Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv"

Transkript

1 Bachelorprojekt Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling Vejleder: Lektor Camilla Moring Forfatter: Bo Ingemann Antal ord: Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv - variabler af strategisk videnledelse i to casevirksomheder Det Informationsvidenskabelige Akademi, København Onsdag den 25. maj 2011

2 Abstract Knowledge management and the application of related strategies are key subject fields in this present BA project. Methodically the project takes an explorative study of how two businesses apply a variety of variables promoting the strategy with their knowledge resources as its starting point. Knowledge in a business is an essential resource which helps ensuring a continuous success and a reason for existing in a knowledge society. Optimum application of knowledge resources by way of selected variables linked with the strategic knowledge management contributes to giving the business an attractive image, including motivated knowledge employees plus a competitive product or service. The project s own empiricism is found in two knowledge-intensive businesses from the private sector which are operationalised, through a theory of knowledge management, to questions which by means of interviews examine how strategies linked with knowledge management are put into practice in the businesses. This paper concludes that businesses adjust variables to support knowledge resources in proportion to their core services. Keywords: Knowledge management, Strategy, Codification, Personalization i

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Afgrænsning... 2 Fremgangsmåde... 3 Begrebsafklaring... 3 Teori... 4 Videnledelse... 4 Kodificering... 6 Personalisering... 7 Strategi... 8 Metode Videnskabsteoretisk syn Kvalitativt udgangspunkt Casestudie Interviews Operationalisering Empiri Præsentation af Lægeforeningen Problemstilling i virksomheden Variabel Variabel Variabel Præsentation af Revisionsfirmaet Problemstilling i virksomheden Variabel Variabel Variabel Opsummering Konklusion ii

4 Perspektivering Litteratur Bilagsoversigt iii

5 Indledning BA-projektet tager udgangspunkt i accept af samtidens brug af begrebet vidensamfundet. Det er en epoke, hvor virksomheder 1 udfordres nationalt og globalt på deres evne til at fastholde og udvikle kernekompetencer. Det er kompetencer, der især har udgangspunkt i, hvor effektivt og korrekt information og viden anvendes. Der er ifølge professor Bukh et al. (2002) i stigende grad tale om et vidensamfund eller en global videnøkonomi, hvor succes er lig med evnen til at tilegne sig ny viden, dele den og omsætte den i praksis. For at fastholde eller forbedre virksomhedens position i markedet er det centralt at få identificeret virksomhedens væsentligste videnressourcer for dernæst at kunne udforme en egentlig videnledelse. Det er ifølge Bukh et al. (ibis.) vigtigt at se på henholdsvis brugsværdi, produktionsvilkår og videnressourcer, enkeltvis og i et samspil, der så efterfølgende udformes til en videnfortælling. Viden for virksomheden er mere end en persons indsigt eller økonomisk maksimering. Viden har værdi for helheden, både internt og eksternt, og Bukh et al. (ibis.) hævder desuden, at det at vide kan ses som et praktisk fænomen. Projektets omdrejningspunkt er videnledelse og anvendelse af strategier, hvor målet er at finde ud af, hvilke variabler, strategisk videnledelse benytter for at fastholde og/eller udvikle virksomhedens videnressourcer for derved at fremstå som en moderne og attraktiv enhed i vidensamfundet. BA-projektets valgte faglitteratur er funderet i et gensidigt gavnende samarbejde med en studerende ved IVA og tager afsæt i hendes portfolioopgave 4 større analyseopgave med emnesøgninger i baserne DIALOG og Danbib. Det praktiske fænomen undersøges via empiri i udvalgte videnstunge virksomheder. Det er med det formål at få en dybere indsigt i og forståelse for, hvilke strategier og tilknyttet variabler der kan anvendes for at fremme den ønskede målsætning med den respektive virksomheds videnressourcer. Det er ligeledes for at få opklaret, om der findes andre strategiske tilgange og sammensætninger end dem, som teoretikerne nævner som relevante. De empiriske data i form af interviews og kildematerialer, som danner grundlag for den analytiske del, er foretaget i tre virksomheder. Den første virksomhed indgår som pilottester (se bilag 3) for de efterfølgende to interviews. Virksomheden hedder Metropol 2, og det er en offentlig virksomhed med virke inden for uddannelsessektoren. Den næste virksomhed er Lægeforeningen 3, som er en faglig interesseorganisation for læger i Danmark. Foreningen sekretariat består af ca. 150 medarbejdere og den samlede 1 Virksomhed/en/er anvendes gennemgående i opgaven som begreb, der indbefatter hhv. private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer

6 organisation har ca. 230 medarbejdere i de fire afdelinger, og der er aktuelt knapt medlemmer. Det er en privat virksomhed, der primært yder rådgivning og fungerer som politisk talerør for foreningens medlemmer. Desuden medvirker virksomheden ved udgivelser af forskellige tidsskrifter inden for sit felt. Det tredje interview er foretaget med en HR-ansvarlig medarbejder hos en stor statsautoriseret revisionsvirksomhed i det centrale København. Virksomhedens ejerstruktur udgøres af et større antal partnere, der har lige stor indflydelse, og der er aktuelt 100 medarbejdere på alle uddannelsesniveauer, primært med kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation samt sekundært kontorfunktionærer. Problemformulering Det er, som nævnt i indledningen, for virksomhedens fortsatte eksistensberettigelse væsentligt at kunne identificere og udnytte de vigtigste videnressourcer. Et formål med videnledelse er at anvende relevante variabler tilknyttet den valgte strategi med henblik på, at værdiforøge via samarbejde i processen og ved brug af it-systemer. Det er en ledelse, der fremmer værdier hos de involverede medarbejdere og virksomheden selv, og hvis det gennemføres med succes, vil den konkrete forandring og de afledte effekter kunne skabe værdiforøgelse i flere dimensioner. Det er derfor projektets formål at få en dybere indsigt i, hvilke variabler der kan sættes i spil for at fremme casevirksomhedernes formål med deres videnressourcer. Der knytter sig følgende hovedspørgsmål til projektets undersøgelse: Hvilke variabler anvender casevirksomhederne til at fremme anvendelse af deres videnressourcer? På hvilken måde understøtter de valgte variabler casevirksomhedernes strategi for videnledelse? Afgrænsning Projektet inddrager som førnævnt to virksomheder i undersøgelsen, og de foretagne interview er bevidst indhentet hos nøglemedarbejdere inden for HR funktionen, for derved at få et overordnet niveau og perspektiv på virksomhedens strategiske videnledelse. Hensigten med projektet er således ikke at få forskellige personalegruppers syn og opfattelser af virksomhedens interne måde at anvende videnressourcerne på, men derimod at bevare fokus mod det opdagende perspektiv ved undersøgelse af strategisk videnledelse i forskellige virksomheder ud fra et ledelsesmæssigt niveau. Dette ses afspejlet ved metodevalg og fremgangsmåde hvor de samme spørgsmål anvendes ved begge interview for at tilstræbe et så validt sammenligneligt grundlag som det være sig muligt og i relation til det, Yins teori om multiple case study foreskriver 2

7 (Yin, 2009). Der udformes således ikke differentierede spørgsmål, der tager særligt hensyn til virksomhedens produkt eller ydelse. Spørgsmålenes ensartethed forsøger derimod at finde frem til, hvorledes de samme variabler og eventuelle alternative forstås og anvendes i to forskellige virksomheders praksis af strategisk videnledelse. Fremgangsmåde Opgavens struktur falder i tre dele og er som følger: Den første del af opgaven, der er selve projektets centrale afsæt for den efterfølgende empiri, tager henholdsvis begreberne videnledelse, strategier og tilknyttet variabler under behandling ud fra et teoretisk perspektiv. Anden del indeholder metodeafsnittet, hvor der redegøres for hvilket videnskabsteoretisk syn, der tages afsæt i. Dernæst følger begrundelse for den kvalitative dataindsamlingsmetode. Herefter gennemgås casestudiet, der danner fundamentet for opgavens udformning af design og dertil knyttede metode, der anvendes til at analysere over den indsamlede empiri. Dernæst følger tilgange til, hvorledes de operationaliserede spørgsmål undersøges via interviewets struktur. Efter gennemgang af de metodiske overvejelser fremstilles selve operationaliseringen, der dels numerisk fremstillet består af de spørgsmål, der anvendes ved interviewene, og dels af begrundelsen for at stille spørgsmålene. Tredje del præsenterer de to virksomheder, først i tal og erhvervsmæssige felt, dernæst deres centrale kernekompetencer og dertil knyttede problemstillinger. Herefter inddrages de foretagne interviews, der analyseres med afsæt i det teoretiske perspektiv og de fremfundne opdagelser ved den praktiske videnledelse. Endelig følger en sammenfatning af projektets opdagelser og erkendelse til konklusion og perspektivering. Begrebsafklaring Knowledge management, videnstyring eller videnledelse er begreber, der er publiceret mere om i 00 erne end årtierne før 4. Det er begreber, der afspejler samfundet og dets tilknyttede virksomheder, hvor viden, videndeling og ny viden er konkurrenceparametre, som er med til at sikre et solidt eksistensgrundlag. Inden for det informationsvidenskabelige domæne er det ligeledes begreber, der studeres, hvilket blandt andet ses ved de obligatoriske moduler, som IVA 5 udbyder på bachelorniveau, herunder videnstyring, digitale vidensystemer og videnproduktion. Jeg har valgt at anvende videnledelse som begreb, der bedst forklarer analysens afsæt og forståelse af, hvordan videnressourcer lader sig udfolde. Det er i overensstemmelse med Bukh et al. 4 Ved søgning i og er tendensen den samme. 5 Det Informationsvidenskabelige Akademi 3

8 (2003, s. 16), der sidestiller videnledelse med knowledge management, dog med den pointe, at management både kan forstås som ledelse og styring af noget. Videnstyring kan ses som værende relateret tættere til begreber som kontrol og adgang til viden, der fx kan styres og formidles via et intranet. Videnledelse lægger op til en mere flerdimensionel tilgang, der omfatter hhv. teknologi, personrelationer, refleksion og læring samt ledelse frem for styring af selvstændige og uddannede medarbejdere. Teori Det teoretiske afsnit indledes med at belyse begrebet videnledelse historisk. Herefter indrammes begrebet ud fra en forståelse der forudsætter en kontekst for at kunne konkretiseres - hvorunder afsæt og mål indgår. I bogen Videnledelse: Et praksisfelt under etablering anskueliggør Bukh et al. (2003) problemstillinger ved ledelse af videnressourcer i virksomheden. Forfatterne hævder, at ledelse af viden kan opfattes ud fra to epistemologiske synsvinkler, hhv. det artefakt- og det procesorienterede. De to tilgange til at forstå og erkende strategisk ledelse af viden, henter de hos Hansen, Nohria & Tierney (2001), der anvender begreberne i forhold til strategisk videnledelse og benævner dem hhv. som kodificering og personalisering. Til de to strategier fremdrages for det første de respektive variabler der understøtter den strategisk videnledelse og kan således efterfølgende anvendes som analyseredskab i forbindelse med interviewene. Og for det andet inddrages Christensen (2002) med inddeling af videnressourcer efter form og funktion. Der er med til at anskueliggøre forhold ved videnressourcerne når de skal indgå i et samspil med variablerne. Det teoretiske afsnit afsluttes med en gennemgang af perspektiver ved begrebet strategi. Der danner den analysestrategiske ramme for hvorledes det er hensigtsmæssigt at spørge til begrebet i casevirksomhederne. Videnledelse I Harvard Business Review præsenterer Hansen, Nohria & Tierney (2001) læserne for to vidt forskellige strategier til at lede den moderne virksomheds viden på. Ifølge forfatterne er det ændrede syn på, hvad der er virksomhedens vigtigste ressourcer, sket op gennem 1990 erne. Denne forandring forklares ud fra rationaler som, at virksomhedens kapital har ændret karakter fra natural resources to intellectual assets (Hansen, Nohria & Tierney, ibis., s. 106) samt udbygning af og forbedret økonomisk tilgang til it-teknologien, hvor elementer som kodificering, lagring og deling af viden hurtigere udbredes. De nye strømninger foregår i forskellige tempi, og virksomheder, hvor kerneydelsen udgøres af viden, er ivrige efter at få udviklet nye ledelsesstrategier. De tre forfattere danner egen empiri ud fra undersøgelser i udvalgte virksomheder, hvor videnressourcer er i 4

9 højsædet. Deres undersøgelse peger på to strategiske forståelsesrammer ved videnledelse; kodificering og personalisering. Det overordnede idégrundlag for begge strategier tilsiger, at videnledelse altid skal afspejle den aktuelle mission og vision for virksomheden. Teoretisk og praktisk videnledelse handler grundlæggende om at beskrive og handlingsanvise, hvordan virksomhedens fortsatte eksistensgrundlag bedst problemløses. Dette sikres ved at anlægge strategier der fremmer medarbejdernes anvendelse af virksomhedens videnressourcer. Vægten proportioneres efter virksomhedens produkt eller ydelse og det enten på kodificerings- eller personificeringsstrategien, hvis teorien som førnævnt hos Hansen, Nohria og Tierney accepteres som gyldige. Ifølge Christensen (2002, s. 84f) begrundes videnledelse med, at virksomheden skaber vækst og bedre forhold, der motiverer til selvudvikling hos medarbejderne. Det er vigtigt at lede og motivere medarbejderne til at anvende virksomhedens videnressourcer på formålstjenlig vis. Det forudsætter dog, at ledelsen forinden har identificeret og kvalificeret videnressourcerne samt dens formål med disse ressourcer. Formålet med ressourcerne forklares som oftest ud fra det produkt eller den ydelse, som virksomheden sælger, eller i forhold til den fremadrettede målsætning. De forskellige ledelsesstrategier anvender metoder, der påvirker forskellige faktorer, alt efter om det er fastholdelse, integrering eller skabelse af viden, der er målet for virksomhedens strategi. Den strategiske begrundelse for at ville fastholde udvalgte dele af virksomhedens videnressourcer kan ifølge Christensen (2002, s. 92ff) henføres til, at det er medarbejderne, der grundlæggende sidder inde med denne viden. Det er derfor i virksomhedens interesse at få tilgængeliggjort disse ressourcer for relevante medarbejdere i virksomheden. Det kan ske i form af dokumentation eller videndeling internt i virksomheden. Det er væsentligt, at det er den rigtige viden, der fastholdes og anvendes fremadrettet, således at det er værdiforøgende. Det udfordrende er at få identificeret og sat kriterier for, hvad der anses som værende kvalificerede videnressourcer. I forbindelse med den opdagende undersøgelse ude i virksomhederne er det relevant at spørge ind til, hvorledes de HR-ansvarlige vil karakterisere videnressourcer. Ad den vej kan gives et indblik i, hvordan man forholder sig til virksomhedens videnressourcer, og hvordan brugen af dem motiveres. Ved integrering af viden er det væsentligt at kunne skelne mellem videnressourcernes forskellige former. Der er ifølge Christensen (2002, s. 87) således forskel på, om det er tavs eller eksplicit viden, der er i spil. Den eksplicitte viden som form er nemmest at lagre i virksomhedens it-system, hvorimod den tavse viden kræver mere tid via socialisering for at kunne italesættes, og via eksternalisation udformes den til et egentligt dokument. Samvirket mellem disse to videnformer har de to japanske forfattere, Nonaka og Takeuchi (1995, s. 56), sat i system ud fra deres indsigt og 5

10 erfaring med store japanske virksomheder, hvor samvirket mellem de to videnressourcers modpoler udvikles ved de to førnævnte former samt ved hjælp af internalisation og i kombination (Nonaka og Takeuchi, ibis., s. 62). Integrering af viden fremmes via bevidst indsigt om de to videnformer og hvorledes de påvirkes og samvirker. Denne indsigt kan støtte i valget af rette videnledelsesstrategi, der netop fremmer formålet med videnressourcerne. Hvordan virksomheden understøtter videnressourcerne i forhold til Nonaka & Takeuchis teori kan således opklares ved at spørge ind til, hvorledes arbejdsprocesser grundlæggende foregår hos medarbejderne i deres dagligdag. Skabelse af viden er med til at udvikle virksomheden til dens fremtidige udfordringer. For at kunne skabe viden er det vigtigt, at der opsættes kriterier for, hvornår noget kan betegnes som værende viden. Disse kriterier anvendes til at dokumentere deling og skabelse af viden. (Christensen, 2002, s. 88). Ved skabelse af viden er det essentielt, at der etableres rette rammer, der fremmer medarbejdernes motivation. Den strategiske udfordring består i at skabe mod på at bringe ny eller tilbageholdt viden på banen til gavn for virksomheden. Dette gøres ved hjælp af forskellige tiltag som tid til at udforske interessefelter, ved at skabe en tillidsfuld virksomhedskultur, hvor videndeling siges at være berigende, minimerer modstand mod forandringer. Tiltag, der tilsammen motiverer til at skabe og afgive viden. Det er dog væsentligt, at det er den af virksomheden ønskede viden, der forsøges skabt, og at det ikke er allerede eksisterende viden, der blot genopfindes, da processerne er tidskrævende (Christensen, 2002, s. 92). I forlængelse af ovenstående forhold kunne det være relevant at undersøge, hvorledes virksomhedens kultur animerer medarbejderne til formålsbestemt handling. Desuden at undersøge, hvordan kulturen er, og hvilke værdier, der grundlæggende anses som værende væsentlige i virksomheden. Kodificering Kodificering som strategi har afsæt i anvendelse af it-systemer, hvorigennem der kan systematiseres og lagres udvalgte, centrale dokumenter. Det kan fx være et projekt udført af en af virksomhedens medarbejdere, der dokumenterer et perfekt gennemført projekt med berigende oplysninger om fremgangsmåde og indhold, eller hvor den producerede viden, renset for personfølsomme oplysninger, er tilgængelig for andre relevante medarbejdere i virksomheden. Det er viden, der kan omsættes til andre projekter, og med den fordel, at den producerede viden kan genbruges og hurtigere gavne nye modtagere. Alt andet lige betyder det, at der opnås en bedre processtyring samt en bedre økonomi ved genbrug. Desuden er det ikke uvæsentligt, at det kan frigøre ressourcer til gavn for medarbejderne og virksomheden til projekter, hvor der kan udvikles ny viden (Hansen, Nohria & Tierney, 2001, s. 108). Den bedste effekt opnås især, hvis processerne forudsætter, at dokumenterne kan indlejres via standardiserede formularer og fremgangsmåder i en til virksomheden tilknyttet databasefunktion. Der kan i forbindelse med teorien stilles spørgsmål til hvilke variabler, der rent faktisk 6

11 understøtter kodificering som strategi. Det er især oplagt at se på og spørge ind til virksomhedernes kommunikationssystem. Det er relevant at finde ud af, hvad itsystemet bruges til, og hvilken funktion, det har for medarbejdernes arbejdsproces i tilknytning til videnressourcerne. Hvilke fordele og ulemper er der ved it-systemet som styringsredskab? Der kan fx være en risiko for, at medarbejderne oplever systemet som værende for uoverskueligt eller tidskrævende hvor de således hellere benytter sig af andre, mere effektive måder at skaffe sig viden på. Det er ligeledes givende at undersøge for alternative eller nye elektroniske it-systemer, der fremmer ideerne med kodificering som strategi. Det kan siges, at variablerne, tilknyttet strategien under kodificering, overordnet set udgøres af en eller anden form for brug af it-teknologi. Der er fx det almindelige, kendte softwareprogram: Microsoft Office Word Andre softwareprogrammer er udformet således, at den enkelte medarbejders kompetencer fremtræder systematiseret og er søgbare i virksomhedens intranet (Teknologisk Institut, 2011). Det centrale ved strategien og de tilknyttede variabler er således at få de involverede medarbejdere til at tilgå systemet med en åben og nysgerrig adfærd og tankesæt, der efterfølgende leder til en mere effektiv anvendelse af videnressourcerne. Personalisering Personalisering som strategi har afsæt i at fremme netværksdannelse mellem relevante medarbejdere internt og eksternt i virksomheden. Strategien har flere formål, blandt andet at få frembragt nyttig, individuel tavs viden, til gavn for andre medarbejdere i virksomheden. Pointen er tillige at skabe nem adgang til netværksdannelse, der efterfølgende kan anvendes, når der skal sammensættes egnede medarbejdere til et konkret projekt. Det betyder, at der er fokus på at fremme personlig videndeling. For at det kan ske, er det væsentligt, at der skabes mulighed for denne interaktionsproces. Det gøres blandt andet ved at motivere medarbejdere til dialogfremmende samtaler, udveksling af viden, fx person til person, og i mindre grad via teknologiske hjælpemidler. Det kan ligeledes ske ved, at virksomheden får udformet rum, der motiverer til den åbne samtale. Det kan også ske ved brug af mentor-ordning, hvor mentor bevidstgør og hjælper i udviklingen af medarbejderens mindre stærke sider (Hansen, Nohria & Tierney, 2001, s. 108f). Den strategiske videnledelse ved personalisering lader til at forudsætte en grundlæggende tillid blandt medarbejderne. En plan, der fremmer tillid, bør inddrages i strategien, så stedets kultur motiverer medarbejderne til at betragte hinanden som tilstedeværende samarbejdspartnere frem for konkurrenter i feltet. Et begreb som magt er heller ikke uden betydning. For virksomhedens medarbejdere er det fx via et godt kendskab til, hvem der besidder den for situationen rette viden og/eller er mest opdateret i feltet. Dernæst kan den medarbejder, der besidder viden, og som er opdateret, vel anses som værende i besiddelse af en vis portion magt i virksomhedens hierarki. De variabler, der knytter sig til ovenstående strategi, har alle afsæt i virksomhedens syn på og hensigt med sine medarbejdere. Hvilken betydning tillægges den sociale del af virksomhedens kultur? Det kunne fx indgå som et spørgsmål i interviewet. Arbejdes der 7

12 med rummene som en mulig variabel, der fremmer videndeling? Anvendes der tværfaglige grupperinger, og hvad er formålet med det? Hvilken rolle spiller magt som begreb i virksomheden, og skaber virksomheden en tillidsvækkende kultur? Hvordan - eller hvorfor ikke? Gennemgangen anskueliggør, at de to strategier tilknyttet videnledelse vægter vidt forskellige variabler der fremmer medarbejdernes brug af virksomhedens videnressourcer. Anvendelsen af den ene strategi frem for den anden anbefales som førnævnt ved at tage afsæt i virksomhedens aktuelle og fremtidige mission og vision samt produktionsforhold, dvs. hvilken form for produkter eller ydelser, der primært udføres i virksomheden. Der kan grundlæggende skelnes mellem to hensigter ved virksomhedens videnressourcer, hvor der kan være fokus på enten fastholdelse eller udvikling af ny viden. Anvendelse af begge strategier kan forekomme internt i virksomheden, alt efter afdelingens centrale funktion. Hansen, Nohria & Tierney (2001, s.112f) hævder, at det er klogt at foretage et bevidst valg af strategi, og de mener, at det kan være uhensigtsmæssigt at satse 50/50 på begge tilgange. Derimod anbefaler de en proportional fordeling på 20/80 som værende det mest ideale. Det centrale ved de to strategier er, hvorledes de bedst stimulerer virksomhedens målsætning med sine videnressourcer. Det er relevant at spørge ind til, hvilke former for strategier, virksomhederne anvender, hvordan de anvender dem, og om de afspejler den ydelse eller produkt, som virksomheden anser som værende dens kernekompetence? Findes der et tilsvarende proportionalt forhold ved anvendelse af enten den ene eller anden strategi, som findes hos Hansen, Nohria & Tierney. Det næste afsnit i den teoretiske del strategi er medtaget for at præsentere en analysestrategisk ramme for hvordan det er hensigtsmæssigt af spørge ind til videnledelse i casevirksomhederne. I relation til projektets afsæt er det især den anden fase throughput der er relevant, men både fasen før og efter er med til at indramme hvor den strategisk videnledelse danner dens beslutninger på. Strategi Tilgange til at forstå og analysere strategisk virksomhedsledelse kan anskues ud fra flere forskellige synsvinkler, og hvor fx produktfrembringelse eller virksomhedsstørrelse kan være i fokus. Det centrale for projektet er en opdagende undersøgelse af strategisk videnledelse på virksomhedsniveau hvor virksomhedens strategi og viden ifølge H. Jensen et al. (2004, s.37) kan forstås og analyseres ud fra en opdeling i tre faser, hhv. input, throughput og output. Denne inddeling gør det mere enkelt at analysere sig frem til, hvor, hvornår og hvilke aktiviteter, der udspiller sig i virksomheden. Samtidig gøres lokalisering af en given problemstilling mere overskuelig, hvilket alt andet lige betyder, at der hurtigere og mere effektivt kan iværksættes en strategi, der virker. Denne tredeling i faser eksisterer i alle virksomhedstyper, og det er uanset størrelse eller frembringelse. Nedenstående følger en gennemgang af de mest betydningsfulde karaktertræk ved de tre faser, som H. Jensen et al.(ibis., 35ff) udfolder i Strategi og viden. 8

13 De tre faser, som ifølge H. Jensen (ibis.) eksisterer i alle virksomheder, begynder med input fasen. Denne fase omfatter blandt andet varer til fremstilling af virksomhedens produkter eller ydelser, fx råstoffer eller halvfabrikater, desuden driftsudstyr, fx i form af pc er eller produktionsmaskiner, og måske den vigtigste af dem alle: virksomhedens medarbejdere. I virksomheder, hvor videnressourcer er det vigtigste råstof, er det således væsentligt at tiltrække og ansætte de rigtige medarbejdere. Elementer som tiltrækning, fastholdelse og motivation af medarbejderne har betydning for virksomhedens videre eksistens og kan afspejles i dennes strategi. Sammensætning af medarbejdere i stationære eller projektorienterede grupperinger har sammen med ekstern sparringspartner betydning for den næste fase, som benævnes som Throughputfasen. Throughput som fase er kendetegnet ved, at det er input-fasens grundelementer, der via relevante arbejdsprocesser transformeres til det endelige produkt eller ydelse, der herefter er færdigt og parat til at blive anvendt i output-fasen. Virksomheden, der i overvejende grad anvender viden som ressource, har interesse i at fremme den mest korrekte og effektive interaktion med virksomhedens videnressourcer via dygtige og motiverede medarbejdere. Det er i throughput-fasen, at der kan anlægges strategier, der rummer forskellige muligheder for at fremme videndeling i virksomheden. Strategien kan have forskelligt formål, alt efter hvad virksomhedens kerneprodukt eller -ydelse har afsæt i, fx om det er fastholdelse, integrering eller udvikling af ny viden. De vigtige videnressourcer bør omgås med forsigtighed og forblive internt i virksomheden og ikke videregives til konkurrerende virksomheder. Processerne i throughput-fasen bør strategisk udformes og tilrettelægges således, at medarbejdere oplever ro til processerne og samtidig motiveres til at være omstillingsparate, hvis og når ændrede betingelser aktualiseres. Andre formål er ligeledes at reducere opgavernes kompleksitet, fx ved at etablere enkel og nem adgang til databaser med systematiserede procedurer samt adgang til registre, hvor medarbejdernes kernekompetencer er søgbare. Output som kategori er kendetegnet ved, at det er her, det endelige produkt eller ydelse fremstår parat til at blive præsenteret og anvendt af medlem/klient/kunde. Strategiske elementer i denne fase handler om at tilpasse og udvikle virksomhedens produkter, fx i forhold til demografi og trends i markedet. Desuden afspejles produktets prissætning i forhold til tidsfaktorer, konteksten og graden af anvendt specialviden. Samlet set giver de tre faser et billede af, at der er flere forhold, der påvirker virksomhedens beslutning ved udformningen af en strategi. Virksomhedens strategi må balanceres mellem markedets betingelser og eget potentiale. Fase to er med projektets afsæt især interessant, fordi det er her, den strategiske videnledelse har mulighed for at blive udfoldet og anvendt. Via ledelsens strategi er det muligt at påvirke medarbejderne i denne fase. Strategien, der vælges i denne fase, henter begrundelse i det, som virksomheden anser som værende dens kerneydelse, hvilket 9

14 betyder, at fase et og tre ligeledes har betydning for den aktuelle strategi. Fase et og tre er kendetegnet ved, at de begge er betinget af virksomhedens kontekst. Hvor fx mangel på uddannede medarbejdere eller råstoffer kan have betydning for fase to og tre, kan fase to og et ligeledes tænkes at blive påvirket ved brugernes ændrede efterspørgsel efter et givet produkt. I et helhedsbillede er det væsentligt, at den valgte strategi afspejler virksomhedens overordnede strategi ud fra den formulerede mission og vision. Metode Videnskabsteoretisk syn En egentlig videnskabsteoretisk problemstilling er ikke projektets afsæt. Derimod gennemføres projektet med en bagvedliggende og gennemgående reflektorisk bevidsthed om, at der kan anlægges forskellige synsvinkler over begrebet. Tilgangen til projektets fænomen kan analyseres ud fra forskellige filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver. Der skelnes som oftest mellem objektivisme og perspektivisme, hvor førstnævnte indeholdes under positivismen med blandt andet den kritiske rationalisme og realismen. Positivismen opstiller teorier, der kan testes for deres sandhedsværdi. Den kritiske rationalisme afstår fra at kunne udlede nøjagtigheder, men det er med pertentlige metoder muligt at udvikle teorier, der kan afprøves empirisk (Bitsch Olsen & Pedersen, 2008, s. 153ff). Kritisk realisme som videnskabsteoretisk syn antager, at virkeligenheden består af åbne systemer, hvor et givent fænomen lader sig påvirke ud fra flere betingelser. Der er tale om multikausale lovmæssigheder, der udelukkende kan forstås som tendenser (Buch-Hansen & Nielsen, 2007, s. 21ff). Videnskabsteoretisk tilgang via kritisk realisme til projektets fænomen, videnledelse, lader til at være en mulighed. Det er hensigten at anskue fænomenet optræde ud fra de strukturer, det indgår i, og hvilke påvirkninger, det er modtagelige overfor. Det være sig italesatte og skjulte faktorer, der udløser en virkning. En anden central tilgang er socialkonstruktivisme, der anskuer fænomener som værende konstruerede ud fra den kontekst, som de optræder i (Lübcke et al., 2010, 389). Projektets fænomen kan anskues som en del af helheden i virksomheden. Det kan ligeledes ses som værende påvirket af eksterne strømninger. Den strukturorienterede retning med udgangspunkt i strukturalisme er interessant for projektets fænomen, og hvorledes det kan anskues som værende påvirket af fx samfundets dynamiske krav om effektivitet og frembringelse af høj kvalitet. Videnledelse som begreb kan anskues i forhold til et bestemt domæne som fx et konkurrenceoptimerende, økonomisk- og materielt afsæt. Det kan ligeledes ses som værende adfærdsorienterede lærings- og motivationsperspektiver eller ud fra et teknologisk afsæt (Earl, 2001, s. 216f). Det er ligeledes med bevidsthed om, at det er 10

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

INNOVATION i den offentlige sektor

INNOVATION i den offentlige sektor INNOVATION i den offentlige sektor ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2007 Speciale i Forvaltning, Ledelse og organisation Af Pernille Bekke, Lone Buch & Signe Nørgaard Haagensen Vejleder: Anders Larsen Forord

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior."

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior. 1 We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior." - Elop, Stephen, 2011 2 Titelblad Studie: Vejleder: Projekt- titel: Projektrapport afleveres:

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere