Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S, CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S, CVR nr. 89 68 99 10."

Transkript

1 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 30/2007 Silkeborg, den 21. november 2007 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S, CVR nr Vedlagt fremsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S mandag den 3. december 2007 kl på Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Med venlig hilsen ITH Industri Invest A/S Claus Ørskov Bestyrelsesformand Michael Brag Administrerende direktør Kontaktperson: Adm. direktør Michael Brag, telefon

2 Til aktionærerne i ITH Industri Invest A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S (CVR ) I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. december 2007 kl. 11:00. Generalforsamlingen afholdes på Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Dagsordenen for generalforsamlingen er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens forslag 2.1 Kapitalforhøjelse mod apportindskud af DKA Renewable Energy A/S 2.2 Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse 2.3 Anvendelse af elektronisk kommunikation 2.4 Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner 2.5 Vedtægtsændringer i øvrigt 3. Valg af revisor Dagsordenen med de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne fra fredag den 23. november 2007, kl. 10:00. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke være ældre end ét år. En aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest onsdag den 28. november 2007 kl. 12:00 har løst adgangskort dertil. Der vedlægges blanket til bestilling af adgangskort og til afgivelse af fuldmagt. Blanketten skal være VP Investor Services i hænde senest onsdag den 28. november 2007 kl. 12:00, enten pr. fax på fax nr eller fremsendt med post i vedlagte svarkuvert. VP Investor Services sender adgangskortet direkte til aktionæren.

3 Adgangskort udleveres mod opgivelse af VP-kontonummer, navn og adresse for noterede aktiers vedkommende. Til aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udleveres adgangskort mod aflevering af attesteret udskrift fra aktionærens VP-konto. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun få udleveret stemmeseddel og er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt den pågældende aktionær senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen var blevet noteret i selskabets aktiebog eller senest på samme tidspunkt havde anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabets aktiekapital udgør DKK , fordelt på aktier á DKK 20. Hver aktie á DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen. Spørgsmål vedrørende udbytte og aktionærers udøvelse af finansielle rettigheder kan rettes til Capinordic Bank A/S, Strandvejen 58, Postbox 69, 2900 Hellerup, jf. aktieselskabslovens 73, stk. 5. Silkeborg, den 21. november 2007 Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Claus Ørskov Bestyrelsesformand Vedlagt: - Bestyrelsens fuldstændige forslag - Udkast til nye vedtægter - Bestillingsblanket

4 Bestyrelsens fuldstændige forslag på den ekstraordinære generalforsamling i ITH Industri Invest A/S mandag den 3. december Ad dagsordenens punkt 2 Ad Kapitalforhøjelse mod apportindskud af DKA Renewable Energy A/S ITH Industri Invest A/S ( Selskabet ) har med aktionærerne i DKA Renewable Energy A/S ( DKA ) indgået aftale om Selskabets erhvervelse af den samlede aktiekapital i DKA, som driver virksomhed med køb og drift af solparker samt i mindre omfang investering i vindmølleparker. Ifølge den mellem parterne indgåede indskuds- og overdragelsesaftale skal overtagelsen af DKA gennemføres ved vedtagelse af bestyrelsens forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med DKK fra DKK til DKK ved apportindskud af aktierne i DKA, svarende til en samlet værdi af indskuddet på DKK Udstedelsen sker således til en pris på DKK 184,35 pr. aktie á nominelt DKK 20 og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Efter indskuddet af DKA-aktierne i Selskabet vil DKA blive et datterselskab til Selskabet. Selskabets overtagelse af DKA er betinget af, at Selskabets generalforsamling vedtager beslutningen om forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved apportindskud af aktierne i DKA. Vedrørende de nærmere vilkår for Selskabets overtagelse af DKA henvises til bestyrelsens redegørelse for de nærmere omstændigheder vedrørende apportindskuddet, som har betydning for beslutningen, jf. aktieselskabslovens 33 jf. 6, stk. 3, og den af Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udarbejdede vurderingsberetning vedrørende aktierne i DKA, jf. aktieselskabslovens 29 stk. 2 nr. 2, der foreligger til gennemsyn for aktionærerne på Selskabets kontor, og er tilgængelig på Selskabets hjemmeside Endvidere henvises der til Selskabets fondsbørsmeddelelse af 19. november 2007, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside Beslutning om forhøjelsen af aktiekapitalen i Selskabet skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1. Selskabets ledelse vil på generalforsamlingen redegøre nærmere for forslaget og dets indhold. Ad Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i medfør af aktieselskabslovens 37 bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2011 ad én eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK Der henvises til punkt 8 i udkastet til nye vedtægter.

5 Bemyndigelsen ønskes med henblik på finansiel understøttelse af fremtidige egenkapitalinvesteringer i solparker og vindmølleanlæg og andre investeringer inden for selskabets formål. Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1. Ad Anvendelse af elektronisk kommunikation Bestyrelsen foreslår i medfør af aktieselskabslovens 65b at indføre elektronisk kommunikation mellem Selskabet og aktionærerne. Forslaget indebærer, at Selskabet fremover vil benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post, når der kommunikeres med aktionærer. Det indebærer bl.a., at indkaldelse til generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmæssig rapportering samt generalforsamlingsprotokollater sendes til Selskabets navnenoterede aktionærer med elektronisk post. Materiale, som Selskabet udveksler elektronisk med aktionærerne, vil ligeledes blive gjort tilgængeligt på Selskabets hjemmeside. Herudover vil der forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på Selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, herunder til de aktionærer, som ikke vælger elektronisk post. Disse muligheder vil fremgå af Selskabets hjemmeside. Der henvises til punkt 7 i forslaget til nye vedtægter. Til vedtagelse af forslaget kræves udover majoritet til vedtægtsændring, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1, at aktionærer, som repræsenterer 25 % af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen jf. aktieselskabslovens 78, stk. 2. Ad Bestyrelsesbemyndigelse til at udstede tegningsoptioner Bestyrelsen foreslår en bestyrelsesbemyndigelse, jf. aktieselskabslovens 40 b, til i perioden frem til den 30. april 2011 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Tegningsoptionerne kan udstedes til ledelsen eller ansatte i Selskabet eller dettes datterselskaber til tegning af indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der henvises til punkt 9 i udkastet til nye vedtægter. Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1.

6 Ad 2.5 Vedtægtsændringer i øvrigt Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter i øvrigt moderniseres. Forslaget indebærer bl.a., at Selskabet ændrer navn til Renewagy A/S, at Selskabets hjemsted ændres fra Silkeborg til Lyngby Taarbæk kommune, at Selskabets generalforsamlinger fremover afholdes i Storkøbenhavn, at Selskabets formål i konsekvens af forslaget under dagsordenens punkt 2 ændres til at drive investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte virksomhed indenfor vedvarende energi og anden form for udvinding af energi i Danmark og udlandet, at aktiernes stykstørrelse ændres fra DKK 20 til DKK 1, og at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres til maksimalt at kunne udgøre 5 mod hidtil 7. Der henvises til udkastet til nye vedtægter i deres helhed. Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78 stk. 1. Ad dagsordenens punkt 3 - Valg af revisor Selskabets nuværende revisor Partner Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fratræder på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, i stedet vælges som Selskabets nye revisor for regnskabsåret Revisor vælges med simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens 77.

7 VEDTÆGTER FOR RENEWAGY A/S CVR NR:

8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted og formål Selskabets kapital og aktier Generalforsamlingen Ekstraordinært udbytte Bestyrelse og direktion Tegningsregel Elektronisk kommunikation Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelser Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner Aktiebog Revision Regnskabsår... 9 Side 2

9 VEDTÆGTER FOR RENEWAGY A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Renewagy A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er i Lyngby Taarbæk Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive virksomhed indenfor vedvarende energi og anden form for udvinding af energi i Danmark og udlandet. 2. Selskabets kapital og aktier 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK , fordelt i aktier á DKK 1. Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen, og rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Selskabets aktier er ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt Selskabets aktier er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 2.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. Side 3

10 3. Generalforsamlingen 3.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel, jf. punkt Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets slutning. 3.3 Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. 3.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. 3.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 3.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 3.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på selskabets kontor og samtidig i overensstemmelse med punkt 7.2 tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. 3.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. Side 4

11 3.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort udstedes herefter til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær, eller til en aktionær, der indenfor fristen har anmeldt og dokumenteret sin ret overfor selskabet ved forevisning af depotudskrift, der ikke må være ældre end fra det seneste årsskifte, fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen og mod samtidig afgivelse af skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke i perioden fra depotudskriftens datering har afhændet aktierne eller vil afhænde disse forinden generalforsamlingens afholdelse Generalforsamlingen er åben for pressen. Der må ikke foretages lyd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven bestemmer andet. 4. Ekstraordinært udbytte 4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens til enhver tid gældende regler herom. 5. Bestyrelse og direktion 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Hvervet ophører ved slutningen af det følgende års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Side 5

12 5.3 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer, til at lede den daglige virksomhed. 5.4 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 5.6 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Der skal afholdes ordinære møder mindst en gang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller som pålægges af en offentlig myndighed. 5.8 Valg til bestyrelsen kan ikke finde sted, såfremt den pågældende er fyldt 70 år. 5.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 6. Tegningsregel 6.1 Selskabet tegnes (a) af den samlede bestyrelse, (b) af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller en direktør, eller (c) af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 7. Elektronisk kommunikation 7.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen med aktionærerne. 7.2 Alle meddelelser og oplysninger fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige Side 6

13 forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, anden regnskabsmæssig rapportering samt generalforsamlingsprotokollater, fremsendes til selskabets navnenoterede aktionærer med elektronisk post ( ). Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag eller for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport. Dette materiale vil i stedet blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside ( senest 8 dage før generalforsamlinger. 7.3 Indkaldelser til generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside ( samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. 7.4 Materiale, som selskabet udveksler elektronisk med aktionærerne, vil tillige blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside ( hvor også oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation findes. 8. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelser 8.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 30. april 2011 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK aktier. 8.2 Kapitalforhøjelsen kan helt eller delvist ske mod kontant indbetaling eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning af aktierne ske fravigelse af aktionærernes eventuelle fortegningsret. 8.3 Aktierne skal være omsætningspapirer, skal ligestilles med den bestående kapital og skal udstedes til ihændehaver men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenoteringen skal aktionæren oplyse en adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 2.3 og punkt Vilkår i øvrigt for kapitalforhøjelser, som gennemføres i henhold til bemyndigelse, jf. punkt 8.1 og punkt 8.2., fastsættes af bestyrelsen. Side 7

14 8.5 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse samt foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte kræves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering. 9. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner 9.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 30. april 2011 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Tegningsoptionerne kan udstedes til direktionen eller ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber til tegning af indtil nominelt DKK aktier mod kontant indbetaling og til en kurs og på vilkår i øvrigt fastsat af selskabets bestyrelse. Der kan ved udstedelse af tegningsoptioner ske fravigelse af de hidtidige aktionærers fortegningsret. 9.2 Vilkår i øvrigt for udstedelse af tegningsoptioner, som gennemføres i henhold til bemyndigelse, jf. punkt 9.1., fastsættes af bestyrelsen. 9.3 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med udstedelse af tegningsoptioner samt foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte kræves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering. 9.4 Bestyrelsen er ved udnyttelsen af tegningsoptioner, udstedt i henhold til punkt 9.1, bemyndiget til i den i punkt 9.1 anførte periode at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange med de af tegningsoptionerne omfattede aktier. 9.5 Aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal være omsætningspapirer, skal ligestilles med den bestående kapital og skal udstedes til ihændehaver men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenoteringen skal aktionæren oplyse en adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 2.3 og punkt Aktiebog 10.1 VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup fører selskabets aktiebog. Side 8

15 11. Revision 11.1 Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år af gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted. 12. Regnskabsår 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. december I bestyrelsen: Claus Ørskov, formand Kaj Egon Hansen Søren Damgaard Svenningsen Side 9

16 (aktionærens navn, adresse, postnummer) VP-reference: (nummer) 21. november 2007 ITH Industri Invest A/S ekstraordinære generalforsamling mandag den 3. december 2007, kl på Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Bestilling af adgangskort sæt kryds: Jeg anmoder om at få sendt et adgangskort til selskabets ekstraordinære generalforsamling Jeg anmoder tillige om at få sendt adgangskort til en rådgiver (Rådgivers navn) VP Investor Services A/S (VP Services A/S) og ITH Industri Invest A/S er ikke ansvarlige, hvis adgangskortets fremsendelse forsinkes. Fuldmagt Undertegnede aktionær i ITH Industri Invest A/S giver hermed fuldmagt til bestyrelsens formand, eller (befuldmægtigedes navn, adresse og postnummer benyt venligst blokbogstaver) til på mine/vores vegne at give møde på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. december 2007 og til at udøve stemmeret på de af mig/os ejede aktier, der enten fremgår af selskabets aktiebog eller som er erhvervet ved overdragelse og hvor erhvervelsen på tidspunktet for indkaldelsen er anmeldt og dokumenteret. Dato: 2007 Underskrift: SEND HELE BLANKETTEN. Blanketten skal senest onsdag den 28. november 2007 kl være VP Investor Services (VP Service A/S) i hænde enten pr. fax på fax nr eller fremsendt med post i vedlagte svarkuvert. VP Investor Services (VP Services A/S) sender adgangskort direkte til aktionæren.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr 1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Prime Office A/S. Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter

Prime Office A/S. Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, 27. maj 2015 Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 92/2015 Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr

VEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr VEDTÆGTER for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr. 29 21 33 64 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S VEDTÆGTER For, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er med binavnet Vision A/S (). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital

Læs mere

Vedtægter. Santa Fe Group A/S. CVR-nr

Vedtægter. Santa Fe Group A/S. CVR-nr Vedtægter Santa Fe Group A/S CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2018. 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Santa Fe Group A/S. 2. Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

udbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere

udbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr. 34 47 90 89 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Landbrugets Finansieringsinstitut A/S. 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige

Læs mere

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S Navn og formål 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S og FLS Industries A/S. 2 Selskabets formål er at drive handel, ingeniør-,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 206102 AMH/TPJ - 26.04.2016 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

NUNA. Vedtægter. for Air Greenland A/S (CVR ) ADVOKATER EQQARTUUSSISSUSERISUT LAW FIRM

NUNA. Vedtægter. for Air Greenland A/S (CVR ) ADVOKATER EQQARTUUSSISSUSERISUT LAW FIRM Vedtægter for Air Greenland A/S (CVR 56996710 ) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat A/S (Air Greenland

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR North Media A/S

V E D T Æ G T E R FOR North Media A/S V E D T Æ G T E R FOR North Media A/S (CVR-nr. 66 59 01 19) V E D T Æ G T E R for North Media A/S Selskabets navn 1. 1.1 Selskabets navn er North Media A/S. Selskabets formål 2. 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R FOR GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S

VEDTÆGTER. for DSV A/S VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr

Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr Som følge af at generalforsamlingen den 24. april 2009 ikke kunne gennemføres indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr. 36696915 Generalforsamlingen afholdes:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. NPinvestor.com A/S CVR.nr

VEDTÆGTER FOR. NPinvestor.com A/S CVR.nr VEDTÆGTER FOR NPinvestor.com A/S CVR.nr. 26 51 81 99 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er NPinvestor.com A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

Vedtægter. For. Aktieselskabet Sønder Omme Plantage

Vedtægter. For. Aktieselskabet Sønder Omme Plantage Vedtægter For Aktieselskabet Sønder Omme Plantage www.sdr-omme-plantage.dk Aktieselskabet Sønder Omme Plantage - CVR. nr. 24 10 30 13 INDHOLD Side 1. NAVN... 1 2. FORMÅL... 1 3. SELSKABETS KAPITAL... 1

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere