraftige effektiviseringer 40 betyder, at Kongskilde-koncernen står rimelig godt rustet til forventeligt også svære internationale markedsforhold i Tyskland Mio. kr Mio. kr I Tyskland er aktiviteterne i HaGe-koncernen en meget betydelig del af DLG-koncernens samlede virksomhed. Målt i værdi faldt HaGe s koncernomsætning med 9 pct. i 2009 fra 16,8 mia. kr. til 15,3 mia. kr. Omsætningen i mængder blev derimod forøget med 18 pct. i regnskabsåret. Den forskellige udvikling i værdi og mængde illustrerer det betydelige kornprisfald i løbet af regnskabsåret. HaGe s mængdemæssige stigning skyldes først og fremmest tilkøbet af virkomheden BSL, der driftsmæssigt indgår i HaGe s koncernregnskab fra Derudover har HaGe selv haft en positiv udvikling i sit salg af bl.a. korn. HaGe s nettoresultat efter skat blev i 2009 på 12,0 mio., hvor nettoresultatet efter skat i 2008 var 19,7 mio.. Indeværende års resultat er tæt på det budgetterede. 160 DLG Nettore Kon Medinteressenter , , , ,

11 Virksomhedsberetning 2009 Integrationen af aktiviteterne i BSL er forløbet absolut tilfredsstillende, og BSL kom i 2009 gennem det første år i HaGe-regi med sit budgetterede resultat på godt 5 mio. før skat. Bl.a. gennem erhvervelsen af BSL har HaGekoncernen gennemført en betydelig udvidelse af sine aktiviteter først og fremmest i de sydøstlige delstater i Tyskland. Det gælder især i Brandenburg, Sachsen- Anhalt og Thüringen. Her er der bl.a. med udgangspunkt i BSL-afdelingerne nu opbygget en betydelig markedsposition inden for hele planteområdet. I delstaterne i den vestlige del af Tyskland syd for Sleswig-Holstein er BSLaktiviteterne først og fremmest koncentreret om engroshandel med planteværn og gødning samt med en del specialprodukter. I HaGe (eksklusiv BSL) har indtjeningen for gødningsområdet været ret stærkt presset i det forløbne år. Derimod har HaGe-koncernens indtjening på korn været tilfredsstillende. I midten af regnskabsåret erhvervede HaGe en aktiepost på 7,5 af kapitalen i foder- og logistikvirksomheden HaBeMa i Hamburg. HaGe har således nu 50 pct. af aktierne i HaBeMa, der drives i samarbejde med hollandske ForFarmers. HaBeMa er en meget omkostningseffektiv foderfabrik med en kapacitet på over ton pr. år, og logistikfaciliteten på Hamburg havn har en omsætning på over 2 mio. ton pr. år. HaBeMa s økonomiske resultater har været særdeles tilfredsstillende i de seneste år. Deutsche Vilomix G.m.b.H. er koncernens tyske mineralfoder- og premixvirksomhed. Deutsche Vilomix har i 2009 realiseret et resultat på ca. 4,6 mio. før skat, hvilket er omkring virksomhedens budget. Det er et resultat, koncernen er særdeles tilfreds med. Virksomheden har i hele Tyskland en god udvikling i sin markedsposition. Koncernen har i 2009 foretaget en omstrukturering af Sverige Svenska Foder havde i 2009 en meget tilfredsstillende udvikling i sit økonomiske resultat og i aktivitetsniveauet. Selskabet realiserede en omsætning på 2,1 mia. kr. og et resultat efter skat på 30,8 mio. kr., hvilket var noget højere end budgetteret. I Överum-koncernen der er Kongskildes svenske datterselskab med bl.a. produktion og salg af plove og såmaskiner som produktområder har udviklingen ligeledes været tilfredsstillende i Fabrikken har i de seneste par år gennemgået en omfattende modernisering med ny robotteknologi m.v. Salgsudviklingen for især virksomhedens plovprogram har i forhold til den generelle markedsudvikling været klart tilfredsstillende. Polen På det polske marked er landbrugsmaskinproduktionen i Kongskilde en hovedaktivitet. Virksomheden i Kutno er også effektiviseret betydeligt i de seneste par år og en ny større fabriksudvidelse blev afsluttet i Salget på det polske hjemmemarked har været et af lyspunkterne i 2009, hvorimod salget af jordbehandlingsredskaberne til en række andre markeder har lidt under den generelle tilbagegang i efterspørgslen. HaGe s polske datterselskab HaGe Polska har haft et relativt vanskeligt år i 2009 og realiseret et beskedent positivt resultat. Virksomheden har gennemgået yderligere effektiviseringer og forventes at kunne opnå et mindre plusresultat i det kommende år. GASA Group DLG ejer nu godt 63 pct. af aktiekapitalen i virksomheden GASA Group A/S, hvor der markedsføres blomster og planter primært til en lang række lande i Europa. de tyske aktiviteter inden for Kongskilde / Howard og Deutsche Vilomix G.m.b.H. med henblik på at etablere en sambeskatning. I forbindelse med denne ændring er Kongskildes ejerstruktur ændret, så DLG i dag ejer godt 99 pct. af aktierne i Kongskilde-koncernen. Virksomheden realiserede i 2009 en beskeden vækst i sin omsætning til knap 1,7 mia. kr. Der blev opnået et resultat før skat på 4,7 mio. kr. hvilket markedsforholdene taget i betragtning er tilfredsstillende. Resultatet var sidste år knap 1 mio. kr. før skat. GASA Group har i det forløbne 11

12 10, Virksomhedsberetning Mio. kr Koncernens egenkapital DLG Medinteressenter år gennemført en lang række fremadrettede effektiviseringstiltag i sin salgs- og logistikplatform og samtidig tilkøbt og integreret enkelte mindre virksomheder. Koncernbalancen Ultimo 2008 blev opstillet en koncernbalance inklusive det overtagne selskab BSL, hvor overtagelsen netop ved regnskabsårets afslutning var godkendt af de tyske konkurrencemyndigheder. Sammenholdt med koncernbalancen inkl. BSL er DLGs koncernbalance ultimo 2009 stort set uændret, idet den udgør 13,2 mia. kr. pr mod 13,1 mia. kr. pr Den samlede koncernegenkapital er vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr var koncernegenkapitalen mio. kr. De samlede hensættelser i koncernen udgør pr mio. kr., hvor det tilsvarende beløb pr var 676 mio. kr. Gælden er i alt pr mio. kr., hvor den pr udgjorde mio. kr. Egenkapitalens andel af koncernbalancen udgjorde pr ,5 pct., pr ,1 pct. og pr ,8 pct. I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Her er soliditetsgraden vokset fra 27,0 pct. til 29,2 pct. Overskudsbetaling til ejere Det er et af DLGs mål at kunne realisere et koncernresultat, der giver baggrund for overskudsbetaling til selskabets ejere. Den foreslåede overskudsbetaling i regnskabsåret 2009 udgør 71,9 mio. kr. Det er en stigning fra 58,8 mio. kr. i I 2007 udgjorde overskudsdeklareringen 49,7 mio. kr. og tallet var 35,5 mio. kr. i Hovedparten af den deklarerede overskudsdeklarering for 2009 (godt 90 pct.) indgår i andelskapital på navn for selskabets ejere. Det er 14. år i træk, at selskabet har kunnet deklarere overskudsandele til sine ejere. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning I HaGe er der med forbehold for godkendelse af de tyske konkurrencemyndigheder indgået aftale med Roth om overtagelse af 60 pct. i dette selskab, der er en grovvarevirksomhed med hovedaktiviteter i Thüringen, Hessen og Sachsen-Anhalt. Virksomheden er en sund og stærk gammel familievirksomhed, hvor Roth-familien beholder en mindretalsaktiepost. Virksomhedens omsætning udgør omkring 1,5 mia. kr., og overtagelsen omfatter alene driftsselskabet. De fysiske anlægsaktiver lejes af Roth-familien. Dette begrænser den samlede investering til ca. 6 mio. for HaGe. Med forbehold for godkendelse hos de danske konkurrencemyndigheder har DLG indgået et samarbejde med en gruppe konkurrerende virksomheder på det danske marked om overtagelsen af Aarhusegnens Andel a.m.b.a., der primo 2010 meddelte, at de pga. et meget stort underskud i 2009 ikke længere var i stand til at fortsætte som selvstændig virksomhed. Pr. 23. februar 2010 afventes fortsat afgørelse fra Konkurrencestyrelsen. Forventninger til 2010 Det har for DLG-koncernen en meget høj prioritering at kunne realisere en relativ stabil resultatudvikling. Den skal bl.a. sikres gennem en effektiv og konkurrencedygtig handels- og produktionsvirksomhed, en effektiv drift samt en høj fokus på risikostyring. Et væsentligt led i resultatskabelsen er koncernens internationale aktiviteter, hvor hovedmarkedet er Tyskland. I HaGe har DLG et tæt samarbejde med Lantmännen om driften. Lantmännen er bl.a. herigennem DLG-koncernens primære internationale samarbejdspartner. Øvrige samarbejdsområder omfatter en række indkøbsfunktioner. Forventningen til det tyske marked er, at der i 2010 er gode muligheder for at realisere et lidt højere resultat end i Den relativt positive udvikling i primærproduktionen på en del felter er medvirkende hertil. Udvidelsen af både HaGe s og Deutsche Vilomix s markedsområder giver også styrkede muligheder. De relativt vanskelige vilkår for primærproduktionen i Danmark med usikre rammebetingelser er en udfordring for DLGs danske aktiviteter. Det kræver stærkt fokus på løbende effektiviseringstiltag. Ovennævnte forhold indgår samlet i selskabets mål for 12

13 Virksomhedsberetning 2009 aktiviteterne i 2010, hvor der arbejdes på at fastholde koncernens samlede udvikling på et niveau svarende til gennemsnittet for de seneste år. Det er således også et mål i 2010 at opnå et driftsresultat, der kan føre til en overskudsbetaling til selskabets ejere inden for dansk landbrug og gartneri. 13

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17 Årsrapport 2014 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK 70 28 29 17 Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Endnu et godt år for ECCO 2007 blev endnu et tilfredsstillende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere