Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Det Gamle Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A). Bemærkninger til dagsordenen: Punkt vedr. lørdagsmodtagelsen udsættes. Meddelelser: Økonomichef Morten Winge gennemgik fra kl økonomiaftalen for 2006 mellem regeringen og KL. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-14/06-B Ændring af lørdagsmodtagelsen Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Behandling af punktet udsættes til mødet den 17. august Hanne Lommer (A). Side 11 ØU-66/06-B Budget 2006: Budgetrevision 2 I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen tog punktet til efterretning. Hanne Lommer (A). Side 13 Kommunalbestyrelsen Side 3

4 ØU-68/06-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C) og Ove Petersen (V) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Peter Nørlyng deltog som suppleant i stedet for Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Borgerlisten ved Peter Antonsen fremsatte ændringsforslag hvorefter 17 stk. 4 udvalget konstituere sig selv på første møde. Ændringsforslaget blev vedtaget med stemmerne 9 7. For forslaget stemte liste V(4), T(3) og A(2). Imod forslaget stemte liste C(5), B(1) og O(1). Følgende medlemmer blev valgt til 17 stk. 4 udvalget: Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Peter Antonsen (T) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Jens Frederiksen (O) Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C), Ove Petersen (V) og Hanne Lommer (A). Side 23 ØU-69/06-B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Hanne Lommer (A). Side 27 ØU-70/06-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 31 ØU-71/06-B Adgang til bytte af lejeboliger På baggrund af henvendelse fra lejer af Moldrupvej 13 ønskes generel stillingtagen til, hvorledes Kommunalbestyrelsen vil forholde sig i tilfælde af bytte af lejeboligerne beliggende på Bloustrødvej/Lundevej/Moldrupvej, samt om man i det konkrete tilfælde vil give forhåndstilsagn om tilladelse til bytte samt helt eller delvist betale for gennemførte istandsættelser og forbedringer bekostet af lejer. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Der vil dog være mulighed for at dispensere fra 3 års reglen i helt særlige tilfælde som fx grundet et handikap. Det skal sikres, at lejerne gøres bekendte med reglerne omkring godtgørelse for istandsættelser og forbedringer. Hanne Lommer (A). Side 33 Kommunalbestyrelsen Side 5

6 ØU-73/06-B Udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune afgrænsning af deltagerkredsen I forbindelse med EU-udbud af rengøringsopgaven mv. i Hørsholm Kommune forelægges oplæg vedrørende afgrænsning af de enheder, der skal deltage i udbuddet. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 36 ØU-78/06-KB Hørsholm Badminton Klub - status på hallen I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Bygningsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Hanne Lommer (A). Side 41 ØU-61/06-B Likvidation af Trommen A/S Kulturhus Trommen A/S er pr. 1. januar 2006 overgået fra et kommunalt ejet aktieselskab til en kommunal institution. Likvidationen af selskabet er indtrådt den 31. december Likvidationsregnskab og årsrapport for 2005 for Kulturhus A/S Trommen foreligger. I dette dagsordenspunkt foreslås godkendelse af overførsel til Trommen af ikke anvendt driftstilskud i 2005 til 2006, godkendelse af regnskabsresultat og likvidation samt godkendelse af tilbageførsel til den kommunale kassebeholdning af den af kommunen indskudte aktiekapital i Kulturhus Trommen A/S. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Side 43 Kommunalbestyrelsen Side 7

8 ØU-81/06-B Fælleskommunalt beboerklagenævn - indstilling af medlemmer Kommunalbestyrelserne i Karlebo, Fredensborg-Humlebæk og Hørsholm Kommuner besluttede hhv. 27. marts og 6. april 2006 at fortsætte samarbejdet i det fælleskommunale beboerklagenævn fra 1. juli Kommunalbestyrelserne skal nu vælge udlejer- og lejerrepræsentanter samt social sagkyndig til det fælles nævn for en periode på 4 år fra 1. juli Sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune skal dog inden udgangen af 2006 tage stilling til, om man vil tilslutte sig det eksisterende nævn, der i så fald vil fortsætte som et fælleskommunalt nævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 46 TMU-15/06-B Forslag til fredning af Usserød Ådal Udkast til fredningsforslag for Usserød Ådal blev på ØU-mødet den 6. april udsat til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Jesper Sperling ønsker følgende tilført protokollen: Jeg er principielt imod fredninger af byzoneområder og stemmer derfor imod forslaget om fredning af Usserød Ådal. Jeg ønsker kommuneplanens intention om Usserød Ådal som et grønt rekreativt område fastholdt, men mener, at fredning er en urimelig og unødvendig beslaglæggelse af kommunalbestyrelsens råderum. Hanne Lommer (A). Side 49 BSU-29/06-O Medarbejderuddannelse på skoleområdet Alle lærere, børnehaveklasseledere, sfo-pædagoger og ledere på kommunens skoler deltager i skoleåret 2006/2007 i et uddannelsesforløb, hvor alle medarbejdere er på et 10 arbejdsdages Kommunalbestyrelsen Side 8

9 uddannelsesforløb. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor støtte til initiativet. Hanne Lommer (A). Side 54 BSU-30/06-B Rungsted Skoles ombygning - tilførelse af ressourcer? Økonomien i byggeprojektet på Rungsted Skole er under pres, idet den afsluttede licitationen betyder, at projektet overskrides, hvis der ikke tilføres ekstra midler til projektet. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen vedtog at tilføre projektet kr fra Tillægsbevillingsreserven. Peter Antonsen (T) ønskede følgende tilført protokollen: Hørsholm Kommune skal søge om lånoptagelse til dækning af beløbet. Hanne Lommer (A). Side 57 KFU-60/06-B Frigivelse af bevilling til projektering af skatepark Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2005 at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til placering af en skatepark i Hørsholm Idrætspark på et areal grænsende op mod Stadionallé umiddelbart syd for Hørsholm Hallen. Indsigelser mod denne placering fra Idrætsrådets daværende formand er blevet behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, som vedtog at holde sig til oprindelige vedtagelse. På baggrund af denne vedtagelse søger fritids- og idrætschefen om frigivelse af anlægsmidler til projektering af skateparken i overensstemmelse med det oprindeligt fremlagte projektforslag Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 60 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 KFU-61/06-B Internetfiltre Kulturministeren tilbyder landets biblioteker internetfiltre. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen godkendte en fastholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere beslutning med stemmerne For forslaget stemte liste C, T, A og B. Imod forslaget stemte liste V og O. *) Hanne Lommer (A). Side 63 BEU-11/06-D Økonomisk og organisatorisk struktur for Beskæftigelsesudvalget I forbindelse med oprettelse af det nye Beskæftigelsesudvalg har administrationen etableret et budget og en organisering for udvalget. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Det nye Beskæftigelsesudvalg skifter navn til Beskæftigelses- og Erhvervs Udvalget med uændret forkortelse (BEU). Hanne Lommer (A). Side 65 BEU-18/06-B Erhvervspolitik Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 68 Kommunalbestyrelsen Side 10

11 SSU-24/06-B Seniorpolitik på social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsudvalget igangsatte sidste år et arbejde om en seniorpolitik på social- og sundhedsområdet som nu fremlægges. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 72 SSU-25/06-D Udfordring af driften på Margrethelund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 19. december 2005 at hjemtage det udliciterede plejehjem Margrethelund som kommunal institution ved kontraktens udløb ultimo januar Danske Diakonhjem har i henhold til kommunestyrelseslovens 62 udfordret kommunens drift af Margrethelund fra 1. februar Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen vedtog at fastholde beslutningen om hjemtagelse. Hanne Lommer (A). Side 74 Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-14/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Ændring af lørdagsmodtagelsen Resume Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Forslag Borgmesteren foreslår at lørdagsmodtagelsen ændres til modtagelse på hverdage indenfor rådhusets åbningstid. De enkelte udvalgsformænd vælger selv om de vil have en eller to modtagelsesdage. Træffetiderne skal dog ligge på faste ugedage og klokkeslæt. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for uden forudgående aftale at træffe borgmesteren og udvalgsformændene den 1. lørdag i hver måned til den såkaldte lørdagsmodtagelse. Alle med fast bopæl i Hørsholm Kommune kan her drøfte emner, der har forbindelse med kommunen. Der har over længere tid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte lørdagsmodtagelsen, og det foreslås derfor, at lørdagsmodtagelsen ændres med virkning fra 1. oktober I stedet for lørdagsmodtagelsen foreslås indført fast træffetid for udvalgsformændene på rådhuset i åbningstid. Administrationen foreslår, at udvalgsformændene kan vælge mellem følgende modeller: a) 1 gang månedlig af 2 timer b) 2 gange månedlig af 1 time Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Træffetiden skal ligge på faste ugedage og tidspunkter, ligesom træffetiderne skal annonceres i Ugebladet og på kommunens hjemmeside. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Behandling af punktet udsættes til mødet den 17. august Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-66/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2006: Budgetrevision 2 Resume I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at forbedringerne på 20,0 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at merudgifterne på 8,3 mio. kr. finansieres ved en tillægsbevilling af kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem udvalg godkendes at udskyde anlægsudgiften vedrørende kystsikringen af Mikkelborg fra 2006 til 2007 at de tekniske korrektioner til budgetoplægget tages til efterretning og indgår i materialet til budgetoplægget at udviklingen i serviceudgifterne følges frem til budgetrevision 3 med henblik på at afgøre, om der skal tages opbremsende skridt i de sidste måneder af året at der af de udisponerede midler vedrørende udgiftspres afsættes kr. til at dække den budgetreguleringspulje, som resterede efter genåbning af budgettet. Økonomiudvalget : Økonomichef Morten Winge oplyste, at der i tabel over tekniske korrektioner til basisbudgettet på side 20 manglede en tilførsel på ca. 2 mio. kr. til Økonomiudvalgets område (modpost til sygebarselspulje på Børn og skoleudvalget) i hvert af årene 2007 til Kommunalbestyrelsen Side 14

15 2010. Summen i tabellen bliver således knap 2 mio. kr. større i alle årene, hvilket også har effekt i bevillingsskemaet på side Morten Winge redegjorde også for, at spørgsmålet om efterbetaling vedrørende frit valg i hjemmeplejen først kommer på i budgetrevision 3, når beregningerne er endeligt færdige. Punktet blev med disse bemærkninger taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Økonomiopfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 2. Økonomiopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område 3. Økonomiopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område 4. Økonomiopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område 5. Økonomiopfølgning på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 6. Økonomiopfølgning på Økonomiudvalgets Miljøudvalgets område Sagsfremstilling I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis januar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 2 en opgørelse over tekniske korrektioner til basisbudgettet Administrationen har gennemgået forbruget i 2006 opgjort ultimo april måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2006 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2006 er en forbedring af kassebeholdningen på 11,7 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget primo maj 2006 (dvs. grundlaget inklusiv overførsler). Der er i alt forbedringer på 20,0 mio. kr. fordelt på henholdsvis salg af grunde (14,9 mio. kr.) og på frigivelse af deponerede midler (5,2 mio. kr.). Der er i alt merudgifter på samlet 8,3 mio. kr. fordelt på henholdsvis driften (7,1 mio. kr.) og på afdrag på lån (1,2 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Budget Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) i 2006 Hele kr. Merudgifter (+) Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt totalrammestyring udmøntning af lønpulje udskydelse af anlægsudgifter udgiftspres Drift TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU BEU ØU i alt Anlæg TMU - skat ØU Afdrag på lån ØU Forskydninger i likvide aktiver ØU I alt De forventede mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område på 1,4 mio. kr. er ikke medtaget som tillægsbevilling. Baggrunden for dette er bl.a., at de økonomiske konsekvenser af efterbetalingen til de private leverandører på fritvalgs-området først endeligt bliver opgjort til budgetrevision 3. Kort gennemgang forbedringerne på samlet 11,7 mio. kr. Merindtægterne vedrørende anlæg dækker over øgede indtægter fra salg af grunde bl.a. 3 mindre ejendomme ved Grønnegade. Forbedringen vedrørende forskydninger i likvide aktiver dækker over, at der frigives flere deponerede midler end budgetteret med. Herved flyttes aktiver fra langfristede tilgodehavender til kassebeholdningen, som styrkes tilsvarende. Merudgifterne på drift dækker bl.a. over merudgifter vedrørende IT (licenser) samt mindreindtægter vedrørende statsrefusion af kontanthjælp. Merudgifterne vedrørende afdrag på langfristet gæld dækker over afdrag på eksisterende lån. Hørsholm Kommune har afdragsfrie lån på 28,6 mio. kr., som forfalder i Ved at begynde at betale afdrag fra 2006, fordeles den økonomiske byrde over en længere årrække. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af økonomiopfølgningen for Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Fagudvalgene har godkendt budgetrevision 2 på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget d. 29/ Børne- og Skoleudvalget d. 30/ Teknik- og Miljøudvalget d. 31/ Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 31/ Kultur- og Fritidsudvalget d. 31/ Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Administrationen har opgjort de udgiftsneutrale budgetomplaceringer som følge af indførelse af totalrammestyring i Hørsholm Kommune. Kommunens institutioner har hermed fået det fulde budgetansvar for bl.a. indvendig vedligeholdelse, opvarmning og udendørs arealer. Budgettet til disse opgaver har hidtil været budgetteret under Teknik- og Miljøudvalget (politikområde 13 Bygningsvedligeholdelse), men er nu samlet under den pågældende institution på det pågældende politikområde. Administrationen har omplaceret budget svarende til 3,6 mio. kr. og anbefaler søger nu Kommunalbestyrelsen om den bevillingsmæssige dækning herfor. Administrationen har opgjort de lønmidler, som kan udmøntes fra den centrale lønpulje under Økonomiudvalget. I lønpuljen er bl.a. samlet midler vedrørende barsel og langtidssygdom. Administrationen har opgjort udmøntningen fra lønpuljen til 4,2 mio. kr. Udmøntningen fra lønpuljen kan ifølge kommunens bevillingsregler ske uden tillægsbevilling og skal således ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen. Administrationen har opgjort de udgiftspresmidler, som kan udmøntes fra puljerne, der fra 2006 er samlet under Økonomiudvalget. Administrationen anbefaler, at der udmøntes 2,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og 0,4 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og søger nu Kommunalbestyrelsen om godkendelse til at foretage disse udgiftsneutrale budgetomplaceringer. De udgiftsneutrale budgetomplaceringer fremgår nærmere af bilagene. Udgiftsprespuljer i 2006 I 2006 er udgiftsprespuljerne samlet under Økonomiudvalget. Midlerne udmøntes ved budgetrevision 2, hvor administrationen har foretaget en nærmere gennemgang af budgetbehovet på de enkelte områder. Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i budgettet i disse puljer. Udgiftspresmidler i 2006 Hele kr. Vedtaget budget Genåbning Udmøntes ved af budgettet budgetrevision 2 Restbudget 2006 Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Hjemmesygepleje Hjælpemidler til ældre Kommunal tandpleje Boligydelse til pensionister I alt Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Tabellen viser, at restbudgettet samlet set er 1,3 mio. kr. i udgiftsprespuljerne såfremt, Kommunalbestyrelsen godkender udmøntning af 2,6 mio. kr. ved budgetrevision 2. Af de resterende udgiftspresmidler, forventes det, at et beløb skal tilføres SFO-området, når antallet af børn i ordningen pr. 1. august kendes. Herudover forventes ikke nogen udmøntninger, og det er derfor vurderingen, at der fra puljen kan ske inddækning af den budgetreguleringspulje på kr., som udestod efter genåbning af budgettet (ØU- 1/06-B). Udgiftspresmidlerne i budget 2006 er opgjort på baggrund af administrationens forventning til befolkningsudviklingen. Administrationen har nu opgjort det faktiske folketal pr. 1/ Forskellen er illustreret i nedenstående tabel. Folketal opgjort ved budgetvedtagelsen 2006 og pr. 1/ Forskel Forventet i vedtaget budget 2006 Faktisk pr. 1/ årige årige årige årige årige årige årige I alt Godkendte tillægsbevillinger i 2006 Som orientering har administrationen opgjort de tillægsbevillinger i 2006, som Kommunalbestyrelsen har godkendt frem til og med mødet d. 29/ Opgørelsen er illustreret i nedenstående tabel. Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger i 2006 Overførsler fra 2005 til 2006 Øvrige tillægsbevillinger Drift Anlæg I alt Drift Anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget I alt Ud over overførslerne fra 2005 til 2006 er der i alt givet tillægsbevillinger i 2006 på 12,1 mio. kr. fordelt på drift (3,6 mio. kr.) og på anlæg (8,6 mio. kr.). Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillingerne på samlet 12,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Tillægsbevillinger i 2006, kr. Forlængelse af lejeaftale Vedligeholdelsesopgaver på boligerne i Gutfeldtshave Bloustrødvej Renovering af KB-salen Borgerservice og Jobcenter Fuglsanghus Trommen: Udgifter til nye overenskomster Hørsholm Badminton Klub Hørsholm Rungsted Tennisklub Mellemkommunal betaling for lånebøger på biblioteket Salg af Breelte-Trekanten IP-telefoni og højhastighedsnetværk Ekstrafundering v/ Ørbækgård Tillægsbevillingsreserven har finansieret tillægsbevillinger for 1,6 mio. kr. Herudover kan forventes tillægsbevillinger vedrørende pengene følger barnet (1,0 mio. kr.), jf. nedenstående tabel. Opgørelse af restbudgettet i tillægsbevillingsreserven (kr.) Vedtaget budget Godkendte bevillinger Trommen: Merudgifter til overenskomster ifm. kommunalisering Hørsholm Badminton Klub: Omlægning og sanering af lån IP-telefoni og højhastighedsnetværk Tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub Restbudget jf. godkendte bevillinger Forventede bevillinger Reserveret til 'Pengene følger barnet' Restbudget jf. godkendte og forventede bevillinger Restbudgettet i tillægsbevillingsreserven er dermed 4,4 mio. kr. Tekniske korrektioner til basisbudgettet Som led i udarbejdelsen af budgetoplægget har administrationen opgjort tekniske korrektioner, som skal indgå i materialet til budgetkonferencen til august måned, jf. bilagene. De tekniske korrektioner er budgetændringer som følge af bl.a. ny lovgivning og ændrede antalsforudsætninger, som ikke medfører et ændret serviceniveau i forhold til det, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Administrationen har opgjort de tekniske korrektioner. Disse er illustreret i nedenstående tabel. Tekniske korrektioner til basisbudgettet Hele kr Teknik- og Miljøudvalget skattefinansieret brugerfinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget I alt Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter at tage de tekniske korrektioner til basisbudgettet til efterretning og godkender, at de indgår i materialet til budgetoplægget Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 Folketinget vedtog den 30. maj Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Loven indebærer, at der vil ske efterregulering i statstilskuddet, hvis kommunerne under ét ikke overholder den ramme for serviceudgifterne (= de fleste driftsudgifter fraset overførselsindkomster), som blev et resultat efter genåbningen af budgettet for Efterreguleringen vil alene ramme de kommuner, som ikke overholder det genåbnede budget for så vidt angår serviceudgifterne, og det vil ramme kommunerne i forhold til overskridelsens størrelse. De nærmere beregningsmetoder til at fordele en eventuel efterregulering vil blive fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren. Konsekvenser og anbefalinger for Hørsholm Kommune Loven om efterregulering bør ikke umiddelbart give anledning til problemer i Hørsholm Kommune, fordi der ved genåbningen af budgettet blev fjernet reelle budgetposter, og fordi der er tradition for budgetoverholdelse. Der bør imidlertid være opmærksomhed om følgende: 1) Tillægsbevillinger til driften også fra tillægsbevillingsreserven, fordi tillægsbevillingsreserven ikke er budgetlagt 2) Budgetoverskridelser på serviceområderne 3) Nettoforbrug af overførte midler, således at driftsoverførslerne bliver mindre til 2007 end de var til 2006 Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at følge udviklingen i serviceudgifterne frem til budgetrevision 3, og til det tidspunkt træffe beslutning om, hvorvidt der skal udvises ekstraordinær tilbageholdenhed på driftssiden i de sidste måneder af 2006 for at forebygge en reduktion i statstilskuddet. Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Budgetrevision 2 af Økonomiudvalget som fagudvalg Administrationen vurderer, at der inden for driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område kan forventes en samlet merudgift på 2,1 mio. kr. Størstedelen af dette merforbrug dækker over en tilpasning i kommunens budget af de fælles IT-udgifter til det nuværende udgifts/aktivitetsniveau. Baggrunden for merudgifterne er licensstigninger og IT-udgifter til nye systemer i forbindelse med Edag og diverse KMD-systemer. I budgetperioden er en tilsvarende udgift indarbejdet i basisbudgettet i forbindelse med aprilkonferencen. Samtidig søges om tillægsbevilling i 2006 til en engangsinvestering til et nødstrømsanlæg, som er nødvendigt for driftssikkerheden på IT-området. Administrationen vurderer, at der i 2006 er merindtægter på 14,9 mio. kr. vedrørende salg af grunde i forhold til budgettets forudsætninger om indtægter på 4 mio. kr. Dette dækker i hovedsagen over merindtægter på 9,7 mio. kr. fra afhændelse af mindre ejendomme, og merindtægter ved salg af 2 boliger på Bloustrødvej, som indebærer en forventet indtægt på 5,4 mio. kr. Bloustrødvej-salget var ikke en del af budgettet. Frem til augustkonferencen vil administrationen vurdere, om der i lyset af de ekstra indtægter fra jordsalg i 2006 skal ske korrektion af de budgetterede indtægter for årene , hvor der i hvert af årene er indlagt en budgetforudsætning om en indtægt på 4 mio. kr. vedrørende salg af mindre ejendomme. Vedrørende afdrag på langfristet gæld har administrationen opgjort en forventet merudgift til øgede afdrag på kommunens låneportefølje på 1,2 mio. kr. De øgede afdrag er den halvårlige udgift, som vi kan nå at afbetale i 2006, ved at omlægge 2 af kommunens lån, som i øjeblikket er afdragsfrie lån - såkaldt stående lån. De stående lån indebærer, at kommunen i 2012 skal tilbagebetale begge lån på samlet 28,6 mio. kr. Administrationen anbefaler, at kommunen allerede i 2006 omlægger disse lån til lån med indlagte afdrag. Afdragene vil ligeledes blive indarbejdet i basisbudgettet vedr. budgetårene , forinden augustkonferencen, hvis tillægsbevillingen gives. Merindtægten på politikområde 82 dækker over, at kommunen kan få frigive et større beløb end budgetlagt fra deponerede midler i forbindelse med leje/leasingaftaler. Kommunen kan hvert år få frigivet 1/20 del af deponeringer vedr. Sophielund og Fritidshuset, men har ikke frigivet beløbene i 2004 og Beløbet på 5,2 mio. kr. frigives i 2006 og bidrager til en forøgelse af kassebeholdningen. Usikkerheder Der kan endvidere forventes etableringsudgifter på IT-området i 2006 i.f.m. tilpasningen af kommunens IT systemer til de nye opgaver efter kommunalreformen. Det nuværende skøn er på omkring 2 mio. kr. Administrationen arbejder videre med en vurdering af udgiften og til budgetrevision 3 vil dette være endeligt opgjort. Administrationen forventer at budgettet til indtægter for byggesagsgebyrer i 2006 er underbudgetteret, idet der er store ekstraordinære engangsindtægter i forbindelse med bl.a. udstykningen af Kokkedal Nord. Administrationen vil se tiden an ind til budgetrevision 3 for at komme med et bud på justeringen af indtægtsbudgettet, der er så præcist som muligt. Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Der kan forventes et ringere afkast på Kommunens obligationsportefølje i 2006 end budgetlagt. Det skyldes den generelle renteudvikling og udviklingen på obligationskurserne, hvor kommunen allerede i første kvartal kan se at der er kurstab på kommunens obligationer. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke et skøn over hvor store udsving vi skal forvente, hvorfor der ikke er søgt budgetkorrektion vedrørende dette. Der henvises i øvrigt til bilag 6 for en nærmere gennemgang. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Byudvikling Drift Veje og grønne områder Drift Anlæg Miljø (skattefinansieret) Drift Miljø (brugerfinansieret) Drift Bygningsvedligeholdelse Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unges sundhed Drift Børn og unge med særlige behov Drift Sundhed, Ældre Drift Social- og Arbejdsmarkedsområdet Drift Kultur Drift Anlæg Folkeoplysning Drift Kommunalbestyrelsen Side 22

23 62 Trommen Drift Idrætsparken Drift Beskæftigelse & Aktivering Drift Administration & planlægning Drift Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg Finansiering Afdrag Finansforsk Budgetrevision 2 - detaljer Drift Anlæg Afdrag Finansforsk Budgetrevision 2 i alt Beslutning Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen tog punktet til efterretning. Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 23

24 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-68/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Resume Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Forslag Borgmesteren foreslår, at det besluttes 1. at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen 2. at godkende det foreslåede kommissorium for udvalget 3. at vælge 3 politiske medlemmer til udvalget: 1 fra C, 1 fra V og 1 fra valggruppe 2 4. at formandsopgaven varetages af repræsentanten fra det største politiske parti i Kommunalbestyrelsen Det konservative Folkeparti 5. at administrationen deltager med sekretariatschef Gert Thorslund og juridisk konsulent Susanne Esbjørn 6. at advokat Klavs V. Gravesen tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver 7. at meddele bevilling på kr. til dækning af udvalgets arbejde. Bevillingen finansieres af tillægsbevillingsreserven, som før træk udgør kr. Økonomiudvalget : Hanne Lommer (A) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Morten Slotved (C) ønskede protokolleret, at Kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den alene har truffet en principbeslutning. Økonomiudvalget godkendte borgmesterens forslag med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Kommunalbestyrelsen Side 24

25 Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A). Bilag Kommissorium for udvalget. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit ekstraordinære møde den , at Hørsholm Kommune skal overdrage alle eller ca. halvdelen af sine aktier i Rungsted Havn A/S til en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Det blev endvidere besluttet at anmode Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at realitetsbehandle Tilsynets vejledende udtalelse vedrørende bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Brevet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er sendt. Og i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den foreslår borgmesteren, at det besluttes at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen med følgende arbejdsopgaver: 1. Udarbejde forslag til vedtægter for fonden 2. Forslå sammensætningen af bestyrelsen for fonden 3. Komme med forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages 4. Komme med forslag til hvad kommunen skal have for overdragelsen 5. Evt. komme med forslag vedrørende disponering af arealerne herunder også stranden. Borgmesteren foreslår, at udvalget sammensættes med 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren foreslår, at udvalgets medlemmer vælges blandt den kreds af kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen for Rungsted Havn A/S og som heller ikke er medlem af Bådelauget. Formanden for udvalget er repræsentanten fra det største parti i Kommunalbestyrelsen: Det konservative Folkeparti. I udvalget deltager endvidere administrationen med sekretariatschef Gert Thorslund og juridisk konsulent Susanne Esbjørn og advokat Klavs V. Gravesen, der deltager i alle udvalgets møder. Kommissoriet for udvalget er vedlagt som bilag 1. Tidsrammen for udvalgets arbejde er På det tidspunkt skal udvalgets forslag til vedtægter, samt forslag til antal aktier, der overdrages til fonden og økonomien bag overdragelsen, foreligge. Administrationen skønner, at der vil blive behov for ca kr. til udvalgets arbejde. Beløbet dækker over advokatens deltagelse i ca. 4 5 møder og til diverse undersøgelser og udarbejdelse af notater til udvalget. Det foreslår, at beløbet tages af tillægsbevillingsreserven. Saldoen er før træk kr. Kommunalbestyrelsen Side 25

26 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 80. Adm. Og planlægning Politikområde: Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning Kommunalbestyrelsen : Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C) og Ove Petersen (V) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Peter Nørlyng deltog som suppleant i stedet for Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Borgerlisten ved Peter Antonsen fremsatte ændringsforslag hvorefter 17 stk. 4 udvalget konstituere sig selv på første møde. Ændringsforslaget blev vedtaget med stemmerne 9 7. For forslaget stemte liste V(4), T(3) og A(2). Imod forslaget stemte liste C(5), B(1) og O(1). Følgende medlemmer blev valgt til 17 stk. 4 udvalget: Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Peter Antonsen (T) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Jens Frederiksen (O) Kommunalbestyrelsen Side 26

27 Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C), Ove Petersen (V) og Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 27

28 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-69/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Resume Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter og anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen hvordan udvalget ønsker, at en spørgetid i tilknytning til KB-møderne skal tilrettelægges. Økonomiudvalgets drøftelse bør resultere i svar på følgende spørgsmål: 1. Skal der være en spørgetid? 2. Skal spørgetiden være forud for det ordinære kommunalbestyrelsesmøde? 3. Skal spørgsmålene stilles skriftlig med frist forud for mødedatoen? 4. Skal der være mulighed for mundtlige spørgsmål? 5. Skal den uformelle spørgetid efter mødet herunder efter et evt. lukket møde fastholdes? 6. Skal der være mulighed for at stille spørgsmål til sagerne, efter at disse er behandlede på mødet, således at mødet afbrydes for at give mulighed for spørgsmål? 7. Skal der tages særligt hensyn til KB-medlemmernes mulighed for at kommentere Borgmesterens/udvalgsformandens besvarelse, hvis KB-medlemmet ikke er enig. Med baggrund i konkrete overvejelser i fagudvalgene forslås det at Økonomiudvalget drøfter og anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have spørgetid forud for fagudvalgsmøderne. Økonomiudvalgets drøftelse bør resultere i svar på følgende spørgsmål: 1. Skal der være spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne? 2. Skal spørgsmålene stilles skriftlig med frist forud for mødedatoen? 3. Skal der være mulighed for mundtlige spørgsmål? Økonomiudvalget : Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. For så vidt angår fagudvalgene, anbefaler Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene selv træffer afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have Kommunalbestyrelsen Side 28

29 spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Fagudvalgene opfordres dog til at indføre spørgetid, og ved tilrettelæggelsen heraf, at tage højde for ressourceomkostningerne forbundet hermed. Økonomiudvalget tilkendegav, at det findes hensigtsmæssigt, at Lørdagsmodtagelsen erstattes af en mere målrettet og borgerorienteret træffetid hvorved åbenheden styrkes. Dette kan imødekommes ved fx at indfører en fast træffetid for udvalgsformændene torsdag efter normal arbejdstid efter nærmere aftale. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Reglerne fra Rudersdal sammenlægningsudvalg 2. Reglerne fra Fredensborg sammenlægningsudvalg 3. Eksisterende regler for spørgetid i Hørsholm Kommune 4. Reglerne for uformel spørgetid efter KB-møderne Sagsfremstilling De nuværende regler for spørgetid, der baserer sig på skriftlige spørgsmål, er fra april 1999 (bilag 1.). I Hørsholm Kommune har vi også en uformel spørgetid efter KB-møderne (bilag 2.). Denne spørgetid er mundtlig og kan dreje sig om sager, der lige er blevet afgjort på mødet. Der findes ingen lovbestemmelser om spørgetid, og spørgetidsordninger er kommet til veje på de enkelte kommunalbestyrelsers eget initiativ. Det er derfor helt op til Hørsholm Kommunalbestyrelse, om der skal være spørgetid i Hørsholm Kommune og i givet fald, hvilke retningslinier, der skal være gældende. Behovet for spørgetid er formentlig opstået, fordi mødeoffentligheden (for kommunalbestyrelsens møder) ikke giver tilhørerne mulighed for at ytre sig under mødet. Tværtom er det ulovligt for kommunalbestyrelsen at give tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer til dagsordenens sager når kommunalbestyrelsesmødet er i gang. Spørgetid er således ikke en del af kommunalbestyrelsesmødet. Af praktiske grunde afholdes spørgetid imidlertid ofte i tilknytning til kommunalbestyrelsens møder. Da spørgetiden ikke er en del af kommunalbestyrelsesmødet, har kommunalbestyrelsesmedlemmerne heller ikke mødepligt i spørgetiden. Borgerne får derfor ikke svar fra Kommunalbestyrelsen som sådan, men alene fra de tilstedeværende medlemmer på disses vegne. De øvrige tilstedeværende medlemmer bør derfor have mulighed for at knytte bemærkninger til borgmesterens besvarelse. Tilsynet påser ikke at kommunalbestyrelsen overholder sit eget spørgetidsreglement, da spørgetid som nævnt ikke er hjemlet eller foreskrevet i lovgivningen. Kommunalbestyrelsen Side 29

30 Kommunalbestyrelsen kan derfor i al væsentlighed selv tilrettelægge spørgetidens form og indhold i Hørsholm Kommune, idet det dog er en forudsætning, at der ikke fastsættes begrænsninger, der har et ulovligt eller usagligt formål. Kommunalbestyrelsen skal holde sig for øje, at kommunalbestyrelsen er et kollegialt organ, hvis medlemmer er valgte til at tage beslutninger i organet. Kun kommunalbestyrelsesmedlemmerne har mandat fra vælgerne, og derfor er det kun kommunalbestyrelsesmedlemmerne der kan deltage i den debat i kommunalbestyrelsen, der fører frem til beslutningerne. Tilhørerne kan ikke deltage i debatten, fordi kommunalbestyrelsens behandling af hver enkelt sag i kommunalbestyrelsen skal ske, uden påvirkning fra andre end medlemmerne selv. Hvis Kommunalbestyrelsen gerne vil inddrage borgerne i beslutningsfasen, kan dette ske inden sagen behandles i kommunalbestyrelsens regi f.eks. via et borgermøde. Borgermøder har i modsætning til spørgetid den fordel, at alle interesserede borgere er inviterede, og at både de fremmødte borgere som alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne er forberedte på og har afsat tid til dialogen om et bestemt emne. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til en sag umiddelbart forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen, kan dette lade sig gøre, forudsat at kommunalbestyrelsesmødet suspenderes forinden. En sådan mulighed vil stille store krav til ledelsen af mødet, idet det er afgørende, at spørgetiden adskilles fuldstændigt fra kommunalbestyrelsens behandling af sagen jf. det ovenfor nævnte. Til Kommunalbestyrelsens orientering er vedlagt en række bilag, der dokumenterer dels de nuværende regler, dels eksempler på nyligt vedtagne spørgetidsregler for sammenlægningsudvalgene for Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Spørgetid forud for fagudvalgsmøderne: Med henblik på at fremme åbenhed, gennemsigtigheden og dialogen i den offentlige forvaltning har der været politiske overvejelser om at indføre spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Formålet er at give borgerne mulighed for at kommentere de sager, som fagudvalget behandler på den fremlagte dagsorden. Rent formelt vil spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne have karakter af et borgermøde. Der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, da mødet afholdes i kommunalt regi. Administrationen henleder opmærksomheden på, at fagudvalgsmøder efter styrelsesloven er lukkede møder, og således ikke åbne for offentligheden. Evt. spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne må således ikke udvikle sig til egentlig udvalgsbehandling af sagerne, idet styrelseslovens regelsæt herved overtrædes. Administrationen oplyser endvidere, at det er hensigtsmæssigt at bruge spørgetiden forud for Kommunalbestyrelsesmøderne som opsamling på spørgsmål fra borgerne. Fordelen herved er, at hele Kommunalbestyrelsen får lejlighed til at høre hvilke spørgsmål der stilles, hvilken bestyrker Kommunalbestyrelsens rolle som øverste politiske ansvarlige myndighed. Endvidere har borgerne rig mulighed for at komme i kontakt med de enkelte politikere med Kommunalbestyrelsen Side 30

31 det formål at diskutere enkeltsager, hvilken mulighed kan benyttes såfremt der er tale om en sag, som slutter på fagudvalgsniveau. Såfremt Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at indføre spørgetid også i forbindelse med fagudvalgsmøderne, anbefaler administrationen at der kommer til at gælde det samme regelsæt vedr. evt. skriftlighed, frister m.v. både for så vidt angår spørgetid forud for Kommunalbestyrelsesmøder og fagudvalgsmøder. Netop for at undgå fagudvalgsbehandling forud for de egentlige fagudvalgsmøder, anbefaler administrationen at evt. spørgetid lægges i faste rammer. Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget på møde den 30. maj 2006 besluttede at indføre spørgetid efter hvert fagudvalgsmøde. Børne- og Skoleudvalget har således besluttet, at der kan stilles spørgsmål og kommenteres på såvel dagsordenspunkter som andre sager. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 31

32 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-70/06-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm antennelaug Resume Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager indberetningen af etableringen af Hørsholm antennelaug til efterretning samt indstiller, at der gives principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i afdelinger hvor dette besluttes. Økonomiudvalget : Godkendt. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Budget for etablering af Hørsholm net udarbejdet af Carl Bro A/S. 2. Udkast til vedtægter for antennelaug. Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab (HAB) har besluttet at yde økonomisk støtte til etablering af Hørsholm antennelaug. Hørsholm antennelaugs formål vil blive at etablere og drive backbone og fælles hovedstation til leverancer af signal for IT, telefoni og radio/tv til de enkelte afdelinger. Hørsholm antennelaug skal finansiere, eje og forestå drift af nettet, og vil herved blive en sideaktivitet for HAB. Projektets samlede udgifter beløber sig til ca. 2,3 mio kr., som til vejebringes ved: Boligorganisationen indskyder ud af arbejdskapitalen kr Kommunalbestyrelsen Side 32

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere